Сучасний стан і тенденції зовнішньої торгівлі друкованою продукцією

Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України поліграфічною продукцією, матеріалами та обладнанням. Характеристика загальної тенденції її розвитку впродовж 2001-2006 рр. Значна залежність видавничо-поліграфічної галузі від імпорту сировини та обладнання.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 14.09.2010
Размер файла 405,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Сучасний стан і тенденції зовнішньої торгівлі друкованою продукцією

Богдан Никифорук,

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, голова правління

ВАТ "Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку", м. Київ

Андрій Штангрет,

кандидат економічних наук, доцент Української академії друкарства, м. Львів

В'ячеслав Ляшенко,

кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

На основі офіційних статистичних даних проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі України поліграфічною продукцією, матеріалами та обладнанням. Встановлено та охарактеризовано загальні тенденції її розвитку впродовж 2001-2006 рр. Виявлено значну залежність видавничо-поліграфічної галузі України від імпорту сировини, матеріалів та обладнання, що стало результатом занепаду та низької конкурентоспроможності вітчизняного паперово-целюлозного, хімічного та машинобудівного виробництва. Разом з тим, зростання експорту готової друкованої вітчизняної продукції вказує на збільшення її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Поглиблення процесу інтернаціоналізації в умовах зростання глобалізації господарського життя дає могутній поштовх національній економіці. Світовий досвід показує, що країни, які знайшли шляхи і кошти для розширення свого експорту, можуть в порівняно короткі строки досягти високих темпів зростання економіки, подолати труднощі, викликані впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Саме тому зовнішньоекономічні зв'язки і розглядаються як одна з рушійних сил економічного зростання. Практично всі моделі трансформації економіки країн, що розвиваються, і постсоціалістичних країн мають в основі процеси лібералізації зовнішньоекономічної торгівлі та стимулювання зростання експорту [1].

Різні аспекти теорії і практики здійснення зовнішньоекономічної діяльності розглянуті в численних працях зарубіжних і вітчизняних учених. До таких досліджень слід віднести роботи Ю. Бахрамова, В. Глухова, В. Захарченко, К. Захарова, С. Попова, О. Білоруса, С. Близнюка, А. Бурша, І. Герчикової, Р. Доула, Ю. Зав'ялова. Проте в них ідеться переважно про стратегію, організацію, правила та інші складові зовнішньоекономічної діяльності і в т.ч. зовнішньої торгівлі, а дослідження проблем окремих галузей, зокрема поліграфії, залишились осторонь. Зазначене є важливим, оскільки через аналіз тенденцій зовнішньої торгівлі певною групою товарів можна визначити проблеми та перешкоди на шляху розвитку окремої галузі чи сектора економіки.

Метою статті є детальний аналіз та характеристика зовнішньої торгівлі друкованою продукцією, поліграфічними матеріалами та обладнанням для визначення ключових проблем розвитку поліграфії в Україні.

Об'єктом нашого дослідження обрана не вся зовнішня торгівля країни, а лише її незначна частина, яка має безпосереднє відношення до поліграфії згідно з відібраними класифікаційними групами: 3215 "Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та інші чорнило і туш", окремі позиції з груп 48 "Папір і картон", 49 "Друкована продукція", 84 "Котли, машини, апарати і механічні пристрої" (коди подаються у відповідності із Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності). Ґрунтуючись на тому, що визначення тенденцій розвитку кожного окремого товару дає дещо неточне і розрізнене уявлення про реальний стан зовнішньої торгівлі товарами, які мають безпосереднє відношення до поліграфії, автори пропонують умовно сформувати та дослідити певний сегмент ринку товарів у відповідності із наведеними вище класифікаційними групами (табл. 1).

Просумувавши обсяг експортно-імпортних операцій, отримаємо загальний обсяг зовнішньої торгівлі сформованого сегмента ринку, динаміку якого представлено на рис. 1. З першого погляду помітна різниця у величині експорту та імпорту, адже, наприклад, величина імпортних операцій у 2006 р. у 6,3 рази більша за експортні. Зрозуміло, що зазначене негативно характеризує результати зовнішньої торгівлі в межах а Проте економічний аналіз вимагає характеристики не лише кількісного виміру, але й дослідження якісних параметрів.

