"Петля якості" та 14 принципів управління Е. Демінга

"Петля якості" як концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість продукції (послуги) на різних стадіях. Керування якістю продукції. Основні постулати управління якістю Е. Демінга. Труднощі при створенні системи якості.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.02.2011
Размер файла 599,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

Введення

1. «Петля якості»

2. 14 принципів управління якістю Е. Демінга

Висновок

Список літератури

Введення

Одним з найважливіших показників діяльності підприємства є якість продукції. Поліпшення якості визначає виживаність і конкурентоспроможність підприємства в умовах ринку, темпи технічного прогресу, впровадження інновацій, ріст ефективності виробництва, економію всіх видів ресурсів, використовуваних на підприємстві. А конкурентні війни розгортаються головним чином на полі якості випускаємої продукції.

Проблема якості стосується абсолютно всіх товарів і послуг. До роботи в умовах твердої конкуренції українським виробникам треба бути готовими вже сьогодні. Підприємства будь-якої форми власності, що не приділяють уваги питанням якості, будуть-розорені.

У даний момент в Україні та усьому світі якість продукції і послуги, та їхню безпеку грає все більшу роль в економіці країни. Значна частина фахівців і політиків стала усвідомлювати, що вихід із кризового стану виробництва лежить на шляху якнайшвидшого освоєння конкурентоспроможної продукції, строгого дотримання технічних параметрів виробів, що уже випускаються.

Саме актуальність проблеми забезпечення якості продукції,даної теми розглянута петля якості як один з найважливіших елементів системи забезпечення якості.

1. Петля якості

Найважливішим елементом системи якості є життєвий цикл продукції, або «петля якості». «Петля якості» («спіраль якості») - концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість на різних стадіях: від визначення потреб до оцінки їхнього задоволення.

Об'єктами керування якості продукції є всі елементи, що утворять петлю якості. Під петлею якості відповідно до міжнародних стандартів ІСО розуміють замкнутий у вигляді кільця (мал.1) життєвий цикл продукції, що включає наступні основні етапи: маркетинг; проектування і розробку технічних вимог, розробку продукції; матеріально-технічне постачання; підготовку виробництва та розробку технології та виробничих процесів; виробництво; контроль, випробування і обстеження; упакування та зберігання; реалізацію та розподіл продукції; монтаж; експлуатацію; технічну допомогу й обслуговування; утилізація. Потрібно мати на увазі, що в практичній діяльності з метою планування, контролю, аналізу та ін. ці етапи можуть розбивати на тридцятилітні. Найбільш важливим тут є забезпечення цілісності процесів керування якістю на всіх етапах життєвого циклу продукції.

За допомогою петлі якості здійснюється взаємозв'язок виготовлювача продукції зі споживачем і з усіма об'єктами, що забезпечують рішення завдань керування якістю продукції.

Рис.1 Петля якості

Керування якістю продукції здійснюється циклічно та проходить через певні етапи, іменовані циклом Демінга. Реалізація такого циклу називається оборотом циклу Демінга.

Поняття циклу Демінга не обмежується тільки управлінням якості продукції, а має відношення й до будь-якої управлінської та побутової діяльності. Послідовність етапів циклу Демінга показана на мал.2 і включає: планування (PLAN); здійснення (DO); контроль (CHECK); керування впливом (ACTION).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.2 Цикл Демінга

У круговому циклі, що ми підсвідомо використовуємо в повсякденному житті, укладається сутність реалізації, так званих, загальних функцій керування, розглянутих раніше, маючи на увазі, що ці функції спрямовані на забезпечення всіх умов створення якісної продукції і якісного її використання.

Таким чином, при керуванні якістю з метою забезпечення системності цього процесу необхідно об'єднати кільце якості із циклом (навкруги) Демінга, що буде характеризувати основні види дій протягом життєвого циклу продукції. Тоді повнота основних видів діяльності на всьому полі отриманої матриці буде характеризувати ступінь комплексності процесу керування якістю по окремих видах продукції.

