Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y – {Co, Ni} – {P, As, Sb} та споріднених з ними

Основні закономірності взаємодії компонентів у системах через побудову ізотермічних перерізів діаграм стану досліджуваних систем. Синтез бінарних і тернарних пніктидів, що утворюються в даних системах. Встановлення кристалічних структур пніктидів.

Рубрика Химия
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 25.09.2015
Размер файла 59,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y - {Co, Ni} - {P, As, Sb} та споріднених з ними

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Розвиток сучасної науки та новітніх технологій ставить перед неорганічною хімією завдання синтезу та дослідження кристалічної структури сполук з якісно новими фізико-хімічними характеристиками.

Одним із джерел матеріалів із цінними властивостями є рідкісноземельні метали та сплави на їх основі, які знаходять широке застосування в радіоелектроніці, металургії, енергетиці, медицині тощо. У складних композиціях поряд із рідкісноземельними металами часто використовуються перехідні метали та р-елементи III-V груп періодичної системи, зокрема Фосфор, Арсен та Стибій.

Важливими методами дослідження умов утворення сполук у багатокомпонентних системах є побудова діаграм фазових рівноваг або їх ізотермічних перерізів, що відображають характер взаємодії компонентів у цих системах. На даний час взаємодія компонентів у системах Ln - {Co, Ni} - P вивчена досить повно, за винятком окремих представників Ln. Вони характеризуються утворенням великої кількості тернарних фосфідів та складним характером взаємодії компонентів. З іншого боку, системи Ln - {Co, Ni} - {As, Sb} систематично не досліджувались, за винятком систем {La, Ce, Ho} - Ni-As та {Ho, Er} - Ni-Sb. Синтезовано ряд арсенідів та антимонідів в даних системах, досліджена їх кристалічна структура і деякі фізичні властивості, проте отримані результати не дають повної інформації про характер взаємодії компонентів в цих системах.

Беручи до уваги вище наведені факти, ми обрали об'єктами дослідження системи Y-Co - {As, Sb} та Y-Ni - {P, As, Sb}, які до цього часу систематично не досліджувались.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка у відповідності з науково-тематичною програмою Міністерства освіти і науки України по темах «Синтез та вивчення кристалічних та модульованих структур тернарних сполук перехідних та рідкісноземельних металів з р-елементами» (№ державної реєстрації 0100U001420) та «Синтез, структура і властивості боридів, алюмінідів, галідів, фосфідів та стибідів як основа для пошуку нових неорганічних матеріалів» (№ державної реєстрації 0103U001884), а також у відповідності із спільною українсько-французькою програмою ДНІПРО-EGIDE по темі «Синтез, кристалічна структура і фізичні властивості нових тернарних пніктидів рідкісноземельних та перехідних металів. Термоелектричні застосування» (№ державної реєстрації 0103U004760). Здобувач проводив експериментальні дослідження.

Мета і задачі дослідження. Встановити основні закономірності взаємодії компонентів у системах Y-Co - {As, Sb} та Y-Ni - {P, As, Sb} через побудову ізотермічних перерізів діаграм стану досліджуваних систем; синтез бінарних і тернарних пніктидів, що утворюються в даних системах, у вигляді чистих порошків або монокристалів; встановлення кристалічних структур синтезованих пніктидів; дослідження електричних і магнітних властивостей для деяких нових тернарних пніктидів.

Об'єкт дослідження: потрійні системи Y-Co - {As, Sb}, Y-Ni - {P, As, Sb} і деякі споріднені Ln - {Co, Ni} - {P, As, Sb}.

Предмет дослідження: ізотермічні перерізи діаграм фазових рівноваг систем Y-Co - {As, Sb}, Y-Ni - {P, As, Sb}, кристалічні структури нових бінарних і тернарних пніктидів, що утворюються в цих системах та в споріднених Ln - {Co, Ni} - {P, As, Sb}, фізичні властивості деяких сполук.

Методи дослідження: рентгенофазовий та металографічний аналізи для побудови діаграм фазових рівноваг потрійних систем Y-Co - {As, Sb}, Y-Ni - {P, As, Sb}; рентгеноструктурний аналіз порошків і монокристалів для встановлення та уточнення кристалічної структури сполук; кристалохімічний аналіз для виявлення закономірностей будови бінарних і тернарних пніктидів; сучасні методи дослідження магнітної сприйнятливості та помірів електроопору в інтервалі температур від 4 до 300 К.

Наукова новизна одержаних результатів. - Вперше побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану потрійних систем Y-Co - {As, Sb} та Y-Ni - {P, As, Sb};

- синтезовано 18 нових тернарних пніктидів, з них для 8 повністю досліджено кристалічну структуру, в тому числі для 5 сполук, які кристалізуються у нових структурних типах;

- встановлено кристалічну структуру для 2 раніше відомих бінарних пніктидів, які кристалізуються у нових структурних типах;

- уточнено координати та теплові параметри атомів для 5 раніше відомих тернарних пніктидів;

- проведено порівняльний аналіз взаємодії компонентів та кристалічних структур тернарних сполук у системах Ln - {Co, Ni} - {P, As, Sb}, де Ln - РЗМ ітрієвої підгрупи, охарактеризовано взаємозв'язки між структурними типами, дослідженими в роботі та відомими з літератури;

- досліджено електричні та магнітні властивості для нових тернарних антимонідів Ln3Ni5,8Sb5 (Ln - Y, Gd, Tb).

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених досліджень доповнюють базу знань сучасної неорганічної хімії із взаємодії Фосфору, Арсену та Стибію з рідкісноземельними та перехідними металами. У поєднанні з відомими даними про взаємодію компонентів у споріднених системах, отримані експериментальні результати дають змогу прогнозувати характер фазових рівноваг і кристалічну структуру сполук в системах Ln - {Co, Ni} - {P, As, Sb}, які ще систематично не досліджені. Крім того, вони можуть бути використані як довідниковий матеріал для фахівців у галузі неорганічної хімії, кристалохімії, матеріалознавства.

