Зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу

Опанування навичками складання зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу. Знання та використання правил інкотермс українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Економічний аналіз контракту, обґрунтування умов. Комерційна документація.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.05.2012
Размер файла 53,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький Національний Технічний Університет

Кафедра: МЕВ

КУРСОВА РОБОТА

По дисципліні: Основи зовнішньоекономічної діяльності

На тему: Зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу

Виконав:

Студент групи ГФ-210 Тимченко А.О

Перевірила: Павлюк Т.С.

ЗМІСТ

Реферат

Вступ

1. Теорія зовнішньоекономічного контракту

1.1 Назва, номер контракту, дата та місце його укладення

1.2 Преамбула

1.3 Предмет контракту

1.4 Кількість та якість товару

1.5 Базисні умови поставки товарів

1.6 Ціна та загальна вартість договору

1.7 Умови платежів

1.8 Упаковка та маркування

1.9 Строк і дата поставки

1.10 Порядок здачі та прийняття товару

1.11 Гарантійне та технічне обслуговування

1.12 Форс-мажорні обставини

1.13 Санкції та рекламації

1.14 Розглядання спорів

1.15 Страхування

1.16 Інші умови

1.17 Юридичні адреси та рахунки сторін

2. Складання зовнішньоекономічного контракту

Висновки

Список використаної літератури

РЕФЕРАТ

Об'єкт дослідження - зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу. Такі контракти складаються по визначеній рекомендованій схемі, яка не є обов'язковою, але значно спрощує процес їх складання і укладення.

Мета курсової роботи - опанування навичками складання зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу, навчитись робити економічний аналіз контракту і обґрунтувати умови контракту, а також користуватися комерційною, науково-технічною та довідковою документацією.

Робота над проектом проводилась у напрямку вивчення міжнародних стандартів, міжнародних договорів, а також постанов міжкраїнних комісій і міжнародних організацій.

Теоретичною базою виконання роботи були наукові роботи спеціалістів в галузі міжнародної економіки, а також в галузі складання і укладення договорів, нормативно-технічна і довідкова документація Запорізької торгово-промислової палати. Практичну базу складають рекламні проспекти, технічне керівництво до автомобільної продукції, закони України і постанови Кабінету Міністрів України.

Здійснив дослідження в вказаних напрямах, можна сказати, що складання і укладення зовнішньоекономічних договорів представляють собою відносно нову сферу діяльності для підприємств і організацій України. Зпостерігаючий в останній час неухильний зріст кількості зовнішньоекономічних операцій робить необхідним знання основ складання контрактів менеджерами і економістами підприємств.

ВСТУП

Проблема правильного складання зовнішньоекономічного контракту залишається актуальною. Від правильного складання контракту залежить успіх зовнішньоекономічної угоди. Зовнішньоекономічні операції укладаються на основі угод, які представляють собою дії, направлені на встановлення, зміну або припинення правових відносин в області торгівлі, маючи своїм змістом купівлю-продажу товарів, научно-технічних знань, надавання послуг та іншими зв'язаними з ними операціями. Найбільш поширеним видом зовнішньоекономічних угод є купівля-продаж. Розрізняють також бартерні угоди, зустрічні закупівлі, операції на давальничій сировині та компенсаційні угоди. В Україні до актів, регулюючих ті чи інші питання, форми складання та виконання зовнішньоекономічної угоди, відносяться: Закон України „ Про зовнішньоекономічну діяльність ”, Закон „ Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті ”, Указ Президента України „ Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів ” та інші.

У своїй роботі я також використовував правила ИНКОТЕРМС-2000. Так як необхідність знання та використання правил ИНКОТЕРМС українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності обумовлюється, з одного боку, встановленими вимогами українського законодавства відносно обов'язку використання цих правил, а з іншої, широкою розповсюдженістю цих правил в міжнародній торгівлі, їх практичністю та зручністю.

Мета курсової роботи - опанування навичками складання зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу, навчитись робити економічний аналіз контракту і обґрунтувати умови контракту, а також користуватися комерційною, науково-технічною та довідковою документацією.

1. Теорія зовнішньоекономічного контракту

зовнішньоекономічний контракт документація інкотермс

Зовнішньоекономічний контракт - матеріально оформлена згода двох, або більше суб'єктів зовнішньої економічної діяльності (ЗЕД) та закордонних контрагентів, направлена на встановлення, зміну або припинення прав і зобов'язань ЗЕД. Це комерційний документ в котрому міститься письмова домовленість сторін про поставку товару: продавця - передати майно в особистість покупця, а покупця - прийняти майно і заплатити за нього вказану ціну. Заключення зовнішньоекономічного контракту регулюється конвенцією ООН „ Про міжнародні договори купівлі-продажу ”.

Узагальнене поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) дано в ч. 6 ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": під зовнішньоекономічним договором розуміється матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Наказом Міністерства економіки та з питань економічної інтеграції України № 201 від 06.09.2001 року затверджено Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України.

Суб'єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, уважаються діями цього іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України.

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються матеріальним та процесуальним правом місця її укладання, якщо сторони не погодили інше, і відображаються в умовах договору (контракту). До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), якщо сторони такого договору (контракту) не погодилися про інше щодо викладення умов договору і така домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких сторонами договір може вважатися таким, що неукладений, або його може бути визнано недійсним внаслідок недодержання форми згідно з чинним законодавством України, відносяться:

1) Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення.

2) Преамбула.

3) Предмет договору (контракту).

4) Кількість товару.

5) Якість товару(обсяги виконання робіт, надання послуг).

6) Базисні умови поставки товарів (приймання - здавання виконаних робіт або послуг).

7) Ціна та загальна вартість договору (контракту).

8) Умови платежів.

9) Умови приймання - здавання товару (робіт, послуг).

10) Упаковка та маркування.

11) Форс-мажорні обставини.

12) Санкції та рекламації

13) Урегулювання спорів у судовому порядку.

14) Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін.

