"Козацькому роду нема переводу..." О. Ільченка як композиційний варіант українського історичного роману

Розглянуто специфіку компонування історичного роману "Козацькому роду..." О. Ільченка. З’ясовано, що внутрішня композиція через особливості свого сюжету, відзначається більшою строкатістю, що є ознакою прийому "очуднення" історії в художньому творі.

Рубрика Литература
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 23.09.2017
Размер файла 16,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

«Козацькому роду нема переводу...» О. Ільченка як композиційний варіант українського історичного роману

Тіхавска Т.О., к. філол. н.

У статті розглянуто специфіку компонування історичного роману “Козацькому роду...” О. Ільченка. З'ясовано, що, незважаючи на стрункість зовнішньої композиції твору (чіткий поділ на пісні), внутрішня композиція через особливості сюжету, нарації, хронотопу, групування персонажів відзначається більшою строкатістю, що є ознакою прийому “очуднення” історії в художньому творі. Ключові слова: композиція, формозмістові чинники тексту, прийом “очуднення ".

Компонування історичних романів відображає специфіку формозмістових чинників тексту, що яскраво проявляються через вивчення кожного конкретного твору як певної літературної моделі історико-культурної епохи.

У культурно-мистецькій сфері можливе одночасне створення текстів певною мірою близьких, але повторення одного й того ж тексту неможливе [1, с. 473]. Твердження Ю. Лотмана спонукає звернутися до іншого аспекту поняття “літературні моделі” історичних романів, ніж як до романних особливостей, котрі з'ясовуються в наукових концепціях Л. Александрової [2], О. Білого [3], М. Ільницького [4], М. Сиротюка [5], В. Чумака [6]. Адже літературні моделі - це й абстрактні зразки конкретних текстів, що виявляється в оригінальності їх композиції. Українські історичні романи становлять композиційні варіанти цього жанру.

Тому мета цієї статті - розглянути особливості композиції “Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця” О. Ільченка як зразок побудови українського історичного роману, що потребує вирішення завдань: виявити особливості сюжету твору, з'ясувати специфіку його зовнішньої композиції.

На композиційні особливості “Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця” вказав сам автор, давши йому визначення “химерний роман з народних уст”. Химерність композиції роману помітна в назві твору і його частин. Назва вказує, що його головними героями мали би бути Козак Мамай і Чужа Молодиця. Однак сюжет твору розгортається не тільки на основі лінії Мамая, а й Михайлика і його матері, пана Пампушки-Стародупського і його дружини Роксолани, Ярини Подолянки, синів Саливона Глека. Водночас персонаж Чужої Молодиці з'являється у творі епізодично і схарактеризований менш докладно, ніж інші герої. Можна твердити, що такі акценти на персонажах твору є прийомом очуднення його назви, а відповідно - і змісту. Групування персонажів унаслідок складних взаємозв'язків між ними створюють лабіринтну структуру сюжету.

Роман починається із заспіву, а кожна його частина називається піснею. Заспів уводить читача в суть конфлікту: ми отримуємо інформацію про головних героїв і дізнаємося, що місто Мирослав зазнає утисків від гетьмана Однокрила (Гордія Пихатого), вигаданого Мамаєм. Протягом частин-пісень герої намагаються здолати Однокрила, й один зі способів це зробити - надіслати московському цареві лист-прохання про допомогу, що виконує Омелько Глек в останній пісні. Роман має умовну розв'язку, бо залишається невідомим, чи здолають мирославці гетьмана, адже оповідь завершується спробою Омелька повернутися додому. Через особливості формальних чинників твору (наприклад, назву чи те, що головний герой - козак-характерник, від якого “аж сама пані Смерть, либонь, відступилась”) можемо сподіватися на щасливу розв'язку, що також можна потрактувати як прийом очуднення.

