Основи нарисної геометрії та інженерна графіка

Побудова комплексного креслення моделі за аксонометрією. Написання букв, цифр і слів креслярським шрифтом. Читання і деталювання складальних креслень. Взаємний перетин циліндра з кулею. Аксонометрична проекція двох тіл обертання. Комплексне креслення.

Рубрика Математика
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 05.11.2012
Размер файла 17,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Основи нарисної геометрії та інженерна графіка

Укладачі : Вишневський А.А - завідувач відділення

Волобоєва В.П. викладач Новобузького коледжу Миколаївського ДАУ

Рецензенти: Вензовська Н.П. - викладач Житомирського агротехнічного коледжу

Власов С.Ф. - викладач ВСП «Ногайський коледж Таврійського ДАТУ»

Тетерюк Б.І. - викладач Березоворудського технікуму Полтавськоі ДАА

Волобоєва Л.І - заступник директора з навчальноі роботи Новобузького коледжу Миколаівського ДАУ

Редактор

за випуск Борхаленко Ю.О - методист НМЦ

Пояснювальна записка

Сучасний рівень розвитку автоматизованого виробництва вимагає від студента міцних і глибоких теоретичних знань та практичних навичок.

Креслення в умовах виробництва є головним носієм конструкторсько - технологічної інформації. На основі креслень здійснюється планування виробничих процесів. Тому рівень професійної підготовки кваліфікованого спеціаліста залежить від його уміння правильно виконувати та читати технічні креслення. Під час виконання практичних і графічних робіт з дисципліни нарисної геометрії та інженерної графіки студент розвиває просторову уяву, закріплює навички і знання по складанню і читанню креслень, вчить вірно і раціонально використовувати креслярські інструменти, користуватись довідковою літературою та державними стандартами, виконувати ескізи і технічні креслення. Практичні вправи виховують у студента наполегливість, спостережливість, точність, самостійність, що є важливим елементом культури і естетичного смаку. Ефективне і якісне використання сучасної техніки неможливе без розуміння креслень, схем та інших конструкторських документів.

Робочий зошит передбачає виконання основних графічних робіт і вправ, які служать для пояснення, закріплення матеріалу і контролю його засвоєння. Це можливо лише в тому випадку, коли студент добре засвоїв теоретичний матеріал з усіх тем курсу, знає і вміє застосувати в своїй роботі нормативи, положення різних стандартів та оволодів раціональними прийомами роботи. Кожна графічна робота виконується після вивчення відповідної теми, опрацювання і виконання додаткових графічних вправ та відповіді на контрольні запитання та тести.

Перелік графічних робіт

№ Теми

№ Завд

Зміст завдання

Формат

Термін виконан.

1.1

1

Викреслювання ліній. Написання букв, цифр і слів креслярським шрифтом.

А3

1.3

2

Викреслювання контуру технічної деталі з діленням кола на рівні частини. Спряження.

А3

2.6

3

Побудова комплексного креслення гранованих геометричних тіл та тіл обертання. Побудова проекцій точок, що лежать на поверхні геометричних тіл. Аксонометрія геометричних тіл. Розгортка геометричних тіл.

А3

2.7

4

Виконання комплексного креслення зрізаного геометричного тіла. Знаходження дійної величини фігури перерізу. Розгортка та аксонометрія зрізаного геометричного тіла.

А3

2.8

5

Побудова комплексного креслення та аксонометрії поверхонь геометричних тіл, що перетинаються.

А3

2.9

6

Побудова комплексного креслення моделі за аксонометрією. Нанесення розмірів.

А3

2.9

7

За двома даними проекціями моделі побудувати третю з використанням простих розрізів. Аксонометрія моделі з вирізом чверті. Нанесення розмірів.

А3

3.2

8

Виконання рисунка моделі середньої складності, заданої кресленням або з натури

А3

4.4

9

Виконання ескізів деталей. Виконання робочого креслення деталі за ескізом.

А4-А3

4.5

10

Виконання робочого з'єднання.

А3

4.5

11

Виконання зварного з'єднання.

А3-А2

4.5

12

Виконання робочого креслення зубчастого колеса.

А3

4.6

13

Виконання ескізів деталей складальної одиниці. Виконання складального креслення складальної одиниці. Виконання специфікації.

А3

4.7

14

Виконання робочих креслень деталі складальної одиниці за складальним кресленням.

А3

5.0

15

Виконати електричну або схему з'єднання. Виконати кінематичну схему.

А4-А3

6.0

16

Виконання плану виробничого приміщення.

А1

Розділ 1. Графічне оформлення креслень

Тема 1.1 Лінії креслення і виконання написів на кресленнях

Графічна робота 1 Викреслювання ліній. Написання букв, цифр, слів і речень креслярським шрифтом розміром: 10; 5;.3.5 (тип Б)

Мета: Вивчити розміри стандартних форматів, розміри рамки основного напису, типи ліній, їх структуру; вивчити параметри та побудову креслярського шрифту; набути навичок в роботі з креслярським інструментом; в проведенні ліній олівцем; написання букв і цифр креслярським шрифтом.

Матеріали та обладнання: Формат А3, олівці НВ, Н; готовальня; лінійка; косинці; гумка.

Методичні вказівки до виконання графічної роботи.

Зразок виконання графічної роботи №1 подано на ст.122 [3]. На аркуші формату А3 виконують за своїм варіантом - лінії, і два надписи (розмір шрифту яким потрібно виконати напис зазначено в дужках) для всіх варіантів написи шрифтом 10 виконані на зразку.

Товщина S суцільної основної лінії повинна бути 0.5...1.4 мм і вибирається в залежності від величини і складності зображення, а також від розмірів креслення. Товщина лінії одного типу повинна бути однаковою для всіх зображень на даному кресленні. ГОСТ 2.304-81 встановлює два типи шрифту: тип А і тип Б, з нахилом і без нахилу.

Перед виконанням графічної роботи необхідно виконати вправи 1-5

В) заповнити основний напис креслярським шрифтом.

Хід виконання графічної роботи

1 Ділимо формат А-3 навпіл. В лівій частині виконуємо лінії креслення, а в правій - літери, цифри стандартного креслярського шрифту і надписи.

2 Лінії креслення виконуються згідно індивідуальних завдань (рис ). Розміри на кресленнях не вказані, тому необхідно, вибрати раціональний масштаб зображення. Особливу увагу слід звернути на товщину ліній, довжину штрихів і відстані між ними.

3. В правій частині формату:

а) написати великі і малі букви шрифту 10-го розміру і літери (тип Б). Ця частина завдання однакова для всіх варіантів. Необхідно зберегти допоміжну сітку яка виконується тонкими лініями;

б) шрифтом 5 розміру написати текст, який необхідно взяти із таблиці 1 згідно варіанту при цьому використати спрощену сітку із паралельних ліній на відстані 3,5 мм і під кутом 75є.

Вправа 1 На поличках ліній виносок написати назву ліній, за допомогою яких виконане креслення, вказати їх товщину по відношенню до товщини суцільної товстої лінії.

Вправа 2. Заштрихувати подані фігури, відстань між лініями штриховки приблизно 3 мм.

