Вербалізація концептів hard/soft

Аналіз способів вербалізації перцептивних концептів HARD/SOFT у спектрі художнього дискурсу. Розкриття номінативного поля та метафорично-образного профілю цих ментальних сутностей, а також встановлення концептуальних зв’язків із іншими доменами.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 28.05.2017
Размер файла 25,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вербалізація концептів hard /soft у сучасному англомовному художньому дискурсі

Нузбан О. В.

Постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв'язок з науковими завданнями. Концепт як ментальна репрезентація не є щільно закритим простором, раз і назавжди визначеним або таким, який має чіткі межі, навпаки, його актуалізація та розширення відбуваються у дискурсі - живому мовленні - у результаті чого його зміст наповнюється новими конотаціями, асоціаціями або навіть видозміною смислового навантаження. У зв'язку з цим, одним із важливих завдань когнітивної лінгвістики є проблема реалізації (онтологізації) концептів. Конвергентне вивчення концепту як ментального утворення, представленого у свідомості людини у результаті інтеріоризації знань про довколишній світ, з одного боку, а також експлуатація концепту у комунікативній діяльності індивіда у сукупності з такими дискурсивними характеристиками як інтенції та мотиви мовця, середовище спілкування тощо стало можливим завдяки виникненню та поступовому становленню у лінгвістиці нової системи репрезентації наукового знання - комунікативно-дискурсивної парадигми. Відповідно, дослідження концептів HARD / SOFT у ракурсі когнітивно-дискурсивного дослідницького підходу передбачає аналіз цих ментальних утворень на тлі співвідношень “мова - мислення” та “мова - комунікація”.

У нашій роботі вербалізація концептів HARD / SOFT передбачає опис та аналіз концептуалізації тих мовних структур, т. зв. “входів у концепт”, які представлені у сучасному англомовному художньому дискурсі.

Мета статті полягає у з'ясуванні, як саме фігурують перцептивні концепти (номінації дотикових та кінестетичних відчуттів) у мовленні загальнонародного характеру, а також яким чином людина використовує базові домени для референції до абстрактних категорій.

Згідно з метою дослідження необхідно виконати такі завдання: 1) здійснити вибірку текстових фрагментів із ключовими лексемами hard / soft із художніх літературних творів британських та американських авторів (J. Picoult, S. King, J. Grisham, K. Atkinson, L. Child, C. Alliott та ін.); 2) виділити ті лексеми, які входять у номінативне поле досліджуваних концептів та охарактеризувати їхні значення; 3) проаналізувати метафоричне вживання ключових лексем, а також їхнє використання у складі стилістичних порівнянь та епітетів і встановити концептуальні зв'язки між доменами, до яких здатні реферувати концепти HARD / SOFT; 4) окреслити синонімічні зв'язки ядерних прикметників hard/soft.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що досі згадані вище концепти досліджувалися як складові домену “Дотик” (разом із іншими концептами, що входять до цього домену) у докторській дисертації Л. В. Лаєнко [2]. Вони також слугували матеріалом під час аналізу закономірностей семантичної деривації у білоруській, російській, англійській та німецькій мовах у кандидатській роботі К. С. Астапкіної [1]. Однак окреме дослідження, присвячене комплексному вивченню вербалізації перцептивних концептів HARD / SOFT у спектрі художнього дискурсу проводиться вперше, що обґрунтовує актуальність нашої розвідки.

Виклад основного матеріалу. Концепти HARD / SOFT представленні у спектрі англомовного художнього дискурсу за допомогою значного потенціалу номінативних засобів, серед яких окреме місце відведене частиномовним дериватам (10 % слововживань від загальної кількості текстових фрагментів). Так, аналізовані концептуальні сутності можуть виражатися за допомогою:

I. Іменників: 1) He could feel the softness under his boots, the snow melting, the creek more muddy than frozen (18); Unlike me, Othello didn't want to shed blood. He was a softie (15); 3) She was a strapping woman with stern gray eyes and hair short as a soldier's under her gray Red Cross cap, but it was in the softest maternal tones, with a gentleness that came as yet another of the day's surprises...(17). Лексема softness / “м'якість” є синтаксичним дериватом лексичної одиниці (далі: ЛО) soft та має спільну сему “піддатливий до тиску / у який легко проникнути”. Субстантив softie позначає м'якість нефізичної, а духовної природи та містить сему “легко піддатливий до емоцій, переконання”. Іменник gentleness / “ніжність” лексично поєднується із ЛО soft через спільну сему “який виражає любов, ласку”.

