Структурно-семантичні особливості неологізмів-прикметників в англійській мові початку ХХІ століття

Головні способи утворення неологізмів в англійській мові. Специфіка нововведень в лексиці. Тенденція використання евфемістичних неологізмів в іноземній мові. Структурно-семантичні особливості неологізмів-прикметників на прикладі тестів Льюіса Керрола.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.02.2013
Размер файла 50,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НЕОЛОГІЗМ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ

1.1 Визначення поняття «неологізм» і його характеристики

1.2 Способи утворення неологізмів в англійській мові

РОЗДІЛ 2. НОВОВВЕДЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

2.1 Специфіка нововведень в лексиці англійської мови

2.2 Тенденція використання евфемістичних неологізмів в англійській мові

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ-ПРИКМЕТНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ЛЬЮІСА КЕРРОЛА

ВИСНОВК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Лексика будь-якої мови постійно поповнюється, збагачується, оновлюється. Слова зникають, виходять з ужитку, інші, навпаки, з'являються, починають активно використовуватися носіями мови.

Лексичний запас мови може збагачуватися різними шляхами. Наприклад, в певні періоди розвитку держави в його мові з'являється значна кількість запозиченої лексики, що спостерігається, наприклад, в справжній період. Однак основним джерелом поповнення словникового запасу є не запозичення, а утворення нових лексичних одиниць на базі рідної мови шляхом використання різних способів словотворення.

Слова та словосполучення, створені для позначення нових явищ дійсності, нових предметів або понять, називаються неологізмами (від грец. Neos - новий і logos - слово).

На даний момент англійську мову, так само як і багато інших мов, переживає "неологіческій бум". Величезний приплив нових слів та необхідність їх опису зумовили створення особливої галузі лексикології - неології - науки про неологізми. Особливо багато неологізмів з'являється в науково-технічній мові в результаті бурхливого прогресу науки і техніки. Так, наприклад, у російській мові в період появи та розвитку авіації виникли слова: літак, льотчик, приземлятися, повітряна яма та ін Поява радіо призвело до виникнення таких слів, як: радіоприймач, радіоперешкод, радирувати та ін В англійській мові прикладами неологізмів можуть служити слова, що з'явилися порівняно недавно: televiewer - телеглядач, atomic pile-атомний реактор, brandalism - завішування міських фасадів потворними рекламними постерами.

Поява нового слова є результатом боротьби двох тенденцій: тенденції розвитку мови та тенденції його збереження. Це обумовлено тим, що "в мові існує досить сильна тенденція зберігатиметься в стані комунікативної придатності". Однак для того щоб більш адекватно відбити, сотворити й закріпити нові ідеї і поняття, мова взагалі і лексика особливо змушені перебудовуватися, диференціюватися, породжувати нові одиниці. При цьому поява нового слова не завжди викликано прямими потребами суспільства в новому позначенні. Найчастіше неологізм - це результат нових асоціацій або результат усунення омонімії і т.д., тобто при створенні неологізму найчастіше діють чисто внутрімовні стимули.

Актуальність даної роботи зумовлена необхідністю вивчення нової лексики як засобу відображення змін, що відбуваються в сучасній лінгвокультурах під впливом таких соціально значущих чинників як комп'ютеризація, інформатизація, глобалізація і т.п. У перехідні періоди суспільного та економічного розвитку питання про мовні зміни стає одним із центральних у проблематиці наукового дослідження, оскільки об'єктивно є показником динаміки соціальних і виробничих перетворень.

Метою даної курсової роботи є вивчення неологізмів в англійській мові.

Досягнення мети роботи передбачає реалізацію наступних завдань:

1. Дати визначення поняттю «неологізм» і показати його характеристики

2. Описати способи утворення неологізмів в англійській мові

3. Розкрити специфіку нововведень в лексиці англійської мови

4. Показати тенденцію використання евфемістично неологізмів в сучасній англійській мові.

Об'єктом курсової роботи є неологізми в англійській мові.

Предметом роботи є утворення неологізмів в сучасній англійській мові.

Структура курсової роботи підпорядкована логіці дослідження і складається з вступу, двох розділів, об'єднує чотири параграфа, висновку і списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1. НЕОЛОГІЗМ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ

1.1 Визначення поняття «неологізм» і його характеристики

Неологізми - це слова, які є абсолютно новими лексичними одиницями для кожного історичного періоду. Такі слова ще не встигли увійти в активний словниковий запас, тому можуть бути не зрозумілі.

Термін «неологізм» застосовується до новоствореного на матеріалі мови, в повній відповідності з існуючими в мові словотворчими моделями слова або словосполучення, що позначає нове раніше невідоме, неіснуючі поняття, предмет, галузь науки, рід занять професію і т. д. Наприклад: reactor - ядерний реактор, biocide - біологічна війна, так і до власне неологізми, а саме до новоствореним синонімів уже наявним у мові слову для позначення відомого поняття, супутнє семантичні та стилістичні відтінки слова, які накладаються на його основне значення, а так само до слів в новому значенні. Наприклад, слово boffin (вчений, зайнятий секретної роботою, найчастіше у військових цілях) є близьким синонімом слова scientist, однак має інший семантичний відтінок. Відзначається також деяка неоднорідність складу цих лексичних інновацій по причинам своєї появи, по своїй стійкості в мові, по частоті вживання, по подальшій долі, коли одні з них міцно входять в мову, а інші є менш стійкими і можуть вийти з ужитку через якийсь відносно короткий період часу.

Причиною появи неологізмів є суспільний і науково-технічний прогрес: поява нових соціально-економічних реалій, відкриття в галузі науки і техніки, досягнення в сфері культури. Ознакою неологізму є абсолютна новизна слова для більшості носіїв мови. Слово є неологізмом дуже нетривалий час. Як тільки слово починає активно вживатися, воно втрачає ознаку новизни і стає загальновживаним. В даний час слова місяцехід, космодром, радар, ракета-носій, програмування не є неологізмами. Ці слова були новими для свого історичного періоду, але зараз освоєні мовами і не сприймаються носіями мови як нові.

Таким чином, зі сказаного вище стає ясно, що поняття неологізму мінливе у часі та щодо: неологізмом слово залишається до тих пір, поки говорять відчувають в ньому новизну.

