Іван Франко на сторінках часопису "Slavia Orientalis" (1952-2007)

Динаміка інтересу до постаті Івана Франка в польському квартальнику "Slavia Orientalis", внесок часопису у наукове вивчення й популяризацію спадщини письменника. Обґрунтування потреби створення синтетичної бібліографії польського франкознавства.

Рубрика Литература
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 12.09.2010
Размер файла 40,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ІВАН ФРАНКО НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «SLAVIA ORIENTALIS» (1952-2007) Стаття підготовлена завдяки гранту, отриманому від Каси ім. Йозефа М'яновського (Kasa im. Jozefa Mianowskiego) й можливості наукового стажування при кафедрі україністики Варшавського університету, за що автор статті висловлює щиру подяку цим інституціям.

У статті здійснено спробу простежити динаміку інтересу до постаті І. Франка в польському квартальнику «Slavia Orientalis» за понад 55-річну історію його існування. Стверджується потреба створення синтетичної бібліографії польського франкознавства. До статті додано бібліографічний покажчик франкознавчих публікацій у часопису.

Ключові слова: бібліографія, рецепція, польська франкіана, українсько-польські літературні взаємини.

Постать і творчий доробок Івана Франка доволі широко представлені в польському літературознавстві ХХ століття. Цьому фактові посприяло чимало обставин. Зокрема, активна творча присутність самого Франка в польському літературному процесі останніх десятиліть ХІХ ст.: його ініціативна співпраця з польською пресою («Atheneum», «Glos», «Kraj», «Kurjer Lwowski», «Praca», «Prawda», «Przeglad Spoleczny» тощо) Аспект співпраці Франка з польською періодикою досить докладно висвітлено у працях як українських, так і польських учених. Див., зокрема, розвідки: Возняк М. С. Співробітництво Франка в «Prawdzie» Свєнтоховського // Возняк М. С. З життя і творчості Івана Франка. - К.: Вид-во АН УРСР, 1955. - С. 96-110; Вервес Г. Д. Іван Франко в період співробітництва в газеті «Praca» // Вервес Г. Д. Іван Франко і питання українсько-польських літературно-громадських взаємин 70-90-х років ХІХ ст. - К.: Вид-во АН УРСР, 1957. - С. 35-71; Вервес Г. Д. Участь Івана Франка у польській пресі 80-90-х років ХІХ ст. // Там само. - С. 103-168; Мороз М. О. До питання атрибуції творів І. Франка в газеті «Kurjer Lwowski» // Питання текстології. Іван Франко. - К.: Наук. думка, 1983. - С. 188-216. Першою узагальнюючою польською працею на цю тему була кандидатська дисертація Ґражини Паздро «Kultura i literatura ukrainska w publicystyce Iwana Franki na lamach czasopism polskich», захищена 1975 р. у Варшавському університеті під керівництвом Флоріана Неуважного (зберігається в бібліотеці факультету прикладної лінгвістики Варшавського університету (Biblioteka Wydzialu Lingwistyki Stosowanej UW)). Дослідниця опублікувала в польській пресі й низку статей за проблематикою дисертаційного дослідження. Див.: Паздро Г. Іван Франко і варшавська преса // Український календар (Варшава). - 1976. - C. 109-113; Pazdro G. Motywy i cele wspolpracy I. Franki z «Kurierem Lwowskim» // Studia z Filologii Rosyjskiej i Slowianskiej. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979. - T. 4: Literaturoznawstwo. - S. 115-121; Pazdro G. Wspolpraca Iwana Franki z petersburskim «Krajem» // Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta litteraria. - 1980. - [T.] VI. - S. 185-209; Pazdro G. Iwan Franko krytyk i historyk teatru ukrainskiego w Galicji (na materialach opublikowanych w prasie polskiej) // Studia z Filologii Rosyjskiej i Slowianskiej. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. - T. 9: W kregu tradycji i wspolczesnosci literatur slowianskich. - S. 93-103.; продуктивна діяльність як літературного критика та інтерпретатора художнього доробку провідних польських письменників (Адама Міцкевича, Марії Конопницької, Юліуша Словацького, Болеслава Пруса та ін.) На цю тему в українському літературознавстві написано десятки розвідок (див., зокрема: Іван Франко: Бібліографічний покажчик. 1956-1984 / Упор. М. О. Мороз. - К.: Наукова думка, 1987. - С. 315-319). Польською мовою було видано окрему монографію (Kuplowski M. Iwan Franko jako krytyk literatury polskiej. - Rzeszow: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie, 1974. - 191 s.), а також упорядковано тематичну хрестоматію (Franko I. O literaturze polskiej / Wyboru dokonal i opracowal M. Kuplowski. - Krakow: Wydawnictwo Literackie, 1979. - 302, [1] s., portr. - (Biblioteka Studiow Literackich / Pod red. H. Markiewicza).). ; зрештою, особисті (творчо-ділові й товариські) контакти з чільними постатями польської словесності (Елізою Ожешко, Яном Каспровичем, Болеславом Вислоухом та ін.) Cеред останніх публікацій на цю тему див.: Weretiuk O. Iwan Franko o Janie Kasprowiczu; tl. z ukr. Magdalena Hornung // Przeglad Wschodni. - 1994. - T. III, z. 3 (11). - S. 561-566; Корнійчук В. Перехресні стежки Івана Франка і Яна Каспровича // Porownanie jako dowod. Polsko-ukrainskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999 / Red. nauk. Boguslaw Bakula; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. - Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. - S. 136-140. - (Seria: Literaturoznawstwo porownawcze; nr 2).. Поряд із об'єктивною зацікавленістю доробком Франка в Польщі, розробці франкознавчої тематики значно прислужилася й наявність серед польських учених таких дослідників-ентузіастів української літератури, як Мар'ян Якубець, Миколай Купльовський, Флоріан Неуважний, Ярослав Грицков'ян, Стефан Козак, Ґражина Паздро й ін.

