"Дикий стан словесності": проблема журналізму в літературознавстві

Питання про буття й долю словесності, словесність як одна з напружених ціннісних значеннєвих подій новітньої культури. Тенденції переосмислення сутності словесно-культурного мислення. Шляхи реалізації сучасної словесності, що створюється типами слова.

Рубрика Литература
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 17.10.2010
Размер файла 31,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

«Дикий стан словесності»: проблема журналізму в літературознавстві

Елеонора Шестакова,

доктор філологічних наук Донецького

національного університету

Питання про буття й долю словесності в епоху Нового й новітнього часу - одне зі складних, невичерпних питань, яке настійно й цілеспрямовано турбує гуманітаріїв, що репрезентують як різні сфери знання, (такі як філологія, філософія, соціологія, історія, культурологія) так і різні школи, течії, напрямки. Напевно, без перебільшення можна сказати, що словесність є однією з напружених ціннісних значеннєвих подій Нової й новітньої культури, актуалізованих насамперед розпадом цілісності сприйняття (Т. Еліот), кардинальними революційними трансформаціями в субстанціальних основах і властивостях світогляду, світосприймання. Своєрідне відкриття Новим часом словесності, як особливого семантичного простору існування світу, особистості, мови, є значущим не тільки в галузі суто словесної свідомості. Відкриття, точніше, народження в новій якості словесності на початку Нового часу - це те, що визначить багато явищ і процесів у культурі Нового й новітнього часу. Становлення некласичного типу культурної свідомості, зумовлене цілим рядом причин і чинників, серед яких неможливо виділяти домінуючі, все-таки багато в чому визначено розвитком словесної свідомості як цілісності.

Не випадково наприкінці ХХ ст. мова, слово, словесність перетворяться на активних культурних героїв.

Культурна ситуація, породжена Новим часом, протягом ХХ ст. набула особливої сили, динамічно розвивається і досі створює нові типи та види словесності. Дослідники, які представляють різні школи та напрями сучасної гуманітарної науки, це і філологи, і філософи, і культурологи, розглядаючи загальні проблеми буття словесності, зазначають, по-перше, наполегливе переміщення змістової напруги всередину мови, коли формування та здійснення образу світу й людини відбувається насамперед у мові та спостерігається певного роду «зрощення» слів і життя; по-друге, глибоку кризу естетичного, зокрема художньої словесності, та становлення нової культурної парадигми, де провідну роль відіграє слово (ансамбль знаків), принципово змінене стосовно класичної культурної ситуації. Водночас сучасні учені вважають, що такі процеси складні, довготривалі й еволюційні.

На цьому, здавалось би, не варто було особливо зупинятися, якби в новоєвропейській словесності все частіше й настійніше не з'являлися своєрідні явища, які з великими труднощами можливо з'ясувати з традиційної позиції художнього й естетичного (різноманітні жанрові вияви нарисів, есе, мемуари, щоденники, документальна, історична проза, автобіографічна література, дорожні нотатки, зорова поезія, конвенціональна поезія, різні модифікації реалізму і т. ін.). Утім, ці явища, безумовно, належать до семантичного простору словесності як такої. Їхня активізація інтерпретується по-різному, проте, передусім, ідеєю загальної кризи словесно-культурної свідомості, проблематизацією понять художнього та естетичного.

У той же час реальний стан словесності демонструє інше: всупереч всім прогнозам - розвиток літератури, передусім художньої. Саме тому потрібно з'ясувати субстанціальну сутність того зламу, який відбувся на початку Нового часу і зумовив нову сутність і нове розуміння літератури, а також розібратися у природі межових явищ, які все активніше пересуваються з маргінальних позицій до центру, займають провідні місця у семантичному просторі словесності. Крім того, треба з'ясувати, якими загальними внутрішніми тенденціями та особливостями становлення і розвитку словесності Нового часу зумовлюється саме таке сприйняття її сутності.

У широкому, узагальненому розумінні ці тенденції переосмислення сутності словесно-культурного мислення можна означити як проблему зміни класичної, словесно-писемної, парадигми й формування нової, аудіовізуальної, парадигми культури, де провідну роль відіграє не слово, а ансамбль знаків і де писемність піддається сумніву. Актуалізація цієї проблеми відбувається щодо розуміння писемності як того, що давно й могутньо нав'язує себе світу й керує в межах єдиного порядку (Ж. Дерида).