Важливим питанням в рамках дослідження є так само питання про те, як створюється нове слово. Встановлено, що в акті первинного "хрещення" об'єкта бере участь певний індивідуум. У структурі акту номінації в якості відправного пункту виявляється складне переплетення намірів мовця і його особистих смислів, тобто індивідуальне смислове завдання мовця.

Людина створює нове слово (originator) прагне до індивідуалізації і оригінальності. Потім слово проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення в мовній системі). Слово сприймається посередниками (purveyors), які поширюють його серед мас. Це, як правило, викладачі університетів, шкільні вчителі, репортери, працівники засобів масової інформації. Слово фіксується в періодичній пресі. Чергова стадія соціалізації - прийняття слова широкими масами носіїв мови. Далі йде процес лексикалізації, а потім - набуття навичок адекватного вживання нового слова, тобто придбання комунікативно-прагматичної компетенції носіями мови.

Умовно "ланцюжок неологизации" об'єкта дійсності можна представити таким чином:

Людина створює

нове слово (originator)

Соціалізація слова

(Прийняття його в суспільстві)

Лексикалізація слова

(Закріплення його в мовній системі)

Процеси соціалізації слова і його лексикалізації відбуваються через взаємодію посередників (наприклад: вчителів, репортерів, акторів, через засоби масової інформації і т.д. і т.п.)

Англійська мова, як і інші мови, перебуває в постійній зміні і динаміці. Лексика як самий рухливий пласт мови, найбільш чутливо реагує на всі зміни в соціальній, культурній та інших сферах життя говорить колективу, адже саме слово є "дзеркалом життя". Також постійно зростаючий інтерес сучасної лінгвістики до різних аспектів словотворення пояснюється тим, що слово є центральною одиницею мови.

Власні властивості слова як лексичної одиниці перехрещуються в ньому з властивостями інших елементів мови. Ця взаємодія лежить в основі функціонування мовної системи в цілому.

Отже, при перекладі текстів з неологізмами фахівці зустрічаються з рядом труднощів. Проблеми, безумовно, є і в літературознавстві, і в теорії перекладу. Багато хто з слів, які для читача 19 століття були неологізмами, стали для нашого сучасника звичайними словами. А деякі звичайні слова того століття перетворилися на архаїзми. Однак в епоху створення твору будь неологізм вводився автором з певними цілями, для того щоб підсилити виразність і точно відтворити мова.

Основна ж трудність при перекладі неологізмів - це з'ясування значення нового слова. Власне переклад неологізму, вирішується шляхом використання способів, наведених нижче, в залежності від того до якого типу слів належить даний неологізм.

Якщо нове слово відсутнє в англо-російській словнику, то слід спробувати знайти його, в англо-англійському тлумачному словнику. У багатьох широко відомих словниках існують розділи «Нові слова» (New Words Section). При цьому рекомендується користуватися словниками найостанніших видань. Багато неологізми можна знайти в словниках і розділах присвячених сленгу. Тим не менш, словники з об'єктивних причин не можуть повною мірою відображати в своєму запасі всі знову з'являються слова, хоча б тому, що лексикографи остерігаються включати в словники так звані «окказіональние» неологізми, тобто індивідуальні новоутворення, що вводяться окремими авторами для даного випадку. Такі слова часто виявляються «нежиттєздатними» і так само швидко зникають, як з'являються. Щоб з'ясувати значення неологізму, перш за все, необхідно встановити, в якому значенні виступає в оригіналі дана одиниця. Більшість мовних одиниць багатозначна, але в контексті вони, як правило, виступають в якомусь одному із значень. Отже, на підставі вищевикладеного в даному параграфі ми прийшли до висновку, що неологізм (нео + грец. Logos слово) - нове слово, мовне нововведення (зворот мови), граматична особливість, що з'являється в мові. Причиною появи неологізмів є суспільний і науково-технічний прогрес: поява нових соціально-економічних реалій, відкриття в галузі науки і техніки, досягнення в сфері культури. Ознакою неологізму є абсолютна новизна слова для більшості носіїв мови. Слово є неологізмом дуже нетривалий час. Як тільки слово починає активно вживатися, воно втрачає ознаку новизни і стає загальновживаним. Таким чином, поняття неологізму мінливе у часі та щодо: неологізмом слово залишається до тих пір, поки говорять відчувають в ньому новизну.

1.2 Способи утворення неологізмів в англійській мові

Всі неологізми, їх морфологічна структура і характер значення, складаються в руслі англійських словотворчих традицій, коли усвідомлюється потреба в новому слові.

Сучасний англійська мова має в своєму розпорядженні багатьма способами утворення нових слів, до числа яких відносяться словоскладання, конверсія, скорочення, ад'ектівізація, субстантівізаціі, зворотне словотвір, лексико-семантичний спосіб, чергування звуків і перенесення наголосу в слові (фонологічний спосіб) і т.д. і т.п. Однак не всі перераховані способи використовуються в однаковому ступені, і питома вага кожного з них в словотворче процесі неоднаковий.

Ми зупинимося на найбільш частих з цих способів утворення неологізмів, а саме:

* афіксальних спосіб (префіксальних і суфіксальних способи)

* словоскладання

* Конверсія

* Скорочення

* Запозичення з інших мов

* Зворотній деривації

* Зрощення.

* аббревіаціі.

Далі розповімо про кожен з них детальніше.

Афіксальних одиниці складають 24% всіх новоутворень і в незначній мірі поступаються складним словам. Характерною рисою є утворення в наукових термінах: наприклад, суфікс-on (елементарна одиниця або частка) використовується для створення таких термінів, як: gluon нова елементарна частка у фізиці, склеюючі кварки, luxon елементарна частинка з нульовою масою. У грунтознавчу таксономії активно використовується новий суфікс-sol (від латинського solum грунт) для визначення різних видів грунтів: aridisol (в американському варіанті) грунт пустель, histosol вологі грунти, vertisol глиняні грунти, hioxisol тропічні грунти.

Префіксальних одиниці демонструють зрослу роль префіксів. Основне джерело префіксів - латинська, французька та грецька мови: acro-, bio-, xeno-, micro-, euro-, tele-і т. д. Їх вживання, як правило, обмежена науково-технічними сферами. Деякі префікси вичленяються із фраз і складних слів: dial-a (для позначення служби, яку можна замовити по телефону) з dialphone, наприклад, dial-a-bus, dial-a-meal.