Вправа 3. Накреслити такі лінії: суцільну товсту, суцільну тонку, штрихову, штрих-пунктирну тонку, розімкнену. Лінії провести горизонтально, відстань між ними 5 мм, довжина 70 мм.

Вправа 5. Застосування та параметри ліній креслення.

№ п/п

Назва

Товщина

Призначення

1

Суцільна товста основна

S=0.5-1.4 мм

Від видимих контурі, лінії контурів перерізів(винесення і таких, які входять до складу розрізу)

2

Суцільна тонка

Від до

Лінії контурів накладених перерізів, розмірні та виносні лінії. Лінії штрихування, полиці ліній-виносок і підкреслювання написів

3

Суцільна хвиляста

Від до

Лінії розмежування вигляду і розрізу. Лінії обриву

4

Штрихова

Від до

Лінії невидимого контуру

5

Штрих-пунктирна тонка

Від до

Осьові та центрові лінії

6

Штрих-пунктирна потовщена

Від до

Позначення поверхонь, що підлягають термообробці або покриттю. Зображення елементів, розташованих перед січною площиною

Рис.1 Зразок графічної роботи 1

Таблиця 1 Текст для завдання до графічної роботи 1 «Лінії креслення. Шрифти».

Варіанти

Текст

1

Розміри характеризуючи три найбільших виміри предмета - довжину, висоту і ширину (товщину), називаються габаритними.

2

Масштабом називається відношення лінійних розмірів зображення, поданого на кресленні, до відповідних розмірів самого предмета.

3

Проеціювальними називаються прямі, перпендикулярні до однієї з площин проекцій, тобто паралельні двом іншим площинам.

4

Якщо прямі в просторі перетинаються, то на комплексному кресленні їх однойменні проекції перетинаються в точках, розташованих на одній лінії зв'язку.

5

Через три довільні точки, що не лежать на одній прямій, можна провести одну і тільки одну площину.

6

Тором називається поверхня, утворена обертанням кола навколо осі, що лежить у площині цього кола, але не проходить через його центр.

7

Деталь - виріб, виготовлений за однорідною за маркою і назвою матеріалу, без використання складальних операцій, наприклад: станина, ходовий гвинт, зубчасте колесо тощо.

8

Технічним малюнком називається зображення предмета в аксонометричній проекції, виконане від руки на око.

9

Похилим називається розріз, утворений січною площиною, яка утворює з горизонтальною площиною проекцій кут, відмінний від прямого.

10

Додатковими називаються вигляди, утворені проеціюванням на довільну площину, не паралельну основним площинам проекцій.

11

Виносним елементом називається додаткове окреме, як правило, збільшене зображення частини предмета для з'ясування його форми, розмірів, шорсткості поверхні та інших даних, виконане в більшому масштабі, ніж основне зображення.

12

Ескізом називають креслення, виконане без примінення креслярських інструментів і точного додержання масштабу

13

Складальним називається креслення, яке має зображення виробу та інші дані потрібні для його складання (виготовлення) і контролю.

14

Робоче креслення деталі - документ, що містить зображення та інші дані, потрібні для її виготовлення та контролю.

15

Принципова схема визначає повний склад елементів виробу і зв'язків між ними та дає детальне уявлення про принципи роботи виробу.

16

Схема - це креслення, на якому у вигляді умовних позначень або зображень показано складові частини виробу і зв'язок між ними.

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3

Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6

Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9

Рис. 2 Зразок завдання до графічної роботи 1

Варіант 10 Варіант11 Варіант 12

Варіант 13 Варіант 14 Варіант 15

Рис 3 Зразок завдання графічної роботи 1

Контрольні запитання:

Яка лінія застосовується для зображення видимого контуру?

Яка лінія застосовується для зображення невидимого контуру?

Яка лінія застосовується для зображення осьових і центрових ліній?

Яка лінія застосовується для зображення обриву деталі?

Яка лінія застосовується для зображення штриховки розрізів, перерізів та вісей проекцій?

Яка лінія застосовується для позначення ромірних та виносних ліній?

Висновки: ____________________________________________________

Оцінка ________________ Викладач ___________________

Тема 1.2 Масштаби. Нанесення розмірів

Вправа. Побудова уклону та конусності.

Мета: Вивчити правила побудови та позначення ухилу і конусності, знаходження відповідних значень параметрів, що їх визначають; набути практичних умінь навичок виконання креслень деталей з прикладами позначення ухилу і конусності.

Матеріали та обладнання: Формат А3, олівці НВ, Н; готовальня; лінійка; косинці; гумка.

Методичні вказівки до виконання вправи.

Нахил однієї лінії відносно іншої, розташованої горизонтально або вертикально, характеризується величиною яка називається ухилом. Ухил можна подати в відсотках або в вигляді відношення, наприклад: 10 або 1:10. Позначення ухилу на кресленнях виконують за ГОСТ 2.307-68.

Конусність визначають як відношення різниці діаметрів двох поперечних перерізів конуса до відстані між ними. Конусність можна подати простим дробом або в відсотках.

Хід виконання роботи: Виконайте вказані вправи 1-5.

Вправа 1 Вкажіть в якому випадку ухил рівний 1:5 і позначте правильну відповідь.

а) б) в)

Рис. 4 Зображення ухилів.

Вправа 2 Вкажіть на якому з креслень втулки розмір Н повинен бути рівний 50 мм, щоб зовнішня поверхня втулки мала конусність 1:10.

а) б) в)

Рис. 5 Зображення конусності.

Вправа 3. Позначте вказані ухили.

а) Опора б) Двутавр

Рис. 6 Контури деталей з ухилом.

Вправа 4 Побудуйте креслення деталей і позначте конусність.

Рис. 7 Креслення деталі з конусністю.

Таблиця 2 Розміри деталей вказаних на рисунку 6.

№ Варіанта

Пробка

№ Варіанта

Заглушка

№ Варіанта

Втулка

L

l

D

d1

Конус-ність

L

l

d

Конус-ність

L

l

d

D

Конус-ність

1

90

60

40

15

1:3

11

110

60

30

1:3

21

100

70

25

50

1:7

2

105

70

30

16

1:7

12

100

40

25

1:7

22

110

90

20

60

1:3

3

125

100

40

14

1:5

13

105

40

20

1:5

23

115

100

35

70

1:5

4

110

75

50

20

1:3

14

120

50

40

1:10

24

100

75

25

55

1:5

5

125

90

60

20

1:3

15

105

35

25

1:7

25

110

100

30

50

1:10

6

110

75

50

28

1:5

16

110

40

25

1:5

26

115

75

20

45

1:5

7

125

100

50

30

1:10

17

90

30

20

1:7

27

100

60

20

60

1:3

8

125

100

60

25

1:5

18

115

35

25

1:10

28

110

70

35

55

1:7

9

120

100

55

35

1:10

19

110

45

30

1:7

29

105

100

25

50

1:10

10

115

70

35

20

1:7

20

105

50

20

1:3

30

100

90

30

70

1:3

Вправа 5. Прочитайте наведені контури деталей. Скільки і яких ухилів і конусностей позначено на кожній з них ?