Особистий внесок здобувача. Вибір об'єктів та постановка завдань дослідження виконувались при безпосередній участі здобувача. Аналіз літературних даних, експериментальні роботи із дослідження фазових рівноваг і кристалічної структури сполук у системах Y-Co - {As, Sb} та Y-Ni - {P, As, Sb}, синтез і попереднє дослідження порошків, монокристалів, рентгенофазовий аналіз полікристалічних зразків, розрахунки, пов'язані із встановленням та уточненням кристалічної структури сполук складають особистий внесок здобувача. Дослідження окремих систем та кристалічних структур сполук проведені спільно з професором Гереном Р. (Лабораторія хімії твердого тіла та матеріалів університету Ренн 1, Франція), кандидатом хімічних наук Бабіжецьким В.С. (Інститут Макса Планка фізики твердого тіла, Штутгарт, Німеччина). Масиви дифракційних даних на монокристальних дифрактометрах були отримані разом із старшим науковим співробітником Львівського національного університету імені Івана Франка Давидовим В.М. (дифрактометр ДАРЧ-1), співробітником Лабораторії хімії твердого тіла та матеріалів університету Ренн 1 Руанелем T. (дифрактометр Nonius KappaCCD). Металографічний аналіз окремих зразків проведено спільно із співробітником тієї ж лабораторії Жегаденом Ж. Дослідження фізичних властивостей сполук здійснено спільно з професором Гіблем К. (Інститут фізичної хімії Віденського університету, Відень, Австрія).

Апробація результатів. Основні результати роботи були представлені на: VII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, Ukraine, 1999); VIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, Ukraine, 2002); 9th European Conference on Solid State Chemistry (Stuttgart, Germany, 2003); IX International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, Ukraine, 2005); 15th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements (Krakуw, Poland, 2006); звітних конференціях співробітників Львівського університету (Львів, 2003-2005).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць, серед яких 5 статей та 6 тез доповідей на конференціях.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох основних розділів, висновків, додатків і списку літературних джерел. Дисертація викладена на 182 сторінках (з них 17 - додатки), містить 74 таблиці (з них 17 - у додатках) і 65 рисунків (з них 2 - у додатках). Список літературних посилань нараховує 158 назв.

Зміст роботи

бінарний тернарний пніктид

У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми, поставлено мету та визначено завдання дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі систематизовано літературні дані про взаємодію компонентів у подвійних системах Y - {Co, Ni}, Co - {As, Sb}, Ni - {P, As, Sb}, Y - {P, As, Sb}, потрійних системах {Y, Gd, Tb, Yb} - Co-P, {Gd, Tb, Ho, Yb} - Ni-P, Ho-Ni-As і {Y, Ho, Er} - Ni-Sb. Представлено діаграми стану або ізотермічні перерізи діаграм стану систем, наведено інформацію про кристалічну структуру сполук, що утворюються в зазначених системах. Проведено аналіз взаємодії компонентів у цих системах і зроблено висновки про можливий характер взаємодії у досліджуваних системах Y-Co - {As, Sb} та Y-Ni - {P, As, Sb}.

У другому розділі описано методику експериментальних досліджень. Для синтезу зразків використано компактні рідкісноземельні метали, порошки червоного фосфору, електролітичного кобальту та нікелю, а також кристалічні миш'як та стибій чистотою не менше 0,999 мас. ч. основного компоненту. Зразки із вмістом Фосфору або Арсену не більше 0,36 мол. ч., а у випадку Стибію не більше 0,50 мол. ч., виготовляли сплавлянням шихти з вихідних компонентів в електродуговій печі із вольфрамовим електродом на мідному водоохолоджуваному поді в атмосфері очищеного аргону. Зразки із більшим вмістом р-елементу синтезували методом спікання: спресовані у таблетки суміші вихідних компонентів повільно нагрівали до 770-1070 К у вакуумованих кварцевих ампулах, витримували при цій температурі впродовж 5-7 діб і повільно охолоджували або гартували в холодній воді; отримані зразки розтирали, пресували у таблетки та ще раз спікали при 770-1070 К не менше 500 год.

Для досягнення рівноважного стану зразки піддавали термічній обробці. Гомогенізацію сплавів або спресованих у таблетки порошків проводили при 1070 K для зразків системи Y-Ni-P, 970 K для Y - {Co, Ni} - As, 870 K для Y-Co-Sb та 770 K для Y-Ni-Sb впродовж щонайменше 720 год. у вакуумованих кварцевих ампулах у муфельній електропечі з автоматичним регулюванням температури з точністю ±5 K. Гомогенізовані зразки гартували в холодній воді без розбивання ампул.

Для вирощування монокристалів окремих сполук застосовували метод кристалізації з розплаву олова: спресовану у таблетку суміш вихідних компонентів або попередньо синтезований зразок (перетертий в порошок і також спресований у таблетку) масою 1 г поміщали в корундовий тигель разом з 4-5 г. металічного олова, запаювали у вакуумовану кварцеву ампулу, яку повільно нагрівали до 1070-1270 К, витримували при 1070-1270 К 2-3 доби, після чого повільно (50 К на добу) охолоджували до кімнатної температури; матрицю із олова розчиняли у розведеній (1:1) HCl.

Ізотермічні перерізи діаграм стану побудовано за результатами рентгенофазового аналізу, який проводили на основі дебаєграм (установка УРС-60, камери РКД - 57,3 мм, CrK-випромінювання) та дифрактограм (дифрактометри ДРОН-3М, HZG-4a та Image Plate Huber G 670, CuK-, CuK1 - або FeK1-випромінювання). В окремих випадках проведено дисперсійний рентгеноспектральний (Jeol JSM-6400) та електронно-зондовий мікроаналізи зразків (Camebax SX 50) з метою уточнення даних рентгенофазового аналізу та визначення складу окремих фаз.

Визначення кристалічної структури методом порошку проведено на масивах дифракційних даних, одержаних на вище зазначених порошкових дифрактометрах з уточненням структурних параметрів методом Рітвельда за допомогою програм FullProf2k та CSD. Для визначення кристалічної структури методом монокристалу використано масиви, одержані на дифрактометрах ДАРЧ-1, Nonius KappaCCD та STOE IPDS (AgK-, CuK - або MoK-випромінювання). Перший етап монокристальних досліджень проводили методами Лауе, обертання (камери РКВ-86, MoK - або CuK-випромінювання), фотографування оберненої гратки (камера КФОР-4, MoK-випромінювання). Структурні параметри визначено за допомогою програм SIR97, SHELXL-97 та CSD.

У третьому розділі представлено результати експериментального дослідження ізотермічних перерізів діаграм стану систем Y-Co - {As, Sb} та Y-Ni - {P, As, Sb}, визначення кристалічної структури і помірів деяких фізичних властивостей окремих сполук.