Керування якістю відрізняється від контролю, що в основному зводиться до відділення гарних виробів від поганих. Якість продукту після завершення процес виробництва не може бути змінене в результаті контролю.

Керування якістю має справа з усією системою розробки, виробництва, експлуатації (споживання) і утилізації товару. Завданням керування якістю є встановлення причин шлюбу, де б він не виникав, а потім усунення цих причин і забезпечення виробництва продукції кращої якості.

Отже, керування якістю це насамперед:

орієнтація на споживача;

системний підхід;

охоплення всіх фаз життєвого циклу продукції

Система якості включає 20 елементів, перелік яких починається з елемента «Відповідальність керівництва» і закінчується елементом «Статистичні методи». Найбільш трудомісткою й дорогою частиною системи якості є документація. Документація в системі якості будується по ієрархічному принципі. Основним є «Посібник з якості», у якому описується система керування якістю, що реалізує політикові якості й мети відповідно до норм ISO-9000.

Далі йдуть «Документовані процедури», застосовувані в системі, які описують діяльність функціональних частин, що діють при керуванні якістю.

І, нарешті, випливають «Робочі інструкції, формуляри, бланки, списки» - детальні робочі документи системи. Типова ієрархічна система документації представлена на мал. 3

1. Опис системи керування якістю, що реалізує політику якості та мети відповідно до нормативів ИСО-9000

2. Опис діяльності окремих функціональних систем

3. Детальні робочі документи системи

Завдання керування якістю не визначається масштабом діяльності підприємства, а залежить від стратегії фірми і наявності політики в області якості. Якщо керівництво підприємства не приділяє увагу питанням якості, то підприємство приречене на поразку в конкурентній боротьбі. Ступінь же розвитку системи якості на фірмі буде залежати від ресурсів, які керівництво підприємства готове вкласти в цей напрямок. Можливо в підприємства спочатку перебувають кошти тільки на одержання необхідних сертифікатів якості, однак розвиток підприємства неминуче зв'язано з розвитком системи якості. Інтерес до питань якості з'являється тільки на певному рівні розвитку фірми; більше того - цей інтерес може служити надійним індикатором перспективності підприємства.

Слід зазначити надзвичайно важливий аспект системи керування якістю - вона будується так, щоб поточна діяльність підприємства, що забезпечує досягнення поставлених тактичних і стратегічних цілей, у мінімальному ступені залежала від індивідуальних особливостей виконавця. З погляду керування підприємством, це дозволяє успішно вирішувати кадрові проблеми, забезпечувати спадкоємність і розвиток ділових традицій.

У стандартах ISO-9000 приводяться вимоги до системи якості послуг. При цьому «Петля якості» буде мати інший вид (мал. 4)

«Петля якості» послуги

якість менеджмент управління демінг

До основних труднощів при створенні системи якості на підприємстві, насамперед на малому підприємстві, варто віднести позицію керівництва. Перший елемент системи якості - «Відповідальність керівництва». Цей розділ посібника з якості повинен освітити наступні питання: мети підприємства, завдання підприємства, завдання кожного керівника підприємства по керуванню якістю. Для ілюстрації можна привести приклад формулювання цілей підприємства, що створює систему якості:

досягнення високих споживчих властивостей продукції;

забезпечення якості продукції, що відповідають вимогам ринку;

одержання прибутку за принципом «висока якість - низька ціна»;

забезпечення чітких і надійних поставок по прийнятих зобов'язаннях

У навчальній і методичній літературі приводяться багато факторів, які перешкоджають введенню на підприємстві системи якості. Деякі з них, характерні для малих підприємств:

гарний результат комерційної діяльності, досягнутий останнім часом;

авторитарний директор; загальне небажання змін;

нечітка організаційна структура;

результати введення системи якості видні не відразу

Ці приклади досить очевидно характеризують необхідність наявності хоча б елементів регулярного менеджменту на підприємстві, а також настрой на тривалу і терплячу роботу зі створення такої системи. До речі, система якості, будучи створеної, зникає тільки разом з підприємством.

