Оптимізація формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти

Аналіз структури джерел формування фінансових ресурсів закладів освіти Хмельницької області. Основні напрями та критерії оптимізації фінансових ресурсів закладів освіти. Необхідність запровадження бюджетування у механізмі фінансування закладів освіти.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 13.08.2015
Размер файла 98,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Оптимізація формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти

Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Савчук Вадим Анатолійович

Ірпінь-2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті державної податкової служби України.

Науковий керівник

кандидат економічних наук, професор

Данілов Олександр Дмитрович,

Київський економічний інститут менеджменту, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри фінансів та кредиту.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Боголіб Тетяна Максимівна,

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди",

директор навчально-наукового фінансового економічного інституту;

кандидат економічних наук

Панасюк Людмила Вікторівна,

Національний університет державної податкової служби,

доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг.

Захист дисертації відбудеться "09" червня 2011р. о 16 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 у Національному університеті державної податкової служби України: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, м. Ірпінь, вул. Садова, 55.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету державної податкової служби України: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31.

Автореферат розісланий "5" травня 2011 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, професор С.В. Онишко

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Друга половина ХХ ст. та початок ХХІ ст. ознаменувалися піднесенням значення освіти і науки як чинників забезпечення комплексного розвитку держав у цілому та кожного члена суспільства зокрема.

Створення дієвої системи доступної неперервної освіти має розглядатися як базова умова реалізації права кожної людини на вільний розвиток, проголошеного у Конституції України, забезпечення гідного рівня життя громадян. Проте на сучасному етапі розвитку України у сфері науки і освіти існує низка проблем. Тривожним показником стану української освіти є той факт, що за існування в Україні 881 вищого навчального закладу усіх рівнів акредитації та форм власності жоден з українських університетів не входить до рейтингу п'ятисот кращих вищих навчальних закладів світу. Крім того, більшість ВНЗ України мають відокремлені структурні підрозділи, яких на сьогодні зареєстровано понад тисячу, тобто більше, ніж самих навчальних закладів. Багато навчальних закладів, формально маючи статус вищих, насправді неспроможні повною мірою забезпечити сучасний рівень викладання. Проблемою багатьох закладів є недостатня кількість студентів, що у середньому становить лише 6,6 тис. осіб, коли у більшості країн світу в університетах навчається в середньому 30 тис. студентів у кожному.

З цих причин гостро постала необхідність змінити загальні підходи державної політики в освітньо-науковій сфері. З огляду на постійне зростання ролі освіти і науки у сучасному світі, а також на економічні та соціально-демографічні тенденції, що мають місце в Україні, доцільно розробити і запровадити комплексну концепцію розвитку освітньо-наукової системи нашої держави, що надасть змогу скористатися перевагами інтелектуального потенціалу в інтересах народу України, а також оперативно виправити недоліки і припинити негативні тенденції.

Вагомою складовою цієї концепції мають стати нові підходи до формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти. Значний внесок у розробку питань теорії і практики формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти було зроблено західними і російськими фахівцями І. Александровим, О. Арзяковою, В. Акоповим, В. Балашовим, Н. Барром, М. Бевком, Б. Бишовець, І. Варда, В. Гассковим, П. Гонзалесом, О. Дагаєвим, В. Єрошиним, Т. Жуковою, І. Ішиною, Ф. Кумбсом, В. Лоуренсом, А. Майоровим, Х. - К. Наварро, М. Слалом, В. Стражевим, Е. Ханушеком, С. Шварцманом та іншими. Над різними аспектами зазначеної проблеми працювали українські вчені-економісти, зокрема І. Автаназів, О. Амоша, В. Безсчасний, Й. Бескид, Т. Боголіб, А. Бойко, В. Буковинський, В. Гельман, Н. Грек, О. Данілов, П. Коваль, А. Криклій, О. Куклін, С. Ніколаєнко, Ц. Огонь, В. Опарін, Л. Панасюк, О. Сидоренко, Т. Фініков, О. Шашкевич, Н. Шумар та ін.

Віддаючи належне науковим розробкам вітчизняних вчених, ми вважаємо, що проблемі оптимального формування і використання фінансових ресурсів закладами освіти всіх рівнів не приділяється достатньо уваги. Важливість вдосконалення методичних підходів до оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладами освіти різних рівнів, їх теоретична і практична значимість, а також недостатнє висвітлення у вітчизняній науковій літературі обумовили актуальність обраної теми дисертації, визначили об'єкт, предмет, мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт, зокрема, кафедри фінансів Національного університету державної податкової служби України "Фінансові важелі соціально-економічного зростання України та її регіонів" (номер державної реєстрації 0101U004128), у межах якої автором запропоновано наукові підходи до запровадження страхування освітніх послуг, що може стати додатковим джерелом фінансування закладів освіти, а також кафедри фінансів та кредиту Київського економічного інституту менеджменту "Фінансові інструменти і важелі формування і руху фінансових ресурсів в контексті економічного зростання" (номер державної реєстрації 0107U009882), де автором розроблено практичні рекомендації, спрямовані на оптимізацію формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо напрямів оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти. Досягнення цієї мети зумовило необхідність розв'язання таких завдань:

розкрити особливості розвитку закладів освіти в Україні;

поглибити розуміння сутності фінансових ресурсів закладів освіти;

обґрунтувати напрями та критерії оптимізації фінансових ресурсів закладів освіти;

дати загальну оцінку стану фінансових ресурсів закладів освіти в Україні (на прикладі Хмельницької області);

проаналізувати структуру джерел формування фінансових ресурсів закладів освіти Хмельницької області;

оцінити напрями використання фінансових ресурсів закладами освіти Хмельницької області;

обґрунтувати необхідність запровадження бюджетування у механізмі фінансування закладів освіти;

розробити рекомендації щодо оптимізації процесу формування і використання фінансових ресурсів закладами освіти у сучасних умовах господарювання.

