Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю

Розгляд особливостей побудови часопросторових моделей художнього світу письменницею. Окреслення характерних рис індивідуального стилю Г. Пагутяк. Визначення особливостей герметичності як літературного явища. Характеристика її як домінанти в прозі авторки.

Рубрика Литература
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 24.08.2015
Размер файла 44,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

10.01.01 - українська література

ПРОЗА ГАЛИНИ ПАГУТЯК:

ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ЯК ДОМІНАНТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ

Артюх Альона Віталіївна

Київ - 2009

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у відділі української літератури ХХ століття Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

Науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент

МОВЧАН Раїса Валентинівна,

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України,

старший науковий співробітник

відділу української літератури ХХ століття.

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

КАВУН Лідія Іванівна,

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

професор кафедри української літератури та компаративістики;

кандидат філологічних наук, доцент

КОНОНЧУК Тетяна Іванівна,

Академія адвокатури України,

завідувач кафедри української філології і культурології.

Захист відбудеться « 17 » грудня 2009 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).

Автореферат розіслано « 12 » листопада 2009 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.М. Нога

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Літературний процес в Україні 1980-1990 рр. зумовлений особливостями загальної мистецької ситуації. Він яскраво відображає зміни в художній свідомості українського митця, суголосні процесам у суспільстві після розпаду СРСР. Це збіглося з назрілою потребою оновлення шляхів розвитку національного мистецтва, незалежного ідеологічно, із прагненням письменників до вільного вияву творчої індивідуальності. У такому постколоніальному контексті було активізовано постмодерні тенденції, зокрема пародіювання та іронічне ставлення до дійсності, а також жанри масової літератури. Водночас актуалізується потреба розвивати «форми й теоретичні концепції високого модернізму» (Т. Гундорова), відповідно до яких література стає дедалі «закритішою» від пересічного читача, елітарною.

М. Рябчук у передмові до збірки «Вісімдесятники. Антологія нової української поезії» вказує на певну стилістичну й літературно-ідеологічну поляризацію. Дослідник виокремлює дві протилежні домінантні тенденції в тодішньому літературному процесі. Зокрема перша зорієнтована на «суспільну ангажованість», друга - на прагнення митця до творчої свободи. Індивідуальний стиль поетів М. Воробйова, В. Кордуна, О. Лишеги та ін. М. Рябчук характеризує як герметичний, тобто функціонально наближений до італійської герметичної поезії 1920-1930 рр. Та крім зумовленості суспільно-політичними обставинами (італійська течія виникла за панування тоталітарного режиму Муссоліні, а українська герметична тенденція доволі плідно проявилась у радянські часи у творчості «постшістдесятників»), тяжіння до герметичності має імпліцитні причини, пов'язані з особливостями художньої свідомості того чи того митця. Таке тяжіння до герметичності в українській літературі 1980-1990 рр. яскраво репрезентує письменниця Галина Пагутяк.

Водночас її творчість у сучасному літературознавстві загалом залишається малодослідженою. У наукових студіях, присвячених літературному процесу останніх десятиліть, окремі її твори проаналізовано лише в межах якоїсь загальної теми. Наприклад, Н. Герасименко в дисертації «Жанрово-стильові модифікації української новели 80-90-х років ХХ ст.» характеризує новели й оповідання письменниці як зразок магічного реалізму. У роботі О. Поліщук «Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті рр. ХХ ст.)» її романи розглянуто під кутом суб'єктивно-авторського начала. Т. Тебешевська-Качак («Художні особливості жіночої прози 80-90-х років ХХ ст.») творчість Г. Пагутяк досліджує в контексті «експериментальності» у змістовому й жанрово-стильовому планах. О. Карабльова («Художні версії проблеми самотності у сучасній жіночій прозі») аналізує екзистенційні тенденції. Прозі Г. Пагутяк присвячено окремі статті й рецензії В. Агєєвої, Є. Барана, Є. Нахліка, Т. Бовсунівської, Р. Мовчан, О. Поліщук та ін.; літературознавчі передмови до її книжок писав М. Жулинський.

Жанрово-стильові особливості творів Г. Пагутяк літературознавці й критики характеризують по-різному. Наприклад, наголошують на їхній закоріненості в магічному реалізмі, аргументуючи це поєднанням реальності й містики, вірою в існування інших світів, вільним оперуванням художнім часопростором (Н. Герасименко). Т. Гундорова співвідносить її творчість із жанром фентезі, посилаючись на наявність фантастично-казкових перетворень. Інші ж, акцентуючи зорієнтованість на уявній дійсності, художньому відображенні віртуального чи магічного світів, - із фантастикою (В. Агеєва, Н. Кирюшко). Однак попри деякі розбіжності, бачимо певну одностайність дослідників у виокремленні характерних рис індивідуального стилю письменниці - вільне оперування часовими вимірами, тяжіння до множинності часопросторових моделей, відтворення трагічного світосприйняття персонажів, порушення проблеми духовної деградації й морального зубожіння сучасного суспільства. Мотиви самотності, відчуженості, покинутості, конфлікт митця з дійсністю тощо в її прозі провідні. Отже, актуальною є потреба узагальнити й систематизувати фрагментарно окреслені особливості індивідуального стилю Г. Пагутяк, розглянути їх цілісно, концептуально, аби визначити риси, притаманні не так окремим творам, як усьому доробку загалом.

Звернення ж до поняття герметичності дає можливість глибше розкрити особливості світосприйняття та художньої свідомості письменниці. Попри відсутність безпосереднього зв'язку творчості Г. Пагутяк із поезією «герметичних» європейських митців (із-поміж них - представники італійської літературної течії 1920-1930 рр., почасти - французького символізму, насамперед С. Малларме), спостерігаємо наближення її індивідуального стилю до поетики герметизму - через тяжіння до містичності, символізації дійсності, творення іншої, «персональної» реальності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та узгоджено з напрямком досліджень, які виконуються у відділі української літератури ХХ століття Інституту літератури в межах теми «Академічна “Історія української літератури”» (№ РК 0101U 002081).

Метою дисертації є системний аналіз творчості письменниці крізь призму герметичності як індивідуальної стильової домінанти. Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

-визначити особливості герметичності як літературного явища в загальноєвропейському та українському контекстах;

-окреслити характерні риси індивідуального стилю Галини Пагутяк;

-схарактеризувати й проаналізувати тенденцію герметичності як домінанту в прозі авторки;

-розглянути особливості побудови часопросторових моделей художнього світу;

-проаналізувати символіку творів;

-висвітлити характерні риси образної системи.

