Особливості структури управлінського персоналу на підприємствах споживчої кооперації україни

Дослідження структури управлінського персоналу підприємств споживчої кооперації України; основні проблеми: слабке оновлення кадрів, низька питома вага молодих працівників. Шляхи ефективного економічного розвитку підприємств споживчої кооперації України.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 02.10.2018
Размер файла 38,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 005.91

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

особливості структури управлінського персоналу на підприємствах споживчої кооперації україни

Глущенко О.І., асистент кафедри економіки підприємства

Анотація

У статті досліджено структуру управлінського персоналу підприємств споживчої кооперації України. Виявлені особливості у структурі управлінського персоналу та взаємозв'язок її змін з економічним розвитком підприємств споживчої кооперації.

Ключові слова: персонал, управлінський персонал, споживча кооперація, структура управлінського персоналу, керівник, спеціаліст.

Аннотация

В статье исследована структура управленческого персонала предприятий потребительской кооперации Украины. Выявлены особенности в структуре управленческого персонала и взаимосвязь ее изменений с экономическим развитием предприятий потребительской кооперации.

Ключевые слова: персонал, управленческий персонал, потребительская кооперация, структура управленческого персонала, руководитель, специалист.

Annotation

In this article we study the structure of managerial personnel of enterprises Consumer Cooperatives in Ukraine. The features in the structure of management and its relationship with changes in the economic development of the enterprises of consumer co-operatives are identified.

Keywords: personnel, management personnel, consumer cooperatives, the structure of the managerial personnel, managers, specialists.

У сучасних умовах господарювання підприємства споживчої кооперації все більше уваги приділяють структурі управлінського персоналу, оскільки саме від раціональної структури залежить їх подальший ефективний розвиток. Це зумовлено тим, що склад управлінського персоналу, його освітньо-кваліфікаційний рівень, рівень компетенції, досвід, гнучкість у прийнятті рішень дозволяє будувати ефективну стратегію розвитку підприємств споживчої кооперації.

Різні аспекти управлінського персоналу, його структури висвітлені в працях зарубіжних та українських вчених: В. Авдєєнко, В. Адамчука, О. Амоші, Д. Богині, С. Бандура, Н. Балтачеєвої, О. Єгоршина, Є. Ільіна, В. Гейця, О. Грішнової, М. Долішнього, В. Журавльова, Л. Івановської, А. Колота, О. КрушельницькоїА. Файоля, В. Казаніва, Є. Маслова, Ю. Одєгова, Ф. Тейлора, Ф. Хміля, М. Чумаченко, А.Чухна Л. Шаульської та інших.

Метою даної статті є висвітлення особливостей структури управлінського потенціалу підприємств Полтавської облспоживспілки та виявлення закономірностей взаємозв'язку між нею й економічним розвитком підприємств споживчої кооперації.

Сучасний розвиток підприємств споживчої кооперації обумовлений, з одного боку, її роллю в забезпеченні товарами й послугами сільського населення, а з іншого боку, жорсткою конкуренцією з іншими підприємствами, які мають конкурентні переваги у вигляді більш розвиненої матеріально-технічної й технологічної бази, фінансових ресурсів тощо. У таких умовах функціонування підприємств споживчої кооперації вимагає дослідження управлінська ланка, від якої залежить прийняття управлінських рішень, які сприятимуть ефективному розвитку, посиленню конкурентних позицій на ринку товарів і послуг.

Згідно з показниками фінансово-господарської діяльності підприємств споживчої кооперації за 2006-2010 роки у структурі управлінського персоналу відбувалися зміни, які на нашу думку, можна охарактеризувати як негативні, оскільки спостерігалося постійне підвищення питомої ваги керівників на тлі скорочення обсягів діяльності (табл. 1).

Таблиця 1

Структура управлінських працівників підприємств Полтавської облспоживспілки за 1990-2010 рр. [2, 3]

Показник

Роки:

Відхилення питомої ваги у 2010 р., % до:

1990

2006

2007

2008

2009

2010

1990 р.

2006 р.