Протягом усього минулого століття на сторінках численних (й нерідко малодоступних нині) польських періодичних видань з'являлися переклади Франкової поезії та окремі статті, присвячені його життю й творчості. Проте зорієнтуватися в цьому масиві розпорошених франкознавчих праць доволі складно, насамперед - через відсутність як в українському, так і в польському літературознавствах синтетичних бібліографічних опрацювань польської франкіани Щоправда, деякі вітчизняні бібліографічні покажчики включали окремі опубліковані в Польщі франкознавчі розвідки, однак доробок польського франкознавства вони відбивають лише частково. Так, приміром, уже згадана бібліографічна праця М. Мороза за 1956-1984 рр. (Київ, 1987) охоплює близько 60-ти польських джерел; її хронологічне продовження (Іван Франко. Бібліографічний покажчик творів і критичної літератури. 1986-1988 / Упор. М. О. Мороз // Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986 р.): У 3-х кн. - К.: Наук. думка, 1990. - Кн. 3. - С. 55-89) - тільки 8 позицій; а найновіший франкознавчий бібліографічний покажчик (Луцишин О., Мороз М. Сучасне франкознавство (1988-2005): Бібліографічний покажчик видань творів Івана Франка і літератури про нього. - Львів, 2007) - лише близько 20-ти покликань. На жаль, не рятують справи (проте заслуговують на окрему відзнаку) й бібліографічні напрацювання польських учених. Так, іще на початку 1950-х років бібліографи варшавської Національної бібліотеки підготували покажчик польських перекладів, польськомовних творів і критичної літератури про Франка в Польщі - від прижиттєвих видань і до 1953 р. - загалом 1296 позицій (машинопис зберігається в інформаційному відділі Національної бібліотеки у Варшаві). Праця, більшість позицій якої була почерпнута з попередніх бібліографій і не перевірена de visu, на жаль, багато в чому повторювала наявні на той час покажчики українського франкознавства. Але вона по-своєму цікава як перша спроба узагальнити польськомовний доробок Франка та рецепцію письменника в Польщі. 57 франкознавчих позицій містить «Bibliografia przekladow i polskiej ukrainistyki literackiej za lata 1945-1985», що її уклав Ярослав Грицков'ян (Див.: Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta litteraria. - 1990. - [T.] ХІI. - S. 161-231). На жаль, цінна з погляду франкознавчого бібліографування праця також побудована переважно на підставі вторинних (вочевидь, не завжди перевірених з автопсії) джерел, а тому містить деякі неточності. Найґрунтовніший на сьогодні огляд рецепції Франка в польському літературознавстві, - починаючи від перших прижиттєвих відгуків і завершуючи сучасними інтерпретаціями, - здійснив Флоріан Неуважний у своїй передмові до видання вибраної лірики поета (Iwan Franko. Wybor poezji / Oprac. Florian Nieuwazny. - Wroclaw; Warszawa; Krakow: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich, 2008. - CXCIV, 298 s. - (Biblioteka Narodowa. Nr 257. Seria II).). Польський дослідник не ставив за мету вичерпність бібліографічних згадок (що пояснюється науково-популярним характером видання), а тому в огляді враховано лише вибрані франкознавчі публікації - переважно до 1980-х років). Тож, сприйняття постаті Франка в Польщі за останні десятиліття залишається найуразливішим місцем сучасної бібліографії польського франкознавства. . А отже, розмаїта польська рецепція одного з найвидатніших українських майстрів слова й донині залишається для вітчизняних дослідників значною мірою невідомою, принаймні вичерпно осягнутою її вважати однозначно не можна Прикре свідчення того - низький індекс покликань на польські праці в розвідках багатьох українських франкознавців. Показово, що навіть у деяких найсучасніших статтях, які порушують проблематику польських контекстів Франкової творчості, наявні покликання виключно на монографії понад тридцятилітньої (!) та понад п'ятдесятилітньої (!!!) давності: М. Якубця «Iwan Franko» (Варшава, 1958) та М. Купльовського «Iwan Franko jako krytyk literatury polskiej» (Жешув, 1974). . Та й польські україністи - усе через ту ж недостатню бібліографічну забезпеченість - не набагато краще від своїх українських колег поінформовані про розвиток франкознавства на власних теренах, схильні оцінювати його стан радше скептично, аніж оптимістично.