а) б) в)

Рис. 8 Контури деталей із ухилами і конусностями

Контрольні запитання:

Що називається ухилом?_______________________________________

Як вимірюють величину ухилу ?_________________________________

Як позначають ухил на кресленнях ?______________________________

Що називається конусністю ?____________________________________

Як вимірюють величину конусності ? ____________________________

Як позначають ухили і конусність на кресленнях ? _________________

Висновки ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ___________________ Викладач _______________________

Тема 1.3 Прийоми викреслювання контурів технічних деталей

Графічна робота 2 Викреслювання контурів двох деталей з використанням поділу кола, різних видів спряжень, коробових кривих та нанесення розмірів.

Мета: Вивчити правила поділу кола на рівні частини, методи побудови спряжень і коробових кривих, основні правила нанесення розмірів на кресленнях у відповідності з ГОСТ 2.307-68 набути навичок геометричних побудов , продовжити закріплення навичок роботи з креслярським інструментом і оформлення креслень.

Матеріали та обладнання: Формат А3, олівці НВ, Н; готовальня; лінійка; косинці; гумка.

Методичні вказівки до виконання графічної роботи:

Ділення кола на рівні частини виконується за допомогою циркуля і кутників, або методом хорд.

Побудова спряжень зводиться до розв'язання трьох питань: визначення центра спряження і знаходження точок спряження, побудови дуги спряження заданого радіуса.

Величина зображення деталі та її елементів на кресленнях визначається розмірами, кількість яких повинна бути мінімальною, але достатньою для виготовлення і контролю.

Розміри на кресленні повинні строго відповідати вимогам ГОСТ 2.307-68.

Товщина ліній на кресленнях повинна відповідати вимогам ГОСТ 2.303-68.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Вправа 1. Розділити коло на 3, 5, 7, 10, 12 рівних частин відповідно.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Вправа 2. Виконати спряження двох прямих, прямої та кола, двох кіл.

Рис. 9 Зразок виконання графічної роботи 2

Рис. 10 Зразок графічної роботи 2

Рис. 11 Зразок графічної роботи 2

Рис. 12 Зразок графічної роботи 2

Рис. 13 Зразок графічної роботи 2

Рис. 14 Зразок графічної роботи 2

Контрольні запитання:

Що називається спряженням? __________________________________

Яке спряження називається внутрішнім? __________________________

Яке спряження називається змішаним? ___________________________

Як визначаються точки спряження? ______________________________

Назвіть обов'язкові елементи будь-якому спряженні? _______________

У чому полягає відмінність між внутрішнім, зовнішнім та змішаним спряженням ? ___________________________________________________

Висновки: __________________________________________________________________

Оцінка _______________ Викладач ________________

Розділ 2. Основи нарисної геометрії і проекційне креслення

Тема 2.1 Точка і пряма

Вправа. Побудова комплексних креслень і аксонометричних проекцій точок і прямих.

Мета: Вивчити способи проеціювання точки і прямої на три площини проекцій; набути практичних умінь і навичок в побудові комплексних креслень і аксонометричних проекцій точок і прямих.

Матеріали та обладнання: Програмовані картки. Трьохгранний кут; лінійка; косинці; циркуль; олівці; гумка.

Хід виконання роботи.

Виконайте вправи 1-5.

Контрольні запитання:

Як називають і як позначають три основні площини проекцій?__________________________________________________________

Як позначають осі проекцій? ____________________________________

Що таке комплексне креслення точки і як його дістають? __________________________________________________________________

У якій послідовності будують проекцій точки за її координатами? __________________________________________________________________

Яке положення займають прямі в просторі відносно площин проекцій? __________________________________________________________________

Основне положення про належність точки прямій? __________________________________________________________________

Висновок_____________________________________________________

Оцінка ______________ Викладач _______________________

Тема 2.2 Площина

Вправа. Розв'язування задач на побудову проекцій прямих, плоских фігур і точок, що належать площині.

Мета: Знати способи завдання і зображення площин на комплексному кресленні; набути практичних умінь і навичок при розв'язуванні задач на побудову проекцій прямих, плоских фігур і точок, що належать площині.

Матеріали та обладнання: Тригранний кут; лінійка; косинці; циркуль; олівці; гумка.

Література: [ Л1] с.96-113.

Хід виконання роботи.

Виконати вправи 1-5.

Вправа 1 У прикладах а, б, в, г, д, е, ж, з, визначити положення площини в просторі, назвати її, побудувати проекцію точки А та прямої L, якої не вистачає, що належить цій площині.

Контрольні запитання:

Які є способи завдання і зображення площини на комплексному кресленні?_________________________________________________________

Що таке сліди площини? ______________________________________

Які площини називаються площинами рівня та які їх властивості? __________________________________________________________________

Які площини називаються проеціювальними та які їх властивості? __________________________________________________________________

Які прямі називаються горизонталями та фронталями площини? __________________________________________________________________

Яка умова паралельності прямої і площини, двох площин? __________________________________________________________________

Висновок __________________________________________________________________

Оцінка ______________ Викладач _______________________

Тема 2.3 Аксонометричні проекції

Вправа. Зображення плоских фігур в прямокутній ізометрії.

Мета: Вивчити види аксонометричних проекцій, набути практичних умінь і навичок побудову в прямокутній ізометричній проекції плоскої фігури розмістивши її в горизонтальній, фронтальній і профільній площинах.

Матеріали та обладнання: Програмовані картки; лінійка; гумка; косинці; олівці; готовальня.

Хід виконання роботи:

При виконанні вправи доцільно використати розмітку, яка проведена під кутом 30° по відношенню до горизонтальної лінії.

Виконати вправи

Вправа 1 Побудувати в прямокутній ізометрії плоскі фігури, які подано на рисунках. кожну із фігур побудувати в трьох координатних площинах

Рис. 15 Плоскі фігури.

Рис. 16 Побудувати фігури в прямокутній ізометрії.

Контрольні запитання:

1. Суть аксонометричного проеціювання? _________________________

Що називається коефіцієнтом спотворення? ______________________

Як класифікують аксонометричні проекції? ______________________

Як будувати осі в прямокутній ізометрії і чому дорівнюють показники спотворення за аксонометричними осями? ____________________________

Висновок_____________________________________________________

Оцінка ______________ Викладач _______________________

Тема 2.4 Способи перетворення проекції

Вправа. Знаходження натуральної величини плоских фігур.

Мета: Вивчити способи перетворення проекцій, набути практичні уміння і навички для знаходження натуральної величини прямих і плоских фігур.

Матеріали та обладнання: Програмовані картки.; лінійка; косинець; олівці; готовальня; гумка.

Література: [ Л1] с.113-123.

Хід виконання роботи.

Виконати вправи 1-4.

Контрольні запитання:

Назвіть способи перетворення проекцій, які застосовуються в креслення? _______________________________________________________

Які основні елементи способу обертання?________________________

У чому суть способу заміни площин проекцій? _____________________

У чому суть способу суміщення? _______________________________

У чому суть способу плоско-паралельного переміщення? ____________

Як визначити натуральну величину плоскої фігури способом заміни площин проекцій? _________________________________________________

Висновок ___________________________________________________

Оцінка ______________ Викладач _______________________

Тема 2.5 Поверхні геометричних тіл

Графічна робота 3 Побудова комплексного креслення гранованих геометричних тіл та тіл обертання. Побудова проекцій точок, що лежать ан поверхні геометричних тіл. Аксонометрія геометричних тіл. Розгортка геометричних тіл.

