Інноваційні системи формування фінансових ресурсів підприємств України

Сутність фінансових ресурсів, їх джерела формування. Аналіз структури фінансових ресурсів підприємств України у розрізі власних та позичкових коштів. Особливості системи управління фінансовими ресурсами, чинники впливу на їх формування та використання.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 03.03.2018
Размер файла 62,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Інноваційні системи формування фінансових ресурсів підприємств України

О.В. Лапін

У статті розглянуто визначення поняття "фінансові ресурси" у працях вітчизняних та іноземних вчених, сутність фінансових ресурсів, їх джерела формування, проаналізовано структуру фінансових ресурсів підприємств України у розрізі власних та позичкових коштів за 2003--2013рр., їх вплив на формування фінансового результату підприємств, зроблено висновки щодо ситуації, яка склалась на підприємствах України за останнє десятиліття стосовно структури фінансових ресурсів, визначено етапи та особливості системи управління фінансовими ресурсами, розглянуто чинники впливу на формування та використання фінансових ресурсів, наведено основні завдання, які потрібно виконувати фінансовим менеджерам для ефективного функціонування фінансово-виробничої діяльності підприємства, запропоновано шляхи вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами для підприємств у період перехідної економіки України.

Ключові слова: фінансові ресурси, активи, власний капітал, кредит, управління фінансовими ресурсами.

In the article the definition of "financial resources" in the works of local and foreign scientists, the essence of financial resources, their sources of analyzed structure of financial resources of enterprises Ukraine in the context of its own and borrowed funds for2003--2013 rr., Their impact on the financial results of enterprises conclusions on the situation that has developed in the Ukraine over the past decade on the structure of financial resources, the stages and features of financial management, examined the factors that influenced the formation and use of financial resources are the main tasks that need to perform financial managers for the efficient functioning of financial and Production of business, the ways of improving the system of financial management for enterprises during the economic transition in Ukraine.

Key words: financial resources, assets, equity, credit, financial management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах трансформаційної економіки України важливим показником ефективного функціонування підприємства, незалежно від сфери його діяльності, галузі та форми власності, є достатній обсяг фінансових ресурсів та раціональне їх використання, що передбачає у подальшому високий рівень платоспроможності, фінансової стійкості, ліквідності підприємства, та взагалі є одним із найголовніших показників конкурентоспроможного положення підприємства на ринку. Управління фінансовими ресурсами є важливим чинником підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Це призводить до необхідності створення такої системи управління фінансовими ресурсами, яка б забезпечувала ефективний процес виробництва та реалізації продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблеми вдосконалення управління фінансовими ресурсами висвітлено у багатьох працях вітчизняних та іноземних вчених, наприклад: Бланк І.А., Козачок І.А., Лондар С.Л., Нестеренко Н.В., Пилипенко О.О., Поддєрьогін А.М., Рудченко І.В., Терещенко О.О.

кількість наукових праць вчених, до цього часу не сформульоване єдине визначення сутності фінансових ресурсів та їх складу.

Визначення у науковій літературі не відповідають значенню фінансових ресурсів у практичному аспекті. Це призводить до розбіжностей у поглядах, що супроводжується у подальшому нераціональною схемою системи формування фінансових ресурсів та їх використання на підприємствах.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є побудова ефективної системи формування та використання фінансових ресурсів підприємства, розглянути джерела формування фінансових ресурсів, визначити основні шляхи підвищення ефективного їх використання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У працях вчених можна знайти багато визначень сутності фінансових ресурсів. Наприклад, А.М. Поддєрьогін під фінансовими ресурсами розуміє усі грошові кошти, що є в розпорядженні підприємства, до яких належать грошові фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі [8, c. 54].

За Лондарем С.М., це кошти, які можуть бути спрямовані на виконання визначених завдань відповідно до певного плану, і дозволяють отримати бажаний економічний результат [4, c. 33].

