Словотвір в англійській мові

Проблема змістового аспекту мови. Семантика похідного слова, його особливості в лексикологічній системі англійської мови. Засоби словотвору, їх функціонування і використання. Словотвір прикметника. Визначення характерних особливостей новоутворених слів.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.02.2012
Размер файла 45,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ I. Словотвір в англійській мові

Розділ II. Аффіксація. Вживання префіксів прикметників

Розділ III. Особливості авторського стилю У.С. Моема

Розділ IV. Словотворення прикметників емоційного стану в англійській мові на прикладі роману С.У. Моема «Театр»

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Для написання даної курсової роботи було обрано тему „Особливості словотвору прикметників у сучасній англійській мові(на матеріалі роману „Театр” С.У. Моема)”, яка є досить актуальною з огляду на те, що англійська мова, сучасна і не тільки, постійно розвивається,збагачується новими словами. Щоб поглибити знання з теорії та практики англійської мови і була обрана тема, яка стосується одного з найактуальніших питань будь-якої мови збагачення мови засобами словотвору. Дана курсова робота охоплює як теоретичні, так і практичні сторони даного питання: що являє собою словотвір як лінгвістична наука, що є предметом її досліджень, що таке засоби словотвору, їх класифікація за важливістю та актуальністю,розрізнення власних та запозичених афіксів та інших засобів словотвору,вживання новоутворених слів.

Об'єктом словотвору є вивчення похідних слів. До недавнього часу похідні слова досліджувались в основному з формальної точки зору, тобто в аспекті вираження, а зміст залишався малодослідженим. Так не повинно було бути, адже специфіка словотвору у його різносторонності, у різноманітності його зв'язків і будь-який односторонній розгляд процесів словотвору не відображає повністю проблематику словотвору.

Проблема змістового аспекту мови, в тому числі і семантика похідних слів, з кожним роком стає все більш актуальною. Яскравим прикладом цього стали роботи І.В. Арнольда „Семантическая структура слов и методика её исследований”, А.А. Уфімцевої „Слово в лексико-семантичній системі мови”.

В даній роботі похідне слово розглядається в лексико-семантичній системі англійської мови, як „уся область змістових співвідношень лексичних одиниць, своєрідність типів взаємодії їх одне з одним та з елементами інших аспектів мови, умови та форми мовного вираження результатів семантичного варіювання словесних знаків”.

Актуальність даної теми визначають такі положення:

Хоча дана тема і достатньо опрацьована науковцями, але у мові постійно з'являються нові слова, тому виникає потреба у їх дослідженні та детальному розгляді їх засобів утворення. Дана тема буде актуальною доти, доки буде існувати і розвиватись мова;

Словотвір займає важливе місце не тільки в граматиці англійської мови, а й у лексикології, фонетиці та інших лінгвістичних науках.

Так, як тема даної курсової робити є дуже актуальною і цікавить багатьох вчених-лінгвістів, то відповідно існує багато різних праць, статей, досліджень на задану тему. Найбільш гідними уваги є праця Ботнічука Є.Н. і Василенка І.В. „Словообразование в современном английском языке”,праця Мєшкова О.Д. „Словообразование прилагательного в современном английском языке”,праця Каращука П.М. „Словообразование английского языка”. Багато цікавої інформації, що стосується словотвору в англійській мові містить праця Мостового М.І. „Лексикологія англійської мови”, а також праця Арнольда І.В. „Лексикология современного английского языка”.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є засоби словотвору в сучасній англійській мові, їх функціонування і використання для утворення нових слів, а також подальше вживання новоутворених слів,словотвір прикметника в сучасній англійській мові.

Мета даної роботи полягає у дослідженні та розкритті як теоретичних, так і практичних питань: що таке словотвір, які його головні та другорядні засоби та їх функціонування, їх класифікація та визначення характерних особливостей новоутворених слів, словотвір прикметника в сучасній англійській мові.

Досягти поставленої мети можна за допомогою таких засобів: на підставі словників, енциклопедій та інших посібників визначити, що таке словотворення, які засоби словотворення існують в сучасній англійській мові:

виявити вплив словотвору на розвиток та розширення лексичного запасу слів в англійській мові;

дослідити дану проблему спираючись на праці вчених, словники та інші матеріали (посібники, підручники з англійської мови, журнальні статті, наукові роботи тощо).

Практичне значення цієї курсової роботи полягає в тому, що її можна буде використати в подальшій роботі над даною темою, на лекціях та практичних заняттях з граматики та лексикології англійської мови, для доповнення публікацій на задану тему, а також як базовий матеріал для написання бакалаврської та дипломної робіт.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка поділена на чотири розділи, висновків та списка використаної літератури, який нараховує вісімнадцять джерел.

Розділ І. Словотвір в англійській мові

мова семантика слово прикметник англійський

Нові слова (так само, як і нові значення слів) з'являються тоді, коли виникає необхідність назвати нові предмети або висловити дещо інше ставлення до вже відомих предметів або якось інакше охарактеризувати їх. Нові слова створюються з існуючих елементів мови (слів, основ, словотворчих афіксів) за існуючими моделями в результаті дії звичних способів словотворення. Наприклад, D - day (Decimal day)-слово, створене в період підготовки Англії до переходу на нову грошову систему, створено за зразком раніше існували в мові слів V - day (H - bomb, G - man). Порівняно недавно з'явилися абревіатури OPEC (Organisation of Petroleum Producing Countries), SALT (Strategic Arms Limitation Talks), VAT (value added tax) повторюють звичну модель типу USA і ВПС. Коли в розпал енергетичної кризи в капіталістичних країнах почали пропагувати велосипед, з'явилося нове скорочення АСВ (All Change to Bicycle). Скорочення утворене з початкових літер слів, складових пропозицію, так само як SOS (Save our souls - сигнал лиха на морі), SNAFU (Situation normal. All fouled up .- вираз, популярне у військовому жаргоні під час другої світової війни, приблизними перекладом якого є Все в нормі. Кругом повна плутанина.). Дієслово decolonise, що з'явився в період масового завоювання незалежності колишніми колоніями, повторює структуру дієслів decode, decipher, demilitarise, demobilise, decompose.

Порівняно нові похідні іменники draftee, conscriptee, evacuee, promisee, licencee, selectee, insuree і ін. створені по моделі: to address - an addressee, to refer - a referee. Складноскорочені іменник petro - war створено основосложеніем, тобто тим же способом, що і раніше існували в мові слова psycho - war, psycho - therapy, electro - magnetism.

