Аналіз фінансової стійкості підприємства

Сутність і значення фінансової стійкості підприємства. Показники та методика її аналізу. Недоліки методики оцінювання. Організаційно-економічна характеристика СТОВ "Агрофірма "Зоря". Аналіз і оцінка абсолютних і відносних показників фінансової стійкості.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.05.2010
Размер файла 86,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий аналіз»

на тему:

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Виконана на матеріалах СТОВ “Агрофірма “Зоря”

Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи аналізу фінансової стійкості підприємства
1.1 Сутність і значення фінансової стійкості підприємства
1.2 Показники, та методика аналізу фінансової стійкості підприємства
1.3 Недоліки методики оцінювання фінансової стійкості підприємства
2. Аналіз фінансової стійкості підприємства (на матеріалах СТОВ “Агрофірма “Зоря”)
2.1 Організаційно-економічна характеристика СТОВ “Агрофірма “Зоря”
2.2 Аналіз і оцінка абсолютних показників фінансової стійкості СТОВ “Агрофірма “Зоря”
2.3 Аналіз і оцінка відносних показників і показників ринкової стійкості
2.4 Аналіз запасу фінансової стійкості господарства
Розділ 3.Шляхи покращення фінансової стійкості СТОВ “Агрофірма “Зоря”
Висновок
Список використаної літератури
Додатки
Вступ

Процес переходу до ринкової економіки в Україні та формування початкових ринкових структур потребують нових підходів до питань організації й ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.У складних умовах вітчизняного податкового клімату, кризи неплатежів, уповільнення реформ у виробничій та соціальній сферах суб'єкти господарювання можуть мати різні інтереси в питаннях одержання і розподілу прибутку та збільшення доходів підприємств. Основою цих та інших аспектів їхньої діяльності має виступати фінансова стійкість, оптимальний рівень якої підтримується за допомогою універсальних методів, вироблених світовою ринковою цивілізацією й об'єднаних через науку фінансового менеджменту в струнку та практично ефективну систему.

Тема даної курсової роботи - “Фінансова стійкість підприємства” є надзвичайно актуальною в сучасних умовах. Адже фінансове становище являє собою найважливішу характеристику фінансової діяльності підприємства. Воно визначає конкурентноздатність підприємства і його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин: як самого підприємства, так і його партнерів.

Мета роботи: з'ясувати теоретичні питання щодо фінансової стійкості підприємств та набути практичного досвіду щодо аналізу та оцінки фінансової стійкості суб'єктів господарювання.

У ході написання курсової роботи я ставлю перед собою такі завдання:

з'ясувати сутність і значення фінансової стійкості підприємства;

ознайомитися з абсолютними та відносними показниками фінансової стійкості;

розглянути типи фінансової стійкості підприємств;

сформувати недоліки методики оцінювання фінансової стійкості;

викласти організаційно-економічну характеристику сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Агрофірма “Зоря”;

провести аналіз і оцінку абсолютних, відносних показників та запасу фінансової стійкості даного господарства;

розробити конкретні пропозиції, спрямованих на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану господарства.

Об'єкт дослідження даної роботи: сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма “Зоря”.

Обгрунтованість та дієвість фінансових рішень в умовах ринкової економіки значною мірою залежать від якості фінансово-аналітичних розрахунків. Зміст та значущість таких розрахунків виходять за межі простих арифметичних дій або обчислення окремих безсистемно відображених показників.У разі застосування моделей, які б дозволили здійснювати поглиблену класифікацію стійкості фінансового стану та оцінювати можливості підприємства щодо його розвитку, можна було б своєчасно вживати заходів для покращення фінансового стану.Аналіз фінансової стійкості підприємтсва в даній курсовій роботі був виконаний на основі узагальнення різних методичних підходів щодо оцінювання фінансовогостану підприємств: визначення рівня забезпеченості запасів у складі оборотних активів підприємства джерелами їх формування ( В. Ковальов, О. Павловська, Г. Савицька, А. Шеремет, Р. Сайфулін ); обчислення певної кількості коефіцієнтів і на основі дослідження їх в динаміці та порівняння з нормативними значеннями вироблення певних висновків щодо фінансового стану підприємства.

1. Теоретичні та методологічні основи аналізу фінансової стійкості підприємства

1.1 Сутність і значення фінансової стійкості підприємства

Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних заходів у плані зміцнення фінансового стану суб'єктів господарювання. Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безперебійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держави на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня. Отже, основним завданням поточного періоду є забезпечення стійкого розвитку підприємств.

Стійкість - одна з найважливіших характеристик поведінки відособленої, автономно функціонуючої системи щодо зовнішніх умов, у яких вона існує. У загальному розумінні "стійкість" трактується як властивість системи так реагувати на зміни зовнішнього середовища, щоб не лише генерувати чинники, які зумовлюють її врівноважений стан, а й забезпечувати подальший розвиток. Залежно від виявлення виділяють три різновиди стійкості економічної системи: статичну, динамічну і результуючу, тобто таку, що генерує її кількісні та якісні зміни.

Щодо окремого підприємства, котре функціонує як відокремлена, автономна частка загальноекономічної системи, то його еволюційна характеристика у конкретному часі визначається як фінансовий стан.

В умовах ринку фінансовий стан підприємства розкриває не лише ступінь його життєдіяльності, а й потужність чинників розвитку, яка акумулюється в його стійкості. Очевидно, що найстійкішим є статичний стан, тобто стан спокою. Проте коли йдеться про характеристику стану певного процесу (у нашому випадку фінансово-господарського функціонування), необхідно брати до уваги ту обставину, що будь-який процес - це дія, рух, а рух не може бути статичним - він динамічний у суті свого прояву. Фіксована розмірність руху на певну дату відображає його статику.

Застосування терміну "стабільність" до характеристики фінансового стану підприємств є ознакою сталості руху як динамічного процесу, що має певну швидкість, темп, вимір прояву у порівнянні розмірностей теперішнього стану з минулим. Застосування терміну "стійкість" до динамічного процесу характеризує сталість його прояву в часі (динамічну стійкість).

Стабільність фінансового стану підприємства виявляється у:

- ритмічності виробництва якісної і дешевої продукції , яка має сталий попит ;

- міцному становищі підприємства на ринку ;

- високому рівні матеріально-технічної оснащеності виробництва та відтворення ;

- застосуванні передових технологій ;

- налагодженості економічних зв'язків із партнерами ;

- ритмічності кругообігу основного й оборотного капіталу ;

- ефективності господарських і фінансових операцій ;

- незначному ступені ризику в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності.

Таке розмаїття факторів, що впливають на діяльність ринкового підприємства, зумовлює різні аспекти прояву його стійкості, зокрема внутрішній, фінансовий, загальний.