Об'єктом дослідження є відносини між закладами освіти та їх контрагентами, що виникають в процесі формування і використання фінансових ресурсів закладами освіти.

фінансовий ресурс заклад освіта

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти процесу оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти на прикладі Хмельницької області.

Методи дослідження. Методичною основою дисертаційної роботи є сукупність загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, серед яких необхідно виділити такі:

методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, що було використано в процесі дослідження сутності формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти як цілісної системи;

системний підхід - для визначення характерних рис системи фінансування закладів освіти;

метод системно-структурного аналізу - для дослідження зарубіжного досвіду становлення та розвитку фінансування закладів освіти в Хмельницькій області;

економіко-статистичні методи (табличний, графічний, групування, абсолютні і відносні величини, порівняння, рядів динаміки тощо) та економіко-математичні методи (кореляційно-регресійний аналіз, індексно-коефіцієнтний, економіко-математичного моделювання) - для аналізу сучасної структури джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів закладів освіти, для виявлення зв'язків між обсягами фінансування та якістю освітніх послуг, для побудови оптимізаційної моделі формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти.

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють фінансові відносини у сфері освіти в Україні, звітні дані Міністерства фінансів України щодо стану забезпечення фінансовими ресурсами закладів освіти, Міністерства освіти і науки України, Держкомстату України, Управління освіти у Хмельницькій області, Головного управління статистики у Хмельницькій області, монографічні дослідження і публікації у періодичних виданнях вітчизняних і зарубіжних авторів щодо проблем формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати дисертаційного дослідження, що характеризуються науковою новизною, полягають у наступному:

вперше:

обґрунтовано науково-методичні підходи до процесів оптимізації формування і використання фінансових ресурсів у їх синтезі шляхом побудови оптимізаційної моделі, що враховує такий критерій, як суспільний попит на результати науково-дослідної та виробничої діяльності закладу освіти. Такий підхід забезпечує новий концептуальний погляд на формування і використання фінансових ресурсів як взаємообумовлених процесів, що дозволяє досягти їх оптимізації шляхом комплексного застосування важелів щодо диверсифікації джерел формування та підвищення ефективності використання;

удосконалено:

розуміння сутності "фінансових ресурсів закладу освіти" як сукупності грошових надходжень, котрі перебувають у розпорядженні закладу освіти і призначені для виконання зобов'язань щодо надання освітніх послуг своїм замовникам та фінансування процесів, які забезпечують організацію і нормальне протікання навчально-методичного процесу. На відміну від інших визначень не робиться наголос на тому, що у закладах освіти використання фінансових ресурсів передбачає отримання прибутку, що дозволяє розширити критерії оцінки оптимальності використання фінансових ресурсів за рахунок врахування соціального ефекту;

методику розрахунку мінімального страхового тарифу на основі трендового аналізу динаміки народжуваності, обчислення середньої вартості утримання дитини в дошкільному закладі, визначення середньої частки доходів домогосподарств, яка може бути витрачена на страхування. Це дозволило обґрунтувати критерій включення осіб до кола застрахованих (матері, які не працюють або зайняті в приватному секторі економіки і з доходом меншим ніж 2 прожиткові мінімуми) і зробити прогноз надходження коштів до страхового фонду;

набули подальшого розвитку

засоби оптимізації процесу формування та використання фінансових ресурсів закладів освіти, які полягають у розбудові багатоканальної системи фінансового забезпечення закладів освіти; підвищенні ефективності використання фінансових ресурсів за рахунок запровадження бюджетування; формування державної системи підтримки вищих закладів освіти на основі реалізації програми зближення науки з освітою;

положення щодо визначення напрямів оптимізації формування та використання фінансових ресурсів закладів освіти, обґрунтовано, що критерієм оптимізації формування і використання фінансових ресурсів необхідно визнати не тільки максимізацію повноти фінансового забезпечення за умови мінімізації витрат під час його формування, а і якісні критерії, які враховують результативність фінансування закладів освіти;

пропозиції щодо подальшого удосконалення фінансування закладів освіти, спрямовані на розширення їх фінансової автономії за рахунок збільшення можливостей залучення додаткових недержавних фінансових коштів, запровадження системи добровільного страхування послуг освіти, створення умов для активнішого здійснення закладами освіти дослідницької та інноваційної діяльності на комерційній основі за рахунок коштів підприємницьких структур.

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні рекомендацій щодо оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти. Окремі положення дисертаційної роботи були використані у роботі управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації при прийнятті рішень щодо обсягів і напрямів фінансування закладів освіти (довідка № 1926 від 10.09.2010 року), Міністерством освіти і науки України при впроваджені методики оцінки ступеня фінансової автономії закладів освіти та методики визначення цін на платні послуги закладу освіти (довідка № 46-24/4463 від 24.09.2010 року), Київським фінансово-економічним коледжем Національного університету державної податкової служби України при складанні зведеного бюджету та прогнозного балансу закладами освіти і оцінки рівня фінансової самостійності закладу освіти (довідка № 230 від 30.08.2010 року), а також у навчальному процесі Кам?янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка при викладанні дисципліни "Фінанси" (довідка № 114 від 29.12.2010 року).