Об'єкт дослідження - прозовий доробок Галини Пагутяк, зокрема твори збірок «Господар», «Потрапити в сад», «Гірчичне зерно», «Записки Білого Пташка», «Захід сонця в Урожі» та романи «Писар Східних Воріт Притулку», «Писар Західних Воріт Притулку», «Урізька готика», «Біограф Леонтовича», «Слуга з Добромиля».

Предметом дослідження є індивідуальний стиль авторки, його домінанта - герметичність, символіка та особливості образної системи творів.

Теоретико-методологічну основу склали літературознавчі та культурологічні розвідки українських науковців, присвячені проблемам літературного процесу 1980-1990 рр. (Є. Барана, Н. Герасименко, Т. Гундорової, Н. Зборовської, С. Квіта, М. Рябчука, М. Сулими, Р. Харчук та ін.); дослідження з теорії символу С. Аверинцева, Г. Башляра, Х. Керлота; праці з теорії стилю Д. Наливайка та О. Соколова; студії українських і зарубіжних дослідників, які висвітлюють проблему герметизму і герметичності в літературі (Й. Бродського, Х. Кралової, О. Пахльовської, М. Рябчука, Л. Сілард, В. Стуса, В. Тіндала, Ю. Шереха); наукові дослідження із психології творчості К.-Г. Юнга. У роботі використано порівняльно-історичний метод, що дозволило розглянути прозовий доробок Г. Пагутяк у контексті герметичних тенденцій українського літературного процесу 1980-1990 рр. Для висвітлення особливостей символіки та побудови часопросторових моделей художнього світу письменниці було застосовано системний і герменевтичний методи дослідження, а для аналізу образної системи творів - також і психоаналітичний.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в дисертації вперше розглянуто тенденцію герметичності в українському літературному дискурсі ХХ ст., здійснено системне дослідження прозового доробку Галини Пагутяк крізь призму поняття герметичності та проаналізовано особливості індивідуального стилю авторки.

Теоретичне і практичне значення роботи. Результати дослідження можуть бути використані для розробки проблеми герметичності в українській літературі ХХ ст.

Матеріали дисертації допоможуть цілісніше розглядати творчість письменниці, конкретніше й глибше аналізувати її індивідуальний стиль, а також можуть прислужитися при підготовці лекційних курсів за творчістю Г. Пагутяк, спецкурсів та спецсемінарів з історії української літератури ХХ ст. для студентів філологічних факультетів.

Особистий внесок авторки полягає в системному науковому опрацюванні всього прозового доробку письменниці та у висвітленні характерних рис її творчості, зокрема герметичності як провідної домінанти. Дослідження є індивідуальною роботою, наукові статті у фахових виданнях виконані без співавторів.

Апробація роботи. Дисертацію обговорено на засіданні відділу української літератури ХХ століття (протокол № 5 від 12 червня 2009 р.). Її основні положення оприлюднено в наукових доповідях на VIII Міжнародній конференції молодих учених (Київ, 2005); Всеукраїнській науковій конференції «Контактна зона як феномен культури» (Миколаїв, 2006); Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Творчість В. Свідзінського: доба і контекст» (Кам'янець-Подільський, 2006); V Міжнародній літературознавчій конференції «Російська, білоруська і світова література: історія, сучасність, взаємозв'язки» (Полоцьк, Білорусь, 2007); Всеукраїнській науковій конференції «Поетика художнього тексту» (Дніпропетровськ, 2007); ІХ Міжнародній конференції молодих учених (Київ, 2007); Міжнародній науковій конференції «Національне і загальнолюдське в літературах слов'янських народів» (Гомель, Білорусь, 2007); на науковому літературознавчому семінарі проф. Анджея Ковальчика в рамках Східної літньої школи при Варшавському університеті (Варшава, Польща, 2007); на Конгресі молодих славістів (Прага, Чехія, 2007) та на VIII Міжнародній конференції «Великі теми в літературах слов'янських» (Вроцлав, Польща, 2007).

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 6 статтях, із них 4 опубліковані у фахових наукових виданнях.

Структура та обсяг роботи. Відповідно до поставленої мети й завдань дослідження дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел (164 позиції). Загальний обсяг - 188 сторінок (із них 174 - основного тексту).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У ВСТУПІ обґрунтовано тему й актуальність дисертації, визначено мету й завдання дослідження, теоретичне і практичне значення отриманих результатів.

Перший РОЗДІЛ «Явище герметизму й герметичні тенденції в літературі ХХ ст.». Герметизм у системі гуманітарних наук загалом розглядається в різних значеннях, відмінних семантично, за функціональністю, а також за культурно-мистецьким, світоглядним, змістовим наповненнями. Цим терміном означують гностичну релігійно-філософську течію в античній культурі; оригінальний напрям італійської поезії 1920-1930 рр., якій властива закритість, непрозорість смислів, синтаксична й образна ускладненість тощо; письмо, загалом символічно та метафорично загущене, таке, що тяжіє до містичності. Крім того, поняття «герметизм» в універсальному значенні вказує на замкнений характер того чи того явища.

Для термінологічної чіткості у роботі поняття «герметизм» і «герметичність» розмежовані. Зокрема терміном «герметизм» означено сформовані й усталені явища філософії та історії літератури (передусім італійської). Поняттям «герметичність» окреслено тенденції, прикмети, ознаки індивідуального стилю письменника, а також певні психологічні риси його особистості.

У підрозділі 1.1. «Визначення терміну «герметизм» у літературознавстві ХХ ст.» проаналізовано студії, присвячені дослідженню герметизму в літературознавстві. Зокрема розглянуто праці Й. Бродського, Г. Кралової, О. Пахльовської, Ф. Флора про італійську літературну течію «герметизм» початку ХХ ст., Г.-Ґ. Гадамера та Л. Сілард, що стосуються явища герметизму у творчості П. Целана й російських поетів «срібної доби», та роботу В. Тіндала, в якій простежено процес формування в літературі герметичного поетичного методу.