Надзвичайно популярний в американському неформальному спілкуванні префікс mega-, який виступає як підсилювальна частка. В останні роки цей префікс активно використовується в лексиконі підлітків. Наприклад, для вираження вищої оцінки події, явища, людини вживається слово megadual (totally awesome) щось надзвичайно гарне. Dual в даному випадку вживається в значенні «в два рази краще».

Суффіксальние одиниці більш споживані в повсякденному спілкуванні і в більшій мірі марковані позначкою «сленг». Так, одним з найуживаніших сленгових суфіксів є суфікс -y/-ie, (іронічне значення). Слова, утворені з його допомогою, обмежені у вживанні рамками неофіційного спілкування, переважно серед молоді. Наприклад: groupie шанувальник поп-ансамблю або зірки, всюди супроводжують їх; roadie член групи музикантів, відповідальний за транспортування і установку апаратури; weapy сентиментальний фільм; preppie учень приватної привілейованої школи (використовується з іронією представниками середнього класу); tekky (techno-freak) людина, одержимий технічними нововведеннями.

Словоскладання.

Одним з найбільш древніх, універсальних і поширених способів словотворення в англійській мові є словоскладання. Процес словоскладання являє собою злиття двох основ - омонімічних словоформ. Наприклад, carryback - «перенесення збитків на більш ранній період», think-tank - «колективний мозок».

У випадках, коли з'єднують слова, що закінчуються і починаються на одну і ту ж голосну або приголосну, одна з них опускається:

net + etiquette = netiquette «неписані загальноприйняті правила спілкування або розміщення інформації в Інтернет».

Зростає кількість сложнопроізводное одиниць. Основним продуктивним суфіксом є суфікс-er: page-turner надзвичайно цікава книга; all-nighter щось, що триває всю ніч, наприклад, заняття під час сесії.

Серед складних одиниць значну частку складають слова, утворені за допомогою часток і прислівників, особливо це характерно для прикметників і дієслів. Laid-back розслаблений, buttoned-down консервативний, традиційний, turned-on схвильований, switched-off відключений, нічого не відчуває.

Однією з найбільш вживаних багатокомпонентних моделей стала в останні час модель зі словом line, яка знаходиться на межі складних слів і словосполучень: straight-line responsibility пряма відповідальність; dotted-line responsibility відповідальність, поділена на двох; bottom-line остаточний; top-of- the-line найкращий. Дана модель обмежена у вживанні ситуаціями неформального спілкування представниками ділових кіл.

Дуже часто при подібному способі освіти неологізми мають сатиричну забарвлення, особливо у пресі: «... that they taste the same in Peking as they do in London or New York, and so it was that world burgernomics was born by McDonald's ». У даному випадку автор статті хоче звернути увагу читача на значний розвиток мережі ресторанів "МакДональдс", індустрії швидкого харчування, де існують свої закони і явища. І подібно іншим економічним законам однаково діють в різних країнах: «... що в Пекіні вони до смаку такі ж, як і в Лондоні або Нью-Йорку, ось так "МакДональдс" створила світову гамбургерноміку. »

В цілому, багатокомпонентні одиниці, що вживаються в неформальному спілкуванні, більш характерні для американського варіанта, наприклад: to nickel-and-dime приділяти велику увагу дрібницям, meat-and-potatoes основний, nuts-and-bolts базисний, quick-and-dirty бар , кафе, де можна швидко перекусити.

Конверсія

Конверсією називається перехід слова з однієї частини мови в іншу. Так, наприклад, зараз у мережі Інтернет можна часто бачити E-mail me / us to ... З'ясування значення подібного неологізму не представляє праці. Синтаксичний контекст дає можливість визначити приналежність слова до перехідним дієсловам, і знаючи значення слова E-mail (електронна пошта) переводимо: Висилайте повідомлення електронною поштою за адресою ...

Конверсія як спосіб створення нових слів значно знизила свою активність і поступається всім іншим видам словотвору.

Серед конвертованих іменників посилюється тенденція до утворення від дієслів з післялогами: rip-off злодійство (від to rip-off красти). Значна кількість нових іменників утворюється шляхом конверсії від прикметників, наприклад: collectbles предмети, що підлягають колекціонування, особливо застарілі або рідкісні; cool самоконтроль, стриманість часто вживається у фразах to lose one `s cool, to keep one` s cool (втратити контроль, стриматися) .

Особливо продуктивно освіта іменників від прикметників, що закінчуються на - ic, наприклад: acrylic, transuranic, tricyclic. Іменники можуть утворюватись від дієслівних фраз, наприклад: work-to-rule виступ робітників з вимогами дотримуватись всі пункти трудового договору.

При утворенні іменників від прикметників на семантичному рівні відбувається приглушення семи "якість" і додавання семи "предмет", яка стає центром значення субстантивированной одиниці: acrylic акрил (синтетичний матеріал).

Таким чином, при конверсії відбувається збагачення змісту поняття.

За територіальною параметру нові конвертовані одиниці обмежені переважно американським варіантом і в меншій мірі британським варіантом англійської мови.

Скорочення

Серед нерегулярних способів утворення морфологічних неологізмів найбільш продуктивним в останні десятиліття є скорочення, які відбивають тенденцію до раціоналізації мови, до економії мовних зусиль. Незважаючи на те, що скорочення становлять лише незначний відсоток від загальної кількості неологізмів, їх число зростає. З чотирьох видів скорочень (абревіатури, акроніми, усічення, злиття) переважають усічені слова. Наприклад: anchor <anchorman оглядач новин, який координує теле-чи радіопрограми. Слово обмежено у вживанні американським варіантом (в британському варіанті йому відповідає presenter, lib <liberation).

Особливістю усікання є їх вживання обмежено в рамках розмовної мови. Усічення найбільш характерно для різних типів сленгів (шкільного, спортивного, газетного). Серед наведених вище прикладів превалюють газетні усічення. Так, upmanship часто з'являється на сторінках англійських газет і використовується в рекламах, в рекомендаціях як досягнути успіху. Наприклад: Upmanship is the art of being one up on all the others. Hospital upmanship: My Doc is better `n yours. Серед скорочень велике місце займають абревіатури і акроніми. VCR (vidio-cassette recorder), TM (transcendental meditation), PC (personal computer), MTV (Music Television). Як правило, абревіатури вимовляються по буквах. Коли аббревіація зустрічається тільки на листі, вона читається як повне слово. Новим є відсутність крапок після кожної букви абревіатур, що наближає їх до акронимам. Акроніми вимовляються як повні слова. Наприклад: MIPS (million instructions per second) мільйон інструкцій в секунду (комп'ютерний термін); CAD (computer-aided design) - у медицині. Особливої уваги заслуговують акроніми, що вживаються у сфері освіти: TEFL (Teaching English as a Foreign Language); всім відома міжнародна організація викладачів англійської мови як іноземної IATEFL (International Association of Teachers English as a Foreign Language) і американська організація TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages); у сфері охорони навколишнього середовища: UNEP (United Nations Environmental Program).