І.А.Козачок вважав, що під фінансовими ресурсами на сьогодні слід розуміти сукупність усіх грошових ресурсів, які надійшли на підприємство за певний період або на певну дату у процесі реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (операційна діяльність), основних і оборотних засобів (інвестиційна діяльність) і видачі зобов'язань (майнових і боргових -- фінансова діяльність) [3, c. 278].

Фінансова енциклопедія взагалі дає таке обширне визначення: фінансові ресурси (англ. financial resources, від фр. resources -- кошти, запаси) -- сукупність фондів коштів, що утворюються при розподілі й перерозподілі сукупного суспільного продукту й національного доходу та перебувають у розпорядженні держави, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій різних форм власності. Фінансові ресурси підприємств -- кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств, у тому числі: грошові фонди, частина грошових коштів, що використовується у нефондовій формі, цінні папери, валютні цінності [6, c. 436].

Отже, проаналізувавши наукові роботи вчених щодо сутності фінансових ресурсів, можна дати загальне визначення, що фінансові ресурси -- це кошти, які перебувають у розпорядженні підприємства для виконання певних зобов'язань.

Джерелами фінансових ресурсів виділяють: власний, позичковий та залучений капітали. Вони використовуються для формування власних активів та проведення виробничо- господарської діяльності з метою отримання доходу (прибутку), виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими контрагентами.

До залученого капіталу відносяться: кредиторська заборгованість за товари, поточні зобов'язання за різними видами розрахунків.

Позичковий капітал -- це: банківські та комерційні кредити, бюджетне кредитування, інші позичкові кошти.

Підвищення частки власних коштів має позитивний вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства. А висока частка позичкових коштів вимагає додаткові витрати (сплата відсотків за використання кредитів, виплата дивідендів, процентів по облігаціям), які зменшують фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність підприємства. Це говорить про те, що треба вибирати найбільш ефективну систему залучення додаткових коштів, реально оцінювати спроможність підприємства нести зобов'язання за їх використання, визначити раціональне співвідношення між власними та позичковими коштами для досягнення позитивного результату функціонування підприємства, адже фінансові ресурси свідчать про фінансовий потенціал підприємства.

Структуру фінансових ресурсів підприємств можна відобразити у практичній площині, для того, щоб побачити реальну ситуацію, яку ж частку займають власні кошти, а яку -- позичкові у загальній структурі фінансових ресурсів підприємств України.

Проаналізувавши структуру фінансових ресурсів підприємств України за 2003--2013 рр. за даними сайту Державної служби статистики України [2], наглядний результат можна побачити на нижче наведеному рисунку (рис. 1).

Співвідношення між власними та позичковими коштами є показником структури капіталу, одним із найголовніших критеріїв оцінки фінансового стану підприємства. Отже, частка власних фінансових ресурсів за 10 років має тенденцію до зниження. Підприємства використовують ці кошти для рефінансування діяльності, покращення матеріальної бази, забезпечення розширеного відтворення. Для своєї поточної виробничо-фінансової діяльності підприємства все більше і більше користуються позиками та залученими коштами, частка яких зросла від 53% у 2003 р. до майже 66% у 2013 р. Це говорить про те, що підприємства все частіше функціонують за рахунок позичкових коштів, частка власних коштів постійно знижується, особливо різка зміна виникла внаслідок економічної кризи у 2008 році. Система фінансових ресурсів України потребує позитивних реформувань для ефективного використання цих ресурсів, адже позикові кошти змушують підприємства сплачувати додаткові проценти за використання кредитів, коли, наприклад, ці кошти можна було б направити на розширення свого виробництва.

Але для оцінки стану підприємств недостатньо лише даних структури фінансових ресурсів, вони не показують рівень ефективності використання фінансових ресурсів та функціонування підприємства в цілому.

Для цього треба проаналізувати фінансовий результат (рис. 2), який отримують підприємства, та порівняти зі структурою фінансових ресурсів.

