Види та організаційно-правові форми юридичних осіб

Види і класифікація юридичних осіб - організацій, створених і зареєстрованих у встановленому законом порядку. Їх істотні ознаки. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Характеристика їх організаційно-правових комерційних і некомерційних форм.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.04.2012
Размер файла 89,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Установою може бути визнана організація, яка створюється і фінансується власником для здійснення управлінських, соціально-культурних та інших функцій некомерційного характеру. До них, зокрема, відносяться державні установи та інші державні організації, що перебувають на державному бюджеті і мають самостійний кошторис, керівники яких користуються правами розпорядників кредитів, за винятками, встановленими законом (ч. 1 ст. 24 ЦК України). Ними є органи державної влади й управління (обласні та районні державні адміністрації, місцеві ради, відділи і управління, міністерства, відомства тощо), органи прокуратури і суду, установи соціально-культурного характеру (вузи, лікарні, музеї, бібліотеки). Крім асигнувань з державного бюджету, установи можуть одержувати доходи від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг або здійснення іншої допоміжної діяльності. Так, вищі учбові заклади силами колективів своїх кафедр або наукових підрозділів ведуть на замовлення інших організацій госпдоговірні наукові дослідження і реалізують їх результати на основі договорів про передачу науково-технічної продукції. Одержані від замовників кошти використовуються на розширення учбово-лабораторної бази, житлове будівництво, оплата праці та преміювання працівників вузу, залучених до виконання госпдоговірних робіт, та інші цілі. Бюджетні установи повинні витрачати спеціальні кошти у межах затверджених кошторисів і фактичного надходження доходів по кожному виду спеціальних коштів [16, с. 390-391].

Зараз поступово змінюється система фінансування діяльності бюджетних організацій. Вона будується на основі довгочасних стабільних економічних нормативів і фінансових форм, орієнтованих на кінцеві результати діяльності. Бюджетним організаціям, які досягли встановлених показників їх роботи, надається право направляти зекономлені кошти на свої соціальні і виробничі потреби. Зокрема, діяльність культурно-освітніх установ (клубів, бібліотек, музеїв, зоопарків тощо) за рахунок бюджетного фінансування поєднується з розвитком договірних відносин на госпрозрахунковій основі з іншими організаціями, а також розширення платних послуг населенню. Одержані від господарської діяльності кошти залучаються в дохід установи культури і складають його єдиний фонд фінансових коштів. Державна установа відповідає по своїх зобов'язаннях коштами, які є в її розпорядженні. При недостатності у державної установи коштів відповідальність за її зобов'язаннями несе власник.

До юридичних осіб відносяться і такі державні організації, які фінансуються за рахунок інших джерел, мають самостійний кошторис і самостійний баланс. На таких засадах можуть створюватись органи господарського управління, які фінансуються за рахунок відрахувань від прибутків підпорядкованих їм підприємств. В кошторисах цих організацій чітко фіксуються джерела надходження коштів і суми видатків, у межах яких і здійснюються господарські та інші операції названих юридичних осіб [18, с. 123].

До некомерційних організацій як юридичних осіб відносяться різноманітні об'єднання громадян. У ст. 1 Закону України від 6 червня 1992 р. «Про об'єднання громадян» зазначається, що об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Об'єднання громадян, незалежно від своєї назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо), в розумінні цього закону визначається політичною партією або громадською організацією.

Політичною партією є об'єднання громадян-прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування та представництво в їх складі. В Україні зареєстровані і діють Партія регіонів, Партія зелених та інші.

Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Громадські організації створюються і здійснюють діяльність у формі спілок (адвокатів, музикантів та інших), товариств (наприклад, Наукове товариство ім. Т. Шевченка), комітетів (наприклад, Національний олімпійський комітет України), асоціацій (наприклад, Українська уфологічна асоціація) тощо. Об'єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), яким відповідно до їх статутів теж можуть надаватися права юридичної особи [7, с. 41-42].

Для виконання поставлених завдань об'єднання громадян формують свою власну матеріальну базу, тобто можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності. Право власності цих об'єднань виникає шляхом передачі їм майна засновниками, членами (учасниками) або державою, внаслідок сплати членами об'єднання вступних та членських внесків, від пожертвувань громадян та організацій тощо. З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об'єднання можуть здій-снювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статутом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

Політичні партії, створювані ними установи і організації не мають права засновувати підприємства, крім засобів масової інформації, і займатися господарською та іншою комерційною діяльністю, за винятком продажу суспільнополітичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів із власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів. Кошти і майно, придбані в результаті господарської та комерційної діяльності госпрозрахункових установ та підприємств, створених громадськими організаціями, також стають власністю цих організацій.

Правами юридичних осіб наділяються також різноманітні фонди (наприклад: Український фонд культури, Український національний фонд допомоги інвалідам Чорнобиля тощо). Фондами визнаються організації, що засновуються громадянами і юридичними особами на основі їх добровільних і безповоротних майнових вкладів у благочинних або інших некомерційних цілях. Майно, передане засновниками, є власністю фонду. Порядок формування органів та управління фондом визначається його статутом, який затверджується засновником [22].

