Формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи

Розроблення змісту та структури вмінь використання засобів інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності вчителя початкової школи, теоретичне обґрунтування та впровадження системи та педагогічних умов формування зазначених умінь.

Рубрика Педагогика
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 29.09.2014
Размер файла 43,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Констатувальний експеримент дозволив виявити загальний низький рівень готовності студентів випускних курсів, майбутніх учителів початкової школи, до використання засобів ІКТ у професійній діяльності. Це зумовлено рядом причин: відсутністю стійкої мотивації до використання засобів ІКТ у професійній діяльності, потреби займатися даною діяльністю, необізнаністю та недооцінкою можливостей використання засобів ІКТ у професійній діяльності вчителя; недостатньою увагою вищих педагогічних навчальних закладів до озброєння майбутніх учителів уміннями, технікою та методикою застосування засобів ІКТ у сучасній школі; недосконалістю діючих навчальних програм, які не враховують специфіку роботи майбутніх учителів в умовах інформаційного суспільства.

Розроблено й теоретично обґрунтовано компоненти системи формування у майбутніх учителів початкової школи вмінь використовувати засоби ІКТ у професійній діяльності: мета, зміст навчання, засоби педагогічної комунікації (організаційні форми, методи, засоби навчання), діяльність студентів, діяльність викладача, результат. Педагогічну систему визначено як упорядковану множину взаємопов'язаних та взаємообумовлених цілісних структурних та функціональних компонентів, що становлять єдине ціле у своїй структурі, поєднаних спільними цілями, мотивами і завданнями, які спрямовані на виховання та навчання особистості. Виділено функціональні компоненти системи: гностичний, комунікативний, проектувальний, конструктивний та управлінсько-організаторський. Серед факторів, за наявності яких експериментальна система працює злагоджено, виділено педагогічні умови, а саме: високий рівень підготовки викладачів до управління навчальним процесом студентів в умовах використання засобів ІКТ; індивідуальні здібності майбутніх учителів початкової школи до творчої професійної діяльності з використанням засобів ІКТ; індивідуалізація навчання через урахування особистості кожного студента. Запропоновані компоненти системи підпорядковуються загальносистемним принципам цілісності та подільності; принципу зв'язку; принципу структури. Дані компоненти є компонентами загальної системи підготовки майбутніх учителів початкової школи структурно та функціонально. Вони є інваріантними: можуть удосконалюватись та розвиватись по висхідній спіралі.

На етапі формувального експерименту простежено динаміку готовності майбутніх учителів початкової школи до використання засобів ІКТ у професійній діяльності, виявлено значні позитивні зміни в рівнях сформованості зазначеної готовності у студентів експериментальних груп порівняно з контрольними. Аналіз результатів формувального експерименту засвідчив, що в експериментальних групах коефіцієнт засвоєння знань зріс у 1,9 рази, рівень сформованості вмінь у 1,8 рази. Заключний зріз показав, що 30,77% студентів експериментальних груп змінили середній та низький рівні засвоєння знань на найвищий (творчий) і 42,99% на високий (продуктивний). У 28% студентів уміння сформовані на найвищому (творчому рівні) та у 34,39% на високому (продуктивному) рівні. У студентів контрольних групах ці показники залишились практично незмінними. Результати порівняльного аналізу засвідчують ефективність запропонованої системи формування у майбутніх учителів початкової школи вмінь використовувати засоби ІКТ у професійній діяльності, дають підстави вважати, що вихідна методологія є правильною, визначені завдання реалізовані, мети досягнуто, висунута гіпотеза отримала підтвердження: під час навчання за експериментальною системою у студентів формуються необхідні знання та вміння використовувати засоби ІКТ у майбутній професійній діяльності на більш високому рівні, ніж за традиційного навчання.

Проведене дослідження не вичерпує всіх питань окресленої проблеми. Воно відкриває перспективу для окремих наукових розвідок у напрямку підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації позаурочної роботи вчителя за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Снігур О.М., Хомік О.А., Володько І.В., Макаренко О.Л. Лабораторний практикум з курсу “Нові інформаційні технології”/ За заг. ред. Жалдака М.І. К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2001. - 167 с. (Розроблення лабораторних робіт).

2. Снігур О.М., Жалдак М.І., Володько І.В., Хомік О.А. Інформаційні технології: Навчально-методичний посібник. - К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2003. - 194 с. (Розроблення практичних завдань різних рівнів складності).

3. Снігур О.М. Засоби інформаційних технологій у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи: Спецкурс. - К.: ЗАТ “НЕВТЕС”, 2004. - 59 с.

4. Снігур О.М. НІТ як один із засобів досягнення успішного засвоєння молодшими школярами лінгвістичних і математичних знань // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко. К.: НПУ, 2000. Випуск 36, Ч.2. С. 152-157.

5. Снігур О.М., Макаренко О.Л. Специфіка підготовки майбутніх учителів з використання комп'ютерної техніки в майбутній професійній діяльності // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова. / Укл. П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко. К.: НПУ, 2000. Ювілейний випуск, Ч.2. С. 117-124. (Аналіз процесу формування знань і вмінь, як основного критерію якості підготовки студентів).

6. Снігур О.М. Процес підготовки студентів педагогічного факультету до використання комп'ютерної техніки в навчальному процесі початкової школи // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко. К.: НПУ, 2002. Випуск 47. С. 196-199.

7. Снігур О.М. Засоби інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи: Зб. наук. праць. К.: НПУ, 2006. Вип.3. С. 148-153.

8. Снігур О.М., Макаренко О.Л. Застосування нових інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у педагогічних закладах // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. Краматорськ.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2000. Випуск 20. С. 36-41. (Аналіз особливостей впливу інформаційно-комунікаційних технологій на умови підготовки спеціалістів та на зміст освіти).

9. Снігур О. М. Вплив інформаційних технологій на процес навчання // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції: 1-2 квітня 2004р. / Укл. О.Л.Макаренко, М.С.Севастюк, О.П.Симоненко. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. - С. 240-243.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.