До основних заходів щодо будови системи якості можна віднести наступне:

Навчання персоналу підприємства для забезпечення певного професійного рівня в питаннях побудови систем якості.

Прийняття вищим керівництвом підприємства зваженого рішення про створення системи якості.

Маркетингові дослідження з виявлення потреб ринку в надаваних послугах або продукції.

Формування політики якості підприємства, визначення цілей і постановка завдань підприємства.

Підтвердження всім персоналом сформульованих цілей і завдань в області якості.

Призначення уповноваженого по якості, наділеної відповідними повноваженнями.

Фіксація вихідного стану: установлення невідповідності в керуванні виробництвом вимогам і нормам ISO, установлення відхилення від планованого стану якості послуг або продукції підприємства.

Створення плану вдосконалювання виробництва й розробки документів по якості.

Розробка елементів системи якості, документованих процедур і робочих інструкцій.

Постійний моніторинг роботи системи якості і її вдосконалювання.

Варто звернути увагу, що більше половини заходів, з яких починається створення системи якості, пов'язане з постановкою завдання і її роз'ясненням. Найбільш складною проблемою при початку створення системи якості є створення сприятливої корпоративної атмосфери й подолання відомих стереотипів. Проблема якості повинна сприйматися колективом підприємства не як супутня і підлегла, а як основна та стратегічна.

По характері впливу на етапи «петлі якості» у системі якості можуть бути виділені три напрямки:

забезпечення якості;

керування якістю;

поліпшення якості.

Забезпечення якості -- всі плановані й систематично здійснювані види діяльності в рамках системи якості, а також додаткові види (якщо це потрібно), необхідні для створення достатньої впевненості в тім, що об'єкт буде виконувати вимоги, пропоновані до якості.

Керування якістю -- методи й види діяльності оперативного характеру, використовувані для виконання вимог по якості й спрямовані як на керування процесом, так і на усунення причин незадовільного функціонування на всіх етапах «петлі якості» для досягнення економічної ефективності.

Поліпшення якості -- заходу, проведені для підвищення ефективності й результативності діяльності й процесів з метою одержання вигоди, як для організації, так і для її споживачів.

Посібник з якості -- документ, що містить політику в області якості та система якості організації. Воно може охоплювати всю діяльність організації або тільки її частина. Посібник з якості звичайно містить або, принаймні, посилається на:

політикові в області якості;

відповідальність, повноваження та взаємини персоналу, що виконує, перевіряє або аналізує роботу, що впливає на якість;

методики системи якості й інструкції;

положення по перегляду й коректуванню керівництва.

Посібник з якості іноді називається посібником із забезпечення якості або посібником з адміністративного керування якістю.

Структуру системи якості відображають наступні документы: посібник з якості для всієї фірми, що включає, крім описаного вище, організаційну структуру виробництва; методичні документи загального характеру; робочі інструкції, довідники.

2. 14 принципів управління якістю Е. Демінга

Основні постулати сучасного менеджменту були сформовані виходячи з потреб США. В них приділялось мало уваги основам управляння, які так потрібні сьогодні в Україні і цікаві з точки зору аналізу проблем українського менеджменту.

У своїй книзі «Вихід з кризи» Е. Демінг повідомив американцям своє бачення сучасного менеджменту, який дозволяє постійно підвищувати якість продукції, покращувати управляння підприємством при одночасному зниженні витрат. Нові підходи Демінг виклав у вигляді 14 принципів менеджменту, він був впевнений, що вони доповнять американську практику і допоможуть трансформувати стиль керування, і був правий, його принципи допомогли американській промисловості подолати кризу 70-80-х років.

