Дипломна робота

Дипломна робота як заключний етап у навчанні, її мета та значення. Найважливіші вимоги до дипломних робіт. Підготовка дипломних робіт до захисту на кафедрі ВНЗ, їх продуктивність і критерії оцінювання. Структурні елементи робіт і порядок розміщення.

Рубрика Разное
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 21.12.2008
Размер файла 18,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

14

Реферат

на тему:

«Різновиди наукових текстів:

дипломна робота»

Вступ

У добу творення незалежної Української держави, коли прийнято закон про надання українській мові статусу державної, питання культури мови набувають особливої ваги. Ширшає коло тих, хто пише, читає та розмовляє української мовою як рідною. Писемне спілкування в державному, суспільному, політичному, господарському житті, в ділових відносинах між між організаціями та установами, в органах управління, переходить на українську мову. Часто недосконале володіння українською мовою спричиняє появу чималої кількості типових помилок, хибних висловів, слів-покручів і знижує рівень культури мовлення у загальнонаціональному вимірі.

За таких умов дуже важливо озброїти знанням про ділові папери студентів вищих закладів освіти, адже саме за допомогою ділових документів, листів установлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми.

Отже, завданням мого реферату є сформувати уміння й навички складання, написання та оформлення наукової роботи (дипломної роботи).

Мета і значення дипломних робіт

Виконання дипломних робіт є заключними етапом навчання студентів у ВНЗі. Мета дипломної роботи полягає у: систематизації, закріпленні розширенні теоритичних і практичних знань зі спеціальності, застосування цих знань при рішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих завдань, а також завдань культурного будівництва; розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експериментів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва.

Перевага підготовки та захисту дипломних робіт полягає передусім у тому, що їх підготовка і захист органічно входять до змісту навчання майбутнього фахівця, забезпечують поглиблення та розширення (вгалузі певної проблеми) теоритичних знань, практичних умінь, удосконалення нивиків самостійної роботи студентів, творчої діяльності і наукових досліджень, вбирають вивчення та узагальнення економічного досвіду, літературне оформлення реультатів виконаної роботи.

Вимоги до дипломних робіт

До дипломних робіт пред'являється низка вимог, найважливішими з яких є наступні:

- актуальність тематики, відповідність її сучасному стану і перспективам розвитку певної галузі науки, практичним задачам і загальним цілям виконання дипломних робіт у ВНЗ;

- вивчення і критичний аналіз монографічної і періодичної літератури теми дипломних робіт;

- вивчення і характеристика історії проблеми, яка підлягає дослідженню, та її практичного стану;

- чітка характеристика предмету, цілей і методів дослідження, опису і аналізу проведених автором експериментів;

- узагальнення результатів, обгрунтування висновків і практичних рекомендацій.

Слід зауважити, що студент не може обмежуватися реферуванням літературних джерел або простим описом тієї чи іншої проблеми, він відтворює творчу роботу на основі глибокого вивчення теорії та історії питання практики, предового та особистого досвіду, виходячи з результатів проведених ним спостережень, лабораторних або виробничих екмпериментів.

Підготовка дипломних робіт до захисту

Організацію підготовки щодо виконання дипломних робіт проводять ті кафедри ВНЗу, що є випускними (спеціальні, педагогічні, методичні та ін.), які практикують постановку цих робіт. Відповідно до діючих положень, випускові кафедри визначають тематику дипломних робіт, яка повинна щорічно поновлюватися та затверджуватися радою факультету.

У процесі вибору тематики рекомендується враховувати відповідності її рівню розвитку сучасної науки, напрямкам наукових досліджень, які склалися на кафедрах, а також тими можливостями забезпечення студентів-дипломників кваліфікованими науковими керівниками.

Тематика дипломних робіт, яка визначається випусковими кафедрами ВНЗу, є приблизною (на початку начального року) як за змістом , так і за формулюванням. Прблизна тематика може міститив в собі достатньо широкі проблеми для того, щоб, по-перше, запобігти надмірному перевантаженню рекомендованого студентам переліку тем дипломних робіт і, по-друге, надати диплломникам можливість за допомогою наукових керівників уточнювати формулюванння обраних тем (у межах позначених тематикою широких проблем), з урахуванням умов, можливостей та інтересів кожного студента.