Окреслюючи особливості поетики італійських «герметистів» 1920-1930 рр. (роки фашистської диктатури Муссоліні), Ф. Флора вбачав у їхній закритості й герметичності відсторонення од реальності, заглиблення у світ власної творчості, порушення комунікативного зв'язку з читачем. Інтелектуалізм, схильність до абстракцій створювали враження зашифрованості й незрозумілості. Натомість метою поетів-герметистів було відтворення внутрішніх переживань особистості, осягнення одвічних духовних цінностей. Жага до самопізнання й пізнання таємниць буття, їхнє осмислення, що потребує глибокої духовної концентрації, а відтак і певного відмежування од матеріального світу й буднів реальності, - це головна ознака, що характеризує творчість поетів, яких називають герметичними (певною мірою - умовно). Така спрямованість пояснює тяжіння поезії до філософічності, метафоричності, домінування у ній образної символіки, вимагає од читача глибокої вдумливості, зосередженості, готовності до контакту й певного рівня духовного розвитку.

Доволі поширеною є тенденція розглядати герметизм не лише як явище в італійській поезії, а як характерну рису європейської культури ХХ ст. загалом, особливо в часи панування тоталітарного режиму, коли обмежується творча воля митця.

Поняття «герметичність» як певна психологічна риса розкривається через концепцію типології особистості К.-Г. Юнга, яка полягає в розмежуванні особистості на два типи: екстравертний та інтровертний. Накладання рис інтровертної особистості на художню практику митця, яка характеризується заглибленням у світ душевних переживань і пошуків, моделюванням персонального замкненого художнього світу, відмінного од реального тощо, дає змогу глибше зрозуміти психологію творчості автора-герметиста, пояснити й певну замкненість характерів та моделей поведінки персонажів.

У підрозділі 1.2. «Герметичні тенденції в українській літературі ХХ ст.» розглянуто поодинокі, але яскраві прояви герметичності у творчості українських письменників. Зокрема це стосується творчості поета В. Свідзінського. Його вибір - це герметично замкнений світ «самотності, труда, мовчання» в гармонії з природними стихіями (В. Стус). У тоталітарну епоху, в роки репресій «внутрішнє», духовне та інтелектуальне протистояння були єдиним шляхом «герметизації духу» з метою збереження особистості. Ситуація в італійському суспільстві 1920-1930 рр., що спричинила появу поетичної течії герметизму, із цього погляду типологічно наближена до ситуації в українському суспільстві у 1930-х роках і в радянські «застійні» часи кінця 1960 - початку 1980-х років.

Доволі чітко герметичні тенденції відобразилися в поезії «постшістдесятників», зокрема представників «київської школи», чия творчість визріла в умовах політичного тиску на особистість митця. Викинуті з потоку офіційної літератури В. Голобородько, В. Кордун, М. Воробйов та інших займали позицію політичного і творчого нонконформізму. Радянська реальність не була предметом їхнього поетичного зацікавлення. Увага поетів «київської школи» була зосереджена на національній міфології як на джерелі прадавньої мудрості, етногенетичному кодові, а основою їхньої поетичної концепції було не відтворення, а творення. В комунікативному плані твори цих елітарних митців розраховані на читача, здатного до «духовної співтворчості».

Намагаючись визначити одну з домінантних тенденцій в українській літературі 1980-х років як «герметизм», критики називають імена М. Воробйова, В. Кордуна, В. Старуна, В. Неборака, О. Лишеги, В. Назаренка, А. Тютюнник, Г. Пагутяк, К. Москальця та ін. Проте, аналізуючи їхню творчість, можемо говорити не так про явище «герметизму», як про герметичність, тобто рису індивідуального стилю письменника. Попри деяку наближеність до світоглядної моделі італійських герметистів, творчість українських «герметистів» (К. Москальця, О. Лишеги, Г. Пагутяк та ін.) набуває іншої семантики. Це не вияв опозиції до влади чи до соціально-політичних умов, а радше небажання бути втягненими у вир суспільного безладу, що панує у ворожому для людини дегуманізованому світі. Це також і втеча від зовнішнього світу, який загрожує зруйнувати внутрішній світ особистості, це «естетичне дисидентство» з метою збереження творчої та особистісної свободи, цілісності свого «я». Представники українського поетичного дискурсу загалом тяжіють до герметичності, що в цьому ж таки дискурсі асоціюється з медитативністю, заглибленням у пізнання законів Всесвіту, сенсу буття, із самопізнанням. Неабияку роль у цьому відіграла філософська система Григорія Сковороди, що її вплив спостерігаємо й у творчості шістдесятників, й у творчості наступних поколінь.

Попри «герметизм» частини української поезії 1980-х років, про який писали українські критики (В. Даниленко, М. Рябчук та ін.), бачимо радше підсвідоме творення художнього світу (як відображення власного почування у реальності), аніж усвідомлену настанову на філософську втаємниченість (яку закидали, наприклад, італійським герметистам). Особистість митця, чия творчість позначена рисами герметичності, - це особистість, схильна до глибокої рефлексійності.

Українські літературознавці поняття «герметичність» і «герметизм» вживають у різних значеннях. Зокрема трактують або як серйозний недолік, поетичну невправність, повне відмежування од дійсності, її соціальних злободенних проблем, або ж як певну світоглядну систему. Проте навряд чи можна говорити про наслідування українською літературою європейського герметичного дискурсу. Радше йдеться про створення власного схожого дискурсу, ознаки якого подібні до ознак європейської «герметичної» поезії. Герметичність в українському варіанті виступає як одна з домінантних рис у творчості митців, які тяжіють до ірраціонального світосприйняття. Із-поміж характеристик цієї домінанти виокремлено такі: відмежованість од буденності; «цнотлива відстороненість», а не таємничість; зосередження уваги на взаємодії природи, людини і Всесвіту; звернення до проблеми пошуку «автентичного буття»; тяжіння до творення персонального «переінакшеного» світу - своєрідний ескапізм в умовах тоталітарного тиску на людську свідомість; аполітичність та позасоціальність (особливо характерні для «постшістдесятників», поетів «київської школи»); усамітнення, «внутрішня еміграція», що в поетиці творів відображається через метафоричність та широке використання символів. Крім того, характерно, що українська «герметична» поезія створюється й існує наче «для самої себе» - як медитаційний текст.

У підрозділі 1.3. «Особливості індивідуального стилю Галини Пагутяк» розглянуто й проаналізовано характерні риси творчості письменниці крізь призму поняття герметичності та зіставлено їх із загальними особливостями тенденції герметичності в українській літературі 1980-1990 рр.

У роботі використано визначення О. Соколова, відповідно до якого індивідуальний стиль митця є виразником унікальності його творчої особистості, відтак і його художнього світу, адже особа автора, риси характеру, емпіричний та екзистенційний досвіди тощо впливають на творчу манеру і великою мірою визначають її. Це концептуальне положення є ключовим для аналізу індивідуального стилю Галини Пагутяк. Важливим є також поняття «стильової домінанти» у значенні стрижневого критерію її художнього доробку.

