• Определение аналитической журналистики, ее наличие в различных изданиях. Журналистская деятельность как средство развития общественного процесса и отображения действительности. Изложение фактов во взаимосвязи с другими событиями, явлениями, ситуациями.

  курсовая работа (228,0 K)
 • Понятие аналитического жанра, его структурная организация и формат. Обзор аналитической журналистики российских СМИ. Аналитические способы отображения действительности в журналистике (статья, корреспонденция, отчет, обозрение, обзор и рецензии).

  курсовая работа (46,8 K)
 • Аналіз існуючих конструкцій механізмів преса різних видів штанцювального і подібного обладнання. Схема розклинювального механізму. Використання у виробництві автоматів для плоского штанцювання розгорток. Аналіз якісних характеристик схем пресів.

  статья (577,1 K)
 • Характеристика жанрових особливостей та питання економіки на сторінках районних газет Сумської області. Аналіз статей з точки зору актуальності, опису наукового дослідження, обґрунтованості наукових результатів. Відмінності у використанні мови і стилю.

  контрольная работа (97,6 K)
 • Дидактичні, психологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до шкільного підручника. Розташування розділів та параграфів. Співвідношення полів на сторінці. Аналіз положення щодо зворотної пропорції обсягу параграфа від кількості і складності нових понять.

  статья (145,6 K)
 • Методи захисту друкованих документів та перспективність захисту латентних зображень. Формування графічних пасток з фрагментами повторюваних штрихів із заданою товщиною і періодом лінії. Створення латентних елементів шляхом побудови ліній різної товщини.

  статья (309,9 K)
 • Аналіз технології лазерного маркування на металевих поверхнях, яка знаходить застосування для якісного гравіювання текстової та ілюстративної інформації на різноманітних металевих поверхнях (пакуваннях та сувенірній продукції). Процес лазерного спікання.

  статья (307,9 K)
 • Дослідження проблеми розвитку сучасної української журналістики. Вивчення прикладів з періодичної преси та наукових видань сучасної України. Особливості написання аналітичних статей з елементами політичного прогнозу на високому професійному рівні.

  статья (70,0 K)
 • Исследование жизненного и творческого пути русского публициста, прозаика и драматурга. Изучение места Анатолия Аграновского в советской журналистике. Выяснение особенностей написания очерков и построения сюжетных линий. Оценка коллегами по цеху.

  реферат (88,4 K)
 • Дискурс СМИ как источник знаний людей о происходящих событиях в мире. Роль представления новостного события перед изложением основного материала. Проблема речевого жанра в СМИ. Особенности новостного анонса в Интернете. Тематическое содержание анонса.

  статья (17,5 K)
 • Вивчення сакрального топосу, апокаліптичного наративу сучасної медіакультури як потужного чинника впливу на аудиторію. Дослідження характерних особливостей експансії апокаліптичних медіа текстів, спричинених особливим постмодерновим станом суспільства.

  статья (89,0 K)
 • Феноменологічна сутність, технологія створення і типологічна позиція артбуків у книжковому світі. Пошук оригінальних форм та інформаційно-смислового ізографічного наповнення книг. Розробка стратегії освоєння вузькоспеціалізованих книговидавничих ринків.

  статья (79,9 K)
 • Розгляд архітектонічної організації газетного видання. Основні закономірності розподілу елементів архітектонічного типу у сучасних українських виданнях. Композиційне співвідношення шрифтових, зображальних, пробільних та декоративних мовних нюансів.

  автореферат (50,9 K)
 • Отраслевая журналистика как составная часть деловой журналистики. Состояние атомной отрасли. Деловая журналистика в России в конце ХХ – начале ХХІ века. История атомной промышленности России. Основные виды СМИ, освещающих тематику атомной отрасли.

  курсовая работа (66,2 K)
 • Формальные методы классификации, применяемые для построения типологии в журналистике. Существенные отличия российских средств массовой информации от западных. Примеры комплексного эмпирико-типологического исследования современной газетной периодики.

  реферат (637,1 K)
 • Понятие и классификация банковских правоотношений. Банк России как субъект банковских правоотношений. Виды кредитных организаций и особенности их деятельности. Деньги и ценные бумаги как объекты банковских правоотношений. Основные виды банковских сделок.

  учебное пособие (4,4 M)
 • Понятие и содержание бесплатных СМИ, их доля на рынке. Главные проблемы бесплатных СМИ и пути их решения. Методы борьбы за рекламодателя. Анализ рынка бесплатных журналов. Способы завоевания рынка печатной продукции и перспективы бесплатной прессы.

  курсовая работа (32,0 K)
 • Ознакомление с историей появления первых библиотек, которые существовали непосредственно как хранилища книг. Характеристика социальных функций библиотек: воспитательной, образовательной, производственной, кумулятивной, мемориальной и коммуникативной.

  реферат (52,2 K)
 • Социальная сущность библиотек: основные концепции в системе общественных отношений. Связь библиотековедения с другими науками, педагогикой, психологией, социологией и экономикой культуры. Партнерство в создании международных информационных систем.

  дипломная работа (67,6 K)
 • Рассмотрение приемов и методов, обеспечивающих нормальное функционирование библиотеки. Изучение влияния библиотечной технологии на ее структуру. Выявление роли централизации и кооперации в повышении эффективности использования всех библиотечных ресурсов.

  реферат (23,2 K)