Результати експерименту

Система Y-Ni-P. Побудовано ізотермічний переріз діаграми стану системи Y-Ni-P при 1070 K в області 0-0,67 мол. ч. Фосфору (рис. 1 а). Ідентифіковано раніше відомі сполуки YNi4P2, Y2Ni12P7, Y6Ni20P13, YNiP, YNi2P2 і встановлено утворення нових тернарних фосфідів Y6Ni14,92P10,18, Y20Ni42P30,34 та ~Y15Ni28P21. Кристалічну структуру сполук Y6Ni14,92P10,18 і Y20Ni42P30,34 визначено методом монокристалу та встановлено, що вони кристалізуються у власних структурних типах (СТ). Для сполуки ~Y15Ni28P21 уточнено параметри елементарної комірки та висловлено припущення про належність її кристалічної структури до СТ Tb15Ni28P21. Методом порошку уточнено кристалографічні параметри фосфідів YNi4P2, Y2Ni12P7 та YNi2P2. Встановлено, що сполука YNi2P2 є фазою змінного складу з областю гомогенності YNi1,66-1,78P2 при 1070 К (табл. 1).

При дослідженні подвійної системи Ni-P при 1070 К в області 0,28-0,32 мол. ч. Фосфору не виявлено сполуки б-Ni8P3, про існування якої повідомлялося раніше, натомість ідентифіковано фосфід Ni5P2 (СТ власний), кристалічну структуру якого вперше визначено методом монокристалу.

Система Y-Co-As. Досліджено взаємодію компонентів у системі Y-Co-As при 970 K в області 0-0,67 мол. ч. Арсену (рис. 1 б). Підтверджено існування раніше відомої тернарної сполуки Y2Co12As7 і уточнено її структуру методом порошку. Встановлено утворення двох нових тернарних арсенідів Y8Co42As25 (СТ власний) і YCo5As3 (СТ YCo5P3) та визначено їх кристалічну структуру методами монокристалу та порошку, відповідно (табл. 1).

Таблиця 1. Кристалографічні характеристики сполук систем Y - {Co, Ni} - {P, As, Sb}

Сполука

СТ

СП

ПГ

Параметри комірки (нм)

R, %

a

c

1

YNi4P2

ZrFe4Si2

tP14

P42/mnm

0,710812 (7)

0,360684 (4)

6,4*

2

Y2Ni12P7

Zr2Fe12P7

hP21

P-6

0,905297 (6)

0,368297 (3)

5,8*

3

Y6Ni20P13

Zr6Ni20P13

hP39

P-6

1,2638 (4)

0,3750 (3)

4

Y6Ni14,92P10,18

Y6Ni14,92P10.18

hP70

P63/m

1.6447 (1)

0,37891 (2)

5,6**

5

Y20Ni42P30,34

Y20Ni42P30,34

hP100

P63/m

2,0270 (1)

0,38030 (2)

5,3**

6

~Y15Ni28P21

Tb15Ni28P21

hP128

P63/m

2,4176 (6)

0,38290 (6)

7

YNiP

Tb1-xNiP

hP12

P63/mmc

0,389239 (7)

1,54329 (3)

8

YNi1,66-1,78P2

CeAl2Ga2

tI10

I4/mmm

0,385070 (2)-

0,385282 (4)

0,932579 (2)-

0,933309 (7)

5,7-

6,1*

1

Y2Co12As7

Zr2Fe12P7

hP21

P-6

0,938871 (9)

0,373852 (4)

7,1*

2

Y8Co42As25

Y8Co42As25

hP76

P63/m

1,7726 (3)

0,37945 (6)

7,8**

3

YCo5As3

YCo5P3

oP36

Pnma

1,22358 (8)

1,07250 (6)

9,1*

b = 0,37856 (3)

1

YNi4As2

ZrFe4Si2

tP14

P42/mnm

0,72545 (6)

0,37633 (3)

2

Y2Ni12As7

Zr2Fe12P7

hP21

P-6

0,93582 (2)

0,38149 (1)

7,8*

3

Y6Ni20,04As12,78

Y6Ni20,04As12,78

hP54

P63/m

1,31349 (4)

0,38707 (1)

4,9**

4

~Y12Ni30As21

Dy12Ni30As21

hP72

P63/m

1,6972 (3)

0,3881 (1)

5

~YNiAs

YbPtP

hP3

P-6m2

0,40457 (6)

0,38186 (5)

1

Y5Ni2Sb

Mo5B2Si

tI32

I4/mcm

0,76615 (2)

1,35038 (7)

2

YNiSb

MgAgAs

cF12

F-43m

0,63085 (4)

-

3

Y3Ni5,8Sb5

Y3Ni5,8Sb5

mP34

P21/m

1,06358 (6)

1,26520 (9)

5,5**

b = 0,42030 (2), в = 113,326 (3)

*

- кристалічну структуру сполуки досліджено методом порошку;

**

- кристалічну структуру сполуки досліджено методом монокристалу;

- нові сполуки.

Система Y-Ni-As. Побудовано ізотермічний переріз діаграми стану системи Y-Ni-As при 970 K в області 0-0,67 мол. ч. Арсену (рис. 1 в). Ідентифіковано раніше відомі тернарні арсеніди YNi4As2 та Y2Ni12As7 і уточнено їх кристалічну структуру методом порошку. Кристалічну структуру нового тернарного арсеніду Y6Ni20,04As12,78 (CТ власний) визначено методом монокристалу. Крім того, встановлено існування нових тернарних сполук ~Y12Ni30As21 та ~YNiAs, для яких вдалося визначити параметри елементарної комірки та віднести їх структури до СТ Dy12Ni30As21 і YbPtP, відповідно (табл. 1).

Система Y-Co-Sb. Побудовано ізотермічний переріз діаграми стану системи Y-Co-Sb при 870 К в області 0-0,75 мол. ч. Стибію (рис. 1 г). Потрійних сполук не виявлено. Бінарний антимонід YSb перебуває в рівновазі з Кобальтом, бінарними сполуками системи Co-Sb та переважною більшістю сполук системи Co-Y.

Система Y-Ni-Sb. Побудовано ізотермічний переріз діаграми стану системи Y-Ni-Sb при 770 К в області 0-0,67 мол. ч. Стибію (рис. 1 д). У дослідженій області потрійної системи Y-Ni-Sb при 770 K ідентифіковано раніше відомі тернарні антимоніди Y5Ni2Sb та YNiSb, а також встановлено існування нової тернарної сполуки Y3Ni5,8Sb5 (CТ власний), кристалічну структуру якої визначено методом монокристалу (табл. 1).