Мета: Засвоїти теоретичні правила та набути практичних навичок проектування геометричних тіл на три площини проекцій, побудови проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл, побудови розгорток цих тіл. Вивчити види аксонометричних проекцій та набути навичок зображення поверхонь геометричних тіл в аксонометричних прямокутних проекціях.

Матеріали та обладнання: Формат А3; олівці НВ, Н; готовальня; лінійка; косинці; гумка.

Література: [Л-1] с. 139-160

[Л-4] с. 166-168

Методичні вказівки до виконання графічної роботи:

Зобразити і прочитати креслення геометричних тіл означає не тільки вміти за розмірами побудувати проекції, а й провести повний аналіз фігур. Останнє означає, що треба вміти визначити і показати на кресленні ребра, грані, вершини, твірні, їх розташування між собою і по відношенню до площин проекцій, показати видимі і невидимі елементи, зробити проекції точок, що лежать на поверхні тіла, проставити розміри.

Хід виконання графічної роботи:

Розділивши формат навпіл, в лівій половині розмістити креслення геометричних тіл, а в правій - комплексне креслення моделі.

Для двох геометричних тіл - багатогранника і тіла обертання (Гр. 3.1--Гр. 3.16), використовуючи лінії зв'язку, побудувати третю проекцію тіла й знайти недостаючи проекції заданих точок. Проекції точок на піраміді і конусі рекомендується знаходити за допомогою допоміжних січних площин рівня чи ліній.

Побудувати аксонометричні ізометричні проекції тіл, придержуючись їх розміщення на комплексному кресленні. Точки А і В перенести на аксонометричну проекцію по трьом координатам відносно центру основи.

По аксонометричній проекції моделі побудувати комплексне креслення і нанести розміри.

Перед виконанням роботи виконати вправи 1-4.

Вправа 1 Напишіть назви геометричних тіл та їх елементів.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Рис. 17 Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Вправа 2 Позначити вершини багатогранників, побудуйте їх профільні проекції, знайдіть проекції точок К,L,М, які лежать на поверхні. Побудуйте аксонометричну проекцію

а) б)

Рис. 18 Комплексне креслення призми. Рис. 19 Аксонометрична проекція призми.

Вправа 3 На рисунку а, б, в подано вигляди групи геометричних тіл. Дайте відповіді на поставлені запитання.

Рис. 20 Групи геометричних тіл а); б); в).

Запитання до вправи 3

Скільки геометричних тіл входить до кожної групи?_______________

Як називаються ці тіла?_______________________________________

Які геометричні тіла розміщені найдальше від площин П2, П3.?______________________________________________________________

Які геометричні тіла в кожній групі мають найбільшу висоту?_ _______

Вправа 4

На рисунках а, б, в, г, д, наведено фронтальні і горизонтальні проекції предметів, утворених групою геометричних тіл. Нижче показано профільні проекції цих груп. Визначте, відповідність зображень, позначених літерою, профільним проекціям, позначених цифрами.

Рис. 21 Комплексні креслення груп. а) відповідає зображенню 2

б) _______________________

в) _______________________

г) _______________________

д) _______________________

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Рис.22 Завдання до графічної роботи 3 «Геометричні тіла. Комплексне креслення моделей».

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Рис. 23 Завдання до графічної роботи 3 «Геометричні тіла. Комплексне креслення моделі» (продовження)

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Рис. 24 Завдання до графічної роботи 3 «Геометричні тіла. Комплексне креслення моделі» (продовження)

Варіант 10

Варіант11

Варіант 12

Рис. 25 Завдання до графічної роботи 3 «Геометричні тіла. Комплексне креслення моделі» (продовження)

Варіант 13

Варіант 14

Варіант 15

Рис. 26 Завдання до графічної роботи 3 «Геометричні тіла. Комплексне креслення моделі» (продовження)

Варіант 16

Рис. 27 Завдання до графічної роботи 3 «Геометричні тіла. Комплексне креслення моделі»

Контрольні запитання:

Для чого потрібний аналіз геометричної форми предмета?__________________________________________________________

Які геометричні тіла можуть утворювати поверхню предмета ?_______

_____________________________________________________________

Які характерні ознаки мають проекції циліндра, конуса, кулі ? _________________________________________________________________

Чим відрізняються проекції циліндра і конуса, куба і прямокутного паралелепіпеда ? __________________________________________________

Для яких геометричних тіл за наявності розмірів можна обмежитись однією проекцією ? ________________________________________________

У яких геометричних тілах всі проекції однакові ? __________________

Висновок ___________________________________________________

Оцінка__________________ Викладач________________________

Рис. 28 Зразок графічної роботи 3Тема 2.6 Перетин поверхонь геометричних тіл площинами

аксонометрія креслення циліндр

Графічна робота 4а. Комплексне креслення зрізаного багатогранника.

Мета: Вивчити правила виконання перерізу геометричних тіл (багатогранників) проектуючими площинами; набути вмінь та навичок побудови комплексних креслень зрізаного багатогранника з нанесенням розмірів, побудови натуральної величини фігури перерізу, розгорток поверхонь зрізаних тіл, зображення зрізаних геометричних тіл(багатогранників), в аксонометричних проекціях.

Матеріали та обладнання: Формат А3, олівці НВ, Н; готовальня; лінійка; косинці; гумка.

Література: [Л-1] с. 161-180; [Л-4] с. 174-177.

Методичні вказівки до виконання графічної роботи:

При перетині багатогранника площиною утворюється багатогранник, який лежить в січній площині. Вершини багатогранника-це точки перетину ребер багатогранника, а сторони - це лінії перетину його граней із січною площиною.

Кожна задача на перетин геометричного тіла площиною складається з розв'язання комплексу таких питань:

а)побудова проекцій фігури перерізу;

б)визначення натуральної величини фігури перерізу;

в) побудова розгортки зрізаного тіла;

г)побудова аксонометричного зображення зрізаного тіла.

Перед виконанням роботи виконати вправи:

Хід виконання роботи:

1. По вказівці викладача слід виконати перетин двох геометричних тіл січною площиною: многогранника - призми (Гр.№4а.1-Гр.№4а.16) чи піраміди (Гр.№4а.1-Гр.№4а.16) - і тіла обертання - циліндра (Гр.№4б.1-Гр.№4б.16) чи конуса (Гр.№4б.1-Гр.№4б.16).

2. В першу чергу виконати зображення, на якому показано напрям січної площини: зрізану частину обвести суцільною тонкою лінією, а залишену -- суцільною основною. На цьому зображенні позначити цифрами точки фігури перерізу: для многогранників це точки перетину площини з ребрами тіла; для тіл обертання потрібно провести 12 твірних і відмітити точки їх перетину з січною площиною.