Внутрішній аспект фінансової стійкості підприємства відображає такий стан його ресурсного потенціалу, його матерільно-речової і вартісної (грошової) структури капіталу і таку динаміку, при якій забезпечуються стабільно високі натурально-речові її фінансові результати функціонування підприємства.

Фінансова стійкість відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.

Загальна стійкість відображає рух грошових потоків , який забезпечує постійне перевищення надходжень коштів (доходів) над витрачанням (затратами). Умовою загальної стійкості підприємства є його здатність вільно розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовищ. Для цього підприємство повинно мати гнучку структуру фінансових ресурсів.

Головною метою загальної стійкості підприємства є фінансова стійкість, яка формується в процесі всієї його фінансово-господарської діяльності.

Для підприємства першим рівнем стійкість як протидія спаду обсягів виробництва і руйнуванню ресурсного потенціалу (кризовий стан). Більш високим рівнем фінансово-економічної стабілізації є забезпечення такої стійкості, яка зумовлює поступальне економічне зростання і перехід до розширеного відтворення.

Отже, економічна категорія "фінансова стійкість" є категорією відтворювального процесу. Вона розкриває економічні відносини, які складають фінансовий механізм забезпечення поступального руху соціально-економічного розвитку.

Незаперечне те, що фінансова стійкість підприємств позитивно впливає і на розв'язання державних фінансових проблем, зокрема на зміцнення бюджету всіх рівнів.

Сказане вище свідчить про те, що тільки за умови фінансової стійкості суб'єктів господарювання економічна система може генерувати чинники позитивних кількісних і якісних змін у майбутньому періоді - і періоді процесу розвитку, переходу до досконалішого фінансового стану, який більш значний потенціал. [21, 127-129]

На мою думку, фінансова стійкість підприємства повинна характеризувати таким станом фінансових ресурсів, який би відповідав вимогам ринку і водночас задовольняв потреби розвитку підприємства.

1.2 Показники фінансової стійкості підприємства та методика їх розрахунків

Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. Цей ступінь незалежності можна оцінювати за різними критеріями:

- рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;

- платоспроможністю підприємства (його потенційною спроможністю покрити термінові зобов'язання мобільними активами);

- часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах фінансування.

Наведеним критеріям відповідає сукупність абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, де враховано нормативні вимоги щодо характеристики фінансового стану підприємства в Україні.

До абсолютних показників фінансової стійкості відносять наступні групи показників:

· для характеристики джерел формування запасів і затрат, що відображають різний ступінь охоплення різних видів джерел :

1. Наявність власних оборотних коштів (НВОК).Цей показник можна розрахувати двома способами

Перший спосіб. Розраховується як різниця між поточними активами і поточною (короткостроковою) кредиторською заборгованістю:

НВОК = (2 р. АБ + 3 р. АБ) - 4р. ПБ

Він показує , яка сума поточних активів сформована за рахунок власного капіталу або що залишається в обороті підприємства після повного погашення кредиторської заборгованості. Як показує практика, джерелами формування довгострокових активів є перманентний капітал (власний і прирівняний до нього капітал і довгострокові позикові кошти - довгострокові пасиви).Але бувають випадки формування довгострокових активів за рахунок короткострокових кредитів. Поточні ж активи формуються за рахунок власного капіталу та короткострокових позикових коштів. Тому поточні активи - оборотний капітал (підсумки розділів 2 і 3 активу балансу) можна поділити на дві частини:

- змінна частина, сформована за рахунок короткострокових зобов'язань підприємства;

- постійна частина, сформована за рахунок постійного капіталу.

Нестача власного оборотного капіталу веде до збільшення змінної і зменшення постійної частини поточних активів, а це свідчить про посилення фінансової залежності підприємства і нестійкий його стан.

Тому для визначення величини власного капіталу, що використовується в обороті підприємства, існує другий спосіб розрахунку наявності власного оборотних коштів.

Другий спосіб. Даний показник розраховується як різниця між перманентним (постійним) капіталом і величиною поза оборотних активів:

НВОК = (1р. ПБ + 3р. ПБ) - 1р. АБ

2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат (ВДПД). Отримується шляхом додавання до власних оборотних коштів величини довгострокових пасивів (3 розділ пасиву балансу).

ВДПД = НВОК + 3Р. ПБ

3. Загальна величина основних джерел формування запасів і затрат (ЗВОД). Розраховується додаванням до власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат суми короткострокових кредитів і позикових коштів (за виключенням позик, не погашених у термін):

ЗВОД = ВДПД + КК ,

де КК - короткострокові кредити і позикові кошти (за виключенням позик, не погашених у термін);

· показники забезпеченості запасів і затрат джерелами їх формування:

1. Лишки (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (?НВОК):

?НВОК = НВОК - ЗЗ ,

де ЗЗ - запаси і затрати (2 розділ активу балансу);

2. Лишки (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат (?ВДПД)

?ВДПД = ВДПД - ЗЗ;

3. Лишки (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (?ЗВОД):

?ЗВОД = ЗВОД - ЗЗ

Для нормальної життєдіяльності підприємство повинно обов'язково мати власні оборотні кошти.

Якщо підприємство має короткострокові борги , то воно зобов'язане сплатити їх поточними активами. Якщо після сплати у підприємства залишається “нуль” власних оборотних коштів , то воно не зможе погасити довгострокові борги поточними активами ; якщо отримують суми зі знаком “-”, то це означає , що підприємство не зможе розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями.

Наявність власних оборотних коштів за формою балансу згідно з П(С)БО 2 розраховується як різниця між оборотними активами та поточною кредиторською заборгованістю(р.2 АБ - р.5 ПБ).[8, 222-226]

Крім розрахунку та аналізу в динаміці наявності власних оборотних коштів при оцінці фінансової стійкості доцільно розраховувати сукупність відносних аналітичних показників. Система даних показників дозволяє оцінити здатність підприємства відшкодувати поточні борги у визначені терміни, фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, мобільність власного капіталу, здатність капіталу утворювати активи, заборгованість підприємства. У таблиці 1.1 наведено коефіцієнти фінансової стійкості з алгоритмами їх розрахунку на основі інформації, що міститься у балансі підприємства відповідно до П(С)БО 2 “Баланс”.

Таблиця 1.1 - Система показників фінансової стійкості підприємства

Найменування

показника

Алгоритм розрахунку

Умовне

позначення

Критерій

%

1

2

3

4

1.Коефіцієнт автономії (незалежності) (Кавт.)

2.Коефіцієнт мультиплікації власного капіталу (Кмульт.)

3.Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс)

4.Коефіцієнт фінансового лівериджу (Кфл).

