Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

Аналіз комплексного наукового дослідження проблеми звільнення від кримінальної відповідальності. Огляд історичних передумов пом’якшення кримінальної відповідальності, при дійовому каятті. Оцінка юридичної природи супутніх норм кримінального права.

Рубрика Государство и право
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 28.08.2013
Размер файла 41,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ

Спеціальність: Кримінальне право та кримінологія

Житний Олександр Олександрович

Харків, 2003 рік

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Кримінально-правова політика України в сучасних умовах характеризується, з одного боку, тенденцією до встановлення суворих заходів покарання щодо учасників злочинних угруповань, осіб, які вчиняють тяжкі й особливо тяжкі злочини, рецидивістів, а з іншого - пом'якшенням кримінально-правової репресії стосовно осіб, які вчиняють діяння невеликої тяжкості, вчинки, спрямовані на згладжування соціально шкідливих наслідків своїх діянь. При цьому чинне кримінальне законодавство України містить низку норм, які передбачають повну відмову від застосування державного примусу щодо осіб, які вчинили злочини, дозволяючи, а в деяких випадках навіть зобов'язуючи звільняти їх від кримінальної відповідальності. Із набуттям чинності новим Кримінальним кодексом України (далі - КК) інститут звільнення від кримінальної відповідальності вітчизняного кримінального права збагатився низкою нових положень. Однією з новел є норма про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, сформульована в ст. 45 КК, згідно з якою особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Актуальність дослідження проблем звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям обумовлюється необхідністю і значущістю в сучасному кримінальному праві України інституту заохочення до соціально корисної поведінки. Диференціація заходів кримінально-правового впливу є об'єктивно необхідною, оскільки в останні роки характерною рисою злочинності є тенденція до збільшення кількості тяжких та особливо тяжких посягань на інтереси особи, суспільства й держави. Однак застосування виключно каральних засобів у подоланні злочинності та лише репресивний вплив на осіб, які вчиняють суспільно небезпечні діяння, не в усіх випадках призводить до досягнення позитивних результатів, бажаних для суспільства. Досить часто виникають ситуації, у яких реалізація кримінальної відповідальності є недоцільною, нераціональною, а іноді й негуманною. Передусім це стосується випадків учинення особою вперше злочину невеликої тяжкості, після якого вона розкаялася, її наступні дії були спрямовані на зменшення шкідливих наслідків скоєного, на надання допомоги правоохоронним органам у розкритті вчиненого злочину.

Побудова в Україні демократичної правової держави, формування повноцінного громадянського суспільства, проголошення людини Конституцією України найвищою соціальною цінністю потребують більш активної реалізації відновлювальної функції кримінального права, диверсифікації засобів її виконання. Це зумовлює необхідність створення дієвих правових механізмів, завданням яких є забезпечення прав потерпілих від злочинів осіб та інтересів держави. Одним з елементів цього є використання пом'якшення кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили злочини, за умови їх позитивної посткримінальної поведінки, що сприяє досягненню оптимальних результатів у згладжуванні заподіяної злочином шкоди, компенсації та відшкодування за завдані збитки, збереженню сил і засобів правоохоронних органів, що дозволяє останнім концентрувати зусилля на пріоритетних напрямках протидії злочинності.

У теорії кримінального права значну увагу вивченню проблем звільнення від кримінальної відповідальності приділили О.І. Бойцов, Я.М. Брайнін, К.К. Вавілов, Г.Б. Віттенберг, Л.В. Головко, Т.Т. Дубінін, С.Г. Келіна, Л.М. Кривоченко, Н.Ф. Кузнецова, В.І. Курляндський, А.Р. Палтсер, В.Ч. Песлякас, С.Н. Сабанін, В.В. Скибицький, Е.С. Тенчов, А.П. Чугаєв та ін. Окремі компоненти дійового каяття розглядалися при дослідженні обставин, що пом'якшують покарання, в роботах М.І. Бажанова, Л.А. Долиненко, Л.Л. Кругликова, Г.І. Чечеля, при вивченні заохочувальних норм кримінального права та посткримінальної поведінки вони аналізувалися В.А. Єлеонським, І.Е. Звечаровським, Р.А. Сабітовим, а Х.Д. Алікперов та Г.О. Усатий вивчали їх у зв'язку з дослідженням питань компромісу в кримінальному праві. В останні роки з'явилося декілька робіт, у яких предметом дослідження стало дійове каяття (А.Д. Сафронов, С.І. Нікулін, С.П. Щерба, А.В. Савкін, В.В. Сверчков).

Наукові розробки проблем звільнення від кримінальної відповідальності та дійового каяття містять значну кількість безперечно корисних теоретичних положень і висновків. Однак проблеми звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям у вітчизняному кримінальному праві спеціально не досліджувалися, що пояснюється передусім новизною цього виду звільнення від кримінальної відповідальності. Існуючі ж наукові дослідження названої проблеми виконано на підставі кримінального законодавства Російської Федерації. В науці кримінального права України немає комплексних теоретичних доробок і всебічного аналізу звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, що свідчить про наявність прогалини у вітчизняній кримінально-правовій теорії. Проблема ускладнюється недостатньо активним застосуванням судами України цього перспективного виду звільнення від кримінальної відповідальності, неоднаковим тлумаченням, а іноді й неправильним розумінням положень ст. 45 КК, які стосуються як об'єктивних і суб'єктивних ознак дійового каяття (щире каяття, повне відшкодування збитків, усунення шкоди, активне сприяння розкриттю злочину) так й інших умов застосування цієї норми (невелика тяжкість учиненого злочину, скоєння злочину вперше). Указані обставини знижують ефективність зазначеної норми, негативно впливають на законність та обґрунтованість її застосування і потребують вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо тлумачення змісту ст. 45 КК, правової оцінки дійового каяття й здійснення у зв'язку із ним звільнення від кримінальної відповідальності. Не можна визнати досконалим техніко-юридичне втілення норми про звільнення від кримінальної відповідальності в її чинній редакції, що викликає потребу у формулюванні й обґрунтуванні пропозицій про внесення змін до цієї норми з метою вдосконалення її змісту.