Тому завдання укласти підсумкову бібліографію польської (та й загалом української та зарубіжної) франкіани задля дальшого поступу франкознавчої науки видається одним із першочергових. Бо не враховуючи доробок наших зарубіжних колег, вітчизняне франкознавство буде приречене тупцювати на місці й вдиратися часом в уже давно відчинені двері. Адже ні для кого не є секретом, що літературна бібліографія, яку сучасні підручники з теорії літератури скромно трактують як допоміжну галузь літературознавства, це - без перебільшення - своєрідні альфа й омега формування нового наукового знання; це - початок і, водночас, підсумок будь-якого наукового дослідження. Наскільки його висновки будуть повними, вірогідними й своєчасними, значною мірою залежить саме від бібліографії. Звичайно, зарубіжні публікації - навіть узяті у своїй сукупності - навряд чи кількісно перевершать те, що виходило й виходить про Франка в Україні. Та все ж вони обіцяють істотно розширити джерельну базу франкознавства й збагатити наші уявлення про деякі малодосліджені в Україні аспекти творчості митця. Пропонована стаття має наблизити бодай на крок до цієї мети.

Квартальникові «Slavia Orientalis» (у 1952-1956 рр. виходив під назвою «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego») справедливо належить одне із чільних місць у презентації Франкової творчості в Польщі. Часопис, вік якого налічує понад 55 років, є одним із найдавніших і найавторитетніших у світі славістичних періодичних видань. Серед уміщених у ньому матеріалів - статті, літературно-критичні рецензії й огляди, бібліографічні опрацювання, зосереджені довкола проблем східнослов'янських лінгвістики, літературознавства й фольклористики. Невипадково один з авторів і секретарів журналу - Зиґмунт Збировський - назвав його «візитівк[ою] східнослов'янських досліджень у Польщі» [5; 3]. Точніше було б назвати квартальник «візитівкою польської русистики», адже саме їй належали панівні позиції як на сторінках часопису, так і загалом у польському слов'янознавстві, що цілком закономірно з огляду на тривалі заохочення розвитку дисципліни за часів ПНР і - за інерцією - пізніше. Проте не останню роль відіграв польський журнал і для піднесення на вищий щабель літературознавчої україністики. Зокрема, за кількістю опублікованих на його сторінках франкознавчих матеріалів протягом усієї історії існування журналу його сміливо можна назвати лідером серед інших славістичних видань й поставити в один ряд із такими суто українознавчими (щоправда, значно «молодшими») польськими часописами, як «Biuletyn Ukrainoznawczy», «Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze» тощо.

