Ефективність інформаційно-хвильової терапії в лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію

Клінічно-патогенетичне обґрунтування доцільності застосування інформаційно-хвильової терапії у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію. Зміни клініко-неврологічного статусу і стану когнітивних функцій хворих під впливом інформаційно-хвильової терапії.

Рубрика Медицина
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 06.07.2014
Размер файла 31,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство охорони Здоров'я України

Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика

Ефективність інформаційно-хвильової терапії в лікуванні хворих на

дисциркуляторну енцефалопатію

14.01.15 - нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Яремчук Оксана Борисівна

Київ - 2003

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Буковинській державній медичній академії, м. Чернівці

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Пашковський Валерій Мелетійович, Буковинська державна медична академія, кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології, завідувач кафедри

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Зозуля Іван Савович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра швидкої та невідкладної медичної допомоги, завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор Герасимчук Роман Дмитрович, Івано-Франківська державна медична академія, кафедра нервових хвороб, завідувач кафедри

Провідна установа - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, відділ судинної патології головного мозку (м. Харків).

Захист відбудеться "22" жовтня 2003 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий "12"вересня 2003 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Усатенко О.Г.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Судинні захворювання головного мозку є однією із найбільш актуальних проблем у сучасній клінічній медицині, оскільки вони займають одне з перших місць в структурі загальної та неврологічної захворюваності, а також є однією з основних причин тимчасової непрацездатності, інвалідизації та смертності (Є.Г. Дубенко, 1996; І.С. Зозуля та співавт., 1998; П.В. Волошин і співавт., 1999; Т.С. Міщенко, 2001; Н.В. Верещагин и сооавт., 2001). Згідно статистично-епідеміологічних даних ВООЗ в останньому десятилітті ХХ століття число пацієнтів з цереброваскулярними захворюваннями складало біля 9000000, чи 0,15% населення. В Україні за останні роки спостерігається неухильне зростання поширеності та захворюваності на цереброваскулярні захворювання. За останні 15 років показник поширеності цереброваскулярних захворювань зріс у 3,4 рази, а показник захворюваності збільшився більш, ніж у 3 рази. Смертність від інсульту в Україні уже протягом декількох десятиліть знаходиться на другому місці і випереджує смертність від ішемічної хвороби серця (В.М. Пашковський, 1997; В.Ф. Москаленко і співавт., 2001).

Збільшується також частота дисциркуляторної енцефалопатії (ДЕ) та різних форм судинної деменції (Н.Н. Яхно, 1995; 1999; Ю.И. Головченко и соавт., 2001; Е.И. Гусев и соавт., 2002). Своєчасне виявлення і лікування повільно прогресуючої недостатності кровопостачання головного мозку - ДЕ - є важливим кроком для запобігання розвитку гострих мозкових розладів (В.А. Карлов, 1996; И.А. Григорова, 2002).

Особливу актуальність має розробка нових лікувально-реабілітаційних методів, в тому числі немедикаментозних, спрямованих на підвищення ефективності лікування хворих на ДЕ (В.М. Шевага та співавт., 2001).

Розвиток електроніки, який обумовив створення необхідної апаратури для генерування електромагнітного випромінювання надвисокої частоти (НВЧ) нетеплової інтенсивності, послужив поштовхом до використання цього фізичного фактору в біології і медицині (Н.Д. Девятков и соавт., 2000). Наслідком поступального розвитку наукових досліджень й удосконалення застосування електромагнітних хвиль (ЕМХ) в біології та медицині є інформаційно-хвильова терапія (ІХТ) (М.Д. Колбун, 1999). Технології ІХТ використовуються при лікуванні багатьох захворювань і набувають особливої актуальності на сучасному етапі.

Аспекти дії ІХТ активно вивчаються та знаходять наукове підтвердження. Так, доведена потужна антиоксидантна дія ІХТ (Л.М. Овсянникова, 1999), анальгезуюча дія (Ю.П. Лиманський, 1999), позитивний вплив на периферичну гемодинаміку (Г.М. Шумахер, 1999).

Проте, існуючі літературні дані з цієї проблеми нечисленні, суперечливі, в більшій кількості робіт не пов'язані із судинною церебральною патологією. В сучасній літературі відсутні дані про вплив ІХТ на стан вищих психічних процесів у хворих на ДЕ, обмежені дані про імунокоригуючу дію ІХТ, про вплив на показники прооксидантно-антиоксидантної системи. На теперішній час не повністю розроблені показання та оптимальні схеми лікування хворих на ДЕ, не визначені критерії для прогнозу ефективності ІХТ. Все вище перераховане обумовлює актуальність даного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Буковинської державної медичної академії "Вивчити компенсаторно-пристосувальні можливості судинної системи головного мозку та розробити поетапні методи діагностики, лікування і профілактики порушень мозкового кровообігу" (номер державної реєстрації 0100U005000), в якій дисертант безпосередньо розробила та патогенетично обґрунтувала програму комплексного лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, спрямовану на корекцію порушень когнітивних функцій, про-антиоксидантної рівноваги та імунного статусу на підставі вивчення впливу інформаційно-хвильової терапії на неврологічний статус, показники уваги та пам'яті, стан оксидантної, антиоксидантної та імунної систем.

Мета дослідження. Клінічно-патогенетичне обґрунтування доцільності застосування інформаційно-хвильової терапії у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію.

Задачі дослідження:

Вивчити особливості клініко-неврологічного статусу і стану когнітивних функцій хворих на дисциркуляторну енцефалопатію та їх зміни під впливом інформаційно-хвильової терапії.

Встановити стан показників окиснювальної та антиоксидантної систем у крові хворих на дисциркуляторну енцефалопатію та його зміни під впливом інформаційно-хвильової терапії.

Виявити особливості імунологічного статусу у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію та його динаміку під впливом інформаційно-хвильової терапії.

Обґрунтувати доцільність застосування інформаційно-хвильової терапії у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію в залежності від характеру виявлених порушень, стадії захворювання.

Об'єкт дослідження - хворі на ДЕ І-ІІ стадій атеросклеротичного та гіпертонічного ґенезу; здорові люди.