Вищевикладене зумовлює необхідність наукового осмислення й детального теоретичного дослідження звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям як виду звільнення від кримінальної відповідальності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри кримінального права та кримінології Національного університету внутрішніх справ, Головних напрямків наукових досліджень Національного університету внутрішніх справ на 2001-2005 роки (п. 1.4), ґрунтується на положеннях Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376/ 2000, одним із напрямків досягнення мети якої є вироблення пропозицій про внесення змін до законодавства щодо створення інституту правового компромісу стосовно осіб, які добровільно сприяли виявленню, розслідуванню і припиненню злочинних діянь, учинених ними особисто або іншими особами (п. 5). Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є комплексна розробка проблеми звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям у її кримінально-правовому аспекті. Мета зумовлює постановку й необхідність вирішення таких завдань:

1) з'ясувати історичні, правові й соціальні чинники, якими зумовлено введення в законодавство норми про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям;

2) визначити місце цього виду звільнення у структурі інституту звільнення від кримінальної відповідальності;

3) встановити підстави цього виду звільнення від кримінальної відповідальності;

4) здійснити системне дослідження змісту умов звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям;

5) виробити рекомендації щодо тлумачення і практичного застосування ст. 45 КК;

6) виявити недоліки норми про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям і сформулювати пропозиції по їх усуненню.

Об'єктом дослідження є звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям як вид звільнення від кримінальної відповідальності.

Предметом дослідження виступає:

- чинне кримінальне законодавство, що регулює звільнення від кримінальної відповідальності взагалі і звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, зокрема, і практика його застосування;

- вітчизняне кримінальне законодавство минулих років;

- кримінальне законодавство зарубіжних країн про звільнення від кримінальної відповідальності;

- система наукових поглядів і розробок стосовно цієї проблеми.

Методи дослідження обрано з урахуванням поставленої мети й завдань, об'єкта та предмета дослідження. Діалектичний метод дозволив розглянути питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям через поглиблене вивчення більш загальних категорій кримінального права. Історичний та історико-правовий методи було використано при з'ясуванні історичних витоків і генезису кримінально-правового інституту звільнення від кримінальної відповідальності, з'ясуванні тенденцій його розвитку й передумов походження норми про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Порівняльно-правовий метод - при здійсненні порівняння норм про звільнення від кримінальної відповідальності законодавства інших країн із кримінальним законодавством України. Формально-логічний (догматичний) метод послужив аналізу розглядуваної норми з точки зору додержання правил законодавчої техніки при її конструюванні. За допомогою системно-структурного аналізу показано місце звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям в інституті звільнення від кримінальної відповідальності, співвідношення останнього з іншими видами звільнення від кримінальної відповідальності, визначено обсяг і зміст відповідних понять.

Науково-теоретичним підґрунтям для виконання дисертації послужили праці вітчизняних і зарубіжних криміналістів, присвячені як загальним проблемам кримінального права, так і проблемам звільнення від кримінальної відповідальності, посткримінальної поведінки, дійового каяття, а також праці із загальної теорії права, історії держави та права України, кримінально-процесуального й цивільного права, юридичної й загальної психології. Досліджено кримінальне законодавство низки зарубіжних країн, вітчизняне кримінальне законодавство попередніх епох, постанови Пленуму Верховного Суду України.

Емпіричну базу дослідження становлять дані, отримані внаслідок вивчення 432 постанов слідчих ОВС і судів про закриття кримінальних справ із звільненням від кримінальної відповідальності за КК України 1960 р. та 48 подань слідчих ОВС і постанов місцевих судів про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям на підставі ст. 45 КК України.

Нормативну базу роботи склали Конституція України, чинне кримінальне законодавство України, нормативні акти інших галузей права, у тому числі кримінально-процесуального, цивільного права.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням проблем звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.

На підставі проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення:

1. З урахуванням правової природи звільнення від кримінальної відповідальності вперше визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям є достроковою формою припинення кримінально-правових відносин, яке відбувається до початку реалізації кримінальної відповідальності за вчинений вперше невеликої тяжкості злочин, у якій дійове каяття особи є юридичним фактом, що припиняє ці правовідносини.

2. Уперше в науці кримінального права з'ясовано історичні витоки інституту звільнення від кримінальної відповідальності та його розвиток у вітчизняному законодавстві різних епох. Установлено, що ознаки дійового каяття в поведінці особи завжди враховувалися в нормах цього інституту, доведено історичну зумовленість введення в чинне законодавство норми про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.

3. Додатково обґрунтовано наявність соціально-правової обумовленості створення норми про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям наступними чинниками:

а) потребою в диверсифікації засобів реалізації відновлювальної функції кримінального права;

б) частковою нейтралізацією соціально корисними вчинками шкідливої значущості злочинного діяння й особи, що його вчинила;

в) необхідністю перегляду цілей застосування звільнення від кримінальної відповідальності, звернення уваги на пост кримінальну поведінку та психологію розкаяння;

г) позитивним впливом збільшення кількості випадків дійового каяття на поліпшення стану протидії злочинності;

д) можливістю обмежити стигматизацію певної частини громадян, які вперше вчинили злочини невеликої тяжкості.