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. Внесок автора у роботах, опублікованих у співавторстві, наведено у списку опублікованих праць.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати роботи доповідалися на шести науково-практичних конференціях, зокрема: "Актуальні проблеми економічної системи України" (м. Черкаси, 2008 р.), "Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації" (м. Тернопіль, 2009 р.), "Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку" (м. Київ, 2009 р.), "Moderni vymozenosti vedy - 2010" (Прага, 2010 р.), "Фінансова система держави: проблеми і перспективи розвитку" (Київ, 2010 р.), "Теорія і практика сучасної економіки" (Черкаси, 2010 р.).

Публікації. Основні результати проведеного дослідження опубліковано у 13 наукових працях, з них - 1 розділ у колективній монографії і 6 у фахових виданнях загальним обсягом 4,5 друк. арк.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків. Робота містить 39 таблиць, 33 рисунки, 4 додатки на 10 сторінках. Список використаних джерел займає 20 сторінок і містить 202 найменування. Загальний обсяг дисертації складає 177 сторінок комп'ютерного тексту.

Основний зміст

У першому розділі "Теоретичні засади формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти" розкрито сутність закладу освіти, освітньої послуги, факторів, які впливають на розвиток освіти, сутність фінансових ресурсів закладів освіти, особливості їх формування та використання.

За своїм цільовим призначенням заклад освіти - це установа, яка надає освітні послуги. Освітня послуга включає в себе не просто просвітницьку діяльність, але і надання практичних навичок, які можуть стосуватися будь-якої сфери життя. Тому зроблено висновок, що зміст поняття "заклад освіти" є ширшим, ніж навчальний заклад, оскільки до закладів освіти можна віднести дошкільні та позашкільні установи, які надають освіті послуги. Система закладів освіти формується і розвивається під випливом багатьох чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Найвагомішими чинниками, які визначають передумови формування і розвитку системи закладів освіти, є демографічна ситуація, міграційні потоки та державна політика у сфері соціального захисту і фінансування освіти.

На основі узагальнення ряду підходів до тлумачення дефініції фінансових ресурсів було уточнено сутність фінансових ресурсів закладів освіти: фінансові ресурси закладу освіти як сукупності грошових надходжень, які перебувають у розпорядженні закладу освіти і призначені для виконання зобов'язань щодо надання освітніх послуг своїм замовникам та фінансування процесів, які забезпечують організацію і нормальне протікання навчально-методичного процесу.

На сьогоднішній день в Україні всі заклади освіти, незалежно від рівня і форми власності потребують підвищення якості фінансового забезпечення своєї діяльності. У даному контексті не виключенням є і державні заклади освіти, бюджетного фінансування яких не вистачає на поліпшення матеріальної бази, реалізацію інноваційних програм тощо. Така ситуація породжує необхідність розбудови процесів формування фінансових ресурсів закладів освіти всіх рівнів на основі багатоканального фінансування. Для державних закладів освіти реалізація можливостей багатоканального фінансування ускладнена рамками кошторисного фінансування їх діяльності.

Витрачання фінансових ресурсів закладів освіти також має свої особливості, які пов'язані із процесом формування фінансових ресурсів. В першу чергу, це стосується тих закладів освіти, які отримують фінансування з бюджету і змушені його використовувати виключно на цілі, зазначені в кошторисі. Однак досить часто, особливо в умовах фінансової нестабільності, бюджетні кошти виділяються тільки на покриття витрат з оплати праці та оплати комунальних послуг. Нестача фінансових ресурсів негативно позначається на організації учбового процесу та якості освітніх послуг.

Вирішення проблеми оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти є складним завданням. У даному випадку задачу оптимізації не можна звести тільки до простої екстремізації функції фінансування. Це пояснюється тим, що у держави та закладів освіти не може бути однакової цільової функції в мінімізації або максимізації формування чи використання фінансових ресурсів через те, що для держави фінансування освіти - це вагома стаття видатків, а для закладів освіти - значне джерело фінансових надходжень. Необхідний пошук компромісу між затратами з боку держави на освіту та відповідним результатом з боку закладів освіти. Пошук такого компромісу має здійснюватися за такими напрямами (рис. 1).

Рис. 1. Напрями оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти

У другому розділі "Аналіз формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти" дано оцінку загального рівня розвитку закладів освіти, проаналізовано динаміку джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів закладами освіти всіх рівнів.

Аналіз стану дошкільної освіти, здійснений на прикладі Хмельницької області, показав, що поступово відбувається зростання кількості дошкільних закладів освіти та частки охоплення дітей ними. Однак стан охоплення дітей дошкільною освітою все ще лишається незадовільним (на рівні 62,9 %), також спостерігається перевантаження дитячих садків через перевищення темпів зростання кількості дітей, охоплених ними, порівняно з темпами зростання кількості дошкільних закладів освіти. Зважаючи на недостатність бюджетних коштів та обмеженість можливостей держави у розбудові мережі дошкільної освіти постає потреба у розвантаженні державних закладів освіти та розбудовою мережі недержавних дошкільних закладів освіти.

У Хмельницькій області спостерігається тенденція до зменшення кількості загальноосвітніх шкіл разом із зменшенням контингенту учнів та випускників, що обумовлено демографічною ситуацією в області. Аналізована область є однією з тих, де зберігається попит на професійно-технічну освіту, про що свідчить стабільна тенденція кількості професійно-технічних закладів освіти, розмір їх контингенту та високий відсоток працевлаштування випускників. Область має розгалужену мережу вищих закладів освіти, які здатні забезпечити потребу регіону у якісній освіті за умови належного рівня її фінансового забезпечення.