Запозичення з інших мов

Запозичення з інших слів є поширеним способом утворення неологізмів. Використовується при відсутності ідентичного слова в мові перекладу. Наведемо приклади.

«The Soviets had Sputnik, but the Americans had their open-plan kitchen. No contest ». Радянський Союз створив "Супутник", а американці створили кухню відкритого типу. Поза конкуренцією.

Зворотній деривації

Зворотній деривації являє собою процес утворення дієслів шляхом усічення суфікса від корелятивних імен іменників.

Наприклад, televise - показувати по телебаченню від television - телебачення.

Зрощення

Зрощення - з'єднання або усіченого кореня одного слова з цілим словом, або поєднання двох усічених коренів:

forex reserve (forex = foreign + exchange) - резерви в іноземній валюті;

impex transactions (impex = import + export) - експортно-імпортні операції.

Аббревіація

Серед існуючих видів цього способу словотворення особливої уваги заслуговують частково скорочені ініціальні скорочення, суть яких полягає в ініціальному скороченні одного з елементів конструкції, наприклад, B-unit (Barclays currency unit) міжнародна грошова одиниця банку "Барклейз бенк інтернешнл", Fed Wire - система електронної зв'язку федеральних резервних банків (США).

Отже, неологізми зазвичай утворюються за законами відповідної мови, за його продуктивним моделям словотворення.

Однак літературно-книжкові неологізми іноді створюються і непродуктивними способами словотворення. У таких випадках дієва сила словотворчих засобів стає рельєфніше, наочніше, відчутніше. Самі засоби утворення нових слів тому виступають часто як стилістичний прийом.

Таким чином, з одного боку, останнім часом в мові спостерігається використання численних способів утворення нової лексики (афіксація, словоскладання, змішання, аббревіація, конверсія), що відображають словотворчі та семантичні процеси, що відбуваються в мові в даний період.

З іншого боку, формування семантики неологізму служить результатом лінгво-креативної діяльності, пов'язаної з переходом нової одиниці з індивідуального конкретного вживання в використання мовним співтовариством. Найбільш характерними способами утворення неологізмів в сучасній англійській мові є словоскладання, конверсія й зміна значень слів.

РОЗДІЛ 2. НОВОВВЕДЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

2.1 Специфіка нововведень в лексиці англійської мови

евфемістичний неологізм нововведення лексика

Аналіз нових слів показав, що переважну масу нових словникових одиниць складають, як і слід було очікувати, іменники, оскільки розширення словника йде головним чином за рахунок імен об'єктів і явищ, які наповнюють культурологічне простір.

Вивчення нових слів дозволило виявити деякі тенденції, що характеризують особливості розширення лінгвокультурологічного простору в розглянутий період.

В основі цих імен може бути рід діяльності, властивої особам: shareowner (a person who owns shares) - "власник акціями" (пряма номінація слова share - акція), street fighter (a tough combative person) - "забіяка" (образна асоціація зі словом street - вулиця), style-counselor (an arbiter of or adviser on what is currently fashionable) - "радник / порадник / консультант" (пряма номінація), staff-doctor (in Britain, a grade of hospital doctor between senior house officer and consultant) - "ступінь лікаря в лікарні"); індивідуалізація особистості на основі внутрішніх властивостей: scuzzyball (American slang, an unpleasant or disgusting person), shakers (influential people, spunk) (Australian informal, a devastatingly handsome young man). Асоціативно-образний компонент яскраво представлений серед одиниць, які називають людини на основі її внутрішніх властивостей (СР scuzzy - unpleasant and dirty; shake - to get rid of; spunk - courage, spirit). Також ім'я може свідчити про вплив, здійснений на іменоване особа: shutout (American, a person who is excluded or prevented from succeeding).

Соматична лексика відіграє важливу роль і при номінації людини. Наприклад, образ змії (snake) підкреслює рухи тіла. Зафіксоване словником словосполучення "snake hips" (attractively slim hips, especially in a man) свідчить про можливість появи нових слів в областях, досить повно лінгвістично означених (назви частин тіла людини).

Значно представлена сфера бізнесу і фінансів. Це слова типу market-maker (a person whose business is buying shares, securities, bonds, etc. And selling them on, usually at a marginal profit), competitor-analysis (the finding out of information about the financial and other affairs of competitor companies). Терміни типу "market - ринок, analysis - аналіз, agreement - угода, deal - угода, угода", з'єднуючись в складні слова, утворюють представницький пласт лексики даної сфери.

Фінансовий лексикон включає одиниці silly money (money in amounts beyond most people "s experience, making possible the indiscriminate purchase of very expensive items; also funny money), balloon financing (a method of financing purchases in which the vendor lends the purchaser (part of ) the price, part of which is repayable in monthly installments but leaving a large final payment to be made to discharge the debt). Економічна лексика також може бути виражена за допомогою емоційно-експресивного та образного компонентів (СР "silly - having or showing a lack of good sense and judgement "," funny - causing laughter; amusing "в одиниці" silly / funny money ", образний компонент" balloon - a large bag of strong light material filled with gas or heated air so that it can float in the air "в одиниці" balloon financing ").

Естествен приріст у сфері медичної лексики - тут зареєстровані нові слова skin tag (a small nonmalignant epidermal excrescence), SIDS (sudden infant death syndrome), suicide gene (a gene possessed by certain bacteria which terminates their life). У даній групі виділяється принцип аналогії: SIDS утворено за аналогією з AIDS - acquired immunodeficiency syndrome. Цей принцип може бути застосований і в наступних неологизмах: therapy - polar therapy, psychotherapy. Дана модель досить поширена і відображає тенденцію в словотворенні англійської нової лексики.