Предмет дослідження - клінічні та нейропсихологічні показники, параклінічні параметри, що характеризують стан прооксидантно-антиоксидантної, імунної систем; спосіб лікування ДЕ із застосуванням ІХТ.

Методи дослідження - клініко-неврологічні, нейропсихологічні, біохімічні, імунологічні, методи статистичної обробки даних.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше клініко-патогенетично обґрунтована доцільність використання інформаційно-хвильової терапії у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію.

Встановлено позитивний вплив інформаційно-хвильової терапії на клініко-неврологічний статус, стан когнітивних функцій, показники прооксидантно-антиоксидантної та імунної систем у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, обумовлену церебральним атеросклерозом та гіпертонічною хворобою.

Вперше розроблені рекомендації по лікуванню хворих на дисциркуляторну енцефалопатію із використанням інформаційно-хвильової терапії.

Практичне значення роботи. Запропонований за результатами дослідження спосіб лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію з використанням інформаційно-хвильової терапії дозволяє підвищити ефективність лікування даного контингенту хворих.

Результати роботи впроваджені в лікувальну практику неврологічних відділень Чернівецької обласної клінічної психіатричної лікарні, міської лікарні №3 м. Чернівці, Кам'янець-Подільської центральної районної лікарні (Хмельницька область), Вижницької центральної районної лікарні (Чернівецька область), а також у навчальний процес кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Буковинської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою працею автора. Внесок автора в отримані наукові результати полягає у виборі напрямку, обсягу і методів дослідження, у постановці мети та формулюванні завдань, у проведенні інформаційного пошуку, а також у підготовці наукових даних до публікації. Самостійно проведені всі клініко-неврологічні та нейропсихологічні обстеження хворих. Автор детально обстежила хворих та зафіксувала отримані результати з використаної методики інформаційно-хвильової терапії і на підставі одержаних результатів аргументовано обгрунтувала доцільність впровадження цієї методики в комплекс лікувальних заходів для хворих на дисциркуляторну енцефалопатію. Імунологічні дослідження проведені сумісно з співробітниками імунологічної лабораторії (зав. лабораторії Т.В. Донська) Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні №1, біохімічні дослідження проведені на кафедрі біохімії (зав. кафедри І.Ф. Мещишен) Буковинської державної медичної академії. Автор провела аналіз, статистичну обробку і узагальнення отриманих даних, сформулювала висновки, запропонувала практичні рекомендації. Власноручно оформила всі статті до друку та написала всі розділи дисертації.

Апробація результатів дисертації.

Основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації, сформульовані в дисертації доповідалися і обговорювалися на: VІ з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Чернівці, 2001), ІІ Українській конференції молодих вчених, присвяченій пам'яті В.В. Фролькіса (Київ, 2001), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження професора Б.В. Ліхтермана "Физические методы в современной неврологии и нейрохирургии" (Ялта, 2002), науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю Чернівецької клінічної психіатричної лікарні (Чернівці, 2002), щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Буковинської державної медичної академії (2000 - 2003), засіданнях Чернівецького обласного товариства невропатологів і психіатрів (2000 - 2002).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових робіт, з них - 4 одноосібні статті у фахових наукових виданнях. Отримано 1 одноосібний деклараційний патент України на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Робота викладена на 163 сторінках, містить 44 таблиці, 11 рисунків. Бібліографія містить 295 робіт, в тому числі 100 - латиницею.

дисциркуляторна енцефалопатія хвильова інформаційна терапія

Основний зміст роботи

Матеріали та методи дослідження. В основу дисертаційного дослідження покладено матеріал комплексного клініко-інструментального, нейропсихологічного, біохімічного та імунологічного обстеження до та після лікування 106 хворих на ДЕ І і ІІ стадій. Причиною захворювання були у 34 хворих - гіпертонічна хвороба (ГХ), у 36 хворих - церебральний атеросклероз (ЦА), у 36 хворих - поєднання церебрального атеросклерозу з артеріальною гіпертензією (ЦА з АГ). Хворі знаходились на лікуванні у неврологічних відділеннях поліклінік та стаціонарів м. Чернівці (в 2000 - 2002 рр.).

Вік обстежених хворих був в межах 40-78 років. Середній вік складав 56,226,48 років. Відсоткове співвідношення чоловіків і жінок становило 34,9% (37 чоловіків) до 65,1% (69 жінок). Слід зазначити, що за віковим та статевим складом групи хворих, що отримували базисне лікування та групи хворих, що отримували інформаційно-хвильову терапію вірогідно не відрізнялися.

Контрольну групу склали 10 донорів відділення переливання крові лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці (середній вік - 45,84,58).

У всіх хворих вивчали клініко-неврологічний стан, проводили загальноприйняті лабораторні обстеження.

З інструментальних методів обстеження одноразово застосовували електрокардіографію, реоенцефалографію, екстра - та транскраніальну ультразвукову доплерографію, ехоенцефалоскопію, електро-енцефалографію, офтальмоскопію.

У хворих на дисциркуляторну енцефалопатію були застосовані різні схеми лікування в залежності від стадії захворювання. Розподіл хворих за стадією ДЕ, генезом та методом лікування представлений в табл.1.

Таблиця 1

Розподіл хворих за стадією ДЕ, причиною захворювання та методом лікування

Нозологічні форми

Генез захворю-вання

Базисне лікування

ІХТ

Базисне лікування + ІХТ

Всього

Дисциркуляторна енцефалопатія І стадії

ГХ

6

10

-

16

ЦА

8

8

-

16

ЦА з АГ

6

8

-

14

Дисциркуляторна енцефалопатія ІІ стадії

ГХ

9

-

9

18

ЦА

8

-

12

20

ЦА з АГ

8

-

14

22

46 хворих на ДЕ І стадії були поділені на 2 групи.20 хворих отримували базисне медикаментозне лікування, а саме: пентоксифілін 0,1 г по 1 драже та пірацетам 0,4 г по 1 капсулі тричі на день протягом двох тижнів. Іншим 26 хворим призначали курс інформаційно-хвильової терапії без додаткового вживання медикаментозних препаратів.60 обстежених хворих на ДЕ ІІ стадії також розділили на дві групи.25 хворих отримували базисне лікування, а 35 хворим на тлі базисного лікування призначали інформаційно-хвильову терапію.

