Методика формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності у процесі вокального навчання

Аналіз фахової підготовки вчителя нової генерації, особистостей з самоорганізацією, інтелектуала, здатного до різних видів художньо-творчої діяльності підготовленого до педагогічної діяльності. Музично-просвітницька діяльність вчителя музичного мистецтва.

Рубрика Музыка
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 22.03.2020
Размер файла 22,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Орест ОРИЩУК

аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти,

хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

У статті висвітлено авторське бачення фахової підготовки вчителя нової генерації, особистості з високою самоорганізацією, фаховою компетентністю, інтелектуала, здатного до різних видів художньо-творчої діяльності підготовленого до педагогічної діяльності у нестандартному режимі є актуальною, адже практика роботи вчителя музичного мистецтва засвідчує, що будь-які форми позаурочної, позакласної діяльності, покладені на педагога-музиканта - носять просвітницький характер. Музично- просвітницька діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва відкриває потужні можливості розширення мистецького світогляду, формування художньо-естетичних смаків, ідеалів підростаючого покоління. Натомість, тематика музичного просвітництва недостатньо представлена у процесі фахового навчання студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Представлено авторську методику формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокального навчання, яка розкриває авторське бачення вирішення проблеми підготовки вчителів-новаторів, вчителів-реформаторів, вокалістів-просвітників.

Ключові слова: просвітництво, музичне просвітництво, вокально-просвітницька діяльність, майбутній вчитель музичного мистецтва.

вчитель мистецтво музичний

Орест Орищук. Методика формирования готовности будущих учителей музыкального искусства к просветительской деятельности в процессе вокального обучения

В статье освещены авторское видение профессиональной подготовки учителя нового поколения, личности с высокой самоорганизацией, профессиональной компетентностью, интеллектуала, способного к различным видам художественно-творческой деятельности подготовленного к педагогической деятельности в нестандартном режиме. Актуально, практика работы учителя музыкального искусства показывает, что любая форма внеурочной, внеклассной деятельности, возложенная на педагога- музыканта - носит просветительский характер. Музыкально-просветительская деятельность будущего учителя музыкального искусства открывает мощные возможности расширения художественного мировоззрения, формирования художественно-эстетических вкусов, идеалов подрастающего поколения. Тематика музыкального просвещения недостаточно представлена в процессе профессионального обучения студентов факультетов искусств педагогических университетов. Представленая авторская методика формирования готовности будущих учителей музыкального искусства к просветительской деятельности в процессе вокального обучения раскрывает авторское видение решения проблемы подготовки учителей-новаторов,учителей-реформаторов, вокалистов-просветителей.

Ключевые слова: просвещение, музыкальное просвещение, вокально-просветительская деятельность, будущий учитель музыкального искусства.

Orest Orishuk. Methodology of forming the readiness of future teachers of musical art for educational activities in the process of vocal training

The urgent need of modern Ukrainian society for the professional training of a teacher of a new generation, a person with a high seif-organization, professional competence, an intellectual capable of various types of artistic and creative activity prepared for teaching in a non-standard mode is relevant, since the practice of the teacher of musical art testifies that any -which forms of extra-curricular, extra-curricular activities, placed on the teacher- musician - are educational. The musical and educational activities of the future teacher of musical art opens up powerful opportunities for expanding the artistic outlook, the formation of artistic and aesthetic tastes, and the ideals of the younger generation. Instead, the subject of musical education is not sufficiently represented in the process of professional training of students of the faculties of the arts of pedagogical universities. The article presents the methodology of forming the readiness of future teachers of musical art in the process of vocal training, which reveals the author's vision of solving the problem of preparing teachers-innovators, teachers-reformers, vocalists-educators. The dynamics of formation of the preparedness of future teachers of musical art for educational activity in the process of vocal education is provided by wide introduction of exercises on the development of artistic skills of future teachers of musical art, inversion methods, formation of interpersonal culture of students, methods of encouraging students to associate search, methods of facilitative discussion, methods of musical- folklore communication, etc.

Keywords: еducation, musical education, vocal and educational activities, future teacher of musical art opens.