4. На відміну від існуючих точок зору, питання про підставу звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям вирішено з урахуванням її кримінально-політичної і формально-правової сторони, або з точки зору її форми і змісту. Наведено аргументи, що формальною (правовою) підставою цього виду звільнення є кримінально-правова норма, вміщена у ст. 45 КК, а матеріальною (фактичною) - недоцільність реалізації кримінальної відповідальності особи, яка дієво розкаялася, у зв'язку з досягненням низки соціально позитивних результатів: ліквідації шкідливих наслідків злочину, відшкодування або компенсації за їх заподіяння, збереження матеріальних та організаційних ресурсів при розкритті й розслідуванні цього злочину.

5. Вироблено уперше теоретичне поняття умов звільнення від кримінальної відповідальності, якими визнано описані в нормі про звільнення від кримінальної відповідальності обставини, сукупність яких визначає необхідність (або можливість) застосування вказаного в розглядуваній нормі виду звільнення, і з'ясовано їх практичне значення. Удосконалено класифікацію умов звільнення від кримінальної відповідальності, з урахуванням чого класифіковано умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.

6. Уперше досліджено зміст і співвідношення кримінально-правових категорій “шкода” і “збитки”. Наведено додаткові аргументи в обґрунтування позиції, що обсяги цих понять не вичерпуються одними лише суспільно небезпечними наслідками, які характеризують об'єктивну сторону злочину, а охоплюють й інші шкідливі наслідки, що лежать за межами складу вчиненого злочину. Доведено, що відшкодування збитків є внесенням особою грошових коштів або майна у фонди фізичних чи юридичних осіб, які зазнали матеріальних втрат у результаті вчинення злочину, в розмірі, еквівалентному понесеним втратам, а усунення шкоди - ліквідацією фактичних шкідливих наслідків злочину й відновлення первинного стану предмета злочинного посягання. Обґрунтовано, що, оцінюючи розміри завданої злочином моральної шкоди, внаслідок її нематеріальності неможливо застосувати еквівалентний принцип, тому у випадках її заподіяння допустимо вести мову не про відшкодування шкоди, а лише про матеріальну компенсацію за неї.

7. Проведено вперше докладний аналіз змісту активного сприяння розкриттю злочину як об'єктивної ознаки дійового каяття. Установлено, що мінімальні вимоги, яким повинна відповідати така позитивна посткримінальна поведінка особи, полягають у добровільному, правдивому й повному свідченні про всі відомі їй обставини справи. Виявивши законодавчу й теоретичну незавершеність визначень змісту поняття “розкриття злочину” та його обсягів, автор пропонує доповнити текст ст. 45 КК словами “і розслідуванню”.

8. Наведено додаткові аргументи, що щире каяття є явищем виключно морально-психічним, що підвищує ризик припуститися помилки при його дослідженні й оцінці. Зроблено висновок, що використання щирого каяття як умови звільнення від кримінальної відповідальності негативно впливає на правильне застосування ст. 45 КК, а тому внесено пропозицію виключити його з переліку ознак дійового каяття, замінивши умовою повного визнання вини.

9. Запропоновано введення обмеження на застосування ст. 45 КК стосовно суб'єктів, які протягом одного року до вчинення злочину невеликої тяжкості вже звільнялися від кримінальної відповідальності за ст. 45 КК, оскільки неодноразове звільнення негативним чином впливає на досягнення мети загального і спеціального попередження.

10. Уперше з'ясовано співвідношення передбаченого ст. 45 КК звільнення від кримінальної відповідальності з іншими загальними видами такого звільнення й вирішено питання конкуренції між ними. Доведено, що в цих випадках:

а) щодо ст. 45 КК мають пріоритет на застосування статті 46 і ст. 49 КК;

б) ст. 45 КК має пріоритет стосовно ст. 47 КК;

в) статті 48 і 45 КК між собою взагалі конкурувати не можуть.

11. Запропоновано нову редакцію норми про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК).

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в дисертації висновки й рекомендації можуть бути використані:

- у правотворчості - внесені пропозиції по вдосконаленню кримінально-правової норми про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям можуть бути використані при подальшому вдосконаленні кримінального законодавства;

- у науково-дослідницькій сфері - для подальшої розробки теоретичних і прикладних проблем звільнення від кримінальної відповідальності, заохочувальних норм кримінального права;

- у правозастосуванні - при здійсненні судами України звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям;

- у навчальному процесі - при викладанні курсу Загальної частини кримінального права (теми “Звільнення від кримінальної відповідальності”), підготовці підручників і навчальних посібників із кримінального права.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, включені до дисертації, оприлюднено на науково-практичній конференції ад'юнктів та слухачів магістратури (м. Харків, Національний університет внутрішніх справ, 13 квітня 2001 р.), науково-практичній конференції “Новий Кримінальний кодекс України: проблеми впровадження” (м. Харків, Національний університет внутрішніх справ, 25 червня 2001 р.), науковій конференції молодих учених “Сучасні проблеми юридичної науки і правозастосовчої діяльності” (м. Харків, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 20-21 грудня 2001 р.), науково-теоретичній конференції “Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах” (м. Київ, Національна академія внутрішніх справ України, 25 квітня 2002 р.), міжнародному науково-практичному семінарі “Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України” (м. Харків, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 1-2 жовтня 2002 р.).