Перед тим, як укладати зовнішньоекономічний договір, необхідно вибрати спосіб встановлення контакту з потенційними партнерами.

Експортер може використовувати такі способи встановлення контактів з контрагентами:

* направити пропозицію (оферту) безпосередньо одному або кільком іноземним покупцям (замовникам);

* прийняти та підтвердити замовлення покупця;

* направити пропозицію у відповідь на запит із зазначенням конкретних умов майбутнього контракту або з проформою контракту;

* взяти участь у торгах, подавши тендер організаторам торгів;

* взяти участь у торгово-промислових виставках та ярмарках.

Імпортер може скористатися одним з таких способів:

* направити потенційному або вже відомому продавцю (постачальнику) замовлення;

* направити запит виробнику товарів, що цікавлять імпортера;

* оголосити торги з запрошенням до участі підприємств, які можуть прийняти і виконати умови організаторів торгів;

Ініціативу встановлення контакту може виявити як покупець (замовник), такі продавець (виконавець).

* направити експортеру безумовний акцепт його пропозиції;

* направити можливому виробнику комерційний лист про наміри вступити у переговори у відповідь на його пропозицію.

1.1 Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення

З самого верху великими літерами пишеться КОНТРАКТ. Нижче - купівлі-продажу і номер. Номер може бути різним, наприклад: 15112005. Нижче - місто, країна сторони яка складає цей контракт і дата.

1.2 Преамбула

У преамбулі зазначається повне найменування сторін - учасників зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, із зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контрагентів ("Продавець", "Покупець", "Замовник", "Постачальник" тощо), особа, від імені якої укладається зовнішньоекономічний договір (контракт), документів, якими керуються контрагенти договору (контракту) (установчі документи тощо).

Найменування сторін: Концерн «Гермес», Москва, Росія і діючий згідно законодавства Російської Федерації, у подальшому Продавець, в обличчі виконуючого директора Соколов А. С., діючого на підставі рішення ради директорів від 15 листопада 2009 року, з одного боку, та ПП «Парус», Запоріжжя, Україна, у подальшому Покупець, в обличчі Сиротенко С. В., Діючий на підставі Уставу , з іншого боку, уклали теперішній договір, іменуємий у подальшому Контракт, про:...

Описання пошуку партнера і його вибір: Отримавши необхідну інформацію про можливих зовнішньоекономічних партнерів, а саме: юридичний статус партнера, напрямки і сфери діяльності, величину компанії, основні етапи розвитку, банки, через які фірми здійснюють свої операції, основних партнерів, фінансовий стан; зупинив вибір на Російському концерні «Гермес». Направив комерційний лист. І отримав позитивну відповідь.

1.3 Предмет договору (контракту)

У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з контрагентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому із зазначенням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи, що виконується.

У разі бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що є кінцевою метою переробки давальницької сировини).

Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної характеристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то все це зазначається у додатку (специфікації), який має бути невід'ємною частиною договору (контракту), про що робиться відповідна відмітка в тексті договору (контракту).

Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту) згаданий додаток (специфікація), крім того балансується іще за загальною вартістю експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).

У додатку до договору (контракту) про переробку давальницької сировини зазначається відповідна технологічна схема такої переробки.

Технологічна схема переробки давальницької сировини повинна відображати:

усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення сировини в готову продукцію;

кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з1 обгрунтуванням технологічних втрат сировини;

втрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.

Купівля-продаж є самим розповсюдженим видом комерційних операцій в міжнародній торговій практиці. Купівля-продаж - передача однієї сторони права власності на майно іншій стороні, яка зобов'язується прийняти та сплатити по узгодженій ціні. Основною функцією є оформлення переходу майна з власності одного обличчя в власність іншого. Контракт купівлі-продажу за звичай двухсторонній, відплатний та консесуальний.

Об'єктами контракту можуть виступати речі, які належать продавцю по праву власності, або не існуючі на момент продажу (майбутні речі), а також об'єкти, які не мають матеріального вираження - права на промислову і інтелектуальну власність. Також можуть виступати речі або майно у вимозі, оборотні документи, цінні папери, послуги, тощо.

Зустрічна закупівля - форма зустрічної торгівлі, при якій зобов'язанням експортера є закупити на певну суму товарів в країні імпортера.

1.4 Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг)

У цьому розділі визначається, залежно від номенклатури, одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кілограмах, штуках тощо), його загальна кількість та якісні характеристики.

У тексті договору (контракту) про виконання робіт (надання послуг) визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх виконання.

З 1993 р. На Україні діє Єдиний митний тариф, який представляє собою зведення ставок пошлін, які сплачуються при імпорті товарів із-за кордону до митної території України. В тарифі ставки пошлін визначені в процентах від митної вартості товару. Товари в тарифі розміщені згідно з класифікацією гармонізованої системи опису і кодування товару.

В цілях формування раціональної структури експорту деяких видів товарів і захисту внутрішнього ринку застосовуються режими квотування та ліцензування.

Квота - граничний об'єм деяких товарів, які можуть бути імпортовані/експортовані на територію країни за деякий час. Квоти бувають індивідуальними (обмеження для однієї країни), групові (обмеження для декількох країн), глобальні (на всі країни).

Ліцензія - дозвіл на імпорт/експорт товарів за деякий час, яке видається компетентними органами. Ліцензії бувають: разові, глобальні, автоматичні.

У нашому випадку на імпорт нашого товару кількісних обмежень немає (операції з товаром не квотуються), ліцензії наш товар так же не потребує, але у відповідності з Наказом Міністерства України від 29 липня № 136 с.1 (про вільну торгівлю між Україною і Росією) наш товар при перетині кордону звільняється від ввізної пошліни і ПДВ.