II. Дієслів : 1) He tried to soften the church's position on science by proclaiming that science did not undermine the existence of God. (6). Дієслівний дериват soften тут вживається у переносному значенні та поєднується з ЛО soft через сему “нестрогий, несуворий”.

III. Прислівників: 1) Among them, other pale figures moved softly as ghosts (9); 2) He touched down soft, keeping his rotor turning to prevent the full weight of the aircraft from resting on the reinforced-concrete roof (10). Як бачимо, прислівник зі значенням “легко/ніжно” може в англійській мові мати дві граматичні форми: 1) співпадати із формою прикметника, або 2) утворюватися за допомогою суфікса -ly. Обидві лексеми реалізують сему “легко, несильно”, еквівалентну семі прикметника “незначний за силою / ніжний”.

IV Дієприкметника (активного та пасивного станів): 1) «Listen,” Sophie said, her voice softening (7); 2) Then he massaged Abramelin oil into his softened and receptive flesh (8);

V. Герундія: ... softening the Church's laws was not only faithless and cowardly, but political suicide (7).

Як видно із наведених контекстів, концепт SOFT може об' єктивуватися за допомогою різних частин мови, які мають спільні семантичні ознаки із ядерним прикметником soft або є його синтаксичними / лексичними дериватами. Спільними для ключової лексеми soft та частиномовних дериватів виступають семи “піддатливий до фізичного тиску”, “піддатливий до емоцій, зовнішнього впливу”, “нестрогий, несуворий”, “який виражає любов, ласку”, а також “незначний за силою, ніжний”.

Наступним засобом вербалізації аналізованих концептів виступають семантичні дублети ключових лексем hard / soft, тобто члени синонімічних рядів. Так, концепт HARD репрезентується за допомогою таких оцінних номінантів, як: solid, firm, stiff, rigid, unyielding, inflexible, impenetrable, compact, dense, obdurate, callous, а також денотативних прикметників (термін І. Г. Рузіна) stony, flinty та rocklike. Наприклад: A red carpet stretched across the cement floor, welcoming visitors to a huge door that appeared to be forged of solid metal (7); His accent was rigid and precise, like his stern features (8); “require considerable power, and are easily damaged on stony ground' (5); “Signore,” Olivetti said, his tone apologetic but still unyielding (8). Концепт SOFT розкривається за допомогою наступних синонімічних варіантів: tender, mellow, squashy, smooth, squishy, pliable, pliant, flexible, supple, серед яких є денотативні прикметники: silky, velvety, satiny, downy, spongy, mushy, pulpy, doughy, feathery та fleecy. художній дискурс номінативний вербалізація

Для більшості зазначених лексем ад'єктиви hard / soft виступають гіперонімами, репрезентуючи загальний конгломерат оцінних смислів, у той час як синоніми конкретизують або деталізують окремі їхні значення. Варто зауважити, що така широка палітра синонімічних засобів репрезентації досліджуваних концептів свідчить про високий ступінь їхньої затребуваності у мовній картині світу, а також спричинена функціональною потребою розрізняти різні випадки твердості / м'якості.

Серед усіх можливих причин існування значної кількості денотативних прикметників для концептів HARD / SOFT вірогідним є той факт, що людина щоразу намагається якомога більш експліцитно передати свої відчуття від взаємодії з твердим / м'яким об'єктом або вказати на ступінь прояву ознаки, тим самим беручи за основу різні еталони цих ознак.

