Особливості використання дієслівних норм у діловому мовленні

Форми неправильного, правильного використання книжних дієслів, наказового способу, теперішнього часу, інфінітиву, 3-ої особи однини, активних конструкцій, недоконаного виду. Написання дієслів з числівниками, дієприкметниками, дієприслівниками, частками.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2009
Размер файла 9,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Треба використовувати тільки книжні дієслова та їх форми: активізувати, дезінформувати, деномінувати, добирається, домінувати, дрейфуючи, знаменувати, подається, регламентувати, символізувати, формулюючи й т. ін.).

неправильно правильно

важити зважувати

рихтуватися збиратися

балакати говорити

слабувати хворіти

договорюватися домовлятися

поспівати устигати

пришедші які (що) прийшли

позичати авансувати

відчитуватися звітувати

повідати розповідати, повідомляти,

інформувати

тикати говорити «ти»

сидя сидячи

шоферувати працювати шофёром

сипонути насипати

2. Уживаючи ті чи інші форми наказового способу, слід ураховувати конкретну ситуацію, умови спілкування та норми мовного етикету.

3. В актах, наказах, розпорядженнях, службових листах, інструкціях, дорученнях та под. уживають неозначену форму дієслова (інфінітив).

Але слід пам'ятати, що нормативною є форма на -ти, а не на -ть:

неправильно правильно

говорить говорити

запроваджувать запроваджувати

5. У документах більшість дієслів має форму 3-ї особи однини, але неприпустиме використання коротких форм:

неправильно правильно

допомога допомагає

оббіга оббігає

6. Надавати перевагу активним конструкціям над пасивними або ж використовувати безособову конструкцію з дієслівними формами на -но, -то. У таких текстах ідеться про наслідки якихось заходів чи подій у момент мовлення:

7. Не вживати розмовних (калькованих) та дієслівних форм теперішнього часу:

неправильно правильно

носе носить

робе робить

8. Уживати теперішній час на позначення майбутнього, якщо акцентується обов'язковість чогось: Мітинг розпочинається завтра об 11.00.

9. Уникати вживання форм давноминулого часу:

неправильно правильно

інформація надходила була інформація надходила

я виконав був я виконав

проект (були) узгодили були проект узгодили

звернення надійшло було звернення надійшло

10. Не порушувати норми вживання форм залежного слова;

11. Надавати перевагу складеним формам дієслів недоконаного виду в майбутньому часі:

неправильно правильно

завтра відпочиватимемо завтра будемо відпочивати

перерахуватимемо будемо перераховувати

працюватимем сьогодні будемо працювати сьогодні

розпочинатиметься буде розпочинатися

12. Широко використовувати дієприкметники та дієприслівники, але уникати ненормативних форм або заміняти їх іменниками, іменниками із прийменниками(описова конструкція), дієсловами:

Однак окремі форми активних дієприкметників теперішнього часу з суфіксами -уч (-юч), -ач (-яч) почали використовувати, але у функції означення, а не головного компонента дієприкметникового звороту, наприклад:

неправильно правильно

добробут, зростаючий добробут, що

зростаючий щороку добробутщороку зростає щорічно

Це ж стосується й активних дієприкметників минулого часу із суфіксом -л-: яблука, замерзлі від морозу замерзлі яблука (або яблука, що замерзли від морозу).

Сфера використання активних дієприкметників -- в основному термінологічна лексика: блукаючий нерв, крокуючий екскаватор, ведуче колесо, ріжучий диск, тонізуючі речовини, резонуюча камера, діючий вулкан, несуча поверхня крила, працюючий двигун, планеруючий літак, лімітуючий режим.

13. Форми 2-ї особи однини, 1-ї та 2-ї особи множини дозволяють уникати форми давайте в наказовому способі. Обійтися без неї можна й за допомогою додаткових слів.

Дієслово давайте вживається лише у своєму прямому значенні, коли ця форма заохоти поєднується з іменником, що означає певні предмети: Давайте Ваші посвідчення; Розрахунки і креслення давайте мені.

Хоча й у цих випадках інтонаційно та за допомогою невербальних засобів (жесту) можна спонукати до дії: Ваші посвідчення, будь ласка; Прошу розрахунки і креслення.

14. Існує дві рівнозначні форми написання дієслів із числівниками: а) Шість бригад не виконало, (не виконали) план. Але за непрямого порядку слів лише -- Не виконало план шість бригад; б) Двоє студентів пішло до їдальні (сумісна дія -- пішли разом); Двоє студентів пішли до їдальні (роз'єднана дія -- кожен пішов окремо).