У різний час головними редакторами квартальника були: Самуель Фішман, Мар'ян Якубець, Антоніна Обрембська-Яблонська, Базилі Бялокозович та Луціан Суханек. До 1992 р. часопис виходив у Варшаві, од 1993 р. видавався у Кракові, а од 2008 р. - знов у Варшаві, стало залишаючись виданням Комітету слов'янознавства Польської академії наук. Серед численних публікацій «Slavii Orientalis» допомагають зорієнтуватися бібліографічні покажчики до нього, укладені його співробітниками й уміщені на сторінках самого квартальника. Перший із них - за 1952-1986 роки - уклав Зиґмунт Збировський [2] упорядником другого, що охоплює наступні 8 років (1987-1994), виступив Анджей Дудек [3]. Значно полегшуючи пошук статей на різні теми, покажчики, на жаль, через брак анотацій не надають вичерпного уявлення про всі вміщені в ньому франкознавчі матеріали. Таке уявлення може дати лише наскрізне опрацювання квартальника - від номера до номера.

Уперше ім'я Івана Франка на сторінках часопису «Slavia Orientalis» з'явилося 1953 року й відтоді раз у раз зринало у зв'язку з розглядом найрізноманітніших проблем та постатей українського літературного процесу останньої третини ХІХ - початку ХХ ст.

Першою ґрунтовною статтею на франкознавчу тематику в журналі, який тоді ще мав назву «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego», була розвідка Я. Козловського «Іван Франко й польський робітничий рух у Галичині 1870-1880-х років» (див. поз. №2 додатку). Проблематиці зв'язків Франка з польськими робітничими колами та співпраці зі львівською пресою ХІХ ст. (зокрема, «Przegladem Spolecznym», «Kurjerem Lwowskim», «Ruchem Literackim», «Przyjacielem Ludu») було присвячено й дві статті К. Дуніна-Вонсовича: «Публіцистика Івана Франка в народницькій пресі Галичини» (відповідно поз. №3) та «Участь Івана Франка в польському народному русі в Галичині» (поз. №6).

Справді знаковою для польського франкознавства подією став вихід 1-го номеру часопису за 1958 р. У ньому було зібрано матеріали присвяченої Іванові Франкові ювілейної сесії у Варшаві, що її у квітні 1957 р. організували Комітет слов'янознавства ПАН спільно з Польсько-радянським інститутом. За словами польського україніста Флоріана Неуважного, саме ця сесія дала початок польському франкознавству [4; CLXXIV]. Окрім того, вона вперше показала велике розмаїття підходів до Франкової спадщини, про що свідчить тематика опублікованих у «Slavii Orientalis» статей: «Іван Франко як перекладач Міцкевича» Е. Анчевської (поз. №5); «Роль і значення Івана Франка в історії польсько-українських літературних взаємин» Г. Вервеса (поз. №11); «Внесок Івана Франка в польську етнографію» Е. Карвота (поз. №8); «Значення Івана Франка для слов'янських літератур» Є. Кирилюка (поз. №9); «З неопублікованого листування Івана Франка з Адамом Вісліцьким» С. Маковського та Т. Шишка (поз. №10); «Про програму досліджень творчості Івана Франка» М. Якубця (поз. №7).

Через брак місця не зупинятимемося на кожній із цих статей, хоч вони на те заслуговують. Відзначимо лише, що для подальшого розвитку франкознавчої науки в Польщі, найціннішою серед них, напевне, була остання. Її автор - визначний польський славіст М. Якубець, за словами Ф. Неуважного, відіграв «...ключову роль у засадничому обґрунтуванні наших обов'язків щодо Франка», «...представив багато дослідницьких тем, що стосуються зв'язків великого Українця з польською літературою і культурою» [4; CLXXIV].