Під час дослідження було також встановлено концептуальні зв'язки “SOFT = COMFORT” та “HARD = DISCOMFORT”, у зв'язку із чим концепт SOFT часто маркується позитивною оцінкою, а концепт HARD - негативною. Підтвердження цьому знаходимо у наступних контекстах: 1) So as soon as we could, we settled in for the night. Except for the exquisitely well- placed rocks, the ground was almost soft enough to be comfortable (12); 2) I should distribute blankets and record pulses and press gums and speak soft words of comfort (12); 3) “Damn these hard seats. Makes it hard to spend much time in these places.” Scott shifted his weight, tried to get comfortable (19); 4) We're in the same boat, my little cully - we're motherless children in a hard, cruel world. Be still and I'll give you comfort (12).

Як бачимо, наведені ситуації описують як фізіологічний комфорт / дискомфорт, так і психологічний. У зв'язку із позитивною конотацією лексеми soft, об'єкти, які кваліфікуються як “м' які”, виражають позитивний прагматичний ефект: He tipped her face back up, and said more of those soft words that made her smile (20). Для концепту HARD властива протилежна ситуація: 1) Hamilton seemed unsure, seemed to wilt under Greene's hard scowl (18); 2) There was hard sarcasm in Lee's voice, and Franklin felt frustration, didn't know what else to say (18). Від сердитого погляду або різкого сарказму однієї людини, її співрозмовник занепадає духом та відчуває розчарування. Отже, мова йде про негативно маркований прагматичний ефект.

Художня література, звісно, багата на яскраві образи та неординарні ідеї. Авторська уява є безмежною і здатна творити цікаві сюжети та постаті. У спектрі художнього дискурсу вербалізація концептів HARD / SOFT реалізується за допомогою багатого арсеналу різноманітних тропів: метафор, епітетів, порівнянь, антитези та інших стилістичних прийомів, які у своїй сукупності представляють цілісне метафорично-образне уявлення про аналізовані концептуальні сутності.

Як було зазначено у попередньому дослідженні [3], в основі метафоричних виразів із ЛО hard / soft лежать уявлення про твердий / м'який предмет, а також ті відчуття, які виникають при контакті із ним.

На базі імідж-схеми “твердий - багато / м' який - мало” прикметники реалізують значення інтенсивності, що може супроводжуватися різкістю та грубістю (про явища природи та інші види сприйняття): Before Jonas could reply, there was a hard hammering on the bedroom door (8). Світло та колір, відповідно, також можуть асоціюватися із твердістю / різкістю або, навпаки, м'якістю: Illuminated in the soft lights of the deserted entresol, the two pyramids pointed at one another... (7).

Коли мова йде про характеристику контурів предметів або фігур, а також рис обличчя, концепти HARD / SOFT вказують на чіткість / розмитість ліній. Різкі риси обличчя зазвичай оцінюються як непривабливі: The curtains were drawn, and her sallow, hard features were worsened by the chrome light of daytime television (12).

Часто тактильні прикметники використовуються для кваліфікації характеру людини, її вдачі, поведінки. При цьому ад'єктив hard позначає суворість, непіддатливість емоціям та почуттям, непохитність, а його антонім soft, навпаки, виражає чутливість, вразливість, піддатливість до психологічного впливу ззовні. Об'єктами оцінювання можуть бути як сама людина (її професія, релігійні переконання, власні назви та назви окремих груп людей), так і елементи її суспільного життя. Наприклад: 1) She was a hard woman, he reckoned, but still as lovely as the spring... (11); 2) Did all criminals turn soft if they survived to old age? (4)

Образ “непохитності” маніфестується і при характеристиці емоцій та психічних станів людини. Так, ЛО hard описує надзвичайно сильні емоції, що викликають психологічний дискомфорт у людини: He finished reading, his appetite crushed by a hard twist of anger (18). “М'яка” емоція, навпаки, легко огортає людину та викликає приємні відчуття: A soft feeling bloomed inside her at the thought (12).