Природно, що втрата словом пріоритетних позицій, яка все більше відчувається й усвідомлюється в Новий час, активізація й зміцнення способів і засобів комунікації, що вважалися тривалий час маргінальними, прагнення до ствердження поліглотності культури, рівноцінності всіх мов культури, не могло не привести до ряду вкрай важливих трансформацій і зламів. Причому і в самій культурі як цілісності, і в різних її сферах та галузях. Насамперед словесності, як тієї сфери, де мовна свідомість одержала найбільш глибокий і всебічний розвиток. Це - з одного боку.

З іншого боку, ряд кардинальних змін, що відбуваються безпосередньо в словесності, сполучених із трансформаціями словесної свідомості, оголює проблему множинності різних типів слова, які активно взаємокоригують, що й прояснює певний аномальний стан та активізує дію проміжних територій, як їх позначає Я. Мукаржовський.

І для цього потрібно пригадати, що подібні дослідницькі настрої були характерні вже й для першої третини ХХ ст. і виявлялися у багатьох літературознавців. Наприклад, це не лише Я. Мукаржовський, а і його сучасник, французький літературознавець Ж. Полан. Саме він одним із перших активно, цілеспрямовано та обґрунтовано заговорив про особливу роль журналізму для долі художньої словесності Нового часу, заклавши тим самим підґрунтя для журналістського, мас-медійного, комунікативістського (зараз ще не усталилася понятійно-термінологічна база) підходу в літературознавстві другої половини ХХ - початку XXI ст. «Критична думка, - за Ж. Поланом, - вільна зробитися історичною або психологічною. Тим часом слідом за твором від нас вислизає автор, а слідом за автором - людина» [3, с.36]. А вже після книги Ж. Полана, яка справила враження на інтелектуальну еліту, М. Бланшо все гостріше відчув та умотивував не лише присутність, але й серьйозний прихід газетності, журналізму, їхній відвертий та наполегливий вплив на всю художню творчість, художню літературу.

Вже наприкінці ХХ ст. про це почнуть активно писати майже всі дослідники, які так чи інакше торкаються питання співвідношення, співіснування художнього та нехудожнього типів словесності. Наприклад, А. Компаньон: «Між рекламним слоганом і сонетом Шекспіра немає розбіжності за природою - тільки за складністю» [5, с.53] або «Реклама - це верх літературності, що якось не дуже нас улаштовує» [3, с.50]. П. де Ман: «Ми повинні самі читати картини», твори мистецтва, а «не уявляти значення» [6]. Ю. Кристєва, зіштовхнувшись і переживши у власних працях нові шляхи говоріння, коли, зокрема, зливається художнє, наукове, публіцистичне, психоаналітичне, ставить під сумнів авторитетність мистецтва слова в Новий і новітній час. У праці «Сили жаху: есе про відразу» вона пише про те, що смерть стає головним охоронцем, захисником усього, і «захист зводить рахунки з ганебним, збудливим смислом самого факту існування сучасної літератури, підвищеної до святості, що виявляється неповноцінною в цій своїй спеціалізації» [7, с.52]. Природно, що смерть розуміється дослідницею не в буквальному значенні, а як відчуття принципової новизни стану. І тільки «смерть наводить порядок у нашому сучасному світі. Очищаючи літературу (і нас від неї), вона стає складовою нашої світської релігійності» [7, с.52-53]. І в цьому вони особливо близькі до думки Ж. Полана про те, що сучасна словесність перебуває в невизначеному стані, але «хвороба літератури, зрештою, була б дрібницею, якби вона не виявила хронічної хвороби вираження» [3, с.37].