Творчість письменниці характеризується значним упливом фольклору, а саме народних переказів та легенд містичного ґатунку (це стосується передусім «урізького циклу») - в її творах постійно присутні образи персонажів потойбічного світу.

Наскрізна особливість поетики творів Г. Пагутяк - міфологічність. В її основі - як авторська інтерпретація конкретних міфологічних персонажів, біблійних сюжетів (Орфей, Філемон і Бавкіда; Вавилонська вежа та ін.), так і творення власних (село Уріж, образ Чоловічка завбільшки з метелика, пана у чорному костюмі з блискучими ґудзиками та ін.).

Яскравою рисою індивідуального стилю письменниці є також філософічність. Доробок прозаїка загалом можна розглядати як спробу переосмислення філософських ідей Г. Сковороди, а передусім його теорії самопізнання. Крім того, у творах порушуються проблеми людського буття (відчутний сильний екзистенційний струмінь), взаємодії індивіда й суспільства, питання сенсу життя тощо.

Оскільки авторська увага сконцентрована на внутрішньому світі персонажів, їхніх думках, переживаннях, можна говорити про психологізм прози Г. Пагутяк. Вона часто вдається до прийому оповіді від першої особи, вводить у сюжет ліричного героя, будує твір як щоденниковий запис або ж внутрішній монолог головного персонажа («Книга снів і пробуджень», «Радісна пустеля», «Записки Білого Пташка», почасти - «Спалене листя» та ін.).

Важливою особливістю творчості письменниці є також символізація, тобто тяжіння до творення і використання символів для моделювання персонального художнього світу.

Із-посеред означених рис індивідуального стилю Г. Пагутяк герметичність - домінантна, визначальна для її творчості, яка впорядковує художню структуру творів відповідно до авторського світогляду, філософських поглядів, громадянської позиції.

Отже, в результаті проведеного дослідження особливостей індивідуального стилю письменниці про герметичність її творів можна говорити у двох аспектах: психологічному (як про особистісну замкненість індивіда - закритість позиції самої авторки і духовного світу персонажів, які уособлюють прагнення до самотності, проблему відмежованості од суспільства тощо) та стильовому (як моделювання уявного, герметичного персонального світу, а також як створення системи «герметичних» текстів).

У розділі другому «Герметичність як засіб творення художнього світу Г. Пагутяк» проаналізовано герметичність як засіб побудови художнього світу й водночас як властивість самодостатнього «світу в собі», який, за творчим задумом письменниці, існує незалежно від читача і створений ніби лише для автора.

У роботі розглядаються різні моделі такого «персонального» світу, який існує разом із реальним (сад, ліс, острів, село Уріж, незаймана земля, пустеля, Притулок). У символічному протистоянні жорстокого й байдужого реального світу з уявним утілено конфлікт людини і суспільства.

Герметичність як засіб творення індивідуального художнього світу проявляється у кілька способів. По-перше, моделюючи різні часопросторові вияви «світу в собі», письменниця надає їм ознак замкненого простору, недоступного для проникнення сторонньої людини (такими часопросторовими моделями є сад, дім, острів, Бібліотека, село Уріж, Притулок). Проте демонструючи, з одного боку, цю замкненість і недоступність, авторка, з іншого боку, підкреслює потенційну присутність «несторонньої» людини, для якої, власне, і створено цей часопростір як надійне сховище від навколишнього середовища. Усамітнення певного персонажа в такому місці вказує на його герметичність як психологічну рису, яка засвідчує прагнення до самотності й відмежованості од світу.

По-друге, герметичний часопростір у творах Г. Пагутяк увиразнює образи персонажів. Крім того, більшість часопросторових моделей її художнього світу є своєрідними символами світобачення героїв, їхніх прагнень, мрій, символами моральної деградації суспільства або, навпаки, духовного розвитку людини, її протистояння аморальності оточення.

У підрозділі 2.1. «Часопросторова символіка» розглянуто такі моделі художнього світу письменниці, як дім, сад, Притулок, бібліотека. Вони втілюють ідею часопросторової герметичності й наділені певною символікою, набуваючи у творчості Г. Пагутяк архетипного характеру. Звернення до аналізу ідентичних символів у творчості «герметичного» поета В. Свідзінського та письменника-шістдесятника В. Шевчука дало можливість простежити певну генетичну світоглядну спорідненість письменниці з її попередниками.

Символіку дому розглянуто відповідно до тези Г. Башляра про те, що дім - не так конкретний часопростір, як психологічне самоусвідомлення людини в реальному світі, носій етнопам'яті або метафізичне джерело сподівань. При порівнянні цього образу в прозі письменниці із типологічно схожим образом у творчості В. Шевчука помітно різницю в розкритті семантики руйнування сакрального часопростору людини. У В. Шевчука бачимо трагічну руйнацію духовних основ і традицій, коли втрачається глибинний зв'язок зі світом і зберігається лише пам'ять про ці традиції. У Г. Пагутяк - збайдужіння самої людини, зневіра й відмова від цього зв'язку; простір дому не руйнується, а десакралізується. Ідея герметичності реалізується в характеристиці образу дому як простору для втечі од світу, захисту, сховку, «герметизації» власного буття. З іншого боку, ця ідея проявляється в особливостях «побудови» дому - його зачиненості або ж застиглості часу в ньому (відтак час також набуває ознак герметичності).

Прикладом такого «герметичного часопростору» є образ саду, який символізує втілення духовної досконалості людини, але залишається недосяжною, огородженою територією, куди вільно може потрапити лише дитина з чистим серцем. Крім того, сад у творах письменниці асоціюється з біблійним образом раю і також уособлює модель сімейного щастя та ідеального істинного буття в єднанні з природою. Таке трактування характерне і для В. Свідзінського. Прикметною ознакою образу саду у творах Г. Пагутяк є те, що він функціонує саме як символ. Цей сад не штучний, тобто не впорядкована за певним планом територія для прогулянок і відпочинку. Крім того, він не має господаря, тому «природний» і вільний. Це своєрідний «світ у собі». Навіть створений людиною (як сад Сави в романі «Господар»), такий сад самодостатній, живий та символізує світоглядні пріоритети героїв - духовну чистоту, природність.

