Управління розміщенням та аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства ТОВ "Меридіан 2005"

Поняття фінансових ресурсів підприємств. Методика оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Фінансова стійкість як індикатор оптимальності формування фінансових ресурсів. Оцінка ефективності використання капіталу підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.03.2017
Размер файла 241,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тема: «Управління розміщенням та аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства ТОВ «Меридіан 2005»»

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Поняття фінансових ресурсів підприємств

1.2 Методика оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТОВ «МЕРИДІАН 2005»

2.1 Фінансова стійкість, як індикатор оптимальності формування фінансових ресурсів

2.2 Оцінка ефективності використання капіталу підприємства

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТОВ «МЕРИДІАН 2005»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Вступ

Актуальність дослідження. Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність та склад їхньої фінансової діяльності. Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

В умовах ринкової економіки, коли господарська діяльність підприємства та його розвиток відбуваються за рахунок самофінансування, а при нестачі власних фінансових ресурсів - за рахунок запозичених коштів, досить вагомого аналітичного значення набуває саме процес формування його фінансових ресурсів, від якого залежить фінансова автономність підприємства. Правильне управління цим процесом є значним фактором успіху його діяльності.

Існує багато концепцій механізму формування фінансових ресурсів та різні класифікації, але вони не надто відрізняються та зводяться майже до одного в різних модифікаціях.

Процес формування фінансових ресурсів підприємства - дуже складний, і саме від співвідношення власних і залучених коштів залежить конкурентна позиція підприємства, його фінансовий стан та інші показники. Кожен менеджер повинен ретельно оцінити ситуацію на ринку, прорахувати власні можливості підприємства та доцільність залучення позикових коштів в разі необхідності, якщо це розширить обсяг господарської діяльності та підвищить рентабельність власного капіталу. При цьому на рішення по формуванню фінансових ресурсів впливають багато факторів, хоча визначити точний вплив кожного фактора неможливо, бо вони діють у тісному взаємозв'язку.

Аналіз фінансового стану підприємства є важливим питанням фінансового менеджменту, тому що на його основі формуються управлінські рішення по покращенню структури фінансових ресурсів, оптимізації відносин з контрагентами, які мають значний вплив саме на склад майна підприємства, та ін. Тобто аналіз структури власних і залучених фінансових ресурсів необхідний для оцінки раціонального формування джерел фінансування діяльності підприємства і його фінансової стійкості. Цей момент важливий для зовнішніх споживачів інформації, при вивченні ступеню фінансового ризику і для самого підприємства при визначенні перспективного варіанту розвитку підприємства.

У теперішній час, коли близько 80% підприємств мають недержавну форму власності, власні фінансові ресурси набувають важливе економічне значення, оскільки показують обсяг власних засобів підприємства, які знаходяться в його розпорядженні.

Метою даної курсовоїї роботи є вивчення теоретичних аспектів формування та ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, а також дослідження складу та структури фінансових ресурсів на конкретному підприємстві.

Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Меридіан 2005».

Предметом дослідження є розкриття механізму оцінки ефективності управління процесом формування фінансових ресурсів підприємства.

Досягнення даної мети потребує вирішення гаступних завдань:

- дослідити сутність фінансових ресурсів підприємства;

- розглянути особливості формування фінансових ресурсів вітчизняних та зарубіжних підприємств;

- проробити методичні підходи до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства;

- проаналізувати фінансову стійкість обєкта дослідження;

- оцінити ефективність використання капіталу підприємством;

- розрахувати вартість капіталу для ТОВ «Меридіан 2005»;

- визначити внутрішні резерви формування фінансових ресурсів підприємства;

- розробити систему управління кредиторською заборгованістю;

- визначити методи мінімізації вартості капіталу підприємства.

Організація всіх відносин, пов'язаних з діяльністю кожного окремого суб'єкта господарювання, базується на організації формування й руху фінансових ресурсів підприємств, їх ефективному використанні, що і зумовило вибір теми даної дипломної роботи.

Таким чином, економічна важливість процесу формування та використання фінансових ресурсів підприємства і багатогранність їх структури обумовлюють необхідність проведення аналізу джерел формування та ефективності використання фінансових ресурсів на кожному підприємстві, тим самим підтверджуючи актуальність вивчення даної проблеми.

Проблема формування фінансових ресурсів широко досліджується вітчизняними вченими. Це пов'язано з відсутністю можливості широкого використання залученого капіталу та обмеженості власних фінансових ресурсів. Дана проблема широко висвітлена в літературі, періодичних виданнях. Зокрема, сучасні теорії структури капіталу досить широко висвітлюють зарубіжні вчені, такі як Ю. Брігхем, Б. Коллас, Є. Стоянова, В. Ковальов, І. Бланк. Серед вітчизняної школи теоретиків фінансового менеджменту слід відмітити праці В. Суторміної, В. Федосова і А. Поддєрьогіна. При проведенні дослідження було використано дані статистичних збірників та законодавство України.

Розділ 1. Теоретичні основи розміщення та використання фінансових ресурсів підприємств

1.1 Поняття фінансових ресурсів підприємств

У більшості випадків, коли мова заходить про економічну природу фінансових ресурсів, дослідники обмежуються трактуванням їх як грошових (фондів) засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, або як грошових коштів, що акумулюються у фондах цільового призначення для здійснення певних затрат. І в першому, і в другому визначенні мова йде практично про всі грошові кошти, якими на певний момент часу розпоряджується підприємство. Тобто змішуються поняття фінансових ресурсів і фінансового капіталу підприємства (товариства), що складається із власного і залученого.

Основними ознаками фондів грошових коштів, які формують фінансові ресурси ? матеріальну основу функціонування фінансів підприємств ? можна вважати джерела їх походження і право суб'єкта господарювання володіти і розпоряджатися ними без будь-яких обмежень.

