Ґрунтовне дослідження адміністративно-правового регулювання охорони здоров’я в Україні

Рецензія до монографії З.С. Гладуна "Адміністративне право та охрана здоров’я населення в Україні". Удосконалення правової бази регулювання відносин у сфері охорони здоров’я і гармонізації українського медичного законодавства з нормами міжнародного права.

Рубрика Государство и право
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 04.03.2018
Размер файла 13,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ҐРУНТОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Назар Ю. С.

к. ю. н., доцент, Львівський державний університет

внутрішніх справ, начальник кафедри

адміністративного права та адміністративного процесу.

У сучасних умовах інтеграція України до Європейського співтовариства у багатьох аспектах залежить від ефективності реформ, що повинні здійснюватися практично в усіх сферах суспільного життя. Важливою соціальною сферою, яка потребує негайного реформування є сфера охорони здоров'я, адже низький рівень охорони здоров'я населення України є однією з основних причин погіршення демографічної ситуації та скорочення середньої тривалості життя. Важливість зміни підходів до державної політики у цій сфері підтверджується й тим, що розроблення Концепції та Стратегії реформування системи охорони здоров'я України і впровадження останньої передбачено Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки. Для розроблення таких документів передбачається залучення як співробітників Міністерства охорони здоров'я України, так й європейських експертів. У зв'язку з цим опублікування європейським видавництвом “LAP LAMBERT Academic Publishing” монографії З. С. Гладуна “Административное право и охрана здоровья населения в Украине”, в якій серед іншого досліджено напрями удосконалення правової бази регулювання відносин у сфері охорони здоров'я та проблеми гармонізації українського медичного законодавства з нормами міжнародного права, є актуальним та корисним для прогнозування перспектив публічного управління у сфері охорони здоров'я в Україні.

Досліджуючи основні аспекти впливу адміністративного права на охорону здоров'я населення в Україні, автор здійснив комплексний аналіз механізму, об'єктів та суб'єктів адміністративно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я. У монографії здійснена ґрунтовна характеристика здоров'я людини як наукової категорії та об'єкта правової охорони, а також проаналізовано специфіку функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, суб'єктів державного й громадського контролю як учасників адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. У роботі запропоновано шляхи удосконалення правової бази регулювання адміністративно-правових відносин, які виникають у сфері охорони здоров'я, визначено основні проблеми гармонізації українського медичного законодавства з нормами міжнародного права. гладун адміністративний охорона здоров'я

Робота З.С. Гладуна відзначається логікою викладення матеріалу дослідження на основі системного аналізу теоретичних та практичних аспектів адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. Особливо глибоко проаналізовано у монографії питання діяльності органів державної влади у сфері охорони здоров'я у сучасних умовах. Зокрема, автор, досліджуючи повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, відзначає, що департамент охорони здоров'я державної обласної адміністрації є достатньо потужним спеціалізованим галузевим органом виконавчої влади, організаційна структура якого відповідає критеріям самостійного суб'єкта. У зв'язку з цим пропонується передати функції щодо ліцензування окремих видів діяльності у сфері охорони здоров'я до компетенції місцевих органів виконавчої влади.

Необхідно погодитись із висловленою автором думкою про доцільність законодавчого закріплення гарантованого обсягу надання безкоштовної медичної допомоги і переліку та умов надання платних послуг у сфері охорони здоров'я. Крім того, автор цілком справедливо відзначає необхідність передбачити адміністративну відповідальність за порушення правил збереження та поширення інформації про стан здоров'я особи.

Безсумнівною заслугою автора є детальне дослідження концептуальних основ механізму адміністративно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я. Він переконливо обґрунтував необхідність кодифікації правових норм у сфері охорони здоров'я шляхом прийняття Медичного кодексу України та запропонував структуру цього нормативно-правового акту.

Монографія є результатом тривалої творчої роботи, основні положення якої одержані на підставі особистих досліджень і висновків автора, аналізу великої кількості літературних джерел та правозастосовчих актів. Окремі положення, що раніше були предметом наукового дослідження в літературі, розглядаються в роботі по-новому, враховуючи сучасний рівень правових знань про адміністративно-правову охорону здоров'я населення та тенденції розвитку українського законодавства.