Динаміку експортно-імпортних операцій у визначеному сегменті ринку в розрізі окремих груп товарів представлено у табл. 1 та на рис. 2-5 [3-4].

За даними статистичного збірника "Зовнішня торгівля України товарами та послугами" [3], для експорту друкованої продукції (код 49) упродовж досліджуваного періоду характерні як періоди спаду (2002 та 2005 рр.), так і поступового зростання (рис. 6). Динаміка ж імпорту спрямована виключно на зростання із середньорічним темпом приросту у 14,74%.

Таблиця 1. - Зовнішня торгівля поліграфічним обладнанням, матеріалами і друкованою продукцією у 2002-2006 рр. (тис. дол. США)

Продовження табл. 1.

Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі поліграфічним обладнанням, матеріалами і друкованою продукцією

Рис. 2. Динаміка експорту

Рис. 3. Динаміка імпорту

Рис. 4. Структура експорту

Рис. 5. Структура імпорту

Рис. 6. Динаміка зовнішньої торгівлі

Рис. 7. Динаміка зовнішньої торгівлі книжками, друкованою продукцією (код 49) брошурами та ін. (код 4901)

Друкована продукція є доволі різноманітною за формою, змістом, призначенням, матеріалом-основою, способом виготовлення, тривалістю життєвого циклу і т.д. Зрозуміло, що об'єктом зовнішньої торгівлі виступає вся палітра продукції видавничо-поліграфічної галузі, але для характеристики ключових параметрів були обрані три види (див. табл. 1). Для наочного сприйняття інформації побудовані дві діаграми, які характеризують стан експортно-імпортних операцій щодо книжок і брошур та газетної і періодичних друкованих видань (рис. 7-8).

Рис. 8. Динаміка зовнішньої торгівлі газетами та періодичними друкованими виданнями (код 4902)

Суттєва відмінність у тенденціях зовнішньої торгівлі зазначеними видами друкованої продукції характеризує різну конкурентоспроможність вітчизняної продукції видавничо-поліграфічної галузі України на зовнішньому ринку. Якщо середньорічний приріст експорту газетної та періодичної друкованої продукції упродовж 2002-2006 рр. сягав рівня 114,78%, то для книжкової та брошурувальної продукції було характерне середнє зростання упродовж 2002-2004 рр. на 44,36%, зменшення обсягу у 2005 р. відносно 2004 р. на 26,82% та зростання у 2006 р. відносно попереднього року на 343,62%. Важливо те, що у 2006 р. вперше обсяг експорту по книжковій та брошурувальній продукції був більшим за імпорт.

Щодо імпорту, то викликає занепокоєння його поступове зростання в частині книжкової та брошурувальної продукції, що, безперечно, негативно впливає на стан вітчизняного ринку видавничої продукції. Адже, поряд із малими тиражами, високою собівартістю продукції, фактично зруйнованою книготорговельною системою, зростання на ринку кількості видавничої друкованої продукції іноземного виробництва лише ускладнює ситуацію та стримує розвиток видавничої діяльності в Україні [2, 5-6].

Безперечно, цікавою є географічна складова зовнішньої торгівлі друкованою продукцією. Проведе дослідження дозволило рейтингувати країни-партнери щодо експорту та імпорту досліджуваного виду товару (табл. 2-3). При створенні представленого рейтингу за основу було прийнято обсяг торговельних операцій між країнами у 2005 р., а потім здійснено, відносно зробленої добірки, ретроспективний підбір даних. Внаслідок зазначеного можна простежити тенденції розвитку торгівлі друкованою продукцією між окремими країнами, а також їх структуру.

Таблиця 2. - Структура зовнішньої торгівлі друкованою продукцією у 2001-2006 рр. (код 49)

Таблиця 3. - Структура зовнішньої торгівлі друкованою продукцією у 2001-2006 рр. (код 49)

Безперечним лідером зовнішній торгівлі друкованою продукцією упродовж 2001-2005 рр. була Російська Федерація. Цікавим є і те, що частка експортованої продукції була вищою за імпортовану, а обсяги торгівлі практично рівні між обома державами.