При цьому не останню роль у створенні подібного роду дослідницьких настроїв, поряд із традиційно зумовленими культурними, соціально-економічними, естетичними, гносеологічними, релігійними й морально-етичними кардинальними зламами й перебудовами Нового часу, відіграє все більш історіо-, фактоцентричне мас-медійне слово, яке все більше укорінюється, й реакція (свідома або ж інтуїтивна) на нього як самих художників, так і дослідників. Журналізм поступово стає одним із неусвідомлюваних ціннісних способів вибудовування не тільки художнього твору, але й наукового, проникаючи на територію літературознавства, філософії, особливо західноєвропейських і американських шкіл, напрямків, течій.

Як уже відзначалося, Ж. Полан ще в роботі 1941 р. «Тарбські квіти, або Терор у красному письменстві» подібний інтелектуальний й художньо-естетичний стан сучасної культури, у якій до останньої значеннєвої межі проблематизована сутність і влада слова, не лише поетичного, але, в тому числі, повсякденного, загальнозначущого, визначив відверто й нещадно. Причому стосовно всього: і дослідника, і літератури, і читача, і мови, і культури, а головне - самої словесності. І, що показово, виразив це теж із певною белетризацією й риторичністю, які згодом, у тому числі не без впливу Ж. Полана, будуть характерні для західноєвропейського літературознавства.

Перший же розділ книги - «Словесність у дикому стані» - закінчується наступним твердженням, що балансує на грані строгої науковості й відвертої публіцистичності: «Врешті-решт ми перестали розуміти, що ж нам треба (курсив автора. - Е. Ш.) від літератури: виявилися перед нею без захисту, без методу, зовсім спантеличившись» [3, с.30]. І це не випадкове балансування, бажання знайти легку, помітну, швидко запам'ятовувану форму складним, глибоким думкам про буття словесності. По-перше, це навмисний прийом, заснований на гротеску, перебільшеній риторичності й емоційності. І, по-друге, споконвічне прагнення прояснити, через своєрідну стилістичну гру, імпліцитне введення двох типів дискурсів (наукового й публіцистичного): що значить словесність у дикому стані і чому вона виявилася саме в такому стані. При цьому журналістський тип слова відіграє не допоміжну роль, а є тим фактором, стрімкий розвиток якого позначився на словесності.

Дикий стан словесності - це стан внутрішньої невизначеності, розфокусованості творів словесності, що втратила єдиний центр: власне художній тип слова. Адже «зрештою, немає нічого, що не було б шкереберть у нашій словесності, яка позбавлена пам'яті й немов перебуває в дикому стані» [3, с.33]. Дикий стан словесності - це стан, коли література повинна уникати літературності й боятися загальних місць, а також поетичності типу води, скакун, ніжні пальці, дорогоцінні камені, і журналізму, що самодостатній незаперечністю, непереборністю факту, правди життя, точності спостереження, відмови від поетичності в ім'я повсякденної мови. Врешті-решт «ми бажали порвати з надто умовною мовою й ось виявилися близькі до розриву з мовою людською» [3, с.45]. Неосмислена, залишена без нагляду взаємодія художньої й журналістської основ багато в чому й створює стан дикості в сучасній словесності. Виникнення журналізму в словесності, його проникнення в усі її сфери й зміцнення, саморозвиток у просторі словесності - ось те коло проблем, що досліджує Ж. Полан, коли розглядає специфіку словесності Нового часу.

Через свідоме оголення різнорідних начал у семантичному просторі словесності, що було прийнято позначати як витончена, художня словесність, Ж. Полан прагне продемонструвати те нове й ще не зовсім осмислене у своїй сутності, що стає очевидним і безперечно дійсним у стані словесності. Причому тільки новоєвропейської словесності, на чому постійно робляться акценти. Для Ж. Полана вже очевидно, що саме у XVIII ст., незважаючи на те, що література тільки починає проникати на територію журналів, а журналістика ще не зовсім виділилася в культурній суспільній свідомості з літературного ремесла, бере джерела ця насущна, особливо для сучасності

ХХ ст., проблема. Ж. Полан пише про те, що вона була позначена ще Сент-Бьовом як «завдання виділити із числа письменників, прив'язаних до якої-небудь глибокої думки, тих, які віддаються у своїх творах «турботі про чисту й просту риторику»» [3, с.69]. І з тих пір ця проблема значеннєвого буття слова й твору художньої літератури, а також ізоморфних їм явищ словесності стала як непереборний факт, що вимагає глибокого осмислення. Уже в XIX ст., не говорячи про XX ст., це прагнення до внутрішнього глибинного субстанціального, естетичного розрізнення й обґрунтування значеннєвого буття власне творів словесності приведе до двох, на думку Ж. Полана, важливих наслідків для долі літератури, літературознавства й, можна сказати, філології в цілому.