Оновлення системи освіти у контексті інтелектуального, культурного, духовного розвитку суспільства потребує фахівців-реформаторів, здатних, відповідно до прийнятих Україною положень Болонської конвенції, бути конкурентно спроможними спеціалістами на вітчизняних та світових теренах освітянського простору. В умовах запровадження багаторівневої освіти у вищих мистецьких навчальних закладах особливої ваги набуває проблема підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва широкого профілю, професія яких поєднує риси та вміння педагога- виконавця, диригента - керівника творчого колективу, соліста-вокаліста, лектора-музикознавця, педагога-просвітника, носія духовної культури та естетичного смаку та ін.

Про значення музично-просвітницької діяльності у процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва стверджували провідні вітчизняні й зарубіжні діячі культури, вчені, педагоги-практики, методисти музичного виховання, музиканти-просвітники, як: А. Авдієвський, Д. Кабалевський, З. Кодай, Ф. Колесса, А. Козир, Г. Падалка, О. Рудницька, В. Шацька, О. Щолокова та ін.

Проблемам фахової підготовки вчителів музики - просвітителів-виконавців підготовлених до виконання високохудожніх зразків мистецтва, цілеспрямованого впливу на формування музич- но-естетичного досвіду підростаючого покоління засобами музичного просвітництва присвятили наукові праці Т. Жигінас, Л. Кожевнікова, О. Кури- шев, О. Кузнецова, Л. Масол, О. Мельник, С. Мель-ничук, С. Олексюк, В. Федоришин, О. Хоружа та ін., в яких музичне просвітництво представляється необхідною умовою формування естетичної куль-тури на сучасному етапі розвитку суспільства. У зв'язку з цим, зростає роль співацького навчання дітей та юнацтва, як найбільш актуального й по-пулярного у їх музичному навчанні.

Проблемам вокальної, вокально-хорової під-готовки у музикознавчому аспекті присвятили свої дослідження В. Антонюк, В. Багадуров, Ю. Ба-рсов, Л. Василенко, І. Колодуб, О. Стахович, І. Топ- чієва, О. Хоружа, Ю. Юцевич та ін. Педагогічний аспект вокальної підготовки було окреслено в дослідженнях Д. Аспелунд, Л. Дмітрієва, В. Ємель- янова, Ф. Засєдателєва, А. Менабені, Є. Проворової, Ю. Юцевича та ін.

Аналіз наукової літератури засвідчує, що про-блема цілеспрямованої вокальної підготовки май-бутніх учителів музичного мистецтва до музично- просвітницької діяльності не знайшла ще належ-ного висвітлення та розв'язання.

Мета статті - представити науковій спільноті авторське бачення вирішення проблеми мето-дичного забезпечення процесу підготовки майбут-нього вчителя музичного мистецтва до здійснення просвітницької діяльності у процесі вокального навчання.

Засадничі аспекти просвітництва в культурно- освітньому просторі різних історичних етапів та різних сфер просвітницьких орієнтирів розкрито у дослідженнях вітчизняних науковців (Л. Березівська, П. Біліченко, Р. Гарат, М. Данилюк, Т. Жигінас, Л. Кияновська, Л. Кожевнікова,

Кобрин, Т. Коломієць, Я. Лисенко, О. Мельник, З. Нагачевська, В. Найда, О. Рудницька, Г. Падалка, Топчієва, Н. Фрадкіна, О. Хоружа, О. Цапко та ін.).

Згідно яких, було встановлено, що просвітництво, у аспекті обраного феномена - це розповсюдження знань, освіти, культури. Що, своєю чергою, потребує свідомого ставлення до майбутніх перспектив професійної реалізації сучасного вчителя музичного мистецтва, його підготовленості до вокально-просвітницької діяльності, завдяки впровадженню вокально-просвітницьких проектів у освітнє середовище професійної самореалі- зації, та за його межами.

Провідними у нашому дослідженні виступили авторитетні визначення О. Апраксіної, Д. Кабалев- ського, Г. Падалки, які трактують сутність музичного просвітництва наступним чином, можливість поєднання учителювання та просвітництва можлива за умови якості отриманої загальної музичної освіти, загальної музичної грамотності, потреби у розповсюдженні набутих знань у відповідно налаштованому на сприймання, середовищі, яке налаштовано на слухання та розуміння музики; витоки музичного просвітництва кореняться в усвідомленні благотворного впливу музики на душу людини та її значущої виховної сили.

