Євроінтеграційні аспекти економічної безпеки України

Підвищення ефективності діяльності України на ринку ЄС. Розробка механізму державного регулювання економічної безпеки України з урахуванням впливу євроінтеграційних процесів. Експортна орієнтованість зовнішньої торгівлі України з країнами Євросоюзу.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.06.2013
Размер файла 14,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Євроінтеграційні аспекти економічної безпеки України

Перед Україною постала проблема, яка полягає у протиріччі між необхідністю інтегрувати у світову економіку, з одного боку, та забезпечити захист свого внутрішнього ринку, національних інтересів та безпеки, з другого. Однак, підвищення ефективності діяльності України на ринку ЄС - стратегічний напрям забезпечення економічної безпеки України в умовах євроінтеграції і, водночас, індикатор, який дає змогу оцінювати результативність внутрішніх економічних реформ у нашій державі та її євроінтеграційного курсу.

Формуванню системи економічної безпеки держави, визначенню індикаторів і загроз, розробці механізму державного регулювання економічної безпеки присвячені праці В. Андрійчука, З. Герасимчук, Я. Жаліла, В. Мунтіяна, Г. Пастернак-Таранушенка, В. Шлемка та ін. Процеси трансформації суспільства та економіки, інтеграції України в світові господарські зв'язки висвітлюються в дослідженнях українських науковців О. Білоруса, Я. Базилюка, М. Долішнього, В. Кузьменка, О. Малиновської, Ю. Пахомова, А. Філіпенка.

Незважаючи на значні наукові дослідження, присвячені аналізу проблематики забезпечення економічної безпеки держави, неналежна увага приділена державному регулюванню економічної безпеки країни в контексті європейської інтеграції.

Метою роботи є дослідження ризиків і загроз економічної безпеки України, що виникають у процесі євроінтеграції та розробка механізму державного регулювання економічної безпеки України з урахуванням впливу євроінтеграційних процесів.

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження вирішувалися наступні завдання: дослідити сутність феномену економічної безпеки; проаналізувати економічні аспекти інтеграції України до Європейського Союзу, показати проблеми економічної безпеки України при здійсненні процесу євроінтеграції; визначити принцип забезпечення економічної безпеки держави, розробити основні напрями удосконалення нормативно-правового та законодавчого забезпечення економічної безпеки.

Інтеграція України до ЄС має важливі економічні переваги для України, а саме: макроекономічна стабільність, збільшення продуктивності економіки, збільшення обсягів торгівлі між Україною та ЄС, забезпечення вільного руху факторів виробництва в межах ЄС, гарантований захист прав працівників та споживачів [1, 227].

Ризики процесу інтеграції пов'язані насамперед з потребою в заходах щодо приведення у відповідність до норм ЄС не тільки на макроекономічному рівні, а й на рівні окремих підприємств, а також зміцнення ринкової економіки в Україні. У зв'язку з цим підвищується роль захисту своєї економічної системи як основного фактора забезпечення економічної безпеки.

Під економічною безпекою розуміється, з одного боку, знадність національної економіки до розширеного самовідтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб населення та держави, а з іншого - як здатність протистояти дестабілізуючим чинникам, що створюють загрозу розвитку держави. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання також входить до складових економічної безпеки [4, 59].

Економічна безпека є триєдиною системою [3, 85], кожна складова якої є одночасно і суб'єктом і об'єктом процесу її забезпечення. Інститути держави, підприємства, громадяни шляхом складної взаємодії формують систему відносин, соціально-економічну й суспільно-політичну модель свого співіснування. Успішність чи неуспішність цієї моделі виявляється у здатності взаємодіяти з іншими факторами економічного життя як в окремому регіоні, так і у світі в цілому.

Головним у контексті економічної безпеки в разі інтеграції України до ЄС постає питання максимізації потенційних переваг участі в багатосторонній торгівельній системі та мінімізації можливих економічних загроз приєднання до неї.