Якість товару - сукупність властивостей які визначають придатність товару для використання його по призначенню. Визначення якості товару може бути:

· По стандарту

Цей спосіб припускає, що якість постачаємого товару точно співпадає з певним стандартом. Стандарти розробляються різними урядовими організаціями (на приклад: ГОСТ, ВШ), союзами підприємців, научно-технічними асоціаціями і інститутами,страховими компаніями тощо. Застосування стандартів поліпшує встановлення в контрактах якості товарів з загальними родовими ознаками і уніфіцированої продукції; у контракті досить посилатись на номер і дату стандарту і вказати організацію, яка його розробила.

· По технічним умовам

Якщо на даний товар відсутні стандарти, а також із-за особливих умов виробництва і експлуатації товару, для встановлення спеціальних вимог до його якості застосовуються технічні умови. Змістом технічних умов є: технічна характеристика товару, опис матеріалів, з яких він повинен вироблятися, правила та методи перевірки і випробування. По технічним умовам встановлюється якість товарів, здійснюємих на основі індивідуальних заказів, унікальних приладів, складних промислових приладів, судів. Технічні умови наводяться або в самому тексті контракту, або в додатку до нього.

· По специфікації

Специфікація, яка є додатком до контракту, містить необхідні технічні параметри, які характеризують товар. Специфікації складаються за часту експортерами, тому що вони характеризують індивідуальний товар, але можуть складатися імпортерами, різними асоціаціями та іншими організаціями, як національними, так і міжнародними. У цьому випадку в контракті необхідно вказати організацію, яка склала специфікацію, і привести основні показники цієї специфікації.

· По зразку

Спосіб визначення якості товару по зразку розповсюджений в основному в торгівлі споживацькими товарами, а також деякими видами машин і обладнанням індивідуального вироблення, і використовується при укладанні контрактів на виставках і ярмарках. Продавець дає покупцю кілька зразків продукції, покупець випробовує їх властивості, якщо вони його задовольняють, заказує велику партію. В контракті робиться запис, що якість товару повинна співпадати зразку. Вказуються умови, в яких товар може відклонятися по якості від зразка, а також строки зберігання зразків. За звичай прийнято відбирати три зразка; один зберігається у продавця, другий - у покупця, третій - у нейтральній організації., вказаної у контракті.

· По опису

Цей спосіб використовується для визначення якості товарів, з індивідуальними ознаками, наприклад машин. В контракті докладно описуються усі властивості товару.

· По натурній вазі

Цим способом визначають якість зернових. Натуральна вага - вага одного гектолітра (одиниця об'єму) зерна. Натуральна вага відображає фізичні властивості зерна (форма, велич зерна, удільна вага), а також дає уявлення про вихід муки і крупи з нього. Показники натуральної ваги за звичаєм застосовуються в сполученні з іншими показниками (домішка в зерні).

1.5 Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг)

У цьому розділі зазначається вид транспорту та базисні умови поставки (у відповідності до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів чинної редакції (ИНКОТЕРМС), які визначають обов'язки контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару).

У випадку укладення договору (контракту) про виконання робіт (надання послуг) у цьому розділі визначаються умови та строки виконаних робіт (послуг).

Усі умови ИНКОТЕРМС можна поділити на 4 групи: E,F,C,D.

Таблиця №1.Умови ИНКОТЕРМС

Поставка на умовах групи Е:

EXW

франко-завод - це сама вигідна умова для продавця, тому що він вважається виконавшим свої обов'язки після того, як передасть свій товар покупцю у себе на заводі.

До групи F входять умови:

FCA

франко-перевізник

FAS

франко на борту судна

FOB

франко-борт судна

По умовам F продавець вважається виконавшим свої зобов'язання після того, як передасть свій товар перевізнику згідно з інструкціями, отриманих від покупця.

До групи С входят умови:

САF

вартість и фрахт

С1F

вартість, страхування и фрахт

СРТ

доставка сплачена до ...

С1Р

доставка и страхування сплачені до ....

В контрактах на D умовах продавець звільняється від відповідальності і рисків з моменту передачі товара перевізнику в своїй країні, хоч і несе затрати на доставку товара в країну покупця.

В групу D входят такі умови ИНКОТЕРМС:

DАF

доставлено до кордону

DES

доставлено з борту судна

DEQ

доставлено з пристані

DDU

доставлено без сплати пошліни

DDP

доставлено оплатою пошліни

Ми визнали умови поставки, суму та платника. Усі данні знаходяться у Таблиці №2.

Таблиця №2. Платник та вартість поставки.

Стаття

Показник

перевезення

страхування

Митний збір

Митний податок

Акцизний збір

Інші платежі

Сума (в €)

1200

3500

105232,5

-

-

-

Платник

Покуп.

Покуп.

Покуп.

-

-

-

1.6 Ціна та загальна вартість договору (контракту)

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що поставляються згідно з договором (контрактом), крім випадків, коли ціна товару розраховується за формулою, та валюта контракту. Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартість. У цьому разі цінові показники можуть бути зазначені в додатках (специфікаціях), на які робиться посилання в тексті договору (контракту).

При розрахунках ціни договору (контракту) за формулою зазначається орієнтовна вартість договору (контракту) на дату його укладення.

У договорі (контракті) про переробку давальницької сировини крім того зазначається її заставна вартість, ціна та загальна вартість готової продукції, загальна вартість переробки.

У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) зазначається загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що імпортуються за цим договором (контрактом), з обов'язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до першої групи Класифікатора іноземних валют.

Базис ціни - ціна товару, яка приймається в якості бази при визначенні зовнішньоекономічної ціни даної продукції, а також індексу цін в міжнародній торгівлі в цілому і по окремим видам товарів: базисна ціна регулярно передивляється з обліком змінень асортименту зовнішньоекономічного обміну на ринку.

1.7 Умови платежів

Цей розділ визначає валюту платежу, спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) зазначаються:

умови банківського переказу до (авансового платежу) та/або після відвантаження товару або умови документарного акредитива, або інкасо (з гарантією), визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. № 444 "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті";

умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії: на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій.