Область культури у вузькому сенсі (музика, література, театр) представлена, наприклад, словами sampling (taking extracts from a variety of songs and combining them to form a new one), sit-tragedy (a radio or television drama series featuring the same basic cast of characters in stories of misfortune or conflict), slamdancing (dancing engaged in by fans of heavy metal and similar forms of rock music in which dancers jump up and down frenziedly and collide violently with each other).

В театральному житті також відбулися зміни - виникли нові типи театрів, а разом з ними і нові назви, наприклад: theatre of absurd - "театр абсурду", theatre of cruelty - "театр жорстокості", son et lumiere (фр. = sound fnd light ) - "театр з використанням звукових і світлових ефектів", theatre of fact - "театр факту", black theatre - "негритянський театр" та ін Серед неологізмів, які відносяться до театрального життя, можна назвати такі іменники, як revolve - "обертова сцена "і theatredom -"театральний світ".

У галузі кіно, телебачення і відеотехніки з'явилося багато нових технічних засобів, слідом за ними утворилася велика кількість неологізмів, наприклад: inflight movies - "кінофільми, що демонструються в польоті на борту літака", inflight videosystem - "відеосистема, використовувана на борту літака", featurette - "короткометражний документальний фільм", satellite-delivered show - "програма, передана за допомогою супутника та ін

Останнім часом нові методи навчання позначаються такими неологізмами: sleep-teaching - "навчання уві сні", CLASS (Computer-based Laboratory of Automated School System) - "клас програмованого навчання", multimedia lecture - "лекція з використанням декількох засобів інформації (відеомагнітофона , телевізора, магнітофона та ін) ", telelecture, telecourse -" навчальна програма по телебаченню "та ін. У своїй основі неологізми даної групи утворені за допомогою абревіатур, що відображає термінологічний характер даної сфери. Необхідно також відзначити використання префікса tele - (деякими фахівцями він визнається як полупрефікс).

З'явилися нові типи навчальних закладів, наприклад: megaversity - "великий університет, в якому навчається багато тисяч студентів", multiversity - "університет з великою кількістю факультетів", para-university - "університет на громадських засадах (з вільною програмою)", para- school - "школа на громадських засадах".

Вживання префіксів mega-, multi-, para - відображає тенденцію інтеграції в освіті поряд із застосуванням такого процесу словотворення, як "змішування" (blending): megaversity [mega + university] - "великий університет, в якому навчаються багато тисяч студентів", multiversity [multi + university] - "університет з великою кількістю факультетів". Вживання даних афіксів підсилює емоційно-експресивний ефект, вказуючи на значимість відбуваються в країні змін.

Замість термінів student, pupil стали частіше вживатися терміни educatee, schooler; з'явився термін educationalist - "фахівець (теоретик чи практик) в області освіти". Дані слова свідчать про виникнення нового рівня у взаєминах між студентами і викладачами, а також принципово нової щаблі в розумінні самого процесу освіти (ср.educatee - людина, яку навчають; schooler - людина, яка відвідує школу). Приєднання суфіксів ee - і er-, що позначають людей, які виконують дію, до ключових слів, що відносяться до даної сфери, - яскравий приклад підтвердження сказаного.

Серед нових одиниць виділяється група слів, що іменують поведінку людей, зайнятих у різних видах діяльності, наприклад: skippering (побутова сфера) (slang; the practice of taking over a deserted dwelling to live in it without permission or payment squatting), squiffing (поштові відправлення ) (British slang, the practice of postal workers reposting mail that is ready for delivery). До складу багатьох із зазначених одиниць входять емоційно-експресивні семи (наприклад, spree - a bout of violent activity [violent - uncontrollably fierce]), movers and shakers - people of power and influence [power - control over others; influence; influence - the power to have an effect on someone or something without the use of direct force or command]).

Нові одиниці збагатили лексику комп'ютерної мови - superminicomputer (an advanced powerful minicomputer), supersmart card (a smart card with a key board and display panel).

Комп'ютеризація використовується в різних галузях науки і техніки, що призводить до появи великої кількості термінологічних неологізмів. Наприклад, в лінгвістиці: interlingual - "штучна мова для машинного перекладу на кілька мов"; в біометрії, зокрема для позначення біометричних засобів захисту від злодіїв: biometric locks - "біометричні замки". Група слів, що позначають предмети споживання, включає одиниці: scaf (American informal) self-centered-altruism fad - a currently-popular product (for example a garment or cosmetic) which as well as being attractive purports to have a beneficial effect on the user , shin-sock - a sock that reaches approximately halfway up the calf; назви їжі - snack pellet (a convenience food in the form of an extruded and shaped mass of edible matter), напоїв - super-second (a claret from the Medoc or Graves region which is officially in the second category of excellence, but is generally recognized as being superior to this). Розширилася група слів, що позначають місце розташування, наприклад: skip-park (an area with skips for the deposit of various sorts of refuse), snail-park (an establishment where edible snails are commercially reared), solar pond (an artificially constructed pool of salty water designed to collect the sun's heat for conversion to electricity). Характерне для англійської мови застосування ключових слів (в даному випадку безпосередньо позначають місце розташування - park (парк), pond (ставок)) і використання складних слів дозволяють утворити слова з емоційними, експресивними і образними семами, пов'язані з даним місцем розташування: skip, snail, solar .

Спортивна лексика поповнилась словами типу: short tennis (a version of tennis for young children, played on a short court with small rackets and a low net), spectator catch (in cricket, a catch which to spectators appears to be a legitimate dismissal of the batsman but is not, for example, when the ball has hit the pad rather than the bat, or bounces up after being hit into the ground).

Окремі слова представляють типи руху: slo-mo або slowmo (informal, slowed-down action on film or videotape) і пристосування: slipmat (a circular piece of thin rubber placed on a turntable to prevent records from slipping), нову назву порома - streaker (a fast, highly maneuverable ferry operating on the River Clyde). У мові виникло слово "seajack" (the hijacking of a ship at sea) за аналогією з наявними "hijack".

Отже, суспільний і науково-технічний прогрес став причиною до появи нових соціально-економічних реалій, відкриття в галузі науки і техніки, досягнення в сфері культури. У підсумку чого саме собою прийшли в англійську мову нові слова, нові терміни. Велика кількість нових лексичних одиниць з'явилося у зв'язку з розвитком комп'ютерної техніки. У галузі культури і мистецтва відбувається бурхливий процес експериментування, створюються нові твори, і, відповідно, нові назви. Так в галузі кіно, телебачення і відеотехніки з'явилося багато нових технічних засобів, слідом за ними утворилася велика кількість неологізмів. Особливо багато неологізмів з'являється в науково-технічній мові в результаті бурхливого прогресу науки і техніки.