Разом з тим досвід переконує у тому, що виконанння дипломних робіт за досить широкою тематикою, загального характеру буває не ефективним. Набагато краще проходить підготовка робіт на найбільш конкретні і порівняно вузькі теми, в яких розкривається певна частина поставленої проблеми. В цьому випадку з'являється можливість організації спільної роботи над проблемою і колективного пошуку кількох студентів -дипломників, ефективного використання спецкурсів і колективних консультацій для підвищення теоретичного рівня виконуваних робіт. Багаторічні спостереження приводять до висновку про доцільність початку роботи студента над дипломною темою значно раніше, на других, третіх курсах за чотирирічним, та на третіх-четвертих курсах за п'ятирічним строком навчання у ВНЗ.

Звичайно великою продуктивністю характеризується дипломні роботи, які є логічним продовженням виконаних студентами в попередні роки навчання курсових робіт, або активної діяльності в наукових гуртках, проведення досліджень за тематикою кафедри, господарчо-бюджетною тематикою та ін.

До обов'язкових випускових кафедр входять, поряд з підготовкою тематики дипломних робіт, розробка методичних рекомендацій, в яких встановлюється обов'язковий обсяг вимог, які пред'являють до дипломної роботи з урахуванням спеціальності. Такі методичні вказівки повинні бути розроблені і передані студентам до початку виконання дипломної роботи.

При виборі теми дипломної роботи слід враховувати вимоги до дипломних робіт, рівень теоритичної і практичної підготовленості студента-дипломника, його наукових інтересів і здібностей, навичок наукового дослідження і таких факторів, як ступінь вивчення проблеми та освітленості її у літературі, умов проведення спостережень та експерименту.

Підготовлений таким чином попередній розподіл тем дипломних робіт затверджується кафедрами, які здійснюють керівництво цими роботами.

Випускові кафедри ВНЗів доручають керівництво підготовкою дипломних робіт найбільш кваліфікованим викладачам: професорам, докторам наук і доцентам, кандидатам наук.

Згідно до Інструкції про підготовку дипломних робіт керівники дипломних робіт з числа професорів та доцентів інституту затверджуються наказом ректора, або, за його дорученням, деканом факультету. В тих випадах, коли керівництво здійснюється двома викладачами, подання ректору інституту (або декуну факультету) здійснюється завідуючими кафедрами.

Закріплення за студентом теми дипломної роботи повинне оформлюватися відповідно наказом за його особистою заявою і поданням кафедри перед направленням студента на останню практику, тобто на випускному курсі. Однак, враховуючи доцільність більш раннього початку роботи студента над дипломною темою, попереднє (неофіційне) закріплення тем за студентами може здійснюватися кафедрами на перед випускових або навіть на молодших роках навчання. Офіційне оформлення цього закріплення та затвердження теми, призначення наукового керівника, звичайно проходить на початку останнього року навчання студента у ВНЗі.

Після того, як тема дипломної роботи визначена її тема, дата і номер наказу про її затвердження, прізвище, ім'я, по батькові студента, факультет, курс і сеціальність , перелік основних питань, які належать до розробки, або короткий зміст роботи, місця або об'єту, на якому планується виконати дослідження, строки підготовки окремих етапів і здачі закінченої роботи, прізвища консультантів з відповідних розділів, дати подачі завдання.

Зразкова форма завдання про підготовку дипломної роботи надається далі.

Найменування вищого навчального закладу.

Завдання про підготовку дипломної роботи.

Кафедра.

Затверджую / дата /. Зав. кафедрою / підпис / .

Студент / прізвище, ім'я, по батькові / .

1. Тема дипломної роботи

/затверджена наказом по інституту від… № …/.

2. Строк здачі студентом закінченої роботи.

3. Вихідні дані до роботи

4. Перелік питань, які належать розробці, або короткий зміст дипломної

роботи.

5. Перелік графічного матеріалу.

6. Наукові консультанти до дипломної роботи.

7. Дата видачі завдання.

Керівник / підпис/.

Завдання прийнято до виконання / дата / .

Підпис студента.

Оформлене таким чином завдання про підгоготовку дипломної роботи пізніше, разом з виконаною роботою, належить представити до Державної екзаменаційної комісії для розглядання і рішення питань про захист дипломної роботи.

Дипломні роботи - важливий завершальний етап начання для студентів не тільки денної, але і заочної форми навчання.