Загальна чисельність управлінських працівників, осіб

2042

1123

1155

1107

1006

921

х

х

У т.ч. керівники

1056

668

617

594

568

535

х

х

інші управлінські працівники

986

455

538

513

438

386

х

х

Питома вага, %:

керівники

51,7

59,5

53,4

53,7

56,5

58,1

-1,4

6,4

інші управлінські працівники

48,3

40,5

46,6

46,3

43,5

41,9

1,4

-6,4

Згідно з розрахунками табл. 1 протягом 1990-2010 років відбувалося скорочення управлінських працівників, що було викликане зменшенням обсягів діяльності підприємств споживчої кооперації та низьким рівнем оплати праці цих працівників, але у структурі управлінських працівників спостерігалося підвищення питомої ваги керівників: у 2010 році вона складала 58,1 %, що було менше показника 1990 року на 1,4 % та більше показника 2006 року на 6,4 %. Такі тенденції вимагають детального дослідження доцільності такої чисельності керівників й іншого управлінського персоналу на підприємствах, їх розподілу за категоріями та досвідом роботи (табл. 2).

Дані й розрахунки табл. 2 дозволяють стверджувати про наявність певних позитивних змін у структурі управлінського персоналу.

Таблиця 2

Структура управлінського персоналу підприємств Полтавської облспоживспілки за досвідом роботи за 2006-2010 рр. [2, 3]

Показник

Роки:

Відхилення по структурі 2010 р., % до:

2006

2007

2008

2009

2010

2006 р.

2009 р.

Чисельність управлінців всього, в тому числі за досвідом роботи

100

100

100

100

100

-

-

до 5 років

39,7

33,6

32,8

31,8

32,3

-7,4

0,4

5-10

40,8

47,1

40,6

42,6

41,6

0,8

-1

більше 10 років

19,5

19,3

26,6

25,6

26,1

6,6

0,5

Так, можна спостерігати, що найбільшу питому вагу протягом усього періоду займали працівники з досвідом роботи від 5 до 10 років, що свідчить про достатню стабільність управлінських кадрів. Зростання питомої ваги управлінських працівників, які працюють на таких посадах більше 10 років, зростала і у 2010 році складала 26,1 %, що було більше показника 2006 року на 6,6 % та більше показника 2010 року на 0,5 % і також, на нашу думку є позитивною тенденцією. Зростання у 2010 році порівняно з 2009 роком питомої ваги молодих керівних кадрів свідчить про влиття у колективи підприємств споживчої кооперації нових молодих управлінських працівників, які мають творчий, інноваційний потенціал.

Певні проблеми у забезпеченості управлінським персоналом підприємств Полтавської облспоживспілки, з одного боку, свідчать про наявність резервів щодо її удосконалення й оптимального заповнення штатного розкладу, а з іншого, потребують детального дослідження причин та наслідків такої забезпеченості підприємств управлінськими кадрами (табл. 3).

Таблиця 3

Забезпеченість підприємств Полтавської облспоживспілки управлінськими працівниками за 2006-2010 рр. [2, 3]

Показник

Роки:

Відхилення 2010 р., %, до 2006 р.

2006

2007

2008

2009

2010

Управлінський персонал, всього

Передбачено штатним розписом, осіб

1193

1184

1156

1023

952

-

Фактично працює, осіб

1123

1155

1107

1006

921

-

Забезпеченість кадрами, %

94,1

97,6

95,8

98,3

96,7

2,6

Керівники середньої ланки

Передбачено штатним розписом, осіб

532

510

488

461

432

-

Фактично працює, осіб

528

493

473

453

425

-

Забезпеченість кадрами, %

99,2

96,7

96,9

98,3

98,2

-1,0

Головні спеціалісти

Передбачено штатним розписом, осіб

281

272

254

225

192

-

Фактично працює, осіб

237

237

219

198

166

-

Забезпеченість кадрами, %

84,3

87,1

86,2

88

86,5

-2,2

Спеціалісти

Передбачено штатним розписом, осіб

276

328

307

258

239

-

Фактично працює, осіб

257

312

294

249

224

-

Забезпеченість кадрами, %

93,1

95,1

95,8

96,5

95,7

2,6

Згідно з розрахунками табл. 3 можна спостерігати недостатню забезпеченість управлінськими кадрами протягом п'яти років. Так, у 2010 році забезпеченість керівниками складала 98,2 %, що було більше показника 2006 року на 2,6 %, забезпеченість керівниками середньої ланки була меншою за показник 2006 року на 1 %, головними спеціалістами - на 2,2 %, а спеціалістами - перевищувала показник 2006 року на 2,6 %. Такі тенденції спричинені нераціональною структурою управлінського персоналу та потребують удосконалення механізму формування й використання управлінського персоналу на підприємствах споживчої кооперації.

Нами зроблено спробу віднайти закономірності взаємозв'язку між структурою управлінського персоналу та результатами діяльності підприємств споживчої кооперації (рис. 1).