Ресурси, які мають такі ознаки, - це грошові фонди у вигляді амортизаційного фонду і прибутку, що залишаються у розпорядженні підприємства (товариства).

Крім цього, у розпорядженні підприємства можуть бути [8, c. 152]:

? залучені кошти, отримані у вигляді поповнення статутного фонду засновниками;

? кошти, виділені вищестоящими холдинговими компаніями, промислово-фінансовими групами на безповоротній основі;

? асигнування з державного та місцевого бюджетів під виконання цільових програм;

? фінансова допомога, надана юридичними і фізичними особами без вимоги її повернення;

? кошти фондів підтримки підприємницької діяльності, що надаються на безповоротній основі;

? різного виду відшкодування та інші внески.

Саме такими ресурсами підприємство володіє і розпоряджається без будь-яких обмежень залежно від форми власності - на правах власності або повного господарського відання (оперативного управління).

Ці характерні ознаки фінансових ресурсів не можуть бути застосовані до інших коштів, отриманих на умовах повернення та позикових коштів (довгострокових кредитів) [8, c. 154].

Таким чином, фінансовими ресурсами підприємства можна вважати грошові фонди цільового призначення, сформовані у процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, створеного на підприємстві, якими воно володіє і розпоряджається на правах власності або повного господарського відання і використовує на статутні потреби. Як правило, власні фінансові ресурси є основним джерелом формування власного капіталу підприємств (товариств).

Підприємство, організовуючи господарську та інвестиційну діяльність, використовує фінансовий капітал, джерелами формування якого є не тільки власні фінансові ресурси, а й ресурси, прирівняні до власних, та запозичені.

Фінансовий капітал є частиною фінансових ресурсів, що використовується підприємством в обороті та дає доходи від цього обороту, тобто це виробнича частина фінансових ресурсів, яка змінює свою форму та забезпечує своє збільшення. Рух коштів, його швидкість і масштаби визначають ефективність фінансової системи. З руху коштів починається і рухом коштів закінчується кругообіг засобів господарюючого суб`єкта, оборотом всього капіталу підприємства. Таким чином, фінансовий капітал менший або дорівнює фінансовим ресурсам. У фінансовій звітності різниці між фінансовими ресурсами та фінансовим капіталом не існує. Там відображається перетворена форма фінансових ресурсів, а саме фінансовий капітал.

У найзагальнішому вигляді фінансовий капітал підприємства, залежно від джерел його формування, можна поділити таким чином (рис. 1.1):

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.1. Склад фінансового капіталу підприємства

Власний капітал підприємства (товариства) формується за рахунок двох груп джерел, які за своєю економічною природою різні, але вважаються власними (рис. 1.2) [8, c. 154]:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.2. Склад і джерела формування власного капіталу підприємства

Відповідно до національних стандартів обліку і звітності, склад (статті) і джерела формування власного капіталу підприємства (товариства) є наступними (рис. 1.3) [8, c. 158]:

фінансовий ресурс капітал стійкість

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.3. Склад і джерела формування власного капіталу підприємства

При аналізі складу джерел фінансового капіталу підприємства заслуговують на увагу ресурси, які згідно чинного законодавства прирівнюються до власних (залучений капітал). У більшості випадків дослідники фінансових ресурсів нехтують ними, очевидно виходячи з того, що вони, якщо в окремих випадках і займають суттєву частку в капіталі підприємств (товариств), то це стосується незначної їх кількості. Однак це лише на перший погляд. Ресурси, прирівняні до власних, на багатьох підприємствах різних галузей економіки можуть бути значними і мати суттєвий вплив на відтворювальні процеси.

До таких ресурсів відносять (рис. 1.4) [12, c. 180]:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.4. Прирівняні до власних джерела формування капіталу.

Візьмемо для прикладу середню мінімальну заборгованість із заробітної плати і нарахувань на заробітну плату (стійкий пасив) у промисловості. Як правило, ця заборгованість обслуговує оборотний капітал впродовж довгого часу, не підлягає поверненню (за виключенням призупинення діяльності підприємства) і не передбачає плати за користування. Тобто за більшістю характерних ознак тяжіє до власних фінансових ресурсів, хоч і не виключається можливість її повернення.

1.2 Методика оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства

Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик діяльності підприємства. Вона пов'язана зі ступенем залежності від кредиторів і інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Цей показник дає загальну оцінку фінансової стабільності. У світовій та вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників, що характеризують фінансову стабільність підприємства. До цих показників відносять показники фінансової стійкості та ліквідності підприємства.

Ліквідність балансу - це можливість суб'єкта господарювання перетворити активи на готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких на готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Вона залежить від ступеня відповідності розміру наявних платіжних засобів розміру короткострокових боргових зобов'язань [27, с. 363].

Менеджмент ліквідності полягає в гнучкому та оперативному плануванні та координації виплат по борговим зобов'язанням з грошовими надходженнями на рахунки фірми. Управління ліквідністю дозволяє уникнути тривалої, а нерідко й тимчасової неплатоспроможності.

При аналізі та управлінні ліквідністю розраховують наступні показники (табл. 1.1).

Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов'язана зі ступенем залежності від кредиторів і інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Цей показник дає загальну оцінку фінансової стабільності.

Таблиця 1.1

Показники ліквідності підприємства

Найменування та значення показника

Формула для розрахунку

Оптимальне значення

1

2

3

1. Коефіцієнт загальної ліквідності - характеризує, наскільки обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками може бути погашений за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів, чи здатний позичальник взагалі розрахуватися по своїх боргових зобов'язаннях

Кзл = оборотні активи / поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами

Не менш ніж 2,0

2. Коефіцієнт поточної ліквідності - показує, в якій мірі оборотні активи покривають короткострокові зобов'язання, а саме наскільки короткострокові зобов'язання можуть бути погашені швидколіквідними активами

Кпл = ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів (грошей на рахунках), дебіторської заборгованості, векселів одержаних / поточні (короткострокові) зобов'язання

Не менш ніж 0,5

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності - характеризує, наскільки короткострокові зобов'язання можуть негайно бути погашені швидколіквідними коштами та цінними паперами

Кал = високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції / поточні (короткострокові) зобов'язання

Не менш ніж 0,2

У світовій та вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників, що характеризують фінансову стабільність підприємства. Основні з них об'єднано у табл. 1.2).