Інший тип замкненого часопростору постає в образі Притулку - схованки для знедолених, самотніх, покинутих, переслідуваних людей. Аналізуючи світобудову Притулку, дослідниця Т. Бовсунівська підкреслила, що цей простір символізує ідею духовної трансформації через самопізнання людини та її самоусвідомлення як частини світу. Г. Пагутяк стверджує, що найголовніша цінність для особистості та її шлях до щастя - це збереження власної душі. пагутяк герметичність стиль домінанта

Бібліотека є своєрідною моделлю світу, але не в його просторовому вираженні. Цей світ складається з історій життя людей і символізує рівноцінність і унікальність кожного життя. Крім того, образ Бібліотеки є також символом збереження культурного надбання людства.

У підрозділі 2.2. «Кореляція реального й вигаданого в організації часопросторових моделей» за допомогою розгляду часопросторових моделей міста, провінційного містечка та села Уріж досліджується співвідношення реального й міфологічного у творах Галини Пагутяк.

Разом із віртуальним вигаданим світом, варіанти й вияви якого є символічними, у текстах авторки змальовано також реальний світ, який оточує людину. Символом цього світу стає велике місто. Часопросторова модель міста поєднує уявлення про звичайне велике місто, у якому маленька людина втрачає свою індивідуальність, та міста-мрії, де справджуються всі бажання і яке існує лише у свідомості персонажів. Часопростір міста у творах Г. Пагутяк зазвичай ворожий людині, вона нездатна протистояти його тискові, тому втрачає себе, духовно деградує; стає ще самотнішою на тлі марноти й байдужості. Письменниця, услід за Г. Сковородою, сповідує ідею самопізнання і досягнення людиною щастя через її гармонійні стосунки з природою. Отже, місто стає тим чинником, який руйнує цю гармонію. Крім того, цей образ увиразнює психологічну герметичність персонажів. Багатолюдність міста підкреслює тяжіння героїв до ескапізму, їхню беззахисність і водночас є свідченням існування іншого, протилежного цьому місту герметичного світу, де людина почувається у безпеці (приклади такого світу ? часопросторові моделі дому, саду, острова тощо).

У системі творів Г. Пагутяк образ села Уріж постає в кількох іпостасях. Перший - це образ батьківщини, що втілює ідею повернення до свого коріння. Цю модель зображено в повісті «Гірчичне зерно». Друге значення Урожа - це картина життя галицького села, яка найяскравіше відображена в повісті «Пан у чорному костюмі з блискучими ґудзиками» та в романі «Урізька готика», - своєрідний простір зупиненого часу, незвичне село, де панує темрява й «урізька психологія». Метафоричний часопростір сільської «готики» - ще одна модель трактування образу Урожа у творах Г. Пагутяк. У романі «Урізька готика» така характеристика пов'язана з народними віруваннями й легендами демонологічного характеру. Крім того, це герметичний світ, який не приймає чужинців і захищає мешканців від їхнього вторгнення.

Провінційне містечко у творах письменниці постає, з одного боку, як символ духовної заскорузлості, своєрідний простір циклічної буденності. За її версією - це класичний варіант містечка ХІХ ст. Час тут здебільшого такий же застиглий, як і час Урожа, з тією відмінністю, що протікання урізького часу - це зміна пір року, а плинність містечкового визначається рідкісними подіями, які порушують звичну буденність. Галина Пагутяк не дає назви зображуваним у своїх творах містечкам, як і містам, хоча прототипами великого міста зазвичай стають Київ чи Львів, а провінційні містечка позначаються літерами «С.» чи «Д.». З іншого боку, містечко зображується як витвір уяви одного з персонажів, воно матеріалізується із марень і візій (повість «Спалене листя»). Герметичність часопростору натомість передається через змалювання застиглості часу та замкненості простору.

У розділі третьому «Типологія персонажів у творах Г. Пагутяк» крізь призму герметичності розглядається система персонажів, які так чи так несуть на собі відбиток авторського світобачення. За психоаналітичною концепцією типології особистості К.-Г. Юнга, більшість персонажів у творах Г. Пагутяк - це інтроверти, яким притаманна «герметична» замкненість у світі власних переживань. Їх можна згрупувати за трьома типами. Перший - це герої, які шукають сенс життя, намагаються знайти себе та духовне опертя у ворожому до них світі. Це свого роду адепти вчення Г. Сковороди про самопізнання, ідеї «сродної праці» та досягнення щастя і Царства Небесного. Другий тип героїв - це люди, відкинуті на узбіччя життя, які уособлюють психологічну герметичність (вар'яти, хворі, каліки). Герої третього типу - міфологічні істоти. Такі персонажі у творах письменниці зазвичай наскрізні - вони «мандрують» із твору до твору і слугують для увиразнення герметичності часопросторових моделей художнього світу.

У підрозділі 3.1. «Образ “сковородинівської людини” як носій ідеї самопізнання» розглядаються образи персонажів у творах Галини Пагутяк крізь призму теорії самопізнання. Відтак цей загальний тип персонажів означено поняттям «сковородинівська людина». Крім ідеї самопізнання, «сковородинівська людина» - це ще й виразник ідеї «сродної праці». У творах письменниці це Сава (роман «Господар»), Михайло Басараб (повість «Гірчичне зерно»), писарі Антон та Яків (дилогія про Притулок), головний герой роману «Слуга з Добромиля», біограф-бібліотекар (роман «Біограф Леонтовича») та ін.

Художньо переосмислюючи ідеї українського філософа, письменниця створює різні моделі пізнання людиною свого «я». Так у романі «Біограф Леонтовича» та в повісті «Гірчичне зерно» представлено завершальний етап сюжетного розвитку ідеї - головні герої досягли стану осмислення свого життєвого шляху. У романах «Писар Східних Воріт Притулку» та «Писар Західних Воріт Притулку» окреслено лише початок. У творі «Слуга з Добромиля» цю модель представлено найповніше: від початку (народження головного героя) до логічного завершення - підсумку життєвих випробувань. Пошук головним героєм власної долі в романі асоціюється зі сковородинівською ідеєю «сродної праці». Найперша потреба героя - визначити своє місце під сонцем, не зазіхаючи на чуже. У такій добровільній підлеглості персонажа відлунюється ще одна ідея Григорія Сковороди - ідея «нерівної рівності». У результаті внутрішньої боротьби герой доходить-таки розуміння, що Царство Боже існує в душі людини й лише віра в нього і прагнення віднайти те Царство в собі дає можливість пізнати щастя і духовно поєднатися з Богом.