Вже при визначенні тематики дипломних робіт для студентів-заочників випусковим кафедрам приходиться враховувати ці особливості. Оскільки студенти-дипломники заочної форми навчання, як правило, спираються на тривалий досвід особистої економічної діяльності, тому на заочних відділеннях виконуються (в порівнянні з денною формою навчання) відносно більше дипломних робіт з спрямованістю їх тематики розрахованої на вивчання актуальних питань практики економічної діяльності.

Літературне оформлення дипломної роботи являє собою важливий елемент її виконання - це один з багатьох факторів, що враховується Державною екзаменаційною комісією при оцінці дипломної роботи підчас її захисту. Звертається, перш за все, велика увага на змістову сторону викладу матеріалу: логічність і послідовність, повноту і репрезентативність, загальну грамотність і відповідність стандартам і прийняти правилам, а також на зовнішнє оформлення титульного листа, тексту роботи, списку літератури і додатків.

Оскільки дипломна робота, як правило, об'ємна (об'єм дипломної роботи не повинен перевищувати 50 сторінок машинописного тексту) її не слід викладати безперервним текстом. Практикується, як правило, поділ всього матеріалу на смислові частини, які відокремлюються заголовками. Найбільш поширеними є розділення дипломної роботи на параграфи відповідно до прийнятого плану її виконання.

В кожній дипломній роботі виділяють такі структури і елементи:

- титульний лист;

- вступ;

- основний зміст роботи, який складається звичайно з двох або трьох глав;

- закінчення (висновок);

- список використаної літератури;

- додатки (якщо в них є потреба);

- зміст.

На титульному листі вказується: назва ВНЗу, в якому виконувалась дипломна робота, прізвище та ініціали студента-дипломника, повна назва теми дипломної роботи, прізвище, ініціали, вчений ступінь і вчене звання наукового керівника, рік і місце виконання роботи.

Вступ повинен мати чітке і коротке обгрунтування вибору теми дипломної роботи, визначення її актуальності, формулювання предмету, мети і задач дослідження, висунутої гіпотези, опису використаних при виконанні роботи методів дослідження.

В основній частині дипломної роботи, яка складається, як правило, з двох-трьох розділів, викладаються теоритичні основи і коротка історія поставленої проблеми, описуються проведені студентом-дипломником спостероеження та експерименти, одержані результати, дається всебічний і об'єктивний аналіз зібраного фактичного матеріалу, здійснюється узагальнення. Наприкінці кожного розділу автор може формулювати короткі підсумки і висновки, але з тою неодмінною вимогою, щоб вони не повторювалися пізніше у висновку. У тексті слід розміщувати необхідний графічний та ілюстративний матеріал, запобігаючи перевантаженню ним основної частини роботи і переносити за розсудом автора частину його до додатку.

Висновок містить підсумки роботи, найважливіші висновки, до яких прийшов автор; вказується практичне і теоретичне їх значення, можливості втілення результатів роботи і майбутні перспективи роботи над темою. Як найважливіша вимога до закінчення - його стислість і докладність, в ньому не слід повторювати зміст вступу, основної частини роботи і висновки, які зроблені до кожної глави.

Наведений у диплломній роботі список використаної літератури свідчить про обсяг використаних дипломником літературних джерел, рівня вивчення стану досліджуваної проблеми і навиків роботи з науковою літературою.

До змісту дипломної роботи, крім текстової її частини, входить різноманітний графічний та ілюстративний матеріал, який готується і оформлюється разом зі складанням чернетки роботи. Рекомендується розміщувати ілюстрації на окремих листах, а не в проміжках поміж тексту.

Виконану у чорновом варіанті дипломну роботу студент віддає для перегляду керівникові. На підставі врахування зроблених керівником зауважень автор роботи вносить до неї необхідні зміни і доповнення і приступає до її остаточного оформлення. Чистовий варіант дипломної роботи виконується від руки особистим автором роботи чорними (синіми) чорнилами (пастою), причому розмір рукописних літер виконаних чітко і ясно, по висоті повинен бути не менше 2,5 мм. При можливості, дипломну роботу, в остаточному варіанті краще надрукувати на друкарській машинці (через два інтервали). У цьому випадку запонюється тільки одна сторона листа писального паперу стандартного розміру (210 x 297), з лівої сторінки кожного листа залишається поле завширшки 30 мм. Кожний розділ дипломної роботи починається з нової сторінки. При брошуванні дипломної роботи її складові розділи розміщуються у такому порядку:

-титульний (заголовний) лист;

- план викладу роботи (за розсудом автора);

- вступ;

- текстова частина, яка включає необхідний ілюстративний, графічнийі цифровий матеріал;

- закінчення (висновки);

- список використаної літератури;

- додатки;

- зміст.