Крім того, значення “непохитність, строгість, безкомпромісність” описує дії, заходи, принципи та положення, які можуть оцінюватися як позитивно, так і негативно, залежно від типу об'єкта та його функціонального призначення. Так, а hard rule / дослівно “тверде правило” міцно закріпилося у певному середовищі і його не слід порушувати, тоді як hard measures / “суворі, обтяжливі заходи” є цілком негативним фактором для людини. ЛО soft, у свою чергу, виражає значення “який іде на компроміс, поблажливий, недостатньо строгий”: а soft approach, to be soft on crime, та ін.

Значення “ точність” характерне для опису інформації, кількісних і якісних даних, навчальних дисциплін та передається ЛО hard: Hubble only confirmed it by gathering the hard evidence that proved the Big Bang was scientifically probable (6). У цьому реченні актуалізується також конотативна сема “надійний”, яка виникає у свідомості представників англо-американської спільноти на основі уявлень про твердий предмет як такий, що тривалий час зберігає свою форму.

В англомовній картині світу твердість асоціюється із важкістю / складністю, а м'якість - із легкістю. Відповідно, ЛО hard/soft описують види розумової та фізичної діяльності, продукти розумової діяльності та вербальні дії, причому hard вказує на затрату значних зусиль, а soft - на їхню відсутність: 1) The tasks became progressively harder... (7); 2)`That will be no soft journey, 'saidRatagan (5).

Крім концептуальних метафор, у вибірці представлена низка авторських метафор, які є стилістичним тропом - продуктивною спробою репрезентації нових граней ментальних образів HARD / SOFT. Майстри слова творять наступні живі образи: soft feet of this morning; а soft glow of happiness; а soft voice of autumn; а soft curve of Adam's voice; а hard dose of reality ; the vague thrill of excitement had hardened into a lump of something like fear; hard, unexpected wave of envy; а hard cold dawn; the hard instruments of death; the strong will, the hard steel that had been so persuasive in bringing him south.

Доповнюються образи концептів HARD / SOFT і за допомогою яскравих епітетів та порівнянь, які уточнюють значення ЛО hard / soft : mercilessly hard ground; hard stone steps; the sky was such a hard, brittle blue she expected it to crack at any moment; the soft, quiet blue trimmed with cream and pale gold; blue eyes were as hard as rocks; the ground was nearly as hard as concrete;

the stars shone as bright and cold and hard as diamonds; Alex's voice had been so ft as rain; eyes as soft as gray_flannel.

Отож, метафорично-образний профіль концептів HARD / SOFT у рамках художнього дискурсу вибудовується на основі ключових констеляцій, котрі є стійкими асоціативними комплексами закріпленими у когнітивному досвіді носіїв мови:

HARD/SOFT

1. дискомфортний, неприємний 1. комфортний, приємний

2. сильний, інтенсивний 2. слабкий

3. різкий, грубий 3. ніжний

4. чіткий 4. нечіткий

5. непривабливий 5. привабливий

6. непохитний 6. компромісний, поступливий

7. точний 7. неточний, недостовірний

8. надійний 8. ненадійний

9. важкий, складний 9. легкий

10. суворий, черствий 10. чутливий, вразливий

Висновки і перспективи подальших досліджень. Як засвідчують результати дослідження, аналіз вербалізації концептів HARD / SOFT у рамках художнього дискурсу дав змогу представити цілісну картину вербалізованих та імплікованих (прагматичних) смислів - усталених асоціативних комплексів, які у закодованому вигляді вміщують концепти HARD / SOFT в англомовній картині світу. Було з'ясовано, що використання цих базових ментальних структур має у художньому дискурсі свою специфіку. Використовуючи концепти HARD / SOFT, автор художнього мовлення здійснює референцію до сенсорних відчуттів реципієнтів, їхнього первинного досвіду контактування із довколишнім світом. Таким чином, відбувається пряме активування первинних сенсорних вражень та образів, наявних у свідомості читачів. Прагматичний ефект особливо посилюється із використанням перцептивних ключових лексем hard / soft у переносних значеннях, коли абстрактні категорії закодовуються автором у “ментальні картинки” або образи. У статті було також розкрито фундаментальні концептуальні зв'язки: “SOFT = COMFORT” та “HARD = DISCOMFORT”, відповідно до яких базові концепти HARD / SOFT входять до категорій вищого рівня абстракції КОМФОРТ / ДИСКОМФОРТ. Перспективним напрямом для подальшого дослідження стане зіставний аналіз вербалізації досліджуваних концептів у різних видах дискурсу.