Численні публікації післяювілейного періоду справді викликали інтерес до постаті Франка-письменника й ученого, стимулювали розвиток польського франкознавства в наступні десятиліття. Зокрема, й на сторінках «Slaviі Orientalis», де, як можемо переконатися, домінує окреслена проблематика. Проте не тільки українсько-польські культурні та літературні зв'язки були предметом розгляду авторів видання. Уже наступна публікація самого М. Якубця «Іван Франко і Ватрослав Ягич» (поз. №13) стосувалася творчих взаємин двох видатних славістів. Питання українсько-німецьких літературних зв'язків порушив також у своїй публікації «Оригінальна німецька літературна творчість Івана Франка» М. Цєсля (поз. №20).

У 1960-х рр. з франкознавчими публікаціями в «Slaviі Orientalis» настало певне затишшя. Але вже в наступне десятиліття на сторінках квартальника починають з'являтися статті польського франкознавця М. Купльовського, в яких знову переважає польсько-українська проблематика та рецепційно-оцінкові аспекти. Назви говорять самі за себе: «Франко і Каспрович» (поз. №19); «Іван Франко про творчість Марії Конопницької» (поз. №21). Наприкінці 1980-х рр. з'явилася ще одна його франкознавча публікація - «Слов'янські древності в інтерпретації Івана Франка» (поз. №26).

На жаль, тривалий час на підходах до творчого доробку Франка позначалася ідеологічна упередженість квартальника, зумовлена, вочевидь, його підпорядкуванням Комітету слов'янознавства ПАН. Так, показовим видається, зокрема, висновок І. Денисюка, зроблений, щоправда, на підставі аналізу монографії М. Купльовського 1974 р., окремі розділи якої публікувалися й на сторінках «Slaviі Orientalis»: «...його (тобто, М. Купльовського. - Л. К.) концепція Франка-критика та кардинальних проблем українсько-польських відносин суттєво не відрізняється від положень радянського літературознавства» [1; 107].

До початку 1980-х років відносяться ще дві розвідки дослідників польсько-українських взаємин - Теоктиста Пачовського [«Мар'ян Якубець - дослідник життя і творчості Івана Франка» (поз. №24)], присвячена доробку польського україніста, що його монографія «Іван Франко» (Варшава, 1958) була першою виданою в ПНР популярною монографічною франкознавчою працею. А також стаття українського полоніста Г. Вервеса - «Слов'янські літератури й Захід у революційно-демократичній концепції Т. Шевченка й І. Франка (До постановки питання)» (поз. №23).

Помітно поменшало франкознавчих публікацій на сторінках «Slavii Orientalis» у 1990-х рр. Серед спеціально присвячених Франкові тут, власне, знаходимо тільки рецензію Володимира Вільчинського на перше видання (Київ, 1993) книжки О.С. Забужко «Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період» (поз. №29).

Натомість у ці роки з'являються статті, в яких франкознавчі питання не становлять головного предмету досліджень, а порушуються принагідно. Так, Франковій рецепції творчості С. Пшибишевського присвячено декілька сторінок в огляді Надії Гергало «З історії російсько-українських зв'язків Станіслава Пшибишевського» (поз. №31). Про оцінку Франком праць М. Возняка та вплив Франка на його історико-літературну діяльність йдеться в розвідці Любомира Пушака «До проблеми пошуків наукового синтезу історії української літератури (Михайло Возняк)» (поз. №30). А Володимир Вільчинський у статті «Часопис «Літературно-науковий вістник» у 1898-1906 роках і українська національна ідея» (поз. №28) висвітлює принагідно деякі аспекти редакторської діяльності Франка у згаданому журналі.

Другою половиною 2007 р. датується одна з найостанніших натепер публікацій на сторінках часопису - розвідка Ярослави Конєвої «Концепт жіночої долі у фольклористичній теорії Івана Франка» (поз. №32).