Якщо відносно динаміки зовнішньої торгівлі друкованою продукцією доцільно робити скоріше умовно-позитивний висновок, то аналіз торгівлі поліграфічними матеріалами та обладнанням вказує на наявність важливих та складних проблем, які сьогодні залишаються поза увагою держави і є реальною загрозою поліграфії.

Почнемо з основи будь-якої друкованої продукції - паперу та картону. Згідно з офіційно отриманими статистичними даними (рис. 9), обсяг імпортованого паперу і картону в середньому у двічі більший за експортований. Загальна ж тенденція до зростання торговельних операцій викликана як збільшенням вітчизняного ринку друкованої продукції, так і пошуком конкурентних переваг, адже папір і картон займають домінуючу частку в структурі собівартості продукції видавничо-поліграфічної галузі.

Рис. 9. Динаміка зовнішньої торгівлі папером і картоном (код 48)

За аналогією із друкованою продукцією був створений рейтинг і щодо зовнішньої торгівлі папером і картоном (табл. 4-5). Основним споживачем паперу і картону з України є знову ж таки Російська Федерація (67-78%), а ось серед імпортерів гідну конкуренцію росіянам складають польські, фінські та німецькі підприємці.

Таблиця 4. - Структура зовнішньої торгівлі папером і картоном у 2001-2005 рр. (код 48)

Таблиця 5. - Структура зовнішньої торгівлі папером і картоном у 2001-2005 рр. (код 48)

Під назвою групи "папір і картон" схована детальна класифікація різного типу основ для виготовлення друкованої продукції та іншого призначення. Дослідження окремих складових групи дозволяє охарактеризувати експортно-імпортні операції дещо в іншому ракурсі (табл. 1).

Згідно з даними табл. 1, в зовнішній торгівлі газетним папером переважають імпортні операції. Так, у 2006 р. коефіцієнт покриття експортом імпорту становив лише 0,04. Доволі цікавих висновків можна дійти, якщо поєднати інформацію про обсяг експорту газетної та іншої періодичної продукції і дані про імпорт газетного паперу. Зрозуміло, що не вся газетна та періодична друкована продукція виготовляється на газетному папері, але все ж таки Україна у 2006 р. імпортувала газетного паперу на 69635,4 тис., а експорт готової продукції зазначеного виду склав лише 18509,9 тис. дол. США.

Негативну тенденцію щодо високого рівня імпорту можна помітити і відносно некрейдованого і крейдованого паперу та картону, а також журналів реєстраційних та ін. Вражає і те, що обсяг імпортованого некрейдованого паперу та картону в натуральному виразі упродовж 2002-2004 р. збільшувався із середньорічним темпом приросту у 36,57%.

Із зробленої вибірки переважання експорту над імпортом як у вартісному, так і натуральному виразі помітне лише по етикетковій продукції. Середньорічний темп приросту експортних операцій зазначеного виду продукції упродовж 2002-2006 рр. у вартісному виразі становив 30,88%, коли імпортних лише 18,95%. Експорт етикетної продукції в натуральному виразі щорічно зростав на 65,27%, хоча помітні тенденції до зменшення річних темпів росту.

Невтішні висновки щодо експортно-імпортних операцій можна зробити відносно друкарської фарби, оскільки величина імпорту у 2006 р. в 74 рази була більшою за експорт. Пов'язано це з тим, що вітчизняні поліграфічні підприємства використовують для виготовлення продукції переважно фарбу іноземного виробництва. Хімічна промисловість України виготовляє фарби обмеженого асортименту, які значно поступаються за якісними показниками іноземним конкурентам.

Коливання в обсягах імпорту поліграфічного обладнання пояснюється як здатністю вітчизняних підприємств провести технічне переозброєння, так і зростанням попиту на брошурувальне обладнання, тобто потребою удосконалення виробничого процесу та випуском технологічно складної продукції.