Демінг сформулював свої принципи виходячи з потреб США, звертаючи увагу на ті моменти, які були мало розвинуті на той час. Він не приділяв увагу основам управляння, які були засвоєні американцями, але які так потрібні зараз в Україні.

14 пунктів Демінга - основа його теорії менеджменту

Принципи Демінга

Проекція на українську практику

1. Постійність цілей. Поставте перед собою ціль і будьте незмінно твердими і постійними в досягненні безперервного покращення продукції і послуг, розподіляючи ресурси таким чином, щоб забезпечити довгочасні потреби та цілі, а не лише одноразовий прибуток, для досягнення конкурентоспроможності, збереження підприємства і забезпечення людей роботою.

Як правило далекоглядних цілей немає, всі менеджери зайняті поточними проблемами. Постійність у протистоянні необхідним змінам, бажання діяти за стереотипами, що склалися. В Україні треба впровадити постійність змін на краще.

2. Нова філософія. Ми знаходимося у новій економічній ері початій у Японії. Ми не можемо більше вживатись зі звичайним рівнем затримок, помилок, дефектів у матеріалах, браку у роботі. Необхідне реорганізування західного стилю менеджменту, щоб зупини занепад економіки, що продовжується.

Нова філософія відсутня як на рівні держави, так і на рівні більшості компаній. Нема ідей трансформації. Язичницька ментальність: кумири, вороги, олігархи, змови, ксенофобія. Треба вивчати філософію загальної якості (TQM) основу менеджменту, що веде до процвітання.

3. Покінчіть з залежністю від масового контролю. Знищить потребу у масових перевірках та інспекціях як способу досягнення якості, перш за все шляхом «встроювання» якості як у процесі виробництва, так і при виконанні закупівельних функцій.

Добре, але чім замінити інспекції? Статистичні методи не засвоєні, групи якості не застосовуються. На боротьбу з якістю кинули один відділ техніки якості, начальника якого зробили заступником ген. директора і дали завдання впровадити стандарт ИСО 9001. Треба почати заміну інспекцій статистичними методами управління якістю, інженерів - через групи якості, вищих менеджерів - через клуби якості.

4. Покінчіть з практикою закупівлі за самою нижчою ціною. Покінчить з практикою оцінки та вибору постачальників за нижчою ціною на їх продукцію. Замість цього вимагайте підтверджень її якості. Зменшить кількість постачальників тієї ж продукції шляхом відмові від послуг тих з них, хто не зміг статистично підтвердити її якість. Намагайтесь отримувати всі поставки даного компоненту лише від одного виробника на основі встановлення довготривалих відносин взаємної лояльності та довіри. Ціллю є мінімізація спільних витрат, а не лише першо-початкових витрат. У відділах комплектації і постачання з'являться нові обов'язки, які вони мають добре вивчити.

В Україні ж проблеми закупок і поставок іншого характеру - поставки через багато-численних посередників, криміналізація хабарі, взаємозалік - як засіб перекачки доходів. Дуже рідко вимагають якості, не можуть впливати на постачальників. Немає реєстрів схвалених постачальників, не оголошуються тендери. Систематична праця з постачальниками тільки починається, приклади партнерських відносин невідомі. Закупники, виходьте з тилу на передові позиції, беріть на себе відповідальність за якість поставок.

5. Покращуєте кожний процес. Поліпшуєте постійно планування, виробництво, надання послуг. Постійно шукайте проблеми, щоб покращити всі види діяльності і функції компанії, підвищувати якість, зменшувати витрати. Постійне покращення: розробок, планування, поставок комплектуючих, обслуговування та покращення роботи обладнання, методів управління і організації, підготовку та перепідготовку кадрів - це найперший обов'язок керівництва.

Процес не мислення і підходи майже не розвинуті. Під процесами розуміють лише технологічні процеси. Статистичні методи майже не вживаються, можна сказати про статистичну неграмотність персоналу. Але там, де покращення процесів виконують систематично, результати дивують. В Україні потрібно заміщення там, де це можливо, систем Тейлора на системи Шухарта.