3. За допомогою ліній зв'язку знайти дві другі проекції всіх точок фігури перерізу і з'єднати їх за допомогою суцільних основних ( для тіл обертання при цьому застосовують лекала). Проекції фігури перерізу заштрихувати.

4. Натуральну величину фігури перерізу для призми і циліндра знайти способом обертання, для піраміди і конусу - способом заміни площин проекцій.

5.Побудувати повну розгортку поверхні зрізаного тіла з зображенням фігури перерізу і зображенням точок перерізу. Лінії згину на розгортці повинні бути штрих-пунктирні тонкі з двома точками.

6. При побудові аксонометричних проекцій зрізаних тіл застосовувати ізометричну прямокутну проекцію. Розміщення зрізаних тіл в аксонометричній проекції повинно відповідати комплексному кресленню.

Вправа 1 Дайте відповіді на поставлені запитання.

Які фігури утворюються в перерізі заданих тіл площинами? (Приклад відповіді: «І - 1, ІІ - 19»)

Відповіді:

1. Точка 13. П'ятикутник правильний

2. Пряма 14. П'ятикутник

3. Трикутник рівносторонній 15. Шестикутник правильний

4. Трикутник рівнобедрений 16. Шестикутник

5. Трикутник різносторонній 17. Семикутник

6. Квадрат 18. Коло

7. Ромб 19. Еліпс

8. Трапеція 20. Частина еліпса, більша половини

9. Трапеція рівнобедрена 21. Частина еліпса, менша половини

10. Чотирикутник 22. Дві дуги еліпса

11. Прямокутник 23. Парабола

12. Паралелограм 24. Гіпербола.

Вправа 2

Доповніть контури зображень деталей необхідними лініями на малюнках а, б, в.

Визначте поєднанням яких геометричних тіл утворено форми зображених предметів.

Рис. 29 Креслення деталей

Вправа 3. За наочним зображенням предметів знайдіть їх креслення

Рис. 30 Технічні рисунки деталей та їх креслення.

А - ________________

Б - ________________

В - ________________

Г - ________________

Д - ________________

Е - ________________

Таблиця 3 Варіанти завдань графічної роботи 4а

Позначення

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

d

55

55

60

50

56

60

52

55

60

54

55

62

50

56

60

52

h

55

60

65

56

62

65

55

60

70

56

62

65

55

60

70

56

a

37

60

46

38

66

42

36

66

35

38

65

40

37

60

35

38

45

30

45

45

30

45

45

30

45

45

30

45

45

30

45

45

Рис. 31 Зразок графічної роботи 4а

Контрольні запитання:

Які криві можуть утворитися в перерізі прямого конуса різними площинами ? _____________________________________________________

Які плоскі фігури можуть утворитися в перерізі п'ятигранної призми різними площинами? ______________________________________________

Як побудувати ізометричне зображення з різної піраміди? ___________

Що називається лінією зрізу і яка послідовність її побудови ?

Як побудувати розгортку зрізаної призми? ________________________

Висновки ___________________________________________________

Оцінка __________________ Викладач ___________________

Графічна робота 4б Комплексне креслення зрізаного тіла обертання.

Мета: Вивчити правила виконання перерізу тіла обертання проектуючими площинами; набути вмінь та навичок побудови комплексних креслень зрізаних тіл обертання з нанесенням розмірів, побудови натуральної величини фігури перерізу, розгорток поверхонь зрізаних тіл, зображення зрізаних геометричних тіл обертання в аксонометричних проекціях.

Матеріали та обладнання: Формат А3, олівці НВ, Н; готовальня; лінійка; косинці; гумка.

Література: [1] с.166…167.

Методичні вказівки до виконання графічної роботи:

У перерізі прямого круглого циліндра площиною можуть утворитися такі фігури:

а) прямокутник, якщо площина перерізу паралельна осі циліндра;

б) коло, якщо площина перпендикулярна до осі;

в) еліпс, коли площина нахилена до осі.

Кожна задача на перетин тіла обертання площиною складається з розв'язання комплексу таких питань:

а) побудови проекції фігури перерізу шляхом поділу кола основи (горизонтальну проекцію циліндра) на кілька рівних частин;

б) визначення натуральної величини фігури перерізу;

в) побудови аксонометричного зображення зрізаного тіла обертання.

Хід виконання роботи:

1. По вказівці викладача слід виконати перетин двох геометричних тіл січною площиною: многогранника - призми (Гр.№4а.1-Гр.№4а.16) чи піраміди (Гр.№4а.1-Гр.№4а.16) - і тіла обертання - циліндра (Гр.№4б.1-Гр.№4б.16) чи конуса (Гр.№4б.1-Гр.№4б.16).

2. В першу чергу виконати зображення, на якому показано напрям січної площини: зрізану частину обвести суцільною тонкою лінією, а залишену -- суцільною основною. На цьому зображенні позначити цифрами точки фігури перерізу: для многогранників це точки перетину площини з ребрами тіла; для тіл обертання потрібно провести 12 твірних і відмітити точки їх перетину з січною площиною.

3. За допомогою ліній зв'язку знайти дві другі проекції всіх точок фігури перерізу і з'єднати їх за допомогою суцільних основних ( для тіл обертання при цьому застосовують лекала). Проекції фігури перерізу заштрихувати.

4. Натуральну величину фігури перерізу для призми і циліндра знайти способом обертання, для піраміди і конусу - способом заміни площин проекцій.

5.Побудувати повну розгортку поверхні зрізаного тіла з зображенням фігури перерізу і зображенням точок перерізу. Лінії згину на розгортці повинні бути штрих-пунктирні тонкі з двома точками.

6. При побудові аксонометричних проекцій зрізаних тіл застосовувати ізометричну прямокутну проекцію. Розміщення зрізаних тіл в аксонометричній проекції повинно відповідати комплексному кресленню.

Вправа 1 Дайте відповіді на наступні запитання

Січна площина

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

ІХ

Відповідний переріз

Таблиця 4 Варіанти завдань графічної роботи 4б

Позначення

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

d

60

58

54

62

60

58

54

62

60

58

54

62

60

58

54

62

h

70

65

72

68

70

65

72

68

70

65

72

68

70

65

72

68

m

32

42

40

33

32

42

40

33

32

42

40

33

32

42

40

33

60

45

45

60

60

45

45

60

60

45

45

60

60

45

45

60

Рис. 32 Зразок графічної роботи 4б

Контрольні запитання:

Як побудувати ізометричне зображення зрізаної кулі ? _____________

Які криві можуть утворитися в перерізі прямого конуса різними площинами ? _____________________________________________________

Як побудувати розгортку зрізаного конуса ? Зрізаного циліндра ? _____

Як визначається видимість точок ліній перетину ? __________________

Як перетинаються між собою поверхні обертання із спільною віссю ? __________________________________________________________________

Які умови потрібні для застосування допоміжних сферичних поверхонь?_________________________________________________________

Висновки:____________________________________________________

Оцінка_________________ Викладач_____________________

Тема 2.7 Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл

Графічна робота 5а Побудова комплексного креслення та аксонометрії поверхонь геометричних тіл, що перетинаються.