Новоутворення можуть бути створені на базі будь-якого слова, яке сприймається як структурно-похідне і морфологічну будову якого може бути осмислений, хоча і не завжди правильно, з етимологічної точки зору,як зазначає Ботчук Е.Н.[ 2, C.5].Так, загальновідомо, що іменник boycott сходить до імені власного (прізвища людини, якого пов'язують з цим видом протесту) і є за структурою простим непохідним словом. Але осмислення компонента boy як основи дало можливість утворити жартівливе слово ladycott - протест (бойкот) жінок-домогосподарок, які відмовляються купувати продукти, в якомусь певному магазині через непомірною дорожнечу. 'You know what a' ladycott 'is? According to the New York Times it's a new word which has been coined to describe the American housewives 'boycott of supermarkets' (MorningStar). Елемент - gram, виокремлені з слів telegram і cablogram і осмислений як морфема зі значенням посилається по телеграфу, увійшов до новоутворення candygram - телеграма з доданою до неї коробкою цукерок. Наприклад: Send your friends a candy - gram. (Advertisement). Цікаво походження. іменників beefburger і cheeseburger. Слова створені за зразком hamburger (Рубаний біфштекс), осмисленого не як похідне слово (від Hamburg), а як складне з основою ham -. Компонент - mat, як би сконцентрував у собі значення іменника automat і вичленовування з слів automat, mailomat, включений як морфеми в новоутворення laundromat (Пральня самообслуговування).

Не всі новоутворення входять у мову в якості нових словникових одиниць. Нові слова, вжиті окремими особами, але не є узуальнимі, тобто звичними для решти говорять даному мовою людей і не зустрічаються в їхній мові, називають окказіональнимі словами. Окказіональние слова створюються за існуючими в мові моделями в результаті дії продуктивних способів словотворення[5, C.24].

Наприклад: бандитизм на екрані - про фільми за участю Джеймса Бонда (Літературна газета), времяход (В. Бахнов), уконторіть (Д. Гранін). What a garbage-brained fellow! (A. Christie). I am uncled and mother-in-lawed in Texas. (J. Steinbeck). Some of the developments of today are: cinerama, 3-D, and even smellovision. There was a poster advertising the technique: 'First they moved (1893), then they talked (1927), now they smell (1959)' (N. Tucker). Indispensable for seasiders! (Advertisement). The candle is wiltless and dripless. (Advertisement).

Окказіональние слова в словниках не фіксуються. Для розуміння їх слід встановити, яким способом і за якою структурної моделі створено дане новоутворення, і переводити його, виходячи із значення утворюють його основ і словотворчих афіксів, а в разі конверсії - із значення вихідного слова. Новоутворення, використовувані більшістю говорять даному мовою людей, але що з'явилися в мові порівняно недавно, називають неологізмами. Однак, оскільки час, протягом якого новоутворення вважається неологізмом, у лінгвістичній літературі ніде не уточнено, поняття «неологізм» є досить невизначеним.

Види словотворення

У сучасній англійській мові діють, самостійно або в поєднанні один з одним, такі основні види словотворення: конверсія, афіксація, компресія, основосложеніе, абревіація, дезаффіксація, відокремлення значення.

Відокремлення значення (точніше: відокремлення похідного значення багатозначного слова) - виділення слова в одному зі значень в самостійну словникову одиницю. Відокремлення значення відбувається при зникненні семантичного зв'язку між похідним і вихідним значеннями. Наприклад, іменник ton тонна (що мало раніше написання tun) - обособившееся значення слова tun велика бочка. Іменник pound фунт стерлінгів виникло в результаті відокремлення приватного значення міра ваги.[2, C.146].

Значення відокремився після того, як замість срібла, фунт якого був грошовою одиницею, в якості грошей почали використовувати золото, яке відрізняється від нього за вагою.)

Відокремлення значення - особливе явище, схоже з іншими способами словотворення лише по кінцевому результату: так само, як при дії інших способів, при відокремленні значення утворюється нова словникова одиниця.

До новоутворенням слід відносити не тільки ті слова, які вже зареєстровані словниками неологізмів і списками нових слів, а й потенційні слова, тобто такі новоутворення, які говорять не відтворюються, а створюються в процесі мовлення з матеріалу, наявного у словниковому складі мови, за існуючими у мові зразками. Ці утворення зрозумілі всім хто користується мовою, хоча вони ще не входять у словниковий склад як готові одиниці мови. Надалі, якщо такі слова створюються вдало і якщо існує суспільна потреба в таких словах, вони підхоплюються іншими говорять, відтворюються в численних актах звернення, і таким чином стають реальними мовними одиницями. Потенційними словами можна вважати такі утворення, як out - of - the - wayness (від складність. Дод. Out - of - the - way віддалений, далекий; незвичайний, дивний), Spanishness (від дод. Spanish іспанська), Africanness (від дод. African африканський), honeymooners (від складного дієслова to honeymoon проводити медовий місяць) і т. п. Ці слова, очевидно, поки ще не зареєстровані у словниках англійської мови, але вони зроблені по живих моделям «основа прикметника + суфікс - ness» і «основа дієслова + суфікс - er»; і зрозумілі мовцям мовою.

Розділ ІІ. Аффіксація. Вживання префіксів прикметників

Аффіксація - це спосіб утворення нових слів шляхом приєднання до основи слова словотворчих афіксів. Афікси, за допомогою яких у певний період створюється відносно багато новоутворень, називаються продуктивними. Продуктивними в сучасній англійській мові є суфікси - ing,-у,-її, - ist, - er, - ette, ed та ін; префікси anti -, super -, pro -, mis -, re - та ін За допомогою цих афіксів створюються нові похідні слова (прості і складні). Наприклад: summitologist прихильник наради на вищому рівні; superwar війна із застосуванням атомної зброї; weightlessness невагомість; kitchenette малогабаритна кухня; environmentalist Боря з забрудненням навколишнього середовища; pedestrianise smth. Заборонити де-л. рух транспорту, дозволивши лише пішохідний рух; leftist дотримується лівих поглядів; Pentago - nese мову, угодний Пентагону; a smarty розумниця; a cuty красуня; a sweety милашка; a lefty лівша.

У сучасній англійській мові зустрічається велика кількість афіксів як споконвічних, так і запозичених. Однак не всі вони вживаються зараз як словообразующих елементів. Як зазначає академік В. В. Виноградов, афікси, що втратили своє значення, що стали непродуктивними й сприймаються лише як прикмета тієї чи іншої частини мови, передають бути афіксами і лише потенційно зберігають властивість виделяемость. У зв'язку з цим, природно, виникає питання про те, що слід називати живим афіксом і якими ознаками він повинен мати в сучасній мові[12, С. 237]. Аналіз мовного матеріалу показує, що живим аффіксам притаманні такі характерні ознаки:

а) Приєднуючись до словопроізводящей основі, афікс виражає певне абстрактне значення.

