Oцiнкa регулюючої ролі податку на дoxoди фізичних ociб в Україні

Аналіз проблем функціонування податку на доходи фізичних осіб. Аналіз податкового навантаження на заробітну плату в Україні. Характеристика розміру податкової соціальної пільги. Оцінка сценаріїв оподаткування податком на доходи фізичних осіб в Україні.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 28.03.2017
Размер файла 19,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Oцiнкa регулюючої ролі податку на дoxoди фізичних ociб в Україні

Л. О. Березовська,

кандидат економічних наук14

Анотація

Проведено оцінку регулюючої ролі податку на доходи фізичних осіб в Україні та запропоновано заходи для її підвищення.

Податок на доходи фізичних осіб, податкова соціальна пільга, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата.

Вступ

Важливим елементом податкової системи України є податок на доходи фізичних осіб. Він відіграє значну фіскальну роль та є однією з основних статей податкових надходжень в Україні. Його частка у зведеному бюджеті України наближена до податку на додану вартість і має стійку тенденцію до зростання. Цей податок займає провідне місце не лише в податковій системі України, а й у світі, а саме: для більшості розвинених країн податок на доходи фізичних осіб є свого роду гарантом фінансової стабільності, соціальної справедливості та сталого економічного розвитку, тоді як в Україні це основне джерело поповнення бюджету, а не стимулювання зростання доходів громадян.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. ТесретичнІ основи оподаткування особистих доходів ґрунтовно досліджуються в роботах Р. Масгрейва, Дж. С. МІлля, В. Ойкена, У. Петті, А. ПІгу, Д. Рікардо, А. Сміта, Дж. Е. Стігліца та Ін.

Проблеми функціонування податку на доходи фізичних осіб в Україні досліджували такі вчені-економісти як В. Андрущенко, О. Василик, О. Данілов, В. Мельник, П. Мельник, С. Онишко, В. Суторміна, Л. Таран- гул, В. Федосов, Л. Шаблиста та ін.

Науковці акцентують увагу на тому, що сьогодні є потреба: а) у підвищенні стимулюючої та регулюючої ролі пільг; б) оптимізації податкових ставок з метою підвищення соціальної справедливості податку на доходи фізичних осіб; в) зниженні податкового навантаження на фонд оплати праці та легалізації заробітної плати.

Разом з тим, лише деякі автори приділяють увагу у своїх дослідженнях регулюючій ролі податку на доходи фізичних осіб.

Сомова В. В. та Чумакова О. О. зазначають, що «податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) в Україні повинен не лише забезпечувати державу фінансовими ресурсами, а й сприяти вирішенню соціально-економічних проблем у процесі розподілу ресурсів» [2]. Їх дослідження спрямоване на обґрунтування ставок ПДФО на основі імітаційного моделювання.

Помулєва В. М., досліджуючи механізм застосування податкових соціальних пільг з метою підвищення їх соціальної ефективності, робить висновок, що податок на доходи фізичних осіб на сучасному етапі не виконує належним чином соціально-регулюючу функцію, а механізм оподаткування порушує принципи рівності всіх платників перед законом та соціальної справедливості [4].

Мета дослідження - оцінка регулюючої ролі податку на доходи фізичних осіб в Україні та розробка пропозицій щодо її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу

Ввівши у 2004 р. в Україні єдину ставку податку на доходи фізичних осіб, було порушено принцип соціальної справедливості в оподаткуванні. Хоча сьогодні, відповідно до Податкового кодексу [3], у нас використовують малопрогресивну шкалу оподаткування 15% (20%), принцип соціальної справедливості в оподаткуванні так і не відновлений.

У результаті проведеного аналізу було встановлено, що податкове навантаження на заробітну плату нерівномірно розподіляється між категоріями платників, залежно від величини отриманого доходу (табл. 1). Платники податку, заробітна плата яких перевищує 17 прожиткових мінімумів, мають нижче податкове навантаження від тих, заробітна плата яких на 1 грн перевищує граничний розмір доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги.

Для аналізу було виділено такі групи доходів:

1. До 1710 грн (це та величина доходу, яка дає право на пільгу у вигляді зменшення оподатковуваного доходу на 50% мінімальної заробітної плати й застосовується ставка 15%).

2. 1711-12 180 грн (це та величина доходу, до якої застосовується ставка 15%, проте права на пільгу фізична особа вже не має).

3. 12 180-20 706 грн (величина доходу, до якої використовуються ставки 15 і 20%, а також нараховується ЄСВ).