Мета: Вивчити правила побудови ліній перетину поверхонь багатогранників за допомогою січних площин;Набути навичок побудови ліній перетину багатогранників, комплексних креслень та аксонометричних проекцій поверхонь двох геометричних тіл, які перетинаються.

Матеріали та обладнання: Формат А3, олівці НВ, Н; готовальня; лінійка; косинці; гумка.

Література: [1] с. 180…186;

Методичні вказівки до виконання графічної роботи:

Спільна лінія двох поверхонь - називається лінією їх перетину. Лінією перетину двох багатогранників буде одна або дві просторові, ламані і замкнуті лінії. Вершини цих ліній визначають точки зустрічі ребер одного багатогранника з гранями другого. Основним етапом розв'язання завдання є визначення видимості окремих відрізків ліній перетину. Побудова аксонометричної проекції багатогранників виконується в прямокутній ізометрії.

Хід виконання графічної роботи:

1. По даним рис зразок виконання графічної роботи і розмірами за таблицею № перекреслити умови свого варіанту. Горизонтальну проекцію із моделі призм що перетинаються обвести суцільною основною лінією, так як на цьому зображенні змін не буде.

2. Фронтальні і профільні проекції точок ліній перетину, ребер із гранями призми, знайти за допомогою ліній зв'язку.

3. З'єднавши послідовно проекції отриманих точок, одержати проекції ліній перетину. Нанести невидимий контур, штриховими лініями.

4. Фронтальні проекції точок ліній перетину знайти за допомогою ліній зв'язку.

5. Побудувати ізометричну прямокутну проекцію призми, на яку перенести всі передні точки лінії перетину, використовуючи координати цих точок відносно центру основи призми. Точки з'єднати прямими лініями.

6. Із знайдених точок провести прямі паралельні осі Ох, на яких відкласти відстань між передніми та задніми точками лінії перетину, обвести лінії перетину з урахуванням їх видимості.

Таблиця 5 Варіанти завдань графічної роботи 5а

Позначення

№ варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

d

55

54

70

56

55

54

70

56

54

56

70

54

55

54

70

56

h

65

72

70

68

64

72

68

68

65

71

70

68

62

72

70

68

m

10

8

15

16

10

8

14

16

9

8

14

16

10

8

15

16

e

55

72

75

60

56

72

76

60

55

71

75

60

55

72

76

60

h1

28

45

48

40

38

45

47

40

38

45

48

40

38

45

47

40

a

44

45

52

40

44

45

50

40

44

45

52

40

44

45

50

40

k

74

84

108

70

74

84

110

70

74

84

110

70

74

84

108

72

Вправа 1 Дайте відповіді на питання по темі: “Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл”

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

На яких рисунках (рис.1-8) для розв'язання завдання доцільно використати горизонтальні січні площини?

На яких рисунках (рис. 1-8) для розв'язання завдання доцільно використати фронтальні січні площини?

На яких рисунках (рис. 1-8) завдання можна розв'язати за допомогою сфер?

В яких випадках для розв'язання можна використати теорему Монжа (рис. 1-8)?

Скільки вершин має замкнена лінія перетину призм на рис. 6?

Які криві утворюються в перетині конуса гранями І, ІІ, ІІІ призми (рис. 5)?

Які з точок A, B, C, D належать лінії перетину заданих поверхонь (рис. 1-4)?

В яких випадках у перетині утворюється одна замкнена лінія (рис. 1-8)?

На яких рисунках (рис. 1-8) лінія перетину є плавною замкненою кривою?

На яких рисунках (рис. 1-8) лінія перетину тіл складається з кількох плоских кривих другого порядку?

Рис. 33 Зразок графічної роботи 5а

Контрольні запитання:

1. Яка лінія перетину утворюється при перетині двох многогранників ?

_____________________________________________________________

2. Який загальний план розв'язання задач на перетин поверхонь?_______________________________________________________

3. Як визначається видимість точок ліній перетину ? ________________

4. Що називається лінією перетину ? ____________________________

Висновки:____________________________________________________

Оцінка_______________ Викладач___________________

Графічна робота 5б Комплексне креслення та аксонометрична проекція двох тіл обертання, осі яких перетинаються.

Мета: Вивчити правила та способи побудови ліній перетину поверхонь тіл обертання за допомогою допоміжних, Січних площин посередників концентричних та ексцентричних сфер. Набути навичок побудови ліній перетину поверхонь тіл обертання, комплексних креслень та аксонометричних проекцій двох тіл обертання, нанесення необхідних розмірів.

Матеріали та обладнання: Формат А3, олівці НВ, Н; готовальня; лінійка; косинці; гумка.

Література: [1] с. 190…196;

Методичні вказівки до виконання графічної роботи:

У перетині тіл обертання дістають одну або дві просторові замкнені криві, які в окремих випадках розпадаються на плоскі криві другого порядку або навіть на прямі лінії. Для побудови точок, що належать лінії перетину, використовують спосіб допоміжних сфер. Спосіб концентричних сфер ґрунтується на тому, що сфера перетинається з поверхнею обертання по колах, якщо вісь цієї поверхні проходить через центр сфери.

Розв'язують завдання за таким планом:

а) з точки перетину осей заданих поверхонь як із центра проводять допоміжні сфери;

б) знаходять кола, по яких допоміжні сфери перетинаються окремо з кожною із заданих поверхонь;

в) знаходять спільні точки перетину поверхонь тіл.

Хід виконання роботи:

Пропонується знайти лінії перетину тіл обертання з осями, що не перетинаються (Гр.№5б.1--Гр.№5б.16)

Задачу слід вирішувати за допомогою допоміжних площин-посередників рівня. Напрямок площини вибрати з таким розрахунком, щоб обидва тіла перетиналися по простим плоским фігурам: колам, прямокутникам, трикутникам. (Можна вирішити задачу за допомогою допоміжних ліній і по належності точок на поверхні). В першу чергу знайти опорні точки, а потім --проміжні(випадкові). Число останніх вибрати таке, щоб розміщення проекцій ліній перетину визначалося як найбільш чітко. Знайдені точки позначають цифрами. Щоб полегшити студенту задачу, в завданні кожного варіанту вказана одна допоміжна площина-посередник і знайдена для цієї побудови пара точок.

Лінії перетину тіл обертання - це просторові лінії, які проектуються в плоскі лекальні криві. Тому проекції точок слід з'єднувати по лекалу. В деяких випадках потрібно знайти невидимі частини лінії перетину тіл і обвести їх штриховими лініями.

Таблиця. 6 Варіантів завдань графічної роботи 5б.

Позначення

№ варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

R

45

40

42

45

42

40

45

44

40

45

40

45

45

35

44

45

d

80

90

88

85

95

45

80

94

45

85

90

90

80

80

95

85

h

80

85

85

85

86

80

85

90

90

88

80

94

90

80

90

85

k

110

105

110

110

115

105

110

105

108

100

105

110

105

100

115

105

Вправа: Побудувати лінію взаємного перетину циліндра з кулею.

Рис. 34 Взаємний перетин циліндра з кулею.