Напис на титульному аркуші і назва розділів виконується нормальним або іншим, креслярським шрифтом, котрий відповідає естетичному оформленню дипломної роботи.

Автор підписує остаточно оформлену дипломну роботу і віддає керівникові не пізніше, як за три тижні до початку державних екзаменів. Такий термін, на нашу думку, є мінімально необхідним для підготовки дипломної роботи до захисту.

Науковий керівник протягом десяти днів після одержання роботи від виконувача повинен її продивитися, якщо згоден, підписти, підготувати письмовий відгук для подання його разом з дипломною роботою завідуючому кафедрою, котрий на підставі цих матеріалів вирішує про допуск студента до захисту, зробивши при цьому відповідний запис на титульному листі дипломної роботи.

У відгукі наукового керівника повинна бути характеристика виконаної студентом роботи з усіх розділів, відзначені її позитивні сторони і недоліки, ступінь самостійності автора в роботі над дипломною темою, формування навичок роботи з науковою літературою, теоретичного і експериментального дослідження, обгрунтованість і цінність одержаних результатів і висновків, можливість їх застосувань, а також висновок про допуск студента до захисту.

Дипломна робота, яка випусковою кафедрою допущена до захисту, направляється деканом факультету на рецензію. Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідуючого кафедрою, на якій виконувалась дипломна робота.

Разом з тим рецензентами можуть бути також професори і викладачі даного ВНЗу, котрі мають необхідну професійну підготовку і досвід наукового дослідження в галузі тематики рецензованих дипломних робіт, але не працюють на випусковій кафедрі, де проводилась підготовка цієї роботи. У рецензії на дипломну роботу відзначається її актуальність, повнота і докладність викладення поставленої проблеми, рішення висунутих цілей і завдань, ефективність використаних методів вивчення теми, практична цінність і можливість використання одержаних результатів.

Декан факультету знайомить з рецензією завідуючого відповідної кафедри, студента-дипломника і наравляє дипломну роботу з відгуком наукового керівника і рецензією до ДЕК для захисту (студент-дипломник повинен бути ознайомлений з відзивом і рецензією до захисту).

Враховуючи зауваження керівника, зроблені у письмовому відгукі, і рецензента, які було висловлено в рецензії, студент приступає до підготовки до захисту.

Захист дипломних робіт здійснюється на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії з участю не менш половини складу комісії як безпосередньо в інституті, так і на підприємствах, в установах і організаціях, для яких тематика дипломних робіт являє собою науково-теоретичний або практичний інтерес. На захисті студент-дипломник виступає з коротким повідомленням (протягом 15-20 хвилин), у якому викладає вибір теми дипломної роботи, характеризує поставлені цілі і завдання, предмет і методи дослідження, висунуту гіпотезу, одержані результати і висновки, обгрунтовує їх і відзначає теореичне практичне значення. Потім зачитується відгук наукового керівника і рецензія на роботу, заслуховуються відповіді дипломника на зауваження , які було зроблено в відгукі і рецензії, після чого студент-дипломник одержує запитання.

Якщо захист дипломної роботи визначається незадовільним, Державна екзаменаційна комісія установлює, чи можливе подання даної роботи до повторного захисту після необхідної обробки, яка визначається комісією , або студент повинен розробитит нову тему, котра встановлюється відповідною кафедрою.

Одержання незадовільної оцінки за дипломну роботу при її захисті не позбавляє студента права складати державні екзамени з решти предметів, передбачених навчальним планом з відповідної спеціальності, однак студент, що навчається за денною формою навчання, але одержав при захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і направляється на роботу за призначенням. В цьому випадку студент замість диплому видається академічна довідка встановленого зразка.

Повторнгий захист дипломної роботи, яка одержала незадовільну оцінку Державної екзаменаційної комісії, дозволяється протягом трьох років після закінчення інституту при наявності поданих з місця роботи позитивної характеристики, яка відповідала б профілю підготовки студента в інституті.

