Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті-90-ті рр. XX ст.)

Особливості децентралізації федеративної системи Канади. Вплив квебекської проблеми на формування політичної системи країни. Причини загострення відносин між англоканадською і франкоканадською громадами. Конституційні угоди з міжпровінційних стосунків.

Рубрика Политология
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 13.07.2014
Размер файла 40,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3. Катеринчук П.М. Еволюційні процеси у Канаді другої половини 90-х років ХХ ст. // Держава і право. Збірник наукових праць: юридичні і політичні науки. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - Вип. 19. - С. 611-617.

4. Катеринчук П.М. Політичні перспективи канадського федералізму // Буковинський журнал. - 2003. - № 1. - С. 114-121.

5. Катеринчук П.М. Квебекський сепаратизм і його наслідки для Канади (кінець 80-х - 90-ті рр.) // Питання історії нового і новітнього часу. Збірник наукових статей. - Чернівці: Рута, 2000. - Вип. 7. - С. 96-102.

6.Катеринчук П.М. Особливості канадського федералізму // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. - Чернівці: Місто, 2000. - Том І. - С. 176-181.

7. Катеринчук П.М. Трансформаційні процеси у федеративних державах світу у посткомуністичний період (на прикладі Росії і Канади) // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. - Чернівці: Прут, 2002. - Том ІІ. - С. 186-195.

8. Катеринчук П.М. Проблеми взаємин національних та регіональних еліт у федератавних державах сучасного світу // Регіональні та національні еліти: хто формує політику? Матеріали міжнародної наукової конференції. - Чернівці: Букрек, 2002. - С. 273-277.

АНОТАЦІЇ

Катеринчук П.М. Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті - 90-ті рр. ХХ ст.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2003.

У дисертації здійснено комплексне дослідження еволюції канадського федералізму 80-х - 90-х рр. ХХ ст. крізь призму загострення квебекської проблеми. Аналізуються тенденції до децентралізації федеративної системи Канади останніх десятиріч, зумовлені боротьбою провінцій за перерозподіл повноважень між федеральним центром і регіонами. Визначено передумови та особливості формування сучасної канадської федеративної системи, а також характерні риси канадської федерації порівняно із іншими федеративними країнами світу. Виділено головні чинники, що вплинули на еволюцію канадського федералізму, серед яких найважливіше місце посідає боротьба регіональних еліт за розширення свого впливу та повноважень провінційних урядів.

Обґрунтовано, що 80-ті - 90-ті рр. ХХ ст. стали критичним періодом еволюції канадського федералізму у напрямку децентралізації федеративної системи країни. Доведено взаємозалежність розвитку канадського федералізму і квебекської проблеми та її вплив на процеси децентралізації канадської федерації у 80-х - 90-х рр. ХХ ст. Зроблено спробу визначити шляхи розв'язання квебекської проблеми та федерально-провінційних суперечок, спрогнозовані перспективи розвитку канадської федерації у майбутньому.

Ключові слова: канадський федералізм, квебекська проблема, сепаратизм, децентралізація, федеративна система, федерально-провінційні відносини.

Катеринчук П.Н. Эволюция канадского федерализма и проблема Квебека (80-е - 90-е гг. ХХ в.). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. - Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. - Черновцы, 2003.

В диссертации осуществлено комплексное исследование эволюции канадского федерализма 80-х - 90-х гг. ХХ века сквозь призму квебекской проблемы. Анализируются тенденции к децентрализации федеративной системы Канады последних десятилетий, как следствие борьбы провинций за перераспределение полномочий между федеральным центром и регионами. Определены предпосылки и особенности формирования канадской федеративной системы, а также характерные черты канадской федерации в сравнении с другими федеративными странами мира. Выделены главные факторы, которые повлияли на эволюцию канадского федерализма, среди которых наиболее важное место занимает борьба региональных елит за расширение своего влияния и полномочий провинциальных правительств.

Отстаивается мысль о том, что 80-е - 90-е гг. ХХ века стали критическим периодом эволюции канадского федерализма в направлении децентрализации федеративной системы страны. Доказывается взаимозависимость развития канадского федерализма и квебекской проблемы и ее влияние на процессы децентрализации канадской федерации в период 80-х - 90-х гг. ХХ века. Предпринято попытку определить пути разрешения квебекской проблемы и федерально-провинциальных разногласий и спрогнозировать перспективы развития канадской федерации в будущем.

Ключевые слова: канадский федерализм, квебекская проблема, сепаратизм, децентрализация, федеративная система, федерально-провинциальные отношения.

Katerynchuk P.M. The evolution of Canadian federalism and the problem of Quebec (80-s - 90-s of the 20th century). - Manuscript.

The Thesis for obtaining “Kandydat nauk” degree of Political Science on specialty 23.00.02 - the Political Institutions and Processes. - Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. - Chernivtsi, 2003.

The Thesis deals with the complicated and contradictory issue of the Canadian federalism as well as its development. The Thesis investigates the evolution of the Canadian federal system during the period of 1980-1990-s through the prism of the aggravation of the Quebec problem. The threat of Quebec seperatism, the sense of grievance in several western provinces, the controversies over language and educational rights minorities - all these political issues are manifestations of conflict over the authority and jurisdiction of the federal system in Canada.