До форм розрахунків, які застосовуються в міжародній торгівлі, відносяться:

* 100% авансовий платіж, * акредитив; * инкассо;* відкритий рахунок.

Авансовий платіж, в розміри загальної вартості постачаємого товара є найбільш вигіднішою формою розрахунків для експортера. Здійснюється також платіж шляхом банківського переведення або чеком.

Акредитив представляє собою одностороннє, умовно-грошове зобов'язання банка, імпортер доручає своєму банку виплатити гроші за куплений товар тільки після пред'явлення експортером комплекту товаророспорядних документів, які підтверджують, що товар дійсно був відвантажений у відповідності з контрактом. Види акредитивів: підтверджений і непідтверджений, відкличний і безвідкличний, подільний і неподільний, відновлений.

Інкасо - це банківська розрахункова операція, засобом якої банк за дорученням свого клієнта одержує на основі розрахункових документів належні йому кошти від платника за відвантаженні на його адресу товари або за надані йому послуги і зараховує ці кошти на його рахунок в банку.

В здійсненні інкасової операції при міжнародних розрахунках приймають участь: імпортер (платник); експортер (довіритель); банк імпортера ( інкасуючий чи представницький банк ); банк імпортера ( банк ремітент ).

Інкасова форма розрахунків об'єднується з акцептною формою. Акцепт - угода платника на оплату документів рахунку. При акцептній формі розрахунків товари відвантажуються негайно, не чекаючи оплати покупцем товару. Покупець оплачує товар після одержання розрахункових, документів, на випадок порушення постачальником умов договору, вокупцеві може відмовитися від оплати товару. При порушенні договору постачальник має право застосувати до нього санкції.

Інкасо може бути чистим і документальним. Чисте інкасо - це інкасо фінансових документів, не супроводжене комерційними документами (переказні й прості векселі, чеки та ін.). Документальне інкасо - це інкасо фінансових документів, супроводжених комерційними документами (рахунки, страхові документи та ін.), а також інкасо тільки комерційних документів.

Документальне інкасо в міжнародній торгівлі являє собою зобов'язання банку одержати за дорученням експортера від імпортера суму платежу за контрактом проти передачі останнього товарних документів і перерахувати її експортеру.

1. Експортер відвантажує товари на адресу покупця у відповідності до умов договору.

2. Експортер підготовляє своєму банку пакет товаросупроводжуючих документів та інкасове доручення.

3. Банк-ремітент, перевіривши відповідність наданих документів, перерахованих в інкасовому дорученні, відправляє їх разом з інкасовим дорученням банку імпортера.

4. Банк імпортера віддає одержані документи імпортеру.

5. Інкасуючий банк одержує платіж від імпортера.

6. Сума платежу переводиться банком покупця банку продавця.

7. Банк - ремітент зараховує гроші на рахунок експортера. Інкасові операції порівняно прості і недорогі для контрагентів. Разом з тим вони мають серйозні недоліки, які різко знижують переваги в розрахунках по експорту. Одним з таких недоліків являється розрив у часі між відвантаженням товару, передачею документів у банк імпортера й одержанням платежу (інколи від кількох тижнів до кількох місяців), що, звичайно, затримує оборотність коштів експортера.

Відкритий рахунок - це найменш вигідна форма для експортера, тому що вона не дає вчасного розрахунку. По відкритому рахунку взагалому ррозраховуються за товари, які поставлені на консигнацію або за запасні частини до раніше поставленого обладнання.

1.8 Упаковка та маркування

Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування та інше), а за необхідності також умови її повернення.

Вид та характер пакування залежить від:

* особливостей товару, який підлягає пакуванню;

* способу, відстані та тривалості транспортування товару, можливості перевантаження у дорозі, температурного режиму під час транспортування, пори року, способу оплати за транспортування, сумісності з іншими вантажами тощо.

* кліматичних особливостей країни призначення.

* вимог митного режиму країни призначення.

* законодавства країни призначення.

1.9 Строк і дата поставки

Під строком поставки товара розуміється момент, коли продавець зобов'язаний передати товар у власність покупця. Оговорена у контракті кількість може бути поставлена своєчасно або по частинам. Строк поставки може бути встановлений шляхом вказання кількості днів, тижнів, місяців, а якщо в контракті не обумовлено строк поставки товару, то продавець повинен поставити товар „в розумний строк після підписання контракту ”. Види: тимчасова, бистра, поставка зі складу. Дата поставки може бути: дата документа, отриманого від транспортної організації; дата розписки транспортно-експедиторської контори; дата складської розписки.

1.10 Порядок приймання-здавання товару

У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів.

Приймання-здавання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю - згідно з документами, що засвідчують якість товару.

Для продавця здача товару фактично означає поставку товару покупцю. На приклад, згідно Громадянському Кодексу України разом із здачею товару у відповідності до умов контракту продавець передає покупцю і право власності на товар. Однак якщо сторони вкажуть в контракті, що товар остається власністю продавця до моменту сплати покупцем повної вартості товару, то при здачі товару продавець передає покупцю тільки право володіння і користування товаром.

Прийняття товару - прийняття товару покупцем, яке супроводжується перевіркою відповідності якості, кількості та комплектності товару його характеристиці і технічним умовам, вказаним в контракті. Порядок прийняття-здачі товару - вид (попередня та остаточна); місце і строк прийняття-здачі; спосіб прийняття-здачі по кількості; спосіб прийняття-здачі по якості.

Ціль попереднього прийняття полягає в інспектуванні процесу виробництва товару, випробуванні товару, розгляду товару на підприємстві продавця для встановлення відповідності його якості і кількості умовам контракту, правильності упаковки і маркування товару. Наслідок - покупець може забракувати товар у випадку знаходження недоліків або потребувати усунення таких недоліків.

1.11 Гарантії і технічне обслуговування

В контрактах містяться умови, по яким продавець приймає відповідальність за якість товару за деякий гарантійний строк. Об'єм дозволеної гарантії залежить від характеру товару і технічних умов контракту. Строк гарантії може складатись від декількох місяців до декількох років.