15. Із кількісними словами ряд, низка, більшість, меншість, багато, мало, кількість дієслова вживаються в однині: ряд підприємств надіслав, більшість працівників з'явилося.

16. Якщо субстантивне слово виражено числівниками: сто, тисяча, мільйон, мільярд та под., то дієслово слід уживати в однині: сто гривень витрачено; тисячу тонн завезено.

17. За наявності слів разом, спільно дієслово (присудок) ставиться в однині: Адміністрація заводу спільно із профкомом розглянула... Але ставиться у множині, коли однорідні підмети вжиті через кому або через сполучники і, й (та у значенні і): Адміністрація заводу та профком розглянули...

18. Дієслово вибачаюсь (-ся) має у своєму складі колишній займенник ся, що був формою від себе -- я, порівняйте: збираюся (я збираю себе), умиваюся (я вмиваю себе). Отже: Я вибачаюсь (-ся) - Вибачте мені (даруйте, перепрошую).

19. Слід уникати лінгвістично необґрунтованого вживання частки -ся, -сь: Робота аналізується за такими вимогами - Роботу аналізують за такими вимогами.

20. Дія, названа присудком, і дія, названа дієприслівником, обов'язково мають виконуватися одним суб'єктом:


Подобные документы

 • Темпоральна характеристика категорії часу, особливості регулювання даної категорії по відношенню до дієслів в українській мові. Форми теперішнього та майбутнього часу. Особливості та можливості використання дієслів минулого та давноминулого часу.

  курсовая работа [52,0 K], добавлен 04.12.2014

 • Особливості давального та кличного відмінків іменників в офіційно-діловому стилі. Вживання закінчень -а (-я), -у (-ю) у родовому відмінку однини іменників чоловічого роду (власних імен та прізвищ). Порушення морфологічної норми в ділових текстах.

  реферат [19,0 K], добавлен 06.04.2015

 • Історія дослідження дієслів зі значенням "говорити". Особливості лексико-семантичних груп дієслів мовлення у загальному функціонально-семантичному полі. Структурно-семантичні особливості дієслів із значенням "говорити" у сучасній українській мові.

  курсовая работа [31,0 K], добавлен 19.01.2014

 • Категорія перехідності - неперехідності в англійській мові. Синтаксичні, лексико-семантичні і семантіко-синтаксичні характеристики дієслів. Типи перехідних дієслів: підклас "give", "eat", "drink", "shrug", їх використання в конкретній мовній ситуації.

  курсовая работа [59,5 K], добавлен 14.11.2010

 • Місце дієслова в системі частин мови у китайській мові. Формальні особливості організації дієслівної парадигми в китайській мові. Граматичні категорії дієслова. Категорії виду і часу. Аналітична форма справжнього тривалого часу. Минулий миттєвий час.

  курсовая работа [50,4 K], добавлен 05.06.2012

 • Етимологічна характеристика словникового складу зіставних мов. Лексико-семантичні особливості дієслів переміщення як підвиду "руху" на прикладі дієслів "gehen" в сучасній німецькій мові та "to go" в англійській мові. Суфіксація дієслів переміщення.

  дипломная работа [240,1 K], добавлен 27.11.2015

 • Підрядні речення умови та вживання умовного способу дієслова. Умовний спосіб дієслів у підрядних додаткових реченнях. Форми, що виражають нереальність. Приклади використання форм, для вираження нереальності (на матеріалі творів Артура Конан Дойла).

  курсовая работа [43,3 K], добавлен 09.11.2013

 • Семантичні, мовностилістичні особливості та структура фразових дієслів в англійській мові, їх переклад на основі повісті-казки. Визначення місця дієслів у системі лексичних одиниць сучасної англійської мови. Фразеологізми як одиниці міжмовної комунікації.

  курсовая работа [50,3 K], добавлен 28.10.2015

 • Поняття, класифікація та синтаксичні функції модальних дієслів. Прийоми перекладу окремих модальних дієслів: must, may/might, would, should/ought to, need, can/could. Відтворення емоційної виразності і особистого ставлення при перекладі модальних дієслів.

  курсовая работа [41,5 K], добавлен 19.06.2015

 • Дослідження перфективації багатозначних дієслів. Лексико-семантичні групи парновидових та одновидових вербальних багатозначних дієслів української мови, їх особливості у сполучуваності з префіксами як реалізаторами словотвірно-граматичної функції.

  статья [20,6 K], добавлен 31.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.