При лікуванні хворих на ДЕ ІІ стадії базисна терапія включала засоби, які були направлені на основний патологічний процес, покращання церебральної гемодинаміки і підвищення функціональних можливостей мозку. З цією метою призначали: пентоксифілін 5 мл 2% розчину в 250 мл ізотонічного розчину натрію хлориду впродовж 5 діб внутрішньовенно крапельно; реополіглюкін - 200 мл внутрішньовенно крапельно протягом 30-60 хвилин - 5 діб. З метою стимулювання енергетичного метаболізму призначали 20% розчин пірацетаму по 5 мл внутрішньовенно струйно. При необхідності застосовувались антигіпертензивні препарати.

Згідно з метою дослідження для вирішення поставлених завдань в обстеженні хворих були застосовані клінічні, нейропсихологічні, біохімічні та імунологічні методи.

Оцінка динаміки скарг і результатів огляду хворих до і після лікування полягала в підрахунку їх кількості і ступеня вираженості симптомів у балах.

Нейропсихологічне обстеження здійснювали за допомогою тестів на перевірку окремих форм свiдомостi (уваги та пам'яті): тесту Крепелiна-Курочкіна, проби Шульте, проби Горбова, методики "Запам'ятовування 10 слів".

В крові хворих визначали наступні біохімічні показники: активність церулоплазміну, каталази, вмісту молекул середньої маси, ступінь окиснювальної модифікації білків, відновленого глутатіону та малонового альдегіду.

Для оцінки імунного статусу в периферичній крові пацієнтів досліджували стан клітинної (відносна кількість Т-лімфоцитів, Т-хелперів, Т-супресорів, імунорегуляторний індекс (ІРІ)), гуморальної (відносна кількість В-лімфоцитів, циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) різних розмірів, концентрація в сироватці IgM, IgG, IgA) ланок системи імунітету та неспецифічного протиінфекційного захисту (фагоцитарна активність нейтрофілів (ФА), фагоцитарне число (ФЧ), НСТ-тест спонтанний нейтрофілів, цитохімічний коєфіцієнт (ЦХК) спонтанний нейтрофілів, НСТ-тест стимульований, ЦХК стимульований, резерв НСТ-тесту, резерв ЦХК) за загальновживаними методиками.

Курс ІХТ складався із 10-12 сеансів, які проводились щоденно, окрім вихідного дня. ІХТ проводилась за допомогою приладу "ІХТ-Поріг", (сертифікат відповідності Держстандарту UA 1.003.03749-96; реєстраційне посвідчення Державного реєстру медичних виробів, дозволених до застосування в медичній практиці №284/96).

Під час сеансу ІХТ використовували не більше чотирьох зон. Час дії ЕМВ на зону складав 5-7 хвилин. Проводився індивідуальний підбір зон інформаційно-хвильової взаємодії з урахуванням домінуючого клінічного синдрому захворювання, вибірковості ураження судинного басейну, віку хворого.

Всі одержані результати обробляли статистично, з використанням t - критерію достовірності Ст'юдента, парного Т-критерію Вілкоксона. Обчислення проводили на персональному комп'ютері Authentic AMD-K6 (tm) з використанням програм "Statistica for Windows. Release 6.0", "Biostat".

Результати власних досліджень. У хворих на ДЕ І стадії переважали скарги загальномозкового та астено-невротичного характеру (головний біль, запаморочення, загальна слабкість, дратівливість, зниження працездатності). Характерними ознаками були погіршення уваги і пам'яті, зниження працездатності, дратівливість, звуження кола інтересів, зниження критики, тобто спостерігались емоційно-особисті зміни; типовою ознакою була сонливість вдень при поганому сні вночі. У таких хворих спостерігалося переважання суб'єктивної симптоматики над об'єктивною; в неврологічному статусі виявлялася розсіяна мікросимптоматика у вигляді незначних окорухових розладів, ознак центрального парезу лицевого нерву, змін сухожилкових рефлексів, змін в статико-координаторній системі, порушень чутливості.

У хворих на ДЕ ІІ стадії збільшувалась кількість скарг на порушення пам'яті, запаморочення, похитування при ходьбі. При цьому більш чітко проявлялась вогнищева симптоматика. Найчастіше у хворих були зареєстровані стовбурово-мозочкові симптоми ураження (порушення конвергенції, ністагм, статична та динамічна атаксія, ураження вестибулярного нерву) і кірково-підкіркові симптоми, серед яких переважали симптом орального автоматизму Марінеско-Радовичі, супрануклеарне ураження лицьового та під'язикового нерву, порушення сну і пам'яті. Потрібно зауважити, що мала місце і певна вікова динаміка неврологічних порушень, яка характеризувалась наростанням клінічних проявів із віком хворих.

Після проведеного лікування в досліджуваних групах хворих на ДЕ І та ІІ стадій виявлена позитивна динаміка суб'єктивних та об'єктивних неврологічних симптомів.

Аналізуючи скарги хворих на ДЕ І стадії на тлі ГХ, ЦА чи ЦА з АГ після проведеного лікування, встановлено, що у групі хворих, які отримували ІХТ, вірогідно знижувалась інтенсивність болю в ділянці серця, головного болю, покращувався настрій, сон, пам'ять, підвищувалась працездатність (р0,05). У групах хворих на ГХ і ЦА вірогідно зменшувалось запаморочення (р0,05). Достовірне зменшення шуму у вухах, голові спостерігалось у хворих на ЦА та при поєднанні ЦА з АГ за умови лікування ІХТ. Після базисного лікування вірогідно знижувалась лише інтенсивність головного болю.

При дослідженні неврологічного статусу хворих на ДЕ І стадії після лікування, встановлено, що ІХТ сприяла вірогідному зменшенню вираженості рефлексів орального автоматизму та мозочкової атаксії, вестибулярних порушень у групі хворих на ЦА та ЦА з АГ (р0,05). У хворих при ЦА та ГХ, що отримували ІХТ вірогідно зменшились вегетативні розлади (р0,05). Після базисного лікування вірогідно зменшувались лише прояви вестибулярної атаксії.