Рис. 35 Зразок графічної роботи 5б

Контрольні запитання:

Як перетинаються між собою поверхні обертання із спільною віссю ? __________________________________________________________________

Який план розв'язання задач при допомозі сферичних посередників ? __________________________________________________________________

Назвіть чотири випадки взаємного перетину двох поверхонь ? __________________________________________________________________

Які умови необхідні для розв'язання задач способом допоміжних сфер?_____________________________________________________________

Що називається лінією переходу ? _____________________________

Як будується лінія перетину поверхонь ? _________________________

В яких випадках поверхні обертання перетинаються по плоских кривих поверхнях ? _____________________________________________________

Висновки: ____________________________________________________

Оцінка: ______________ Викладач__________________

Тема 2.8 Проекційне креслення

Графічна робота 6 Побудова комплексного креслення моделі за аксонометрією.

Нанесення розмірів.

Мета: Засвоїти теоретичні правила та набути практичних навичок проектування моделей на три площини проекцій, побудови комплексних креслень, нанесення необхідних розмірів.

Матеріали та обладнання: Формат А3, олівці НВ, Н; готовальня; лінійка; косинці; гумка.

Література: [1] с.198…204, [3] с.191…204.

Методичні вказівки:

На основі аксонометричних проекцій моделей (Гр.№6.1--Гр.№6.16) чітко представити собі її форму. Всі отвори вважати наскрізними.

Якщо модель симетрична, то починати з проведення осей симетрії, які є основою зображення.

Всі побудови виконувати за допомогою ліній зв'язку, які слід зберігати на кресленні. Нанести розміри.

Перед виконанням графічної роботи необхідно виконати вправи.

Хід виконання графічної роботи:

Вибираємо формат і масштаб ( бажано 1:1) зображення.

Креслимо рамку і виділяємо місце під основний напис. Виконуємо компоновку креслення. В тонких лініях викреслюємо контури зображення, необхідні розрізи. Перевіряємо і обводимо, при виконанні розрізів наносимо штриховку. Проводимо виносні і розмірні лінії, проставляємо необхідні розміри. Викреслюємо і заповнюємо основний напис, обводимо основною лінією рамку.

Вправа 1. За наочним зображенням і головним виглядом предмета, побудуйте ще два його вигляду, обмежені габаритними прямокутниками.

а) б)

Рис. 36 Аксонометрична проекція (а); комплексне креслення (б).

Вправа 2 Побудуйте відсутній третій вигляд предмета на мал. а, б.

Рис.37 Комплексні креслення (а і б) моделей.

Вправа 3 Доповніть креслення на мал. а, б, необхідними лініями.

Рис. 38 Комплексні креслення (а і б) моделей.

Варіант 1

Рис. 39 Завдання до графічної роботи 6 «Побудова комплексного креслення моделі за аксонометрією»

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Рис. 40 Завдання до графічної роботи 6 «Побудова комплексного креслення моделі за аксонометрією» (продовження)

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Рис. 41 Завдання до графічної роботи 6 «Побудова комплексного креслення моделі за аксонометрією» (продовження)

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

Рис. 42 Завдання до графічної роботи 6 «Побудова комплексного креслення моделі за аксонометрією» (продовження)

Варіант 11

Варіант 12

Варіант 13

Рис. 43 Завдання до графічної роботи 6 «Побудова комплексного креслення моделі за аксонометрією» (продовження)

Варіант 14

Варіант 15

Варіант 16

Рис. 44 Завдання до графічної роботи 6 «Побудова комплексного креслення моделі за аксонометрією» (продовження)

Рис. 45 Зразок графічної роботи 6

Контрольні запитання:

Яке проеціювання називають центральним, паралельним, прямокутним, косокутним ?_______________________________________

Який із способів проеціювання прийнято за основний ? __________________________________________________________________

Чи завжди достатньо на кресленні однієї проекції предмета ? ________

Дайте означення вигляду ? _____________________________________

Як на кресленні розміщують вигляди ? Який вигляд і чому називається головним? ________________________________________________________

Висновки: ___________________________________________________

Оцінка____________ Викладач_______________________

Тема 2.9 Проекційне креслення

Графічна робота 7 За двома даними проекціями моделі побудувати третю з використанням простих розрізів. Аксонометрія моделі з вирізом четверті. Нанесення розмірів.

Мета: Засвоїти теоретичні правила та набути практичних навичок побудови комплексного креслення моделі з нанесенням необхідних розмірів. Вивчити класифікацію і способи одержання розрізів та набути практичних навичок виконання та позначення розрізів, поєднання половини вигляду з половиною розрізу, нанесення розмірів. Набути навичок побудови аксонометричної проекції моделі з вирізом передньої частини по вісях Ох, Оy, Оz.

Матеріали та обладнання: Формат А3, олівці НВ, Н; готовальня; лінійка; косинці; гумка.

Література: [ Л1] с. 205-211 [ Л3] с. 214-217

Методичні вказівки:

Для побудови третьої проекції моделі за двома даними з використанням необхідних розрізів потрібно знати: правила проекційного креслення, класифікацію розрізів, їх зображення та позначення, особливості поєднання половини вигляду з половиною розрізу. Необхідно провести повний аналіз внутрішньої і зовнішньої будови моделі, виконати необхідні розрізи. При необхідності поєднати половину вигляду з половиною розрізу. Побудова аксонометричної проекції моделі виконується в прямокутній ізометрії. Виріз ј частини моделі виконується по вісях Ох, Оy, Оz. Нанести необхідні розміри у відповідності вимогам ГОСТ 2.307-68.

Перед виконанням графічної роботи виконати вправи 1-4.

Хід виконання графічної роботи.

Вибираємо формат і масштаб (бажано 1:1) зображення.

Креслимо рамку і вибираємо місце під основний напис. Виконуємо компоновку креслення.

В тонких лініях викреслюємо умову графічної роботи - фронтальну і горизонтальну проекції.

За двома проекціями будуємо третю. Приміняємо безостий метод.

Виконуємо необхідні розрізи. На фронтальній проекції - фронтальний розрізах. При можливості якщо модель симетрична, на профільній проекції поєднати половину вигляду з половиною розрізу.

Виконуємо аксонометричну ізометричну проекцію моделі з вирізом передньої частини на вісях Ох, Оy, Оz.

Обводимо креслення . проводимо виносні і розмірні лінії. Проставляємо необхідні розміри.

Викреслюємо і заповнюємо основний напис. Обводимо основною лінією рамку.

Вправа 1 Визначте, який з показаних розрізів є фронтальним, горизонтальним, профільним, похилим? На якому малюнку розріз і переріз мають однакові зображення.

Рис. 46 Креслення деталей

Вправа 2 За наочним зображенням предмету і виглядом зверху докресліть фронтальний розріз.

Рис.47 Комплексне креслення (а) і аксонометрія деталі (б).

Вправа 3 За наочним зображенням предмета і головним виглядом докресліть профільний розріз.

Рис. 48 Комплексне креслення і аксонометрія деталі.

Вправа 4. За наочним зображенням предмета і головним виглядом докресліть профільний розріз.

Рис. 49 Комплексне креслення сонометрія деталі

Варіант 1 Варіант 2

Рис. 50 Завдання до графічної роботи 7. за двома проекціями моделі побудувати третю з використанням простих розрізів.

