Загальні вимоги до організації охорони праці

Дослідження системи правових, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров`я і працездатності людини. Аналіз правил організації робочого місця та відповідальності за порушення вимог законодавства.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.12.2010
Размер файла 27,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Загальні вимоги до організації охорони праці

Згідно закону України «Про охорону праці» від 21.11.02 року № 229-ІV охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров`я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов`язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

- розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

- забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- організовує проведення аудиту охорони праці;

- розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях;

- здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров`я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров`я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.

Працівник, який за станом здоров`я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток [40].

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації.

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов`язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов`язаний замінити їх за свій рахунок.

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду та за згодою батьків.

Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов`язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час не допускається [31].

На підприємстві кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Державне управління охороною праці здійснюють:

- Кабінет Міністрів України;

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

- міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві, державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Отже, можна зазначити, що трудові відносини в Україні регулюються з точки зору охорони праці наступними документами: Законом України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю України, Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Найбільшого захисту потребують неповнолітні, жінки та інваліди. Відповідальність за стан охорони праці на підприємстві покладається на роботодавця (керівника, власника підприємства). Він повинен забезпечити нормальні здорові умови для праці та вжити заходів щодо недопущення нещасних випадків на фірмі.

2. Особливості охорони праці на підприємстві

працездатність гігієнічний робоче правовий

Керівник для правильної організації охорони праці на підприємстві керується Законом України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю та іншими законами і нормативними актами. На фірмі розробляються та впроваджуються накази і розпорядження, призначені для оптимізації охорони праці та недопущення виробничих травм, нещасних випадків.

На підприємстві працюють сім чоловік. Тривалість робочого дня складає вісім годин при п`ятиденному робочому тижні. Графік роботи: з 8:30 до 17:30год. Перерва на обід: з 12:30 до 13:30год.

Усі працівники мають право на 24-денну оплачувану щорічну відпустку. При виході у відпустку робітникам надається фіксована матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі 250,00 грн. Неповнолітнім дітям працівників фірма щороку видає путівки до таборів відпочинку. Також, у разі хвороби їм оплачують лікарняні у розмірі, передбаченому чинним законодавством.

Функцію служби охорони праці за сумісництвом виконує юрист підприємства. Вона пройшла відповідну підготовку та в повній мірі виконує свої обов`язки щодо роботи за сумісництвом.

Підприємство повністю забезпечене приміщеннями. В умовах великої концентрації комп`ютерної техніки площа на один персональний комп`ютер становить 7,5 квадратних метра (нормою є 6 квадратних метрів). У кожного працівника є власне чітко виражене місце роботи: стіл; м`який стілець, який обертається та має різні кути нахилу, в залежності від потреб користувачів; комп`ютер з рідкокристалічним монітором.

На є санвузол та власна кухня розміром 10 квадратних метрів. Тут розташовані: холодильник, мікрохвильова піч, кулер для води, набір посуду, стіл, м`які стільці, маленький телевізор. Для працівників підприємство придбає воду «Моршинська» та натуральний мед.

Систематично керівник проводить (за бажанням робітників) виїзди на природу, які пропагують здоровий спосіб життя. Під час таких заходів відбуваються спортивні змагання, колективні ігри.

Також, керівництво за рахунок коштів підприємства фінансує спортивні гуртки, в яких приймають участь підлеглі: футбол, фітнес, басейн, масаж.

За допомогою вищевказаних методів в колективі фірми склалися дружні відносини, що не може не вплинути на господарську діяльність підприємства. Працівники стали допомагати один одному та відстоювати інтереси колег у відносинах з контрагентами. До того ж, зменшилися витрати на оплату лікарняних, так як кількість хвороб скоротилася.

Можна зробити висновок, що правильна та раціональна організація охорони праці на підприємстві зміцнить колектив та допоможе запобігти нещасним випадкам і професійним захворюванням, що потенційно зменшить витрати підприємства.

Так як підприємство є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах, то воно зобов`язане вести податковий облік у повному обсязі. Це значить, що у підприємства в процесі господарської діяльності виникають податковий кредит та податкове зобов`язання.