б) Афікс легко виділяється як словотворчий елемент і в свідомості мовця чітко усвідомлюється як частина слова, а коренева морфема при відділенні даного афікса повинна мати здатність вживатися в мові без афікса або виробляти нові слова за допомогою інших афіксів.

в) Афікс вживається для утворення нових слів не тільки від основ того походження, з якими він вперше з'явився в мові, але і від основ іншого походження. Якщо це запозичений афікс, то він повинен давати освіти на англійському грунті.

г) Афікс володіє певною частотою вживання. Чим більше утворень дає той чи інший афікс, тим продуктивніше він. Ця ознака необхідно враховувати тому, що багато афікси виникають із самостійних слів у процесі словоскладання. Один з компонентів складного слова починає вживатися все частіше і частіше в поєднанні з іншими основами, втрачаючи своє первинне значення і поступово набуваючи абстрактне значення, властиве вже цілого класу слів. Чим більше слів з ??даним елементом зустрічається в мові, тим з більшою підставою ми можемо вважати його афіксом, а не компонентом складного слова.

д) Живий афікс повинен давати новоутворення. Відомо, що розвиток словникового складу мови-процес досить тривалий і утворення нових слів відбувається порівняно повільно. Зважаючи на це той чи інший афікс, давши відоме кількість новоутворень на певному етапі свого розвитку, може деякий час не робити нових слів, поки у носіїв цієї мови не з'явиться потреба у слові для позначення нового поняття.

Виходячи з цих ознак, під афіксами слід розуміти такі морфеми, які в своєму розвитку набули відповідні абстрактні значення, властиві цілому класу слів, і які, приєднуючись до основи слова, змінюють його значення [11].

Цілком природно, що всі продуктивні афікси є живими, але не всі живі афікси виявляються в рівній мірі продуктивними. Під продуктивністю тут розуміється, по-перше, те число слів, яке виникло за період існування в мові даного афікса в якості словообразующего елемента, і, по-друге, частота появи новоутворень з даними афіксом. Виходячи з цього, афікси бувають малопродуктивні, продуктивні, а деякі володіють і так званої «абсолютної продуктивністю», тобто такою здатністю словопроізводства, при якій афікс найменше має обмежень у сфері свого застосування в якості словообразующего елемента [11].

Зупинимося далі на проблемі аффіксальної омонімії.

Під афіксами-омонімами слід розуміти збігаються за своїм зовнішнім оформленням (звучанням і написання) словообразующіе елементи, які вживаються для утворення слів від основ різних частин мови і висловлюють чинності цього диференційовані значення. Отже, при тлумаченні того чи іншого афікса необхідно виходити не тільки з формальних його ознак, але і брати до уваги, головним чином, характер його вживання, походження і значення.

Афікси-омоніми можуть виникати різними способами:

а) шляхом запозичення афіксів, які збігаються за своїм зовнішнім оформленням з наявними вже в мові афіксами (пор., наприклад, споконвічний суфікс прикметників - ish і запозичений з французької мови дієслівний суфікс - ish);

б) в результаті диференціації значень того чи іншого афікса при вживанні його для утворення будь-якої частини мови від основ різних частин мови; внаслідок цього одні й ті ж афікси набувають можливість виражати не тільки різні відтінки одного і того ж значення, але часом і зовсім різні значення, тобто багатозначність афікса може переходити в афіксальних омонимию.

Наприклад, омонімами стали в сучасній англійській мові суфікси - ish в словах dwarfish карликовий, недорозвинений, freakish примхливий, чудернацький і - ish в словах yellowish жовтуватий, lightish светловатий, blackish чорнуватий [11].

в) афікси-омоніми можуть виникати в результаті зміни функцій вже наявного в мові афікса, як напр.: суфікс прикметників - ed, який виник і розвинувся з формоутворювального суфікса дієслів - ed;

г) часто афікси-омоніми виникають в результаті того, що різні за походженням афікси, які спочатку відрізнялися не тільки своїм значенням, але і самою формою, з плином часу, в силу певних фонетичних та інших причин придбали ідентичне звучання і навіть написання (так, наприклад, виникли афікси-омоніми un - утворює прикметники від основ прикметників, і un -, що виробляє дієслова від дієслівних основ).

При встановленні закономірностей вживання афіксів у сучасній англійській мові враховується семантичний зв'язок між афіксами і словопроізводящімі основами. Під семантичної зв'язком мається на увазі взаємозв'язок, в силу якої в мові за допомогою даного афікса виробляються нові слова не тільки від певної частини мови, а ще й від певного семантичного класу слів тієї частини мови, з якою афікс здатний поєднуватися. Така взаємозалежність пояснюється виключно значенням афікса, яке він висловлює, утворюючи нові слова, і значенням словопроізводящіх основ [5].

Префікс -un

Префікс прикметників un- існував як словообразующего елемента ще на самому ранньому етапі формування англійської мови. Протягом усіх періодів розвитку мови він був дуже продуктивним афіксом. Вже в англосаксонський період розвитку мови можна було зустріти багато утворень на un-. Наприклад: un - be - boht непідкупний, Непродажний; un - ge - cynde невдячний, недобрий (пор. unkind); un - ge - cnawen невідомий (пор. unknown); un - ripe незрілий, недозрілий; unmihtig немічний, слабкий, безсилий,un-dis-tinguished непримітний.Наприклад: «He had in point of fact retired with honorary rank after an entirely undistinguished career,and for many years had been content to work in his garden and play bridge at his club.»,Maugham W. S. Theatre [17,C.34].

Дослідження прикметників на un-показує, що вживання даного префікса з плином часу змінилося. У давньоанглійській мові префікс un-широко застосовувався для утворення іменників. Наприклад: un - ar безчестя; un - bealu невинність; un - lust невдоволення; unmeant неміч; un - riht неправота; un - banc невдячність.

Аналогічне застосування цей префікс мав також і у середньоанглійській мові. Однак у новоанглійських мовою префікс un-став вживатися для освіти тільки прикметників і тільки від основ прикметників. Інших частин мови префікс ип-зараз не утворює [11, С. 30]. Ті деякі іменники, які мають у своєму складі un-, наприклад: unkindness, unwiseness та ін виготовлені від прикметників unkind (Недобрий); unwise (Немудрих, нерозумний) за допомогою суфікса іменників - ness.