Комплексне лікування з використанням ІХТ у всіх досліджуваних групах хворих на ДЕ ІІ стадії спричиняло вірогідне зменшення дратівливості, інтенсивності головного болю, шуму у вухах, голові, болю в серці, похитування при ходьбі, а також покращення сну, настрою та підвищення працездатності. Крім того, вірогідно зменшувались скарги на запаморочення у хворих на ДЕ ІІ стадії гіпертонічного генезу та погіршення пам'яті у хворих на ДЕ на тлі ЦА.

Базисна терапія вірогідно зменшувала вираженість вегетативних розладів у групах хворих на ДЕ ІІ стадії з ГХ та при ЦА з АГ, вестибулярної атаксії у хворих на ЦА з АГ, а також у останніх вірогідно покращувала функцію окорухових нервів.

У хворих, які отримували ІХТ на тлі базисного лікування, незалежно від причини захворювання, вірогідно покращувався стан рефлекторної функції, в тому числі зменшувалася вираженість субкортикальних рефлексів, вегетативних розладів, проявів мозочкової та вестибулярної атаксії, вираженість центрального парезу під'язикового нерву. Окрім цього, у хворих на ДЕ на тлі ЦА та ЦА з АГ вірогідно покращувалася функція окорухових нервів, у хворих при ГХ та ЦА з АГ вірогідно зменшувалися чутливі розлади.

Таким чином, ІХТ у хворих на ДЕ І стадії спричиняє вірогідні зміни клінічної симптоматики і за багатьма показниками переважає базисне медикаментозне лікування. У хворих на ДЕ ІІ стадії комплексне лікування з використанням ІХТ вірогідно зменшує вираженість скарг та неврологічної симптоматики і за клінічною ефективністю переважає базисну терапію.

Порушення вищих мозкових функцій є найбільш достовірними клінічними критеріями діагностики різних, особливо ранніх, стадій ДЕ, а також контролю за лікувальним процесом (Н.П. Волошина, 1997; А.А. Рухманов, 1990).

У хворих на ДЕ І стадії до лікування нами виявлено вірогідне погіршення показників уваги та пам'яті, більше виражене за умови розвитку захворювання на тлі церебрального атеросклерозу та його поєднання з артеріальною гіпертензією. У таких хворих спостерігалася підвищена виснажуваність, зниження темпу сенсомоторних реакцій та переключення уваги. Крім того, у хворих на ЦА з АГ виявлена тенденція до погіршення показника короткочасної пам'яті. У всіх хворих на ДЕ І стадії відмічалося виражене погіршення довготривалої пам'яті (р0,01). Слід відмітити, що у хворих на ЦА і, особливо, на ЦА з АГ відмічалися більш виражені зміни когнітивних функцій, ніж у хворих на ГХ. Хворі на ЦА з АГ порівняно з хворими на ГХ витрачали на 21,2% більше часу на відраховування чисел (р0,05) та на 34,7% більше часу на пошук чисел за таблицею Шульте (р0,01). Погіршення короткочасної та довготривалої пам'яті теж більше виражене у хворих на ДЕ на тлі ЦА з АГ. Так, хворі на ГХ через годину пригадують на 20,2% більше слів, ніж хворі на ЦА з АГ (р0,05).

У хворих на ДЕ ІІ стадії спостерігалося вірогідне погіршення показників психічної діяльності, більше виражене за умови розвитку захворювання на тлі церебрального атеросклерозу та його поєднання з артеріальною гіпертензією. Поряд із погіршенням активності та об'єму уваги, різко погіршується рухомість основних нервових процесів (збудження i гальмування). Вірогідно погіршуються показники короткочасної та довготривалої пам'яті. При порівнянні показників когнітивних функцій у хворих на ДЕ ІІ стадії у групах з різними етіологічними чинниками, виявлено, що церебральний атеросклероз зумовлює більш виражені порушення, ніж гіпертонічна хвороба. Хворі на ЦА на 37,3% (р0,001) та хворі на ЦА з АГ на 37,8% (р0,001) довше виконують пробу Крипеліна, ніж хворі на ГХ. Хворі на ДЕ ІІ стадії на тлі ГХ швидше відшукують числа в таблиці Шульте на 8,0% порівняно з хворими на ЦА та на 17,4% щодо хворих на ЦА з АГ (р0,05). В таблиці Горбова хворі на ГХ відшукують числа швидше на 11,9%, ніж хворі на ЦА (р0,05) та на 18,6% швидше, ніж хворі на ЦА з АГ (р0,05). Вірогідних відмінностей між групами хворих на ЦА та ЦА з АГ не виявлено.

Слід відзначити, що при ДЕ спостерігається прогресуючий характер розладів пам'яті: спочатку виникає недостатність довільної репродукції, пізніше приєднуються порушення утримання, а потім і запам'ятовування.

При вивченні впливу лікування на пізнавальні функції хворих на ДЕ, встановлено що ІХТ сприяє покращанню показників пам'яті та уваги.

Згідно проведеного дослідження, після лікування методом ІХТ у хворих на ДЕ І стадії вірогідно покращилась увага та здатність до здійснення рахунку за тестом Крипеліна, збільшилась швидкість відшукування чисел в таблиці Шульте та в таблиці Горбова. У хворих на ДЕ І стадії, що отримували базисне лікування спостерігалось вірогідне покращання довготривалої пам'яті за тестом "Запам'ятовування 10 слів" та тенденція до покращання короткочасної пам'яті, а у хворих, що отримували ІХТ спостерігалась лише тенденція до покращання показників короткочасної та довготривалої пам'яті.

У хворих на ДЕ ІІ стадії гіпертонічного ґенезу після проведеного лікування виявлено вірогідне покращання показників уваги у групі хворих, що отримували комплексне лікування з ІХТ (зменшення часу відшукування чисел за таблицею Шульте та за таблицею Горбова).