Гарантійний період може розраховуватись: з дати поставки товару; з дати передачі товару першому споживачу; з моменту отримання покупцем від продавця повідомлення в письмовій формі про те, що обладнання готове до відправки; з дати пуску обладнання в експлуатацію.

Якщо в перебігу гарантійного строку обладнання буде дефективним, продавець зобов'язаний за свій рахунок по вибору покупця усунути дефекти або замінити дефектне обладнання новим доброякісним обладнанням. В умовах гарантії перелічуються також усі випадки, на які гарантія не розповсюджується.

1.12 Форс-мажорні обставини

Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови договору (контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). При цьому сторони звільняються від виконання зобов'язань на строк дії цих обставин, або можуть відмовитися від виконання договору (контракту) частково або в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується торгово-промисловою палатою відповідної країни.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної торгової палати (МТП) форс-мажорні обставини поділяються на такі категорії:

а) повінь (але щорічний розлив річок не є форс-мажорною обставиною), землетрус, шторм, осідання ґрунту, цунамі, інші стихійні лиха природи; епідемії;

б) пожежі, вибухи, вихід з ладу чи пошкодження машин та устаткування;

в) страйки, саботаж, локаут та інші непередбачені зупинки на виробництві;

г) оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безпорядки, піратство;

д) законні або незаконні дії органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів, які перешкоджають виконанню контракту (наприклад, ембарго на експорт певних товарів, валютні обмеження тощо).

З точки зору терміну дії форс-мажорні обставини можуть бути поділені на 2 категорії:

* тривалі, до яких належать, передусім заборона експорту (іноді й імпорту), війна, заколоти, блокада, валютні обмеження або інші заходи уряду чи його органів;

* короткострокові, до яких належать пожежа, повінь, стихійні лиха, замерзання моря або порту, закриття морських проток, які лежать на звичайному морському шляху, між портами навантаження та розвантаження, відхилення на шляху, викликані воєнними діями тощо.

1.13 Санкції та рекламації

Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред'явлення рекламацій у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов'язань.

При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у відсотках від вартості недопоставленого товару (робіт, послуг) або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів - від якого терміну вони встановлюються та протягом якого часу діють, або їх граничний розмір), строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов'язки сторін договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацій.

1.14 Розглядання спорів

У цьому розділі визначаються умови та порядок вирішення спорів у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви суду або чітких критеріїв визначення суду будь-якою зі сторін залежно від предмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання

При цьому зазначаються місцезнаходження (місце проживання), повні поштові та платіжні реквізити (М рахунку, назва та місцезнаходження банку,) контрагентів договору (контракту).

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися додаткові умови:

страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, митних зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних примірників договору (контракту), можливість та порядок унесення змін до договору (контракту) та ін.

При укладенні договорів у зовнішньоторговельній практиці широко використовуються

Типовий контракт - це примірний договір або ряд уніфікованих правил, викладених в письмовій формі, сформульованих раніше з врахуванням торгової практики і звичаїв та прийняті сторонами, що домовляються, після узгодження відповідно до вимог конкретної угоди.

Найпростіший контракт купівлі-продажу містить такі основні умови, як предмет та обсяг поставки (найменування та кількість товару), строк та місце поставки, базисні умови поставки, ціна та загальна вартість поставки, умови платежу, порядок здачі-приймання товару, умови про гарантії та санкції, про арбітраж, форс-мажор, транспортні умови, юридичні адреси сторін, підписи продавця та покупця.

Сторони договору купівлі-продажу - продавець та покупець - беруть на себе конкретні обов'язки, які містяться у всіх умовах договору. Основними для продавця є: поставити товар, передати належні до нього документи і передати право власності на товар; для покупця - оплатити вартість товару і прийняти поставку. В контракт, як правило, вносяться також положення, спільні для обов'язків продавця та покупця, зокрема з таких важливих питань, як:

* поняття та порядок розрахунку збитків, відшкодування яких може вимагатися внаслідок порушення обов'язків однією із сторін;

* право на отримання процентів при простроченні платежу;

* принцип звільнення від відповідальності,

* наслідки розірвання договору;

* право на призупинення виконання договору;

* обов'язок по зберіганню товару, що належить іншій стороні та інші.

У міжнародній практиці широкого застосування вже давно набула практика арбітражного вирішення спорів, пов'язаних із виконанням зовнішньоекономічних договорів. Сторони можуть на власний розсуд обрати міжнародний комерційний арбітраж, де розглядатиметься спір, таким чином забезпечивши повний і неупереджений судовий розгляд. Крім того, розгляд справ здійснюється в прискорені (порівняно з українською судовою системою) строки висококваліфікованими арбітрами. Тому слід бути готовими до того, що іноземний контрагент запропонує підписати арбітражну угоду, або арбітражне застереження. Україна в ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р. № 4002-ХІІ визнала корисність арбітражу як методу, що широко використовується для вирішення спорів, які виникають у сфері міжнародної торгівлі, і при необхідності комплексного врегулювання міжнародного комерційного арбітражу в законодавчому порядку.

Стаття 7 Європейській конвенції, яку Україна ратифікувала в 1963 р., дозволяє сторонам обрати право, яке застосовуватиметься арбітрами під час розгляду справи з урахуванням положень контракту і торговельних звичаїв. Відповідно до п. 2 ст. 1 ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» до міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися: 1) спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, які виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном; 2) спори підприємств із іноземними інвестиціями й міжнародних організацій, створених на території України, між собою, спори між їхніми учасниками, їхні спори з іншими суб'єктами права України.