Основні положення дисертації обговорено на засіданнях кафедри кримінального права та кримінології Національного університету внутрішніх справ, використовуються у навчальному процесі Національного університету внутрішніх справ при викладанні курсу “Кримінальне право України. Загальна частина”. Публікації. За результатами дослідження дисертантом одноособово опубліковано 6 статей у фахових наукових виданнях України та Російської Федерації, а також 2 тези доповідей. Структура дисертації. Відповідно до мети й завдань дослідження, його об'єкта й предмета, дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновку, списку використаної літератури (374 найменування). Повний обсяг дисертації становить 210 сторінок, обсяг основного тексту дисертації - 183 сторінки.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі розкрито сутність і стан наукової розробки проблеми звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, обґрунтовано актуальність обраної теми й необхідність проведення її дослідження. Дається загальна характеристика роботи, визначається мета й завдання дослідження, його об'єкт, предмет і методологічна основа, формулюються положення й висновки, які зумовлюють наукову новизну дисертації, показується практичне значення отриманих результатів та їх апробація.

Розділ 1. “Історико-правовий та порівняльно-правовий огляд інституту звільнення від кримінальної відповідальності” містить три підрозділи.

Підрозділ 1.1 “Звільнення від кримінальної відповідальності у вітчизняному законодавстві дорадянського періоду” присвячено розгляду історії виникнення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у вітчизняному законодавстві. Вивчивши кримінально-правові документи різних епох (Руську Правду, Судебник Казимира 1468 р., Судебники 1467 та 1550 років, Литовський Статут 1529 р., законодавство Петра І, Збірник малоросійських прав, Соборне Уложення 1649 р, “Права, по котрым судится малороссийский народ”, Уложення про покарання кримінальні і виправні 1845 р., Статут про покарання, які накладаються мировими суддями 1864 р., Уголовне Уложення 1903 р.), автор доводить, що норми про звільнення від кримінальної відповідальності були властиві вітчизняному кримінальному законодавству вже з часів його зародження і становлення, чим спростовує поширену точку зору, яка пов'язує виникнення цього інституту з періодом радянського кримінального законодавства 60-х років ХХ ст. Показано генетичний зв'язок матеріально-правового інституту звільнення від кримінальної відповідальності з кримінально-процесуальним інститутом закриття кримінальних справ та інститутом звільнення від покарання, що дозволило стверджувати, що вже з давніх часів у нормах про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини, законодавець враховував їх дійове каяття.

У підрозділі 1.2 “Звільнення від кримінальної відповідальності у вітчизняному законодавстві ХХ сторіччя” наведено генезис інституту звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному законодавстві від перших нормативно-правових актів радянської влади до КК України 1960 р. Виокремлено два етапи цього процесу:

а) з 1917 р. до 1958 р. у зв'язку із офіційним проголошенням принципу невідворотності відповідальності норми про звільнення від кримінальної відповідальності з'являлися лише в актах тимчасової дії, причому в більшості випадків звільнення обумовлювалося позитивною пост кримінальною поведінкою, що мала ознаки дійового каяття;

б) з 1958 р. до кінця 90-х років, коли звільнення від кримінальної відповідальності остаточно сформувалося як самостійний інститут, а його розвиток відбувався завдяки збільшенню кількості у КК України 1960 р. спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, які всі без винятку пов'язували звільнення з позитивною пост кримінальною поведінкою особи.

Підрозділ 1.3 “Звільнення від кримінальної відповідальності у законодавстві зарубіжних країн” містить огляд норм про звільнення від кримінальної відповідальності в законодавстві Німеччини, Англії, Франції, Іспанії, Італії, Голландії, Польщі, США, Японії, Китаю, Білорусі, Латвії, Російської Федерації. Виявлено особливості, властиві інституту звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному праві України. Показано, що за законодавством більшості з указаних країн застосування цих норм зумовлене позитивною посткримінальною поведінкою особи, найбільш поширеними видами якої є повне або часткове відшкодування збитків, примирення з потерпілим, сприяння розкриттю та розслідуванню злочинів вчинених як особисто, так і іншими особами (у тому числі й шляхом укладення угод про визнання вини).

Розділ 2. “Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям як складова частина інституту звільнення від кримінальної відповідальності кримінального права України” складається із трьох підрозділів.

У підрозділі 2.1 “Поняття й загальна характеристика звільнення від кримінальної відповідальності” порушуються загальні теоретичні проблеми звільнення від кримінальної відповідальності.

Поділяючи позицію, згідно з якою кримінальна відповідальність є вимушеним перетерпінням особою, яка вчинила злочин, державного осуду, а також позбавлень особистого, майнового або іншого характеру, дисертант доходить висновку, що звільнення від кримінальної відповідальності не може бути ані її диференціацією, ані індивідуалізацією, оскільки при цьому кримінально-правові відносини припиняються достроково, не досягнувши у своєму поступовому розвитку стадії, на якій розпочинається реалізація кримінальної відповідальності. Автор не погоджується з віднесенням звільнення від кримінальної відповідальності до засобів декриміналізації, виходячи з того, що остання є виключною компетенцією законодавчого органу держави, а звільнення від кримінальної відповідальності - правом суду. Акцентовано увагу на помилковості ототожнення звільнення від кримінальної відповідальності з випадками, коли вона виключається (при добровільній відмові, застосуванні примусових заходів медичного характеру до неосудних осіб та заходів виховного характеру до неповнолітніх, що не досягли віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність).

Обґрунтовується, що звільнення від кримінальної відповідальності є особливою (достроковою, бо вона відбувається до початку реалізації кримінальної відповідальності) формою припинення кримінально-правових відносин, що виникають між державою й особою через учинення нею злочину. При вчиненні вперше злочинного діяння невеликої тяжкості за змістом ст. 45 КК дійове каяття особи є тим юридичним фактом, який тягне обов'язкове припинення охоронних кримінально-правових відносин.

