СSRР-система (планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем)

Основний принцип системи обробки інформації про покупця в систему процесу планування й управління діяльністю підприємства. Розвиток організаційної структури компанії. Збільшення кількості бізнес-процесів підприємства під час виробництва продукції.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 23.07.2017
Размер файла 145,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СSRР-система (планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем)

Система планування виробництва нового тисячоліття буде фокусуватися на виробничій ефективності і на створенні купівельної цінності. СБКР - це перша бізнес-методологія, що інтегрує діяльність підприємства, орієнтовану на покупця, в центр системи управління бізнесом. CSRP методологію ведення бізнесу, що базується на поточній інформації про покупця, й акценти підприємства зміщуються з планування від потреб виробництва до планування замовлень покупців. Інформація про покупців і послуги стає базисом системи підприємства. CSRP перевизначає практику бізнесу, фокусуючи її на Рим копій активності, а не на виробничій діяльності. Віл мес процеси підприємства синхронізуються з поведінкою покупців.

CSRP забезпечує обслуговування покупців і розширим його, виходячи за межі звичайної телефонної підтримки і видачі довідки про рахунки. При використанні моделі CSRP купівельні послуги стають "нервовою системою" підприємства, командним пунктом для організації. Центр технічної підтримки покупців відповідає за доведення інформації про покупців до виконавчих відділів підприємства.

Концепція CSRP - концепція управління ресурсами підприємств, орієнтована на потреби підприємств-споживачів. Вона враховує не тільки виробничі і матеріальні ресурси, але ресурси всього життєвого циклу товару, що мають місце під час маркетингової роботи з клієнтом, післяпродажного обслуговування. Ця особливість CSRP набуває вирішального значення для підвищення конкурентоспроможності підприємства у галузях, де життєвий цикл товару невеликий і необхідна оперативна реакція на зміну потреб споживача. Щоб управляти вартістю товару, оцінювати його вартість протупаний и обслуговує впини, необхідно причому мати всі елементи життєвого циклу цього товару.

CSRP інтегрована електронна інформаційна система управління, що реалізовує концепцію CSRP. Призначення CSRP - створення товарів з цінністю для покупця, тобто продуктів, які повністю задовольняють специфічні вимоги конкретного покупця.

Реалізація концепції CSRP на конкретному підприємстві дат змогу підприємству ефективніше працювати, що дозволяє управляти замовленнями клієнтів і всією роботою з ними. Стає можливою погодинна зміна графіка поставок, що в умовах ERP не завжди можливо. Детальний аналіз собівартості замовлення і конкретних елементів у його складі стає можливим вже на етапі його оформлення. При розрахунку собівартості можна врахувати всі додаткові операції з адміністративного обслуговування замовлення.

Основний принцип методології CSRP - в інтеграції системи обробки інформації про покупця в систему процесу планування й управління діяльністю підприємства (рис. 1). У результаті цього покупці можуть здійснювати вплив на ключові бізнес-процеси організації, змінювати її стратегію і послідовність дій щодо реалізації цієї стратегії, одже інформація про покупця - ядро в CSRP - системі планування й управління діяльністю підприємства.

Рис. 1. Інформація про покупця

У рамках CSRP важливого значення набуває інтеграція системи управління ресурсами підприємства з програмними продуктами її контрагентів, що реалізовують специфічні завдання управління (наприклад, управління технологічним обладнанням, проектуванням виробів). Такими продуктами можуть бути, наприклад, системи оптимального розміщення замовлень, управління технологією виготовлення товарів тощо.

Використовуючи застосунки підходу CSRP, продавець має змогу зафіксувати специфічні вимоги до продукту, його ціну та автоматично надіслати цю інформацію в офіс підприємства, де інформація про вимоги до продукту динамічно перетворюється на детальні інструкції з виробництва і планування.

Складається список матеріалів і комплектуючих для виробництва, автоматично визначаються виробничі маршрути, матеріали плануються й замовляються і, нарешті, створюється замовлення. Критична для покупця інформація динамічно інтегрується в основну діяльність підприємства.

Після цього інформація про критичні переваги покупця зберігається в центральній БД про покупців, яку можуть використовувати підрозділи обслуговування покупців, технічного обслуговування, досліджень, планування виробництва тощо. Після цього інформація про критичні переваги покупця зберігається в центральній БД про покупців, яку можуть використовувати підрозділи обслуговування покупців, технічного обслуговування, досліджень, планування виробництва тощо. Діяльність підприємства підтримується через динамічну біз-нес-систему на базі відкритих технологій (Java, XML, Web-сервіси тощо) і синхронізується з потребами покупців.