Формування фінансових ресурсів дошкільних та шкільних закладів освіти відбувається переважно за рахунок бюджетних коштів. Обмеженість фінансових ресурсів призводить до стримування розвитку мережі гімназій та ліцеїв, а також до виникнення дисбалансу між обсягами фінансових ресурсів та можливостями забезпечити відповідний рівень освіти згідно вимог держави. Вищі заклади освіти активно залучають кошти юридичних та фізичних осіб.

Нормативи фінансування сфери освіти, визначені державою у чинному законодавстві, за рахунок бюджету не виконуються (табл. 1).

Таблиця 1

Показники фінансування закладів освіти у Хмельницькій області

Показники

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Темпи росту видатків бюджету на освіту, %

122,0

122,0

146,4

131,5

124,1

108,2

122,08

Частка загальнодержавних видатків на освіту у ВВП, %

5,6

5,3

6,1

6,3

6,9

6,3

5,7

Частка видатків бюджету на фінансування освіти у Хмельницькій області у ВРП, %

4,9

4,6

5,5

5,1

4,8

4,8

4,3

Джерело: розраховано автором за даними Держкомстату України

Така ситуація відповідним чином позначається на якісних показниках надання освітніх послуг населенню, у першу чергу на розвитку інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів. Вищі заклади освіти І - ІІ рівня акредитації свої потреби більше як на половину покривають за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, які оплачують навчання студентів-контрактників. Для вищих закладів освіти ІІІ - IV рівня акредитації цей показник є ще вищим.

Аналіз напрямів використання фінансових ресурсів засвідчив, що більша їх частина закладами освіти використовується на покриття витрат на оплату праці, що частково можна пояснити працемісткістю галузі.

Однак зважаючи на обмеженість загального обсягу фінансових ресурсів, наявних у розпорядженні закладів освіти, залишку коштів після погашення зобов'язань з оплати праці ледве вистачає на оплату комунальних послуг, а на розвиток матеріально-технічної бази коштів іноді взагалі не залишається.

У третьому розділі "Напрями оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти" обґрунтовано необхідність переходу від кошторисного фінансування закладів освіти до фінансування на засадах бюджетування, обґрунтовано напрями оптимізації фінансування дошкільних закладів освіти, розроблено оптимізаційні моделі формування і використання фінансових ресурсів вищими закладами освіти.

Виходячи із зарубіжного досвіду фінансування закладів освіти, альтернативою кошторисного фінансування може стати бюджетування, яке є більш гнучким, дозволяє швидко пристосуватися до змін навколишнього середовища та своєчасно оптимізувати джерела формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти.

При чому запровадження бюджетування має відбуватися незалежно від того, за рахунок яких коштів переважно фінансується заклад освіти.

З точки зору оптимізації формування фінансових ресурсів закладів освіти, необхідно дотримуватися трьох головних критеріїв:

повнота фінансування, тобто забезпечення бездефіцитності бюджету закладу освіти (, де Dohidtotal - загальна сума доходів бюджету закладу освіти, Vytratytotal - загальний обсяг витрат бюджету закладу освіти);

переважання бюджетних фінансових ресурсів у загальній структурі (, де Finbud - обсяг фінансування за рахунок бюджету).

Тоді модель оптимізації фінансування дошкільних закладів освіти набере вигляду (1):

;

;

; (1)

,

де Finin - обсяг фінансування за рахунок інших джерел;

Dohidtotal - загальна сума доходів бюджету закладу освіти;

Vytratytotal - загальний обсяг витрат бюджету закладу освіти;

З метою розширення можливостей фінансування дошкільних закладів освіти пропонуємо запровадити страхування освітніх послуг.

Розрахунковий рекомендований брутто-тариф склав 229,67 грн. На його основі було розраховано чистий страховий фонд, який складе не менше 6 603 229,8 грн.

На основі трендового аналізу динаміки народжуваності в регіоні, а також зміни чисельності дітей віком до 7 років у роботі здійснено прогноз кількості дітей до 7 років на найближчі 3 роки (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка кількості народжених та кількості дітей віком до 7 років у Хмельницькій області.

Коефіцієнти детермінації свідчать про високу тісноту зв'язку між аналізованими величинами, розраховані критерії Фішера і Стьюдента підтверджують достовірність і не випадковість зв'язків. Графіки, зображені на рис. 2, свідчать, що у найближчі три роки збережеться тенденція до збільшення кількості новонароджених та кількості дітей віком до 7 років, що позитивно відобразиться на формуванні коштів страхового фонду.

Для вищих закладів освіти суттєвою проблемою є визначення кола осіб, які можуть претендувати на право навчатися безкоштовно. В дисертації обґрунтовано доцільність запровадження обов'язкової оплати за перший семестр навчання для всіх без винятку студентів-першокурсників та встановлення її на рівні двох прожиткових мінімумів на працездатну особу. Така плата за навчання дозволить сформувати певний фонд фінансових ресурсів і стати стимулом для здобуття гранту на отримання безкоштовної освіти, адже якщо студент не отримує право на безкоштовну освіту, він автоматично починає сплачувати повну вартість навчання.