У підрозділі 2.2 “Соціально-правова обумовленість встановлення звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям та його місце в інституті звільнення від кримінальної відповідальності” введення в законодавство норми про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям обґрунтовується такими правовими й соціальними чинниками:

а) потребою в удосконаленні засобів забезпечення відшкодування шкоди від злочинів й реалізації відновлювальної функції кримінального права;

б) частковою нейтралізацією соціально корисними вчинками шкідливої значущості злочинного діяння й особи, що його вчинила;

в) необхідністю перегляду цілей застосування звільнення від кримінальної відповідальності, звернення уваги на позитивну посткримінальну поведінку й психологію розкаяння;

г) позитивним впливом збільшення кількості випадків дійового каяття на поліпшення організації, планування й стану протидії злочинності;

д) можливістю шляхом застосування цієї норми обмежити стигматизацію певної частини громадян, які вперше вчинили злочини невеликої тяжкості.

Провадиться багатоступенева класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності, в якій звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям визначається як безумовне (або без іспитового терміну), бо рішення про нього приймається остаточно і не ставиться в залежність від подальшої поведінки особи; таке, що не передбачає застосування будь-яких заходів впливу щодо особи, яка звільняється; загальне, оскільки може бути здійснене в разі вчинення індивідуально не визначеного кола злочинів невеликої тяжкості; обов'язкове (імперативне), бо за наявності всіх обставин, описаних у ст. 45 КК, її застосування є обов'язком суду; із загальним суб'єктом, оскільки його здійснення не пов'язане з жодними додатковими ознаками, яким повинна відповідати особа, що звільнюється.

Проаналізовано співвідношення між звільненням від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям і загальними видами звільнення від кримінальної відповідальності, питання можливої конкуренції між нормами про звільнення. Автор вважає, що ст. 46 КК є спеціальною щодо ст. 45 КК і більш м'якою порівняно із нею, тому при посяганні на приватні та особисті інтереси й досягненні примирення винного з потерпілим має пріоритет ст. 46 КК. Звільнення від кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки є факультативним, а ст. 45 КК передбачає імперативний вид звільнення й не встановлює іспитового терміну. Тому, коли вчинено злочин невеликої тяжкості вперше, особа щиро розкаялася, повністю відшкодувала завдані нею збитки чи усунула заподіяну шкоду, активно сприяла розкриттю злочину, і колектив установи, підприємства або організації клопочеться про передачу її на поруки, повинно здійснюватися звільнення, передбачене ст. 45 КК. Оскільки передбачена у ст. 48 КК зміна обстановки як умова звільнення від кримінальної відповідальності не залежить від волі й поведінки особи, то статті 48 та 45 КК між собою конкурувати не можуть. Для звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності за ст. 49 КК достатньо пасивної соціально позитивної поведінки, отже дана норма має пріоритет перед усіма іншими нормами про звільнення від кримінальної відповідальності (в тому числі й щодо ст. 45 КК). Стаття 45 КК має пріоритет щодо ст. 97 КК, бо, на відміну від останньої встановлює обов'язковий вид звільнення. При цьому при оцінці дійового каяття неповнолітніх допустиме відшкодування збитків не особисто неповнолітнім, а іншими особами (указаними в статтях 446-447 ЦК України).

Виявлено відмінності між звільненням від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям й передбаченими нормами Особливої частини КК спеціальними видами звільнення: останні можуть застосовуватися в разі вчинення лише тих злочинів, які вказано у відповідних нормах Особливої частини КК, а можливість застосування ст. 45 КК зумовлена тільки невеликою тяжкістю злочину. Норми Особливої частини точно описують характер і вид позитивної посткримінальної поведінки, яка є умовою звільнення від кримінальної відповідальності, у той час як ст. 45 КК містить лише узагальнену характеристику такої поведінки. Суб'єктивною ознакою спеціальних видів звільнення є тільки добровільність певних дій, а обов'язковою ознакою дійового каяття - щире розкаяння особи, яке свідчить про мотиви її поведінки.

У підрозділі 2.3 “Підстави й умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям” розглянувши наявні в науці кримінального права погляди на проблему підстав звільнення від кримінальної відповідальності, їх встановлення пропонується з урахуванням формальної й кримінально-політичної сторін. Оскільки можливість (або необхідність) здійснення будь-якого виду звільнення залежить від дотримання конкретних вимог, встановлених кримінально-правовою нормою, то формальними (правовими) підставами звільнення від кримінальної відповідальності виступають відповідні норми матеріального права, які регулюють звільнення від кримінальної відповідальності. Формальні підстави відображають випадки визнання законодавцем недоцільності реалізації кримінальної відповідальності особи за вчинене нею суспільно небезпечне діяння, яке містить склад передбаченого КК злочину. Вони є юридичною формою фактичної (матеріальної) підстави звільнення від кримінальної відповідальності, якою є недоцільність продовження кримінально-правових відносин між державою й особою, яка вчинила злочин, і реалізації кримінальної відповідальності цієї особи у зв'язку із досягненням певних бажаних для суспільства результатів. Матеріальні й формальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності співвідносяться між собою як форма (формальна, правова підстава) та зміст (матеріальна, фактична підстава). Таким чином, формальною (правовою) підставою звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям є кримінально-правова норма, вміщена в ст. 45 КК, а його матеріальною (фактичною) підставою є недоцільність реалізації кримінальної відповідальності особи, яка дієво розкаялася після вчинення нею вперше злочину невеликої тяжкості, у зв'язку з досягненням низки соціально позитивних результатів (повної ліквідації шкідливих наслідків злочину, або відшкодування, компенсації за їх заподіяння, збереження матеріальних й організаційних ресурсів правоохоронних органів під час розкриття та розслідування злочину).