фінансовий ресурс власний кошти

Якщо фінансовий результат має позитивне значення, це свідчить про те, що підприємство має змогу брати позичкові кошти, розраховуватися зі зобов'язаннями, та при всьому цьому мати дохід (прибуток).

У цілому динаміка фінансового результату підприємств є позитивною. Це говорить про раціональне використання власних коштів та можливість залучення позичкових зі змогою сплати процентів за користування кредитами у майбутньому.

Такі умови позитивно впливають на впровадження інновацій та інвестицій. У період економічної кризи у 2008 -- 2009 рр. спостерігається різке зниження фінансового результату, що впливає на недостатню кількість фінансових ресурсів для ефективного ведення фінансово-господарської діяльності підприємств.

Внаслідок цього для раціонального формування та використання фінансових ресурсів доцільно придержуватися таких рекомендацій [5, c. 71]:

у тактичному аспекті: притримуватися необхідного рівня платоспроможності та ліквідності для покриття поточних зобов'язань, економне використання фінансових ресурсів, проведення контролю за виробництвом та збутом для підтримки рентабельності.

у стратегічному аспекті: вибір оптимальної структури власних та позичкових коштів для підтримки платоспроможності у довгостроковому періоді.

На формування та використання фінансових ресурсів підприємства мають вплив багато чинників [1, c. 354] як зовнішніх, так і внутрішніх.

Отже, більша частка позикових коштів порівняно з власними -- це не завжди негативне явище. Необхідно звернути увагу, до якої галузі відноситься підприємство, як веде свою діяльність, яке управління присутнє на цьому підприємстві. Одним з головних чинників є організація управління фінансовими ресурсами: якщо фінансові менеджери та персонал мають високу кваліфікованість, дисциплінованість, вміння відповідати за себе та інших, то й система використання і формування фінансовими ресурсами буде побудована на ефективному рівні.

Підприємство обирає таке співвідношення власних і позичкових коштів, яке відповідає його цілям. Бажання залучити достатню кількість фінансових ресурсів може вплинути на майбутній розвиток підприємства позитивними темпами та на підтримування необхідного рівня рентабельності. Якщо підприємство є прибутковим, воно має змогу залучати додаткові позичкові кошти, відповідно зростатиме ринкова вартість підприємства. Для розширення свого виробництва підприємству рекомендується збільшувати власні кошти. Це можна зробити за рахунок внесків власників або ж способом тезаврації прибутку. Зростання власного капіталу призводить до підвищення рівня кредитоспроможності та фінансової незалежності підприємства.

Управління фінансовими ресурсами -- це циклічний процес. Потрібний постійний пошук шляхів вдосконалення для отримання позитивних результатів ведення фінансово- господарської діяльності підприємства.

Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства включає: конкурентоспроможність підприємства, лідерські якості серед конкурентів, уникнення загрози банкрутства, збільшення прибутку, зростання обсягів виробництва продукції, зростання ринковою вартості підприємства [7,c. 26].

Процес управління фінансовими ресурсами можна поділити на такі етапи:

Визначення проблеми.

Аналіз вітчизняного та міжнародного досвіду з цього питання.

Визначення різноманітних шляхів виходу з цієї проблеми.

Вибір найефективнішого рішення.

Прийняття управлінського рішення.

Реалізація прийнятого рішення.

Оцінювання результатів вирішення проблеми.

Процес управління фінансовими ресурсами нерозривно пов'язаний як із системою формування фінансових ресурсів, так і з системою їх використання. Формування та використання взаємопов'язані процеси, тому розглядати їх відокремлено один від одного нераціонально. Для того, щоб раціонально використовувати фінансові ресурси, необхідно ефективно їх сформувати. Ці процеси можна представити у вигляді моделі "вхід-вихід". У даному випадку "вхід" -- це сукупність фінансових ресурсів, які були сформовані, для подальшого їх використання у процесі функціонування підприємства. "Вихід" -- це результат, який ми отримуємо при використані фінансових ресурсів, він може бути як позитивним, так і негативним. Тому систему управління фінансових ресурсів необхідно забезпечити високим рівнем плануванням, виконанням та контролем відповідних завдань [9, c. 18].