Література

1. Астапкина Е. С. Закономерности семантической деривации прилагательных осязательного восприятия (на материале русского, белорусского, английского и немецкого языков) : автореф. дисс. ... канд. филол. наук. / Е. С. Астапкина [Электронный ресурс]. - Режим доступа : referat.vak.org.by.

2. Лаенко Л. В. Перцептивный признак как обьект номинации : дисс. ... д-ра. филол. наук. : 10.02.19 / Лаєнко Людмила Владимировна. - Воронеж, 2005. - 465 с.

3. Нузбан О. В. Метафоризація перцептивних концептів HARD / SOFT в англомовній картині світу /О.В. Нузбан // Одеський лінгвістичний вісник. - 2014. - № 4. - С. 204-208.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні засади лінгвістичного дослідження вербальних засобів представлення концептів. Вербальний символ та його функціонування. Аналіз статей про образ України в англомовній пресі. Невербальні компоненти спілкування. Засоби вербалізації образу.

  курсовая работа [68,1 K], добавлен 13.09.2015

 • Розвиток та становлення когнітивної лінгвістики. Аналіз поняття концепту, фрейму, сценарію, стереотипу та скрипу. Визначення смислового наповнення концептів любов і кохання. Особливості їх концептуалізації у свідомості носіїв української мови та культури.

  курсовая работа [89,9 K], добавлен 25.02.2013

 • База дослідження концептів в англійській мові. Дослідження когнітивної лінгвістики, структура та типологія концептів. Основні напрями концептуального аналізу лексики. Аналіз та визначення структури концепту "national park", його етимологія та дефініція.

  курсовая работа [140,2 K], добавлен 30.04.2013

 • Основні принципи класифікації паремій. Життя та смерть у мовній культурі світу українців. Особливості розгортання простору й часу. Структурний аспект пареміологічних одиниць української мови на позначення бінарної опозиції концептів життя/смерть.

  курсовая работа [62,3 K], добавлен 23.10.2015

 • Характеристика концептуального та мовного типів картини світу. Мова як основна форма, у якій відображені наші уявлення про світ, а концепт як одиниця інформації про світ. Структура концептів "good" ("добро") та "evil" ("зло"): порівняльна характеристика.

  дипломная работа [297,2 K], добавлен 01.04.2011

 • Характерні риси вербалізації емоцій засобами фразеологізмів із соматичним компонентом. Їх роль у створенні ідіостилю Джоан Роулінґ. Важливість емотивних фразеологічних одиниць для створення повного психологічного портрету героїв творів про Гаррі Поттера.

  статья [22,7 K], добавлен 31.08.2017

 • Дослідження дискурсної зони персонажа у фактурі художнього тексту. Персонажний дискурс як засіб створення образів. Персонажне мовлення як практично єдина форма зображення дійових осіб. Розкриття соціальних, психологічних, етичних якостей особистості.

  статья [26,4 K], добавлен 19.09.2017

 • Сутність когнітивної лінгвістики як поліпарадигмальної науки. Лінгвокультурна специфіка емоційних концептів як структурно-змістового, фразеологічно вербалізованого утворення. Етнокультурні особливості і понятійні категорії концепту "гнів" в різних мовах.

  курсовая работа [65,0 K], добавлен 13.10.2014

 • Аналіз особливостей вербалізації авторських інтенцій у тексті. Визначення суспільно-політичних поглядів митця на основі аналізу мовних особливостей "Щоденника" В. Винниченка. Стилістичні функції різних лексичних груп, репрезентованих у "Щоденнику".

  статья [24,0 K], добавлен 07.11.2017

 • Lithium is a soft, silver-white metal that belongs to the alkali metal group of chemical elements. Its medical using. Petalite is lithium aluminium silicate. C. Gmelin was the first man to observe that lithium salts give a bright red color in flame.

  реферат [4,3 M], добавлен 13.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.