Кристалічні структури сполук. Структура сполуки Ni5P2. Метод монокристалу; СТ власний, просторова група P-3с1, символ Пірсона hP62;

a = 0,6613 (3), c = 1,2311 (6) нм; координати атомів: Ni1 12 (g) x y z, x = 0,2722 (10),

y = 0,3146 (8), z = 0,1638 (3), Bекв.a) = 1,4 (2), G = 0,246 (3), Ni2 12 (g), x = 0,3291 (2),

y = 0,4216 (2), z = 0,15442 (9), Bекв. = 0,78 (4), G = 0,769 (3), Ni3 12 (g), x = 0,3443 (2),

y = 0,0421 (2), z = 0,05487 (7), Bекв. = 1,12 (3), Ni4 4 (d) 1/3 2/3 z, z = 0,3212 (1),

Bекв. = 0,59 (3), Ni5 4 (c) 0 0 z, z = 0,1483 (10), Bекв. = 0,9 (3), G = 0,127 (4), Ni6 4 (c)

z = 0,1860 (3), Bекв. = 1,25 (8), G = 0,464 (5), P1 6 (f) x 0 1/4, x = 0,3346 (3),

Bекв. = 0,65 (5), P2 4 (d) z = 0,0182 (2), Bекв. = 0,54 (4), P3 4 (c) z = 0,0190 (10),

Bекв. = 1,5 (3), G = 0,497 (7); фактор достовірності R = 0,0346; найкоротші міжатомні відстані дNi1-P1 = 0,2150 (6), дNi1-Ni2 = 0,2429 (4) нм. Склад за результатами хімічного аналізу: Ni71,9(3)P28,1(3).

Структура сполуки Ni5As2. Метод монокристалу; СТ власний,

P63cm, hP48; a = 0,68253 (1), c = 1,25197 (4) нм; координати атомів:

Ni1 12 (d) x y z, x = 0,3496 (2), y = 0,4036 (3), z = 0,1772 (1), Bекв. = 1,35 (5), G = 0,50 (1),

Ni2 6 (c) x 0 z, x = 0,3106 (1), z = 0,0735 (1), Bекв. = 0,97 (2), Ni3 6 (c) x = 0,3731 (1),

z = 0,4652 (1), Bекв. = 0,74 (2), Ni4 6 (c) x = 0,7495 (1), z = 0,3648 (1), Bекв. = 0,73 (2),

Ni5 4 (b) 1/3 2/3 z, z = 0,3420 (1), Bекв. = 0,72 (2), Ni6 2 (a) 0 0 z, z = 0,1943 (1),

Bекв. = 0,53 (2), As1 6 (c) x = 0,3335 (1), z = 0,2687 (1), Bекв. = 0,56 (1),

a) Bекв. Ч 10-2, нм2 (для всіх Bекв.)

As2 4 (b) z = 0,0397 (1), Bекв. = 0,67 (1), As3 2 (a) z = 0,0 Bекв. = 0,50 (2); R (Rw) = 0,0409 (0,0417); найкоротші відстані дNi1-As1 = 0,2309 (2), дNi1-Ni2 = 0,2503 (2) нм.

Структура сполуки Sc2Ni12P7. Метод монокристалу; СТ Zr2Fe12P7,

P-6, hP21; a = 0,9074 (3), c = 0,3592 (4) нм; координати атомів: Sc1 1 (f) 2/3 1/3 1/2,

Bекв. = 0,9 (2), Sc2 1 (c) 1/3 2/3 0, Bекв. = 0,5 (2), Ni1 3 (k) x y 1/2, x = 0,0524 (4),

y = 0,4382 (4), Bекв. = 0,71 (11), Ni2 3 (k) x = 0,2209 (5), y = 0,1234 (5), Bекв. = 1,56 (14),

Ni3 3 (j) x y 0, x = 0,1223 (4), y = 0,2814 (4), Bекв. = 0,75 (11), Ni4 3 (j) x = 0,4371 (5),

y = 0,3746 (4), Bекв. = 0,82 (11), P1 3 (k) x = 0,2889 (8), y = 0,4108 (8), Bекв. = 0,6 (2), P2

3 (j) x = 0,4164 (9), y = 0,1210 (8), Bекв. = 0,8 (2), P3 1 (a) 0 0 0, Bекв. = 0,6 (2); R (Rw) =

= 0,027 (0,031); найкоротші відстані дSc1-P2 = 0,2778 (6), дNi4-P2 = 0,2210 (9) нм.

Структура сполуки Sc5Ni18,31P12. Метод монокристалу; СТ Ho5Ni19P12,

P-62m, hP36; a = 1,2121 (4), c = 0,3664 (2) нм; координати атомів: Sc1 3 (g) x 0 1/2,

x = 0,8190 (12), Bекв. = 1,2 (5), Sc2 2 (c) 1/3 2/3 0, Bекв. = 0,6 (4), Ni1 6 (k) x y 1/2,

x = 0,3561 (7), y = 0,4828 (6), Bекв. = 1,1 (2), Ni2 6 (j) x y 0, x = 0,1812 (7), y = 0,3741 (7),

Bекв. = 1,0 (2), Ni3 3 (g) x = 0,2817 (8), Bекв. = 0,7 (3), Ni4 3 (f) x 0 0, x = 0,4457 (10),

Bізо.б) = 1,4 (4), G = 0,77 (2), Ni5 1 (a) 0 0 0, Bекв. = 0,6 (3), P1 6 (k) x = 0,1725 (13),

y = 0,4840 (13), Bекв. = 1,5 (5), P2 3 (f) x = 0,1771 (15), Bекв. = 0,3 (5), P3 3 (f)

x = 0,6493 (13), Bекв. = 0,5 (6); R (Rw) = 0,0505 (0,0559); найкоротші відстані

дSc1-P3 = 0,2754 (8), дNi5-P2 = 0,2147 (9) нм.