Зважаючи на те, що підготовку фахівців для одного і того ж виду економічної діяльності здійснюють кілька закладів освіти, необхідно проводити між ними конкурс на підготовку фахівців за державним замовленням. Головними критеріями конкурсного відбору має бути кількість працевлаштованих випускників в межах України та відзиви роботодавців про їх роботу у перші два роки після закінчення вищого закладу освіти. Обов'язковою умовою здобуття вищої освіти за кошти бюджету є працевлаштування випускника у бюджетній сфері та робота там не менше двох років після закінчення закладу освіти.

Однією з вагомих характеристик вищого закладу освіти є результативність його дослідницької та інноваційної діяльності. У майбутньому така діяльність має стати не просто формальністю, а вагомим джерелом поповнення бюджету вищого закладу освіти завдяки виконанню дослідницьких робіт на комерційній основі. У такому випадку модель оптимізації формування фінансових ресурсів вищих закладів освіти набуде для закладу освіти (2) і держави наступного вигляду (3):

, (2)

де FRdb - обсяг фінансових ресурсів, отриманих з бюджету, який має залежати від власних ресурсів (якщо вищий заклад надає послуги чи випускає товар який не користується попитом то і фінансування підлягає скороченню);

FRvlasni - обсяг власних фінансових ресурсів, який має дорівнювати або бути більшим 20 %;

FRdosl - обсяг фінансових ресурсів, отриманих від науково-дослідної діяльності, який має постійно збільшуватися до максимально можливого рівня (залежить від конкретного закладу освіти);

FRvyrdiyal - обсяг фінансових ресурсів, отриманих від виробничої діяльності, який також має постійно збільшуватися;

Dohidtotal - загальна сума доходів бюджету закладу освіти;

Vytratytotal - загальний обсяг витрат бюджету закладу освіти.

Для держави оптимізаційна модель набуде вигляду (3):

, (3)

де Rdohod - рівень доходів випускників, який має наближатися до максимального у даній сфері діяльності;

Bezrvo - рівень безробіття серед осіб з вищою освітою (має бути мінімальним);

Finosvity - рівень державного фінансування закладів освіти на рівні (має бути не менше 10 % ВВП, при цьому кошти, які вивільняться завдяки зменшенню державного фінансування вищих закладів освіти можна перерозподілити на користь загальноосвітніх закладів).

Kvprats - кількість працевлаштованих випускників, які отримали освіту за рахунок бюджетних коштів (має становити 100 % - інакше навіщо фінансувати підготовку фахівців, які нікому не потрібні).

Поряд з формуванням фінансових ресурсів, важливою проблемою постає їх оптимальне використання.

Загалом про оптимальність використання фінансових ресурсів закладів освіти може свідчити не тільки кількість працевлаштованих випускників, але і рейтинги закладу освіти, який публікується Міністерством освіти і науки України та незалежні рейтинги, що визначаються, наприклад, Інститутом соціологічних досліджень.

Тоді оптимізаційну модель використання фінансових ресурсів закладів освіти можна подати у наступному вигляді (4):

(4)

де Reyt - рейтинг вищого закладу освіти у поточному році;

Oplpr - рівень оплати праці професорсько-викладацького складу, який має зростати порівняно із заробітною плату в аналогічних вищих закладах освіти даного регіону;

Invtotal - сумарні інвестиції, які здійснені вищим закладом освіти протягом поточного року;

Bezr1yer - питома вага безробітних випускників у перший рік після випуску;

Dohidtotal - загальна сума доходів бюджету закладу освіти;

Vytratytotal - загальний обсяг витрат бюджету закладу освіти.

За дотримання всіх перерахованих вище умов використання фінансових ресурсів вищого закладу освіти можна вважати оптимальним. Аналіз формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти, оцінка якісних і кількісних параметрів ринку праці в Україні та Хмельницькій області засвідчують не оптимальність як формування, так і використання фінансових ресурсів вищих закладів освіти. Наслідком цього є наявні диспропорції у фінансуванні галузі освіти з боку держави, неспроможність закладів освіти самостійно формувати фонди фінансових ресурсів та ефективно їх використовувати, що, у свою чергу, є чинником порівняно низького рівня оплати праці у галузі освіти та низьких інвестицій у розвиток закладів освіти. Обґрунтовані пропозиції є одним з можливих напрямів реформування фінансування закладів освіти, який зможе забезпечити їх подальший успішний розвиток на засадах оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти.

Висновки

У дисертаційному дослідженні здійснено узагальнення теоретичних та практичних аспектів оптимізації процесу формування і використання фінансових ресурсів закладами освіти усіх рівнів. Це дозволило сформулювати наступні висновки.

1. Сучасний розвиток системи закладів освіти в Україні зумовлений особливостями історії їх формування, тривалим перебуванням України у складі інших держав, що зумовило переплетення освітніх традицій різних народів. Адаптація вітчизняних закладів до сучасних вимог світової освітньої системи ускладнюється загальною економічною кризою, яка суттєво обмежує можливості мобілізації фінансових ресурсів для розвитку закладів освіти. На сьогоднішній день в Україні в цілому та Хмельницькій області зокрема дуже слабо розвинена мережа приватних дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти, натомість добре розвинутою є мережа приватних вищих закладів освіти. Така ситуація спричинила моноканальність фінансування закладів освіти всіх рівнів (переважання бюджетних коштів), що є причиною їх недофінансування. Зарубіжний досвід свідчить про можливість залучення фінансових ресурсів з різних джерел, не обмежуючись при цьому бюджетом держави або коштами осіб, які здобувають освіту зараз. Однак реалізувати більшість ринкових можливостей залучення фінансових ресурсів вітчизняні заклади освіти не можуть здебільшого через застосування кошторисного принципу фінансування.