Важливим елементом аналізу є, безперечно, дослідження структури, саме вона дозволяє у комплексі із абсолютними величинами та показниками динаміки всесторонньо охарактеризувати явище або процес. Згідно з рис. 3 упродовж 2002-2006 рр. відбулися суттєві зміни в структурі експорту друкованої продукції, поліграфічних матеріалів та обладнання. Якщо у 2002 р. основну частку (46,63%) займав папір та картон, то у 2006 р. їх питома вага зменшилась до 15,32%. Протилежна тенденція характерна для друкованої продукції та друкованих виробів, частка яких у 2002 р. була відповідно на рівні 27,63% та 7,73%, а у 2006 р. зросла до 65,45% та 16,41%. У структурі імпорту упродовж досліджуваного періоду помітне домінування виключно групи "папір і картон" (62-70%).

Дослідження структури експортно-імпортних операцій у розрізі окремих товарів дозволило зробити наступні уточнення:

- зменшення частки експорту групи "папір і картон" упродовж 2002-2006 рр. було спричинено зменшенням питомої ваги крейдованого паперу і картону при одночасному незначному зростанні частки газетного паперу;

- зростання частки експортованої друкованої продукції на 29,77% було викликано збільшенням обсягу газет та періодичних друкованих видань, а також інших друкованих видань;

- позитивне зростання питомої ваги в експорті друкованих виробів викликано збільшенням обох складових цієї групи, тобто журналів реєстраційних та етикетної продукції;

- у структурі імпорту у 2003 р. крейдовані папір та картон складали 51,03%, а в 2004 р. їх частка зменшилась до 27,48%, хоча одночасно зросла питома вага некрейдованих паперу і картону до 24,87%.

Беручи до уваги отримані результати, а також враховуючи загальні тенденції розвитку видавничо-поліграфічної галузі України [2; 10], автори визначити наступні проблеми розвитку вітчизняної видавничо-поліграфічної галузі:

- домінування імпорту над експортом;

- залежність від імпорту матеріалів і устаткування;

- відсутність розвиненого вітчизняного поліграфічного машинобудування і ефективного забезпечення вітчизняними матеріалами;

- втрати від розміщення замовлень на зарубіжній поліграфічній базі;

- наявність високих податків і митного збору на ввезення матеріалів і технологічного устаткування;

- низька інвестиційна активність видавничо-поліграфічних структур.

Попри зазначене, необхідно ще раз підкреслити дуже важливу особливість зовнішньої торгівлі за досліджуваним сектором: домінування в структурі експорту готової продукції (друкованої продукції та друкованих виробів), а в імпорті - сировини і матеріалів, що суттєво відрізняється від основних показників по Україні.

Висновки

1. Шляхом узагальнення офіційних статистичних даних визначено та охарактеризовано загальні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі друкованою продукцією, поліграфічними матеріалами та обладнанням упродовж 2001-2006 рр.

2. На основі проведеного статистичного дослідження виявлено значну залежність видавничо-поліграфічної галузі України від імпорту сировини, матеріалів та обладнання, що стало результатом занепаду та низької конкурентоспроможності вітчизняного паперово-целюлозного, хімічного та машинобудівного виробництва.

3. У зовнішній торгівлі виявлено позитивну тенденцію до зростання частки готової продукції (друкованої продукції та друкованих виробів) в експорті, що вказує на збільшення рівня її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Поруч із важливістю дослідження динаміки зовнішньої торгівлі товарами, які мають безпосереднє відношення до поліграфії, існують ряд проблем, які потребують вирішення та подальшого дослідження. По-перше, потребує вдосконалення підхід до забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів видавничо-поліграфічної галузі на міжнародному ринку. По-друге, необхідно розробити механізм зменшення залежності поліграфічної промисловості від імпорту матеріалів та обладнання.

Література

1.Дурицька Г. Формування стратегії ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Регіональна економіка. - 2006. - №4. - С. 250-254.

2.Дурняк Б., Штангрет А., Мельников О. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції. Статистично-графічний огляд. Моногр. - Львів: УАД, 2006. - 274 с.

3.Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2006 році: Зб. / За ред. Ю.М. Остапчука. К.: Державний комітет статистики України, 2007.

