Норми і джерела міжнародного права

Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.01.2011
Размер файла 43,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

міжнароджне право державна угода

ВИСНОВКИ

Міжнародне право, як і внутрішньодержавне право, складається з юридичних норм. Під нормою міжнародного права розуміється правило поводження, що признається державами й іншими суб'єктами міжнародного права в якості юридично обов'язкового.

Тому що міжнародне право розвилося зі звичаю, що й у даний час не втратив свого значення, норми міжнародного права поділяються на дві групи: норми звичаєвого права і норми, що виникли в результаті узгодження воль держав. Остання група норм міжнародного права займає в його нормативному масиві значне місце, тому що, поступаючись об'єктивним вимогам стабільності міжнародного права, однозначності у визначенні прав і обов'язків учасників міжнародних відносин, договірні норми витиснули норми звичаєвого права.

У процесі створення договірних норм міжнародного права знаходить свій прояв марксистська теорія узгодження воль держав, що лежала в основі радянської доктрини міжнародного нормотворення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року: Українська правнича фундація. - К., 1996. - 63 с.

2. Статут Організації Об'єднаних Націй // Организация Объединенных Наций: сборник документов - М., Наука, 1981

3. Загальна декларація прав людини вiд 10.12.1948 року// www.rada.gov.ua

4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року// www.rada.gov.ua

5. Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату від 9.05.1992 року, ратифікована Законом України N 435/96-ВР від 29.10.96,// ВВР, 1996, N 50, ст.277

6. Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права. Императивные нормы. -- Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1982 - 406 ст.

7. Баймуратов М.О. Міжнародне право. - Х.: Одіссей, 2001. - 672 с.

8. Гурковський В.І. Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної безпеки // Науково-практичний журнал «Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)» - 2001 - № 4 - ст. 51

9. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. - М.: Наука, 1988. - 192 с.

10. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право - К., «Юрінком-Інтер», 2000. - 640 с.

11. Игнатенко Г.В. Международное и советское право: проблемы взаимодействия правовых систем // Сов. государство и право. -- 1985. -- № 1. -- С. 73 - 86

12. Камінський А. Основи міжнародних відносин - Л., ЛНУ ім. І.Франка, 2001

13. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. -- M.: Спарк, 1997 - 332 ст.

14. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика : Автореф. дис. д. ю. н. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 26 ст.

15. Міжнародне публічне право / Під редакцією Г. О. Анцелевича.- К.: Алерта, 2005. -424 с

16. Международное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. - М.: Юристъ, 2001. - 928 с.

17. Парахонський Б.О. Міжнародне право, геополітика та національна безпека// "Стратегічна панорама" №1-2, 1999

18. Туниця Ю. Щодо ідеї глобального правового акта екологічної безпеки і сталого розвитку //"Територія. Сталий розвиток". Випуск №1, 2003 рік

19. Тускоз Ж. Міжнародне право: Основні галузі - Підручник. К.:АртЕК, 1998.- 416с.

20. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник - К.: Знання, 2003.- 292с.

21. Ушаков Н.А. Международное право. - М.: Юристь, 2005.- 304с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Міжнародні економічні відносини, їх зміст і значення. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Механізм міжнародно-правового регулювання. Поняття та система джерел міжнародного економічного права. Прийняття резолюцій міжнародних організацій.

  контрольная работа [34,3 K], добавлен 08.11.2013

 • Порівняльний аналіз законодавства, робіт вітчизняних та зарубіжних вчених. Вивчення моделі дослідження міжнародного договору як джерела міжнародного права. Розробка пропозицій і рекомендацій, спрямованих на підвищення міжнародної правової діяльності.

  статья [138,8 K], добавлен 05.10.2017

 • Сутність, структура та значення сучасної системи міжнародного права, головні етапі її становлення та закономірності розвитку. Проблеми визначення поняття та класифікація джерел міжнародного права. Основні принципи та норми цього правового інституту.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 15.01.2013

 • Особливості співвідношення Конституції України й міжнародно-правових норм. Еволюція взаємодії міжнародного й національного права в українському законодавстві. Тенденції взаємодії міжнародного й національного права України в поглядах вітчизняних учених.

  статья [24,4 K], добавлен 06.09.2017

 • Взаємозв'язок міжнародного публічного і міжнародного приватного права. Суб'єкти міжнародного приватного права - учасники цивільних правовідносин, ускладнених "іноземним елементом". Види імунітетів держав. Участь держави в цивільно-правових відносинах.

  контрольная работа [88,2 K], добавлен 08.01.2011

 • Поняття, предмет, метод, суб'єкти, джерела і принципи міжнародного торгового права. Міжнародне торгове право як підгалузь міжнародного економічного права. Головні принципи міжнародної торгівлі. Порядок укладення міжнародних торгівельних договорів.

  реферат [26,3 K], добавлен 28.02.2010

 • Поняття та предмет науки міжнародного приватного права. Система міжнародного приватного права як юридичної науки. Засновники доктрини міжнародного приватного права. Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права зарубіжних країн.

  реферат [30,3 K], добавлен 17.01.2013

 • Дослідження поняття та основних рис сучасного міжнародного права. Характеристика особливостей міжнародного публічного і приватного права. Міжнародне право від падіння Римської імперії до Вестфальського миру 1648 року і до першої Гаазької конференції миру.

  контрольная работа [28,1 K], добавлен 08.11.2013

 • Дослідження співвідношення міжнародного та національного права в дуалістичній і моністичній теоріях. Аналіз конституцій різних країн щодо впливу міжнародних норм і договорів на національне законодавство. Закріплення основних принципів міжнародного права.

  реферат [207,2 K], добавлен 08.01.2014

 • Уніфікація міжнародного приватного права. Види комерційних договорів. Міжнародні організації та підготовка міжнародних договорів у сфері міжнародного приватного права. Міжнародні договори України в сфері приватноправових відносин з іноземним елементом.

  курсовая работа [44,7 K], добавлен 04.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.