• Обґрунтування необхідності та дослідження змісту автотранспортного страхування, його значення. Стан і розвиток страхування автотранспортних ризиків на Україні. Визначення перспектив та основних напрямків розвитку автотранспортного страхування в Україні.

  дипломная работа (1012,1 K)
 • Історичні етапи виникнення і становлення транспортного страхування. Моделювання процесів управління автотранспортним ринком в умовах глобалізації страхових відносин. Сучасний стан та функціональний аналіз обов’язкового транспортного страхування в Україні.

  автореферат (831,0 K)
 • Взаимодействие участников страховых отношений, контингент страхователей. Объем страховой ответственности. Выбор вариантов страхования. Основные виды автотранспортного страхования: ОСАГО и КАСКО. Ведущие компании на рынке транспортных страховых услуг.

  курсовая работа (31,7 K)
 • Розкриття позицій аграрних компаній з активами в Україні на світових фондових майданчиках. Оцінка рівня капіталізації агрохолдингів. Переваги і недоліки публічного розкриття інформації агропромисловими компаніями. Розміщення акцій на фондовому ринку.

  статья (346,6 K)
 • Основополагающие принципы эффективного банковского надзора, принятые Базельским комитетом по банковскому надзору. Структурные подразделения Банка России, осуществляющие банковское регулирование и надзор за видами деятельности кредитных организаций.

  курсовая работа (66,4 K)
 • Групи адміністративно-правових заходів щодо організації фінансової безпеки банків в умовах проведення антитерористичної операції в Україні. Розширення надання банківських послуг за рахунок інноваційних технологій інтернет-банкінгу та аутсорсингу.

  статья (24,5 K)
 • Аккредитив - как наиболее надежная форма безналичного расчета. Виды аккредитива и его исполнение, отказ в принятии документов. Ответственность банков при аккредитивной форме расчета, закрытие аккредитива и регулирование правоотношений контрагентов.

  курсовая работа (53,3 K)
 • Аккредитив: понятие, виды. Порядок расчетов по аккредитиву. Суть аккредитивной формы расчетов, документооборот, достоинства и недостатки. Сфера и проблемы применения данной формы расчетов в современный период. Основные параметры ответственности банка.

  курсовая работа (36,3 K)
 • Главные участники аккредитивной операции, основные права и обязанности сторон. Специфические разновидности аккредитивов, их сущностная характеристика. Унифицированные правила международной торговли. Юридическая природа аккредитивной формы расчетов.

  реферат (42,2 K)
 • Понятие и группы аккредитива. Отличие аккредитивов от других форм расчетов, в частности от расчетов по инкассо. Преимущества использования аккредитива для импортера и экспортера. Недостатки аккредитивной формы расчетов. Виды документарного аккредитива.

  реферат (25,2 K)
 • Теоретическая сущность понятия "аккредитив": понятие и формы. Общая характеристика нормативной базы операций с аккредитивами, учёт расчётов. Функционирование этого безналичного платежа. Перечень строгих требований, которые предъявляются к документам.

  реферат (20,0 K)
 • Сущность понятия "аккредитив". Особенности оформления банковских кредитов покупателю. Документарный аккредитив как инструмент расчетов во внешнеторговых операциях. Определение статуса UCP в Беларуси. Участники аккредитивной операции и виды аккредитивов.

  реферат (79,2 K)
 • Характеристика функций и сфер использования аккредитивов, регулирование отношений между банком-эмитентом и приказодателем с помощью договора банковского счёта. Анализирование разнообразных видов аккредитивов, право выбора, которых принадлежит сторонам.

  реферат (22,7 K)
 • Поняття та сутність системи розрахунків з використанням безготівкових та готівкових платіжних інструментів: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки. Акредитивна форма розрахунків. Вексельна форма розрахунків, її використання на підприємствах.

  реферат (30,3 K)
 • Акредитивна форма розрахунків за експортно-імпортними операціями. Мінімізація ризиків для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Види акредитивів, які використовуються у міжнародній торгівлі, їх класифікація та застосування в банку "Україна".

  реферат (55,3 K)
 • Сутність і поняття акредитиву, безготівковий грошовий обіг між банком-емітентом і бенефіціаром. Правила проведення виплат банками заявнику. Види акредитивів, їх класифікація, форми, авізованість та гарантованість оплати, депонування і акумулювання.

  реферат (25,5 K)
 • Міжнародні розрахунки без помилок і затримок. Види акредитивів, які використовуються у торгівлі. Способи повідомлення бенефіціара (експортера) про відкриття акредитива банком-емітентом. Види умовних грошових зобов'язань банку та їх класифікація.

  курсовая работа (41,7 K)
 • Сущность и назначение депозитных операций, определение ставки продавца и ставки покупателя. Понятие маржи и факторы, влияющие на ее размер. Принципы технического анализа и способы прогнозирования рынка. Информационная система Тенфор и ее разделы.

  контрольная работа (419,8 K)
 • Загальна характеристика активів банку та управління ними. Особливості та стратегія управління активами банків в умовах перехідної економіки, шляхи вдосконалення. Методичні аспекти аналізу ефективності управління обсягом активів та портфелями банків.

  курсовая работа (92,0 K)
 • Поняття та характеристика кредитних установ, що здійснюють універсальні банківські операції. Основні категорії активів комерційного банку: готівка та прирівняні до неї кошти, цінні папери, кредити та основні засоби. Класифікація кредитної заборгованості.

  контрольная работа (33,4 K)