Необхідність (або можливість) застосування будь-якої правової підстави звільнення від кримінальної відповідальності зумовлена відповідністю фактичних обставин справи ознакам, названим у цій нормі. Місцю останніх у правових моделях звільнення від кримінальної відповідальності, їх ролі в його механізмі відповідає поняття “умови звільнення від кримінальної відповідальності”. Умови звільнення від кримінальної відповідальності визначено як зазначені в правовій підставі об'єктивні або суб'єктивні ознаки, відповідність яким фактичних обставин справи зумовлює необхідність (або можливість) здійснення вказаного в цій нормі виду звільнення. Умови звільнення від кримінальної відповідальності виконують такі функції:

- з'ясування їх змісту дозволяє правильно обирати вид звільнення, забезпечити його законність та обґрунтованість; вони орієнтують, які фактичні дані необхідно оцінювати при вирішенні питання про можливість або необхідність здійснення звільнення від кримінальної відповідальності;

- з'ясування змісту умов кожного виду звільнення дозволяє встановити причини, з яких законодавець вважає за можливе або за необхідне припинити кримінально-правові відносини і зробити висновок про наявність цих причин в кожному конкретному випадку.

Вироблено загальну класифікацію умов звільнення від кримінальної відповідальності, згідно з якою умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям класифіковано таким чином:

а) умова про невелику тяжкість вчиненого злочину є незаміщуваною, об'єктивною, позитивною, попередньою, стосується вчиненого діяння;

б) умова про вчинення злочину вперше є не заміщуваною, об'єктивною, негативною, попередньою;

в) умова про щире каяття є не заміщуваною, суб'єктивною, позитивною, попередньою, яка стосується пост кримінальної поведінки особи;

г) умова про активну допомогу в розкритті злочину є не заміщуваною, суб'єктивною, позитивною, яка стосується пост кримінальної поведінки особи;

д) умови про повне відшкодування збитків або усунення шкоди є заміщуваними, суб'єктивними, позитивними, попередніми, стосуються пост кримінальної поведінки особи.

Розглянуто зміст таких умов звільнення від кримінальної відповідальності, як учинення злочину вперше та невелика тяжкість скоєного злочину. Учиненим вперше злочином дисертант вважає злочин, який скоєно особою, яка не має судимості (тобто якщо вона в минулому ніколи не вчиняла злочинів, або ж судимість за раніше вчинені злочини з передбачених законом підстав погашено чи знято), або яка була звільнена від кримінальної відповідальності.

Застосування ст. 45 КК виключається, якщо у вчиненому особою діянні встановлено будь-який вид множинності злочинів, в якій злочин невеликої тяжкості, щодо якого поставлено питання про звільнення від кримінальної відповідальності, є наступним (хоча б другим).

Виключається її застосування і щодо будь-якого зі злочинів, які входять у ідеальну сукупність, оскільки з кримінально-правової точки зору такі діяння вчиняються одночасно, а тому встановлення того, яке з них слід вважати вчиненим вперше, неможливе.

Оскільки злочин вважається вчиненим уперше й у випадках скоєння його особою, яка за встановленими законом підставами була звільнена від кримінальної відповідальності, а неодноразове звільнення суб'єкта від кримінальної відповідальності негативно впливає на досягнення мети загального і спеціального попередження, пропонується закріпити обмеження на застосування ст. 45 КК щодо осіб, які протягом одного року до скоєння злочину невеликої тяжкості уже звільнювалися від кримінальної відповідальності за цією ж статтею.

На початку розділу 3 “Кримінально-правова характеристика дійового каяття” відзначено різноманіття поглядів криміналістів на поняття дійового каяття, на підставі чого зроблено висновок, що в науці не вироблено єдиної позиції з цього питання. Характеристику дійового каяття дисертант пропонує проводити з урахуванням об'єктивних і суб'єктивних ознак, властивих дійовому каяттю як позитивній пост кримінальній поведінці, і ознак, прямо указаних в диспозиції ст. 45 КК. Розділ містить два підрозділи.

У підрозділі 3.1 “Об'єктивні ознаки дійового каяття” наголошується, що згідно з чинною редакцією ст. 45 КК початковим моментом, з якого поведінка особи може бути розцінена як дійове каяття, є закінчення злочину, а кінцевим - вступ у силу обвинувального вироку або припинення кримінально-правових відносин у зв'язку із закінченням строку давності. Це дозволяє ставити питання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із дійовим каяттям навіть після винесення обвинувального вироку, що значно знижуватиме соціально-політичне й виховне значення вироку - найважливішого акта правосуддя. З метою попередження таких випадків пропонується обмежити кінцевий термін визнання дійового каяття як юридичного факту, що припиняє кримінально-правові відносини, моментом закінчення судового слідства, доповнивши ст. 45 КК відповідним застереженням.

Установлено, що відшкодування особою заподіяних збитків та усунення шкоди є головними чинниками, які, за переконанням і фахівців-юристів, і громадян, потерпілих від злочинів, є дійсно необхідними для позитивного вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Проаналізувавши місце, яке займають категорії “шкода” та “збитки” в законодавстві, дисертант доходить висновку, що під поняттям “збитки” в ст. 45 КК необхідно розуміти майнові втрати та витрати фізичних, юридичних осіб та держави, які перебувають у причинному зв'язку із вчиненим суспільно небезпечним діянням, і які може бути зведено до грошового чи майнового еквівалента, а під “шкодою” - не лише збитки, а й інші види соціально і юридично значущого негативного результату, що настав внаслідок учиненого суспільно небезпечного діяння. З огляду на це стверджується, що поняття “шкода” є родовим щодо поняття “збитки”. Автор вважає, що повне відшкодування може бути здійснено не стосовно шкоди, заподіяної злочином суспільним відносинам (оскільки пошкоджена соціальна матерія не може бути відновлена повністю), а тільки щодо порушень у відповідних елементах суспільних відносин. Саме із цих позицій пропонується розглядати наявність і якість “повного” відшкодування збитків та усунення шкоди.