2. Дослідження сутності фінансових ресурсів закладів освіти дозволило поглибити їх розуміння як сукупності грошових надходжень, котрі перебувають у розпорядженні закладу освіти і призначені для виконання зобов'язань щодо надання освітніх послуг своїм замовникам та фінансування процесів, які забезпечують організацію і нормальне протікання навчально-методичного процесу.

3. За результатами аналізу стану фінансування закладів освіти всіх рівнів у Хмельницькій області було виявлено такі тенденції:

– хронічне недофінансування дошкільних закладів освіти, загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних закладів освіти;

– вищий рівень фінансового забезпечення вищих закладів освіти, що пов'язано з їх можливістю залучати небюджетні кошти;

– дисбаланси між обсягами фінансування з боку держави та потребами закладів освіти щодо підвищення якості освітніх послуг на основі збільшення обсягів навчального матеріалу і тривалості освітньої діяльності, покращання матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького персоналу.

4. Аналіз напрямів використання фінансових ресурсів закладами освіти у Хмельницькій області засвідчив, що основним напрямом є фінансування витрат на оплату праці та оплату енергоносіїв. Покращення матеріально-технічної бази здійснюється переважно за рахунок коштів батьків студентів, спонсорів, коштів підприємницьких структур. Така ситуація не відповідає вимогам забезпечення високої якості освіти. Однією з проблем фінансового забезпечення закладів освіти є використання кошторисного методу фінансування, який значно обмежує можливості закладу освіту заробляти кошти і вільно ними розпоряджатися, оскільки веде до вилучення в кінці року невикористаного залишку грошових коштів.

5. Визначено, що шляхи оптимізації процесу формування і використання фінансових ресурсів закладами освіти лежать в площині узгодження інтересів держави, закладів освіти та отримувачів освітніх послуг. На концептуальній основі необхідності розбудови системи безперервної освіти та навчання протягом життя в Україні обґрунтовано необхідність комплексного підходу до державного фінансування закладів освіти всіх рівнів. Суспільна ефективність такого підходу досягається завдяки його підпорядкованості:

– стратегічним цілям економічного розвитку України - зменшення рівня безробіття, підвищення продуктивності праці, зростання доходів населення;

– цілям окремого закладу освіти - підвищення рейтингів, забезпечення високого рівня оплати праці професорсько-викладацького складу, збільшення обсягів інвестицій у матеріальну базу на основі бездефіцитності бюджетів закладів освіти,

– потребам населення у якісних послугах освіти.

6. Проведений аналіз фінансового забезпечення закладів освіти дозволив обґрунтувати підходи до розуміння сутності оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти на основі побудови оптимізаційної моделі, що враховує такий критерій, як суспільний попит на результати науково-дослідної та виробничої діяльності закладу освіти.

Визначено, що якщо заклад освіти надає послуги чи виробляє продукцію, яка не користується попитом, то і державне фінансування такого закладу підлягає скороченню (крім вищих закладів освіти які здійснюють підготовку кадрів для державних органів влади).

На основі трендового аналізу було виявлено тенденцію до незначного зростання у наступні два роки потреби у фахівцях усіх категорій, що дозволяє спрогнозувати незначні зміні у обсягах державного замовлення на підготовку студентів та зростання гостроти потреби закладів освіти у залученні позабюджетних джерел фінансування.

7. На основі проведеного аналізу запропоновано такі напрями оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти:

– розбудова багатоканальної системи фінансового забезпечення закладів освіти (використання разом із державними коштами банківських кредитів, грантів з приватних фондів, надходжень від фізичних осіб і коштів, отриманих від науково-дослідної та виробничої діяльності закладів освіти);

– підвищення ефективності використання фінансових ресурсів закладів освіти на основі ширшого використання системи добровільного страхування послуг освіти;

– формування державної системи підтримки вищих закладів освіти на основі реалізації програми зближення науки з освітою.

8. За результатами дослідження розроблено рекомендації щодо оптимізації процесу формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти необхідно:

– для підвищення ефективності процесу фінансування визначено необхідність поряд із кошторисним методом фінансування використовувати бюджетування, яке має такі переваги як гнучкість, оперативність, можливість визначення майбутніх потреб у ресурсах та своєчасного пошуку відповідних джерел додаткового фінансування, ефективніший контроль за використанням фінансових ресурсів, можливість перенесення невикористаних коштів у бюджет наступного періоду;

– для диверсифікації джерел фінансування рекомендовано запровадження системи добровільного страхування освітніх послуг. Це дозволить покращити стан фінансування закладів освіти без зростання навантаження на державний бюджет;

– для збільшення фінансової автономії закладів освіти та розширення можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів важливо підвищити роль такого джерела фінансування вищих закладів освіти як здійснення ними дослідницької та інноваційної діяльності на комерційній основі за рахунок коштів підприємницьких структур. Обґрунтовано, що для залучення закладів науки до науково-дослідницького процесу необхідно спрямувати державні заходи на створення двосторонніх передумов для співробітництва закладів освіти, науки та промисловості в частині посилення мотивації підприємств і науково-дослідних установ до співпраці із закладами освіти у спосіб розробки фіскальних стимулів, створення спільних проектів, науково-дослідних-освітніх центрів, розробки і реалізації спеціальних ощадних освітніх програм, розвиток ендаументу. Акцентовано, що на рівні закладів освіти має бути розроблена дієва система матеріального стимулювання потенційних виконавців науково-дослідних робіт.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Розділи у монографіях

1. Данилов А.Д. Фискальное регулирование финансового обеспечения сферы образования: [монография] / В. Савчук, А. Данилов; под ред.А.Д. Данилова // Фискальное регулирование экономического развития государства в посткризисный период. - К.: ДКС Центр, 2011. - С. 200-215. (Особисто автором визначено напрями оптимізації фінансового забезпечення закладів освіти).