По-перше, «наша література не вимагала б так наполегливо сенсаційності, надмірної зайвості, зухвалості, якби не хотіла нас змусити забути про те, що вона - література, що користується словами й фразами» [3, с.64]. Дослідник навмисно перебільшує, масштабує специфічні моменти буття словесності масової комунікації (емоційні перебільшення, сенсаційність, прагнення віддати прерогативу факту, події, а не літературності) і демонструє їхню наявність і активізацію в художній словесності. Ці моменти не виступають показником непрофесіоналізму, занепаду, кризи художньої літератури, як могло здатися на перший погляд. Особливо якщо врахувати при цьому визначення стану словесності, що дає Ж. Полан, - дика. Ці моменти є значущими й ціннісно непереборними в існуванні, розвитку художньої літератури. І дикість - це багато в чому неусвідомлення подібного роду поліцентричного (художнього й журналістського) стану словесності. І літературі наполегливо знадобилася внутрішня мужність у переосмисленні, ревізії того, що тривалий час було самоочевидним і самодостатнім для існування красного письменства.

По-друге, це розрізнення за принципом зловживання риторикою. І це не стільки проблема кліше, гучних слів, загальних місць, усіляких хитрувань мови, загальномовних ігор, тобто явної відсутності власне письменницької майстерності, художнього смаку, такту, стилю, як може здатися на перший погляд. Зловживання риторикою - це скоріше внутрішні глибинні диференціація, самодиференціація, самовизначення, самосприйняття письменників і актуалізація цілого твору щодо журналістського у своїй основі принципу привабливості правдоподібності. Риторичність і правдоподібність, як це не парадоксально на перший погляд, правомірним чином проблематизують сутність словесності, виявляють у ній уже міцно вкорінене те, що власне до художньої літератури й не має ніякого відношення. Це журналістський тип твору. І головне, що риторичність і привабливість правдоподібності - «цей аргумент діє не тільки в літературі. Він загальноприйнятий, популярний» [3, с.70]. Крім усього іншого, він цілеспрямовано «утворює полемічний елемент у літературі» [3, с.70] і робить украй очевидним наступний момент буття твору словесності, який вже не можна не брати до уваги. «Немає ні журналу, ні газети, які не пропонували б своєму читачеві раз на тиждень відокремити «зерно змісту» від «лушпайки слів». Або не зітхали б над війною або миром, виборами або безробіттям. «Слова! Слова!». Гамлет став журналістом» [3, с.70]. Причому це не девальвація цінностей і сутності літератури в складний період культури, а прагнення продемонструвати сутність сучасної словесності, що не може не реагувати на свою внутрішню множинність, на присутність декількох рівнозначних і рівноправних засад.

Ж. Полан намічає наступні шляхи реалізації сучасної словесності, що створюється рівноправними типами слова і не може не враховувати інтенції й значущість різних типів слова. З одного боку, у художньому творі «помалу підозрілим стає кожне слово, якщо воно було використане; кожне міркування, якщо тільки своєю ясністю воно зобов'язане загальному місцю» [3, с.48]. Це явне коригування художньої словесності з журналістським типом словесності: для нього характерна пристрасть до кліше, загальних місць, риторичних прийомів і в той же час прагнення уникнути стереотипності, безглуздої повторюваності, «лушпайки» слів і смислів. Але з іншого боку, є й інший, або як його визначає Ж. Полан, таємний плин літератури. Це з нього, «хоча він і таємний, вийшли найжиттєздатніші твори наших днів, він жадає від поета відкриття за допомогою якоїсь алхімії іншого (курсив автора. - Е.Ш.) синтаксису, нової граматики й навіть невідомих раніше слів, у яких живе первозданність і невідомий мені втрачений зв'язок мови зі світом речей» [3, с.48]. Як приклади художників, що творять у руслі цього таємного плину літератури, називаються імена й відкриття Рембо, Аполлінера, Джойса. А в якості надмірно перебільшеної, спеціально умовно виділеної, ніби схопленої в «відстороненості», сутності й способу створення поетичного твору відчувається традиція, що йде ще від романтизму. Тут сформульована та сама, неодноразово обґрунтована проблема алхімії, деміургичного статусу художника, проникнення ним у сакральну сферу творчості.