2.2 Тенденція використання евфемістичних неологізмів в англійській мові

Евфемістичні неологізми є невід'ємною частиною лексичного складу будь-якої мови. Даний шар лексики розглядається як різновид іносказання з приведенням його відмінних ознак у вживанні від табуйованою лексики і як мовний спосіб політичної коректності, що свідчить про тенденцію використання завуальованій або пом'якшує лексики в проблемних тематичних областях, таких, як расизм, сексизм, релігія, політична і економічна стабільність і ін

Велика група евфемізмів створена за принципом ввічливості. У неї, як правило, входять слова і вирази, які пом'якшують різні види дискримінації:

1. Евфемізми, що пом'якшують вікову дискримінацію (middlescence - період життя від 40 до 65 років; senior, mature, seasoned, distinguished, gracious (про жінку) - старий);

2. Евфемізми, що пом'якшують майнову дискримінацію (the neediest, the needy, the ill-provided, the socially deprived, the underprivileged, the disadvantaged, low-income people - бідні);

3. Евфемізми, що виключають дискримінацію людей з фізичними та розумовими вадами (differently abled, physically different, individuals with disabilities або handicapable - каліка; big-boned, differently sized, husky або full-figured - товстий; hair-disadvantaged - лисий; sane, mentally unbalanced (deficient), unhinged, deranged, crazy, retarted, lunatic, wrong in the head, not all there, off one's head, off one's rocker - душевно хворий; a bit wanting in the top storey, half-wilted, half-baked, nut, nutty, batty, barmy, dotty, having bats, in one's belfry, crazy as a bedbug - псих, чокнутий);

4. Евфемізми, що пом'якшують расову та етнічну дискримінацію (African-American, member of African Diaspora, person of black race - представник негритянського населення США; Jewish person - єврей);

5. Евфемізми, що пом'якшують дискримінацію за статевою ознакою, зокрема жіноча стать (camera operator - cameraman; firefighter - fireman; police officer - policeman; chairman - chairperson; stewardess - flight attendant).

Тематична група евфемізмів, що зменшують забобонний страх перед якимись явищами (принцип табуювання), включає явища смерті. Саме в цій групі найбільш репрезентативний принцип табуювання. Наприклад, moonchild (людина, народжена під сузір'ям Рака) замінило слово cancer, що викликає асоціації з хворобою; hospice, спочатку позначає a guest house for the poor, the sick (притулок, готель), тепер є лікарнею для невиліковно хворих або інститутом по догляду за вмираючими людьми.

Слід зазначити, що в англійській мові тема смерті вербалізуется виключно з допомогою евфемізмів. Так, наприклад, дієслово to die (вмирати) може бути замінений величезною кількістю літературно-книжкових синонімів to decease (сконати) або перифразом to pass away (піти в інший світ), а також to go West (відправитися на Захід), to depart (відчалити), to breathe one's last (зітхнути востаннє), to join the silent / the majority (приєднатися до більшості), to be no more (більше не бути), to lose one's life (втратити життя), to expire (минути по терміну придатності), to go behind the eternal cloud (піти на вічні небеса), to pay one's debt to nature (віддати борг природі), to go to kingdom (відправитися в царство), to sleep the sleep that knows no waking (заснути непробудним сном), to go the way of all flesh (приєднатися до всіх смертним). Поряд з ними в мові існують знижено грубувато-жартівливі висловлювання на кшталт to kick the bucket, to count daises, to pop one's clogs, to give up the ghost, to kick off, to check out, to take a ride, to hop the twig ( дати дуба, відкинути ковзани, зіграти в ящик).

Фраза if anything should happen to me в значенні if I die (якщо я помру) стала останнім часом звичною в оголошеннях страхових компаній.

У сучасній англійській мові існує безліч евфемізмів, що заміняють поняття Бог або диявол.

God (Бог) - Dad, Gad, God-a-mighty, Gol, Goramighty, Gord, Gorra, Gosh, Gott, Gar, Gawd, Gawsh, God Almighty, Gun, Lord, Law, Lawd, Lordy, Lorsy.

Devil (диявол, сатана) - father of lies, the gentleman in black, the God of this world, our ghostly enemy, the Prince of Darkness, Old enemy, Scratch, Boy.

Для слова Hell використовуються наступні евфемізми (пекло, царство диявола): Blazes, Hail Columbia, Halifax, hallelujah, heck, Himmel, Hoboken, hot place, something.

У евфемістичні лексиці останніх десятиліть помітно посилилася тенденція до утворення нових одиниць, які піднімають престиж окремих професій. Наприклад, hairstylist або beautician - перукар; morticians, funeral directors - службовці кладовища; sanitation engineer - збирач сміття; environmental hygienist - двірник; footwear engineer - чистильник чобіт; glass maintenance engineer - мийник вікон.

Тематичну групу евфемізмів, що відволікають від негативних явищ дійсності (принцип регулятивного впливу на аудиторію і принцип таємності), представляється доцільним розділити на дві підгрупи:

1. Евфемізми, службовці прикриттям агресивних воєнних дій (злочинність, наркоманія, агресивна політика): involvement - агресія; conflict - війна; device - бомба; limited air strike / air support - бомбардування; training bases - військові бази;

2. Евфемізми, пов'язані з негативними наслідками в соціально-економічній сфері: reserve of labor force - безробіття; culturally different children - діти нетрів; downsizing, rightsizing - звільнення.

До "неогені" областям за останні десятиліття можна віднести:

1. небажані аспекти бізнесу і ділових відносин;

2. непрямі найменування наркотичних речовин;

3. звільнення і скорочення з роботи;

4. непрямі найменування смерті (природної і насильницької);

5. непрямі найменування інтимних стосунків між чоловіком і жінкою;

6. сучасне розуміння дискримінації, пов'язане з табу нового покоління - кольором шкіри.

Отже, в останні десятиліття більша частина евфемізмів виникає не у сфері традиційних табу, а в області ділових відносин між людьми, що може бути пов'язано з комерціалізацією життєвих принципів і цінностей людського суспільства в цілому і англомовного суспільства зокрема.