Показники ліквідності та фінансової стійкості взаємодоповнюють одне одного і в сукупності дають уявлення про благополуччя фінансового стану підприємства: якщо у підприємства наявні погані показники ліквідності, але фінансова стійкість не втрачена, то у підприємства є шанси вийти із ускладненого становища. Але якщо незадовільні і показники ліквідності, і показники фінансової стійкості, то таке підприємство - ймовірний кандидат у банкроти. Перебороти фінансову нестійкість досить непросто: потрібні час та інвестиції. Для «хронічно хворого» підприємства, що втратило фінансову стабільність, будь-який негативний збіг обставин може призвести до поганих наслідків.

Таблиця 1.2

Показники фінансової стабільності

Найменування та значення показника

Формула для розрахунку

Оптимальне значення

1

2

3

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу - характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність

Кквк = власний капітал / валюта балансу

Зростання в динаміці

2. Коефіцієнт фінансової залежності - зворотній до коефіцієнту концентрації власного капіталу

Кфз = 1 / Квкв

Зниження в динаміці

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу - показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована

Кмвк = оборотні кошти / власний капітал

0,4 - 0,6

4. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень - показує, яка частина основних коштів та інших поза обігових активів профінансована зовнішніми інвесторами, тобто в якомусь сенсі належить їм, а не власникам підприємства

Ксдв = довгострокові вкладення / основні кошти та інші поза обігові активи

-

5. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів

Ксвзк = залучений капітал / власний капітал

Зростання в динаміці

6. Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів - характеризує структуру капіталу

Кдзпк = довгострокові зобов'язання / (довгострокові зобов'язання + власний капітал)

Зниження в динаміці

7. Коефіцієнт структури залученого капіталу

Ксзк = довгострокові зобов'язання / залучений капітал

-

Для оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства необхідно провести аналіз оборотності та рентабельності.

Показники оборотності показують, скільки разів на рік (або за період, що аналізується) «обертаються» ті чи інші активи підприємства. Обернена величина, помножена на 360 (або на кількість днів періоду, що аналізується), вказує на тривалість одного обороту цих активів [14, с. 59].

Показники оборотності мають велике значення для оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, оскільки швидкість обороту засобів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму, здійснює безпосередній вплив на платоспроможність підприємства.

До показників оборотності відносять показники, що наведені в таблиці 1.3:

Таблиця 1.3

Показники оборотності засобів підприємства

Найменування показника

Умовне позначення

Формула для розрахунку

Характеристика показника

1

2

3

4

1. Коефіцієнт оборотності активів (капіталовіддача)

Коа

чистий обсяг продажів / середньорічна вартість активів

Характеризує швидкість обігу всіх активів

2. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Ковк

чистий обсяг продажів / середньорічна вартість власного капіталу

Характеризує швидкість обігу власного капіталу

3. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

Кооз

чистий обсяг продажів / середньорічна вартість основних засобів

Показує суму виручки на кожну гривні основних засобів

4. Коефіцієнт оборотності поточних активів

Копа

чистий обсяг продажів / середньорічна вартість поточних активів

Показує скільи гривень виручки припадає на кожну гривню оборотного капіталу.

5. Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів

Ковз

собівартість проданої продукції / середньорічна вартість запасів

Характеризує частку запасів в собівартості продукції

6. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Кодз

чистий обсяг продажів / середньорічна величина сальдо по рахунках дебіторі

Характеризує наскільки швидко підприємство отримає дебіторську заборгованість

7. Строк товарного кредиту

Стк

середньорічна величина сальдо по рахунках дебіторів / чистий обсяг продажів * 360

Показує на який строк підприємство вивільняє свій оборотний капітал

Прибуток та рентабельність є важливими показниками ефективності виробництва. Прибуток - це, з одного боку, основне джерело фонду підприємств, а з іншого - джерело доходів державного та місцевого бюджетів. важливо при цьому враховувати не лише розміри та приріст прибутку, але й рівень рентабельності; знати, скільки прибутку отримано на кожну гривню виробничих фондів [12, с. 281].

Прибутковість підприємства є фінансовим підсумком його господарської діяльності. Прибутковість характеризується абсолютними та відносними показниками.

Абсолютний показник прибутковості - це сума прибутку. Аналіз балансового прибутку проводиться шляхом зіставлення фактично одержаного балансового прибутку за звітний період із даними за минулий рік (розраховується темп зростання прибутку), а також з даними плану (прогнозу) прибутку за звітний період. При цьому детально аналізуються складові частини балансового прибутку, вивчаються напрямки їх розвитку за звітний період, аналізується структура прибутку за звітний період.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, доходність різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат тощо. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту із наявними або використовуваними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні [27, с. 521].