У хворих на ДЕ ІІ стадії на тлі ЦА, що отримували комплексне лікування вірогідно покращилась увага та здатність до здійснення рахунку за тестом Крипеліна, збільшилась швидкість відшукування чисел в таблиці Шульте та в таблиці Горбова, що свідчить про покращання стійкості та швидкості переключення уваги, а також про покращання розумової працездатності хворих. У групі хворих, що отримували базисне лікування спостерігалась лише тенденція до покращання цих показників. Крім того, після проведеного комплексного лікування з ІХТ в групах хворих на ЦА та ГХ спостерігалось вірогідне покращання короткочасної та довготривалої пам'яті, про що свідчить збільшення кількості слів, відтворюваних після першого зачитування і через годину після заучування.

У хворих на ДЕ ІІ стадії, що розвинулась на тлі ЦА та АГ спостерігалося вірогідне покращання показників уваги (за тестом Крипеліна, за таблицями Шульте і Горбова) та тенденція до покращання показників довготривалої та короткочасної пам'яті після комплексного лікування з ІХТ.

Отже, інформаційно-хвильова терапія у хворих на ДЕ І стадії зумовлює вірогідне покращання показників уваги і за своєю ефективністю відповідає базисному медикаментозному лікуванню, та у деяких випадках перевищує його. У хворих на ДЕ ІІ стадії комплексне лікування з застосуванням ІХТ спричиняє вірогідне покращання показників уваги, короткочасної та довготривалої пам'яті і переважає за своєю ефективністю базисну терапію.

При дослідженні лабораторних показників нами виявлені суттєві зміни основних параметрів, що вивчалися. Так, у крові хворих на ДЕ І стадії мало місце розбалансування системи пероксидне окислення ліпідів (ПОЛ) - антиоксидантний захист у вигляді активації процесів ПОЛ (зростання рівня малонового альдегіду (МА)) та гальмування активності антиоксидантних ферментних систем (зменшення активності каталази), найбільше виражене за умови розвитку захворювання на тлі атеросклерозу та артеріальної гіпертензії. Крім того, у хворих на ДЕ І стадії спостерігалося накопичення в плазмі крові окислювальної модифікації білків (ОМБ), що є раннім критерієм пошкодження тканин активними формами кисню і може свідчити про більшу вразливість білків плазматичних мембран до дії активних кисневих метаболітів, ніж ліпідів (І.Ф. Мещишен, 1999).

У хворих на ДЕ ІІ стадії спостерігалося прогресуюче порушення з боку про-антиоксидантної системи. При аналізі показників оксидантної та антиоксидантної системи крові хворих на ДЕ ІІ стадії виявлено, що у всіх обстежуваних спостерігалася активація процесів вільнорадикального окиснення ліпідів (за даними вмісту в крові МА) та пригнічення активності системи антиоксидантного захисту (вірогідно знижувалася активність каталази в плазмі крові та вміст відновленого глутатіону в крові хворих). Вірогідно зростав вміст ОМБ в крові хворих. Суттєво, що зміни показників оксидантної та антиоксидантної систем крові у хворих на ДЕ корелюють зі ступенем вираженості неврологічних синдромів та когнітивних порушень.

ІХТ, поряд з позитивними клінічними ефектами, сприяла нормалізації показників оксидантної та антиоксидантної систем крові хворих на ДЕ І стадії, незалежно від ґенезу захворювання, в той час, як після проведеного базисного медикаментозного лікування спостерігалася лише тенденція до покращання окремих показників. Так, у крові хворих на ДЕ І стадії після ІХТ вірогідно знижувалася активність церулоплазміну, вмісту ОМБ, малонового альдегіду, зростала активність каталази та вміст відновленого глутатіону.

Порівняння біохімічних показників після проведеного базисного лікування та комплексного лікування у поєднанні з ІХТ показало переваги останнього в плані суттєвішої нормалізації про-антиоксидантної рівноваги. Так, у хворих на ДЕ ІІ стадії гіпертонічного ґенезу комплексне лікування з використанням ІХТ спричиняло нормалізацію всіх нами вивчених біохімічних показників, а після медикаментозного лікування спостерігалася лише тенденція до покращання цих показників.

У крові хворих на ДЕ ІІ стадії на тлі ЦА лікування з використанням ІХТ викликало чітку тенденцію до нормалізації більшості показників: активності церулоплазміну, каталази, вмісту СМ, ОМБ, МА та відновленого глутатіону. Базисне лікування у цих хворих спричиняло вірогідне підсилення активності каталази та зменшення активності церулоплазміну.

Базисне лікування у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії на тлі артеріальної гіпертензії та церебрального атеросклерозу зумовлювало деяке покращання біохімічних показників (знижувалася активність церулоплазміну, ступінь ОМБ, зростала активність каталази). У групі хворих, які поряд із базисним лікуванням пройшли курс ІХТ, спостерігалася більш суттєва тенденція до нормалізації оксидантно-антиоксидантної рівноваги (вірогідно знижувалася активність церулоплазміну, ступінь ОМБ, вміст МА, зростала активність каталази та вміст у цільній крові відновленого глутатіону).

Таким чином, ІХТ володіє вираженими антиоксидантними властивостями, що позитивно впливає на функцію клітинних мембран і, відповідно, на клінічний перебіг захворювання.

Імунна система однією з найперших реагує на зовнішні і внутрішні зміни в організмі, є своєрідним індикатором різних несприятливих впливів екзогенного чи ендогенного характеру. З метою вивчення впливу ІХТ на показники імунного статусу в роботі показані зміни під впливом лікування показників клітинної та гуморальної ланки системного імунітету, а також показників неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту.