Основним принципом, до якого треба звертатися в управлінні фінансовими ресурсами -- це доцільність управлінського рішення. Рішення проблеми -- це перехід від методів аналізу до прийняття ефективних дій у розрізі тактичного та стратегічного планування.

Для того, щоб підприємство раціонально вирішувало економічно-соціальні завдання, необхідна ефективна система розпоряджання фінансовими ресурсами.

Основним завданням для фінансових менеджерів є оптимальний вибір стратегії формування та використання фінансових ресурсів підприємств, які б забезпечували рентабельність, платоспроможність, зниження загрози фінансових ризиків та підвищення фінансового потенціалу підприємства.

Фінансовий менеджер повинен обрати оптимальне співвідношення зовнішніх та внутрішніх фінансових ресурсів. Для цього, перш за все, необхідно відповісти на такі питання:

яку частину прибутку направляти у фонд нагромадження, а яку -- у фонд споживання;

на що краще використати кошти (наприклад, розвернути нове будівництво або купити акції іншого підприємства);

куди ефективніше вкласти гроші (наприклад, купувати матеріали по мірі їх потреби або з запасом на майбутнє)

як збільшити величину коштів (за рахунок емісії власних акції або ж взяти кредит).

Отже, дослідивши тенденції структури формування фінансових ресурсів, їх використання та зв'язок з фінансовим результатом підприємства, можна виділити наступні шляхи вдосконалення, які можуть бути застосовані для формування ефективної системи управління фінансовими ресурсами підприємств України:

створення повної інформаційної бази для підприємств;

оптимізація структури формування фінансових ресурсів;

вибір ефективних джерел залучення фінансових ресурсів шляхом розрахунку вартості залучення ресурсів з кожного з джерел;

забезпечення необхідного обсягу фінансових ресурсів для покриття зобов'язань підприємства;

постійний моніторинг за критеріями стану фінансових ресурсів (стійкість, платоспроможність, ділова ліквідність);

зниження рівня загрози з боку підприємницьких та фінансових ризиків.

ВИСНОВКИ

Фінансові ресурси підприємства -- це кошти, які знаходяться у розпорядженні підприємства з метою проведення розширеного відтворення та досягнення високих фінансових результатів.

Сформовані фінансові ресурси забезпечують процес виробництва продукції, здійснення інвестиційних заходів, формування оборотного капіталу, виконання зобов'язань з різними контрагентами (державою, фінансово-кредитними установами, працівниками, постачальниками і т.д.).

У процесі функціонування підприємства фінансові ресурси мають властивість трансформуватися у матеріальні, трудові ресурси, які є невід'ємними частинами процесу виробництва. У фінансовій звітності фінансові ресурси як джерела формування активів відображають у пасиві балансу, а як засоби -- у активі балансу.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів є власні та позичкові кошти. Ці кошти як формують структуру фінансових ресурсів, фінансують активи, так і є зобов'язаннями перед контрагентами (державою, фізичними, юридичними особами).

Власні кошти формуються за рахунок власного капіталу. Запозичені кошти -- це: довгострокові та поточні зобов'язання, кредити та інші позичкові кошти.

В Україні на підприємствах спостерігається тенденція зростання позичкових коштів та зменшення власних коштів. Особливо різка зміна почалася з економічної кризи у 2008 році, тоді склалася ситуація, коли підприємства мали від'ємний фінансовий результат діяльності та потребували залучення додаткових позичкових коштів для ведення своєї діяльності, йдучи на свій власний ризик знизити показники платоспроможності та фінансової незалежності. Велика частка позичкових грошей -- це не негативне явище. Якщо підприємство отримує прибутки, воно з легкістю може залучати додаткові кошти для впровадження інноваційно- інвестиційних заходів задля закріплення конкурентоспроможного положення на ринку.