Арбітражне рішення, незалежно від того, у якій країні воно було винесене, визнається обов'язковим і при поданні до компетентного суду письмового клопотання виконується з урахуванням ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Арбітражі існують у двох видах:

* постійно діючий арбітраж (інституційний), який охоплює арбітражні суди, колегії арбітрів, арбітражні комісії

* арбітраж ”ad hoc” (ізольований, разовий), який створюється кожного разу для розв'язання одного чи декількох спірних питань за конкретним контрактом.

1.15 Страхування

У зовнішній торгівлі товари страхуються від ризиків пошкодження або втрати при транспортуванні, тобто від транспортних ризиків. Страхування є добровільним актом, і його основні умови встановлюються в контракті і саме в ньому фіксуються:

* обов'язки продавця і покупця із страхування вантажу;

* тривалість і обсяг страхової гарантії;

* умови страхування;

* види ризиків, від яких має бути застрахований вантаж.

1.16 Інші умови

Інші умови контракту містять цілу низку застережень, які уточнюють взаємні права та обов'язки сторін. До них можна віднести, наприклад, такі:

* умову про те, що після укладення контракту усе попереднє листування та переговори по контракту втрачають силу;

* умови договору, що визначають порядок його зміни або анулювання (в них звичайно обумовлюється, що на внесення змін у договір та його анулювання необхідна письмова згода обох сторін, оформлена з дотриманням усіх правил про порядок підписання зовнішньоторгових угод);

* умову про те, що усі додатки до контракту є його невід'ємною частиною;

* застереження про те, матеріальне право якої країни буде застосовано до контракту;

* умову про необхідність збереження у таємниці від третіх осіб комерційної та іншої інформації, одержаної під час виконання контракту тощо.

1.17 Юридичні адреси та рахунки (банківські реквізити) сторін

У цьому розділі записуються;

* повні юридичні адреси сторін, які відповідають адресам, що містяться у зареєстрованих статутах підприємств сторін;

* імена представників сторін;

* банківські рахунки та адреси обслуговуючих банків (повна назва банку, з розрахункового рахунка якого (або на розрахунковий рахунок якого) будуть здійснюватись платежі, із зазначенням його повної адреси, реквізитів зв'язку та номера розрахункового рахунка).

Контракт скріплюється підписами уповноважених представників та печатками на останніх сторінках основного тексту та на кожному його додатку. Крім того, кожна сторінка основного тексту контракту та додатків парафуються підписантами або їх помічниками на свідчення того, що сторони згодні з умовами, записаними на цій сторінці, а також для того, щоб виключити можливі зловживання.

Отже, підставою для здійснення зовнішньоекономічної операції є договір (контракт) - письмово оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав і обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Права, обов'язки і відповідальність партнерів за угодою згруповані в окремих розділах:

преамбула (визначення сторін), предмет контракту, кількість (або ціна та кількість), базові умови поставки товарів, ціна та загальна сума контракту, якість товару, строк та умови поставки, умови платежу, умови передавання-приймання товару, гарантії, претензії, пакування та маркірування товару, відвантажування товару, санкції, страхування, форс-мажорні обставини, арбітраж, інші умови, юридичні адреси, поштові й платіжні реквізити сторін.

2. Складання зовнішньоекономічного контракту

Контракт №368665

м. Запоріжжя, Україна 09 листопада 2008 р.

Російський концерн «Гермес», Москва, Російська Федерація, створений і діючий згідно законодавства Російської Федерації, у подальшому Продавець, в обличчі виконуючого директора Соколов А. С., діючого на підставі рішення ради директорів від 15 листопада 2009 року, з одного боку, та ПП «Парус», Запоріжжя, Україна, у подальшому Покупець, в обличчі Сиротенко С. В., Діючий на підставі Уставу , з іншого боку, уклали теперішній договір, іменуємий у подальшому Контракт, про:

1 Предмет контракту

Продавець продає, а Покупець купує автомобіль ВАЗ 2110, згідно зі специфікацією, яка є додатком до даного контракту(додаток №1), та невід'ємною частиною , кількістю 100 штук (далі за текстом - товар).

2 Вимоги до товару

2.1 Кількість товару 100, вимірюється в штуках.

2.2 У випадку ушкодження товару Продавець не несе відповідальність за недостачу в межах норм природного збитку, встановленого для даного виду товару в країні Продавця.

2.3 Якість товару повинна бути не нижче звичайної середньої якості, прийнятої в державі Продавця.

2.4 Відповідність якості товару умовам контракту повинна підтверджуватись сертифікатом якості.

2.5 Метод відбору, аналізу, перевірки якості проводяться відповідно з правилами країни продавця, за рахунок продавця.

3 Базові умови поставки товару

3.1 Строк поставки.

3.1.1 Продавець зобов'язується відвантажити проданий товар протягом двох тижнів на своєму складі за адресою: бульвар Пушкіна 31.

3.1.2 Датою отримання Покупцем товару вважається дата підпису накладної, підтвердженої підписами обох сторін.

3.1.3 Продавець має право на дострокову поставку.

3.2 Умови поставки.

3.2.1 Товар поставляється Продавцем на умовах EXW.

3.2.2 Право власності на товар переходить від Продавця до Покупця,в момент відвантаження товару на місці обумовленому в п.3.1.1.

3.2.3 Продавець зобов'язаний сповістити Покупця про дату передачі товару.

3.2.4 Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки товар буде відведено в його розпорядження.

3.2.5 Покупець має нести всі ризики втрати або пошкодження товару з моменту відвантаження за п.3.1.1.

3.2.6 Покупець страхує не страхує товар по контракту по своєму розсуду за свій рахунок.

4 Ціна товару. Сума контракту

4.1 Ціна товару, який є предметом купівлі-продажу,відображена у специфікаціях та складає 7800 (сім тисяч вісімсот) $ за одиницю (за курсом НБУ на 20 листопада 2009 р.).

4.2 Ціна товару визначена на умовах EXW.

4.3 Продавець зобов'язаний нести всі витрати пов'язані з товаром до моменту відвантаження згідно п.3.1.1. У тому числі, витрати на оцінку якості товару, його ваги, кількості, витрати на доставку в обумовлене в п3.1.1. місце, витрати на упаковку для доставки товару Покупцю.