До лікування у хворих на ДЕ І стадії, що розвинулась на тлі ГХ найбільш суттєві зміни спостерігалися в гуморальній ланці імунітету. У цих хворих мала місце тенденція до зростання концентрації В-лімфоцитів з різким збільшенням їх імуноглобулінсекреторної функції стосовно продукції імуноглобулінів класу М та А. Спостерігалося значне зростання концентрації циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) середніх та малих розмірів. У хворих на ДЕ І стадії на тлі ЦА погіршувалась функція клітинної ланки системи імунітету та бактеріцидна активність поліморфноядерних лейкоцитів. На цьому фоні зростала імуноглобулінсекреторна здатність В-лімфоцитів щодо імуноглобулінів класів М та А, концентрація ЦІК середніх та малих розмірів. У хворих на ДЕ І стадії на тлі ЦА та АГ знижувалася відносна кількість Т-лімфоцитів та їх імунорегуляторних субпопуляцій, показники кисневозалежних та кисневонезалежних механізмів бактеріцидної активності поліморфноядерних лейкоцитів. На цьому фоні підвищувалася імуноглобулінсекреторна здатність В-лімфоцитів щодо продукції імуноглобулінів класу М і А; зростала активність фагоцитозу на перших етапах процесу, а також збільшувалася концентрація ЦІК середніх та малих розмірів.

У хворих на ДЕ ІІ стадії спостерігалося пригнічення функції клітинної ланки системи імунітету та бактеріцидної активності поліморфноядерних лейкоцитів. На цьому фоні підвищувалася функція В-системи специфічного імунного захисту: збільшувалася відносна кількість В-лімфоцитів, підвищувалася імуноглобулінсекреторна здатність цих клітин щодо продукції імуноглобулінів основних класів; зростала активність фагоцитозу на перших етапах процесу, а також збільшувалася концентрація ЦІК середніх та, особливо, малих розмірів.

Вивчаючи ефективність вливу ІХТ на імунний статус, встановлено що у хворих на ДЕ І стадії гіпертонічного, атеросклеротичного чи поєднаного генезу, ІХТ вірогідно покращувала показники клітинної ланки імунітету і суттєво не впливала на показники гуморальної ланки системи імунітету та неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту.

Комплексне лікування в поєднанні з ІХТ у хворих на ДЕ ІІ стадії гіпертонічного ґенезу призводило до нормалізації відносної кількості Т-лімфоцитів та їх імунорегуляторних субпопуляцій, сприяло покращанню показників гуморальної ланки системи імунітету, на відміну від базисного лікування, яке не спричиняло вірогідних змін цих показників. ІХТ на тлі базисного лікування по-різному впливала на окремі стадії фагоцитозу поліморфноядерних лейкоцитів: з однієї сторони, підвищувала бактеріцидну активність фагоцитуючих клітин, а з іншої сторони, знижувала потенційну здатність до бактеріцидної активності поліморфноядерних лейкоцитів та її резерву.

У хворих на атеросклеротичну ДЕ ІІ стадії комплексне лікування з використанням ІХТ спричиняло вірогідне зростання відносної кількості Т-лімфоцитів, покращувало деякі показники гуморальної ланки системи імунітету - відносну кількість В-лімфоцитів та концентрацію імуноглобулінів класу G.

У хворих на ДЕ ІІ стадії на тлі ЦА з АГ комплексне лікування з використанням ІХТ спричиняло вірогідне зростання відносної кількості Т-лімфоцитів та їх імунорегуляторних субпопуляцій, сприяло нормалізації деяких показників гуморальної ланки системи імунітету (відносної кількості В-лімфоцитів та концентрації імуноглобулінів класу G). Проте, після комплексного лікування не спостерігалось вірогідного зниження концентрації циркулюючих імунних комплексів середніх та малих розмірів і погіршувались деякі показники неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту, спричиняючи значне зростання спонтанної бактеріцидної активності та менш виражене підвищення потенційної здатності до бактеріцидної активності.

Слід зазначити, що лікування хворих на ДЕ з використанням ІХТ ні в одному випадку не призводило до погіршення клінічного перебігу захворювання, а також не викликало побічних ефектів та алергічних реакцій.

В кожному конкретному випадку потрібно призначати лікування індивідуально, з урахуванням віку хворого, особливостей перебігу захворювання.

В залежності від переважаючої клінічної симптоматики слід використовувати наступні зони інформаційно-хвильової взаємодії: при підвищеному артеріальному тиску - зони 2, 51, 53, 76, при синдромі вегето-судинної дистонії - зону 33, при мозочковій симптоматиці - зону 13, при пірамідних порушеннях та розладах чутливості - зони 1, 52, 59, при лікворно-гіпертензійному синдромі - зону 15, при вестибулярних розладах - зони 7, 15, 23; при вираженій тривозі, роздратованості, порушенні сну - зону 63.

У хворих старшого віку слід зменшити час впливу на зону до 3-4 хвилин та загальну тривалість сеансу до 10 хвилин. Кількість зон ІХТ, на які проводиться вплив під час сеансу необхідно обмежити до 2.

При цьому доцільно проводити спектр досліджень стану вищих психічних функцій, про-антиоксидантної та імунної систем, які можуть бути критерієм ефективності проведеного лікування.

Таким чином, інформаційно-хвильова терапія покращує самопочуття хворих, зменшує кількісний і якісний характер скарг хворих на ДЕ І та ІІ стадії на тлі ЦА, ГХ та ЦА з АГ, позитивно впливає на неврологічний статус та когнітивні функції, володіє вираженими антиоксидантними та імуномодулюючими властивостями. ІХТ є ефективним засобом лікування і може використовуватись для лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І та ІІ стадій, обумовлену гіпертонічною хворобою, церебральним атеросклерозом чи поєднанням церебрального атеросклерозу з артеріальною гіпертензією.

Висновки

1. У дисертації наведене теоретичне узагальнення результатів вивчення змін клінічної симптоматики, когнітивних функцій, показників про-антиоксидантної та імунної систем у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ) І та ІІ стадій, що зумовлена гіпертонічною хворобою, церебральним атеросклерозом чи поєднанням церебрального атеросклерозу з артеріальною гіпертензією та нове вирішення наукової задачі, що виявляється в клініко-патогенетичному обґрунтуванні та застосуванні з позитивним ефектом інформаційно-хвильової терапії (ІХТ) при лікуванні досліджуваного контингенту хворих.

2. ІХТ вірогідно зменшує скарги та об'єктивну неврологічну симптоматику у хворих на ДЕ І стадії. При лікуванні хворих на ДЕ ІІ стадії комплексне лікування з використанням ІХТ, порівняно з базисним медикаментозним лікуванням, сприяє вірогідному зменшенню неврологічних порушень.