5.Коефіцієнт загальної заборгованості (Кзз)

6.Коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу (Кдз)

7.Коефіцієнт маневрування (Кман)

8.Коефіцієнт долі власного капіталу в оборотних активах (Квок)

9.Коефіцієнт структури позикового капіталу (Кспк)

10.Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу (Кспвк)

11.Коефіцієнт структури довгострокових вкладень(Ксдз)

12.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів (Крв)

13.Коефіцієнт накопиченої амортизації (Кна)

14.Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс)

15.Коефіцієнт маневреності робочого капіталу(Кмрк)

Кавт = К / ВБ

Кмульт = ВБ / К

Кфс = (К+ ДЗ) / ВБ

Кфл = ДЗ / К

Кзз = З / ВБ

Кдз = ДЗ / (К+ДЗ)

Кман = ВОК / К

Квок = ВОК / ОА

Кспк = ДЗ / З

Кспвк = З / К

Ксдз = ДЗ / НА

Крв = ОЗзал / ВБ

Кна = ЗОЗ/ОЗперв.

Кфс = К / З

Карк = Зп / РК

К - власний капітал

ВБ - валюта балансу

ДЗ-довгострок. зобов'язання

З-зобов'язання

ВОК - власний оборот. капітал

ОА - оборотні активи

НА-необоротні активи

ОЗзал.-осн. засоби (залишк.варт)

ЗОЗ-знос осн. Засобів

Зп - запаси

РК - робочий капітал

Збільшення;

Кавт ? 0,5

Зменшення;

Кмульт. = 2

Кфс=0,85-0,9

Зменшення;

Кфл. ? 0,25

Зменшення;

Кзз. ? 0,5

Зменшення

Збільшення;

Кман=0,4-0,6

Збільшення;

Квок = 0,2

-

Зменшення;

Збільшення;

-

-

Кфс > 1

Зменшення

16.Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів (Кмвок)

17.Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів (Кзап)

Кмвок = ГК / ВОК

Кзап = ВОК / Зп

ГК - грошові кошти

Збільшення

Збільшення

Коефіцієнти фінансової стійкості залежать від обсягу і характеру розміщення в активах власного капіталу. Оскільки розміщення власного капіталу починається з формування необоротних активів, то його надходження до обороту буде залежати від складності технології виробництва та від вартості устаткування, яке забезпечує дану технологію. Що стосується власного оборотного капіталу, то його обсяг залежить від швидкості обертання оборотних активів: потреба в оборотному капіталі буде тим меншою, чим швидше обертаються оборотні активи.

Отже, підприємства з коротким технологічним циклом загалом потребують менше власного капіталу при рівних обсягах діяльності, ніж підприємства з тривалим циклом.

З вище наведеного критичне значення коефіцієнта автономії, який характеризується питомою вагою власного капіталу в загальному обсязі капіталу підприємства, буде тим вищим, чим більшою є доля необоротних активів у сукупних активах і чим повільніше обертаються оборотні активи підприємства. Аналогічні підходи застосовуються при обґрунтуванні критеріїв оцінки коефіцієнтів фінансової стійкості та структури позикових коштів підприємства.

Коефіцієнт мультиплікації капіталу є оберненим до коефіцієнта автономії, отже, нормальне значення його має бути тим вищим, чим більшою є питома вага оборотних активів і чим швидше обертаються оборотні активи підприємства. Ці ж підходи можна застосувати до визначення критеріїв оцінки коефіцієнтів загальної заборгованості та співвідношення позикового і власного капіталу.

Критерії оцінки коефіцієнтів фінансового ліверіджу, довгострокового залучення позикового капіталу та структури довгострокових вкладень залежать від потреби підприємства у зовнішніх джерелах фінансування, вартості фінансових ресурсів та можливостей їх залучення на момент оцінки.

Коефіцієнт маневрування обчислюється як питома вага оборотного капіталу у загальному обсязі власного капіталу підприємства. Частка власного капіталу в обороті залежить від загального обсягу власного капіталу та суми його іммобілізації в необоротних активах.

Коефіцієнт частки власного капіталу в оборотних активах формується під впливом чинників, що діють на ринку фінансових ресурсів: здешевлення позикових коштів спонукає підприємства залучати їх до обороту, що призводить до зниження коефіцієнта частки власного капіталу. Більш стійким чинником є оборотність оборотних активів, яка також сприяє або перешкоджає залученню позикового капіталу. Оскільки оборотність активів пов'язана з технологією виробництва, то за інших рівних умов кредитори віддадуть перевагу підприємствам з прискореною оборотністю, тобто коефіцієнт частки власного капіталу в оборотних активах буде тим нижчим, чим вищою буде швидкість обороту активів.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів визначається питомою вагою основних засобів у загальних активах підприємства. Критерій його оцінки залежить від виду діяльності та технології виробництва продукції: у підприємствах зі складними наукомісткими технологіями значення коефіцієнта реальної вартості основних засобів має бути вищим, ніж у підприємствах, виробничі технології яких не потребують використання у виробничому процесі дорогих високоефективних пристроїв та механізмів. При оцінці даного коефіцієнта треба зважати на те, що чим повніше реалізується потужність підприємства, тим нижчим, за інших рівних умов, має бути значення коефіцієнта реальної вартості основних засобів.

Коефіцієнт накопиченої амортизації характеризує ступінь спрацювання основних засобів підприємства і, на відміну від розглянутих показників, оцінюється за "відкритим" критерієм: чим нижчим буде значення даного коефіцієнта, тим вищої оцінки заслуговує стан основних засобів, їх відповідність сучасним вимогам виробництва.

Коефіцієнт фінансової стабільності (фінансування) характеризує забезпеченість власними коштами; перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу характеризує частку запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах; обмежує свободу маневру власними коштами. Збільшення запасів призводить до уповільнення оборотності обігових коштів, в умовах інфляції - до залучення дорогих кредитів, що зменшує платоспроможність підприємства.Таким чином, даний показник має зменшуватися.

Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів характеризує частку абсолютно ліквідних активів у власних обігових коштах.

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими еоштами запасів характеризує наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування.

Отже, специфіка фінансових коефіцієнтів, за виключенням коефіцієнта накопиченої амортизації, полягає у тому, що їх нормальне значення знаходиться у визначеному інтервалі. Тобто, оцінка буде однаково негативною як при значній недостатності, так і при значному перевищенні показником нормального значення (критерію). Поєднання аналізу всіх наведених абсолютних та відносних показників фінансової стійкості об'єктивно відображає фінансову ситуацію, що склалася на підприємстві.[10, 166-171]

1.3 Характеристика типів фінансової стійкості

Фінансове становище являє собою найважливішу характеристику фінансової діяльності підприємства. Воно визначає конкурентноздатність підприємства і його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин: як самого підприємства, так і його партнерів. Якщо підприємство фінансово стійке, воно має перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в одержанні кредитів, у виборі постачальників і виборі кваліфікованих кадрів. Чим вища стійкість підприємства, тим більш незалежне воно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури.