Структура сполуки Y6Ni14,92P10,18. Метод монокристалу; СТ власний,

P63/m, hP70; a = 1,6447 (1), c = 0,37891 (2) нм; координати атомів:

Y1 6 (h) x y 1/4, x = 0,3599 (1), y = 0,2355 (1), Bекв. = 0,76 (6), Y2 6 (h) x = 0,5611 (1),

y = 0,1774 (1), Bекв. = 0,71 (6), Ni1 6 (h) x = 0,0139 (2), y = 0,5647 (2), Bекв. = 0,78 (8),

Ni2 6 (h) x = 0,0867 (12), y = 0,0528 (10), Bізо. = 2,1 (3), G = 0,188 (6), Ni3 6 (h)

x = 0,1477 (2), y = 0,0871 (2), Bізо. = 1,49 (6), G = 0,785 (7), Ni4 6 (h) x = 0,1796 (2),

y = 0,2521 (2), Bекв. = 0,96 (8), Ni5 6 (h) x = 0,2288 (1), y = 0,5124 (2), Bекв. = 0,67 (8),

Ni6 6 (h) x = 0,3470 (2), y = 0,0392 (2), Bекв. = 0,89 (8), P1 6 (h) x = 0,0241 (3),

y = 0,2121 (3), Bекв. = 0,8 (2), P2 6 (h) x = 0,0764 (3), y = 0,4652 (3), Bекв. = 0,61 (15),

P3 6 (h) x = 0,2795 (3), y = 0,4105 (3), Bекв. = 0,47 (14), P4 2 (c) 1/3 2/3 1/4,

Bекв. = 0,7 (2), P5 2 (b) 0 0 0, Bізо. = 2,0 (9), G = 0,18 (2); R (Rw) = 0,056 (0,047);

найкоротші відстані дY1-P1 = 0,2865 (4), дNi5-P3 = 0,2214 (6) нм. Склад за результатами хімічного аналізу: Y21,25Ni45,80P32,95.

Структура сполуки Y20Ni42P30,34. Метод монокристалу; СТ власний,

P63/m, hP100; a = 2,0270 (1), c = 0,38030 (2) нм; координати атомів:

Y1 6 (h) x y 1/4, x = 0,2901 (1), y = 0,0907 (1), Bекв. = 0,94 (9), Y2 6 (h) x = 0,4587 (1),

y = 0,2980 (1), Bекв. = 0,78 (9), Y3 6 (h) x = 0,4960 (1), y = 0,1244 (1), Bекв. = 0,75 (9),

Y4 2 (d) 2/3 1/3 1/4, Bекв. = 0,81 (10), Ni1 6 (h) x = 0,0270 (2), y = 0,3727 (2),

Bекв. = 0,99 (12), Ni2 6 (h) x = 0,0665 (2), y = 0,2064 (2), Bекв. = 1,06 (12),

б) Bізо. Ч 10-2, нм2 (для всіх Bізо.)

Ni3 6 (h) x = 0,071 (1), y = 0,027 (2), Bізо. = 1,7 (4), G = 0,18, Ni4 6 (h) x = 0,1202 (2),

y = 0,0452 (3), Bекв. = 1,3 (2), G = 0,82, Ni5 6 (h) x = 0,2064 (2), y = 0,5849 (2),

Bекв. = 0,82 (11), Ni6 6 (h) x = 0,2433 (2), y = 0,4144 (2), Bекв. = 0,69 (11), Ni7 6 (h)

x = 0,2866 (2), y = 0,2434 (2), Bекв.= 1,00 (11), Ni8 6 (h) x = 0,5511 (2), y = 0,0082 (2),

Bекв.= 0,84 (11), P1 6 (h) x = 0,0813 (4), y = 0,5042 (4), Bекв. = 0,6 (2), P2 6 (h)

x = 0,1182 (3), y = 0,3357 (4), Bекв. = 0,6 (2), P3 6 (h) x = 0,1561 (4), y = 0,1688 (4),

Bекв. = 1,0 (2), P4 6 (h) x = 0,2895 (4), y = 0,5417 (4), Bекв.= 0,5 (2), P5 6 (h) x = 0,3254 (3),

y = 0,3726 (4), Bекв. = 0,7 (2), P6 2 (b) 0 0 0, Bізо. = 1,9 (13), G = 0,17; R (Rw) =

= 0,053 (0,105); найкоротші відстані дY1-P3 = 0,2876 (6), дNi6-P5 = 0,2213 (8) нм.

Структура сполуки Y8Co42As25. Метод монокристалу; СТ власний,

P63/m, hP76; a = 1,7726 (3), c = 0,37945 (6) нм; координати атомів:

Y1 6 (h) x y 1/4, x = 0,2650 (4), y = 0,3317 (4), Bекв. = 1,5 (2), Y2 2 (d) 2/3 1/3 1/4,

Bекв. = 1,1 (2), Co1 6 (h) x = 0,0460 (7), y = 0,5511 (8), Bекв.= 1,7 (3), Co2 6 (h)

x = 0,0980 (7), y = 0,3543 (7), Bекв. = 1,7 (3), Co3 6 (h) x = 0,1007 (11), y = 0,1366 (11),

Bізо. = 2,1 (3), Co4 6 (h) x = 0,2463 (5), y = 0,5069 (5), Bекв. = 0,6 (2), Co5 6 (h)

x = 0,2505 (7), y = 0,1391 (7), Bекв. = 1,4 (3), Co6 6 (h) x = 0,4873 (8), y = 0,3665 (7),

Bекв. = 1,7 (3), Co7 6 (h) x = 0,4928 (7), y = 0,1470 (6), Bекв.= 1,1 (3), As1 6 (h)

x = 0,0059 (4), y = 0,4092 (5), Bекв. = 1,1 (2), As2 6 (h) x = 0,0137 (5), y = 0,2019 (5),

Bекв. = 1,3 (2), As3 6 (h) x = 0,1913 (5), y = 0,6018 (5), Bекв. = 1,5 (2), As4 6 (h)

x = 0,4064 (4), y = 0,2120 (4), Bекв.= 0,8 (2), As5 2 (a) 0 0 1/4, Bекв. = 0,6 (4), G = 0,50 (3);

R (Rw) = 0,078 (0,085); найкоротші відстані дY2-As3 = 0,2892 (7), дCo3-As5 = 0,217 (2) нм.