3. У хворих на ДЕ І стадії ІХТ вірогідно покращує показники уваги та зумовлює позитивну динаміку окремих показників пам'яті. У пацієнтів з ДЕ ІІ стадії комплексне лікування з застосуванням ІХТ спричиняє вірогідне покращання показників уваги, короткочасної та довготривалої пам'яті і переважає за своєю ефективністю базисне лікування.

4. ІХТ сприяє нормалізації показників оксидантної та антиоксидантної систем крові хворих на ДЕ І стадії (зменшує активність церулоплазміну, ступінь окиснювальної модифікації білків, вміст малонового альдегіду, збільшує активність каталази та вміст відновленого глутатіону). Комплексне лікування у поєднанні з ІХТ у хворих на ДЕ ІІ стадії вірогідно покращує показники про-антиоксидантної рівноваги за рахунок стимулюючої дії ІХТ щодо антиоксидантної системи крові.

5. У пацієнтів з ДЕ І стадії ІХТ сприяє вірогідному покращанню показників клітинної і окремих показників гуморальної ланок системи імунітету. Комплексне лікування з використанням ІХТ вірогідно покращує показники клітинної та деякі показники гуморальної ланок системи імунітету у периферичній крові хворих на ДЕ ІІ стадії.

6. У хворих на ДЕ І стадії на тлі гіпертонічної хвороби та церебрального атеросклерозу ІХТ може застосовуватись як монотерапія. У хворих на ДЕ І стадії при церебральному атеросклерозі з артеріальною гіпертензією та у хворих на ДЕ ІІ стадії доцільніше ІХТ поєднувати з медикаментозним лікуванням.

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Яремчук О.Б. Вплив інформаційно-хвильової терапії на стан імунологічного статусу у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію // Буковинський медичний вісник. - 2001. - Т.5, №4. - С.137-140.

2. Яремчук О.Б. Стан показників окиснювальної та антиоксидантної систем у крові хворих на дисциркуляторну енцефалопатію під впливом інформаційно-хвильової терапії // Український вісник психоневрології. - 2001. - Т.9, вип.4 (29). - С.49-51.

3. Яремчук О.Б. Антиоксидантна ефективність інформаційно-хвильової терапії у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії // Буковинський медичний вісник. - 2002. - Т.6, №4. - С.160-164.

4. Яремчук О.Б. Динаміка неврологічного та нейропсихологічного статусу хворих на дисциркуляторну енцефалопатію під впливом інформаційно-хвильової терапії // Буковинський медичний вісник. - 2003. - Т.7, №2. - С.127-130.

5. Яремчук О.Б. Спосіб лікування дисциркуляторної енцефалопатії // Деклараційний патент на винахід 45818 А.ua. А 61 N5/ 06 Заявка №2001074886 від 12.07.2001 Опублік.15.04.2002. Бюл. №4.

6. Яремчук О.Б. Лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію з використанням методу інформаційно-хвильової терапії // Матер. ІІ укр. конф. молодих вчених, присвяченої пам'яті акад.В. В. Фролькіса (13 квітня 2001 р.). - Київ. - 2001. - С.136 - 137.

7. Яремчук О.Б. Ефективність інформаційно-хвильової терапії у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії // Українські медичні вісті. - 2001. - Т.4, №1. - С.128.

8. Яремчук О.Б. Стан когнітивних функцій, показників окиснювальної та антиоксидантної систем у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію середнього і похилого віку // Матер. ІІІ укр. конф. молодих вчених, присвяченої пам'яті акад.В. В. Фролькіса (Київ, 28 січня 2002 р.). - К.: Ін-т геронтології АМНУ. - 2002. - С.234-235.

9. Яремчук О.Б., Васильєва Н.В. Вплив інформаційно-хвильової терапії на мнестичні процеси у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію // Український вісник психоневрології. - 2002. - Т.10, вип.1 (30) (додаток). - С.153. (Дисертантом особисто проведено клінічне обстеження і лікування хворих, аналіз отриманих даних, формулювання висновків, літературне оформлення роботи).

10. Яремчук О.Б. Дослідження антиоксидантних властивостей інформаційно-хвильової терапії // Матер.6-го Міжнар. мед. конгресу студентів та молодих учених (Тернопіль, 21-23 травня 2002). - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 195.

11. Яремчук О.Б. Нейропсихологічний статус хворих на дисциркуляторну енцефалопатію в динаміці комплексного лікування з використанням інформаційно-хвильової терапії // Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини: Матер.83-ї підсумкової наукової конференції співробітників БДМА, присвяченої 10-й річниці незалежності України. - Чернівці: БДМА, 2002. - С.124-126.

12. Яремчук О.Б., Пашковский В.М., Кривецкая И.И. Информационно-волновая терапия в лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией // Физические методы в современной неврологии и нейрохирургии: Матер. междунар. научно-практич. конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Б.В. Лихтермана. - Ялта. - 2002. - С.232-234. (Дисертант особисто здійснила клінічне обстеження і лікування хворих, провела статистичну обробку та аналіз отриманих даних, літературне оформлення роботи).

13. Яремчук О.Б., Пашковський В.М. Клінічна оцінка інформаційно-хвильової терапії при лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії // Збірник наукових праць ІХ конгресу СФУЛТ, присвяченого 25-річчю СФУЛТ. - Луганськ-Київ-Чикаго. - 2002. - С.313. (Дисертантом особисто здійснено клінічне обстеження і лікування хворих, статистична обробка та аналіз отриманих даних, літературне оформлення роботи).

14. Можливість корекції імунних порушень у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію за допомогою інформаційно-хвильової терапії / О.Б. Яремчук, В.М. Пашковський, Н.В. Васильєва, О.Д. Шимків // Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології: Матер. науково-практ. конференції неврологів, психіатрів і наркологів України, присвяченої 100-річчю з дня заснування Чернівецької обласної психіатричної лікарні. - Чернівці. - 2002. - С.94-96. (Дисертант провела клініко-імунологічні дослідження та лікування хворих, аналіз отриманих даних, літературно оформила роботу).