Варіант 3 Варіант 4

Варіант 5 Варіант 6

Варіант 7 Варіант 8

Рис. 51 Завдання до графічної роботи 7. за двома проекціями моделі побудувати третю з використанням простих розрізів.

Варіант 9 Варіант 10

Варіант 11 Варіант 12

Варіант 13 Варіант 14

Рис. 52 Завдання до графічної роботи 7. за двома проекціями моделі побудувати третю з використанням простих розрізів (продовження).

Варіант 15 Варіант 16

Рис. 53 Завдання до графічної роботи 7. за двома проекціями моделі побудувати третю з використанням простих розрізів (продовження).

Рис. 54 Зразок графічної роботи 7

Контрольні запитання:

Для чого на креслені роблять розрізи ? ___________________________

В якій послідовності виконують розріз предмета ? _________________

В яких випадках треба позначати прості розрізи ? ________________

Що таке лінія перетину і як її позначають на креслені ? ____________

В яких випадках частину вигляду поєднують з частиною розрізу ? Якою лінією їх розділяють ? _______________________________________

Висновки: __________________________________________________

Оцінка_______________ Викладач __________________

Розділ 3. Елементи технічного рисування

Тема 3.1 Моделі

Графічна робота 8 Виконання рисунка моделі середньої складності, заданої кресленням або з натури.

Мета: Набути практичних умінь і навичок виконання технічних рисунків.

Матеріали та обладнання: Формат А4; олівець; гумка.

Література: [ Л1] с.236-247.

Методичні вказівки:

Технічний малюнок - це зображення предмета в аксонометричній проекції, яке виконується від руки і на око. Лінію у технічному малюнку проводять за кілька разів, поступово удосконалюючи її форму.

Потрібно навчитися «на око» ділити довільний відрізок прямої на рівні частини. Щоб надати малюнку об'ємність на зображення наносять світлотіні. Прийнято джерело світла умовно розміщувати зверху, зліва, тобто, освітлення лівостороннє.

За двома проекціями моделі (Гр.№8.1-Гр.№8.16) чітко уявити собі її форму.

Для малювання застосовувати ізометричну прямокутну проекцію. Основою малюнка є осі, потрібно правильно зобразити їх уклін, від чого в значній мірі залежить наочність.

На комплексному кресленні позначити габаритні розміри моделі. Виконуючи малюнок, дотримуватись розмірів не потрібно, але слід обов'язково зберегти їх пропорційність згідно комплексному кресленню. Габаритні розміри малюнка вибрати такими, щоб вдало заповнити поле креслення.

Всі побудови здійснювати без креслярських інструментів. Щоб надати малюнку наочності, нанести світлотіні (штрихуванням або шрафуванням).

Виконати вправи 1-2.

Хід виконання графічної роботи:

Детально читаємо комплексне креслення моделі і виявляємо форми її елементів. Вибираємо формат і газомірний масштаб ( на око) зображення, щоб вдало заповнити поле креслення.

Креслимо рамку і вибираємо місце для основного напису.

Будуємо осі в прямокутній ізометричній проекції. Потрібно правильно видержати уклони вісей. Вісі Оx і Оz повинні утворювати з горизонтальною лінією кути в 30°. Будуємо технічний рисунок моделі з урахуванням пропорційності її розмірів на комплексному кресленні, без примінення креслярських інструментів.

Надаємо технічному рисунку рельєфності.

Викреслюємо і заповнюємо основний напис.

Вправа 1. Добудувати овал в горизонтальній площині на мал. А

Рис. 55 Зображення в аксонометричній Рис. 56 Ізометрична проекція кола проекції кіл, вписаних у грані куба.

а) великий радіус дуги R

б) малий радіус дуги R

Вправа 2. На малюнку а, б за двома виглядами побудувати третю проекцію зображення. Виконати технічний малюнок із світлотінями.

Рис. 57 Комплексні креслення і технічні рисунки моделей.


Подобные документы

 • Поняття і сутність нарисної геометрії. Геометричні фігури як формоутворюючі елементи простору. Розв'язання метричних задач шляхом заміни площин проекцій. Плоскопаралельне переміщення та обертання навколо ліній рівня. Косокутне допоміжне проектування.

  контрольная работа [324,9 K], добавлен 03.02.2009

 • Поняття та властивості поверхонь, їх класифікація та різновиди, відмінні риси. Креслення багатогранників та тіл обертання, правила та закономірності. Перетин поверхонь з прямою та площиною. Побудова лінії перетину поверхонь. Спосіб посередників.

  реферат [33,5 K], добавлен 13.11.2010

 • Основні вимоги до виконання та оформлення технічної документації, нормативи форматів креслення, допустимі шрифти та розміри літер. Правила побудови спряжень. Поняття та форми лекальних кривих. Порядок нанесення розмірів на кресленнях для різних фігур.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 16.11.2009

 • Сутність основних способів перетворення проекцій: заміни площин проекцій та обертання. Перетворення креслення так, щоб площина загального положення стала паралельною одній з площин проекцій нової системи. Основні положення плоско-паралельного переміщення.

  реферат [3,4 M], добавлен 11.11.2010

 • Головні властивості прямого циліндра, визначення площі його бічної поверхні і радіусу основи. Розрахунок осьового перерізу прямого конуса та об'єму кулі. Площа поверхні тіла обертання рівнобедреного трикутника навколо прямої, що містить його основу.

  контрольная работа [302,8 K], добавлен 07.07.2011

 • Вивчення стандартних видів аксонометричних проекцій, які застосовуються як допоміжні до комплексних креслень у тих випадках, коли необхідне пояснююче наочне зображення форми деталей. Ізометрія, диметрія, способи їх побудови (осі, коефіцієнти спотворень).

  реферат [810,0 K], добавлен 13.11.2010

 • Основні правила нанесення розмірів. Рекомендації з виконання креслень. Проведення паралельних і перпендикулярних ліній. Розподіл відрізка прямої на рівні частини. Побудова і розподіл кутів. Пошук центра окружності чи дуги і визначення їхніх радіусів.

  практическая работа [2,4 M], добавлен 03.03.2016

 • Розрахунок площі осьового перерізу конуса як площі трикутника і радіусу основи і висоти циліндра як діаметра кола його основи. Обчислення кутів при гіпотенузі та катетів в рівнобедреному прямокутному трикутнику. Визначення центру кулі і площі її перерізу.

  контрольная работа [302,0 K], добавлен 07.07.2011

 • Микола Іванович Лобачевський як відомий російський математик, творець неевклідової геометрії. Його дослідження у галузі геометрії. Походження неевклідової геометрії. Три моделі геометрії Лобачевського: Пуанкаре, Клейна та інтерпретація Бельтрамі.

  реферат [229,4 K], добавлен 31.03.2013

 • Способи завдання площини на кресленні та її сліди. Положення площини у просторі відносно площин проекцій. Пряма та точка в площині, прямі особливого положення в площині. Взаємне розташування площин. Пряма, паралельна площині, перетин прямої з площиною.

  реферат [1,2 M], добавлен 11.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.