Усі показники рентабельності характеризують доходність підприємства з різних позицій і групуються згідно із інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну. Виділяють такі показники рентабельності підприємства (табл. 1.4):

Таблиця 1.4

Показники рентабельності підприємства

Найменування показника

Формула розрахунку

1

2

1. Рентабельність обсягу реалізації валова

Rорв = (балансовий прибуток / обсяг реалізації)*100

2. Рентабельність обсягу реалізації чиста

Rорч = (чистий прибуток / обсяг реалізації)*100

3. Рентабельність витрат валова

Rвв = (балансовий прибуток / загальна сума витрат)*100

4. Рентабельність витрат чиста

Rвч = (чистий прибуток / загальна сума витрат)*100

5. Рентабельність капіталу валова

Rкв = (балансовий прибуток / середня валюта балансу)*100

6. Рентабельність капіталу чиста

Rкч = (чистий прибуток / середня валюта балансу)*100

7. Рентабельність оборотних коштів валова

Rокв = (балансовий прибуток / середні оборотні кошти за період)*100

8. Рентабельність оборотних коштів чиста

Rокч = (чистий прибуток / середні оборотні кошти за період)*100

9. Рентабельність власного капіталу валова

Rвкв = (балансовий прибуток / середній розмір власного капіталу за період)*100

10. Рентабельність власного капіталу чиста

Rвкч = (чистий прибуток / середній розмір власного капіталу за період)*100

Іншими словами, прибуток підприємства, отриманий з кожної гривні коштів, що вкладені в активи, залежить від швидкості оборотності коштів і від того, яка частка чистого прибутку в виручці від продажів. У загальному випадку, оборотність активів залежить від обсягу реалізації та середньої величини активів. Але бухгалтер, який аналізує фінансове положення підприємства, повинен підійти до оцінки цього показника, в першу чергу, з позиції раціональності структури майна. Уповільнення оборотності може бути пов'язане як з об'єктивними причинами: інфляція, розрив господарських зв'язків, так і суб'єктивними - невмілим управлінням запасами товарно-матеріальних цінностей та станом розрахунків із покупцями, а також відсутністю їх належного обліку.

Розділ 2. Аналіз та оцінка формування і використання фінансових ресурсів ТОВ «Меридіан 2005»

2.1 Фінансова стійкість, як індикатор оптимальності формування фінансових ресурсів

Обєктом дослідження даної роботи являється товариство з обмеженою відповідальністю «Меридіан 2005», яке знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15.

Основним предметом діяльності Товариства є виробництво металевих деталей і теслярських виробів.

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є стабільність його діяльності з позицій довгострокової перспективи. Вона насамперед пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Оцінку фінансової стійкості підприємства необхідно проводити як із застосуванням коефіцієнтів, розрахованих по пасиву балансу, так і коефіцієнтів, що відбивають взаємозв'язок між джерелами формування коштів підприємства і структурою вкладень. Спочатку необхідно розглянути групу коефіцієнтів капіталізації, за допомогою яких аналізується можливість погашення довгострокових зобов'язань і оцінюється здатність підприємства функціонувати тривалий період часу. Для аналізу довгострокової платоспроможності підприємства можна використовувати: коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансового ризику і коефіцієнт маневреності власного капіталу.

Коефіцієнт фінансової автономії визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконувати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів .

, (2.1)

де Кавт. - коефіцієнт фінансової автономії,

ВК - власний капітал,

В - валюта балансу.

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більша фінансова стійкість підприємства, стабільно і незалежно від кредиторів. Якщо його значення дорівнює 1 (або 100 %), це означає, що власники цілком фінансують своє підприємство. На практиці підприємство вважається фінансово стійким за умови, що частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів підприємства складає не менш 50 %.

В таблиці 2.1 наведено розрахунок даного показника та всіх інших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства.

Таблиця 2.1

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Показники

Роки

Відносне відхилення

2006

2007

2008

2007-2006

2008-2007

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,617528

0,616352

0,630343

-0,19047

2,269957

Коефіцієнт фінансової залежності

1,61936

1,62245

1,586439

0,190837

-2,21957

Коефіцієнт фінансового левериджу (фінансового ризику)

0,61936

0,620672

0,585818

0,211818

-5,61541

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,196898

0,257088

0,249522

30,56921

-2,94282

Як видно з таблиці 2.1, значення коефіцієнта фінансової автономії в 2006-2007 рр. становило 0,62 і підвищилося в 2008 до 0,63. Це є позитивною тенденцією, оскільки свідчить про зниження залежності підприємства від зовнішніх кредиторів. Графічне відображення даного показника представимо на рисунку 2.1:

Рис. 2.1. Значення показника фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до попереднього коефіцієнту. Коефіцієнт характеризує частку позикових коштів, вкладених у майно підприємства. Збільшення цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, а, отже, втрату фінансової незалежності. Чим нижчий цей показник, тим менше заборгованість підприємства, тим стійкіше його положення. Коефіцієнт визначається за такою формулою:

, (2.2)

де Кзав. - коефіцієнт фінансової залежності,

В - валюта балансу,

ВК - власний капітал.

Як видно з таблиці 2.1, в 2006 році значення даного показника становило 1,62, що означає, що на кожну гривню фінансових ресурсів підприємства припадає 1 грн. 62 копійки позикового капіталу. В 2007 році значення даного показника не змінилося. В 2008 році коефіцієнт фінансової залежності становив 1,57. Отже, відбулося деяке зниження даного показника за аналізований період, що є позитивним для підприємства. Графічне відображення даного показника представлено на рисунку 2.2:

Рис. 2.2. Значення коефіцієнта фінансової залежності підприємства

Коефіцієнт фінансового ризику дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства:

, (2.3)

де Кф.р. - коефіцієнт фінансового ризику,

ПК - позиковий капітал,

ВК - власний капітал.

Показник має просту інтерпретацію: він показує, скільки одиниць залучених коштів припадає на одиницю власних. Так, його значення на рівні 0,3 на початку року означає, що на кожну 1 гривню власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 30 копійок позикових коштів. Зростання показника свідчить про посилення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки.

Як показали розрахунки по підприємству, наведені у таблиці 2.1, в 2006 році значення даного показника становило 0,62, тобто, на кожну гривню власних фінансових ресурсів підприємства припадало 62 копійки позикових ресурсів. В 2007 році значення даного показника не змінилося. В 2008 році дане значення знизилося до 0,59 що можна побачити з рисунка 2.3.