15. Яремчук О.Б. Клинико-патогенетическое обоснование применения информационно-волновой терапии у больных дисциркуляторной энцефалопатией // Актуальні питання валеології, екології, традиційної та нетрадиційної медицини: Зб. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2003. - С.233-236.

Анотація

Яремчук О.Б. Ефективність інформаційно-хвильової терапії у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.15 - нервові хвороби. - Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика МОЗ України. - Київ, 2003.

Дисертація присвячена комплексному вивченню впливу інформаційно-хвильової терапії на неврологічний статус, пізнавальні функції, стан показників про-антиоксидантної рівноваги та імунного статусу у крові хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, що розвинулась на тлі гіпертонічної хвороби чи церебрального атеросклерозу. У результаті проведеної роботи запропоновано спосіб лікування дисциркуляторної енцефалопатії з використанням інформаційно-хвильової терапії. Отримані дані свідчать про позитивний вплив інформаційно-хвильової терапії на стан нервово-психічних функцій у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, що значно підвищує ефективність лікування. Встановлено, що застосування інформаційно-хвильової терапії чинить нормалізуючу дію на основні показники оксидантної та антиоксидантної систем крові. Отримано дані, що інформаційно-хвильова терапія сприяє нормалізації показників клітинної та покращує показники гуморальної ланок системи імунітету.

Ключові слова: інформаційно-хвильова терапія, дисциркуляторна енцефалопатія, лікування, неврологічний статус, когнітивні функції, пероксидне окиснення ліпідів і білків, імунний статус.

Аннотация

Яремчук О.Б. Эффективность информационно-волновой терапии у больных дисциркуляторной энцефалопатией. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 - нервные болезни. - Киевская медицинская академия последипломного образования им.П.Л. Шупика МЗ Украины. - Киев, 2003.

В диссертации приведено теоретическое обобщение результатов изучения изменений клинической симптоматики, когнитивных функций, показателей про-антиоксидантной и иммунной систем у больных дисциркуляторной энцефалопатией (ДЕ) І и ІІ стадии, обусловленной гипертонической болезнью, церебральным атеросклерозом или сочетанием церебрального атеросклероза с артериальной гипертензией и новое решение научной задачи, которое заключается в клинико-патогенетическом обосновании и применении с положительным эффектом информационно-волновой терапии (ИВТ) при лечении исследуемого контингента больных.

Показано, что ИВТ достоверно уменьшает жалобы и объективную неврологическую симптоматику у больных дисциркуляторной энцефалопатией І стадии. ИВТ в комплексном лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией ІІ стадии достоверно, по сравнению с базисным медикаментозным лечением, уменьшает неврологические нарушения.

Изучено влияние информационно-волновой терапии на состояние когнитивных функций у больных дисциркуляторной энцефалопатией. Показано, что ИВТ у больных дисциркуляторной энцефалопатией І стадии в качестве монотерапии, а у больных ІІ стадии - в комплексном лечении благоприятно влияет на состояние произвольного внимания, памяти и умственной работоспособности.

Проведено изучение влияния ИВТ на процессы перекисного окисления липидов и белков у больных дисциркуляторной энцефалопатией гипертонического и атеросклеротического генеза. Получены данные, что применение ИВТ в качестве монотерапии оказывает нормализующее воздействие на показатели оксидантной и антиоксидантной систем крови больных дисциркуляторной энцефалопатией І стадии. В результате лечения методом ИВТ наблюдалось уменьшение активности церулоплазмина, степени окислительной модификации белков, содержания малонового альдегида, увеличивалась активность каталазы и содержание в крови восстановленного глутатиона. ИВТ в комплексном лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией ІІ стадии способствует достоверному улучшению показателей про-антиоксидантного равновесия за счёт стимуляции антиоксидантной системы крови.

Установлено, что ИВТ у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией І стадии способствует нормализации показателей клеточного и отдельных показателей гуморального звена иммунитета. ИВТ в комплексном лечении достоверно улучшает показатели клеточного и некоторые показатели гуморального звена системы иммунитета в периферической крови больных дисциркуляторной энцефалопатией ІІ стадии.

Показана достаточно высокая эффективность ИВТ в качестве монотерапии у больных дисциркуляторной энцефалопатией І стадии на фоне гипертонической болезни и церебрального атеросклероза. У больных дисциркуляторной энцефалопатией І стадии при церебральном атеросклерозе с артериальной гипертензией и у больных ІІ стадии более целесообразно применение комплексного лечения с использованием ИВТ и медикаментозных препаратов.

В результате проведенной работы предложен способ лечения дисциркуляторной энцефалопатии с применением информационно-волновой терапии.

Ключевые слова: информационно-волновая терапия, дисциркуляторная энцефалопатия, лечение, неврологический статус, когнитивные функции, перекисное окисление липидов и белков, иммунный статус.

Summary

Yaremchuk O.B. The efficacy of information wave therapy of patients with dyscirculatory encephalopathy. - Manuscript.

The thesis for obtaining the academic degree of a Candidate of Medical Sciences in speciality 14.01.15 - Nervous Diseases. - Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education named after P. L. Shupyk of Ukraine's MND. - Kyiv, 2003.

The dissertation deals with a complex study of the effect of information wave therapy on the neurologic status, cognitive functions, the state of parameters of pro - antioxidant equilibrium and immunologic status in the blood of patients with dyscirculatory encephalopathy that developed against a background of essential hypertension and cerebral atherosclerosis. As a result of the work carried out by the author a new method of treating dyscirculatory encephalopathy with the use of information wave therapy has been proposed. The obtained findings are indicative of a positive influence of information wave therapy on the state of the neuropsychic functions in patients with dyscirculatory encephalopathy, considerably enhancing the therapeutic efficacy. Et has been established that the use of information wave therapy exerts a normalizing action on the basic parameters of the blood oxidant and antioxidant systems. The findings obtained by the author suggest that information wave therapy contributes to the normalization of the indices of the cellular component and improves the indices of the humoral component of the immune system.

Key words: information wave therapy, dyscirculatory encephalopathy, treatment, neurologic status, cognitive functions, lipid and protein peroxidation, immune status.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.