О. Єсперсен вказує, що префікс un-виробляє прикметники і прислівники. Але практично прислівників префікс ип-не утворює, так як всі прислівники, що мають у своєму складі un-так само як і іменники, походять від відповідних прикметників на ип-. Так, наприклад, прислівники unadvisedly, unaware, uncommon, undisturbedly, unreservedly, unwillingly , unwittingly виготовлені від прикметників unadvised нерозсудливим, необдуманий; unaware несподіваний, не знає, не підозрюючи чого-небудь; uncommon незвичайний, чудовий (дане прикметник конвертувалося в наріччя uncommon); undisturbed спокійний; unreserved відвертий.

Іноді префікс un-, приєднуючись до прикметників, створює протилежне за значенням слово, утворюючи, таким чином, антонім. А в деяких випадках ип-тільки наближає до протилежного значення те, що виражається словообразующей основою. Наприклад: read освічена, начитана й unread неграмотний, неписьменний; safe безпечний і unsafe небезпечний; pointed гострий і unpointed тупий; pretending самовпевнений, нахабний і unpretending скромний; sound здоровий, міцний, міцний і unsound хворий, хворобливий, зіпсований, гнилий; reserved прихований і unreserved відвертий: selfish егоїстичний і unselfish безкорисливий; thinking розумний і unthinking необачний, легковажний.[3].

У наступних прикладах un-надає прикметника тільки наближене до протилежного значення: abiding постійний і unabiding перехідний; manageable піддається управлінню, слухняний і unmanageable важко піддається контролю або обробці, важкий; parliamentary парламентський, властивий парламенту і unparliamentary противний парламентським звичаям: workmanlike майстерний і unworkmanlike зроблений по-аматорськи,аматорський;підходящий,сприятливий і unfavourable несприятливий,неприємний.Наприклад: «He was too modest to resent an unfavourable criticism.»,Maugham W. S. Theatre [17,C.31].

У сучасній англійській мові зустрічається багато прикметників, у яких un-виражає значення відсутності того, на що вказує словотвірна основа. Наприклад: unfriended не має друзів; unmatched не має собі рівного; unaccomplished позбавлений світського лиску; unparented не має батьків, осиротілий; unbacked не має прихильників, підтримки; unballasted не має баласту; uncritical позбавлений критики; unbeneficed не має бенефиция, парафії; unfriendly ворожий, ворожий; ungraceful грубий, невишукана; unquiet збуджений; unbelievable неймовірний [3].

Префікс un-є єдиним споконвічно англійською префіксом прикметників, який впродовж усіх етапів розвитку мови був і залишається живим і вельми продуктивним словообразующих елементом. Велику продуктивність він придбав завдяки тому, що в німецьких мовах слабко розроблена система вираження заперечення спеціальними частками. У зв'язку з цим виникне необхідність вдаватися до словообразующих елементам, що виражає заперечення, яким і є префікс un-.

Префікс in -

Префікс in - (або один з його фонетичних варіантів) il-перед l; im - перед b, р, т; ir - перед r зустрічається з латинськими основами. У сучасній англійській мові це історичний афікс або морфологічна прикмета прикметників.

Хоча сам префікс в даний час словообразующей ролі не грає, освіти на in - сильно впливають на вживання префікса un-. Як правило, утворення з префіксом in - вживалися для того, щоб висловити більш вузьке, обмежений і більш підкреслене поняття або значення, ніж з префіксом un-. Так, наприклад, прикметник incautious безрозсудний висловлює більш вузьке поняття в порівнянні з uncautious або not cautious, так як uncautious містить в собі просте невміння використовувати обережність (caution), a incautious містить в собі наявність крайнього протилежності речі обережність (caution), тобто безрозсудність (recklessness).

Як правило, освіти на in - є антонімами беспрефіксних основ, тоді як заперечення якості, ознаки і т. д. виражається префіксом un-. Наприклад: inartistic означає tasteless (Позбавлений смаку, позбавлений витонченого смаку, нехудожній, позбавлений художнього чуття; банальний), unartistic означає not artistic (Не артистичний, не художній); irreligious означає ungodly, neglecting the fear and worship of god (Безбожний), wicked, sinful; unreligious означає not religious (Нерелігійна, що не належить до релігії),inevitable означає неминучість,незмінність,наприклад:«They talked so much together that it was inevitable for her at last to learn his views on marriage.»,Maugham W. S. Theatre [17,C.30].

Префікс non-

Бувають випадки, коли освіти на in - і на un-перестали висловлювати просто заперечення того, що виражено основою, і придбали специфічне значення, а нам потрібно передати значення простого заперечення. У цих випадках ми вдаємося до префікса non- .Так, наприклад, прикметник unchristian так довго означало те, що є протилежним Christian у більш широкому сенсі, що виникла необхідність провести нове слово для розрізнення осіб або діяльності, які не могли бути визначені як Christian у прямому сенсі цього слова. Для цієї мети стали вживати слово non - christian. Таким чином, префікс non-вживається в тих випадках, коли в мові вже є прикметники на in - або un-, а нам потрібно від цієї ж основи зробити слово з простим запереченням. Наприклад: unhuman і inhuman набули значення нелюдський в сенсі «жорстокий, звірячий, нестерпний», а нам потрібно створити слово з простим запереченням «не людський, а якийсь інший» т. тобто не відноситься до людини в прямому сенсі слова. У цьому випадку ми вдаємося до слова non - human (other than human). Інші приклади: non - logical (proceeding by other methods than logic) (нелогічний), non - natural (deviating from the nature) не відноситься до природи, відхиляється від природи (пор. unnatural).

На відміну від інших префіксів цієї групи префікс non-може вживатися для утворення іменників, висловлюючи при цьому значення: «предмет або явище, що не містять у собі того, що означає словотвірна основа». Наприклад: non - conductor непроводнікамі (ізолятор); non - aggression ненапад, non - resistance непротивлення влади, non - fulfilment невиконання [3].

Префікс а-

Префікс а-(або an - перед голосною і h) поєднується лише зі словами грецького походження. Як легко виділимість префікс, а-вільно вживається для утворення заперечень у різних галузях науки, головним чином, в біології, хімії, медицині і рідше в суспільних науках. Наприклад: achromatic ахроматичний, безбарвний, позбавлений забарвлення; anhydrous безводний; acotyledonous бессеменодольний та інші.

Іноді префікс а-вживається для утворення нових слів, коли відчувається, що утворення на ип-, in - і non-є занадто специфічними за значенням і недостатньо сильно вказують на заперечення або на відсутність всіх ознак чи якостей, укладених в позитивному компоненті (т. е. основі). Наприклад: amoral (пор. immoral) було створено, коли виявили, що immoral ummoral, nonmoral недостатньо ясно заперечують наявність всіх особливостей, властивих моральному людині. Asocial виражає значення (на противагу unsocial і non - social) заперечення всіх тих якостей, які укладені в слові social.