Інші романи, в яких розгортаються сковородинівські ідеї («Писар Східних Воріт Притулку» і «Писар Західних Воріт Притулку»), - твори з домінантною філософською тенденцією. Зображена в них світобудова Притулку художньо втілює ідею самопізнання. Проходячи шлях від Східних Воріт до Західних, прибульці й мешканці Притулку пізнають життєві істини, необхідні для повернення у світ, але передусім вони пізнають себе, повертаючи власній душі спокій та віру. Життя кожного із прибульців Притулку - це індивідуальний шлях самопізнання. Звертаючись до сковородинівської ідеї «сродної праці», Г. Пагутяк моделює простір Притулку, де кожен мешканець займається улюбленою справою, підкреслюючи природність життя, коли, за Г. Сковородою, усе непотрібне - важке, усе важке - непотрібне. Відтак у художньому часопросторі письменниці кожна людина має шанс на гармонійне співіснування зі світом, якщо виконує ту роль, яку обирає сама і яка дає їй можливість духовного зростання.

Галина Пагутяк невипадково «поселяє» своїх персонажів - обох писарів - у простір помежів'я (біля Воріт). У такий спосіб вона порушує проблему балансування людини між виконанням обов'язку і потребою знайти власний шлях самопізнання, а через самопізнання - досягти злагоди між власним духовним світом і світом довколишнім. У цих двох романах виразно окреслюється схема поетапного процесу самопізнання. Спочатку герой відчуває психологічну потребу зважитися на зміну ролі (перетворення із писаря на мандрівника), на духовному рівні прагне пізнати свою природу та призначення й лише наостанок досягає гармонії між духовним та фізичним існуванням.

У підрозділі 3.2. «Художня реалізація проблеми самотності у творах Г. Пагутяк» розглядаються образи персонажів - носіїв психологічної герметичності у прозі Галини Пагутяк.

У творах письменниці тема самотності - одна з основних. Самотність втілюється тут, з одного боку, як потреба в усамітненні, добровільне відмежування від світу, з іншого - як непотрібність, викинутість із суспільства на маргінеси буття. У першому випадку вона стає ознакою самодостатності особистості (за К.-Г. Юнгом, це тип інтровертної особистості), у другому ж - ознакою соціального аутсайдерства. Попри цю суттєву розбіжність у художньому моделюванні проблеми самотності, обидва її аспекти поєднує реакція персонажів на ті причини, які зумовлюють або потребу в самотності, або маргінальність. Письменниця моделює образ такої дійсності, яка часто дисонує із внутрішнім світом персонажів. І форма реакції на цю дійсність - ескапізм, адже і в першому, і в другому випадку персонажі тікають від реальності, замикаючись у власному персоналізованому світі. Це може бути світ творчості (наприклад, у повісті «Спалене листя» чи в романі «Компроміс») або модель вигаданого віртуального світу, до якого зазвичай немає доступу випадковій чи сторонній людині. Крім того, ескапізм стає світотворчим чинником: із бажання втечі у світ фантазій, що в персонажів асоціюється з безпекою та спокоєм, народжуються часопростір Притулку («Писар Східних Воріт Притулку», «Писар Західних Воріт Притулку»), Дивна країна («Смітник Господа Нашого»), будиночок на галявині («Спалене листя») тощо. Відтак психологічна герметичність, яку Г. Пагутяк художньо втілює в образах персонажів, також стає одним з елементів творення часопросторової герметичності.

Характерно, що письменниця не проводить чіткої межі між персонажами-аутсайдерами, яких відкинуло суспільство, і тими, які самі обрали самотність. Аутсайдери в її творах такою ж мірою самодостатні, як і добровільні самітники. А самотність, отже, прочитується як бажання і прагнення усамітнення.

У романах «Писар Східних Воріт Притулку» та «Писар Західних Воріт Притулку» персонажі уособлюють мотив самотності, аутсайдерства, непотрібності, покинутості, а сама ідея Притулку - яскраве втілення ескапізму - як творення уявного простору для втечі від світу. Якщо в першому романі Галина Пагутяк моделює реальний світ, позбавлений надії на відродження і в якому особистість приречена на відчуженість і непотрібність, то в другому - порятунок через самопізнання й духовне очищення. Самотність-безпомічність і самотність-аутсайдерство трансформуються в «Писарі Західних Воріт Притулку» в самотність як прагнення повернутися до свого «я».

У підрозділі 3.3. «Роль наскрізних міфологічних персонажів у творенні герметичного простору» досліджуються образи міжтекстових персонажів, які відіграють у структурі зображуваної світобудови важливу роль. Насамперед вони посилюють тенденцію герметичності. По-перше, зображені як проводирі між світом реальної дійсності та вигаданим світом, наскрізні персонажі підкреслюють існування певної межі між світами, подолати яку без їхньої допомоги не можуть інші герої (у творах «Спалене листя», «Смітник Господа Нашого» та ін.). Відтак простір «іншого» світу постає як замкнений і недоступний, тобто герметичний. По-друге, поєднуючи твори Г. Пагутяк у цілісну систему, ці персонажі самі утворюють міфологічний часопростір або ж світ міфологічного. Це стосується передусім образів опирів у творах на «урізьку» тематику, загалом позначених тяжінням до містичного.

Із-поміж наскрізних персонажів можна виокремити два різновиди. До першого належать провідники між різними часопросторовими площинами художнього світу. Це насамперед образ Перевізника, присутній у «Бесідах з Перевізником», «Смітнику Господа Нашого», «Книзі снів і пробуджень», «Спаленому листі». Художня інтерпретація цього образу варіюється - від асоціативності з міфічним Хароном до схожості з перевізником із роману «Сіддхартха» Г. Гессе. Перевізник не лише виконує роль проводиря з реального до казкового світу, а й утілює глибоку зосередженість, гармонію особистості з навколишнім світом, спокій, мудрість. Наступний міжтекстовий персонаж - Білий Пташок. Його змальовано в повісті «Записки Білого Пташка» як своєрідного доброго духа, що рятує людей від злих снів, пробуджуючи в кожному його «я», виплутуючи душі з павутиння буденності, відокремлюючи їх від сірої маси. Білий Пташок уособлює надію на духовне відродження людства. Цей образ прочитується як образ-легенда й у романі «Писар Східних Воріт Притулку».

До цієї групи персонажів належать також образи звірів, які проводять дітей із дійсності до вигаданого світу, ? Кінь Пройдисвіта (роман «Смітник Господа Нашого») та собака Альфа (повість «Спалене листя»). Виконуючи функцію ланки, що з'єднує реальний світ із віртуальним, вони, крім того, уособлюють охоронців останнього.