4.4 Покупець несе всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту поставки товару у його розпорядження згідно п.3.1.1.

4.5 Загальна сума контракту складає 780000 (сімсот вісімдесят тисяч) $.

5 Умови платежу

5.1Покупна ціна, яка передбачена в п. 4.4 контракту, буде сплачена Покупцем шляхом Акредитив.

5.2 Покупець зобов'язується передати документи, які підтверджують отримання товару, в момент підпису накладної згідно з п. 3.1.2.

6 Умови здачі(прийому) товару

6.1 Покупець повинен прийняти товар згідно з п.3.

Прийом проводяться в присутності представників обох сторін.

У випадку встановлення недостачі та ушкодження товару складається протокол. Продавець відповідає за недостачу, ушкодження до моменту переходу рисків.

6.2 Продавець не відповідає за недостачу та ушкодження товару, виникненні після його передачі.

6.3 У разі не повної поставки, Продавець зобов'язаний за 10 днів поставити недопоставлений товар та відшкодувати Покупцю додаткові витрати.

6.5 Продавець зобов'язаний пред'явити Покупцю документи, які підтверджують якість, кількість, вагу товару.

6.6 Покупець при знаходженні недоліків якості складає рекламацію та повідомляє Продавця за 60 днів.

6.7 При знаходженні прихованих недостач Покупець має право пред'явити рекламацію за 6 місяців.

6.8 Якщо Покупець не пред'явив своєчасно рекламацію про недостачі товару, вважається, що він прийняв товар без претензій до якості.

6.9 При наявності недостач у частині товару, Покупець може відмовитись від прийому решти товару у випадку, коли умовні кількості складають ціле.

6.11 Продавець не відповідає за ушкодження, недостачі товару, виникненні після передачі.

7 Тара, упаковка та маркіровка

7.1 Тара і упаковка повинні відповідати експортним вимогам для даного виду товарів в країні Продавця або звичайним вимогам зовнішньоекономічного обороту і відповідати умовам контракту(додаток №2).

7.2 Маркування повинно включати: найменування пункту отримання, найменування та адресу Продавця з зазначенням країни відправника товару, вагу брутто та нетто, а також інші реквізити, які можуть бути вказаними Покупцем Продавцю.

8 Форс-мажорні обставини

8.1 При наставанні обставин непереборної сили для виконання різних з сторін зобов'язань по контракту, строк виконання зобов'язань відсувається на деякий час. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується торгово-промисловою палатою відповідної країни.

8.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань по контракту, повинна за 3 дні повідомити іншу сторону при наставанні і припиненні таких обставин.

8.3 Якщо відповідні обставини будуть продовжуватись більш ніж 60 днів з дати закінчення застереженого у п. 3.1 строку поставки, то кожна з сторін може відмовитись від виконання зобов'язань по контракту, і тоді жодна із сторін не буде мати право на відшкодування іншої сторони можливих збитків.

9 Санкції і рекламації

9.1 У випадку порушення Продавцем строків поставки, застережених у п. 3.1, він сплачує штраф у розмірі 5 % вартості не поставленого товару за кожний день просрочки, починаючи з 1 дня по закінченню встановленого строку. Загальна сума штрафу не повинна бути більш ніж 50% від загальної вартості не поставленого в строк товару.

9.2 При прострочці поставки за 60 днів Покупець має право заключити договір з третім лицем в цілях виповнення контракту, а Продавець забов'язаний відшкодувати різницю в цінах, передбачених в контракті і в договорі з третім лицем. Якщо Покупець не згоден з цим, Покупець має право розірвати контракт і вимагати відшкодування витрат і збитків у зв'язку з не виповненням контракту в розмірі не більш 50% вартості не поставленого товару.

9.3 У випадку не відповідності товару вимогам по кількості Продавець зобов'язаний до поставити товар у відповідності і заплатити 20 % від вартості непоставленого товару.

9.4 Якщо товар не відповідає якості, Продавець зобов'язаний знизити ціну неякісного товару на 30% від початкової ціни.

9.5 При невиконанні п. 5.2 з Продавець має право розірвати контракт і вимагати відшкодування витрат на підставі застосування матеріального права.

9.6 Покупець не має право реекспортувати цей товар. У випадку порушення цього пункту він зобов'язаний заплатити Продавцю штраф у розмірі 30 % вартості товару і відшкодувати збитки від цього.

10 Арбітраж

10.1 Суперечення і незгоди, виникненні з приводу виконання контракту, передаються в арбітраж. Рішення арбітражу будуть останніми і обов'язковими для обох сторін.

10.2 Сторони застосовують Українське матеріальне право для урегулювання суперечок, виникнених по контракту.

11 Претензії

11.1 Претензії за невиконання термінів поставки товару, а також по якості і кількості повинні бути оформлені Покупцем в строк у відповідності з міжнародними правилами (Правила міжнародних перевозок, Правила транспортного страхування вантажу тощо).

11.2 Усі акти, підтверджуючі претензію, складаються компетентними нейтральними організаціями в країні Покупця.

12 Інші умови

12.1 Контракт вступає в силу з моменту підписання його обох сторін.

12.2 Контракт може бути розірваним зі згодою обох сторін, або за ініціативою однієї з сторін, яка зобов'язана пред'явити у письмовому виді свої претензії по виконанню зобов'язань по контракту. Сторона, яка отримала претензії, зобов'язана за 3 дні свої запропонування по урегулюванню конфлікту. У випадку незгоди сторін, контракт може бути розірваним за 60 днів з дня повідомлення про це при умовах остаточного розрахунку по зобов'язанням.

13.3 Жодна з сторін не може передавати свої права і зобов'язання, які вони мають по контракту, третім лицям без письмової згоди обох сторін.

13 Заключні положення

13.1 Після затвердження контракту усі попередні переговори, переписка по ділу втрачають юридичну силу.