6. Введіть у практику підготовку і перепідготовку кадрів. Тобто сучасні підходи до підготовки всіх робітників, включно з керівниками і управляючими, щоб краще використати потенціал кожного. Щоб встигати за змінами потрібні нові навики і вміння.

Багато підприємств приділяють цьому велику увагу. Проблема - чому вчити і хто буде навчати. Програми навчань мають випадковий характер, не налаштовані на стратегічні цілі компанії. Українські вчителі, за рідким виключенням, не знають ринкових механізмів і закордонного досвіду. Небагато керівників підприємств розуміють, що навчання персоналу - хороші інвестиції.

7. Впровадьте «лідерство». Засвойте та введіть у практику лідерство як метод праці, що має на меті допомогу працівникам виконувати їх роботу краще. Керівники всіх рівнів мають відповідати не за голі цифри, а за якість, що автоматично призводить до підвищення продуктивності. Керівники повинні забезпечити прийняття негайних заходів при отриманні сигналів про дефекти, несправне та розладнаному обладнання, поганих інструментах, нечітких робочих інструкціях та інших факторах, що погано впливають на якість.

Лідери є, але лише на вищому рівні, бо лідерство не вітають, більше того ген. директора вважають, що має бути лише один лідер, зрозуміло хто. Культура праці з даними Україні поки що не загрожує. Працювати з даними керівники не вміють, дані не збирають і не обробляють належним чином. Керування здійснюється на рівні інтуїції, поглядів, але ніяк не фактів. Керівники компанії йдуть на свій страх та риск, а могли ввімкнути прожектори, вчитись працювати з даними.

8. Виганяйте страхи. Заохочуйте ефективні двосторонні зв'язки і використовуйте інші засоби для викоренення страхів, ворожості всередині організації, з тим щоб кожен міг працювати більш ефективно і продуктивно на добробут компанії.

Але людина без страхів ще не безпечніша, ніж та що боїться. Український тезис має звучати так: «Замініть страх перед керівником на роз'яснення цілей і задач, корпоративних цінностей, моралі, етичних правил поведінки; направте зусилля на створення корпоративної культури, заснованої на співпраці, повазі, довірі, ініціативі та творчості».

9. Зруйнуйте бар'єри. Зруйнуйте бар'єри між підрозділами, службами та відділами. Люди різних функціональних підрозділів повинні працювати однією командою з тим, щоб усунути проблеми, які можуть виникати з продукцією або послугами.

Однак, в Україні не бар'єри, а барикади, йдуть війни місцевого значення. Конструктори воюють з технологами, відділ техніки якості - один проти всіх, відділ постачання працює в тилу ворога, і про себе не забуває. Український тезис «зупинити війни між підрозділами, розібрати барикади, почати будувати шляхи якості спільними зусиллями.

10. Відмовтесь від пустих лозунгів та призивів. Відмовтесь від плакатів, які вимагають від працівників без дефективної праці, нового рівня продуктивності, але нічого не кажуть про методи досягнення цих цілей. Такі заклики лише викликають ворожість. Основна маса проблем низької якості пов'язана з системою, і таким чином їх вирішення знаходиться за межами можливостей рядових працівників.

Безглуздо звертатись до робітників, коли за все відповідає менеджмент і побудована ним система. Потрібно працювати з даними про якість продукції, тоді пусті лозунги зміняться на коректні та зрозумілі. Лозунги мають відображати цілі та задачі компанії, підрозділів, службовців, наприклад, цитатами або поясненнями політики якості, ділової філософії. Так сам стиль 14 принципів Демінга близький до призивів.

11. Усуньте свавільні кількісні норми і завдання. Усуньте робочі інструкції і стандарти, які встановлюють виробничі норми, квоти для робітників і кількісні завдання для керівників. Замініть їх підтримкою і допомогою з боку вищих керівників, з тим щоб досягати постійних покращень в якості і продуктивності.