Префікс self -

Префікс self - виник в результаті словоскладання з першого компонента складних слів. Освіти на self - зустрічаються ще в давньоанглійській мові, але майже всі вони є іменниками. Наприклад: self - eata самоїд (пор. н.а. self - eating з тим же значенням); self - cwalu самогубство; self - sceaft самостворення, самотворення.

Основна маса похідних на self - належить до кінця среднеанглийского і до новоанглийский період.

Як словообразующій елемент self - має ряд особливостей у своєму вживанні.

З його допомогою в англійській мові утворюються прикметники та іменники. При цьому іменників зустрічається значно більше, ніж прикметників. Синтаксичні та семантичні зв'язки між self - і основами прикметників та іменників значно відрізняються один від одного. При розгортанні прикметників у синтаксичні конструкції self - набуває значення дійової особи або предмета. Наприклад: self-governing-governing by itself (самоврядний); self-diffusive-diffusive by its own power (самораспространяющемуся); self-righting - righting by itself (самовипрямляющийся); self-made - made ??by oneself (саморобний),aelf-respect (cамоповажний): «I'm so ashamed of myself.It's not very nice to have lost one's self-respect.» [17,C.145].

Інша картина спостерігається в утвореннях на self -, що відносяться до іменників. При розгортанні їх у синтаксичні конструкції self - виконує функцію доповнення. Наприклад: self-abhorrence - the act of abhorring oneself (самоотвращение); self-murder - the act of killing oneself (самогубство); self-reproach - the act of reproaching or condemning oneself (самобичування); self-control-the act of controlling oneself, one's faculties or energies (самовладання, самоконтроль); self-denial - the act of denying oneself gratification (самозречення).

Практично за допомогою префікса self - можна виробляти прикметники майже від будь-якого ад'ектівірованного причастя. До семантичному класу, здатному поєднуватися з префіксом self - відносяться ад'ектівірованние причастя зворотних, перехідних і неперехідних дієслів, а також похідні прикметники, утворені від таких же дієслів [3].

В англійській мові є запозичений з грецької мови префікс auto -, який є синонімом префікса self -. Auto - виник з местоименного іменника autos, що означає сам. Як вказує О. Есперсен, префікс auto - проник в англійська мова тільки в новоанглийский період. У сучасній англійській мові префікс auto - є живим, хоча він і не набув широкого застосування в якості словообразующего елемента. Це пояснюється тим, що при його запозиченні в англійській мові вже був свій, споконвічно англійська словообразующій елемент з тим самим значенням, який виробляв слова, пов'язані з різним галузям виробничої діяльності. Проникнувши в англійську мову зі словами, що відносяться до наукової термінології, префікс auto - зберіг за собою цю особливість. При цьому всі утворення на auto - є похідними від прикметників. Наприклад: autobiographic автобіографічний; autochthonal первісний (про населення країни); autocratic самодержавний; autogamous самозапліднюються; automatic (al) автоматичний; autonomous автономний, самоврядний; automotive саморушний.

Префікс well -

До теперішнього часу в англістиці немає певної думки щодо природи даного словообразующего елемента. Одні розглядають well - як префікс, Інші відносять його до перших компонентів складних слів.

Віднесення утворень на well - до складних словами пояснюється, ймовірно, тим, що з другим компонентом well - пишеться через дефіс, і що він вимовляється з наголосом, рівним за силою наголосу другого компонента. Наприклад: well - appointed; well - ballanced; well - connected.

Однак ці особливості є формальними і не завжди мають вирішальне значення при визначенні словообразующей ролі того чи іншого елемента.Елемент well - володіє іншими особливостями, завдяки яким його слід розглядати як словотворчий афікс. Освіти на well - складають семантичний ряд, у якому well - ясно виступає з одним і тим же абстрактним значенням позитивної ступеня, якості, ознаки, позначеного словообразующей основою. Іншими словами well - означає: «у достатній мірі такий, як, на те вказує словотвірна основа». Наприклад: well - aged літній; well - balanced врівноважений, нормальний; well - born родовитий (born of a family of a noble or high standing; esp. of a person, gentle and courteous in manner); well - favoured красивий; привабливий; well - grown дорослий (having attained a satisfactory growth, esp. of a person, having almost reached one 's maximum physical growth); well - done добре просмажений; well - furnished повністю забезпечений; well - knit міцно збудований, міцного складання; well - known загальновідомий (fully known; widely or generally known); well - seen ясний, очевидний; well - timed своєчасний; well - read начитаний; well - set кремезний, міцної статури; well - tried випробуваний, перевірений. [9, С. 49].

Словотворчий елемент well - може приєднуватися тільки до основ прикметників (до основ ад'ектівірованних дієприкметників, а також до основ прикметників, утворених від іменників за допомогою суфікса - ed) і в результаті може робити тільки прикметники. Наприклад: well - meaning має добрі наміри; well - liking квітучий, дебелий, товстий, well - turned вдалий, спритний: «You are great fun to go about with and you are always so well turned out,you are a credit to any woman.» [17,C.145].

Розділ ІІІ. Особливості авторського стилю У.С. Моема

Відмінна риса в творах Моема - спрощеність тексту. Він не описує детально деталі і намагається донести текст до будь-якого читача. Таким чином текст виходить живим і природним. Події розвиваються динамічно, і це не дає читачеві занудьгувати. Автор дуже часто посилається на класичних письменників, художників, музикантів, витвори мистецтва, географічні назви. Це є лингво-культурологический інтересом для читачів і говорить про енциклопедичну ерудованість Моема в різних областях. Хоча особисто у мене виникала думка при прочитанні деяких оповідань його ранньої творчості, що вони писалися не стільки для себе, скільки для публіки, щоб угадить їй і затвердитися на письменницькому терені. Або ж заробити на них. Але це цілком природно. Важливу роль грає і те, про що він пише.

Широко існує думка, ніби Моэм популярний постільки, поскільки писав захоплююче і просто. Сміємо стверджувати, що не менше значення мало те, про що він писав. Не підходь він до життя серйозно, без знижок на занижені запити любителів необтяжливого читання, не задавайся він питаннями, що вимагають від читача зустрічної роботи думки, - і популярність його була б зовсім іншого роду. Це - основне. Але і без неповторного " моэмовского" стилю, зрозуміло, не було б того Моема, якого цінує і любить самий різнокаліберний читач. [10, С. 12].

У питаннях форми письменник був так само вимогливий, як і відносно змісту своєї прози. Він був професіоналом в хорошому сенсі, писав щодня, і тільки дряхлість поклала край цій звичці, що з роками перетворилася на потребу.