13.2 Усі доповнення і зміни у контракті дійсні, тільки якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

13.3 Теперішній контракт складений в 2-х екземплярах на українській мові та російських мовах. Вони мають однакову юридичну силу, кожна з сторін має однакову кількість екземплярів.

13.4 До теперішнього контракту додаються специфікації, які є складовою його частиною.

13.5 Даний контракт є дійсним до моменту виконання обома сторонами всіх зобов'язань в повному об'ємі.

14 Юридичні адреси і підписи сторін

Продавець: Москва, Російська Федерація , вул. М. Войковская 147

Телефон: +7(495)697-02-69.

Покупець: Запоріжжя, Україна, вул. Селянська 94;

Телефон: +38(095)30-66-897.

Підписи сторін

ПП «Гермес» ПП «Парус»

Від продавця: Від покупця:

_____________Соколов С.А. _____________Сиротенко С.В.

М.П. М.П

ДОДАТОК №1 До контракту купівлі-продажу №368665

Від 20.11.2009 р.

Специфікація:

1. Найменування товару: автомобіль ВАЗ 2110.

2. Тип кузова: седан.

3. Об`єм двигуна: 1.6 літрів.

4. Тип двигуна: бензиновий.

5. Об`єм двигуна: 55 літрів.

6. Коробка передач; механічна, 5-ти ступінчата.

7. Розгін до 100 км/год: 12сек.

8. Максимальна швидкість: 175 км/год.

9. Вага автомобіля: 1340 кг.

10. Електропривід: на дві передні двері.

11. Подушка безпеки: на передніх місцях.

12. Рульова система: гідропідсилювач.

13. Клімат-контроль.

14. Автомагнітола.

15. Колір: зелений, чорний, червоний, сірий.

ДОДАТОК №2

До контракту купівлі-продажу №368665

Від 20.11.2009 р.

Розрахунки, які підтверджують ціну товару в контракті:

Оскільки базовою вимогою в цьому контракті є франко-завод, на продавця, вважається що продавець виконав свої зобов'язання після того як він передав товар на обумовленому місці.

Ціна 1 штуки: 7800 $

Ціна партії: 7800*100=780000 $

Страховка (0,5 % від вартості): 780000*0,005=3900 $

Ціна товару з страховкою:780000+3900=783900 $

Транспортні витрати: 800 $

Митна вартість: 783900+800=784700 $

Митна ставка (0%): 784700 $

Кінцева вартість контракту рівна: 780000+3900+800=784700 $

Кінцева вартість 1 автомобіля: 7847 $

Додаток №3

До котракту купівлі-продажу №368665

Маркіровка:

На кожний автомобіль має бути нанесене воскове покриття. Кожний автомобіль має бути ізольований від подряпин захисною плівкою. Кожен повинен мати маркіровку:


Подобные документы

 • Зміст основних розділів зовнішньоекономічного контракту: преамбула, ціна, загальна сума і якість товару, термін поставки, умови платежу, порядок здач-приймання, упаковки, відвантаження і маркування товару, форс-мажор. Приклад складання контракту.

  курсовая работа [60,4 K], добавлен 24.08.2015

 • Суть та послідовність здійснення зовнішньоекономічних операцій. Підготовка і укладення зовнішньоекономічного контракту. Встановлоння контактів з іноземними партнерами. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту.

  курсовая работа [40,9 K], добавлен 08.08.2007

 • Поняття, суб'єкти, умови дійсності, структура, елементи, типові форми, класифікація контрактів, випадки їх недійсності. Аналіз форм та умов міжнародного контракту, шляхи їх вдосконалення. Характеристика договорів куплі-продажу, лізінгу та франчайзингу.

  курсовая работа [46,8 K], добавлен 30.03.2009

 • Умови розвитку зовнішньоекономічної діяльності, особливості оформлення угод. Етапи підготовки до укладання зовнішньоекономічного контракту. Вибір ринку та контрагента. Попередні переговори, оферта. Комісійні та консигнаційні угоди на експорт товарів.

  контрольная работа [42,7 K], добавлен 28.10.2013

 • Аналіз світового та українського ринку мінеральної води. Правове обґрунтування здійснення зовнішньоекономічної угоди з експорту мінеральної води. Розробка зовнішньоекономічного контракту з експорту води "Миргородська" до Росії, оцінка його ефективності.

  дипломная работа [2,3 M], добавлен 03.04.2012

 • Аналіз світового та українського ринку будівельних матеріалів. Правове обґрунтування можливості здійснення зовнішньоекономічної угоди з імпорту будівельних матеріалів. Порядок та правила підготовки контракту, оцінка його практичної ефективності.

  курсовая работа [929,9 K], добавлен 15.04.2013

 • Поняття та характеристика зовнішньоторговельних контрактів. Класифікація та види зовнішньоторгових договорів. Структура, зміст та особливості оформлення зовнішньоторгових контрактів купівлі-продажу. Базисні умови поставки "Інкотермс 2000".

  курсовая работа [46,5 K], добавлен 23.05.2004

 • Загальна характеристика Франції та аналіз зовнішньоекономічних і торговельних відносин Франції та України. Обґрунтування доцільності експортних операцій по торгівлі соняшниковою олією між країнами. Складання плану експортної операції ЗАТ "ДОЕЗ".

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 13.07.2010

 • Міжнародно-правові джерела регулювання зовнішньоекономічної діяльності, універсальні правила врегулювання відносин між сторонами міжнародних комерційних контрактів. Регулювання укладання договору купівлі-продажу, прав і зобов'язань продавця і покупця.

  реферат [23,9 K], добавлен 07.06.2010

 • В даній роботі розглядається операція "імпорт сталі", зокрема підготовка, укладання та виконання зовнішньоторгового контракту. Методом здійснення запропонованої імпортної операції є прямий продаж. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту.

  курсовая работа [56,4 K], добавлен 06.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.