The author affirms that rather than being a fixed, immutable institutional structure, Canadian federalism has changed dramaticly over the year. It is not a simple, static division of powers, but a process whereby the two levels of government adapt and change in order to reduce tensions within the political environment. Ethnic nationalist groups in Canada, especially in Quebec, have pursued varying degrees of autonomy, up to and including independent statehood. The investigator guesses that throughout Canadian history the power of provincial governments has been used to press both ethnic nationalist and regionalist demands on Ottawa.

The tendencies of decentralization of the Canadian federal system during last decades are analyzed. The author explores the consequences of the struggle of the Canadian provinces for the redistribution of the state authority between the federal central government and the regions. The main premises and peculiarities of the formation of Canadian federal system are defined and discussed. The author emphasizes the exceptional role of Quebec in the process of the foundation of Canada as a federal state. The struggle of the regional elite for their power enlargement is established as the principal reason, which influences the evolution of Canadian federalism. The researcher supposes this struggle became a result of Quebec separatist movement that affected Canadian federal system.

The authors supports the idea that the period of 1980-1990-s has become critical for evolution of Canadian federal system towards its decentralization. The conclusion is made that the above-mentioned period was characterized by the aggravation of interethnic and federal-provincial relations along with the enforcement of Quebec separatism. The authors argues that Quebec question is the driving force for the processes of decentralization of Canadian federal system. For the last twenty years all outcoming issues of Canadian federalism were indissolubly adjoined with the Quebec question.

The interrelations of the development of the Canadian federalism, Quebec problem as well as its influences upon the federal mechanism of Canada are defined and proved. The possible solutions for Quebec problem as well as federal - provincial contradictions are discussed and formulated. The feasible fundamental directions as well as the tendencies of further development and perspectives of the Canadian federation for the foreseen future are analyzed and assessed. The researcher confirms that Canadian federation will not suffer any fundemental alterations in a forseen future.

Key words: Canadian federalism, Quebec problem, separatism, decentralization, federal system, federal-provincial relations.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальні відомості про Словаччину як постсоціалістичної держави з перехідною економікою. Політичні зміни в 1989–1992 рр., їх характер та значення в історії розвитку. Конституційні засади й особливості державного устрою та політичної системи Словаччини.

  реферат [19,7 K], добавлен 11.06.2011

 • Етапи становлення та розвитку політичної системи українського суспільства. Юридичне закріплення державності України, формування органів влади. Зародження і розвиток конституційного процесу. Необхідність здійснення кардинальної політичної реформи.

  презентация [1,5 M], добавлен 08.11.2015

 • Поняття, функції та ознаки політичної системи суспільства, його елементи. Підходи до визначення моделі системи. Держава як елемент політичної системи. Закономірності та основні тенденції розвитку політичної системи суспільства України в фактичній площині.

  курсовая работа [249,7 K], добавлен 17.04.2011

 • Політичні відносини як компонент політичної системи. Носії політичної діяльності і політичних відносин. Політичне управління: суб’єкти, функції, типи. Підготовка та прийняття політичних рішень. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язку.

  контрольная работа [34,3 K], добавлен 03.04.2011

 • Структура і функціонування політичної системи суспільства. Основні напрями діяльності політичної системи. Здійснюване політичною системою керівництво суспільством. Політичні партії. Демократія як система цінностей. Становлення демократії в Україні.

  реферат [34,2 K], добавлен 14.01.2009

 • Характеристика демократичних змін політичної системи Польської держави. Передумови прийняття конституції 1997 року та розвиток парламентаризму в країні. Формування парламентсько-президентської моделі та повернення до ліберально-демократичних цінностей.

  реферат [33,1 K], добавлен 09.06.2011

 • Елементи політичної системи суспільства. Особливості формування та розвитку політичних систем США і Великої Британії, їх спільні та відмінні риси, переваги та недоліки. Регіональні структури влади та місцевого самоврядування. Виборча та партійна системи.

  курсовая работа [49,7 K], добавлен 30.12.2013

 • Теоретичні та методологічні аспекти дослідження політичної системи Республіки Гондурас, її особливості та структура. Критерії та ознаки класифікації політичних систем. Визначення типу політичної системи Гондурасу, його політичний режим на початку XXI ст.

  курсовая работа [234,7 K], добавлен 23.06.2011

 • Поняття, функції та структура політичної розвідки на різних рівнях політичної системи, її комунікативні засади. Забезпечення розвідувальною інформацією керівних ланок держави, роль контррозвідки в міжнародній політиці. Суть недержавної політрозвідки.

  дипломная работа [94,9 K], добавлен 23.12.2011

 • Дослідження проблеми особи в політиці. Шляхи політичної соціалізації. Основні аспекти взаємозв'язку добробуту суспільства та його політичної системи. Агресивні форми поведінки в політиці. Основні методи політичної боротьби терористичних організацій.

  реферат [25,0 K], добавлен 28.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.