Він жодного разу, навіть будучи вже визнаним майстром, не дозволив собі уявити на суд публіки " сиру" або з якихось причин річ, що не задовольняє його. Як він сам сказав, що довго виношував ідей для розповіді, перш ніж почати його писати. Він жорстко наслідував реалістичні принципи композиції і побудови характеру, які вважав такими, що найбільш відповідають складу свого дарування :

"Сюжет, який автор розповідає, має бути ясним і переконливим;

він повинен мати початок, середину і кінець, причому кінець повинен природним чином витікати з початку... Так само як поведінка і мова персонажа повинні витікати з його характеру"

Над фразою і словом він працював наполегливо. "Після довгих роздумів я вирішив, що мені слід прагнути до ясності, простоти і благозвучності"

- так сам Моем визначив в "Итогах" специфічні риси свого листа, і читач знаходить у нього особливу співмірність між смисловим наповненням, звучанням і навіть зовнішнім малюнком пропозиції, фрази.

До його прози з повною підставою можна віднести канон досконалої поетичної мови.Тому проза Моема " фактурна" і емоційно виразна при усій природності, простоті, відсутності стильових прикрас і орнаментальности. [10, С. 26]. Парадоксальне поєднання речей, що здавалося б, не поєднуються, яке, за відсутністю або небажанням пояснення, зручно списати по розряду протиріч, було вкрай властиво Моему, людині і письменникові. Пов'язаний народженням і вихованням з верхівкою "середнього класу", саме цей клас і його мораль він зробив головною мішенню своєї уїдливої іронії. Один з найзаможніших літераторів свого часу, він викривав владу грошей над людиною. Скептик, що стверджував, що люди йому в принципі байдужі і нічого хорошого чекати від них не доводиться, він був особливо чуйний до прекрасного в людині і ставив доброту і милосердя над усе. І далі в тому ж дусі. [10, С. 89].

Книги Моема і особу їх автора викликали, викликають і, можна з упевненістю сказати, викликатимуть до себе різне відношення, але тільки не байдужість. Чесність письменника перед самим собою і своїми читачами завжди імпонує. Вона викликає на зацікавлену розмову із зіставленням суджень, оцінок і точок зору, і таку розмову з Моэмом ведуть ось вже декілька поколінь, погоджуючись з ним, сперечаючись, а то і повністю розходячись в думках.

Розділ IV. Словотворення прикметників емоційного стану в англійській мові на прикладі роману С.У. Моема «Театр»

Лексичні одиниці мови з погляду їх структури, морфемного складу та способів утворення важливі для дослідження лінгвістикою сучасної англійської мови, адже більшість лінгвістичних досліджень спрямовані на вивчення власне змістовного аспекту мови. Основна лексична одиниця мови - слово досліджується не тільки по формальній (морфологічній), але й по змістовній (смисловій) структурі.Проблема вивчення системи словотвору англійської мови загалом, окремих її компонентів, а також ступенів їх варіативності та продуктивності відіграє надзвичайно важливу роль, адже в сучасних дослідженнях із лексичної семантики застосування системного підходу при вивченні певних явищ надає особливої цінності результатам конкретних наукових розвідок в лінгвістиці[8,C.43].

Лексична семантика, вивченням якої присвячені праці відомих лінгвістів має неабияке значення при вивченні змістовного аспекту мови. Крім того, бурхливий розвиток усіх сфер сучасного життя людства знаходить своє відображення безпосередньо в мові, а саме на лексичному рівні.

Зростання інтересу дослідників до проблеми дихотомії емоційне - раціональне в мові та мовленні дає можливість проаналізувати та дослідити певною мірою невирішені проблеми, пов'язані власне з внутрішньомовним аналізом конкретних лексичних одиниць. Особливу практичну цінність науковці надають дослідженню емоційного фактора людини в мові, адже життя людини неможливо уявити без вираження нею емоцій у повсякденному житті саме за допомогою мови. Актуальність цієї розвідки визначається відсутністю праць, в яких би досліджувалися лексичні одиниці мови з погляду їх семантичного наповнення в поєднанні з вивченням особливостей словотворчих процесів, які відбуваються при їх утворенні та вагомо впливають на їх вживання в мові. Метою дослідження є аналіз похідних прикметників, створених за допомогою найпродуктивніших афіксів і встановлення залежності значення емоційно-забарвлених ад'єктивних одиниць від певних словотворчих афіксів.Від семантичних факторів залежить можливість поєднання компонентів похідного слова, яке умотивовується і семантично, і структурно за їх допомогою.

Вивчення емотивної лексики - це важлива умова гуманізації мовознавства, яка виражається в принципі дослідження антропоцентризму. Роль емоцій у розвитку суспільства стала предметом неодноразового розгляду відомих лінгвістів, які, зокрема, наголошували на їх могутній і динамічній силі в житті людини та суспільства [8,C.56]. Емоційною називається категорія слів, яка, крім об'єктивного лексичного значення, містить і значення суб'єктивне - ставлення мовця до висловленої думки. І хоч суб'єктивне значення і емоція - різні поняття, як і лексичні способи їх реалізації, чимало оцінних слів можуть бути віднесені до емоційної лексики. Коли людина, користуючись певним типом лексики, висловлює свої позитивні чи негативні емоції, в цьому їй завжди допомагає експресія (сила вияву переживань, почуттів), яка може міститися в семантиці окремого слова або в контексті в цілому. Проте в будь-якому випадку вона обов'язково супроводжуватиме вияви почуття мовця.

До складу емоційно-забарвленої лексики належать слова, які в своєму значенні містять позитивну чи негативну оцінність і позначають відчуття, настрої, процеси. Ці слова можуть виражати оцінність не тільки лексично, а граматично, тобто суфіксами чи префіксами емоційної (суб'єктивної) оцінки [12,C.176]. Оцінні установки є "виразними й послідовними факторами, на які лінгвіст може спиратися" (Р. Белл) [13,C.3] у спробах пояснити складні й багаті явища людської мови. Оцінка у вивченні її психологією постає перед нами як єдність суб'єктивного й об'єктивного, а процес оцінки - як специфічний акт відображення, за допомогою якого виражається відношення суб'єкта до об'єкта (О.M. Вольф,Н.Д. Арутюнова) [3,C.257]. У мові категорія оцінки розглядається як семантична категорія, яка може бути виражена різними мовними засобами - граматичними, лексичними, інтонаційними, і передає відношення змісту висловлювання до дійсності. Оцінний компонент значення слова - це схвальна або несхвальна оцінка, яка міститься у його структурі . Вивчення психології емоцій, на думку вчених-психологів, залишається незавершеним, адже ще й досі не було побудовано цілісну, багаторівневу психологічну теорію емоцій. Саме це ускладнюєроботу лінгвістів, що звертаються до проблем мовного забезпечення емоцій та ставить перед ними певні проблеми. Одна з них - це різноманітність класифікацій емоцій. Відомий психолог Б.І. Додонов стверджує, що "універсальну класифікацію емоцій взагалі неможливо створити і класифікація,Вісник Житомирського державного університету. [9,C.134].Філологічні науки яка б добре служила для вирішення одних завдань неминуче повинна бути замінена іншою при вирішенні інших" .