Вокальне просвітництво вчителя музичного мистецтва ми позиціонуємо, як діяльність, що забезпечує розвиток музичних інтересів, потреб і смаків та в цілому сприяє становленню основ музичної культури в спеціально-створеному музично-інформаційному середовищі. Здійснення музично-просвітницької діяльності засобами вокального мистецтва забезпечується у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, завдяки готовності використовувати вокально-виконавські вміння для досягнення запланованого результату музично-просвітницької роботи - естетичного виховання молодого покоління.

Згідно з нашим науковим баченням вирішення представленої проблеми актуалізувало необхідність уведення наступних наукових підходів. Системно-цілісний підхід забезпечив виявлення специфіки та особливостей підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до музично- просвітницької діяльності у процесі вокальної підготовки, встановив закономірності поєднання складових: вокально-виконавської та музично- педагогічної, які й складають цілісну кваліфікаційну відповідність підготовки бакалавра, магістра. Підготовленість до позиціонування себе, як учителя-просвітителя є новою, набутою фаховою якістю майбутнього вчителя музичного мистецтва. Світоглядний підхід є одним з визначальних у аспекті даного дослідження. Так як світогляд є певною виражальною особистісною формою, згідно якої відбувається сприймання, осмислення світу й себе у ньому через відповідну діяльність, то успішність, відображає продуктивність та ефективність людини в цій діяльності. Аксіологічний підхід був спрямований на свідому просвітительську самореалізацію у майбутній професійній діяльності вчителя музичного мистецтва, передбачав спрямування навчально-виховного процесу на здобуття майбутніми вчителями музичного мистецтва вокально-педагогічних цінностей, до яких ми відносимо й просвітницькі орієнтації у різних видах музичного виконавства. Особистісно- орієнтований підхід був спрямований на актуалізацію соціальної позиції майбутнього вчителя музичного мистецтва - вокаліста-просвітника, у аспекті значущості та результативності його творчо-педагогічного впливу на соціокультурний простір, середовище творчої взаємодії. Компетен- тнісний підхід був спрямований на формування у майбутніх учителів музичного мистецтва вокально-просвітницьких компетенцій - системних, інтегрованих якостей, що забезпечать можливість до самостійного обрання напрямків музичного просвітництва у процесі фахової самореалізації. До предметно-практичних компетентностей віднесено: здатність до оволодіння значним вокальним репертуаром; здатність практично використовувати набуті професійно-значущі знання в галузі історії, теорії та методики музичного навчання та виховання; здатність здійснювати просвітницьку роботу серед школярів засобами вокального мистецтва; здатність до використання набутої вокально-виконавської майстерності у педагогічній практиці та виконавсько-просвітницькій діяльності; здатність до створення художнього образу вокального твору, вербального відображення його емоційного змісту; здатність самостійно добирати, аналізувати та інтерпретувати вокальний твір; здатність розробляти й створювати власні музично-просвітницькі проекти; здатність визначати інтегративні зв'язки в процесі самостійної вокально-просвітницької діяльності; здатність до творчого переосмислення й адекватного застосування вокально-просвітницьких компетентностей у самостійній педагогічній творчості. Креативно-діяльнісний підхід дослідження ґрунтується на визначенні вокально -просвітницької діяльності основою, засобом і вирішальною умовою, що забезпечує якість вокальної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності у процесі фахової підготовки.

Структура підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності у процесі вокального навчання, охопила складові: адаптивно-мотиваційний, когнітивно- діяльнісний, творчо-виконавський компоненти. У визначенні провідних компонентів означеного педагогічного явища враховувалось, що якість методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності у процесі вокального навчання залежить від швидкості адаптації та визнанні продуктивності даного виду діяльності, усвідомленні ціннісного контексту вокального просвітництва - нової фахової якості, яка забезпечує стійку потребу у саморозвитку, орієнтує студентів на музично- педагогічне та вокально-виконавське самовдосконалення (адаптивно-орієнтаційний компонент); готовність студентів до набуття власного тезаурусу в просвітницькому спрямуванні музично-педагогічної роботи засобами вокального виконавства, як додаткового естетично-виховного фактору в процесі проведення музичних заходів з привнесенням просвітницьких елементів (когні- тивно-діяльнісний); творчо-виконавський компонент синтезує зміст адаптивно-орієнтаційного та когнітивно-діяльнісного складників вокальної підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності.