До другої групи міжтекстових персонажів належать ті, які уможливлюють відтворення містичної атмосфери світу Урожа. Це образи опирів, пана у чорному костюмі з блискучими ґудзиками та образи померлих селян. Вони також втілюють своєрідне помежів'я між світом реальності та світом потойбічним. За їхньою допомогою Галина Пагутяк вибудовує герметичний світ міфологічних уявлень, пов'язаних із народними віруваннями, легендами й традиціями урізької місцевості.

У ВИСНОВКАХ висвітлюються загальні результати дослідження.

У контексті тенденції герметичності, для якої характерне тяжіння до пізнання духовного буття; відмежованість від буденності; схильність до творення індивідуального художнього світу; позасоціальність та аполітичність; на поетикальному рівні - метафоричність, широке використання символів, алюзій, медитаційна притчева спрямованість авторського наративу, - розвивається індивідуальний стиль Галини Пагутяк. Прозовий доробок письменниці вирізняється такими основними рисами її індивідуального стилю, як філософічність, що проявляється передусім у художньому переосмисленні філософських ідей Г. Сковороди, у порушенні екзистенційних проблем; психологізм у зображенні внутрішнього світу персонажів, у розкритті глибини їхніх почуттів і переживань; символізація, що полягає у творенні та використанні символів для моделювання персонального художнього світу; міфологічність, в основі якої - і авторська інтерпретація відомих міфологічних сюжетів та персонажів, і творення власного міфологічного часопростору; містицизм і фольклорність.

Домінантна риса індивідуального стилю Г. Пагутяк - герметичність. Вона проявляється у двох площинах - психологічній (особистісна відчуженість письменниці від об'єктивної дійсності та прагнення самотності, характерні для її героїв) і стильовій (творення моделей індивідуального художнього світу прозаїка).

Моделюючи різні часопросторові вияви вигаданого світу, письменниця надає їм ознак замкненого, тобто герметичного простору, недоступного для проникнення сторонньої людини. цей часопростір у творах увиразнює образи персонажів. Крім того, усі моделі художнього світу Галини Пагутяк символізують світобачення героїв, їхні мрії, демонструють моральний занепад суспільства або ж його духовний розвиток.

Психологічний аспект герметичності пов'язаний із проблемою самотності, яку письменниця порушує у своїх творах, розглядаючи її, по-перше, як потребу в усамітненні та певну самодостатність особистості, по-друге - як аутсайдерство й непотрібність людини в суспільстві.

У творенні герметичного часопростору вагому роль відіграють міжтекстові персонажі, які «подорожують» з одного твору до іншого. Вони увиразнюють герметичність часопросторових моделей, у яких діють, і утворюють міфологічний світ.

У системі персонажів проаналізованих творів Галини Пагутяк особливе місце належить образові «сковородинівської людини» як носієві ідеї самопізнання. Характерно, що процес самопізнання супроводжується в усіх текстах неодмінною самотністю головних героїв, яка споріднена з поняттям екзистенційної самотності.

Отже, герметичність як стильова домінанта прозового доробку Галини Пагутяк проявляється на всіх структурних рівнях її текстів, поєднуючи їх у спільну систему, визначаючи особливості організації художнього світу митця загалом та психологічні риси її героїв.

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Артюх А. Специфіка творення художнього світу в повісті Г. Пагутяк «Спалене листя» / А. Артюх // Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. - Вип. 9. - К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2005. - С. 220-224 (0,4 др. арк.).

2. Артюх А. Ідея «всесвітньої бібліотеки» в інтерпретації Галини Пагутяк / А. Артюх // Наукові праці : Науково-методичний журнал. - Т. 59. - Вип. 46 : Філологія. - Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. - С. 49-53 (0,5 др. арк.).

3. Артюх А. Герметичність художнього світу Володимира Свідзінського і український літературний процес 80-х років ХХ століття / А. Артюх // Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. - Вип. 12. - К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. - С. 37-40

(0,5 др. арк.).

4. Артюх А. Два покоління в одному Домі : символіка дому в романах Галини Пагутяк та Валерія Шевчука / А. Артюх // Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. - Вип. 15. - К. : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2008. - С. 186-191 (0,6 др. арк.).

Додаткові публікації

1. Артюх А. Поетика самопізнання (за романом Галини Пагутяк «Слуга з Добромиля») / А. Артюх // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 19-20 верасня 2007 года. - Гомель, 2007. - Частка 1. - С. 96-101 (0,4 др. арк.).

2. Артюх А. Герметичність як засіб світобудови у прозі Галини Пагутяк. Множинність часопросторових моделей / А. Артюх // Slavistika v modernнm svete : Konference mladэch slavistщ III. - Praha, 2008. - S. 117-124 (0,4 др. арк.).

АНОТАЦІЯ
Артюх А.В. Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 - українська література. - Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - Київ, 2009.

Дослідження присвячене аналізу індивідуального стилю сучасної української письменниці Галини Пагутяк, здійсненого крізь призму поняття «герметичність». У дисертації розглянуто особливості тенденції герметичності в європейському й українському літературних дискурсах ХХ ст. та визначено її характерні риси, зокрема тяжіння до творення персонального «переінакшеного» світу, до філософічності, метафоричності, домінування образної символіки, медитативність, відмежованість од буденності, звернення до проблеми пошуку «автентичного буття», аполітичність та позасоціальність.

Проаналізовано прозовий доробок письменниці й окреслено стильові особливості її творчості: філософічність, психологізм, символізація, міфологічність, містицизм і фольклорність. Із-поміж цих рис домінантною є герметичність. Вона виявляється на психологічному рівні - як втілення психологічної замкненості персонажів творів, їхнього тяжіння до самотності й ескапізму; а також на власне стильовому рівні - як засіб побудови чосопросторових моделей художнього світу митця. У роботі розглянуто різні моделі світобудови, які є водночас символами, - дім, сад, Притулок, Бібліотека та ін. Виокремлено три групи персонажів, які демонструють або увиразнюють рису герметичності.

Ключові слова: герметичність, індивідуальний стиль, часопростір, символ, самопізнання, самотність.

АННОТАЦИЯ

Артюх А.В. Проза Галины Пагутяк: герметичность как доминанта индивидуального стиля. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 - украинская литература. Институт литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины. - Киев, 2009.

Работа посвящена анализу индивидуального художественного стиля современной украинской писательницы Галины Пагутяк и основным тенденциям в ее творчестве, наиболее выразительной из которых является герметичность.