Серед інших формозмістових чинників у тексті знаходимо повтори (“і їй, тій радості, ім'я було Ярина Подолянка”; “і тому захватові ймення було - Подолянка”; повівав вітерець, “і йому ім'я було, найкраще в світі - Подолянка” [7, с. 390]), епанафори та анепіфори, які увиразнюють зображений епізод. Створюючи інтригу, автор припиняє оповідь в одній частині й розпочинає іншу з тих же слів, щоб відтягнути розв'язку, загострити увагу на певному епізоді. Наприклад, перед розмовою з Подолянкою Михайлик співав “і все в ньому співало: настає ж такий час, коли соловей не співати не може” [7, с. 393]. Таким є закінчення частини. Наступна починається так: “Соловейко щебече, кажуть, поки ячмінь почне колос викидати, а тоді вже й не чути” [7, с. 393].

У своєму романі О. Ільченко експериментує з хронотопом. Події твору відбуваються після часів Хмельниччини. При змалюванні окремих епізодів використовується деталізація зображеного, що сповільнює розгортання художнього часу. Так, гетьман Однокрил ішов на страту Мамая: “Чути було, як біля якихось дверей упали на землю ключі, а хтось, лаючись, їх піднімав.

Чути було й Гордія Пихатого здавлений голос.

А Мамай домальовував перше з двох задніх копит” [7, с. 132]. І навпаки, час прискорюється внаслідок узагальненого зображення: “Сюди тень, туди тень, - та й минув увесь день, - день повний несподіванок та пригод” [7, с. 350].

У романі варіюється топос. Події переносяться то на мирославську площу, то в будинок єпископа Мелхиседека, то в шинок до Чужої Молодиці, то на небо, то в Москву. При цьому події складаються так, що в певному топосі зустрічається переважна більшість героїв твору.

Не тільки хронотоп “очуднює” сюжет роману, а й самі події можуть “очуднювати” часопростір. Так, на площі Мирослава відбувається постановка п'єси, у якій беруть участь і актори, і глядачі. Події п'єси зливаються в часі та просторі з подіями самого роману. “Очуднено” передається топос Москви. О. Юрчук зазначає: “Неоднозначність

невиразного, але “хорошого” царя, що доповнюється його абсурдними діями (наприклад, заборона народу співати), створює ефект перевертання: серйозне розуміється як низьке, що ставить під сумнів імперську ідеологію роману” [8, с. 185]. Так здійснюється прийом очуднювального заниження простору Москви, за допомогою якого водночас зрівноважується топос Мирослава.

Химерність роману О. Ільченка виявляється через особливості нарації. Наратор вільно спілкується з читачем, звертається до нього на сторінках твору, оповідає не тільки про події з життя героїв, а й зі свого: “І все бриніло в ньому радістю молодого життя.

Ти чуєш, читачу? Ти чуєш?

Бринить! ” [7, с. 516].

Отже, попри стрункість зовнішньої композиції роману (чіткий поділ на пісні), внутрішня композиція через особливості сюжету, нарації, хронотопу, групування персонажів відзначається більшою строкатістю. Як відзначає А. Горнятко-Шумилович, для української химерної прози також характерні “переплетення елементів реальних і фантастичних, творча орієнтація письменників на фольклорні традиції в руслі духовних і морально-етичних запитів сучасності, часово-просторові зсуви, уведення елементів народної сміхової культури, фантасмагоричне перетворення реальної дійсності, де спрацьовує принцип “учуднення” звичайного” [9, с. 228]. Ці риси можемо спостерігати й у творі О. Ільченка.

Роман “Козацькому роду...” вийшов 1958 року, коли історія як наука залежала від державної ідеології. Особливості його композиції суперечили канонам літератури соцреалізму, що дозволило О. Ільченку інтерпретувати історичні події, висвітлювати відмінні від ідеологічних погляди в підтексті та побудові художнього твору, моделювати українську історію в романі.

козацький історичний роман ільченко

Література

1. Лотман Ю. Избранные статьи в 3 т. / Ю. Лотман. - Таллин : Александра, 1992-1993. - Т. 1. Статьи по семиотике и топологии культуры. - 1992. - С. 149-161.

2. Александрова Л. Советский исторический роман. Типология и поэтика / Л. Александрова. - К. : Высшая школа, 1987. - 160 с.

3. Білий О. Літературний герой у контексті історії / О. Білий. - К. : Наук. думка, 1980. - 120 с.

4. Ільницький М. Людина в історії: Сучасний український історичний роман / М. Ільницький. - К. : Дніпро, 1989. - 356 с.