Необхідність власне лінгвістичного аналізу засобів, що відображають емоції людини, мотивуєтьсянеопрацьованістю проблеми, тим, що "мовний вираз емоцій до цих пір досліджений недостатньо", "в розмовній практиці ми часто користуємося одним і тим же словом для позначення різних переживань, таким чином їх дійсний характер стає зрозумілим тільки з контексту. У той же час одна і та ж емоція може бути позначена різними словами" [9,C.76].

Інтерес лінгвістів до проблем оцінної семантики зумовлений в першу чергу тим, що оцiннезначення втілено в конкретні мовні структури - iснують цілі шари лексики, призначені для вираження оцінки. Це, в першу чергу, прикметники та прислівники [9]. Саме прикметнику, через велику концентрацію в ньому оцінності, приділяється основна увага у мовній парадигмі маніпулятивних засобів. На необхідність вивчення абсолютної форми загальнооцінних позитивних прикметників указувала О.М. Вольф, зауважуючи, що на абсолютну оцінку в лінгвістичних дослідженнях здебільшого звертають мало уваги, тоді як порівняльна оцінка досліджена краще [3].

Прикметники в абсолютній формі завжди припускають існування оцінної шкали, за допомогою якої стає можливим утворення тематичних груп ад'єктивних слів за їх оцінним значенням та позитивною чи негативною характеристикою. Дослідження словотвору та об'єктивація семантичної організації ленів емоційно забарвлених прикметників в англійській мові сприяє адекватному опису системи мови загалом. У мові стилістичне використання засобів афіксації дає великі словотворчі можливості:за їх допомогою иражаються найрізноманітніші відтінки суб'єктивної оцінки.

Беручи до уваги специфічні властивості морфемних афіксів прикметників, які були розглянуті шляхом часткової вибірки зі словника англійської мови, загальною кількістю більш ніж дві тисячі одиниць, можна зробити висновок, що ад'єктивні слова характеризуються різноманітністю оцінної семантики, серед них виділяється група слів загальної оцінки, значення яких зводиться до вираження оцінки без вказування на будь-які ознаки, а також групами слів негативної та позитивної оцінки, які виявляють несхвальне або схвальне ставлення носіїв мови до предметів, фактів і явищ об'єктивної дійсності. Кількісне співвідношення ад'єктивних одиниць, що виражають ту чи іншу ознаку та утворених за допомогою суфіксів можна зобразити за допомогою таблиці [9].

Таблиця 1. Співвідношення загальної кількості прикметників з кількістю емоційно-забарвлених ад'єктивних одиниць

Загальна кількість прикметників

Кількість емоційно-забарвлених прикметників

Прикметники негативної оцінки

Прикметники позитивної оцінки

2230

824

455

369

100%

37%

21%

16%

Структура семантичного змісту похідних прикметників є чіткою та послідовною системою. Саме тому, беручи до уваги специфічні властивості морфемних афіксів прикметників англійської мови та їх семантичне наповнення можна зробити висновок, що ад'єктивні слова характеризуються різноманітністю оцінної семантики, серед них виділяється група слів загальної оцінки, значення яких зводиться до вираження оцінки без вказування на будь-які ознаки, а також групами слів негативної та позитивної оцінки, які виявляють несхвальне або схвальне ставлення носіїв мови до предметів, фактів і явищ об'єктивної дійсності. Власне від кореневих морфем залежить основне значення того чи іншого слова, проте афікси, хоч і відіграють підпорядковану роль, не мають самостійного лексичного значення та не виконують номінативної функції в похідному слові, все ж вагомо впливають на його значення: позитивне чи негативне. Кількісне співвідношення ад'єктивних одиниць, що виражають ту чи іншу ознаку та утворених за допомогою афіксів можна зобразити за допомогою таблиці [9].

Таблиця 2. Словотворчі афікси прикметників позитивної та негативної оцінки в англійській мові

Ад'єктивний афікс

Загальна кількість вживань

Кількість прикметників негативної оцінки

Кількість прикметників Позитивної оцінки

-y

332

75

40

-al

327

30

27

-ous

248

91

46

-ed

199

36

35

-ive

179

33

20

-ic

160

21

15

-ent

131

18

32

-ing

108

11

30

-able

103

35

33

-ant

80

20

16

-less

78

18

12

-ful

77

26

32

-ly

54

10

13

-ate

32

8

10

-ish

30

17

5

-some

15

6

3

un-

520

183

119

in-

328

82

43

dis-

146

73

26

non-

116

68

13

inter-

91

13

21

over-

65

23

28

pre-

59

21

10

anti-

58

12

17

ir-

57

31

14

trans-

56

11

10

sub-

56

13

17

super-

50

28

12

under-

48

14

18

a-

41

21

9

multi-

38

9

17

Н.О. Дробко. Словотворення прикметників емоційного стану в англійській мові.

Зазначимо, що між похідним словом і афіксом існує тісний взаємозв'язок: афікси мають семантику, пов'язану з кореневою основою, саме це показує, що їм властиве певне семантичне наповнення. Відповідно до наших досліджень, на словотвірному рівні негативну оцінку можуть передавати всі суфікси, проте найчисленнішими є суфікси -ous, -able, -y, -ed, -ive, -less та префікси in-, un-, dis-, non-, ir-, pre-, super-: shameless (безсоромний), pitiless (безжалісний), fatuous

(безглуздий), odious (огидний), unendurable (нестерпний), dissociable (нетовариський), tawdry (крикливий), greedy (скупий), perverted (розбещений), jaundiced (жовчний), speculative (спекулятивний), derisive (насмішкуватий) та indomitable (невблаганний), unjust (несправедливий), unscrupulous (безпринципний), dissociable (нетовариський), disloyal (зрадливий), irreverent (нечемний),preposterous (безглуздий), preconceived (упереджений), superfluous (надмірний). Проте існують також численні приклади прикметників позитивної оцінки, саме ці слова показують схвальне ставлення мовця до об'єктивної реальності, яку він сприймає. Найчастіше вони утворюються за допомогою суфіксів -y, -ous, -ed, -ent, -ing, -able, -ful та префіксів inter-, over-, in-, un-: skilled (кваліфікований), penitent (що кається), confident (довірливий), saving (ощадливий), irritable (нервовий), dutiful (старанний), exemplary (зразковий), frisky (жвавий), scrupulous (сумлінний), audacious (сміливий), resigned (покірний) та internal (душевний) overjoyed (дуже радісний), inconceivable (неймовірний), undying (невмирущий), unassuming (скромний) [18,C.96].