Після захисту дипломи і роботи зберігаються у ВНЗ, спочатку в фондах бібліотеки або в учбових кабінетах випускових кафедр, де ними мають можливість користуватися на загальних підставах студенти, викладачі інституту. На закінчення двохрічного строку дипломні роботи повинні передаватися до інститутського архіву.

Кращі дипломні роботи публікуються у пресі, подаються на наукові конференції та конкурси.

Міністерство освіти і науки України

Назва вищого закладу освіти, в якому виконана дипломна робота факультет, кафедра

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. каф. ______________

__________________________

“___” ________ 200____р.

Індекс УДК

Назва дипломної роботи

Виконав студент:

прізвище, ім'я, по батькові

курс, факультет

форма навчання

(“спеціальність”)

______________

підпис

Науковий керівник:

канд. (докт.)________наук,

доцент (професор) прізвище, ім'я, по батькові

____________

підпис

Місто

Рік

Використана література

1.Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.-2-е видання, перероблене і доповнене. - К.: ВД «Професіонал», 2004.-216 с.

2. Глущик С. В. та інші Сучасні ділові папери: Навч. посібник для вищ. та середніх навч. закладів/с. С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. - 4-те вид. перероблене і доповнене. - К.: Видавництво А.С.К.

3. Шевчук, Глущик… «Сучасні ділові папери»


Подобные документы

 • Комплекс робіт із забезпечення схоронності документів, його місце та значення в організації діло виробництва. Вимоги до створення оптимальних умов збереження документів. Поняття експертизи цінності документів, її сутність і особливості, ціль і задачі.

  контрольная работа [288,2 K], добавлен 02.04.2009

 • Розвиток у собаки недовіри й злості. Приучення собаки до затримки людини, до її охорони, конвоювання, захисту дресирувальника, до охорони речей. Робота з собакою над відпрацюванням навички вибірки речи. Особливості навчання собаки обшуку місцевості.

  реферат [22,3 K], добавлен 03.12.2009

 • Особливості вибору напрямки науково-дослідної роботи План та етапи основних заходів подальшої роботи над темою. Структурні елементи тексту. Основні правила жанру наукової статті. Методичні прийоми викладу навчального матеріалу. Формулювання задуму.

  методичка [24,9 K], добавлен 12.12.2008

 • Фізіологічна структура та елементи нігтя людини, критерії визначення рівня його здоров'я. Захворювання нігтів і нігтьового ложа, їх клінічні ознаки та симптоми, методи профілактики та лікування. Робоче місце, інструменти майстра манікюру і педикюру.

  дипломная работа [5,2 M], добавлен 20.12.2010

 • Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян. Документ як матеріальний об’єкт. Поняття «документ», ОРД і «службовий документ». Датування і індексування службових документів. Службове листування. Правила групування документів у справ.

  реферат [69,6 K], добавлен 17.10.2007

 • Унікальні ІР-адреси мережі Internet та домени різного рівня: правила запису та ознаки. Робота з браузером Microsoft Internet Explorer, користування електронною поштою. Пошук та передача інформації у World Wide Web (WWW). URL – адреси та протоколи.

  доклад [593,4 K], добавлен 11.01.2010

 • Відкриття ресторану, його успіх. Принципи та основні правила роботи ресторану. Конкуренція і проблеми ресторанного бізнесу. Персонал ресторану та середня заробітна плата і премії співробітників. Рівень ресторану, його клієнти, ціни та інтер'єр.

  доклад [16,8 K], добавлен 26.11.2008

 • Особливості історичних тенденцій та сучасних напрямів перукарського мистецтва. Характеристика класифікації та останніх тенденцій зачісок: модні, консервативні, авангардні, побутові, ділові, святкові. Основні критерії функціональної організації перукарні.

  курсовая работа [51,7 K], добавлен 18.01.2010

 • Історія розвитку науки. Наукознавство та його розвиток. Філософські проблеми наукового пізнання. Основні положення теорії наукового пізнання. Псевдонаука. Структура і класифікація науки. Організація науки і підготовка наукових кадрів.

  реферат [21,6 K], добавлен 08.01.2007

 • Загальні відомості. Мета та завдання. Міжнародний статус УАЯ. Досягнення української асоціації якості. Міжнародний турнір з якості країн Центральної та Східної Європи. Міжнародний проект "Сузір'я якості". Процеси сертифікації в Україні.

  доклад [17,2 K], добавлен 20.12.2006

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.