4. Понад 20 706 грн (величина доходу, до якої застосовуються ставки 15 і 20%, але не сплачується ЄСВ).

За результатами розрахунків отримано такі показники. У кінцевій точці діапазону до 1710 грн податкове навантаження становить 13%. У діапазоні доходу 1711-12180 грн податкове навантаження рівномірне й становить 18%. У наступному інтервалі доходів податкове навантаження знову збільшується до 20%. Починаючи з доходу 20 707 грн, податкове навантаження знижується і становить 17%.

1. Податкове навантаження на заробітну плату в Україні станом на 1.01.2015 року

Групи доходів, грн

Максимальне податкове навантаження,%

1

До 1710,0

13,0

2

1711,0-12180,0

18,0

3

12180,0-20706,0

20,0

4

Понад 20706

17,0

Головним інструментом захисту малозабезпечених категорій населення з 2004 р. мала бути податкова соціальна пільга.

Вона застосовується як заробітна плата до нарахованого місячного доходу, який не перевищує 140% прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня звітного року.

Проте в рік її введення вона становила лише 30% від мінімальної заробітної плати, а протягом 2005-2015 рр. розмір податкової соціальної пільги становив 50% від мінімальної заробітної плати (табл. 2).

2. Розмір податкової соціальної пільги в Україні за 2004-2015 роки

Рік

Граничний обсяг доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, грн

Прожитковий мінімум, грн

Розмір

пільги,%

Сума податкової соціальної пільги, грн

100%

150%

200%

2004

540,0

365,7

30

61,50

92,25

123,0

2005

630,0

453,0

50

131,00

196,50

262,0

2006

680,0

505,0

50

175,00

262,50

350,0

2007

740,0

568,0

50

200,00

300,00

400,0

2008

890,0

633,0

50

257,50

386,25

515,0

2009

940,0

669,0

50

302,50

453,75

605,0

2010

1220

869,0

50

434,5

651,77

869,0

2011

1320,0

941,0

50

470,50

705,75

941,0

2012

1500,0

1073,0

50

536,50

804,75

1073,0

2013

1610,0

1147,0

50

573,50

860,25

1147,0

2014

1710,0

1218,0

50

609,00

913,50

1218,0

2015

1710,0

1218,0

50

609,00

913,50

1218,0

Це призвело до того, що якщо дохід платника дорівнює прожитковому мінімуму (з 1 грудня 2013 р. 1218 грн. для працездатних осіб), ефективна ставка вилучень до бюджету та фондів становитиме 10,6% (128,62/1218 х 100%), а отриманий дохід - 1089,38 грн (1218-128,62). Унаслідок цього, заробітна плата після оподаткування буде меншою від законодавчо встановленого прожиткового мінімуму на 11% [4]. Отже, податкова соціальна пільга як інструмент податкового регулювання в Україні не працює.

Провівши оцінку трьох сценаріїв оподаткування податком на доходи фізичних осіб в Україні (чинний відповідно до ПКУ [3], запропонований Міністерством фінансів України [1] та альтернативний), було зроблено такі висновки: податок заробітний плата пільга

- сценарій, запропонований Міністерством фінансів України, не призводить до значного зниження податкового навантаження на заробітну плату громадян, порівняно з базовим, оскільки податкове навантаження у 2-й групі зросло на 4%, а в третій - на 1%;

- для вирішення проблеми нерівномірності розподілу податкового навантаження на фізичних осіб як один із варіантів реформування пропонується введення прогресивних ставок ПДФО (альтернативний сценарій) . При цьому скасовується сплата 3,6% ЄСВ, і зберігається податкова соціальна пільга на рівні мінімальної заробітної плати для всіх категорій працівників (табл. 3).

3. Оцінка сценаріїв оподаткування ПДФО в Україні

Сценарій

Показники

Група 1 (до 3 МЗП)

Група 2 (від 3 МЗП до 10 МЗП)

Група 3 (понад 10 МЗП)

Базовий

Ставки ПДФО

15%

15%

20% до

Податкове

14,0

14,0

частини

перевищення

18,0

навантаження, % Коефіцієнт соціальної

2,46

8,2

16,5

Запропонований

захищеності Ставки ПДФО

20,0

20,0

20,0

Міністерством

Податкове

13,0

18,0

19,0

фінансів

України

навантаження, % Коефіцієнт соціальної

2,6

8,2

16,2

Альтернативний

захищеності Ставки ПДФО

10%

15%

20%

Податкове

7,0

14,0

19,0

навантаження, % Коефіцієнт соціальної

2,8

8,7

16,2

- захищеності

За даного сценарію значно знижується податкове навантаження для першої групи (на 50%) та зростає коефіцієнт соціальної захищеності для 1-ї та 2-ї групи.