Отже, необхідно підкреслити, що прикметники характеризуються як основні лексичні виразники негативної оцінки, саме тому їх кількість перевищує кількість ад'єктивних одиниць позитивної оцінки. Емоційне забарвлення прикметників в англійській мові яскраво виражене саме завдяки афіксальному словотворенню, за допомогою якого утворюються похідні ад'єктивні одиниці з негативним чи позитивним значенням. [9,C.186] . Загалом, система словотвору англійських прикметників є досить складною, адже вона складається з великої кількості словотворчих одиниць та характеризується наявністю тісних семантичних зв'язків між ними. Таким чином, емоційне забарвлення прикметників не є чимось зовнішнім, а входить в структуру їх значення, що дозволяє в майбутньому ширше дослідити дану тему та створити універсальну класифікацію емоцій у мові.

Висновки

Дана курсова робота дала змогу досягти тієї мети питання, що булла поставлена у вступі, а саме: з'ясувати, що таке словотвір, що таке засоби словотвору, які їх види існують в сучасній англійській мові, визначити найважливіші засоби словотвору і розглянути подальше вживання новоутворених слів. Мета , окреслена у вступі до курсової роботи, була досягнута за допомогою опрацювання наукових праць та статей дослідників-лінгвістів, роботи зі словниками та іншими посібниками з граматики та лексикології сучасної англійської мови.

Дана курсова робота допомогла зробити висновки, що найпоширенішим засобом словотвору в сучасній англійській мові є суфіксація, яка ґрунтується на додаванні до кінця основи слова суфікса. Незважаючи на те, що крім власних англійських суфіксів, існує велика кількість суфіксів запозичених з латинської, грецької, французької та інших мов, власні суфікси все ж переважають у мові. За допомогою суфіксів утворюються іменники (як загальні, так і власні назви, як абстрактні, так і конкретні назви), прикметники, дієслова тощо.

Наступним за поширеністю засобом словотвору в сучасній англійській мові є префіксація, що базується на приєднанні до початку основи слова префікса. Вона увійшла в число основних засобів через те, що в англійській мові відсутні закінчення і саме префіксація допомагає розмежовувати частини мови. Префікси, на відміну від суфіксів, не змінюють граматичних характер слова, і новоутворені слова належать до тих самих частин мови, що й їх основи.

Третій засобом словотвору є словоскладання, яке ґрунтується на складанні двох чи більше основ, з можливими подальшими змінами новоутвореного композита. Деякі вчені ставлять словоскладання на перше місце, бо вважають найпродуктивнішим засобом словотвору в сучасній англійській мові. Найактивнішим засобом утворення нового композита є складання двох, а інколи і більше, основ. За допомогою словотвору утворюються складні іменники, прикметники, дієслова, числівники тощо.

Існують і другорядні типи словотвору, такі як скорочення (усне і писемне), а також конверсія.

Скорочення - це засіб словотвору, який базується на втраті певної частини слова. Він набув значного поширення в останні десятиріччя ХХ ст. і є поширеним явищем як в розмовній мові (усні скорочення), так і в офіційних стилях (писемні скорочення у різних офіційних документах, наукових працях тощо). В сучасній англійській мові скорочують іменники (власні та загальні), дієслова, прикметники тощо. Цей вид словотвору охоплює значні прошарки лексики, а засоби його творення є дуже різноманітними.


Подобные документы

 • Словотвір як лінгвістична дисципліна, предмет її досліджень. Класифікація способів словотвору. Словоскладення основ різних частин мови в сучасній англійській мові. Лінійні та нелінійні моделі словотвору основ усіх частин мови. Сутність поняття "реверсія".

  курсовая работа [71,7 K], добавлен 29.01.2010

 • Предмет і завдання словотвору. Суфіксація та префіксація як спосіб словотвору. Спосіб словотвору без зміни наголосу та написання. Зміна місця наголосу, чергування звуків, складання слів, скорочення як спосіб словотвору в сучасній англійській мові.

  реферат [43,8 K], добавлен 25.02.2016

 • Словотвір як лінгвістична проблема і предмет її дослідження. Англійські префікси, суфікси іменників. Зворотній словотвір і конверсія. Поняття про складні слова. Скорочення у порівняльному аспекті англійської та української мови. Акроніми та оказіоналізми.

  курсовая работа [52,9 K], добавлен 30.04.2015

 • Історія розвитку, основні завдання і характеристика семантики як розділу мовознавчої науки. Вивчення структурних і функціональних особливостей розмовного стилю англійської мови. Розкриття лексико-синтаксичної специфіки розмовної англійської мови.

  курсовая работа [46,8 K], добавлен 10.02.2014

 • Неологізми і способи їх творення у сучасній англійській мові. Інноваційні мовні одиниці науково-технічної сфери англійської мови. Збагачення словникового складу сучасної англійської мови та особливості функціонування науково-технічних неологізмів.

  курсовая работа [54,2 K], добавлен 02.07.2013

 • Місце англійської мови у загальній мовній системі світу. Зв’язок англійської мови з французькою. Заміщення латинської мови англійськими еквівалентами. Становлення англійської мови як національної. Функціонування англійської мови в різних країнах світу.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 30.11.2015

 • Морфологічні і неморфологічні способи словотвору. Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Сучасні тенденції в українському словотворі. Стилістичне використання засобів словотвору. Синонімія словотвірних афіксів.

  конспект урока [54,4 K], добавлен 21.11.2010

 • Артикль як службове слово, його класифікація та різновиди в сучасній англійській мові, значення та функції, варіанти комунікації. Визначений the та невизначений a(n) тип артиклів в системі англійської мови, їх відмінні особливості та головне призначення.

  доклад [20,5 K], добавлен 23.12.2012

 • Закони утворення похідних слів від інших спільнокореневих слів. Морфологічні і неморфологічні способи словотвору. Результати лексико-синтаксичного способу словотвору або зрощення. Особливості лексико-семантичного способу. Дериваційна метафора і метонімія.

  реферат [26,4 K], добавлен 13.03.2011

 • Загальна характеристика прикметника як частини мови. Стилістичні і виразні властивості прикметника в українській мові. Поняття стилістики і визначення стилістичних особливостей морфологічних ознак прикметника, опис його основних художньо-виразних ознак.

  курсовая работа [50,0 K], добавлен 14.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.