Рис. 2.3. Значення коефіцієнта фінансового левериджу підприємства

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обороті, тобто в тій формі, що дозволяє вільно маневрувати цими коштами, а яка капіталізована. Коефіцієнт повинен бути достатньо високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів підприємства. Коефіцієнт розраховується за формулою:

, (2.4)

де К ман. - коефіцієнт маневреності власного капіталу,

Воб. - власні оборотні кошти,

ВК - власний капітал.

Розрахунки таблиці 2.1 показали, що протягом 2006-2008 років коефіцієнт маневреності власного капіталу мав позитивне значення. Це означає, що підприємство мало вільні власні оборотні кошти. Протягом аналізованого періоду значення даного показника дещо підвищився - з 0,2 до 0,25, що відображено на рисунку 2.4:

Рис. 2.4. Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу підприємства

Важливим показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є вид джерел фінансування матеріальних оборотних коштів.

Матеріальні оборотні кошти підприємства являють собою запаси, вартість яких відбивається в другому розділі активу балансу. Кількісне значення даного показника включає запаси сировини і матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, МБП і визначається по наступній формулі:

, (2.5)

де З - запаси.

Розрахунок значення запасів для ТОВ «Меридіан 2005» представлено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Абсолютні показники фінансової стійкості підприємства

Показник

2006

2007

2008

Загальна величина запасів (З)

110,3

72,7

86,6

Наявність власних оборотних коштів (К вл. об.)

-896

-698,5

-651,9

Величина функціонуючого капіталу (К функ)

-246

73,8

583,1

Загальна величина джерел (К заг)

-246

73,8

583,1

Ф вл

-1006

-771,2

-738,5

Ф т

-1006

-771,2

-738,5

Ф о

-356,3

1,1

496,5

Трьохкомпонентний показник типів

фінансової стійкості (S)

{0;0;0}

{0;0;1}

{0;0;1}

Як видно з даної таблиці, сформованої згідно Форми №1 (Баланс), в 2006 році вартість запасів становила 110,3 тис. грн. В 2007 році значення їхнього обсягу знизилося до 72,7 тис. грн., що може свідчити про зниження темпів виробничої діяльності підприємства і до зниження темпів використання фінансових ресурсів. В 2008 році загальна величина запасів збільшилася до 86,6 тис. грн., що можна побачити з рисунку 2.5:

Рис. 2.5. Загальна величина запасів підприємства, тис. грн.

Для характеристики джерел формування матеріальних оборотних коштів (запасів) використовується кілька показників, зокрема обсяг власних оборотних коштів.

Власні оборотні кошти і довгострокові позикові джерела формування запасів (функціонуючий капітал) визначаються наступним чином:

(2.6)

де Кв.дк. - власний оборотний капітал і довгострокові кредити,

Кв.об. - власний оборотний капітал.

Рис. 2.6. Загальна величина власних оборотних коштів підприємства, тис.грн.

Як видно з таблиці 2.2, даний показник має від'ємне значення, однак протягом аналізованого періоду його значення підвищується, як демонструє рис.2.6.

Загальна величина основних джерел формування запасів (Ко) визначається за наступною формулою:

, (2.7)

де КК - короткострокові кредити,

НА - необоротні активи.

Розрахунки таблиці 2.2 показали, загальна величина основних джерел формування запасів на кінець 2006 року становить -246 тис. грн. В 2007 році значення даного показника підвищилося до рівня 73,8 тис. грн. і на кінець 2008 року підвищилося одразу дл 583,1 тис. грн., що наочно демонструє рисунок 2.7:

Рис. 2.7. Загальна величина основних джерел формування запасів підприємства, тис. грн.

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідає три показника забезпеченості запасів джерелами формування:

Надлишок (+) чи нестача (-) власних оборотних коштів (Фвл):

(2.8)

Розрахунки таблиці 2.2 показали, що протягом аналізованого періоду цей показник мав від'ємне значення, що свідчить про постійну нестачу власних оборотних коштів. Це відображено на рисунку 2.8.

Надлишок (+) чи нестача (-) власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел формування запасів (Фт):

(2.9)

Значення даного показника в кінці 2006 року становило -1006,3 тис. грн. В 2007 році воно знизилося до рівня -771,2 тис. грн., та в 2008 році - до 738,5 тис. грн. Графічне відображення даного показника представлено на рисунку 2.9:

Рис. 2.8. Забезпечення власними оборотними коштами діяльності підприємства, тис. грн.

Рис. 2.9. Забезпечення власними оборотними коштами та довгостроковими позиковими джерелами діяльності підприємства, тис. грн.

Надлишок (+) чи нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (Фо):

(2.10)

З розрахунків таблиці 2.2 видно, що в 2006 році значення цього показника було від'ємним. В 2007 та 2008 роках має місце надлишок загальної величини основних джерел формування запасі, причому у 2008 році значення срімко збільшилося, що є дуже позитивною тенденцією. Це відображено на рисунку 2.10:

Рис. 2.10. Загальна величина основних джерел формування запасів підприємства, тис. грн.

За допомогою цих показників визначається трьохкомпонентний тип фінансової стійкості підприємства:

S (Ф) = 1, якщо Ф > 0

S (Ф) = 0, якщо Ф < 0

Після проведення розрахунків приведених вище показників в 2007 р. підприємство характеризується наступним типом фінансової стійкості:

Дані аналізу свідчать, що в 2006 році підприємство знаходилося в кризовому фінансовому стані (S = {0,0,0}), що характеризується ситуацією, при якій підприємство має кредити і позики, не погашені в термін, а також прострочену кредиторську і дебіторську заборгованості. У цьому випадку можна говорити про те, що підприємство знаходилося на межі банкрутства.

Фінансове положення підприємства у 2007-2008 роках не можна назвати стійким (показник типу фінансової стійкості: S={0,0,1}). Дана ситуація характеризується нестачею у підприємства «нормальних» джерел для фінансування запасів. У цій ситуації ще існує можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів.