Окремо варто згадати про вміщені на сторінках квартальника рецензії на праці, присвячені творчості й суспільно-політичній діяльності І. Франка. Найпершою з них була рецензія М. Якубця під назвою «Іван Франко - український поет і революціонер» на однойменну монографію словацького україніста Мікулаша Неврлого, що вийшла 1952 р. у Празі (поз. №1).

Працю Ельжбети Горнової «Український поступовий табір і його співпраця з польськими лівими силами в Галичині. 1876-1895» (Вроцлав, 1968) відзначив у своєму відгуку К. Дунін-Вонсович. Рецензент, зокрема, наголосив на окремих моментах політичної та публіцистичної діяльності Франка на ниві українсько-польської співпраці, висвітлених у згаданій монографії (поз. №18).

За три роки по виході ґрунтовної праці М. Купльовського «Іван Франко як критик польської літератури» (Жешув, 1974) у розділі рецензій з'явився польський відгук на неї, який належав перу Ельжбети Вишневської (поз. №22). Цікаво, що українська рецензія на це ж видання, автором якої був І. Денисюк, була опублікована майже одночасно з польською - того ж 1977 р. [Див.: 1].

Осібну групу рецензій журналу «Slavia Orientalis» становлять відгуки на видання, які з'являлися в УРСР. Зокрема, увагу польських рецензентів (М. Якубця, С. Козака, Е. Вишневську, А. Середницького) привернули такі монографії і збірники (у хронологічному порядку): Іван Франко. Статті і матеріали. - Зб. восьмий. - Львів, 1960 (поз. №14); І. Журавська. Іван Франко і зарубіжні літератури. - Київ, 1961 (поз. №16); Іван Франко. Бібліографія творів 1874-1964 / Склав М. Мороз. - Київ, 1966 (поз. №17); І. І. Басс, А. А. Каспрук. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях. - Київ, 1983 (поз. №25); Г. Вервес. Польська література і Україна. Літературно-критичні нариси. - Київ, 1985 (поз. №27). Автор останньої - А. Середницький - прорецензував, зокрема, вміщені у книзі українського вченого нариси про Франка («Іван Франко: Спроба синтезу», «Франкова Беатріче»).

До цих же матеріалів можна долучити й інформаційну замітку М. Якубця «Загальна сесія Академії наук УРСР, присвячена сотій річниці з дня народження Івана Франка (1856-1956)» (поз. №4). Автор ставить до відома польську громадськість про заходи з ушанування пам'яті письменника, які відбулися з нагоди 100-річчя з дня його народження в Києві та Львові. На сторінках «Slaviі Orientalis» є багато інших, дрібніших згадок про постать і творчість автора «Мойсея». Найчастіше зринали вони у зв'язку з обговоренням уміщених в рецензованих українських працях франкознавчих матеріалів або покликаннями на багатий науковий доробок Франка-вченого.

З огляду на сказане напрошується висновок про вагомий внесок часопису «Slavia Orientalis» у наукове вивчення й популяризацію спадщини Івана Франка в Польщі. На його сторінках з'явилося понад 30 публікацій, що прямо чи опосередковано стосуються особи й творчості українського письменника. Більшість із них опубліковано польською мовою й належить перу польських дослідників-україністів (М. Якубця, К. Дуніна-Вонсовича, М. Купльовського, Е. Вишневської, С. Козака та ін.). Певне пожвавлення внесла в нього й участь українських дослідників (Г. Вервеса, Є. Кирилюка, Т. Пачовського та ін.), що засвідчило тісну співпрацю польських і українських науковців.

Порушена у статті проблема є частиною ширшої, багатограннішої теми - проблеми сприйняття творчості І. Франка в Польщі загалом. Не вичерпають її цілком і мандрівки сторінками інших польських славістичних або україністичних часописів («Biuletyn Ukrainoznawczy», «Studia Polono-Slavica-Orientalia», «Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze», українськомовних видань «Наше слово», «Наша культура», «Український календар»). Проте такі екскурси обіцяють збагатити наше уявлення про обшир франкознавчих зацікавлень зарубіжних науковців, а також служитимуть путівником по джерелах сучасного зарубіжного франкознавства, підґрунтям для подальших досліджень багатої спадщини Франка.