Покупець використовує браузер для доступу до Web-сервера виробника, щоб ввести замовлення - стандартне чи модифіковане - у будь-який час дня або ночі. Покупець може замінити попередні замовлення, перевірити стан ще не виконаних замовлень або подати новий запит.

Переваги використання систем класу ERP II, CSRP: підвищення цінності продукції за рахунок її персоніфікації у масових масштабах; висока адаптованість до кон'юнктури ринку, яка забезпечується удосконаленням динамічного планування виробництва щодо замовлень у режимі реального часу, підвищення конкурентних позицій, що здійснюється шляхом координації всіх бізнес-процесів підприємства. Підрозділи планування можуть у високій динаміці змінювати роботи, послідовність виконання замовлень, виконувати вчасно виготовлення товарів, оскільки засоби підтримки покупців об'єднуються з важливими процедурами планування, виробництва й управління (рис. 2), а методи, що базуються на новітніх ІКТ, розширюють можливості підтримки покупців, включаючи віддалений і цілодобовий сервіс за принципом самообслуговування тощо.

В епоху інформаційної економіки можливість своєчасного отримання точної інформації для бізнесу найважливіша. Персоніфіковане задоволення споживачів головна тенденція роботи компаній.

На зростання важливості інформації в бізнесі впливає три чинники: інформація про стан виконання замовлення, наявність товарів/послуг, календарні графіки поставок і рахунки-фактури. Наявність необхідної інформації дає змогу керівникам вживати заходи щодо скорочення товарно-матеріальних запасів і співробітників до рівня, який забезпечує конкурентоспроможність фірми; знання про інформаційні потоки важливі для стратегічного, тактичного та оперативного управління, стратегічного планування та ефективного використання ресурсів.

На кожному етапі розвитку організаційної структури підприємства відбувається постійний реінжиніринг: проводиться облік результатів діяльності; проводиться аудит і скорочення витрат, створюється новий продукт, під нього динамічно перебудовується виробництво, з'являється необхідність в інтегрованій функціональній системі керування.

У сучасних умовах методи ведення бізнесу й управління підприємством, побудовані за функціональним принципом, не є ефективними, тому що окремі функціональні підрозділи компанії мають локальне, вузьке бачення проблем, які постають перед підприємством. Ці підрозділи зазвичай не зацікавлені у виконанні робіт, що безпосередньо не входять у їхні функції та обов'язки. Інколи поширюється внутрішня конкуренція, трапляються конфлікти між окремими підрозділами. Крім того, негативну роль відіграє неадекватна структура комунікацій.

Рисунок 2

Збільшення кількості бізнес-процесів підприємства під час виробництва продукції призводить до ускладнень. Керувати такими процесами стає значно важче. Тому виникає потреба в інтелектуальних автоматизованих інформаційних системах (ІАІС) для підтримки цих процесів.

Завдання, які має вирішувати ІАІС підприємства: збір, підготовка, подання, обробка даних; аналітична обробка даних; інтелектуальний аналіз даних; прогнозування, імітаційне моделювання, оперативне та стратегічне планування; синтезоване управління підприємством тощо.

Розвиток підприємства залежить від здатності знаходити споживача товарі в/послуг його діяльності й якісно задовольняти ці запити. В умовах становлення інформаційної економіки клієнти вимагають особливого підходу, при цьому кардинально змінюється сам статус клієнта:

- працівники підприємства високоосвічені, їхні прагнення і мотивації спрямовані на виконання складніших, інтелектуальних і відповідальних завдань, відбувається безперервне підвищення кваліфікації, професіоналізму працівників;

- ринок послуг набуває глобального характеру, конкуренція між підприємствами стає більш різноманітною завдяки застосуванню сучасних ІКТ, які є базовими для розвитку, удосконалення і впровадження найважливіших інших технологій.

Переваги використання систем класу CSRP:

- підвищення споживацької цінності продукції, що досягається шляхом вивчення кон'юнктури ринку;

- швидка адаптація до кон'юнктури ринку, що забезпечується удосконаленням виробничого планування;

- зміцнення конкурентних позицій підприємства, що забезпечується координацією бізнес-процесів з покупцями завдяки доступу інформації про замовлення покупців у режимі реального часу;

- підвищення якості товарів, оскільки засоби підтримки покупців поєднуються з ключовими застосуваннями планування, виробництва та управління. Необхідна інформація про покупців і товари заздалегідь поставляється підрозділам, що відповідають за виробництво, продаж, дослідження і розвиток, а також іншим підрозділам;

- Web-технології розширюють можливості підтримки покупців, включаючи віддалений, цілодобовий сервіс.