До функцій формування зазначеного феномена нами віднесено: пізнавальну, комунікативну, інтегративну, творчо-просвітницьку, гедоністичну, проективну. Основними принципами підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності у процесі вокального навчання визначено: принцип інтегративного взаємозв'язку фахових дисциплін, що сприяють підготовці студентів до ефективної музично- просвітницької роботи; принцип рефлексивності, який забезпечує осмислення та усвідомлення майбутнім учителем музичного мистецтва художніх образів музичних творів; принцип взаємозв'язку теоретичних знань з оптимальним їх використанням у продуктивній просвітницькій діяльності з учнями.

Представлення авторської методики буде неповним без оприлюднення педагогічних умов досліджуваного феномена, до яких віднесено: забезпечення стійкої зацікавленості в отриманні теоретико-методичних знань щодо здійснення музично-просвітницької діяльності з урахуванням особливостей вокального навчання; дотримання рефлексивності у забезпеченні діалогової взаємодії у процесі проведення музично- просвітницької роботи; спонукання майбутніх учителів музичного мистецтва до творчого самовираження у вокально-просвітницькій діяльності.

Структурні компоненти, критерії, показники та етапи їх сформованості, функції, принципи й педагогічні умови, методи і засоби формування досліджуваного феномену склали базис для моделювання нашої педагогічної стратегії, що впроваджувалась поетапно й увійшла в повний технологічний цикл, який складали: орієнтаційно-підготовчий, корекційно-рефлексивний, творчо- результативний етапи.

Сконцентрованість на забезпеченні сприятливої психологічної атмосфери під час вокального навчання студентів, на створенні позитивного емоційного ставлення студентів до просвітницької діяльності шляхом залучення форм, методів і засобів творчого характеру, спрямованих на розвиток майбутніх фахівців, їх готовності не тільки до музичного просвітництва, але й до артистичної передачі художніх образів під час опрацювання й концертного виконання вокальних творів тощо.

Були використані традиційні й інноваційні форми, методи, засоби й прийоми мистецького навчання, зокрема: складання книжки-пам'ятки для організатора музично-просвітницького заходу, рольові ігри на кшталт «Я організатор музично-просвітницького заходу», методи ситуативного обговорення, інтерактивні методи, методи створення ситуації успіху, написання есе, вправи на набуття вмінь створювати наочний навчальний матеріал для проведення зі школярами поза- урочного музично-просвітницького заходу, творчі вправи тощо.

Насамкінець, ми зауважимо, що згідно результатів контрольного й формувального експериментів представлених у вигляді співставлення статистичних даних щодо якісної та кількісної динаміки зростання показників досліджуваного феномена у контрольній та експериментальній групах було підтверджено ефективність розробленої поетапної методики формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності у процесі вокального навчання (табл. 1).

Отже, динаміку сформованості підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності у процесі вокального навчання забезпечена широким впровадженням вправ на розвиток артистичних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва, методів інверсії, формуванням міжособистісної культури учнів, методів спонукання школярів до асоціативного пошуку, методів фасилітативної дискусії, методів музично-фольклорного спілкування тощо. Представлена авторська методика - авторське передбачення майбутнього музично-педагогічної освіти, та ролі вчителя музичного мистецтва у сучасній загальноосвітній школі. Представлена методика є універсальною та інноваційною, а розгляд особливостей практичного впровадження її сподіваємося продовжити у наступних наукових публікаціях.

Таблиця 1

Рівні підготовленості мумм до просвітницької діяльності у процесі вокального навчання

Констатувальний зріз

Контрольний зріз

Студ. (148)

КГ

73)

ЕГ

75)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Високий рівень

12

8,04%

6

8,16%

13

17,29%

Середній рівень

52

34,8%

34

46,2%

46

61,18%

Низький рівень

84

56,28%

33

44,8%

16

21,2%

Список використаних джерел

Жигінас Т. В. Методика підготовки майбутніх учителів музики до концертно-освітньої діяльності: навчально- методичний посібник // електронний каталог бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова / за ред. Г. М. Падалки, О. Я. Ростовського. К.: Уніфікований ідентифікатор ресурсу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7400// 2015 р. 130 с.