Література

1. Денисюк І. Ґрунтовне дослідження про Франка-критика польської літератури [Kuplowski M. Iwan Franko jako krytyk literatury polskiej. Rzeszow, 1974] [Рецензія] // Укр. літературознавство. - 1977. - Вип. 28. - С.106-111.

2. Bibliografia «Slavii Orientalis» za lata 1952-1986 / Oprac. Zygmunt Zbyrowski // Slavia Orientalis. - 1987. - R. XXXVI. - №1-2. - S.63-189.

3. Bibliografia zawartosci kwartalnika «Slavia orientalis» w latach 1987-1994 w ukladzie alfabetyczno-dzialowym / Oprac. Andrzej Dudek // Slavia Orientalis. - 1994. - R. XLIII. - №4. - S.581-613.

4. Franko I. Wybor poezji / Oprac. Florian Nieuwazny. - Wroclaw; Warszawa; Krakow: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich, 2008. - CXCIV, 298 s. - (Biblioteka Narodowa. Nr 257. Seria II).

5. Zbyrowski Z. Wizytowka badan wschodnioslowianskich w Polsce // Slavia Orientalis. - 1987. - R. XXXVI. - №1-2. - S.3-62.


Подобные документы

 • Духовний доробок та широта творчого діапазону видатного українського письменника Івана Франка. Спроби створення бібліографії з франкознавства. Пам’ятка читачеві "Іван Якович Франко". Дослідження спадщини Франка напередодні його 100-літнього ювілею.

  реферат [21,7 K], добавлен 27.01.2010

 • Життєві віхи життя Івана Франка. Документи до історії докторату Івана Франка. Життєпис письменника. Біографія Івана Франко. Пробудження національної гідності та поступ до омріяної незалежності. Відповідальність перед майбутніми поколіннями.

  реферат [358,9 K], добавлен 21.10.2006

 • Місце видатного українського письменника, поета, філософа Івана Франка в українському національному русі, розвитку української культури, соціально-політичної та філософської думки. Роки життя та навчання. Літературна та просвітницька діяльність.

  презентация [534,1 K], добавлен 09.12.2013

 • Біографія та творчість відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Перші літературні твори. Історична повість "Захар Беркут": образ громадського життя Карпатської Русі в XIII столітті.

  презентация [294,5 K], добавлен 02.11.2014

 • Короткий нарис життя та творчості відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Роль Франка в формуванні національної культурної свідомості народу. Філософські та естетичні погляди письменника.

  курсовая работа [95,8 K], добавлен 18.10.2009

 • Вплив видатного українського письменника Івана Франка на розвиток літературно-мовного процесу. Теоретичні та методологічні засади дослідження метафори й метонімії. Метафора та метонімія як засоби змалювання Івана Вишенського в однойменній поемі І. Франка.

  курсовая работа [65,0 K], добавлен 24.07.2011

 • Шкільні роки письменника, успіхи в навчанні. Перші твори Франка, їх тематика та ідеї. Участь поета в громадському житті країни, видання книжок. Літературна спадщина Івана Франка, найвідоміші твори та збірки. Увічнення пам'яті великого українського поета.

  презентация [3,6 M], добавлен 20.03.2014

 • Ранні роки Івана Франка. Шкільна та самостійна освіта. Перші літературні твори. Арешт письменника за звинуваченням у належності до таємного соціалістичного товариства. Періоди творчості Франка. Останнє десятиліття життя. Творча спадщина: поезія та проза.

  презентация [2,6 M], добавлен 18.04.2013

 • Іван Франко - поет, прозаїк, драматург, критик й історик літератури, перекладач і видавець. Коротка біографія, становлення письменника. Сюжети, стиль і жанрове різноманіття творів письменника. Франко - майстер соціально-психологічної та історичної драми.

  презентация [6,1 M], добавлен 09.11.2015

 • Кінець ХІХ ст. – поч. ХХ ст. – період зближення національних літератур України і Польщі. Критичні оцінки Івана Франка щодо творчості Юліуша Словацького. Висновки І. Франка про польську літературу. Українська школа романтиків в польській літературі.

  дипломная работа [67,8 K], добавлен 15.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.