Семантика та функціонування фразеологізмів з компонентом "власне ім’я"

Антропоніми як образно-смислові центри фразеологічних одиниць. Ономастичний компонент біблійного та міфологічного походження. Відономастичні значення топонімів-компонентів фразеологічних одиниць. Міфологічні та біблійні конототивні значення топонімів.

Рубрика Литература
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.11.2010
Размер файла 144,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Пасік Н.М. Роль ономастичних компонентів у формуванні фразеологічного та пареміологічного значень // Мовознавство. - 1999. - №2-3. - С.21-30

Пономаренко А.Ю. Антропоніми-образи в українських фразеологізмах // Знак. Символ. Образ: Тезисы докладов и сообщений научного семинара по проблемам современной семиотики. - Черкассы, 1998.- С.41-42

Рогач О. Відетнонімні фразеологізми // Диво слово. - 1997. - №4. - С.15-17

Русанівський В.М., Єрмоленко С.Я. Життя слова. - К.: Вища школа, 1978

Скрипник Л.Г. Власні назви в українській народній фразеології // Мовознавство. - 1970. - №2. - С.54-66

Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. - К.: Наукова думка, 1973.

Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. - М.: Наука, 1973.

Сучасна українська літературна мова // В 5-ти томах. Лексика і фразеологія / За заг.ред. І.К.Білодіда. - К.: Наукова думка, 1973. - 438с.

Ткаченко Л., Романенко Н. Значення бібліїзмів в англійській та українських мовах // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. - В.ХV. - Херсон: В-во ХДПУ, 2002. - С.76-79

Удовиченко Г.М. Прогресивна і регресивна деривація в системі фразеологізмів // Мовознавство. - 1984. - №2. - С.18-23

Ужченко В.Д. Творення слів на базі фразеологічних одиниць // Вісник Харківського університету. - №237. - Харків, 1982. - С.54-61

Ужченко В.Д., Авксентьєв Л.Г. Українська фразеологія. - Харків: Основа, 1990. - 167с.

Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. - М.: Наука, 1974. - 205с.

Харчук О.В. Німецькі фразеологічні одиниці з паралінгвістичним компонентом // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - Кіровоград, 2000. - В.26. - С.314-320

Харчук О.В. Полісемія німецьких фразеологічних одиниць (до проблеми системних явищ у фразеології) // Наука і сучасність: Збірник наукових праць. Педагогіка. Філологія. - К.: Логос, 2001. Т.ХХІХ. - С.283-291

Хлисту І.В. Топоніми в художньому тексті (на матеріалі української поезії другої половини ХХ ст.) // Урок української. - 2003. - №10. - 23-25

Чабаненко В. Стилістика експресивних засобів української мови. - Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - 351с.

Чак Є.Д. Семантичні відтінки слів // Мовознавство. - 1969. - №2. - С.80-84

Чередниченко І.Г. Народно-розмовне вживання української дієслівної лексики із специфічним семантичним і стилістичним забарвленням // Мовознавство. - 1969. - №3. - С.76-78

Черниш Н. Антропонім як образно-смисловий центр фразеологічних одиниць (на матеріалі української та російської мов) // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. - Дрогобич: Каменяр, 2002. - В.(. - С.234-245


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.