Однією із форм зближення вітчизняної економіки із національними економіками сусідніх держав є транскордонне співробітництво, що дасть можливість прискорити економічний розвиток менш розвинутих прикордонних регіонів. Досвід транскордонних об'єднань Західної та Центрально-Східної Європи свідчить про ефективність транскордонної форми співпраці для подальшого поглиблення загальноєвропейської інтеграції [5, 90]. Нижчі форми інтеграції прискорюють розвиток вищих.

Транскордонне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів розвитку європейської інтеграції, бо сприяє підвищенню рівня зайнятості населення прикордонних регіонів, збільшенню обсягів експортно-імпортних операцій, пожвавлює розвиток дрібного бізнесу та прискорює міждержавну економічну інтеграцію.

Найбільшою загрозою економічній безпеці України в умовах євроінтеграції є експортна орієнтованість зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС на основі традиційних однорідних товарів за умови ненасиченості вітчизняного ринку диференційованою продукцією. Порівняльний аналіз структури експорту демонструє [2, 142], що входження України в систему зовнішньоекономічних зв'язків з ЄС потребує серйозної адаптації її структури, всього господарського механізму до надзвичайно високих вимог світового ринку. Вирішальним чинником має стати докорінна структурна перебудова народного господарства на підставі постійного моніторингу індикаторів економічної безпеки.

Основними пріоритетами економічної безпеки України в умовах євроінтеграції є: коригування моделі інтеграції української економіки до ЄС через пріоритетний розвиток внутрішнього ринку, проведення політики зменшення частки експорту у ВВП за збереження значної ролі зовнішньої торгівлі у процесі відтворення; застосування ефективної імпортної політики з використанням процедур, прийнятих у рамках СОТ, які не суперечать чесній конкуренції та зростанню конкурентоспроможності національного капіталу; погодження в рамках переговорів щодо створення зони вільної торгівлі положень про вільне функціонування ринкових інститутів, стабільних та недискримінаційних правових рамок для суб'єктів господарювання обох сторін, гарантування правових норм у торговельно-економічній сфері, чітко визначених прав власності, застосування відповідних нормативів походження товарів та інших правил, які діють у рамках аналогічних угод; підтримання високотехнологічного експорту через сприяння просуванню української продукції на зовнішній ринок; спрощення та прискорення процедури експортного контролю; створення системи моніторингу стану економічної безпеки України.

Визначальне місце серед факторів безпеки належить державі в особі її інститутів влади. Сучасна українська економіка потребує неупереджених рішень держави з регулювання багатьох аспектів ринкової економіки і перш за все у сфері соціального, законодавчого захисту її суб'єктів. Від ефективності цього механізму значною мірою залежать і інші аспекти економічної безпеки: рівень та якість життя, рівень злочинності, економічний потенціал. Без ефективного функціонування державно-правових інститутів у рамках єдиного механізму ні економічний, ні соціальний розвиток неможливий.

Мета державної системи забезпечення економічної безпеки полягає у підтриманні ефективного функціонування економіки, виявленні загроз та вжиття адекватних заходів щодо їх відвернення та нейтралізації, захисті економічних інтересів особи, суспільства, сім'ї, держави, здійсненні соціально-спрямованої економічної політики.

Розробка ефективної стратегії економічної безпеки України може бути здійснена за допомогою багаторівневої системи прийняття рішень щодо інструментарію та інститутів управління економічними загрозами, тобто завдяки створенню механізму державного і ринкового регулювання рівня економічної безпеки. Безперечно, реалізація концепції безпеки потребує формування дієвої національної системи економічного і соціального регулювання економічної політики.

Література

економічний безпека євроінтеграційний торгівля

1. Greer B. European economic security. Securing Europe's future / B. Greer // Ed. by Flanagan St., Hampson F. 2008. - P. 221-244.