Однак показово, що Ж. Полан ніби саркастично й зі здивуванням помічає, звертаючись до Бальзака, Стендаля, Золя: «Ми бачимо романіста, якого так ваблять і захоплюють істина, факти, спостереження, що він забуває про те, що пише: «У мене немає ні дещиці стилю, - говорить Стендаль або Золя. - Тільки речі мене ваблять, і я їм корюся. Я сказав страшне нещастя, похиле чоло, затаєне переживання (курсив автора. - Е. Ш.)?

Чи можу я щось змінити? Це факт. Мова йде про чоло, що похилене; про переживання, що затаєне»» [3, с.50]. І знову як об'єкт критичного розбору виступають моменти, що явно характеризують буття журналістських творів: пріоритетність факту, історичної реальності, життєвої правдоподібності, документалізму, відмова від вимислу. Тут інший, нелінійний підхід до руху художньої словесності, зміни художньо-естетичних етапів (романтизм - реалізм - модернізм). Ж. Полан прагне вловити й охарактеризувати цілісність новоєвропейської літератури через сутність твору. Саме тому аналогічно відбувається розгортання думки, і коли дослідник говорить про Рембо, Нерваля, Рамю, сюрреалістів, постійно підкреслюючи: «Реалізм, сюрреалізм тут [у сучасності] в однакових умовах. Обоє зводять у ранг закону дивну систему виправдання. Тільки в одному випадку письменник самоусувається перед людським свідченням, а в іншому - перед свідченням надлюдським» [3, с.50]. Значущим є саме внутрішня диференціація словесності, орієнтована на різні субстанціальні основи - вище, деміургічне й по-людському обмежене.

Ж. Полан зумів уловити субстанціальні основи різного типу слова, які вже осмислено рівноправні у своєму існуванні й споконвічно розрізняються щодо вищих онтологічних основ і їхніх виявів у творах словесності. Ж. Полан постійно й настійно підкреслює внутрішньо суперечливу єдність словесності, що реалізується через її подвійність. Два самостійних вияви буття словесності - це визнання генетичної, субстанціальної, культурно-історичної, естетичної, когнітивної суверенності словесності масової комунікації, її творів і не стільки в реальному русі культури. Але, що більш важливо, визнання й закріплення цієї самостійності в реальному розвитку й існуванні словесності, коли літературність і журналізм перебувають у рівних онтологічних, естетичних, когнітивних, а не тільки аксіологічних позиціях і усередині твору, і в типі творчої свідомості. Одним з головних висновків з цього стану є думка, яку Ж. Полан сформулював у такий спосіб: у сучасності шлях словесності коливається між журналістом і медіумом.

Поступово у багатьох дослідників виникає настійне питання про розрізнення у сфері словесності, а якщо бути більш точним, в естетичній реальності твору двох провідних моментів. Власне художньо-літературних, що зберігають, підтримують й розвивають пам'ять про вищу, позачасову основу, та літературно-риторичних, натуралістичних, врешті-решт таких, що перебувають не під владою слів, а таких, що з холодним розрахунком користуються ними (Ж. Полан). Ця остання (реалістична література, або краще сказати, традиція) показує «неможливість «правди в словесності», що, до їхньої честі, усвідомили символісти і якою повинна перейнятися насамперед будь-яка думка про літературу» [8, т.1, с.245]. Отже, гранично важливе субстанціальне розрізнення творів художньої та мас-медійної словесності й розуміння того, що було позначено як хвороба вираження й дикий стан словесності (Ж. Полан), а наприкінці століття усвідомлене як ідолопоклонство (Ж. Женетт). Сучасній літературі необхідно перебороти «всі види літературного ідолопоклонства, яким XIX століття надали грізну силу помилкової природи» [8, т.1, с.244]. А в числі перших, провідних видів літературного ідолопоклонства називаються ті, які явно коригують з раціонально-інформаційними настановами об'єктивного безпристрасного факту, тобто з журналізмом у його традиційному розумінні. Більш того, вони виступають реакцією на самостійний, іноприродний, чужий початок у онтологічних, субстанціальних, естетичних основах художнього літературного твору й літературної творчості. Це вічна реалістична ілюзія, що прийняла вид і форму досягнутої правдоподібності, засилля повсякденної свідомості, риторичності, полону фактом, дійсністю в неопрацьованому вигляді, сирою, пересічною реальністю, історичністю, безпосереднім спостереженням, відтворенням, натуралістичним копіюванням усього цього в реальність твору словесності.