Структура сполуки YCo5As3. Метод порошку; СТ YCo5P3, Pnma, oP36;

a = 1,22358 (8), b = 0,37856 (3) c = 1,07250 (6) нм; координати атомів: Y 4 (c)

x 1/4 z, x = 0,2997 (2), z = 0,9195 (3) Bізо. = 0,69 (4), Co1 4 (c), x = 0,0152 (3),

z = 0,4136 (5), Bізо. = 0,76 (5), Co2 4 (c) x = 0,0151 (3), z = 0,7851 (4), Bізо. = 0,76 (5),

Co3 4 (c) x = 0,0707 (3), z = 0,0324 (3), Bізо. = 0,76 (5), Co4 4 (c) x = 0,3045 (4),

z = 0,6199 (3), Bізо. = 0,76 (5), Co5 4 (c) x = 0,3179 (4), z = 0,2084 (4), Bізо. = 0,76 (5),

As1 4 (c) x = 0,1096 (2), z = 0,6021 (3), Bізо. = 1,03 (4), As2 4 (c) x = 0,1331 (3),

z = 0,2417 (2), Bізо. = 1,03 (4); As3 4 (c) x = 0,3832 (3), z = 0,4091 (3), Bізо. = 1,03 (4),

RB = 0,091, Rp (Rwp) = 0,163 (0,181); найкоротші відстані дY-As2 = 0,2810 (3),

дCo2-As1 = 0,2278 (5) нм.

Ізоструктурні сполуки GdCo5As3: a = 1,2281 (8), b = 0,3790 (3), c =

= 1,0722 (7) нм, TbCo5As3: a = 1,2239 (9), b = 0,3787 (4), c = 1,0727 (7) нм,

DyCo5As3: a = 1,2233 (7), b = 0,3783 (3), c = 1,0720 (6) нм, HoCo5As3: a =

= 1,2219 (9), b = 0,3775 (5), c = 1,0709 (8) нм, ErCo5As3: a = 1,2202 (8), b = 0,3768 (4), c = 1,0692 (6) нм.

Структура сполуки Y6Ni20,04As12,78. Метод монокристалу; СТ власний,

P63/m, hP54; a = 1,31349 (4), c = 0,38707 (1) нм; координати атомів:

Y 6 (h) x y 1/4, x = 0,47072 (7), y = 0,28140 (8), Bекв. = 0,62 (2), Ni1 6 (h) x = 0,101 (2),

y = 0,059 (2), Bекв. = 1,0 (4), G = 0,092 (5), Ni2 6 (h) x = 0,1557 (8), y = 0,0857 (8),

Bекв. = 1,6 (2), G = 0,246 (7), Ni3 6 (h) x = 0,1959 (3), y = 0,1060 (3), Bекв. = 1,22 (7),

G = 0,669 (8), Ni4 6 (h) x = 0,2473 (1), y = 0,3206 (1), Bекв. = 0,84 (3), Ni5 6 (h)

x = 0,4368 (1), y = 0,0203 (1), Bекв. = 0,80 (3), Ni6 2 (c) 1/3 2/3 1/4, Bекв. = 0,70 (3), As1

6 (h) x = 0,05035 (8), y = 0,28299 (8), Bекв. = 0,76 (2), As2 6 (h) x = 0,13902 (8),

y = 0,61420 (8), Bекв. = 0,63 (2), As3 2 (b) 0 0 0, Bекв.= 1,4 (2), G = 0,180 (7), As4 2 (a) 0 0

1/4, Bекв. = 1,1 (2), G = 0,209 (7); R (Rw) = 0,0486 (0,0512); найкоротші відстані

дY-As1 = 0,2942 (1), дNi3-As4 = 0,2231 (4) нм.

Структура сполуки Y3Ni5,8Sb5. Метод монокристалу; СТ власний,

P21/m, mP34; a = 1,06358 (6), b = 0,42030 (2), c = 1,26520 (9) нм, в = 113,326 (3) є;

координати атомів: Y1 2 (e) x 1/4 z, x = 0,7433 (2), z = 0,1654 (1), Bекв. = 0,92 (5),

Y2 2 (e) x = 0,7462 (2), z = 0,4939 (1), Bекв. = 1,02 (5), Y3 2 (e) x = 0,7473 (2), z = 0,8361 (1), Bекв. = 0,99 (5), Ni1 2 (e) x = 0,1055 (3), z = 0,9623 (2), Bекв. = 1,30 (8), G = 0,926 (9), Ni2 2 (e) x = 0,1108 (3), z = 0,6105 (2), Bекв. = 1,29 (8), G = 0,930 (9), Ni3 2 (e)

x = 0,4959 (3), z = 0,2510 (2), Bекв. = 1,28 (7), Ni4 2 (e) x = 0,5010 (3), z = 0,9184 (2),

Bекв. = 1,17 (7), Ni5 2 (e) x = 0,5040 (3), z = 0,5821 (2), Bекв. = 1,32 (7), Ni6 2 (e) x = 0,9973 (3), z = 0,7488 (2), Bекв. = 1,41 (8), G = 0,947 (9), Sb1 2 (e) x = 0,010 (2), z = 0,4452 (12), Bізо. = 2,1 (2), G = 0,107 (5), Sb2 2 (e) x = 0,0171 (2), z = 0,3876 (1), Bекв. = 0,97 (4), G = 0,856 (5), Sb3 2 (e) x = 0,0188 (2), z = 0,1268 (1), Bекв. = 1,03 (4), G = 0,875 (5), Sb4 2 (e) x = 0,020 (2), z = 0,0559 (14), Bізо. = 2,0 (3), G = 0,087 (5), Sb5 2 (e)

x = 0,112 (2), z = 0,2875 (15), Bізо. = 1,7 (3), G = 0,079 (4), Sb6 2 (e) x = 0,3501 (1), z = 0,3679 (1), Bекв. = 1,15 (4), Sb7 2 (e) x = 0,3573 (1), z = 0,0352 (1), Bекв. = 0,97 (3),

Sb8 2 (e) x = 0,3629 (1), z = 0,7041 (1), Bекв. = 0,97 (3); R (Rw) = 0,055 (0,063);

найкоротші відстані дY2-Sb1 = 0,310 (2), дNi6-Sb5 = 0,2357 (10), дSb5-Sb6 = 0,233 (2) нм.

Склад за результатами хімічного аналізу: Y21,19Ni42,60Sb36,21.

Ізоструктурні сполуки Gd3Ni5,8Sb5: a = 1,06639 (3), b = 0,42256 (2),

c = 1,26993 (3) нм, в = 113,406 (9) є, Tb3Ni5,8Sb5: a = 1,0634 (4), b = 0,4216 (3),

c = 1,2684 (3) нм, в = 113,34 (3) є.