4.Статистичний щорічник України за 2006 рік: Зб. / За ред. О. Г. Осауленка. - К.: Консультант, 2007. - 551 с.

5.Швайка Л. А. Глобалізація і розвиток книговидання: погляд у майбутнє // Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи: Наук.-практ. зб. - Львів: Аз-Арт, 2002. - С. 62-67.

6.Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва: Моногр. - Львів: Українська академія друкарства, 2005. - 432 с.

7.Штангрет А.М., Дурняк Б.В., Мельников О.В. Стан та динаміка зовнішньої торгівлі друкованою продукцією в Україні // Принт плюс. - 2007. - №4. - С. 24-26.

8.Штангрет А.М., Дурняк Б.В., Мельников О.В. Зовнішня торгівля друкованою продукцією, поліграфічними матеріалами та обладнанням // Принт плюс. - 2007. - № 7.- С. 18-21.

9.Эффективное книгоиздание: Сб. статей / О. А. Зимарин, Б. С. Еськин, Ю. Ф. Майсурадзе и др.; Общ. ред. О. А. Зимарин. - М.: Весь Мир, 2002. - 144 с.

10. Durnyak B., Sztangriet A., Melnikow A. Rynek poligraficzny Ukrainy // Polygrafika. - 2006. - №10. - P. 72-73.


Подобные документы

 • Теоретичні основи організації зовнішньої торгівлі. Еволюція поглядів на міжнародну торгівлю. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України. Напрямки розвитку зовнішньої торгівлі України.

  курсовая работа [76,1 K], добавлен 10.04.2007

 • Теоретичні аспекти торгової політики України. Система показників розвитку міжнародної торгівлі. Поняття та методи торгової політики. Особливості товарної структури зовнішньої торгівлі України. Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України.

  курсовая работа [75,0 K], добавлен 18.03.2007

 • Прогресивні методи планування та управління ресурсним потенціалом підприємств агропромислової спеціалізації - суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Стратенія та заходи державного регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією.

  реферат [382,2 K], добавлен 07.04.2013

 • Ознайомлення з практичними рекомендаціями щодо активізації зовнішньої торгівлі вітчизняною продукцією свинарства. Розгляд та характеристика результатів оцінки конкурентних переваг продукції свинарства та продуктів її переробки на зовнішніх ринках.

  статья [22,1 K], добавлен 11.09.2017

 • Динаміка промислового виробництва України; показники інноваційної діяльності підприємств: обсяг і структура реалізації продукції високотехнологічного сектору та її поставок на експорт; обсяги експорту та імпорту; середні ставки ввізного мита на ВТТ.

  реферат [69,5 K], добавлен 10.04.2013

 • Поняття, класифікація та основні форми зовнішньої торгівлі. Регулювання зовнішніх торгових відносин. Роль зовнішньої торгівлі для економічного розвитку країни в умовах глобалізації. Місце і роль розвинутих країн у міжнародному товарному обміні.

  курсовая работа [293,8 K], добавлен 14.10.2014

 • Поняття експорту та його роль в економічному зростанні країни. Аналіз динаміки та тенденції розвитку експортного потенціалу України; порівняння із Росією та Білорусією. Розгляд машинобудування як однієї із найперспективніших галузей зовнішньої торгівлі.

  курсовая работа [984,8 K], добавлен 01.04.2014

 • Дослідження особливостей зовнішньої торгівлі України. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку держави. Проблема залучення України до міжнародного поділу праці і напрямки її вирішення. Процес входження країни у світові господарські структури.

  реферат [245,3 K], добавлен 24.02.2015

 • Динаміка зовнішньої торгівлі Австрії за 2008-2012 рр. Географічна структура імпорту, експорту країни. Комплекс економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі України, валовий внутрішній продукт. Розвиток українсько-австрійських відносин.

  контрольная работа [538,0 K], добавлен 08.09.2013

 • Сутність, форми і система показників зовнішньої торгівлі. Основні проблеми та суперечності у розвитку зовнішньої торгівлі України та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення торгівельних відносин. Роль і місце України в світовому господарстві.

  курсовая работа [97,3 K], добавлен 18.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.