2.2 Оцінка ефективності використання капіталу підприємства

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе лише за умов інтенсифікації відтворення та ефективного використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого - дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Для того щоб дати узагальнюючу оцінку ефективності використання основних виробничих фондів, необхідно розглянути таблицю наведену в додатку 1 та розрахувати фондовіддачу, фондомісткість, коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт відновлення і коефіцієнт вибуття:

а) фондовіддача основних фондів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних фондів):

ФВ = , (2.11)

де ВП - обсяг виробленої продукції;

- середньорічна вартість основних фондів.

В таблиці 2.3 наведемо значення розрахунків показників ефективності використання основних засобів підприємства.

Таблиця 2.3

Показники, що характеризують ефективність використання основних фондів підприємства в 2006-2008 рр.

Коефіцієнти

2006

2007

2008

Зміна

2006-2007

2007-2008

Зношування основних фондів

0,785

0,798

0,801

0,013

0,004

Поновлення основних фондів

0,008

0,033

0,028

0,024

-0,005

Вибуття основних фондів

0,014

0,061

0,072

0,047

0,011

Коефіцієнт придатності

0,215

0,202

0,199

-0,013

-0,004

Фондовіддача

0,251

0,313

0,517

0,062

0,203

Фондомісткість

3,98

3,19

1,93

- 0,79

- 1,26

Як видно з таблиці 2.3, значення фондовіддачі в 2006 році становило 0,251. Тобто, кожна гривня вкладена в основні засоби приносила 0,251 грн. виручки. В 2007 році значення даного показника підвищилося до рівня 0,313, а в 2008 році - до 0,517. Дане підвищення є позитивним, що означає, що ефективність використання основних засобів підвищується. Значення даного показника відображено на рисунку 2.11.

Рис. 2.11. Значення показника фондовіддачі на підприємстві

б) фондомісткість розраховується як відношення середньорічної вартості основних фондів виробничого призначення до вартості виробленої продукції за звітний період:

ФМ = , (2.12)

Значення даного показника є оберненим до попереднього. З розрахунків фондомісткості з таблиці 2.3 видно, що в 2006 році його значення становило 3,98. В 2007 році дане значення знизилося до 3,19, а в 2008 році до 1,93 грн. Це відображує рисунок 2.12.

в) коефіцієнт зносу характеризує частку вартості основних фондів, списану на витрати в попередніх періодах, у первісній вартості. Даний коефіцієнт розраховують по формулі:

, (2.13)

де К зн. - коефіцієнт зносу,

ОЗп - основні засоби по первісній вартості,

ОЗзал - основні засоби по залишковій вартості.

Рис. 2.12. Значення показника фондомісткості на підприємстві

Розрахунки таблиці 2.3 засвідчили, що в 2006 році знос основних засобів становив 78,5 %, а вже в 2008 році дане значення підвищилося до рівня 80,1 %. Даний показник дуже низьким. Це означає, що підприємству вкрай необхідно розробити політику по оновленню основних засобів для виходу з кризового стану. Значення даного коефіцієнта представлено на рисунку 2.13.

г) коефіцієнт придатності (К прид.) є доповненням попереднього показника. Він показує частку неперенесеної вартості на створюваний продукт і може розраховуватися як різниця між одиницею і коефіцієнтом зносу, тобто:

, (2.14)

де К прид. - коефіцієнт придатності,

К зн. - коефіцієнт зносу.

Даний показник є оберненим до попереднього. Значення даного коефіцієнта представлено на рисунку 2.13.

Рис. 2.13. Величина придатності та зносу основних засобів на підприємстві

д) коефіцієнт уведення розраховується по формулі:

, (2.15)

де К ув. - коефіцієнт уведення,

ОЗ вв. - вартість введених основних фондів,

ОЗ п.к. - первісна вартість основних фондів на кінець періоду.

З розрахунків таблиці 2.3 видно, що в 2006 році оновлення основних засобів становило 0,8 %, в 2007 році 3,3 % і в 2008 році 2,8 %. Графічне відображення даного показника відображено на рисунку 2.14.

е) коефіцієнт вибуття показує, яка частина основних фондів, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула по різних причинах. Він розраховується по формулі:

, (2.16)

де К виб. - коефіцієнт вибуття,

ОЗвиб. - вартість вибулих основних фондів,

ОЗ.п.п. - первісна вартість основних фондів на початок періоду.

В 2006 році коефіцієнт вибуття становив 0,014, що означає, що залишкова вартість основних засобів на підприємстві в 2006 році знизилася на 1,4 %. В 2007 році зниження становило 6,1 % а в 2008 році вже 7,2 %. Якщо коефіцієнт вибуття основних засобів не перевищує їх введення - тоді на підприємстві відбувається збільшення виробничої потужності. Співвідношення показників вибуття та введення представимо на рисунку 2.14.

Рис. 2.14 Співвідношення коефіцієнтів введення та вибуття основних засобів на підприємстві

Як видно з даного рисунку, вибуття основних засобів протягом аналізованого періоду перевищує їх введення, що показує про «старіння» основних засобів. Дане співвідношення можна проілюструвати показником оновлення виробничих засобів.

є) коефіцієнт відновлення характеризує частку від наявних на кінець звітного періоду основних фондів, що складає нові основні засоби. Коефіцієнт відновлення дорівнює відношенню коефіцієнта вибуття до коефіцієнта введення і розраховується по формулі:

, (2.17)

де Квід . - коефіцієнт відновлення,

ОЗ - вартість основних фондів, що надійшли за період,

ОЗк. - вартість основних фондів на кінець періоду.

Графічне відображення даного показника відображено на рис. 2.15.