Фізичні властивості окремих сполук. Дослідження фізичних властивостей здійснено для серії ізоструктурних сполук Ln3Ni5,8Sb5 (Ln: Y, Gd, Tb). Встановлено, що сполука Y3Ni5,8Sb5 є парамагнетиком Паулі, а Gd3Ni5,8Sb5 і Tb3Ni5,8Sb5 - парамагнетиками, які підпорядковуються закону Кюрі-Вейса. Одержані ефективні магнітні моменти еф(Gd) = 8.1 B та еф(Tb) = 9.7 B добре узгоджуються із теоретичними значеннями для Gd3+ та Tb3+. Величини парамагнітних температур Кюрі для обох сполук мають негативні значення (р(Gd) = - 17.8 K та р(Tb) = - 11.9 К). Встановлено, що при ТС = 8 К має місце феромагнітне впорядкування атомів Gd у сполуці Gd3Ni5,8Sb5. Характер температурної залежності електроопору досліджуваних сполук свідчить про металічний тип провідності, а також підтверджує наявність магнітного впорядкування у випадку сполуки з Gd. Обчислена температура Дебая для Y3Ni5,8Sb5 становить D = 136 К.

У четвертому розділі обговорено отримані результати. Проведено порівняльний аналіз взаємодії компонентів у досліджених системах та у споріднених Ln - {Co, Ni} - {P, As, Sb}, де Ln - РЗМ ітрієвої підгрупи. За ознакою р-елемента досліджені та споріднені з ними системи можна поділити на дві групи. До першої належать потрійні системи Ln - {Co, Ni} - {P, As} (Ln: Y, Gd-Lu). Їх компоненти характеризуються значною відмінністю електронної будови атомів (f-, d-, p-елементи), їх розмірів (rY = 0,180, rGd-Lu = 0,180-0,173, rCo = 0,125, rNi = 0,124, rP = 0,110, rAs = 0,118 нм), хімічних властивостей та значень електронегативностей (чY = 1,22, чGd-Lu = 1,2-1,0, чCo = 1,88, чNi = 1,91, чP = 2,19, чAs = 2,18 за Полінгом). Такі характеристики зумовлюють складний характер взаємодії та утворення великої кількості сполук, а також зменшують тенденцію до утворення твердих розчинів. Спільним для даної групи систем є те, що область існування тернарних пніктидів знаходиться в межах 0,09-0,40 мол. ч. РЗМ та 0,25-0,40 мол. ч. P (As), причому більшість сполук утворюється з вмістом Фосфору (Арсену) рівним або близьким до 0,33 мол. ч.

За характером фазових рівноваг потрійна система Y-Co-As є подібною до раніше досліджених систем Ln-Co-P. Cпільною рисою систем Ln-Co - {P, As} є утворення сполук зі структурами типів Zr2Fe12P7 та YCo5P3.

Характер взаємодії компонентів у потрійній системі Y-Ni-P в цілому повторює такий характер у системах з іншими РЗМ ітрієвої підгрупи. Всі сполуки системи Y-Ni-P (за винятком Y20Ni42P30,34) мають ізоструктурних представників, або ж таких, що кристалізуються у близькоспоріднених СТ, у системах Ln-Ni-P. У системі Y-Ni-P ідентифіковані представники гомологічної серії, склад яких описується загальною формулою Lnn(n-1)M(n+1)(n+2)Xn(n+1)+1, з n = 1-6, в той час як для інших РЗМ відомі представники лише з окремими значеннями n - Gd (n = 1-4), Tb (n = 1-4, 6), Dy-Lu (n = 1-3).

Взаємодія компонентів у системі Y-Ni-As є подібною до взаємодії в дослідженій раніше системі Ho-Ni-As. Порівняння кристалічних структур сполук, що утворюються в системі Y-Ni-As та в інших системах типу

Ln-Ni-As дає змогу констатувати подібність і з ними. Тернарні арсеніди, які кристалізуються в СТ ZrFe4Si2 та Zr2Fe12P7, утворюються із всіма РЗМ. Так само найбільше представників у згаданих системах мають СТ YbPtP (Y, Gd-Tm), CT Zr6Ni20P13 та споріднені (Y, Gd-Tm), СТ Sm20Ni41,6P30 (Y, Gd-Dy). Утворення сполук із СТ Zr2NiAs2 та СТ Tm13Ni25As19 характерне лише для систем з Tb-Er та Tm-Lu, відповідно, що становить одну з відмінностей між цими системами та системою Y-Ni-As.

Низка тернарних фосфідів та арсенідів систем Ln-Ni - {P, As} є ізострук-турними. Найпоширенішими СТ для даних систем є ZrFe4Si2, Zr2Fe12P7 Zr6Ni20P13. Структури інших тернарних сполук є близькоспорідненими.

До окремої групи систем слід віднести системи типу Ln - {Co, Ni} - Sb. Заміна Фосфору (Арсену) на Стибій, розміри атомів якого та значення електронегативності (чSb = 2,05) є близькими до таких характеристик Кобальту та Нікелю, приводить до іншого характеру взаємодії. Дійсно, у потрійній системі

Y-Co-Sb утворення сполук не встановлено. Структурні типи, в яких кристалізуються тернарні сполуки потрійних систем Ln-Ni-Sb є відмінними від тих типів, до яких належать фосфіди та арсеніди систем Ln-Ni - {P, As} (для Ln = Y див табл. 1). Крім того, на відміну від систем з Фосфором (Арсеном), концентраційний інтервал існування сполук зміщується в область з більшим вмістом РЗМ (0,20-0,63 мол. ч.) і знаходиться в межах 0,12-0,50 мол. ч. Sb, причому на ізоконцентраті 0,33 мол. ч. Sb утворюється лише одна сполука еквіатомного складу.

Аналіз структурних типів тернарних сполук, які утворюються в системах Ln - {Co, Ni} - {P, As} показав, що в кристалохімічному відношенні Арсен є аналогом Фосфору. Тернарні сполуки, які існують у досліджених нами потрійних системах з Фосфором та Арсеном кристалізуються в 14 структурних типах, з яких 4 виявлені нами вперше (Y8Co42As25, Y6Ni14,92P10,18, Y20Ni42P30,34 та Y6Ni20,04As12,78). Це структури з тетрагонально-антипризматичною, тригонально-призматичною та октаедричною координацією атомів Фосфору (Арсену). Досить чіткою є кореляція між вмістом р-компонента в сполуці і координацією його атомів. При вмістах Фосфору (Арсену) до 0,35 мол. ч. домінуючою є тригонально-призматична координація атомів, причому у структурах відсутні зв'язки між атомами р-компонента, тобто найближче оточення атомів Р (As) складають атоми металів. Проте у структурах окремих сполук цього концентраційного інтервалу можливе також заповнення октаедричних пустот атомами p-компонента. При більшому вмісті Фосфору, його координація змінюється на тетрагонально-антипризматичну. Сполуки із вмістом Арсену більшим 0,35 мол. ч. в досліджених системах не утворюються.