Стійкий фінансовий стан підприємства є результатом ефективного управління всією сукупністю виробничо - господарських факторів, що визначають результати діяльності підприємства. Поняття “стійкого фінансового стану” необхідно розглядати не тільки як якісну характеристику, а і як кількісно виміряне явище. Адже фінансова стійкість визначається відношенням вартості матеріальних оборотних активів (запасів і затрат) до величини власних та позичених джерел коштів для їх формування.

По рівню покриття різних видів джерел суми запасів і затрат розрізняють декілька видів фінансової стійкості підприємства:

· абсолютна стійкість фінансового стан, коли власні джерела формування оборотних активів покривають запаси і затрати. При цьому наявність власних джерел формування оборотних активів визначається по балансу підприємства як різниця між сумою джерел власних та прирівняних до них коштів і вартістю основних фондів і позаоборотних активів;

З < ВОК

· нормальна стійкість фінансового стану, коли запаси і втрати покриваються сумою власних джерел формування оборотних активів і довгостроковими позиченими джерелами (ДПД);

З < ВОК + ДПД

· нестійкий фінансовий стан, коли запаси і затрати покриваються сумою власних джерел формування оборотних активів, довгострокових позикових джерел, короткострокових кредитів і позик (КК);

З < ВОК + ДПД + КК

· кризовий фінансовий стан, коли запаси і витрати не покриваються всіма видами можливих джерел їх забезпечення (власних, позикових та ін.), підприємство знаходиться на межі банкрутства.

З > ВОК + ДПД + КК [8, 232-233]

Таблиця 1.2 - Характеристика фінансової ситуації [5, 320]

Абсолютна стійкість

Нормальна стійкість

Нестійке фінансове становище

Кризовий фінансовий стан

ВОК?0

ВОК<0

ВОК<0

ВОК<0

ВДПД?0

ВДПД?0

ВДПД<0

ВДПД<0

ЗВОД?0

ЗВОД?0

ЗВОД?0

ЗВОД<0

1 - 1,1

0 - 1,1

0 - 0,1

0

Для визначення типу фінансової стійкості підприємства за даними форми № 1 “Баланс” складають агрегований баланс, позиції активу і пасиву якого за ступенем агрегації відповідають меті аналізу. Алгоритм складання агрегованого балансу наведено в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Агрегований баланс

Актив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Пасив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Необоротні активи (НА)

Власний капітал (ВК)

Запаси (З)

Довгострокові зобов'язання (ДПД)

Кошти, розрахунки та інші активи (К)

Короткострокові зобов'язання (КК)

У тому числі:

Короткострокові кредити і позики

Баланс

Баланс

На основі даних агрегованого балансу проводиться аналіз фінансової стійкості підприємства.[17, 90]

При проведенні фінансового аналізу підприємства важливо визначити запас фінансової стійкості (зони безпечності), під яким розуміють той обсяг реалізації, який забезпечує підприємству стійкість його фінансового становища.

Для цього використовують такі показники:

a. виручка від реалізації (без ПДВ, АЗ);

b. повна собівартість продукції;

c. прибуток;

d. постійні витрати;

e. змінні витрати;

f. маржинальний дохід;

g. поріг рентабельності;

h. запас фінансової стійкості.

Для того, щоб отримати прибуток від реалізації (П), необхідно від виручки (ВР) відняти повну собівартість продукції (ПС):

П = ВР - ПС

У короткостроковому періоді всі витрати відносно обсягу виробництва умовно поділяють на змінні та постійні.

Змінні витрати змінюються зі зміною обсягу виробництва. Це матеріали, корми, насіння, паливо, заробітна плата робітників, які виконують основні технологічні роботи, тощо.

Постійні витрати не змінюються із зміною обсягу виробництва. Це, наприклад, амортизація основних засобів, орендна плата, витрати на управління та організацію виробництва, заробітна плата службовців, керівного складу і т. ін.

Постійні витрати і прибуток складають маржинальний дохід підприємства.

Поріг рентабельності являє собою відношення суми постійних витрат у собівартості продукції до питомої ваги маржинального доходу у виручці:

Прен. = ПЗ / ПВМД ,

де Прен - поріг рентабельності (точка беззбитковості, критична точка);

ПВМД - питома вага маржинального доходу у виручці.

Економічний зміст даного показника полягає в тому, що визначається та сума виручки, яка необхідна для покриття всіх постійних витрат підприємства. Прибутку при цьому не буде, але не буде і збитку. Рентабельність тут дорівнює нулю. Показник (точка беззбитковості) використовується для розрахунку запасу фінансової стійкості (ЗФС):

ЗФС = ВР - Прен / ВР * 100%

або ЗФС = ВР - Прен

де ВР - виручка від реалізації продукції.[8 ,235-236]

1.4 Недоліки методики оцінювання фінансової стійкості підприємства

Сьогодні головною проблемою ефективного функціонування підприємств України є відсутність комплексної системи оцінки фінансової стійкості, яка б справді допомогла керівництву підприємства виявляти “больові точки” та ухвалювати управлінські рішення.

Щоб бути реалізованим у ході аналізу й контролю, поняття “фінансова стійкість”, повинно бути формалізовано у вигляді системи показників. Саме вони є важливим інструментом оцінки, планування та управління діяльністю підприємств.[24, 113-117]

На основі дослідження та узагальнення різних методичних підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства виокремлюють три фундаментальних:

1) визначення рівня забезпеченості запасів у складі оборотних активів підприємства джерелами їх формування;

2) обчислення певної кількості коефіцієнтів і на основі дослідження їх в динаміці та порівняння з нормативними значеннями вироблення певних висновків щодо фінансового стану підприємства;

3) застосування одного інтегрованого показника, який складається з декількох найбільш вагомих коефіцієнтів, визначення певних меж його значення для ідентифікації фінансового стану підприємства.

Згідно з першим методичним підходом ( В.Ковальов, О.Павловська, Г.Савицька, А.Шеремет, Р.Сайфулін ) визначають чотири типи фінансової стійкості підприємства:

· абсолютна стійкість фінансового стану;

· нормальна стійкість фінансового стану;

· нестійкий (передкризовий) фінансовий стан;

· кризовий фінансовий стан.