Податковий кредит - сума, яка підлягає поверненню з бюджету платнику податку на додану вартість.

Податкове зобов`язання - сума ПДВ, яку підприємство повинне заплатити до бюджету.

Здійснюючи господарську діяльність підприємство отримує доходи та здійснює витрати. В податковому обліку існують поняття валових доходів та валових витрат.

Валовий дохід - загальна сума доходу платника податку на прибуток від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Валові витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

З метою правильної організації податкового обліку на ТОВ «Укрпродукт Логістикс» ведуться Книга обліку валових доходів та Книга обліку валових витрат.

Облік в Книзі валових доходів ведеться за двома подіями за кожною господарською операцією.

Основним принципом ведення Книги валових доходів є аналітичний облік операцій, пов`язаних з їх виникненням, та повне їх розшифрування.

Розшифрування операцій містить: опис і дату здійснення господарської операції, номер документа, на підставі якого зроблений запис до Книги обліку валових доходів, назву контрагента - фізичної або юридичної особи, суму, яку відносять до складу валових доходів підприємства, суму податку на додану вартість.

Підставою для виникнення валових доходів за датою зарахування грошових коштів на поточний рахунок платника є виписка банку з руху грошових коштів, при надходженні грошових коштів в касу підприємства - прибуткові касові ордери. При виникненні валових доходів в момент надання послуг підтвердженням будуть акти наданих послуг.

Розшифрування другої події повинно містити: дату здійснення господарської операції, документ, на підставі якого зроблений запис до Книги обліку валових доходів, опис господарських операцій, суму операцій, яка не відноситься до складу валових доходів, а списується в погашення заборгованості. Сума, віднесена в погашення боргу, а також сума заборгованості на початок звітного періоду, вказується без суми податку на додану вартість.

Сума ПДВ вказується при здійсненні першої події і повинна відповідати сумі, відображеній в регістрах бухгалтерського обліку по кредиту субрахунку 641 «Розрахунки за податками» або по кредиту субрахунку 643 «Податкові зобов`язання».

Книга обліку валових витрат ведеться за двома подіями, в ній робиться повне розшифрування першої події, а саме: дата виникнення; документ, на підставі якого зроблений запис; назва контрагента - постачальника, підрядника; зміст господарської операції; сума, яка включається до складу валових витрат в звітному періоді; сума податку на додану вартість, яка зазначена постачальником у податковій накладній. Сума ПДВ повинна відповідати сумі, яка відображена в регістрах бухгалтерського обліку в графі звітного періоду по дебету субрахунку 641 «Розрахунки за податками» або субрахунку 644 «Податковий кредит».

По другій, балансуючій події, також робиться розшифрування події, що завершується. Записи в Книзі обліку валових витрат здійснюються аналогічними записами в Книзі обліку валових доходів.

Графа, яка відображає заборгованість, поділяється на дві графи: «По сплачених витратах» і «По товарах, роботах, послугах отриманих».

Книга обліку валових витрат - регістр, який слугує для накопичення господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на [28].

Згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 20.10.2005 р. № 3235-ІV платник податку - покупець зобов'язаний збільшити валові доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій:

а) або 90-й календарний день від дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором або визнаною претензією;

б) або 30-й календарний день від дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Так як, в процесі господарської діяльності отримує прибуток, то це значить що постійно виникає податкове зобов`язання. Тобто, фірма сплачує суму такого зобов`язання і податок на прибуток підприємств у розмірі 25 % від чистого доходу.

Крім основних сплачує й інші податки: комунальний податок, збір на обов`язкове державне пенсійне страхування, інші збори на соціальне страхування, місцеві податки.

На створено чітку систему управлінського обліку. Управлінський облік, використовуючи зовнішню та внутрішню інформацію, забезпечує різноманітні потреби не тільки процесу надання послуг, а й управління дослідженнями та інших функцій бізнесу. Він здійснює аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, розробляє методи отримання, збору інформації про вирішальні фактори успіху: якість, інновації, час тощо.