Установлюючи обсяги шкоди та збитків за змістом ст. 45 КК, дисертант наводить аргументи на користь необхідності врахування в них тих негативних змін, які причинно пов'язані із суспільно небезпечним діянням, передбачені чинним кримінальним, кримінально-процесуальним та цивільним законодавством, однак виходять за межі складу вчиненого злочину невеликої тяжкості.

Тому шкоду в контексті ст. 45 КК рекомендується розглядати як суму викликаних учиненим злочином змін у елементах об'єкта останнього і пов'язаних із цим витрат, понесених державою, юридичними й фізичними особами. З урахуванням міжгалузевої природи проблеми відшкодування шкоди від злочинів, на підставі комплексного підходу пропонується до обсягів шкоди включати:

а) суспільно небезпечні наслідки, що характеризують об'єктивну сторону вчиненого злочину;

б) моральну шкоду;

в) витрати, понесені особою на відновлення заподіяної їй шкоди власними силами;

г) витрати, понесені закладом охорони здоров'я на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину;

д) судові витрати.

Таке тлумачення змісту шкоди обґрунтовується потребою в найбільш оптимальному й раціональному врегулюванні суспільних відносин при застосуванні ст. 45 КК, у зв'язку із чим держава та особи, що потерпіли від злочину, повинні позбуватися необхідності у проведенні будь-яких витрат, отримувати компенсацію за вже понесені у зв'язку із вчиненим злочином втрати. Вищевикладене дозволяє підсумувати, що відшкодування збитків є внесенням грошових коштів або майна у фонди фізичної або юридичної особи, яка зазнала матеріальних витрат та понесла втрати внаслідок учиненого злочину, в розмірі, еквівалентному понесеним втратам; усунення шкоди являє собою ліквідацію шкідливих наслідків злочину з метою відновлення первинного стану предмета злочинного посягання.

Автор доходить висновку, що для оцінки розмірів моральної шкоди не може бути застосовано еквівалентний принцип, властивий для відшкодування майнових збитків, а тому у випадках заподіяння моральної шкоди можна вести мову лише про матеріальну компенсацію за неї. Спираючись на це міркування, дисертант вважає доцільним текст ст. 45 КК доповнити словами “компенсувала моральну шкоду” без вказівки при цьому на повноту компенсації, оскільки реальний розмір моральної шкоди внаслідок її нематеріальності встановити неможливо.

Звертається увага на те, що повне відшкодування збитків або усунення шкоди можливе, якщо заподіяна шкода або завдані збитки можна встановити за характером і розміром, якщо вони піддаються усуненню або відшкодуванню зусиллями окремої фізичної особи в обмежений проміжок часу. Тому при заподіянні шкоди, яка має неусувний, непрогнозований, стохастичний характер, дійове каяття в обсязі, передбаченому ст. 45 КК, фактично неможливе.

Розглядається можливість поширення сфери застосування звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям на випадки вчинення злочинних діянь середньої тяжкості (передусім, злочинів проти власності).

Аналізуючи зміст активного сприяння розкриттю злочину як об'єктивної ознаки дійового каяття, автор наголошує на кримінально-процесуальному й оперативно-розшуковому походженні терміна “розкриття злочину” і на відсутності задовільного теоретичного й законодавчого визначення меж діяльності по розкриттю злочину. З урахуванням звітності оперативно-розшукових служб останній вважається розкритим, якщо встановлено підстави для притягнення суб'єкта до участі в справі як підозрюваного чи обвинуваченого. З точки зору звітності слідчих злочин є розкритим, якщо зібрані в справі докази визнано достатніми для складення обвинувального висновку. Судове визнання злочину розкритим відбивається в обвинувальному вироку. З огляду на вищенаведене диспозицію ст. 45 КК пропонується сформулювати таким чином, щоб при будь-якому варіанті тлумачення змісту поняття “розкриття злочину” як ознака дійового каяття могла бути врахована позитивна посткримінальна поведінка особи на всіх етапах провадження в справі - як до направлення її до суду, так і в перебігу судового слідства. Тому пропонується доповнення тексту диспозиції ст. 45 КК після слів “активно сприяла розкриттю” словами “або розслідуванню”, що, на думку дослідника, сприятиме попередженню можливих труднощів у застосуванні ст. 45 КК, більш ефективному досягненню закладених у ній цілей. Оскільки конкретизувати ознаку “активність” тут досить складно, автор вважає мінімальними вимогами щодо активного сприяння розкриттю злочину правдиві й повні свідчення особи, тобто повідомлення нею всієї відомої їй інформації стосовно обставин учиненого.

У підрозділі 3.2 “Суб'єктивні ознаки дійового каяття” передусім акцентується увага на суб'єктивній ознаці, що характеризує вольову сторону поведінки особи при її дійовому каятті, - добровільності, тобто відсутності примусу до вчинення певних дій.