5. Сиротюк М. Український радянський історичний роман / М. Сиротюк. - К. : Вид-во АН УРСР, 1962. - 396 с.

6. Чумак В. Минуле - очима сучасника. Літературно-критичний нарис / В. Чумак. - К. : Радянський письменник, 1980. - 184 с.

7. Ільченко О. Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця. Роман / О. Ільченко // Ільченко О. Вибрані твори. В 2 т. - К. : Дніпро, 1989. - Т. 1. - 1989. - 671 с.

8. Юрчук О. Іронічна трансформація імперського та національного у романі О. Ільченка “Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця” / О. Юрчук // Літературознавчі студії. - Житомир : ЖДУ, 2010. - Вип. 4. - С. 179-186.

9. Горнятко-Шумилович А. Український химерний роман у контексті

латиноамериканського магічного реалізму / А. Горнятко-Шумилович // Вісник Львівського університету. Серія “Філологія”. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - Вип. 33. - Част. 2. - С. 227-233.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика жанру історичного роману в англійській та французькій літературі ХІХ століття. Роман "Саламбо" як історичний твір. Жанр роману у творчості Флобера. Своєрідність та джерело подій, співвідношення "правди факту" та художньої правди у романі.

  курсовая работа [65,0 K], добавлен 31.01.2014

 • Поетика та особливості жанру історичного роману, історія його розвитку. Зображення історичних подій та персонажів у творах В. Скота, В. Гюго, О. Дюма. Життя та характерні риси особистості правителя-гуманіста Генріха IV - головного героя романів Г. Манна.

  курсовая работа [53,7 K], добавлен 06.05.2013

 • Роль Сергія Жадана в сучасному українському культурному житті. Особливості сюжетно-композиційної побудови роману Сергія Жадана "Ворошиловград". Міф пострадянського простору як важливий чинник побудови сюжету. Розвиток стилетвірних елементів письменника.

  курсовая работа [118,4 K], добавлен 09.12.2013

 • Історична основа, історія написання роману Ю. Мушкетика "Гайдамаки". Звертання в творі до подій минулого, що сприяє розумінню історії як діалектичного процесу. Залежність долі людини від суспільних обставин. Образна система, художня своєрідність роману.

  дипломная работа [85,9 K], добавлен 17.09.2009

 • Дослідження жанрово-стильової природи роману, модерного характеру твору, що полягає в синтезі стильових ознак та жанрових різновидів в єдиній романній формі. Огляд взаємодії традицій та новаторства у творі. Визначено місце роману в літературному процесі.

  статья [30,7 K], добавлен 07.11.2017

 • Іронія та сатира як засоби мовного вираження комічного. Композиційні особливості в трагікомедії Б. Шоу "Дім, де розбивають серця". Сюжетність твору – типи дій та джерела сюжету, розкриття процесів соціально-історичного життя через вчинки персонажів.

  курсовая работа [68,0 K], добавлен 14.07.2016

 • Художній образ, як відображення дійсності. Жанрові особливості роману. Побудова образної системи у творі письменника. Мовне втілення системи образів за допомогою лексичних засобів та численних прийомів. Аналіз та розкриття значення персонажів роману.

  курсовая работа [41,4 K], добавлен 13.05.2014

 • Світоглядні й суспільно-політичні чинники виникнення романтизму в літературі. Поняття "оповіді" в епічному тексті. Історія створення роману "Франкенштейн", його композиційна організація. Жанр роману, його особливості в англійській літературі XVIII–XIX ст.

  курсовая работа [46,0 K], добавлен 27.05.2014

 • Аналіз епічного твору Ніколаса Спаркса "Спіши любити" з використанням схеми. Рік створення твору. Доцільність визначення роду та жанру. Тематичний комплекс, провідні мотиви. Основні ідеї, конфлікт твору. Специфіка архітектоніки, композиція сюжету.

  реферат [16,9 K], добавлен 09.03.2013

 • Дослідження глибокого психологізму і проблематики історичного роману у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай". Зображення нещасливого кохання Марусі та Грицька в поєднанні з широкою картиною життя України XVII ст. Віра у незнищенність українського народу.

  презентация [1,7 M], добавлен 11.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.