Щодо визначення ступеня фінансової стійкості залежно від того, які саме джерела використовуються для формування запасів, найбільш зрозумілою, на мою думку, є методика запропонована В.Ковальовим. Вважаю, що підхід до ідентифікації типу фінансової стійкості залежно від джерел покриття запасів не втратив своєї актуальності, проте слід застосовувати уточнення, які стосуються, по-перше, порівняння величини запасів з показником “чисті оборотні активи” (В.Ковальовим здійснюється порівняння величини запасів з показником “власні оборотні кошти”), по-друге, диференціація нестійкого фінансового стану з погляду на його припустимість або неприпустимість.

Другий підхід, який використано у Положенні про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємства, що підлягають приватизації, та за якого “загальний висновок про рівень фінансового стану підприємства робиться на підставі аналізу відповідності кожного з показників, включених у спеціально підібрану систему, їх граничним значенням”, в літературних джерелах можна зустріти як одно факторний дискримінантний аналіз. Проте вітчизняний економіст О.Терещенко зазначає, що “в Україні використовуються численні методики одно факторного дискримінантного аналізу, однак вони безсистемні, не враховують галузевих особливостей і не містять відповідних “ключів” інтерпретації.”

Таким чином, простежуються такі недоліки методики оцінки фінансового стану, яку містить положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації:

· застосування єдиних нормативних значень для підприємств різних галузей та напрямків економічної діяльності;

· неможливість точного обчислення більшості показників, що пропонуються до розрахунку за формами фінансової звітності;

· відсутність поглибленої класифікації рівнів фінансової стійкості (фінансовий стан згідно з Положенням ідентифікується за двома характеристиками: “задовільний” або “незадовільний”, завдяки чого підприємство, яке має недостатню фінансову стійкість, може бути умовно віднесене до таких, фінансовий стан яких визначається як “задовільний”).

Третій методичний підхід, який полягає у застосуванні єдиного інтегрованого показника, найчастіше застосовується для оцінки вірогідності банкрутства досліджуваного підприємства. Вироблення таких показників є результатом досліджень можливості здійснення комплексної оцінки фінансового стану за допомогою багатофакторного дискримінантного аналізу.

Метою багатофакторного дискримінантного аналізу є виведення та інтерпретація значення однієї залежної (пояснювальної) змінної за допомогою значень багатьох незалежних (пояснювальних) змінних. У процесі аналізу підбирають ряд показників, для кожного з яких визначається вага у “дискримінантній функції”.

В економічній літературі розглядаються моделі: Альтмана, Спрінгейта, Талера, Тішоу, Ліса, Конана, Гольдера та ін.

Більшість вітчизняних та російських економістів, серед яких Г.Савицька, І.Бланк, В.Белоліпецький, Н.Русак, В.Русак, Г.Кірейцев, Н.Виговська, О.Терещенко, визнають неможливість застосування таких моделей до вітчизняних умов.

Проаналізувавши наявні методики, можна дійти висновку, що основними недоліками є те, що за їх використання:

1) при застосуванні більшості з них не враховуються галузеві особливості розвитку підприємств, за винятком моделей, розроблених групою французьких аналітиків, яку очолив Мішель Гольдер;

2) не отримується відповідь на запитання, які фактори вплинули на визначений рівень фінансової стійкості;

3) відсутня поглиблена класифікація фінансової стійкості досліджуваного суб'єкта господарювання (за більшістю розглянутих моделей визначається три-чотири рівні ймовірності банкрутства, виняток становить французька модель Конана і Гольдера, якою представлена 10-рівнева вірогідність затримки платежів);

4) за результатами застосування моделей не отримується інформація про додаткові шанси (можливості розвитку ) підприємства;неможливо отримати арифметично точний результат, оскільки серед показників, необхідних для обчислення, деякі не можуть бути визначені зовнішніми користувачами за формами звітності, складеними згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Наявність значної кількості недоліків свідчить про неможливість застосування таких моделей у вітчизняній аналітичній практиці. Тому стала актуальною проблема розробки такої методики оцінки, яка б давала чітке уявлення про наявний стан підприємства, середовище, в якому воно функціонує, вимагала мінімуму і могла б бути підставною для вироблення рекомендацій щодо подальшого підвищення його стійкості.[26, 37-39]

2. Аналіз фінансової стійкості підприємства ( на матеріалах СТОВ АгрофірмаЗоря)

2.1 Організаційно-економічна характеристика СТОВ Агрофірма Зоря

Сільськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма ”Зоря” створене у 1991 році у відповідності до Конституції України та Законів України "Про господарські Товариства", "Про підприємства в Україні", "Про власність" та чинного законодавства України. Сільськогосподарське Товариство створене в процесі реорганізації Агрофірми "Зоря" і є його правонаступником. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

В якості юридичної особи Товариство має майно, відокремлене від майна учасників товариства та будь-якої третьої особи, має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав і несе обов'язки.

Товариство знаходиться в селі Чевельча Полтавської області Оржицького району.

Метою створення Товариства є отримання прибутку, більш повного використання землі, об'єднаних майнових, виробничих, фінансових та комерційних зусиль по виробництву м'яса, молока, кормів, зерна, цукрових буряків, соняшника, їх переробка та реалізація для задоволення попиту населення підприємств торгівлі, переробної та інших підприємств і організацій усіх форм власності, а також з метою нарощування власності за рахунок прибутку товариства та на сприяння розвитку всіх виробничих підрозділів Товариства.

Основними завданнями діяльності Товариства є:

об'єднання та координація зусиль по виробництву м'яса, молока, зерна, цукрових буряків, соняшника їх переробка та реалізація, виробництво та раціональне використання кормів, проведення селекційної роботи і розведення перспективних порід свиней, ВРХ;

створення спільними зусиллями умов для найбільш ефективного господарювання, одержання максимального прибутку доходу, нарощування виробничого потенціалу, раціонального використання сировини, матеріальних трудових ресурсів і на цій основі економічного і соціального розвитку Товариства, а також формування стратегії інвестиції для вирішення завдань розвитку виробничої бази Товариства з урахуванням кон'єктури ринку;

вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку, розвитку нових форм реалізації продукції взаємовигідних зовнішньо - економічних зв'язків, валютно-фінансового і технічного співробітництва з закордонними організаціями та фірмами, створення підприємств різних видів, спільне володіння майном, як на території України так і за її межами;

постійне оновлення та удосконалення асортименту, підвищення якості продукції, освоєння інших галузей, виробництва основних видів продукції та послуг в т. ч. з іншими підприємствами;

підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових ресурсів у цілях подальшого розвитку виробництва і соціальної сфери в інтересах Товариства;

впровадження передового досвіду споріднених підприємств по подальшому вдосконаленню технології виробництва, підвищення якості продукції скороченню, витрат.