Під управлінським обліком розуміють процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині підприємства [27].

Керівник разом з головним бухгалтером розробили систему управлінського обліку розрахунків з покупцями та замовниками, яка повинна виконувати наступні функції:

1) інформаційна - забезпечення керівників усіх рівнів управління інформацією, яка необхідна для поточного планування розрахунків з покупцями та замовниками, контролю обліку розрахунків з дебіторами і прийняття оперативних управлінських рішень;

2) комунікаційна - формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунікаційного зв`язку між рівнями управління і різними структурними підрозділами одного рівня;

3) контрольна - оперативний контроль в і оцінка результатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства в цілому в досягненні мети;

4) прогнозна - перспективне планування і координування розвитку підприємства в майбутньому на підставі аналізу і оцінки фактичних результатів діяльності.

Для функціонування системи управління на підприємстві створено єдину інформаційну систему «1С: Бухгалтерія 7.7.». Дана програма призначена для накопичення, обробки, узагальнення та створення звітів, у тому числі й управлінських. Для контролю обліку розрахунків з покупцями та замовниками керівник розробив ряд звітів, за допомогою який здійснюється аналіз та відбір покупців.

З вищезазначеного можна сказати, що від правильності ведення податкового і управлінського обліку розрахунків з покупцями та замовниками залежить стабільність підприємства в майбутньому та еластичність у постійних змінах ринкових ситуацій.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Фонди охорони праці.

  реферат [13,7 K], добавлен 13.11.2004

 • Сукупність норм і правил, що встановлюють засоби запобігання небезпечним та шкідливим для здоров’я людини факторам. Вимоги щодо створення здорового виробничого середовища. Комплекс санітарно-гігієнічних заходів по збереженню здоров’я працівників.

  статья [32,2 K], добавлен 17.08.2017

 • Особливості санітарно-гігієнічних умов праці в зазначеному відділі банку. Визначення достатності природного освітлення. Аналіз параметрів, що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в приміщенні банку і депозитному відділі. Безпека робочого місця.

  контрольная работа [212,4 K], добавлен 11.09.2010

 • Аналіз законодавчих актів та основних положень законодавства України про працю і охорону праці: охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Положення про медичний огляд працівників. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці.

  реферат [27,8 K], добавлен 28.06.2010

 • Визначення міри впливу на організм людини фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних чинників виробничого середовища. Оцінка санітарно-гігієнічних умов праці. Розробка гігієнічних нормативів та вимог до виробництв, гігієнічна паспортизація.

  реферат [16,4 K], добавлен 21.06.2015

 • Характеристика діяльності організації "Агрофірма Евріка" та загальний стан охорони праці на підприємстві. Аналіз умов праці головного технолога. Повітря робочої зони та мікрокліматичні параметри, оцінка шуму в робочій зоні та освітлення робочого місця.

  практическая работа [65,5 K], добавлен 14.04.2014

 • Аналіз трудового процесу, організаційно-технічного оснащення і обслуговування робочих місць. Санітарно-гігієнічні умови праці на підприємстві. Оцінка організації праці токаря, виявлення недоліків, аналіз ефективності зміни планування робочого місця.

  курсовая работа [105,3 K], добавлен 08.01.2012

 • Визначення понять "безпека праці" і "здоров'я персоналу". Аналіз страхових нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві в Україні. Основні напрямки, види та принципи державної політики в галузі безпеки праці і здоров'я персоналу.

  курсовая работа [779,8 K], добавлен 05.05.2013

 • Організація охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах. Догляд та технічний контроль за будівлею, ігровими майданчиками та територією. Відповідальність працівників за збереження життя і здоров'я дітей і попередження захворювань.

  методичка [19,3 K], добавлен 24.11.2010

 • Характеристика мотивації організації роботи з охорони праці, перелік необхідних документів. Аналіз посадових інструкції працівників. Роль профспілкового комітету в цій галузі. Забезпечення належної організації виконання окремих нормативно-правових актів.

  реферат [36,3 K], добавлен 14.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.