Аналізуючи зміст щирого каяття як передбаченої у ст. 45 КК суб'єктивної ознаки дійового каяття, дисертант звертає увагу на те, що розуміння такого каяття лише як відповідних об'єктивних проявів, демонстрованих обвинуваченим (визнання протиправності вчинку, обіцянки виправитися, висловлення готовності до соціально корисної поведінки тощо) є неправильним. Щире каяття є усвідомленням особою своєї провини, відвертим, правдивим й щиросердим жалем за вчиненим і засудженням своєї суспільно небезпечної поведінки. Основу такого каяття становлять почуття жалю й сорому з приводу вчиненого діяння, змістовний центр яких знаходиться в морально-психологічній площині. Практичне встановлення цієї юридично значущої ознаки є вкрай складним, оскільки визначальними в її пізнанні є з'ясування переживань, емоцій, почуттів людини. На сьогодні ж правоохоронні органи не мають надійного й доступного методу пізнання, який дозволив би встановлювати наявність розкаяння, його справжність і глибину. Керуючись викладеним, автор робить висновок, що введення у ст. 45 КК зазначеної суб'єктивної ознаки є переоцінкою законодавцем реальних можливостей практики, наслідком чого є підвищення ризику припущення помилок і порушень закону, зниження ефективності реалізації даної норми, і висловлює пропозицію про виключення щирого каяття з переліку ознак дійового каяття із заміною його іншою ознакою - повним визнанням провини.

У Висновках відзначено, що дослідження дозволило здійснити теоретичне узагальнення й запропонувати наукове вирішення завдання з'ясування змісту і правил застосування кримінально-правової норми про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, сформульовано основні підсумки проведеного дослідження, викладено найсуттєвіші його результати. З урахуванням теоретичного аналізу змісту правової підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям сформульовано пропозиції щодо вдосконалення ст. 45 КК шляхом викладення її в такій редакції: кримінальний каяття право

1. Особа, яка вперше вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо скоєне нею діяння є злочином невеликої тяжкості, після вчинення злочину й до закінчення судового слідства вона активно сприяла його розкриттю й розслідуванню, повністю визнала вину, повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду, у тому числі компенсувала моральну шкоду.

2. Не може бути звільнена від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям особа, яка протягом року була звільнена від кримінальної відповідальності за ст. 45 КК.

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ

1. Житний О.О. Про можливість застосування кримінально-правового заохочення як засобу боротьби з контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин // Вісн. Ун-ту внутр. справ. - 2000. - № 12 (ч. 2). - С. 122-125.

2. Житний О.О. Поняття, види і кримінально-правове значення посткримінальної поведінки // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. - Спецвипуск. - 2001. - С. 95-99.

3. Житний О.О. Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності: деякі вади термінології // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. - 2001.- №14. - С. 27-32.

4. Житний О.О. Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. - 2002. - № 18. - С. 195-199.

5. Житний О.О. Щире каяття як умова звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. - 2002. - № 19. - С. 31-38.

6. Житный А. Деятельное раскаяние. Сравнительный анализ законодательства Беларуси, России и Украины // Рос. юстиция. - 2002. - № 10. - С. 55-56.

7. Житний О.О. Щодо питання про умови звільнення від кримінальної відповідальності та їх класифікацію // Сучасні проблеми юридичної науки і правозастосовчої діяльності: Тези доп. та наук. повід. учасників наук. конф. молодих учених (м. Харків, 20-21 грудня 2001 р.) / За ред. М.І. Панова. - Харків.: Нац. юрид. акад. України, 2002. - 217 с. - С. 124-126.

8. Житний О.О. Щире каяття як умова звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям // Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. наук.-практ. конф.: У 2-х ч. - Ч. 1. - К.: Нац. акад. Внутр. справ України, 2002. - 232 с. - С. 83,84.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття звільнення від кримінальної відповідальності в Україні. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку: з дійовим каяттям; з примиренням винного з потерпілим; з передачею особи на поруки; зміною обстановки; закінченням строків давності.

  курсовая работа [41,1 K], добавлен 11.02.2008

 • Класифікація звільнення від кримінальної відповідальності. Характерні риси звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям, із примиренням винного з потерпілим, із передачею особи на поруки, за актом амністії та помилування.

  курсовая работа [39,7 K], добавлен 14.01.2011

 • Правові основи інституту кримінального права України - звільнення від кримінальної відповідальності. Правові наслідки і види звільнення від кримінальної відповідальності. Підстави й умови загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.

  курсовая работа [137,3 K], добавлен 06.12.2008

 • Поняття звільнення від кримінальної відповідальності, класифікація підстав для їх реалізації,нормативно-правове обґрунтування. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у результаті зміни обстановки, актом амністії, засоби виховної дії.

  курсовая работа [49,4 K], добавлен 17.05.2015

 • Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Юридична некоректність визнання особи винною у вчиненні злочину у випадку звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

  статья [27,9 K], добавлен 18.08.2017

 • Дослідження наукових поглядів щодо права людини на затримання особи, що вчинила злочин. Аналіз недосконалості кримінального законодавства з цього питання. Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності за затримання злочинця у сучасних умовах.

  статья [22,2 K], добавлен 19.09.2017

 • Поняття кримінальної відповідальності. Основний зміст кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності. Сучасні проблеми доповнень до поняття кримінальної відповідальності.

  курсовая работа [30,2 K], добавлен 24.02.2002

 • Аналіз проблем правового регулювання кримінальної відповідальності держави, розробка обґрунтованих пропозицій для його вдосконалення. Визначення кримінальної відповідальності: суперечки щодо поняття. Підстави притягнення до кримінальної відповідальності.

  курсовая работа [50,1 K], добавлен 01.02.2015

 • Дослідження поняття та ознак кримінальної відповідальності. Єдина підстава кримінальної відповідальності, її фактичні та юридичні сторони. Форми її реалізації: призначення покарання, правова природа та підстави звільнення від нього та від його відбування.

  курсовая работа [68,4 K], добавлен 22.03.2015

 • Закономірності забезпечення відповідності інституту звільнення від кримінальної відповідальності конституційній та міжнародно-правовій презумпції невинуватості. Головні етапи та підходи до аналізу даної проблеми та обґрунтування отриманих результатів.

  статья [28,3 K], добавлен 18.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.