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ-ПРИКМЕТНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ЛЬЮІСА КЕРРОЛА

Знайомство з п'ятьма центральними строфами балади "Джаббервоккі" показує, що в ній є ряд "загадкових" слів, причому всі вони імена прикметники: "frumious, vorpal, manxome, uffish, tulgey, frabjous". До їх аналізу ми приступимо дещо пізніше, а поки звернемося до того епізоду з третього розділу "Аліси в Країні Чудес", де Орлятко просить птицю Додо "говорити по-англійськи".

"- В такому разі, - урочисто сказав Додо, піднімаючись на ноги," я вношу пропозицію відкласти збори до іншого дня з тим, щоб негайно прийняти більш енергійні заходи.

- Говори по-англійськи! - Сказав Орлятко. - Я не знаю значення і половини цих довгих слів, більше того, я не вірю, що ти їх знаєш сам "(" In that case ", said the Dodo solemnly, rising to its feet, -" I move that the meeting ajoum, for the immediate adoption of more energeticremedies ... ". Speck English!" - Said the Eaglet. - "I don't know the meaning of half those long words, and what's more, I don't believe you do either!" (Carroll L. Alice in Wonderland. - M., 1979. - P.58).) .

Дійсно, Орлятко абсолютно правий, вимагаючи, щоб Додо "говорив по-англійськи", оскільки половина з виголошених останнім слів іншомовного походження, тобто вони не утворені від англосаксонських корней.Так, слово "move" вироблено від латинського "moveo, movi, motum, ere"; слово "ajourn" походить від латинського "diurnum"; слово "immediate" - від латинського "im-medialus"; слово "adoption" походить від латинського "ad-opto, avi, atum, are"; "remedies" - від латинського "remedium"; "energetic" - від грецького "energia".

Яким же чином письменник склав ті свої неологізми, які в керролліане зазвичай називають нонсенсом? Чи можна визначити їх точне значення не з контексту балади і не залежно від стоять поруч з ними слів? Яка етимологія цих неологізмів? До цих пір ніхто з керролловедов визначити їх етимологію не намагався, а сам письменник пояснював її в своїх листах досить загадково. Правда, ряд керроллівської неологізмів увійшли в словники із зазначенням: "слово складено Льюїсом Керроллом (Чарлзом Л.Доджсоном)". Це відноситься до слів "vorpal", "frabjous", "chortle", "galumph" (Webster's new international dictionary of English language. - Springfield, 1946. - Vol. 1. - P.476, 1000. 1029; Vol.2. - P.2859. Правда, слово "chortle" (здавлено сміятися) існувало в англійській мові і до Керролла, але він надав цьому дієслову нове значення "натхненно співати і сміятися".), А також до самого імені героя балади і до її назви. "Jabberwocky" стало в сучасній англійській мові іменником загальним і означає "безглузда або беззмістовна бесіда". Що ж стосується етимології слова "Jabberwocky", то Керролл розкрив тільки цю загадку в листі до бостонським школяркам, наведеному в попередньому розділі.

Американські школярки в минулому столітті все ж дали своєму журналу бажане назву, а в XX в. журнал "Jabberwocky" стали вже випускати вчені під егідою Товариства Льюїса Керролла.

Однак відповідь Керролла бостонським школяркам дає ключ до розшифрування методу створення їм названих вище неологізмів і, отже, - до з'ясування їх справжнього значення.

Почнемо з того, що в другій половині XIX ст. в Англії увійшло в моду захоплення англосаксонскими старожитностями. Це захоплення було пов'язано не в малій мірі з виданням у 1815 р. ісландським вченим Г.Торкеліном тексту єдиного збереженого секулярного епічного твору англосаксонського періоду історії Англії (який тривав з VI по XII в.). Мова йде про поемі "Беовульф", яка дійшла до нас в рукописі Х ст., але датуються VIII в. Рукопис поеми була знайдена в XVIII в. і вважається найдавнішим тевтонським текстом.

У 1833 р. Дж.М.Кембл підготував перше, що показує компетентне знання англосаксонської мови видання "Беовульфа", а в 1835 р. вийшло друге видання поеми. З тих пір перевидання оригінального тексту "Беовульфа" і переказів епосу на сучасну англійську мову постійно множилися. Крім "Беовульфа" у 20-50-ті роки XIX ст. в Англії були видані багато стародавні рукописи, що зберігалися в різних бібліотеках і особистих зібраннях і, зокрема, в оксфордській Бодлеанській бібліотеці (в Оксфорді, нагадаємо, Льюїс Керролл починаючи з 1851 р. майже безвиїзно прожив більше сорока років).

Перерахуємо хоча б деякі з цих видань: "Саксонська хроніка з англійським перекладом і примітками" (1823), "Метричний парафраз Кедмоном (Кедмон (Caedmon) - англосаксонський релігійний пошт (VII в.)) Частин Святого Письма" (1832), "Англосаксонська версія історії Аполлонія Тирського "(1834)," Codex Exoniensis: Збори англосаксонської поезії "(1842)," Англосаксонська версія Священного Євангелія "(1842)," Англосаксонський збірник священних гімнів "(1851) та ін

У 1855 р. поема про Беовульфа була випущена знову. Її видавцем був Бенджамін Торп, і від попередніх видань вона відрізнялася тим, що текст був надрукований не суцільно, як в колишніх випусках, а підлозі рядками, що дозволяло легше сприймати мову поеми.

Це видання, зауважимо, датується саме тим роком, коли двадцятитрьохрічний Льюїс Керролл помістив у своєму домашньому рукописному журналі "Міш-МЕШ" чотиривірш, озаглавлене "Англосаксонський вірш", яке через шістнадцять років стало першою (і останній) строфою балади "Джаббервоккі" і яке сам автор тоді ж назвав "цікавим уривком".