Таким чином, у літературознавчих працях усе наполегливіше відчувається реакція на теперішній час. Це тотальна прерогатива правди, зрізу життя на всіх рівнях твору, стереотипність, загальні місця, повсякденна тривіальна мова, повсякденні значення, позбавленість справжніх вищих онтологічних, сакральних підстав і цінностей, націленість винятково на факт, спостереження, істинність, цінності й інтереси сучасного моменту, історії. І тут уже не виробляється аксіологічна диференціація за принципом значуще / вторинне, дійсне / кон'юнктурне, високе / низьке, варте уваги / минуще, а інтерес спрямований на розрізнення, на іншість слова й світу твору.

У сфері гуманітарних наук з 60-х рр. починають відбуватися помітні зміни дослідницьких інтересів у цій галузі, які пов'язані передусім зі зв'язком, спільним та відмінним у методологічних, методичних підходах до аналізу й інтерпретації різних типів творів. Тут мається на увазі зіставлення наочно журналістських, ширше - мас-медійних творів з суто художньо-словесними. Журналізм у літературознавстві та для літературознавства все більше виступає як самостійний, вагомий фактор або навіть метод дослідження. Знову, після робіт 20-30-х рр.

ХХ ст. С. Ейзенштейна, А. Курса, Дз. Вертова, Ю. Тинянова, В. Шкловського, Р. Якобсона, Б. Ейхенбаума, актуальною стає багатоаспектна проблема кінематографії, що розуміється як ще один вид мистецтва. І тут насамперед необхідно назвати суто теоретичні дослідження К. Метца, А. Мачерета, Е. Базена, Ж. Мітри, П. Пазоліни, С. Уорта, У. Еко, Ю. Лотмана, Ю. Цив'яна, які дотепер впливають на сучасні вишукування в царині теорії й історії не тільки кінематографа як мистецтва і явища культури, але й масової комунікації. Проблеми аудіовізуальних текстів, як правило, розглядаються зі структурно-семіотичних методологічних позицій. Аналогічні принципи властиві й тартуській семіотичній школі, а також окремим працям українських дослідників. При цьому виробилося стабільне коло тем і проблем, що є пріоритетними в даній сфері й стосуються проблем загальної поетики. По-перше, з'ясування сутності аудіовізуальної комунікації як специфічного різновиду комунікації. По-друге, виявлення й аналіз кіномови: її елементів, рівнів членування, функціонування, співвідношення й відповідності з природною мовою; особливостей виразності, природи, етапів і тенденцій формування. По-третє, розробка власне кіноестетики. По-четверте, вивчення такого складного, міждисциплінарного і суперечливого за своєю природою й сферами існування явища, як монтаж. По-п'яте, постійна розробка, з погляду нових технічних можливостей, класичної проблеми мистецтва - дійсність/ілюзорність, документ/образ. По-шосте, установлення специфіки глядацького сприйняття в широкому культурному контексті.

Але такий підхід не розв'язує проблеми диференціації й розрізнення значеннєвого буття твору художньої й мас-медійної словесності, а лише позначає її. Акцент робиться на способах і мовах існування твору, а не на його значеннєвому бутті.