В исследовании рассматривается явление герметичности в украинской литературе ХХ в. как отражение стремления интеллигенции оградить свой внутренний мир от тоталитарной действительности в 1920-1930 гг. и позже - в советские «застойные» времена конца 1960 - начала 1980-х. В период 1980-1990 гг. в литературном процессе актуализируется стремление писателей к самореализации, экспериментированию, поиску новых возможностей художественного самовыражения.

Герметичность как характерную черту индивидуального стиля писателей, тяготеющих к иррациональному типу мировосприятия, применяют как определение творчества Н. Воробьева, В. Кордуна, О. Лишеги, Г. Пагутяк, К. Москальца и др. В диссертационной работе выделены такие ее признаки: отстраненность от будничности, сосредоточение внимания на взаимодействии природы, человека и Вселенной, обращение к проблеме поиска «аутентичного бытия», тяготение к созданию персонального мира - своеобразный эскапизм в условиях тоталитарного давления на человеческое сознание; аполитичность и асоциальность, «внутренняя эмиграция», что в поэтике произведений отображается через метафоричность и широкое использование символов.

Исходя из этих особенностей герметичности, осуществлен анализ произведений Г. Пагутяк. Именно в контексте этой тенденции и развивался ее индивидуальный стиль. Рассмотрение прозы писательницы позволило выделить такие ее черты: философичность, соотнесенная с философскими идеями Г. Сковороды; психологизм в изображении внутреннего мира героев, раскрытии глубины их чувств и переживаний; символизация, которая заключается в создании и использовании символов для моделирования персонального художественного мира (наиболее распространенные - дом, сад, остров, Приют, Библиотека, книга и т. п.); мифологичность, в основе которой авторская интерпретация известных сюжетов и героев и создание авторского мифологического времени-пространства (село Уриж); мистицизм и фольклорность.

Как доминантная черта индивидуального стиля Г. Пагутяк в работе анализируется герметичность. Эта основная особенность рассмотрена в двух плоскостях - психологической (как личностная замкнутость самой писательницы, ее тяготение к одиночеству, отстранение от действительности, присущи ее героям) и стилевой (как создание множества временно-пространственных моделей вымышленного персонального художественного мира автора). Эти модели олицетворяют герметический мир личности, недоступный для проникновения постороннего человека. Они также символизируют мировоззрение героев, их мечты, вместе с тем демонстрируют моральный упадок общества или уровень его духовного развития.

Часть работы посвящена также типологии образов в произведениях писательницы, где исследован психологический аспект герметичности. Он связан с проблемой одиночества, которую воплощают персонажи. Г. Пагутяк раскрывает ее с двух сторон: во-первых, как потребность в уединении и признак самодостаточной личности, а во-вторых, как ощущение выброшенности из общества, социальное аутсайдерство.

В построении герметичного времени-пространства значимая роль принадлежит «переходящим» мифологическим персонажам, которые «путешествуют» от произведения к произведению и подчеркивают замкнутость временно-пространственных моделей, а также создают пространство индивидуального мифологичного мира Г. Пагутяк. К таким персонажам относятся Перевозчик, Белый Птенчик, образы вампиров.


Подобные документы

 • Поняття індивідуального стилю письменника. Аналіз стильових особливостей у творчості В. Стефаника. Покутсько-буковинський діалект як народна основа творів письменника. Фразеологізми як художній засіб створення експресивно-емоційного фону новел Стефаника.

  курсовая работа [53,0 K], добавлен 24.02.2012

 • Особливості стилю творчості Еріка Еммануеля Шміта. Поняття стилю в лінгвістиці та літературі Індивідуальний стиль автора. Носії стилю. Стиль і мова. Особливості індивідуального стилю Еріка Еммануеля Шміта. Лексичні особливості мовлення в романі.

  дипломная работа [80,3 K], добавлен 23.11.2008

 • Характер творчості М. Кундери в умовах чеського літературного процесу. "Смішні любові" як збірка, наповнена анекдотичними та жартівливими елементами. Особливості твору "Вальс на прощання". "Безсмертя" - роман про прагнення людської душі до свободи.

  дипломная работа [97,7 K], добавлен 06.12.2015

 • Поняття художнього стилю та образу. Лінгвістичні особливості та класифікація. Авторський засіб застосування лінгвістичних особливостей, щоб зазначити сенс та значимість існування Поля в житті Домбі. Поняття каламбуру та його вплив на образ персонажів.

  курсовая работа [70,6 K], добавлен 03.10.2014

 • Проблема світоглядної моделі в художній творчості. Специфіка моделювання ідентичності героя та провідні типи характерів як стилетворчих чинників. Аксіологічні концепти в системі світомислення жіночої прози. Вплив системотвірних філософем на твори.

  автореферат [46,9 K], добавлен 11.04.2009

 • Лінгвістична характеристика поетичної мови як основного середовища виникнення й розвитку епітетів. Дослідження найхарактерніших семантико-функціональних груп епітетів у поезії В. Симоненка. Роль кольоративів у формуванні індивідуального авторського стилю.

  курсовая работа [35,5 K], добавлен 06.10.2015

 • Аналіз складових художнього світу драматичної поеми І. Кочерги "Свіччине весілля". Характеристика головних дійових осіб драми. Дослідження особливостей творення автором інших персонажів. Опис світу природи, речей, інтер’єру, художнього часу і простору.

  курсовая работа [83,4 K], добавлен 20.08.2015

 • XIX–XX сторіччя як доба естетичних пошуків та рішення проблеми дитинства в англомовній літературі. Особливості формування індивідуального стилю та поглядів письменника. Художнє втілення образу дитини в реалістичних та фантастичних оповіданнях Бредбері.

  курсовая работа [56,0 K], добавлен 12.02.2014

 • Дослідження постаті М. Вінграновського як шістдесятника, вплив літературного явища на ідейно-естетичні переконання, мотиви його лірики. Визначення стильової манери автора. Вивчення особливостей зображення ліричного героя в поетичних мініатюрах митця.

  курсовая работа [57,5 K], добавлен 06.12.2010

 • Аналіз стилю та індивідуальності манери письма Ч. Діккенса. Проблема добра і зла в романах Ч. Діккенса "Пригоди Олівера Твіста" та "Ніколас Нікльбі". Аналіз художніх засобів передачі образу дитини і теми дитинства в творі "Пригоди Олівера Твіста".

  реферат [26,6 K], добавлен 04.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.