у фахових виданнях

2. Савчук В.А. Напрями удосконалення формування фінансових ресурсів дошкільних закладів освіти / О.Д. Данілов, В.А. Савчук // Економіст. - 2010. - № 9. - С.17-21. (Особисто автором обґрунтовано напрями удосконалення формування фінансових ресурсів дошкільних закладів освіти).

3. Савчук В.А. Джерела формування і напрями використання фінансових ресурсів закладів освіти / В.А. Савчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 5. - С.37-41.

4. Савчук В.А. Передумови формування фінансових ресурсів закладів освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В.А. Савчук // Економіка і держава. - 2009. - № 3. - С.43-46.

5. Савчук В.А. Аналіз використання фінансових ресурсів закладами освіти Хмельницької області / В.А. Савчук / Інвестиції: практика і досвід. - 2009. - № 20. - С.59-61.

6. Савчук В.А. Аналіз динаміки функціонування закладів освіти у Хмельницькій області / В.А. Савчук // Економіка і держава. - 2009. - № 10. - С.32-34.

7. Савчук В.А. До питання про стан використання фінансових ресурсів закладами освіти Хмельницької області / В.А. Савчук // Економіка: проблеми теорії та практики: [зб. наук. праць]. - 2009. - № 257. - Т.5. - С.1315-1325.

в інших виданнях

8. Савчук В.А. Оптимізація формування фінансових ресурсів вищих закладів освіти / О. Данілов, В. Савчук // "Теорія і практика сучасної економіки": збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси. / ЧДТУ, 2010. - С.48-50. (Особисто автором обґрунтовано напрями оптимізації формування фінансових ресурсів закладів освіти).

9. Савчук В.А. Удосконалення фінансування дошкільних закладів освіти / О.Д. Данілов, В.А. Савчук // Фінансова система держави: проблеми і перспективи розвитку: [зб. наук. праць]. - К.: ДКС-центр, 2010. - С.37-39.

10. Савчук В.А. Джерела фінансування закладів освіти в Україні / В.А. Савчук // "Актуальні проблеми економічної системи України": матеріали V всеукр. наук. - практ. конференції молодих вчених, аспірантів і студентів: Черкаси. - ЧДТУ. - 2008. - Т.1. - С.234-236.

11. Савчук В.А. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення закладів освіти / В.А. Савчук // Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: [зб. тез доповідей Шостої Міжнар. наук. - практ. конференції молодих вчених]. - Тернопіль: ТНЕУ "Економічна думка", 2009. - Ч.2. - С.180-181.

12. Савчук В.А. Аналіз динаміки функціонування закладів освіти у Хмельницькій області / В.А. Савчук // Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку: [зб. наук. праць ІІІ Міжнародної наук. - практ. конференції] - Київ: ЕКОМЕН, 2009. - С.154-157.

13. Савчук В.А. До питання джерел формування фінансових ресурсів закладів освіти у Хмельницькій області / В.А. Савчук // "Moderni vymozenosti vedy - 2010": матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. - Прага: ВД "Наука і освіта", 2010. - С.10-12.

Анотації

Савчук В.А. Оптимізація формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - Національний університет державної податкової служби України. - Ірпінь, 2011.

Робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти. Визначено особливості становлення і розвитку системи закладів освіти у період незалежності України. Визначено сутність фінансових ресурсів закладів освіти, особливості їх формування та напрями використання. Обґрунтовано сутність оптимізації формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти, визначено напрями і критерії оптимізації.

Проаналізовано динаміку розвитку закладів освіти Хмельницької області, дано оцінку джерелам формування та напрямам використання фінансових ресурсів закладів освіти всіх рівнів та форм власності. Виявлено дисбаланси у процесах формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти.

Обґрунтовано доцільність заміни кошторисного фінансування бюджетуванням, побудовано табличні та матричні бюджети. Обґрунтовано доцільність запровадження страхування освітніх послуг. Розраховано рекомендований брутто-тариф та мінімальну суму страхового фонду. Побудовано оптимізаційні моделі формування і використання фінансових ресурсів закладів освіти всіх рівнів і форм власності.

Ключові слова: багатоканальне фінансування, бюджетування, заклад освіти, оптимізація, страхування, страховий тариф, фінансова автономія, фінансові ресурси.

Савчук В.А. Оптимизация формирования и использования финансовых ресурсов учреждений образования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук за специальностью 08.00.08 - деньги, финансы и кредит. - Национальный университет государственной налоговой службы Украины. - Ирпень, 2011.

Работа посвящена исследованию теоретических и практических принципов формирования и использования финансовых ресурсов учреждений образования. Определены особенности становления и развития системы заведений образования в период независимости Украины. Обоснованы особенности влияния на развитие системы учреждений образования таких факторов как: демографическая ситуация, миграционные процессы, особенности финансирования учреждений образования. Определена сущность финансовых ресурсов заведений образования, особенности их формирования и направления использования. Сделаны выводы о недостатках моноканальной системы финансирования учреждений образования и определены положительные черты многоканального финансирования сферы образования с учетом зарубежного опыта. Обоснована сущность оптимизации формирования и использования финансовых ресурсов заведений образования, определены направления и критерии оптимизации. Аргументирована сложность процесса оптимизации формирования и использования финансовых ресурсов учреждений образования из-за некорректности построения моделей оптимизации только путем экстремизации функций финансирования учреждений образования.