Предметом діяльності Товариства є:

організація виробництва м'яса свинини, ВРХ, молока на промисловій основі, зерна, цукрового буряка, соняшника їх переробки та реалізація, виробництво та раціональне використання кормів, проведення селекційної племінної роботи і розведенню перспективних порід свиней, ВРХ за рахунок впровадження прогресивних технологій .досягнень науки та передового досвіду на основі спеціалізації та концентрації виробництва підвищення економічної ефективності використання матеріальних , фінансових та інших ресурсів;

виробництво, переробка, реалізація продукції включаючи мережу власних пунктів громадського харчування та торгівлі;

оптова, оптово-роздрібна та роздрібна торгівля, закупівельна, комісійна та торгівельно-посередницька діяльність постачання;

організація та здійснення заходів по охороні навколишнього середовища, розробки та впровадження раціоналізаторських пропозицій.

ремонтно-будівельна діяльність, надання послуг.

Товариство також може здійснювати іншу незаборонену діючим законодавством України діяльність направлену на досягнення мети вказаної Статутом.

СТОВ проводить поряд з державним забезпеченням і соціальним страхуванням громадян заходи внутрігосподарського призначення. За рахунок Товариства утримуються дитячі і дошкільні заклади, школа, виділяються кошти для поліпшення охорони здоров'я учасників та членів їх родини, вирішуються житлові проблеми.

Все майно в Товаристві-основні та оборотні засоби виробництва, грошові та майнові внески його членів, вироблена ними продукція, одержані доходи, цінні папери та будь-яке інше майно придбане на законних підставах є спільною часткою власності його членів та Товариства як юридичної особи.

Товариство має право на зовнішньо - економічну діяльність:

* здійснення зовнішньо - економічної діяльності згідно чинного законодавства України, в тому числі: орендні та лізингові операції, посередницькі операції учасників зовнішньо - економічних зв'язків;

здійснення експорту та імпорту товарів, капіталів, робочої сили;

спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, що включає створення підприємств різних видів і форм власності;

товарообмін (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між сільськогосподарським товариством та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності;

інші види зовнішньоекономічної діяльності, не забороненої прямо у виключній формі законодавством України.

“Зоря” - обласне насіннєве господарство, яке вирощує озиму і яру пшеницю, ячмінь, овес, просо з дотриманням сівозмін. Насіннєву еліту і супереліту висівають заниженими нормами, наприклад, ячмінь по 120 кг/га при нормі 220-240. Середня урожайність пшениці в 2004 році становила 56,7 ц/ га, кукурудзи в сухому зерні 100-110 ц/ га, буряків 400 ц/ га. На 500 га засіяно озиму пшеницю.

Завжди тримається до весни резервний фонд ярої пшениці. Тому у неврожайному 2003 році не було проблем ні з засівним матеріалом ні з продовольчим зерном.

СТОВ Агрофірма “Зоря” десять років є кращим господарством району. У 2004 році сума грошей, яка залишилася у власності господарства близько 240 тис. гривень завдяки державній програмі підтримки сільського господарства. До Держрезерву на Чутівську хлібну базу було здано - 100 тонн пшениці 3 класу по 800 грн./ т,4 класу -600 тонн по 700 грн./ т. Понад 1000 тонн видано працівникам на паї і зарплату.

Господарство “Зоря” має в своєму розпорядженні 3000 га орної землі, для обробітку якої має 45 тракторів, 4 комбайни.

Велику увагу приділяють тваринництву. В господарстві функціонують: свинотоварна ферма на 1300 голів , птахо товарна ферма майже на 10000 курей та молочнотоварна ферма.

Важливим сегментом господарювання “Зоря” є виробництво молока. У 2003 році доїли в середньому 3000-3200 кг. молока на корову. Поступово поновлюється стадо, додаючи до української чорно-рябої червоно-рябу породу. Введено в експлуатацію новий корівник на 350 голів. У 2004 році довели дійсне стадо до 600 голів.

СТОВ “Зоря” має власний комбікормовий завод, пекарню, реалізують корми приватному сектору.

Таблиця 2.1 - Основні показники фінансово - господарської діяльності СТОВ Агрофірми ??Зоря ?? за 2002-2004 роки

№ п/п

Показник

2002рік

2003рік

2004рік

Зміна за рік

2002/2003 тис. грн.

%

2003/2004 тис. грн.

%

1

Середньоспискова чисельність працівників , чол..

345,0

340,0

371,0

-5,0

98,6

+31,0

109,1

2

Середньомісячна заробітна плата працівників , грн..

240,6

237,5

330,7

-3,1

98,7

+93,2

139,2

3

Середньорічна вартість майна , тис. грн..

8248,0

8977,6

9379,8

+729,6

108,8

+402,2

104,5

4

Середньорічна вартість основних засобів , тис. грн..

5990,9

6463,4

7665,9

+472,5

107,9

+1202,5

118,6

5

Середньорічна вартість оборотних засобів , тис. грн.

3318,8

4066,3

4397,3

+747,5

122,5

+331,0

108,1

6

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ,АЗ , тис. грн..

5957,8

5380,0

7157,5

-577,8

90,3

+1777,5

133,0

7

Затрати на виробництво реалізованої продукції(робіт, послуг) , тис. грн..

5509,2

4584,5

6455,0

-924,7

83,2

+1870,5

140,8

8

Питома вага затрат у виручці від реалізації , % (7/6*100)

92,5

85,2

90,2

-7,3

х

+5

х

9

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) , тис. грн..

710,0

734,3

447,2

+24,3

103,4

-287,1

60,9

10

Питома вага прибутку від реалізації у виручці від реалізації , %(9/6*100)

11,9

13,6

6,2

+1,7

х

-7,4

х

11

Валовий прибуток , тис. грн..

448,6

795,5

702,5

+346,9

177,3

-93,0

88,3

12

Чистий прибуток , тис. грн..

710,0

637,0

447,2

-73,0

89,7

-189,8

70,2

13

Рентабельність продукції , % (6/7*\100)

108,1

117,4

110,9

+9,3

х

-6,5

х

14

Рентабельність капіталу , % (12/3*100)

8,6

7,1

4,8

-1,5

х

-2,3

х

Проаналізувавши основні показники фінансово - господарської діяльності СТОВ можна зробити висновки :

1) спостерігається збільшення середньорічної вартості майна, основних і оборотних засобів як у 2003 році так і у 2004 році ;

2) виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) у 2003 році в порівнянні з даними 2002 року знизилась на 577,8 тис. грн.(90,3 %), але збільшилась у 2004 році на 1777,5 тис. грн.(133 %) порівняно з даними 2003 року;

3) затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2003 році знизились на 924,7 тис. грн.(83,2%) порівняно з 2002 роком, а в 2004 році зросли на1870,5 тис. грн. (140,8%) в порівнянні з даними 2003 року;

4) рентабельність продукції у 2003 році збільшилась на 62,5% порівняно з даними 2002 року, а в 2004 році знизилась на 95,0% в порівнянні з даними 2003 року;

5) рентабельність капіталу знизилась як у 2003 році на 10,0% , так і у 2004 році на 47,2%.