До некомерційних організацій відносяться і споживчі кооперативи.

Учасниками цивільно-правових відносин виступають і релігійні організації. Відповідно до Закону від 23 квітня 1991р. «Про свободу совісті та релігійні організації» (ст. 7) ці організації утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями). Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління й установи, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства, духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищеназваних релігійних організацій. Релігійні об'єднання представляються своїми центрами (управліннями).

Релігійна організація визнається юридичною особою з моменту реєстрації її статуту. Як юридичні особи релігійні організації мають право використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що надаються їм на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами. Релігійні організації набувають право власності на майно, придбане або створене ними за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами, організаціями або передане державою, а також придбане на інших підставах, передбачених законом [10, с. 46-48].

Висновки

На основі викладеного матеріалу можна зробити наступні висновки.

Встановлюються загальні правила, що стосуються всіх видів юридичних осіб та особливості утворення окремих видів. Порядок утворення юридичних осіб регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та рядом інших нормативних актів. Враховуючи специфіку утворення окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, прийнято виділяти чотири способи створення: розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний і договірний. Незважаючи на умовність даної класифікації вона має важливе значення. Одним із основних положень щодо утворення юридичних осіб є вимога закону про її обов'язкову державну реєстрацію. Тільки після реєстрації юридична особа набуває відповідного статусу.

У новому цивільному кодексі, юридична особа, перш за все, виступає як організація, яка створюється і реєструється у встановленому законом порядку. Для реалізації своєї діяльності вона наділяється юридичною право-здатністю і дієздатністю. Таким чином, суб'єкт цивільно-правових відносин, юридична особа може бути позивачем та відповідачем у суді. Вона має такі ознаки: наявність відокремленого майна, самостійна відповідальність за зобов'язаннями, реалізація цивільного права від свого імені.

Юридичні особи поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Порядок створення юридичних осіб залежить від виду юридичної особи.

В ст. 83 ЦК потрібно передбачити, що юридичні особи можуть створюватись у формі підприємств (а не товариств - як передбачає чинна редакція), установ та в інших формах, дозволених законом. Положення ж про те, що підприємницькі товариства (підприємницькі кооперативи та господарські товариства) - різновид підприємств, уже міститься в ГК України (ст. 63).

Передбаченому в ст. 83, 85 ЦК поняттю «непідприємницьке товариство», найкраще відповідає поняття «організації», яке, хоча й не було чітко визначене в законодавстві, яке діяло раніше, однак містило конкретний правовий зміст, який можна було визначити на основі систематичного та лексичного тлумачення правових норм (це, зокрема, підтверджується наявністю організації як організаційно-правової форми господарювання у відповідному державному класифікаторі). Так, під організацією розуміється юридична особа, що не має на меті одержання прибутку й не займається підприємницькою ді-яльністю. Організація може бути бюджетною (повністю або частково утримуватися за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету) та госпрозрахунковою. Поняттю «непідприємницьке товариство» також відповідає вживане в податковому законодавстві поняття «неприбуткова організація». З урахуванням цього за доцільне замінити в ЦК поняття «непідприємницьке товариство» на поняття «організація». Статтю ж 86 ЦК, яка дозволяє непідприємницьким товариствам здійснення підприємницької діяльності, слід взагалі виключити з ЦК як таку, що, по-перше, не відповідає предмету його правового регулювання та, по-друге, суперечить загальній логіці цього різновиду юридичних осіб.

Відмінність у критеріях легальної класифікації юридичних осіб, припущення в ній суттєвої логічної помилки, невдала спроба докорінної зміни в системі юридичних осіб, поява нових їх видів - раніше невідомих правовій системі України, нечітке розмежування сфер правового регулювання Цивільного та Господарського кодексів, збільшення кількості чинних законів і появу нових правових колізій - усі ці проблеми залишаються на порядку денному й потребують вирішення найближчим часом.

Отже, не дивлячись на всі проблеми і складність змісту юридичної особи, вона є і залишається самостійним суб'єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, що її створили. І хоча це колективне утворення і визнається суб'єктом правовідносин, однак як юридична особа воно може бути носієм тільки таких прав і обов'язків, що не пов'язані з природними властивостями людини.

В ході написання курсової роботи, було розкрито сутність юридичних осіб, поняття та ознаки юридичної особи, її правоздатність, порядок виникнення і припинення, організаційно-правові форми юридичних осіб.

Список використаних джерел

1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради Украї-ни 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями).

2. Господарський кодекс України. // Голос України, 2003 р. - № 50. 3. Цивільний кодекс України. // Голос України, 2003 р. - № 47.

4. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” в редакції Закону № 784-XIV (784-14) від 30.06.99 р.

5. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991 р. - № 49.

6. Закон України “Про захист економічної конкуренції”: від 11.01.2001/ Відомості Верховної Ради, 2001 р. - № 12.

7. Закон України “Про об'єднання громадян” від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992 р. - № 34.

