Імперативи людської життєдіяльності у техногенній цивілізації

Гіпотетичні імперативи людської життєдіяльності як сукупність світоглядно-регулятивних принципів суспільного розвитку в умовах сучасної техногенної цивілізації. Виокремлення світоглядних детермінант оптимізації функціонування економічної та наукової сфер.

Рубрика Философия
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 30.09.2013
Размер файла 48,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Взаємодія етнічної та техногенної форм культури, яка досліджена в роботі на прикладі співвідношення витворюваних ними цінностей, має такі особливості. Етнічні цінності є вираженням загальноетнічних почуттів, пам'яті етносу, його багатовікової долі і здатні створювати історичне колективне поле ідентичності, до якого могли б апелювати її індивідуальні носії. Технокультура віддає перевагу таким формам реалізації цінностей як технічна (технократична та інструментально-естетична), економічна та політична, що позначені прагматичним, утилітарно-прикладним характером (за винятком художньої естетичної технічної цінності). На відміну від етнокультури, техногенна є універсальною та імперсональною.

Сучасна культура як цілісна система є свого роду “діалогом”, співприсутністю двох вимірів - етнічної форми культури, що виконує роль позитивно-консервативного чинника суспільного розвитку та техногенної, яка є динамічним, змінним, тобто трансформаційним його фактором. Їх поєднання - необхідна умова суспільного поступу, в якому, очевидний факт, щось втрачається, відмирає, поступаючись місцем новаціям, іншим формам культурного виразу взагалі. Однак, за умови абсолютного домінування техногенного чинника, неминуче втрачається зв'язок зі смисловими фундаментальними елементами етнокультурного буття, що призводить до трансформації етносу як носія унікальної культурної традиції у безлику масу. Відповідно до імперативу збереження етнічного утверджується світогляд суспільства, скерований на плекання етнічної самобутності та запобігання тотальної технократизації соціуму.

Найболючіші суперечності, наявні у глобальній культурно-політичній сфері - закиди на світову універсальність, міжнаціональна напруженість, релігійна нетерпимість, поширення світового тероризму та воєнна агресія - можуть бути зняті дією імперативу рівноцінності культур як нормативного чинника толерантного цивілізаційного співбуття, що не визнає національної винятковості, але вибудуваний на внутрішньому переконанні у рівноправності всіх існуючих світових етнокультур.

Адекватна участь кожної країни у вирішенні глобальних проблем зумовлена рівнем її економічного розвитку. Для країн, що розвиваються, модернізація, віднаходження власної унікальної економічної ніші на світовому ринку та економічний “сталий розвиток” є імперативними умовами досягнення економічної збалансованості, яка уможливлює участь країни у міжнародній співпраці для розв'язання екологічних, економічних, політичних та інших важливих питань сьогодення.

У науковій царині людської життєдіяльності, дія імперативу незаангажованості науки спрямована на: деполітизацію науки, що уможливить її відмежування від ідеологій приватних корпоративних інтересів; розвиток різних - як науково-раціональних, так і духовно-ірраціональних - форм пізнання згідно з принципом наукової альтернативи.

За умов критичності сучасної екологічної ситуації як системи з множиною точок біфуркації, що може розвиватись практично непрогнозовано, екологічний імператив є найпотужнішим консолідуючим та гуманізуючим чинником життєдіяльності людства. З іншого боку, він імпліцитно містить у собі моральний принцип, адже екологічне ставлення людини до умов свого природного існування - це моральне ставлення людини до свої власної природної сутності. Тому екологічний імператив визначається як ціннісний принцип етики виживання людства та є систематизуючим для інших імперативних засад суспільного розвитку.

Основні публікації

1. Кам'янська Ю.В. Проблема відчуження: можливість альтернативи // Вісник Львів. ун-ту ім. І. Франка (Серія: філософ. науки). - Львів: Вид. Львів. ун-ту ім. І. Франка, 1999. - Вип. 1. - С. 116-123.