Козир А. В. Вступ до акмеології мистецької освіти : навч.-метод. посібник. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. 263 с.

Падалка Г. М. Пріоритетні напрямки розвитку сучасної мистецької освіти. - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. К.: НПУ, 2004. Вип. 1 (6). С. 15-20.

Ростовський О. Я. Проблема методологічної переорієнтації професійної підготовки майбутніх учителів музики у контексті реформування сучасної загальноосвітньої школи //Наукові записки: психолого-педагогічні науки. №2. Ніжин: НдПу імені М.Гоголя, 2003. 239 с.

References

Zhyhinas T. V. Metodyka pidhotovky maybutnikh uchyteliv muzyky do kontsertno-osvitn'oyi diyal'nosti: navchal'no- metodychnyy posibnyk // elektronnyy kataloh biblioteky NPU im. M.P. Drahomanova // (za red. H. M. Padalky, O. YA. Rostovs'koho). K.: Unifikovanyy identyfikator resursu: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7400// 2015 r. 130 s.

Kozyr A. V. Vstup do akmeolohiyi mystets'koyi osvity : navch.-metod. posibnyk. - Kyyiv : NPU imeni M. P. Drahomanova, 2012. 263 s.

Padalka H. M. Priorytetni napryamky rozvytku suchasnoyi mystets'koyi osvity. Naukovyy chasopys Natsional'noho pedaho- hichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 14. Teoriya i metodyka mystets'koyi osvity: Zbirnyk naukovykh prats'.K.: NPU, 2004. Vyp. 1 (6). S. 15-20.

Rostovs'kyy O. YA. Problema metodolohichnoyi pereoriyentatsiyi profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv muzyky u konteksti reformuvannya suchasnoyi zahal'noosvitn'oyi shkoly //Naukovi zapysky: psykholoho-pedahohichni nauky. №2. Nizhyn: NDPU imeni M.Hoholya, 2003. 239 s.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розвиток вокального мистецтва на Буковині у ХІХ – поч. ХХ ст. Загальна характеристика періоду. Сидір Воробкевич. Експериментальні дослідження ефективності використання музичного історично-краєзнавчого матеріалу у навчально-виховному процесі школярів.

  дипломная работа [118,2 K], добавлен 14.05.2007

 • Музика як психо-фізіологічний чинник впливу на особистість дитини. Стан розвитку музичного мистецтва на сучасному етапі. Особливості деяких напрямів: афро-американська, джаз, рок-н-рол, рок. Вплив сучасної музики на формування музичної культури учнів.

  курсовая работа [58,0 K], добавлен 17.06.2011

 • Етапи та передумови формування музичного мистецтва естради. Розвиток мистецтва, орієнтованого на емоційно-афективну сторону. Виникнення різних аспектів мистецької практики - жанрів, закладів культури, тематики. Орієнтація на широкі слухацькі смаки.

  статья [23,5 K], добавлен 24.04.2018

 • Дослідження творчого спадку визначного носія українського народного музичного мистецтва - бандуриста і кобзаря Штокалка. Особливі риси музичного стилю виконавця, його внесок у розширення репертуарної палітри кобзарсько-бандурного мистецтва ХХ століття.

  статья [22,5 K], добавлен 24.04.2018

 • Сутність музики, її головні виражальні засоби. Легенди про виникнення музичного мистецтва, етапи його розвитку. Основні характеристики первинних жанрово-стилістичних комплексів музики. Процес еволюції музичних жанрів і стилів, їх види та особливості.

  презентация [4,7 M], добавлен 20.08.2013

 • Основні етапи ознайомлення учнів з музичним твором. Методи розвитку музичного сприймання в процесі слухання й аналізу музики. Роль народної музики в навчальних програмах. Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики. Уроки музики у 1-3 класах.

  курсовая работа [41,1 K], добавлен 22.06.2009

 • Різновиди французької пісні. Популярна французька музика. Специфічна ритміка французької мови. Виконавці шансону: Едіт Піаф, Джо Дассен, Шарль Азнавур. Вплив шансону на розвиток вокальних жанрів сучасного естрадного музичного мистецтва європейських країн.

  реферат [37,9 K], добавлен 28.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.