Рис. 1. Взаємозв'язок між структурою управлінського персоналу та чистим прибутком Полтавської облспоживспілки за 2006-2010 рр. [1-3]

Наведені на рис. 1 дані наочно підтверджують проблеми, які нами визначено у структурі управлінського персоналу. Як бачимо, питома вага керівників майже не змінюється, але коливання чистого прибутку є значними. Зрозуміло, що вони залежали від багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, але, на нашу думку, можна виявити залежність між стабільністю, слабким рухом чисельності й структури управлінського персоналу і недосконалістю прийнятих управлінських рішень, які призводили до коливання прибутку.

Таким чином, виявлені особливості у структурі управлінського персоналу дозволяють стверджувати про наявність проблем, які полягають у слабкому оновленні управлінських кадрів, низькій питомій вазі молодих працівників, що впливає на прийняття управлінських рішень, які б сприяли більш ефективному економічному розвитку підприємств споживчої кооперації України.

управлінський персонал споживчий кооперація

Література

1. Основні показники господарської діяльності підприємств Укоопспілки за 2004-2008 роки. - К.: Укоопспілка, 2009. - 290 с.

2. Основні показники господарської діяльності Полтавської облспоживспілки за 2008 рік. - Полтава: ПОС, 2009. - 113 с.

3. Основні показники господарської діяльності Полтавської облспоживспілки за 2010 рік. - Полтава: ПОС, 2011. - 126 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Управлінський персонал: структура і функції. Критерії ефективного менеджера. Показники оцінки ефективності праці управлінського персоналу. Проблеми діяльності менеджменту персоналу на підприємстві "Smart corporation". Заходи підвищення ефективності праці.

  дипломная работа [715,0 K], добавлен 14.09.2016

 • Дослідження принципів та етапів планування персоналу підприємства. Характеристика структури персоналу та кадрової політики. Розрахунок планової чисельності персоналу, фонду оплати керівників і спеціалістів. Вивчення чинників та джерел набору кадрів.

  курсовая работа [98,1 K], добавлен 15.04.2013

 • Вплив системи оплати праці на ріст її кваліфікації і продуктивності. Поняття людських ресурсів та структури персоналу підприємств в Україні, його якісні та кількісні характеристики. Методичні основи планування чисельності кадрів, формули їх розрахунку.

  реферат [40,3 K], добавлен 03.10.2010

 • Розкриття теоретичних аспектів проблеми формування професійної компетентності персоналу. Вивчення специфіки та особливостей "Центру розвитку" як ефективного методу навчання та розвитку персоналу. Проведення дослідження компетенції менеджера в турагенції.

  дипломная работа [421,9 K], добавлен 09.09.2015

 • Види планів з питань персоналу. Організація та джерела залучення персоналу. Вимоги до організаційно-економічного забезпечення менеджменту персоналу. Оптимізація професійно-кваліфікаційної структури персоналу. Розроблення систем стимулювання праці.

  реферат [27,9 K], добавлен 09.02.2012

 • Методи управління і стилі керівництва. Структура якостей сучасного керівника та функціональний аналіз діяльності управлінця. Аналіз конкурентних якостей управлінського персоналу підприємства на прикладі ПП "Компік" та заходи щодо їх вдосконалення.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 14.11.2010

 • Управління рухом кадрів на підприємств, його поняття, методи скорочення, причини. Визначення економічного збитку, викликаного рухом персоналу, приведення його рівня до прийнятного значення. Шляхи вдосконалення управління рухом кадрів на підприємстві.

  курсовая работа [202,9 K], добавлен 04.12.2010

 • Важливість руху персоналу, який впливає на діяльність організації. Коефіцієнт постійного кадрового складу, внутрішньої мобільності. Аналіз плинності кадрів як складова загальної концепції поступального розвитку організаційної структури підприємства.

  контрольная работа [30,7 K], добавлен 30.11.2016

 • Виробничий і управлінський персонал підприємства. Персонал, його класифікація та структура. Визначення оптимальної чисельності працівників управління. Елементи у системі ефективного управління. Зарубіжний досвід ефективного використання персоналу.

  курсовая работа [103,9 K], добавлен 04.12.2008

 • Сутність визначення та оцінки компетенцій персоналу. Модель компетенції менеджера як складова ключової здібності підприємства. Оцінювання компетенційних профілів керівників в оцінці персоналу. Зацікавленість керівних кадрів у розвитку працівників.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 06.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.