У нас з вимогами ще гірше, службовці постійно «б'ються» з менеджерами за межі норм та допусків, вони намагаються зробити їх м'якішими. Аналіз показує, що службовці майже завжди вигравали, бо менеджери не мали і не мають чітких цілей, критеріїв і задач. Вони люблять невизначеність, бо у цій мутній воді не видно їх некомпетентність. Поразка менеджерів в боротьбі за покращення якості і продуктивності очевидна.

Менеджери повинні перейти від примусового встановлення норм і вимог, до співпраці і допомоги робітникам, погоджуйте з робітниками цілі і завдання.

12. Дайте можливість робітникам пишатися своєю працею. Усуньте бар'єри, які обкрадають робітників і керівників, позбавляючи їх можливості пишатися своєю працею. Це передбачає, між іншим, відмову від щорічних атестацій і методів управління за цілями. Знову обов'язки менеджерів, контролерів і майстрів мають бути перенесені з досягнення чисто кількісних показників на досягнення якості.

Добре, але по-перше, дайте їм працювати. Не змінюйте їм завдання, поки вони не виконали попереднє, не переставляйте їх з місця на місце. Забезпечте матеріалами, інструментами, «не ставте на шляху місцевого транспорту пусту тару». Дайте можливість робітникам і службовцям працювати - це перша заповідь українських менеджерів, яку вони мають засвоїти.

13. Заохочуйте прагнення до освіти і самовдосконаленню.

Впровадьте енергійну програму освіти і підтримки самовдосконалення для всіх робітників. Організації потрібні не просто люди, а працівники, що вдосконалюються завдяки освіті. Джерелом успішного досягнення цілей та конкурентоспроможності є знання.

Добре, але спочатку самим менеджерам потрібно вчитись, бо їх безграмотність у питаннях менеджменту, може порівнятись лише з неграмотність конструкторів в маркетингу. Бажання вчитися в них буває дуже рідко, тому спонукання вчитися робітників небезпечне для менеджерів. Вони повинні прийняти на себе принаймні половину відповідальності (друга частила лежить на політиках) за економічне положення країни і бідність населення. Українські менеджери заохочуйте в собі бажання до самонавчання і самовдосконалення. Будьте прикладом для робітників.

14. Прихильність до справи підвищення якості і діюче вище керівництво. Ясно визначте непохитну прихильність керівництва до постійного підвищення якості та продуктивності і їх обов'язок приводити в життя всі вище приведені принципи. Керівництву

недостатньо визнати свою вічну прихильність до підвищення якості, воно повинне ще знати, те в чому воно міститься, що вони мають зробити. Створіть структуру у вищому керівництві, яка буде впроваджувати вищі 13 принципів, щоб виконати перетворення. Підтримки тут недостатньо, потрібні конкретні справи.

Адміністрація багатьох українських компаній, стаючи на шлях якості, вважає що достатньо публічно оголосити про прихильність до якості, а потім доручити створення системи якості інженерам з відділу якості або відділу стандартизації, хоч система якості до цих відділів немає майже ніякого відношення. В головному треба приєднатися до принципу Демінга. Українські керівники компаній мають усвідомити: вище грошей - джерело грошей. А джерело грошей - це споживачі, їх цікавить вища якість продукції при доступних цінах.

Висновок

Рішення будь-якої великої проблеми неможливо без ефективного керування, що припускає зосередження всього уваги та чинностей на основному напрямку. Весь досвід і потенціал науки, техніки, промисловості, вага знання й уміння працюючого населення варто направити на рішення самої невідкладної проблеми - підвищення якості, що задовольняє споживачів, і відповідно створення конкурентоспроможної продукції й послуг. У сучасних умовах у першу чергу це залежить від істотного вдосконалювання керування якістю, що нерозривно зв'язана в остаточному підсумку з підвищенням ефективності всього виробництва.