Рис. 2.15. Величина коефіцієнта оновлення основних засобів підприємства

Протягом останніх років на більшості підприємств різних галузей народного господарства України спостерігається низький рівень ефективності відтворювальних процесів. Коефіцієнти оновлення й вибуття машин і устаткування, тобто найбільш активної частини основних фондів на промислових підприємствах, коливаються в межах відповідно 5-6 та 2-3% загального їхнього обсягу, а коефіцієнт економічного спрацювання досягає 50-55% загальної вартості. Парк діючого виробничого устаткування містить майже третину фізично спрацьованих і технічно застарілих його одиниць. Саме цим передовсім пояснюється невідкладне завдання прискорення й підвищення ефективності відтворення основних фондів, зростання технічного рівня застосовуваних коштів праці.

Для проведення аналізу ефективності формування фінансових ресурсів підприємства проведемо дослідження рентабельності та ділової активності.

Аналіз рентабельності підприємства

Тепер необхідно провести наліз фінансових результатів діяльності підприємства та його рентабельності.

Для проведення безпосереднього аналізу використаємо дані Звіту про фінансові результати (Додаток 3). Звіт демонструє, що протягом 2006-2008 рр. підприємство функціонує з отриманням прибутку. В 2006 р. прибуток становив 584,8 тис. грн., в 2007 зменшився до 537,3 тис. грн. В 2008 р. підприємство отримало прибуток в розмірі 782,3 тис. грн. Це свідчить про покращення економічної діяльності підприємства за 2006-2008 рр. діяльності.

На короткострокову і довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність діставати прибуток. У цьому зв'язку розглянемо наступний аспект діяльності підприємства - рентабельність, що є якісним показником ефективності роботи підприємства. Для аналізу рентабельності використовуються наступні показники:

Рентабельність сукупного капіталу характеризує ефективність використання підприємством сукупного капіталу. Визначається по формулі:

, (2.18)

де Рсов.к. - рентабельність сукупного капіталу,

П до оп. - прибуток до оподатковування,

В - валюта балансу.

Розрахунок показників рентабельності представимо в таблиці 2.4. Як видно з даної таблиці рентабельність сукупног окапіталу має позитивне значення через позитивну величину загального фінансового результату (підприємство отримувало прибуток). Динаміку даного показника відобразимо на рисунку 2.16:

Таблиця 2.4

Аналіз коефіцієнтів рентабельності

Показники

2006

2007

2008

2007-2006

2008-2007

Рентабельність сукупного капіталу

-0,063

-0,045

-0,045

0,018

0,000

Рентабельність власного капіталу

-0,133

-0,107

0,004

0,025

0,111

Валова рентабельність продажу

-0,654

-0,567

-0,653

0,086

-0,086

Операційна рентабельність продажу

-0,121

0,141

-0,127

0,262

-0,268

Чиста рентабельність продажу

-0,455

-0,293

0,007

0,163

0,300

Рис. 2.16. Величина рентабельності сукупного капіталу підприємства

Рентабельність власного капіталу характеризує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками капіталу грошова одиниця. Це основний показник, використовуваний для характеристики ефективності вкладень у діяльність того або іншого виду. Показник визначається по формулі:

, (2.19)

де Рвласн.к. - рентабельність власного капіталу,

ЧП - чистий прибуток,

ВК - власний капітал.

Розрахунки таблиці 2.4 показали, що значення рентабельності власного капіталу по досліджуваному підприємству становить 27,6% на кінець 2006 року і протягом аналізуємого періоду підвищується до 0,404, що можна відобразити на рисунку 2.17.

Рис. 2.17 Величина рентабельності власного капіталу підприємства

Валова рентабельність показує ефективність виробничої діяльності підприємства, а також ефективність політики ціноутворення.

, (2.20)

де Рвав. - валова рентабельність продажу,

ВП - валовий прибуток,

ЧД -чистий доход.

Розрахунки показали позитивне значення даного показника протягом аналізуємого періоду (рисунок 2.18):

Рис. 2.18. Величина валової рентабельності підприємства

Операційна рентабельність продажу - показник, що показує, який прибуток з однієї гривні продажу одержало підприємство після відрахування з валового прибутку адміністративних витрат, витрат на збут й інших операційних витрат. Таким чином, цей коефіцієнт показує рентабельність підприємства після відрахування витрат на виробництво і збут товарів. Даний показник є одним із кращих інструментів визначення операційної ефективності і показує здатність керівництва підприємства діставати прибуток від діяльності до відрахування витрат, що не відносяться до операційної ефективності. При розгляді цього показника разом з показником валової рентабельності можна одержати уявлення про те, чим викликані зміни рентабельності.

, (2.21)

де Роп. - операційна рентабельність продажу,

ОП - операційний прибуток.

ЧД -чистий доход.

Розрахунок даного показника показав, що в 2006 році його значення становило 89,2%, в 2007 році вона підвищилася до 0,991, а в 2008 році знову знизила своє значення до рівня 0,892, що пояснюється стрімким зростанням витрат на збут з огляду на інфляційні явища. Графічне відображення даного показника представлено на рисунку 2.19.

Рис. 2.19. Величина операційної рентабельності підприємства

Чиста рентабельність продажу - це показник, що показує повний вплив структури капіталу і фінансування підприємства на її рентабельність. Даний показник розраховується по формулі:

, (2.22)

де Рч. - чиста рентабельність продажу,

ЧП - чистий прибуток.

Значення даного показника протягом 2006-2008 років мало значення, що наближується до одиниці, що є дуже позитивним показником. В 2008 році чиста рентабельність продажу становила 0,99. Відобразимо графічно значення даного опоказника на рисунку 2.20:

Рис. 2.20.Величина чистої рентабельності підприємства

Після проведеного розрахунку показників рентабельності підприємства проведемо розрахунок його ділової активності для з'ясування тенденцій його розвитку.