2.2 Аналіз і оцінка абсолютних показників фінансової стійкості СТОВ “Агрофірма “Зоря”

Найповніше фінансову стійкість підприємства може бути розкрито на основі вивчення рівноваги між статтями активу і пасиву балансу. Фінансова рівновага активів і пасивів балансу лежить в основі оцінки фінансової стійкості підприємства.

На підприємстві йде постійне формування запасів товаро-матеріальних цінностей, на що використовують власні і залучені засоби. Аналізуючи відповідність і невідповідність ( надлишок або нестача ) запасів і витрат визначають абсолютні показники фінансової стійкості.

Для зручності за даними балансу СТОВ “Агрофірма “Зоря”(додаток 1) складемо агрегований баланс (табл.2.3.).

Таблиця 2.3. Агрегований баланс

тис. грн.

АКТИВ

2002р

2003р

2004р

ПАСИВ

2002р

2003р

2004р

Необоротні активи

4929,2

4911,3

4982,5

Власний капітал (ВК)

5417

6036,9

6203,3

Запаси

3153

3788,4

4227,6

Довгострокові зобов'язання (КД)

2245

2245

2245

Кошти, розрахунки та інші активи

165,8

277,9

169,7

Короткострокові зобов'язання (КК)

586

695,7

931,5

У т.ч. короткострокові кредити і позики

265

330,8

538,8

Баланс

8248

8977,6

9379,8

Баланс

8248

8977,6

9379,8

Відповідно до методики розрахунку показників фінансової стійкості підприємства, розрахуємо абсолютні показники фінансової стійкості для СТОВ “Агрофірма “Зоря”.

1. Наявність власних оборотних коштів (НВОК):

2002р. НВОК=5417,0+2245,0-4929,2=2732,8 тис. грн.

2003р. НВОК=6036,9+2245,0-4911,3=3370,6 тис. грн.

2004р. НВОК=6203,3+2245,0-4982,5=3465,8 тис. грн.

2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат (ВДПД):

2002р. ВДПД=2732,8+2245,0=4977,8 тис. грн.

2003р. ВДПД=3370,6+2245,0=5615,6 тис. грн.

2004р. ВДПД=3465,8+2245,0=5710,8 тис. грн.

3. Загальна величина основних джерел формування запасів та затрат (ЗВОД):

2002р. ЗВОД=487,8+225,0=712,8тис. грн.

2003р. ЗВОД=1125,6+298,7=1424,3 тис. грн.

2004р. ЗВОД=1220,8+285,0=1505,8 тис. грн.

У таблиці 2.4 наведено аналіз фінансової стійкості господарства за даними агрегованого балансу (табл.2.3.)

Таблиця 2.4. Аналіз фінансової стійкості СТОВ “Агрофірма “Зоря”

Показники

2002

2003

2004

2003/2002

2004/2003

Власний капітал

7662

8281,9

8448,3

+619,9

+166,4

Необоротні активи

4929,2

4911,3

4982,5

-17,9

+71,2

Власні обігові кошти (р.1-р.2)

2732,8

3370,6

3465,8

+637,8

+95,2

Довгострокові зобов'язання

2245

2245

2245

0

0

Наявність власних і довгострокових джерел покриття (р.3+р.4)

4977,8

5615,6

5710,8

+637,8

+95,2

Короткострокові кредити та позики

265

330,8

538,8

+65,8

+208

Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р.5+р.6)

5242,8

5946,4

6249,6

+703,6

+303,2

Запаси

3153

3788,4

4227,6

+635,4

+439,2

Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів

(р.3-р.8)

-420,2

-417,8

-761,8

+2,4

-344

Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів і довгострокових кредитів і позик

(р.5-р.8)

1824,8

1827,2

1483,2

+2,4

-344

Надлишок (+) або нестача (-) основних джерел покриття запасів (р.7-р.8)

2089,8

2158

2022

+68,2

-136

Тип фінансової стійкості

Нормальний

Нормальний

Нормальний

Запас стійкості фінансового стану , днів р.11/V*360 ,

де V- чиста виручка від реалізації продукції за типовим прикладом (дод.2)

126,28

144,4

101,7

+18,12

-42,7

Надлишок (+) або нестача (-) коштів на 1 грн. запасів

(р.11/р.8) , коп.

0,66

0,57

0,48

-0,09

-0,09

Отже, у 2002 році поточні активи в сумі 2732,8 тис. грн. були сформовані за рахунок власного капіталу, у 2003 році даний показник зріс на 637,8 тис. грн. і становив 3370,6 тис. грн., а у 2004 році показник НВОК зріс на 95,2 тис. грн. і становив 3465,8 тис. грн. Також можна сказати, що після повного погашення кредиторської заборгованості у СТОВ ще залишиться 2732,8 тис. грн. оборотних засобів (2002р.), 3370,6 тис. грн. (2003р.), 3465,8 тис. грн. (2004р.).

Проаналізуємо власні оборотні кошти СТОВ “Агрофірма “Зоря”.

Таблиця 2.2. Аналіз власних оборотних коштів

№ п /п

Показник

2002

2003

2004

Відхилення

2003/2002

2004/2003

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальна сума поточних активів

3318,8

4066,3

4397,3

+747,5

+331

2

Загальна сума короткострокових зобов'язань

586

695,7

931,5

+109,7

+235,8

3

Величина власних оборотних коштів

2732,8

3370,6

3465,8

+637,8

+95,2

4

Частка в сумі поточних активів, %

Власного капіталу (р.3/р.1)

Позикового капіталу (р.2/р.1)

82,34

17,66

82,89

17,11

78,82

21,18

0,55

-0,55

-4,07

4,07

З вищенаведених розрахунків випливає, що частка власного капіталу в сумі поточних активів у 2002 році сягала 82,34%, у 2003 році - 82,89%, що на 0,55% більше, а у2004 році - 78,82%, що на 4,07% менше від даних попереднього року.

Частка позикового капіталу у формуванні поточних активів 17,66% у 2002 році, 17,11% у 2003 році (на 0,55% менше за дані попереднього року), 21,18% у 2004 році (що на 4,07% більше за дані попереднього року).

Таким чином, для успішної діяльності СТОВ “ Агрофірма “ Зоря ” має достатньо власних оборотних коштів.

Проаналізувавши абсолютні показники фінансової стійкості СТОВ “Агрофірма “Зоря” видно, що господарство має нормальний стан своєї фінансової діяльності. Адже розрахунки показників фінансової стійкості свідчать про збільшення власних оборотних активів, довгостроково залучених коштів, загальної величини основних джерел формування запасів і затрат, що є позитивним фактом для подальшої, більш ефективної, фінансової діяльності господарства.