Домігшись поставленої мети, розглянувши цю тематику, можна зробити висновок: поліпшення системи якості і її елементів є об'єктивною необхідністю в умовах ринкової економіки. Якщо ця вимога ринкових відносин в умовах ринкової відносин залишити без уваги, то виникне небезпека настання негативних наслідків для всіх наших підприємств, економіки та матеріального благополуччя кожної людини.

Список використовуваної літератури

1.Момот О.І.Менеджмент якості та елементи системи якості.Навч.посібник

Центр учбової літератури,2007.

2.Вакуленко А.П.Управління якістю:Навч.метод.посіб.для самост.вивч.дисц.-

К.КНЕУ,2004

3.Скляренко В.К. «Економіка підприємства», М: ИНФРА-М, 2002

4. Маркетинг: конспект лекцій: Бендина Н.В. - М.: А-Пріор, 2007

5. www.aup.ru

6. www.akdi.ru

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні аспекти управління якістю. Поняття якості. Основні етапи розвитку систем управління якістю. Стандартизація та сертифікація якості продукції. Сучасний рівень управління якістю продукції ТОВ "МТК". Оцінка рівня управління якістю продукції підприє

  дипломная работа [334,7 K], добавлен 30.03.2007

 • Керування якістю, як основа підвищення конкурентноздатності продукції. Концепція й ідеологія загального керування якістю. Практичні підходи до керування якістю. Організація контролю якості на підприємстві. Розробка механізму попередження браку продукції.

  дипломная работа [446,8 K], добавлен 15.06.2009

 • Сутність якості продукції, основні методи і механізми організації системи управління якістю на підприємстві, значення такої системи для успішної діяльності організації. Аналіз впливу рівня управління якістю продукції на ефективність діяльності ТОВ "МТК".

  курсовая работа [266,0 K], добавлен 22.01.2010

 • Поняття якості та чинники, що впливають на її рівень. Основні етапи розвитку системи управління якістю. Сучасний рівень якості продукції житомирської філії ЗАТ "Золотий каравай". Економічні резерви забезпечення високої якості продукції підприємства.

  дипломная работа [191,5 K], добавлен 12.01.2012

 • Процес впровадження сучасних систем управління якістю на підприємствах України. Забезпечення якості продукції в заготівельних цехах ресторану. Активний пошук та взаємодія з замовниками та споживачами. Проведення сертифікації продукції та системи якості.

  реферат [26,2 K], добавлен 20.06.2011

 • Проблема якості в умовах господарювання. Сучасна концепція управління якістю. Методологічні підходи до забезпечення якості діяльності організації підприємств. Особливості інтегрованої системи управління якістю діяльності торговельного підприємства.

  научная работа [566,8 K], добавлен 26.01.2014

 • Системний підхід в розробці принципів управління якістю організації. Стандарти ІСО в системі управління якістю виробничих процесів. Документація системи менеджменту якості. Менеджмент ресурсів. Якість та управління організацією. Економічна ефективність ро

  дипломная работа [199,7 K], добавлен 20.06.2004

 • Сутність і значення якості та конкурентоспроможності продукції в умовах ринку. Зарубіжний досвід управління якістю. Обґрунтування механізмів управління якістю продукції на ВАТ "Шепетівський цукровий комбінат" та розроблення заходів з його удосконалення.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 15.01.2012

 • Сутність, основні категорії і поняття управління якістю продукції. Методика визначення впливу якості продукції на стратегію розвитку підприємства. Організаційно-методичні принципи управління даним показником, напрямки використання зарубіжного досвіду.

  курсовая работа [87,3 K], добавлен 03.04.2014

 • Сутність, фактори та напрями формування якості на підприємстві, критерії та система показників оцінювання. Методичні підходи до управління якістю діяльності торговельного підприємства. Розробка напрямків вдосконалення системи забезпечення якості.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 15.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.