Основні теоретичні та практичні результати дослідження відображено в останньому розділі монографії, присвяченому питанням удосконалення адміністративно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я населення у сучасних умовах глобалізації світу. Серед основних пропозицій, висловлених автором на підставі аналізу досягнень організації охорони здоров'я в зарубіжних країнах, слід відзначити рекомендацію щодо доцільності впровадження в українське законодавство сучасної концепції прав і свобод людини і громадянина шляхом прийняття Закону України “Про права пацієнтів”. Також цікавою є пропозиція щодо запровадження інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері охорони здоров'я з метою ефективного розгляду скарг пацієнтів і їх родичів, а також своєчасного прийняття заходів відповідного реагування.

Монографія З. С. Гладуна є ґрунтовним науковим дослідженням, що являє собою приклад комплексного підходу до вирішення складних наукових проблем. Робота виконана на високому теоретико-методологічному рівні та відрізняється глибиною правового аналізу, виваженістю й коректністю наукової полеміки, вмілим підбором матеріалу. Одержані автором науково обґрунтовані результати розв'язують важливу для юридичної науки і публічно-управлінської діяльності проблему. Робота визначає, доповнює та уточнює низку положень теоретичного, правового та практичного характеру, є своєчасною й корисною науковою працею.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Застосування в Україні міжнародного досвіду реформування в галузі охорони здоров'я. Співробітництво з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Забезпечення фінансування, загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в Україні.

  контрольная работа [31,4 K], добавлен 30.06.2009

 • Діяльність державних та недержавних організацій і установ щодо охорони здоров’я. Міністерство охорони здоров'я України та його основні завдання. Комітет з контролю за наркотиками, як орган виконавчої влади. Експертні функції закладів охорони здоров'я.

  курсовая работа [35,6 K], добавлен 02.02.2010

 • Основи організації та управління системою охорони здоров’я. Органи державної виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Права громадян України на охорону здоров'я і медичну допомогу. Основні завдання і функції Міністерства охорони здоров'я України.

  реферат [641,6 K], добавлен 10.03.2011

 • Землі як об'єкти використання та охорони. Суб'єкти, об'єкти та форми правового регулювання використання та охорони земель в Україні, завдання держави в цій сфері. Види і зміст контролю та юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

  дипломная работа [131,6 K], добавлен 13.04.2012

 • Злочини проти життя та здоров’я особи. Принцип відповідальності держави перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав людини. Реформування кримінального законодавства. Правовий аналіз гарантій правової охорони права людини на життя.

  реферат [16,2 K], добавлен 02.04.2011

 • Охорона здоров’я як галузь соціального захисту населення: поняття, характеристика, мета, система державного регулювання, концепція розвитку. Реформування законодавчої бази галузі в Україні, моделі державної політики, порівняння із європейським досвідом.

  курсовая работа [96,6 K], добавлен 23.04.2011

 • Управління закладами охорони здоров'я за допомогою Конституції України та Верховної Ради. Роль Президента та Кабінету Міністрів в реалізації державної політики органами державної виконавчої влади. Підпорядкування в управлінні закладами охорони здоров'я.

  реферат [30,0 K], добавлен 30.06.2009

 • Сутність і функції правового регулювання економічних відносин, місце у ньому галузей права. Співвідношення державного регулювання і саморегулювання ринкових економічних відносин. Визначення економічного законодавства України та напрями його удосконалення.

  дипломная работа [183,2 K], добавлен 10.06.2011

 • Вихідні засади політики екологічної безпеки, сформульовані у Декларації про державний суверенітет України. Метод правового регулювання екологiчних відносин. Правовi заходи охорони земель у процесі землевикористання. Проблема охорони земель в Україні.

  контрольная работа [30,0 K], добавлен 16.12.2007

 • Основи законодавства України про охорону здоров'я. Законодавство України про права пацієнтів. Сфера застосування закону. Механізм забезпечення i захисту прав пацієнтів у системі охорони здоров'я України. Створення законопроекту "Про права пацієнтів".

  курсовая работа [81,4 K], добавлен 18.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.