Характерною особливістю структур нових тернарних фосфідів Y6Ni14,92P10.18 і Y20Ni42P30,34 є поява атомів Р в положенні 2b (0 0 0), що приводить до їх октаедричної координації [PNi6]. Структурний тип Y6Ni14,92P10,18 є похідним включення до СТ Nd3Ni7P5 і Сe6Ni15P10, а СТ Y20Ni42P30,34 є похідним включення до СТ Sm20Ni41,6P30 (рис. 2). Найбільший ступінь невпорядкованого розташування атомів навколо осі шостого порядку спостерігається у СТ Y6Ni20,04As12,78, який є структурою включення до СТ Ho6Ni20P13. Основною відмінністю між структурами є те, що крім заповнення тригональних призм з центром на осі шостого порядку атомами As4 (G = 0,21), має місце також заповнення октаедричних пустот атомами As3 (G = 0,18). До того ж атоми Нікелю займають статистично три взаємовиключні положення у структурі Y6Ni20,04As12,78 (Ni1-Ni3), в той час як у СТ Ho6Ni20P13 таких положень є лише два.

Новий тернарний арсенід Y8Co42As25 є представником гомологічної серії плоских двошарових структур із співвідношенням метал: неметал рівним 2: 1. Структура арсеніду побудована із блоків тригональних призм, центрованих атомами Арсену. Тригональні призми сполучаються ребрами і утворюють три типи фрагментів у структурі: [M3X], [LnM6X3] та [Ln4M21X12].

Фрагменти складу [M3X], [LnM6X3] зустрічаються в структурах гомологічного ряду Lnn(n-1)M(n+1)(n+2)Xn(n+1)+1 з n = 1, 2. Фрагмент складу [Ln4M21X12] утворюється шляхом лінійної комбінації чотирьох фрагментів [LnM6X3]. Такий тип фрагментів виявлено нами вперше. Сполука Y8Co42As25 є членом нового гомологічного ряду гексагональних двошарових структур, склад яких описується загальною формулою Ln2nM2(5n+1)X3n+1, де n - ціле число.

Тернарні антимоніди вивченої нами потрійної системи Y-Ni-Sb належать до 4 структурних типів, один з яких Y3Ni5,8Sb5 досліджений нами вперше. Новий структурний тип Y3Ni5,8Sb5 належить до родини структур, споріднених з BaAl4, CeAl2Ga2 та CaBe2Ge2. В структурі сполуки Y3Ni5,8Sb5 можна виокремити псевдо-ромбічну комірку, параметри якої співвідносяться з вихідними як a = a0sinв0, b = b0, c = c0, б = г = 90є в ? 90є. Така комірка містить три об'ємноцентрованих підкомірки, утворені атомами Ітрію. Параметр с нової комірки втричі більший за відповідний параметр елементарної комірки BaAl4. Подібні надструктури спостерігаються в СТ Ce3Pd6Sb5 та Ce3Ni7As5 (рис. 4). Для цих структур, як і для СТ CaBe2Ge2, характерне чергування атомів ХMMX з атомами МХХМ. Схема розташування атомів для Y3Ni5,8Sb5 є такою: ХММХ і М0,62Х0,03[M0,63X1,28] М0,62Х0,03.


Подобные документы

 • Классификация дисперсных систем по структурно-механическим свойствам. Возникновение объемных структур в различных дисперсных системах. Анализ многообразия свойств в дисперсных системах. Жидкообразные и твердообразные тела. Тиксотропия и реопексия.

  реферат [228,7 K], добавлен 22.01.2009

 • Характеристика і практичне застосування дво- та трикомпонентних систем. Особливості будови діаграм стану сплавів. Шляхи первинної кристалізації розплаву. Точки хімічних сполук, евтектики та перитектики. Процес ліквації і поліморфних перетворень в системі.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 27.03.2014

 • Обзор литературы по вопросам стеклования в оксифторидных боратных системах, спектрально-люминесцентных свойств. Получение стекла в системах PbF2-B2O3 и BaO-PbF2-B2O3, активированные Pr, Nd, Eu, Ho, Er, Yb. Изучение спектров поглощения и люминесценции.

  дипломная работа [13,6 M], добавлен 27.05.2015

 • Суперионные проводники - твердые тела, обладающие свойством быстрого ионного переноса и высокой ионной проводимостью. Получение монокристаллов в системах на основе AgJ. Исследование гетеропереходов с чистыми и легированными суперионными проводниками.

  автореферат [1,4 M], добавлен 22.03.2009

 • Фізичні та хімічні властивості боранів. Різноманітність бінарних сполук бору з гідрогеном, можливість їх використання у різноманітних процесах синтезу та як реактивне паливо. Використання бору та його сполук як гідриручих агентів для вулканізації каучука.

  реферат [42,4 K], добавлен 26.08.2014

 • История учения о дисперсном состоянии веществ. Формирование дисперсной фазы в нефтяных системах. Надмолекулярные структуры и фазовые переходы в нефтяных системах. Коллоидно-дисперсные свойства нефтепродуктов - главный фактор выбора технологии переработки.

  реферат [309,2 K], добавлен 06.10.2011

 • Поняття елементарної комірки. Основні типи кристалічних ґраток. Індекси Міллера. Основні відомості про тантал: його отримання, застосування, фізичні та хімічні властивості. Фазовий склад та фазові перетворення в тонких плівках Ta, розрахунок переходу.

  контрольная работа [893,0 K], добавлен 25.01.2013

 • Методи дослідження рівноваги в гетерогенних системах. Специфіка вивчення кінетики хімічних реакцій. Дослідження кінетики масообміну. Швидкість хімічної реакції. Інтегральні методи розрахунку кінетичних констант. Оцінка застосовності теоретичних рівнянь.

  курсовая работа [460,7 K], добавлен 02.04.2011

 • Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Оксиды алюминия и железа, их гидратированные формы. Применение и получение композиций на основе оксидных систем. Методы "мокрой химии". Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ.

  дипломная работа [4,3 M], добавлен 27.11.2013

 • Растворимость асфальтенов в смолисто-углеродных системах. Классификация асфальто-смолистых веществ. Нефти алканового основания. Типы полициклических структур Влияние асфальто-смолистых веществ на нефтепродукты. Очистка трансформаторных дистиллятов.

  реферат [48,5 K], добавлен 31.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.