І якщо класичні представники мистецтва - художня література, живопис, музика, архітектура, театр - «піддаються» безпосередньому - такому, що не викликає особливих загальних методичних і методологічних проблем і питань, - естетичному, семіотичному дослідженню, то з мас-медійними творами складніше. Причому складніше з багатьох причин, які зумовлені значеннєвим буттям і субстанціальними основами масової комунікації. І, що значуще, з'являються ще одні методичні труднощі, що проясняють розрізнення між літературним, живописним, музичним, театральним твором і мас-медійним твором, з одного боку. З іншого боку, актуалізують проблему насущного їхнього зіставлення, співіснування в сучасному гуманітарному знанні. Це чітко окреслив у статті «Недосяжний текст» (1975) Р. Беллур - один з основоположників напрямку текстуального аналізу в кіно, що свою кар'єру починав як кіножурналіст. Р. Беллур відштовхується в міркуваннях від концепції тексту й твору, що розвивається в дослідженнях М. Бланшо й Р. Барта. Він, зіставляючи тексти різних видів мистецтва (літератури, живопису, музики, театру, кіно), приходить до наступних висновків, які застосовані не тільки до кінотексту, текстів електронної комунікації, але і взагалі до мас-медійної словесності.

Момент неможливості цитування тексту кіно (і, мабуть, електронного засобу масової комунікації взагалі) для Р. Беллура, як продовжувача французької дослідницької традиції, важливий з кількох причин. І тому, що фокусує в собі й наочно прояснює різницю традиційно пануючої вербальної мови й мови аудіовізуальної, як мов різного типу культурного мислення.

І тому, що виявляє парадоксальність тексту кіно як одного з провідних текстів сучасної культури, коли до краю очевидною виявляється важливість поліглотності культури, неістотність опозиційного розподілу на провідні й маргінальні мови, реалізація в одному творі кількох рівноправних мов.

Основний вихід із даної ситуації Р. Беллур, слідом за К. Метцом, бачить у семіотичному підході, коли провідним поняттям є поняття мови й мовного повідомлення, які актуалізуються тією або іншою панівною у конкретному випадку специфічною - образотворчою, звуковою, писемною - мовою побутування. Насущна проблема, позначена на самому початку статті як витання аналізу «над» об'єктом, а не їхня адекватність і природна «розмова» на одній мові й в одному семантичному просторі, так і залишається по суті невирішеною, а тільки лише поставленою в найзагальнішому вигляді. Одночасно відбувається й позначення ще однієї проблеми, теж мимохіть побаченої й наміченої Р. Беллуром, яку можна сформулювати як проблему цитування, коли останнє виступає як ціннісний провідний спосіб перетворення тексту на твір. Таким він є ще й у силу того, що цитування чужого, досліджуваного тексту - це момент його ціннісного розуміння, «проростання» у нього, знаходження смислів, закладених у його глибинах, занурення у текст, перетворення його на твір. Саме те, що Р. Беллур називає матеріальним володінням тексту, те, що постійно в усій своїй повноті є перед очима, що здатне мати фіксовану доступну вживанню форму й надає основу для втілення найбільш повної можливості аналізу. На жаль, цей момент так і залишився у Р. Беллура лише пунктирно позначеним, хоча, на нашу думку, він має першорядне не тільки методичне, але сутнісне значення при розрізненні творів художньої літератури й масової комунікації як творів самостійних і навіть суверенних у своєму існуванні.

Таким чином, не можуть дослідники мас-медійної словесності ніяк обмежитися цитуванням слова або навіть цілої сторінки, а вдаються до максимально повного дублювання необхідного для роботи матеріалу, що, як відомо, не потрібно при дослідженні художньої літератури. Але мас-медійний текст - чи то стаття з газети або ж телевізійна реклама, не кажучи вже про радіотвори, - необхідний для того, щоб дійсно повною мірою відбувся акт матеріального привласнення й почався процес аналізу, інтерпретації. Підкреслимо, що це принципово не потрібно, а тому й розглядається як непрофесіоналізм при роботі з художньою літературою, коли виняток становить - через свою природу - тільки лірика. А також це принципово важливо, коли на територію художньої словесності активно приникає мас-медійність. Внаслідок цього граничним чином активізується, з одного боку, проблема взаємодії та взаємного розвитку художнього та нехудожнього типів словесності у просторі цілісності новоєвропейської словесності, а з іншого - внутрішнього глибинного взаємозв'язку художньої та мас-медійної словесності у межах одного твору. Журналізм у літературознавстві розвивається двома магістральними напрямами: це намагання дослідників з'ясувати та вмотивувати, по-перше, особливості дії мас-медійності у просторі художньої літератури; по-друге, правомірність та особливості взаємодії одних і тих самих методів у творах вочевидь різних типів словесності.