2.3 Аналіз і оцінка відносних показників і показників ринкової стійкості господарства

Проаналізуємо відносні показники фінансової стійкості СТОВ “Агрофірма “Зоря”.

Таблиця 2.5.Аналіз відносних показників фінансової стійкості СТОВ“АФ“Зоря”

№ п/п

Назва показника

2002 рік

2003 рік

2004 рік

Відхилення

2003/2002

2004/2003

абсолютне

відносне

абсолютне

відносне

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Коефіцієнт автономії (незалежності)

0,657

0,672

0,661

+0,016

102,39

-0,011

98,35

2

Коефіцієнт мультиплікації власного капіталу (залежності)

1,523

1,487

1,512

-0,035

97,67

+0,025

101,68

3

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,929

0,923

0,901

-0,006

99,31

-0,022

97,64

4

Коефіцієнт фінансового лівериджу

0,414

0,372

0,362

-0,043

89,73

-0,010

97,32

5

Коефіцієнт загальної заборгованості

0,343

0,328

0,339

-0,016

95,43

+0,011

103,39

6

Коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу

0,293

0,271

0,266

-0,022

92,52

-0,005

98,03

7

Коефіцієнт маневрування

0,357

0,407

0,410

+0,050

114,11

+0,003

100,80

8

Коефіцієнт долі власного капіталу в оборотних активах

0,823

0,829

0,788

+0,005

100,67

-0,041

95,08

9

Коефіцієнт структури позикового капіталу

0,793

0,763

0,707

-0,030

96,27

-0,057

92,58

10

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

0,523

0,487

0,512

-0,035

93,21

+0,025

105,12

11

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

0,455

0,457

0,451

+0,002

100,36

-0,007

98,57

12

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

0,437

0,416

0,512

-0,021

95,20

+0,096

123,10

13

Коефіцієнт накопиченої амортизації

0,399

0,423

0,374

+0,024

105,96

-0,049

88,47

14

Коефіцієнт фінансової стабільності (фінансування)

1,913

2,053

1,953

+0,139

107,29

-0,100

95,13

15

Маневреність робочого капіталу

1,154

1,124

1,220

-0,030

97,42

+0,096

108,50

16

Маневреність власних обігових коштів

0,011

0,026

0,007

+0,016

249,43

-0,019

28,21

17

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

0,867

0,890

0,820

+0,023

102,65

-0,070

92,14

18

Коефіцієнт покриття запасів

0,951

0,977

0,947

+0,026

102,76

-0,030

96,95

Виходячи з аналізу відносних показників фінансової стійкості СТОВ “Агрофірма “Зоря”, можна зробити висновок, що у 2004 році в порівнянні із даними 2003 року більшість показників, хоч і незначно, знизились, що є негативною тенденцією і свідчить про погіршення використання основного і оборотного капіталу підприємства та зниження фінансової стійкості СТОВ “Агрофірма “Зоря”.

Коефіцієнт автономії (незалежності) свідчить, що питома вага власних коштів у загальній сумі до ресурсів зменшилась на невеликий відсоток (0,011).

Коефіцієнт фінансової стійкості також знизився на 0,022, тобто це означає, що знизилась частка стабільних джерел фінансування обігових коштів для погашення боргів господарства протягом 2004 року.Хоча цей показник знизився, він не нижчий за нормальне значення, яке становить 0,85 - 0,9.

Що ж стосується коефіцієнта фінансового лівериджу, то його оптимальне значення повинно бути менше за 0,25 і хоча простежується його зменшення на 0,01, він перевищує нормальне значення, що свідчить пропідвищення фінансового ризику.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу у 2004 році порівняно з даними 2003 року знизився на 0,005, та все ж він не виходить за встановлену норму, яка встановлена на рівні 0,5.


Подобные документы

 • Сутність і види фінансової стійкості підприємства, завдання її аналізу та методичні підходи до оцінки. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності компанії. Дослідження абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, шляхи її підвищення.

  курсовая работа [140,1 K], добавлен 18.05.2013

 • Сутність і значення фінансової стійкості підприємства, характеристика її типів. Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості ТОВ "Ескорт", шляхи її покращення. Визначення економічного ефекту від збільшення власного капіталу організації.

  курсовая работа [59,8 K], добавлен 15.05.2012

 • Загальна характеристика фінансової стійкості підприємства. Поняття та види фінансової стійкості. Фінансово-економічна діагностика діяльності підприємства ПАТ "Білопільський машзавод". Шляхи поліпшення фінансової стійкості і фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [709,8 K], добавлен 14.09.2012

 • Інформаційне забезпечення та методики оцінки фінансової стійкості підприємства. Оцінка фінансової стійкості ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" за системою показників. Підвищення фінансової стійкості підприємства. Управління фінансовою стійкістю.

  курсовая работа [984,0 K], добавлен 02.07.2014

 • Економічна сутність фінансової стійкості; обґрунтування методології визначення її основних показників. Розгляд організаційно-економічної характеристики ТОВ "Укрлан". Аналіз та оцінка відновлення платоспроможності, шляхи підвищення фінансової стійкості.

  дипломная работа [592,6 K], добавлен 28.10.2014

 • Сутність і умови фінансової стійкості підприємства, принципи управління нею на сучасному ринку. Загальна оцінка фінансового стану підприємства, аналіз показників. Напрямки удосконалення управління фінансової стійкості підприємства, що вивчається.

  дипломная работа [481,6 K], добавлен 26.08.2014

 • Підходи до визначення фінансової стійкості підприємства з точки зору Балтійської, Санкт-Петербурзької і Московської шкіл. Методика розрахунку і економічна інтерпретація коефіцієнтів стійкості підприємства. Функції забезпечення фінансової стійкості.

  контрольная работа [40,7 K], добавлен 12.05.2012

 • Завдання та види фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу щодо оцінки фінансової стійкості підприємства. Вартість чистих активів як критерій оцінки фінансової стійкості. Аналіз ефективності використання інформаційних технологій.

  дипломная работа [254,9 K], добавлен 06.03.2011

 • Аналіз структури активів та капіталів, показників фінансової стійкості підприємства. Аналіз оборотності оборотних коштів, ліквідності балансу і платоспроможності виробництва. Оцінка зміни основних показників рентабельності діяльності підприємства.

  контрольная работа [54,8 K], добавлен 01.12.2013

 • Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання. Аналіз активів, пасивів підприємства та їх прибутковості. Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. Аналіз ймовірності банкрутства.

  курсовая работа [121,0 K], добавлен 21.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.