2. Кам'янська Ю.В. Комп'ютерний ескейпізм // Вісник Львів. ун-ту ім. І. Франка (Серія: філософ. науки). - Львів: Вид. Львів. ун-ту ім. І. Франка, 2000. - Вип. 2. - С. 115-123.

3. Кам'янська Ю.В. Філософія техніки: спроба класифікації // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. - Дрогобич: Вимір, 2000. - Вип. 2. - С. 144-153.

4. Кам'янська Ю. Етнічний та техногенний виміри культурного поступу // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. Львів. філіалу Української академії державного управління при Президентові України - Львів: ЛФ УАДУ Кальварія, 1999. - Вип. 1. - С. 191-202.

5. Кам'янська Ю.В. Імперативні засади людської життєдіяльності у техногенній цивілізації // Філософський вісник: Тези звіт. наук. конф. філос. фак-ту. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - Вип. 2. - С. 70-72.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз соціальних ознак і витоків антропологічної кризи сучасної техногенної цивілізації. Культурні та антропологічні суперечності глобалізаційних процесів сучасності. Концепції виходу із загальнопланетарної кризи, породженої глобальними проблемами.

  автореферат [29,9 K], добавлен 11.04.2009

 • Порівняльний аналіз існуючих у сучасному науковому дискурсі концепцій виходу із загальнопланетарної кризи, породженої глобальними проблемами. Соціокультурний контекст зародження та витоки, специфіка й спрямованість розвитку техногенної цивілізації.

  автореферат [26,8 K], добавлен 16.04.2009

 • Традиційні й техногенні цивілізації. Цінності техногенної культури. Система цінностей техногенної цивілізації. Особливості функціонування свідомості в різних типах культур. Система цінностей традиційних культур очима людини техногенної культури.

  реферат [27,2 K], добавлен 27.06.2010

 • Глобальні проблеми, породжені техногенною цивілізацією. Прискорений розвиток техногенної цивілізації. Проблема збереження особистості в сучасному світі. Питання про традиційні для техногенної цивілізації цінності науки й науково-технічного прогресу.

  реферат [26,3 K], добавлен 27.06.2010

 • Аналіз ґенези й тенденцій розвитку сучасної техногенної цивілізації. Природа й співвідношення гуманізації й дегуманізації суб'єкт-суб'єктних відносин в економічній сфері. Гуманістичні аспекти моделей і стилів управління в економічних структурах.

  автореферат [47,8 K], добавлен 11.04.2009

 • Позитивісти як представники філософського напряму, що висували концепцію проникнення науки у всі сфери людської життєдіяльності. Іпполіт Тен - впливова постать в позитивістській естетиці. Місце мистецького експерименту в наукових працях Огюста Конта.

  статья [18,7 K], добавлен 18.08.2017

 • Суспільство: історичне виникнення і філософська сутність. Структурна будова і функції суспільства. Основні чинники суспільного розвитку. Типологія сучасного суспільства. Суспільство і особистість. Вплив розвитку цивілізації на суспільство.

  реферат [32,6 K], добавлен 22.11.2007

 • Теорії виникнення людської свідомості, спільна продуктивна, опосередкована мовою, діяльність людей як умова виникнення і розвитку людської свідомості. Взаємозв'язок несвідомого і свідомого як двох самостійних складових єдиної психічної реальності людини.

  реферат [40,8 K], добавлен 07.06.2019

 • Початок філософського осмислення цивілізації, принципи та фактори його розвитку на сучасному етапі. Життєвий шлях цивілізацій, його періодизація. Особливості, проблеми, майбутнє та місце України в світі. Глобалізація, вільний ринок та "ефект метелика".

  курсовая работа [51,4 K], добавлен 25.10.2014

 • Аналіз антагонального характеру правопорядку та правової держави. Особливості Римської правової цивілізації. Огляд філософських течій епохи занепаду античної цивілізації, іменованої епохою еллінізму. Морально-правова свідомість маргінальної особистості.

  контрольная работа [28,4 K], добавлен 18.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.