Розділ 3. Напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ «Меридіан 2005»

В другому розділі роботи було проведено аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємства. З даного розділу було зясовано, що основною проблемою підприємства що дуже негативно впливає на ефективне формування фінансових ресурсів є збиткова діяльність в 2006 - 2007 рр.. В даному періоді підприємство отримувало великі збитки за підсумками діяльності і через це капітал підприємства щороку зменшував своє значення. Тобто, за рахунок збиткової діяльності підприємство значно понижувало свій економічний потенціал. Це підтверджеється тим, що в 2006 році збиток підприємства становив 281,6 тис. грн., в 2007 році 205 тис. грн. і лише в 2008 році підприємству вдалося досягти прибутку в розмірі 7,6 тис. грн. При цьому загальна вартість підприємства по балансу щороку знижувалась. Однак, щороку підприємство збільшувало обсяг реалізації продукції, знижувало свої збитки і в 2008 р. вийшло на беззбитковий рівень діяльності.

Тобто, для покращення стану фінансових ресурсів підприємству необхідно забезпечити прибутковий рівень виробництва.

Із звіту про фінансові результати за 2007 - 2008 рр. видно, що основною проблемою в отриманні прибутку є висока собівартість реалізованої продукції, що значно перевищує чистий доход. Підприємство покривало валові збитки за рахунок інших операційних доходів. З приміток до звіту можна побачити, що до інших операційних доходів підприємства в 2008 р. входять:

- операційна оренда активів в сумі 1286,5 тис. грн.;

- операційна курсова різниця 3,7 тис. грн.;

- реалізація інших оборотних активів 347,5 тис. грн.

Тому, на мою думку, підприємству необхідно збільшувати ціни на продукцію в залежності від ринкової конюнктури для зменшення збитків та зменшити адміністративні витрати.

В додатку В представимо прогнозний звіт про фінансові результати підприємства за 2009 р.

З даної таблиці видно, що в 2009 р. підприємство може отримати валовий збиток в розмірі 508,84 тис. грн., що є менше, ніж в 2008 р.. Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства становитиме 611,22 тис. грн.

Даний рівень прибутку дозволить підприємству покрити нерозподілені збитки минулих періодів та збільшити капітал підприємства. Слід відмітити, що підприємству необхідно весь нерозподілений прибуток направляти на модернізацію підприємства. На мою думку собівартість виробництва на ТОВ «Меридіан 2005» є високою через велику енергоємність обладнання. З проведеного аналізу в другому розділі було встановлено, що знос основних фондів є великим і їх необхідно поновлювати.

З метою зменшення дебіторської заборгованості, в зарубіжній практиці управління фінансами підприємств було запроваджено таку послугу як факторинг. На даний момент цей вид послуг розвивається і в українській практиці господарювання. Суть факторингу полягає в тому, що підприємство може, отримати більшу частину коштів, що знаходяться в дебіторській заборгованості негайно. Так, при проведенні операцій факторингу банк або фактор фірма виплачує підприємству спочатку приблизно 70 % заборгованості а, потім залишок, залишивши собі певний процент від цієї суми за проведення даної операції. Фактично, за короткий термін підприємство отримує більше 90 % від суми дебіторської заборгованості. Дана сума дозволить направити вивільнені кошти в активи та збільшити чистий доход на:

20448 грн. * 90 % = 18400 грн.

Отже, з урахуванням вище наведених пропозицій спробуємо скласти прогнозний баланс підприємства (таблиця 3.1) на 2009 р.

Таблиця 3.1

Прогнозний баланс ТОВ «Меридіан 2005» на 2009 рік

Актив

Код рядка

На кінець звітного періоду

1

2

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

0,00

первісна вартість

11

Накопичена амортизація

12

Незавершене будівництво

20

1,30

Основні засоби:

залишкова вартість

30

2461,76

первісна вартість

31

11113,20

Знос

32

8651,44

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

235,62

інші фінансові інвестиції

45

150,80

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

123,04

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I

80

2972,52

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

103,92

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

26,30

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

111,30

первісна вартість

161

111,30

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

6,40

за виданими авансами

180

42,75

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1,40

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

93,67

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

446,22

Усього за розділом II

260

831,96

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

3804,48

Пасив

Код рядка

На кінець звітного періоду

1

2

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

751,30

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

1709,51

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

191,75

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

2652,56

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

0,90

Усього за розділом II

430

0,90

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків


Подобные документы

 • Призначення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства, їх формування та показники ефективності використання. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ДПТД "Нікітський сад", шляхи удосконалення системи управління.

  дипломная работа [752,9 K], добавлен 09.03.2012

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 07.07.2010

 • Склад та структура фінансових ресурсів підприємства. Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз собівартості продукції. Впровадження заходів раціонального використання матеріальних ресурсів. Розрахунок економії фінансових коштів.

  дипломная работа [207,7 K], добавлен 05.11.2011

 • Фінансові ресурси підприємства. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. Регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності проектів

  реферат [29,0 K], добавлен 31.05.2004

 • Джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Удосконалення процесу управління власним капіталом на підприємстві.

  курсовая работа [84,3 K], добавлен 04.09.2007

 • Особливості управління та ефективність формування і використання фінансових ресурсів на державному підприємстві. Аналіз управління фінансами ПДЛП "Полтаваоблагроліс", рекомендації по удосконаленню напрямків формування та використання фінансових ресурсів.

  курсовая работа [44,5 K], добавлен 20.02.2010

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ".

  курсовая работа [762,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Сутність, джерела формування і ефективність використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансової діяльності ТОВ "ФОЗЗІ-Н", оцінка використання фінансових ресурсів підприємства. Оптимізація структури капіталу. Джерела зростання прибутку підприємства.

  дипломная работа [793,6 K], добавлен 21.01.2011

 • Склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємства - не грошових коштів, а джерел, спрямованих на формування активів. Проблеми ефективного формування, використання та вдосконалення методів формування фінансових ресурсів будівельних підприємств.

  курсовая работа [248,6 K], добавлен 02.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.