8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”: від 28.12.94.// Відомості Верховної Ради, 1995 р. - № 4.

9. Закон України “Про порядок реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”: від 15.05.2003 р. / Відомості Верховної Ради, 2003 р. - № 31 - 32.

10. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991 р. - № 25.

11. Декрет Кабінету Міністрів України «Про упорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств»: від 31.12.92 р.

13. Декрет Кабінету Міністрів України “Про управління майном, що знаходиться в загальнодержавній власності”: від 15.12.93 р.

14. Положення “Про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 p.

15. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / Харитонова О.І., Харитонов Є. О., Коссак В.М.; За ред. Харитонової - Х.: Одіссей, 2007 р. - 832 с.

16. Цивільний кодекс України: Науково - практичний коментар / за ред. Харитонова Є.О - Видання третє - Х.: ТОВ “Одіссей“, 2007. - 1200 с.

17. Вдовиченко І. А. Проблеми розвитку підприємництва В Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №7.

18. Ніколаєв В. „Про інститут юридичної особи” // Право України, 1997 р. - №7.

19. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібн. - 3-тє вид., переробл. і доп. - К.: А.С.К., 2005. - 912 с.

20. Шевченко Я.М. - Цивільне право України: Академічний курс: Том I Загальна частина - К.: Концерн “Видавничий Дім Ін Юре“, 2004 р. - 520 с.

21. Щербина В.С. - Господарське право: Підручник. - 3-тє вид. - К.: Юрінком Інтер, 2006 р. - 656 с.

22. http://zakon.rada.gov.ua

23. Загальна теорія цивільного права: Підручник / О.А. Підопригора, Д.В. Боброва, О.В. Дзера та ін.; За ред. О.А. Підопригори і Д.В. Бобрової. - К.: Вища шк., 1992. - 454 с.

24. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та ф-тів. - К.: Вентурі, 1997. - 480 с.

25. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців): Монографія. -- К.: Юмана, 1998. -- С. 224.

26. Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права. -- Одеса: А.Т. Бахва, 1997. -- 281 с.

27. Боброва Д. Недоговірні зобов'язання у проекті Цивільного кодексу України // Українське право. -- 1997. -- МІ. -- С. 93-100.

28. Цивільний кодекс України: Науково - практичний коментар / за ред. Харитонова Є.О - Видання третє - Х.: ТОВ “Одіссей“, 2007. С 142

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Перелік ознак юридичної особи. Види організаційно-правових форм юридичних осіб, їх види залежно від способів об'єднання осіб або майна, виконання публічних функцій. Порядок створення і припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України.

  контрольная работа [32,0 K], добавлен 06.09.2016

 • Поняття юридичної особи як організації, створеної і зареєстрованої у встановленому законом порядку, їх класифікація та різновиди, функції та значення в економіці, правове регулювання. Проблемні питання визначення видів юридичних осіб, шляхи їх усунення.

  курсовая работа [44,7 K], добавлен 10.10.2014

 • Поняття і ознаки юридичної особи в цивільному праві, її правоздатність. Підстави виникнення її прав та обов'язків. Порядок створення і припинення юридичних осіб. Характеристика комерційних і некомерційних організацій. Види господарських товариств.

  курсовая работа [38,0 K], добавлен 15.11.2010

 • Визначення та обґрунтування поняття та доцільності юридичних осіб у якості суб’єктів цивільних прав. Теоретичні засади класифікації юридичних осіб. Поняття філії та представництва, порядок відкриття філій. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 14.06.2010

 • Зміст права власності юридичних осіб в Україні. Особливості права власності різних суб’єктів юридичних осіб: акціонерних і господарських товариств, релігійних організацій, політичних партій і громадських об’єднань, інших непідприємницьких організацій.

  курсовая работа [43,9 K], добавлен 05.04.2016

 • Поняття та сутність юридичної особи, їх поділ залежно від порядку та способу створення. Особливості акціонерних товариств, з додатковою та обмеженою відповідальністю, повних та командитних товариств. Класифікація юридичних осіб за іншими ознаками.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 17.02.2011

 • Характеристика іноземних юридичних осіб, які є учасниками цивільних правовідносин. Відмінності створення підприємств, представництв іноземними юридичними особами. Основні ознаки договору про спільну діяльність. Види міжнародного комерційного арбітражу.

  курсовая работа [61,7 K], добавлен 11.04.2012

 • Поняття, сутність та цілі системи покарання у кримінальному праві Франції. Кримінальне право та законодавство країни. Основні види покарань, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб. Обставини, що звільняють від притягнення особи до нього.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 16.05.2013

 • Особливості створення юридичних осіб за правом Великобританії та розкриття інформації про їх діяльність. Розгляд української системи реєстрації суб'єктів господарювання. Створення в Україні єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців.

  реферат [32,7 K], добавлен 24.03.2012

 • Вимоги до установчих документів суб'єктів господарювання, їх види. Внесення змін до установчих документів юридичних осіб та їх державна реєстрація. Скасування та відмова у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб.

  реферат [14,4 K], добавлен 04.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.