Для досягнення максимальних результатів ведення фінансово-господарської діяльності необхідно обрати оптимальну структуру фі нансових результатів (структуру власного і позичкового капіталів), це є одним із головних завдань сучасного фінансового менеджера. Але цього недостатньо, також необхідно проводити постійний моніторинг за використанням фінансових ресурсів, швидко реагувати на зміни, знаходити раціональні відповіді на питання: скільки коштів необхідно, для чого необхідні кошти, куди краще направити кошти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: навчальний курс. / І.А. Бланк -- К.: Ніка-Центр, Ельга, 2006. -- 528 с.

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Козачок І.А. Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів підприємства / І.А. Козачок // Г уманітарний вісник ЗДІА. -- 2011. -- № 47 -- С. 277 -- 283.

4. Лондар С.Л. Фінанси: навчальний посібник / С.Л. Лондар, О.В. Терещенко. -- Вінниця: Нова Книга, 2009. -- 384 с.

5. Нестеренко Н.В. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства / Н.В. Нестеренко, Д.М. Ребріна // "Вісник". -- 2011. -- № 3 (16). -- С. 69 -- 72.

6. Орлюк О.П Фінансова енциклопедія / О.П. Орилюк, Л.К. Воронова, Заверуха І.Б. та ін. -- К.: Юрінком Інтер, 2008. -- 472 с.

7. Пилипенко О.О. Механізм управління процесами формування капіталу підприємства // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10-ти томах. Т.7. Фінансова політика держави на мікрорівні / За ред. проф. С.М. Лаптєва. -- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. -- Розд.1, п. 1.2. -- С. 22--31.

8. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін. -- К.: Вид-во КНЕУ, 2008. -- 7-ме вид., (без змін). -- 552 с.

9. Рудченко І.В. Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства / І.В. Рудченко // Сучасні питання економіки та права. -- 2010. -- №1 -- С.16 -- 19.

10. Blank, I.A. (2006), Finansovyj menedzhment: Navchal'nyj kurs. [Financial Management: Training course], Nika-Tsentr, El'ha, Kyiv, Ukraina

11. State Statistics Service of Ukraine, available at: http:/ /ukrstat.gov.ua

12. Kozachok, I. A. (2011), "Formuvannia ta upravlinnia efektyvnym vykorystanniam finansovykh resursiv pidpryiemstva", Humanitarnyj visnyk ZDIA, vol. 47, pp. 277 -- 283.

13. Londar, S.L. and Tereschenko, O.V. (2009), Finansy: navchal'nyj posibnyk [Finance: Tutorial], Nova Knyha, Vinnytsia, Ukraina.

14. Nesterenko, N.V. and Rebrina, D.M. (2011), Shliakhy vdoskonalennia upravlinnia finansovymy resursamy pidpryiemstva, Visnyk, vol. 3 (16), pp. 69 -- 72.

15. Oryliuk, O.P. Voronova, L.K. and Zaverukha, I.B. (2008), Finansova entsyklopediia [Financial Encyclopedia], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraina.

16. Pylypenko, O.O. and Laptieva, S.M. (2012), Rozvytok informatsijnoho suspil'stva: Kolektyvna monohrafiia v 10-ty tomakh. T.7. Finansova polityka derzhavy na mikrorivni [Information Society Development Collective monograph in 10 volumes. Vol. 7. The financial policy of the state at the micro], Universytet ekonomiky ta prava "KROK", Kyiv, Ukraina.

17. Poddier'ohin, A.M. Bilyk, M.D. and Buriak, L.D. (2008), Finansy pidpryiemstv: navchal'nyj posibnyk [Finance Companies: Tutorial], Vyd-vo KNEU, Kyiv, Ukraina.

18. Rudchenko, I.V. (2010), Udoskonalennia mekhanizmu upravlinnia finansovymy resursamy pidpryiemstva, Suchasni pytannia ekonomiky ta prava, vol. 1, pp. 16 --19.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.