У той час, коли Керролл писав "Задзеркалля" (нагадаємо, що книга вийшла в 1871 р., а задум казки виник незабаром після грандіозного успіху "Аліси в Країні Чудес"), інтерес до англосаксонським старожитностей аж ніяк не ослаб. В1861 р. Б.Торп випустив "Англосаксонські саги", а в 1867 р. У.Ф.Скіні видав "Хроніки піктов і скоттов". Але одночасно наростало й іронічне ставлення до безоглядному захопленню англосаксонської вченістю. Це ж була епоха романтизму з його романтичною іронією, і Керролл відверто жартує над захопленням всім англосаксонським. Взяти хоча б той епізод з "Аліси в Задзеркаллі", коли на дорозі з'являється Англосаксонський Гонець:

"- Там хтось іде! - Сказала Аліса нарешті. Тільки дуже повільно. І якось дивно! (Гонець стрибав то на одній ніжці, то на інший, а то звивався вужем, розкинувши руки, як крила). - А- а! - сказав Король. - Це Англосаксонський Гонець зі своїми англосаксонскими позами "(Керролл Л. Пригоди Аліси в Країні Чудес. - С. 183-184).

Звуть же Гонца "Haigha", і це карикатурна копія Березневого Зайця (March Hare) з "Аліси в Країні Чудес", але одночасно висміюється один із сучасників Керролла, вчений фахівець з англосаксонським старожитностей. Представляючи Гонца Алісі, Білий Король зауважує, що ім'я цього Гонца "Haigha", вимовляється так само, як слово "mayor" (мер), римується з ім'ям Березневого Зайця "March Hare".

Ще в 1936 р. англійський керролловед Гаррі Морган Ейрз в книзі "Аліса Керролла" відтворив деякі зображення англосаксів в різних костюмах і позах з зберігається в Бодлеанській бібліотеці в Оксфорді англосаксонської рукописи, якої, на думку Ейрза, користувалися Керролл і ілюстратор його казок Теннієл (Керролл Л. Пригоди Аліси в Країні Чудес. - С.184.). Г.М.Ейрз припустив також, що ім'я англосаксонських Гонца "Haigha" пародіює прізвище англійського історика і археолога Haigh (Daniel HenryHaigh.).

Як повідомляє ілюстрована іспанська Європейсько-Американська енциклопедія, преподобний Деніел Генрі Хей (1818-1879) відомий тим, що він перейшов з протестантства в католицтво (Enciclopedia universal ilustrade europeo-americana. - Madrid, l925.-T.27. - P.526.). А був Д.Г.Хей автором праць про рунічних пам'ятках графства Йоркшир, про нумізматичної історії стародавнього королівства англів, про завоювання Британії саксами та ін Чому Керролл зобразив у смішному вигляді саме його, можна висловити різні припущення. Але вже у всякому разі не через зміни конфесії. Адже перехід в католицтво був не рідкістю в оточувала Керролла середовищі священиків англіканської церкви. Так, друг і однодумець Едварда БУВЕР П'юзо, покровителя і поручителя молодого Керролла в Оксфорді, священик Джон Генрі Ньюмен (1801-1890) відмовився від місця в Оксфорді і прийняв в 1845 р. римсько-католицьке віросповідання. Згодом, уже в кардинальський званні, Ньюмен написав похвальне лист про поемі Керролла "Полювання на Снарка" (У католицтво перейшов також письменник і відомий в Оксфорді проповідник (а згодом кардинал) Генрі Едвард Меннінг (1818-1892). Див про це: падной Дж. Указ. соч. - С.51.). Так що предметом керроллівської глузування над Д.Г.Хейем були, мабуть, лише його інтенсивні англосаксонські штудії.

Для подальшого аналізу нонсенсів балади "Джаббервоккі" вельми важливий той факт, що Люїс Керролл був не тільки математиком і письменником, а й неабияким лінгвістом. Він з юних років уважним чином вникати в зміст етимологію чи не кожного вживаного ним слова, не кажучи вже про те, що коледж Крайст-Черч він закінчив з відзнакою не тільки з математики, але і по класичних мов. Гру в слова він полюбив рано і винайшов безліч словесних головоломок, словесних ігор і шифрів.

23 листопада 1880 Керролл писав своєму двоюрідному братові і хрещенику Вільяму Мелвиллу Вілкокс (1866-1958): "... ти, мабуть, маєш вільний час вечорами, і тепер, я думаю, можна грати в ігри, що відрізняються від крикету і футболу. Ти можеш спробувати пограти в мою нову гру "Міш-МЕШ" з кимось із своїх юних друзів "(Carroll L. The selected letters ... P.99. Див також: Керролл Л. Логічна гра - М-, 1991. - С.75-76, 146.). Цю гру Керролл винайшов влітку 1880 р. Сенс її, писав Керролл, пояснюючи правила гри в "Міш-МЕШ", полягає в тому, що один гравець пропонує "ядро, серцевину" (nucleus), тобто поєднання двох або більше букв, таких як "gp", "emo", "imse", а інший гравець намагається знайти "законне" слово, що містить це ядро, або серцевину. Так, слова "magpie", "lemon", "himself є законними словами, містять" серцевини "" gp "," emo "," imse "(Саггоll L. Ibid.).

"Мені спало на думку, що можна придумати гру з літер, які потрібно пересувати на шаховій дошці, поки вони не складуться в слова", - писав Керролл 19 грудня 1880 (Цит. по: Керролл Л. Пригоди Аліси в Країні Чудес. - С. 195.). Відомо також, що Керролл любив складати акровірші. Найбільш знаменитий його акростих - кінцівка "Аліси в Задзеркаллі" "Ах, який був яскравий день" (переклад Д.Г.Орловской) ("A boat, beneath a sunny sky ..."), де з перших букв кожного рядка складається ім'я натхненниці казок Аліси Плезнс Лідделл (Alice Pleasance Liddell.). Любив Керролл складати і анаграми (Так, він склав дві анаграми з повного імені Гладстона.). Якщо заглянути в рідко читаються його математичні трактати, памфлети, статті та есе, то виявиться, за словами дослідниці його творчості Джудіт Круз, "цікава серія тверджень, правил, визначень і постулатів" (Crews J. Op. cit. - Р.83).

У керроллівської брошурі "дублети, словесна загадка", наприклад, міститься правило, що свідчить, що "слова однієї довжини завжди рівні", і слово "head" (голова) він перетворює в слово "tail" (хвіст) шляхом всього чотирьох комбінацій (" head, heal, teal, tell, tall, tail "), змінюючи всього одну букву в допоміжних словах (Ibid. - Р.84 Див також: Керролл Л. Логічна гра. З 73-74.). Правда, говорячи про цю гру, Керролл робить примітку, що вживатися в ній повинні тільки англійські слова і тільки прийняті в ужитку культурного товариства.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.