2. Герасимчук З.В. Економічна безпека регіону як умова нарощення економічного потенціалу / З.В. Герасимчук, Н.С. Вавдіюк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Фінансова політика та інвестиції. Сер. Трансформація, інтеграція та корпоратизація. (Зб. наук. пр.). Вип. VІІІ, № 1. - Луцьк: Надстир'я. - 2006. - С. 138-144.

3. Економічна безпека України : сутність і напрямки забезпечення / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько: Монографія. - К.: НІСД, 1997. - 144 с. - (Сер. “Нац. безпека”; Вип. 2).

4. Жаліло Я.А. Проблеми узгодження економічної безпеки мікрота макрорівнів / Я.А. Жаліло / В кн. Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України. - К.: НІУРВ, 2001. - С. 57-62.

5. Федосова О.А. Транскордонне співробітництво як форма розвитку Європейської інтеграції / О.А. Федосова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Сер. Ринкова трансформація економіки. Вип. VII : Зб. наук. пр. - Луцьк: Надстир'я, 2001. - С. 87-94.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні основи організації зовнішньої торгівлі. Еволюція поглядів на міжнародну торгівлю. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України. Напрямки розвитку зовнішньої торгівлі України.

  курсовая работа [76,1 K], добавлен 10.04.2007

 • Теоретико-методологічні основи розвитку і функціонування світового ринку: країни-постачальники і країни-імпортери. Місце України на світовому ринку рибопродуктів. Реформування механізму державного регулювання зовнішньої торгівлі України, його перспективи.

  научная работа [367,0 K], добавлен 15.02.2011

 • Химерні структурні зрушення в зовнішній торгівлі України після помаранчевої революції: марні очікування та дійсна реальність, відтягування євроінтеграційних процесів, падіння продуктивності праці, економічної свободи та порівняльних переваг України.

  статья [59,9 K], добавлен 04.11.2009

 • Місце України в міжнародній економіці, аналіз географічної і товарної структури експорту та імпорту товарів та послуг, інвестиційної діяльності. Співпраця України з міжнародними організаціями та розробка стратегії міжнародної економічної діяльності.

  курсовая работа [227,0 K], добавлен 06.03.2010

 • Теоретичні аспекти торгової політики України. Система показників розвитку міжнародної торгівлі. Поняття та методи торгової політики. Особливості товарної структури зовнішньої торгівлі України. Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України.

  курсовая работа [75,0 K], добавлен 18.03.2007

 • Основні передумови та напрямки зовнішньої економічної та інтеграційної діяльності України. Західноєвропейський та східноєвропейський вектор інтеграції України у світову економіку. Проблеми проникнення України у світове господарство та шляхи їх вирішення.

  реферат [59,5 K], добавлен 18.07.2010

 • Передумови розвитку співробітництва України з країнами ЄС, нормативно-правове забезпечення співпраці між країнами. Динаміка та основні статті експорту та імпорту товарів, аналіз зовнішньоторговельного обороту та сальдо зовнішньої торгівлі між країнами.

  практическая работа [1,8 M], добавлен 12.12.2013

 • Дослідження проблем зовнішньої політики України, а також головних аспектів співпраці України з міжнародними організаціями. Аналіз українсько-польських стратегічних взаємин. Особливості співробітництва України та Чеської республіки в рамках ОБСЄ.

  контрольная работа [24,0 K], добавлен 12.09.2011

 • Співробітництво в рамках Співдружності незалежних держав. Аналіз стану зовнішньоторгівельної політики України з країнами СНД. Перспективи інтеграційних процесів в СНД. Стратегічні засади розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД.

  курсовая работа [79,6 K], добавлен 07.10.2014

 • Дослідження особливостей зовнішньої торгівлі України. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку держави. Проблема залучення України до міжнародного поділу праці і напрямки її вирішення. Процес входження країни у світові господарські структури.

  реферат [245,3 K], добавлен 24.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.