Література

1. Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. - М., 1911. - Т.1.

2. Анненский И. Книги отражений. - М., 1979.

3. Полан Ж. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности. - СПб., 2000.

4. Бланшо М. Как возможна литература? // Полан Ж. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности. - СПб., 2000.

5. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. - М., 2001.

6. Ман де П. Борьба с теорией. - [Електоронний ресурс].

7. Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. - СПБ., 2003.

8. Женетт Ж. Фигуры: В 2 т.- М., 1998.

9. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллин, 1973.

10. Беллур Р. Недосягаемый текст. // Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана. - М., 1984.


Подобные документы

 • Прийняття християнства - важлива подія в культурному житті Русі. Виникнення і розвиток апокрифічної літератури. Значення християнства і апокрифічних творів для народного світогляду і української народної словесності. Релігійні засади давньоруської освіти.

  реферат [86,2 K], добавлен 15.12.2010

 • Мета, завдання та основні принципи компаративного аналізу художніх творів на уроках словесності. Сучасні підходи до класифікації між літературних зв’язків. Компаративний аналіз жіночих образів в романах Панаса Мирного "Повія" і Толстого "Воскресіння".

  контрольная работа [43,8 K], добавлен 22.12.2013

 • Джерела української писемної літератури: словесність, засвоєння візантійсько-болгарського культурного впливу. Дружинна поезія, епічні тексти, введені в літописи, традиція героїчного співу. Архаїчний тип поезії українського народу, її характерні риси.

  реферат [33,8 K], добавлен 11.10.2010

 • Визначення поняття модернізму як конкретно-історичного явища у трактуванні різних дослідників. Вивчення етапів виникнення і поширення модерністських течій в українському літературознавстві - авангардизму, кубізму, імажизму, експресіонізму, сюрреалізму.

  курсовая работа [59,9 K], добавлен 11.05.2011

 • История вопроса. Попытки поэтических открытий, интерпретаций в изысканях исследователей-литературоведов, критиков. Родство "Слова о полку Игореве" с украинскими думами. Проблемы ритмики "Слова...". Звуковая инструментовка произведения-анализ текста.

  научная работа [40,2 K], добавлен 26.11.2007

 • Образність, образний лад та емоційність поезії. Представники сучасної поезії. Тенденції, характерні для словесної творчості нинішньої доби. Засоби вираження змісту способом нового поетичного мовлення, спрямованого не до кожного, а до елітарного читача.

  презентация [334,7 K], добавлен 18.01.2014

 • Разработка урока внеклассного чтения по теме "Повесть "Дикий помещик" М.Е. Салтыкова-Щедрина". Использование в произведении гротеска - вида художественной образности, обобщающего жизненные отношения, посредством сочетания реального и фантастического.

  презентация [551,9 K], добавлен 02.05.2014

 • Загальний огляд творчості авторів новітньої української дитячої літератури; жанри, історична тематика, безпритульність. Проблемна творчість Олександра Дерманського. Образ дитинства для Марини Павленко та Сергія Дзюби. Щирість у творах Івана Андрусяка.

  реферат [28,5 K], добавлен 28.02.2012

 • Біографія. Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля". Своїм ідейним змістом, соціально-психологічною насиченістю "Земля" протистоїть сентиментально-ідилічним малюнкам з життя села.

  реферат [16,9 K], добавлен 29.04.2004

 • Культура вірша та особливості мовного світу Білоуса та Федунця. Постмодерністські твори новітньої літератури і мовна палітра авторів. Громадянська, інтимна та пейзажна лірика наймолодшої генерації письменників України. Молочний Шлях у поетичній метафорі.

  реферат [43,0 K], добавлен 17.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.