Висновки та перспективи подальших досліджень

Податок на доходи фізичних осіб на сучасному етапі не виконує належним чином регулюючу функцію. Механізм оподаткування порушує принципи рівності всіх платників перед законом та соціальної справедливості.

З метою підвищення регулюючої ролі податку на доходи фізичних осіб необхідно:

- запровадити розмір неоподатковуваних доходів для всіх категорій платників на рівні не менше від прожиткового мінімуму;

- з метою вирівнювання умов оподаткування доцільним було б впровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб та скасування єдиного соціального внеску із заробітної плати найманих працівників.

Список літератури

1. Виступ Міністра фінансів на Національній раді реформ 3 вересня 2015 року [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=425972&cat_id=406607

2. Імітаційне моделювання прогресивної шкали ставок податку на доходи фізичних осіб в Україні / В. В. Сомова, О. О. Чумакова // Проблеми економіки. - 2014. - № 3. - С. 305-311.

3. Податковий кодекс України : від 2 груд. 2010 року : № 2755-IV, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http: // zakon.rada.qov.ua

4. Помулєва В. М. Соціальна ефективність податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб / В. М. Помулєва // Інноваційна економіка - 2014. - 3 [52]. - С. 223-

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз надходжень податку з доходів фізичних осіб до Зведеного бюджету України. Виявлення основних проблем податку на доходи фізичних осіб при формуванні доходів. Напрямки зміцнення фіскального потенціалу оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 24.04.2014

 • Характеристика податку на доходи фізичних осіб. Основні рекомендації щодо удосконалення сплати податку на доходи фізичних осіб. Комплексне дослідження сплати податків на прикладі підприємства "Югвоєнстрой". Удосконалення податкової законодавчої бази.

  дипломная работа [386,5 K], добавлен 05.06.2011

 • Вітчизняний досвід та елементи сучасної системи оподаткування доходів фізичних осіб. Нормативно-правове забезпечення податку на доходи фізичних осіб. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб, його адміністрування та місце у формуванні доходів бюджету.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 11.02.2013

 • Аналіз становлення та розвитку системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у 1994–2008 роках, її сучасний стан. Організація адміністрування податку на рівні районної державної податкової інспекції. Структура надходження даного податку.

  дипломная работа [755,3 K], добавлен 03.07.2010

 • Законодавче регулювання оподаткування фізичних осіб в Україні. Оптимізація механізму оподаткування доходів фізичних осіб. Платники податку та їх звітність, об'єкт оподаткування. Ставка податку та пільги з нього. Нарахування, утримання та сплата податку.

  реферат [17,7 K], добавлен 20.03.2010

 • Особливості оподаткування окремих видів доходів резедентів. Особливості і проблеми нарахування та стягнення податку на доходи фізичних осіб, подання податкової звітності на підприємстві ДП МОУ "Південвійськбуд". Удосконалювання системи сплати ПДФО.

  дипломная работа [454,7 K], добавлен 23.07.2011

 • Історична сутність походження податку з доходів фізичних осіб в Україні, його динаміка та структура. Аналіз існуючих процентних ставок оподаткування в залежності від розміру та виду доходу громадян. Розробка елементів подолання основних проблем стягання.

  курсовая работа [451,5 K], добавлен 05.12.2014

 • Розгляд нового Податкового кодексу України та перспектив щодо оподаткування доходу громадян України. Аналіз міжнародної практики оподаткування. Необхідність удосконалення адміністрування податку з фізичних осіб. Формування ринкових відносин в Україні.

  статья [15,2 K], добавлен 12.12.2010

 • Дослідження сутності податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні. Місце й роль податку з доходів фізичних осіб у податковій системі. Вивчення правового статусу фізичних осіб як платників податків. Об’єкти оподаткування. Звітність платників податку.

  курсовая работа [46,4 K], добавлен 01.04.2013

 • Стягнення податку на доходи фізичних осіб. Сплата податку резидентами та нерезидентами. Загальний місячний оподатковуваний дохід фізичної особи як об'єкт оподатковування. Податок на доходи в іноземній валюті та негрошовій формі. Визначення ставки податку.

  контрольная работа [21,0 K], добавлен 22.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.