Проанализирована динамика развития учреждений образования Хмельницкой области, дана оценка источникам формирования и направлениям использования финансовых ресурсов учреждений образования всех уровней и форм собственности. Обнаружены дисбалансы в процессах формирования и использования финансовых ресурсов заведений образования. Выявлено, что дошкольные учреждения образования недостаточным образом финансируются за счет бюджета. Финансовые ресурсы используют исключительно на оплату труда и уплату коммунальных услуг. Средств на развитие материальной базы недостаточно. Аналогичная ситуация сложилась в сфере финансирования школьных учреждений образования, что создает необходимость самостоятельного поиска учреждениями образования дополнительных средств на финансирование своих нужд. Было определено, что высшие учреждения образования имеют больше возможностей в привлечении небюджетных источников формирования финансовых ресурсов, однако их финансовая автономия ограничивается рамками сметного финансирования.

Обоснованно целесообразность замены сметного финансирования бюджетированием, построены табличные и матричные бюджеты. На основании аналитических расчетов доказано, что внедрение бюджетирования будет способствовать более эффективному формированию и использованию финансовых ресурсов учреждений образования, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня финансовой независимости учреждений образования. Обоснованно целесообразность внедрения страхования образовательных услуг. Рассчитаны рекомендованный брутто-тариф и минимальная сумма страхового фонда. На основании трендового прогнозирования было доказано, что страховое поле на ближайшую перспективу будет увеличиваться, что способствует увеличению сумм страхового фонда.

Построены оптимизационные модели формирования и использования финансовых ресурсов заведений образования всех уровней и форм собственности. В оптимизационных моделях в качестве ограничений были использованы как количественные, так и качественные критерии (например, рейтинг учебного заведения).

Ключевые слова: многоканальное финансирование, бюджетирование, заведение образования, оптимизация, страхование, страховой тариф, финансовая автономия, финансовые ресурсы.

Savchuk V.A. Optimization of forming and use of financial resources of establishments of education. - Manuscript.

Dissertation for a degree Phd of economy in speciality 08.00.08 - money, finance and credit. - National University of the State Tax Service of Ukraine. - Irpin, 2011.

Work is devoted research of theoretical and practical principles of forming and use of financial resources of establishments of education. The features of becoming and development of the system of establishments of education are certain in a period independence of Ukraine. Certainly essence of financial resources of establishments of education, feature of their forming, and directions of the use. Essence of optimization of forming and use of financial resources of establishments of education, certainly directions and criteria of optimization are grounded.

The dynamics of development of establishments of formation of the Khmel'nickiy region is analysed, an estimation is given to the forming sources and directions of the use of financial resources of establishments of formation of all levels and patternsof ownership. Disbalances in the processes of forming and use of financial resources of establishments of education are foun out.

Grounded expedience of replacement of the estimate financing budgetin, tabular and matrix budgets are built. Grounded expedience of introduction of insurance of educational services. The made to order is expected gross-tariff and minimum sum of insurance fund. The optimization models of forming and use of financial resources of establishments of formation of all levels and patterns of ownership are built.

Keywords: multichannel financing, budgetin, establishment of education, optimization, insurance, insurance tariff, financial autonomy, financial resources.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність і види фінансових ресурсів державного підприємства. Особливості їх структури і нормативно-правового регулювання. Аналіз показників фінансового стану БЦДСС, оцінка структури джерел формування фінансових ресурсів, шляхи оптимізації.

  дипломная работа [732,1 K], добавлен 13.04.2012

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Призначення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства, їх формування та показники ефективності використання. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ДПТД "Нікітський сад", шляхи удосконалення системи управління.

  дипломная работа [752,9 K], добавлен 09.03.2012

 • Склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємства - не грошових коштів, а джерел, спрямованих на формування активів. Проблеми ефективного формування, використання та вдосконалення методів формування фінансових ресурсів будівельних підприємств.

  курсовая работа [248,6 K], добавлен 02.03.2011

 • Зміст фінансових ресурсів. Оборотні та необоротні кошти як джерело формування фінансових ресурсів. Фінансування підприємств за допомогою власного і позичкового капіталу. Оцінка фінансової стійкості в залежності від забезпеченості власними засобами.

  курсовая работа [58,6 K], добавлен 20.01.2010

 • Особливості управління та ефективність формування і використання фінансових ресурсів на державному підприємстві. Аналіз управління фінансами ПДЛП "Полтаваоблагроліс", рекомендації по удосконаленню напрямків формування та використання фінансових ресурсів.

  курсовая работа [44,5 K], добавлен 20.02.2010

 • Фінансові ресурси підприємства. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. Регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності проектів

  реферат [29,0 K], добавлен 31.05.2004

 • Теоретичні основи формування власних фінансових ресурсів підприємства. Аналіз власних фінансових ресурсів (на прикладі ТОВ ТВК "РіК Лтд"). Шляхи покращення формування власних фінансових ресурсів підприємства, вплив дивідендної політики на їх формування.

  дипломная работа [199,0 K], добавлен 26.03.2010

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ".

  курсовая работа [762,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Сутність системи загальної середньої освіти та її фінансування. Проаналізовано стан загальної середньої освіти в Україні. Освітня субвенція як фінансовий ресурс місцевим бюджетам. Фінансування загальноосвітніх навчальних закладів з альтернативних джерел.

  курсовая работа [954,1 K], добавлен 11.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.