Ключові виконавські системи автоматично змінюються, надаючи покупцям відповіді і послуги швидше.

Центри підтримки покупців стають центрами продажу і підтримки користувачів. Інтеграція з продажем, обробкою замовлень та управлінням забезпечує знання й інфраструктуру для перетворення підтримки покупців на діяльність із продажу, забезпечуючи канал для просування нових і супутніх продуктів та послуг.

Планування виробництва і всієї діяльності перевизначається і стає плануванням замовлень покупців і динамічним виробництвом.

Безпосередня інтеграція з Інформацією про конфігурацію замовлень дає змогу виробничим підрозділам забезпечити цілісність процесу планування шляхом зниження кількості повторної роботи і перерв внаслідок напливу замовлень. Удосконалення виробничого планування надає можливість виробникам забезпечити кращу оцінку термінів постачань і поліпшити вчасне постачання.

Виробниче планування дозволяє оптимізувати операції, спираючись на дійсні купівельні замовлення, а не на прогнози чи оцінки. З доступом до точної інформації про замовлення покупців у режимі реального часу підрозділи планування можуть динамічно змінювати групування робіт, послідовність виконання замовлень покупців, придбання, а також висновки суб-контрактів з метою поліпшення обслуговування покупців і зниження вартості. управління бізнес покупець

Вимоги покупців до продукту можуть передаватися безпосередньо від покупця до постачальника без помилок і затримки, які трапляються при трансляції замовлень покупців. Зміни в замовленні покупця можуть приводити до автоматичних змін у замовленнях постачальникам, зменшуючи кількість повторної роботи і затримки. Якість продуктів і коректність оформлення замовлення значно покращуються, а також зменшується час їх доставки.

Використання CSRP забезпечує постачальників інформацією про виробничі графіки замовників, даними про їх продаж, дозволяючи на підставі цієї інформації наперед планувати власне виробництво й поставки.

Запровадження інформаційних технологій покращує використання всіх ресурсів організації, підвищує її гнучкість і адаптованість до змін зовнішньої кон'юнктури, підвищує якість управлінських рішень і забезпечує відповідну конкурентоспроможність.

Починаючи із середини 50-х до середини 70-х років XX ст. зарубіжні компанії взяли на озброєння економічну стратегію, що дістала назву стратегії орієнтації на продаж. Концепція управління матеріальними ресурсами отримала назву планування виробничих ресурсів. У 70-х роках концепція орієнтації на продаж змінилася стратегією орієнтації на маркетинг або на споживача. Тому з'явилася нова концепція управління виробничими ресурсами - MRP II, основною ідеєю якої було управління виробництвом на всіх фазах - від постачання сировини до відвантаження готової продукції споживачам. На початку 90-х років у MRP 11-системи додали можливості фінансового аналізу, управління конструкторськими розробками, обліку основних засобів, у результаті чого з'явився новий стандарт управління ERP, що дозволяє створити інтегроване інформаційне середовище для автоматизації планування, обліку, контролю, аналізу всіх бізнес-процесів підприємства.

Поєднання традиційної ERP-системи підприємства з Internet-рішеннями для електронного бізнесу привели до створення нового організаційного та управлінського середовища і нової якості системи. У результаті цього з'явилася концепція систем нового покоління - ERP II.

Щоб розвиватися, виробники повинні розробляти нові технології і бізнес-процеси для задоволення індивідуальних купівельних потреб споживачів, відповідати на ці потреби товарами і послугами, які становлять унікальну цінність для кожного покупця. Виробники повинні запровадити часткову зміну в стратегії й інтегрувати покупця в центр процесу планування діяльності підприємства. Інтеграція покупця з ключовими біз-нес-процесами підприємства змінює стратегію розвитку підприємства, тому з'явилася нова модель управління діяльністю підприємства: планування ресурсів, синхронізоване з покупцем.

Ефективне управління підприємством та його включення до світового єдиного інформаційного простору передбачає розвиток нових електронних моделей ведення бізнесу, причому всі внутрішні та зовнішні бізнес-процеси забезпечуються відповідними ГКТ, форми конкуренції зі змагання на ціну та якість трансформуються у зміну ведення моделей бізнесу та надання товарів і послуг шляхом ІКТ, зростає необхідність у миттєвій інформації для прийняття стратегічних та оперативних рішень.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Бізнес-план у ринковій системі господарювання. Формування інформаційного поля та комп’ютеризація процесу бізнес-планування. Аналіз ефективності використання основних фондів і матеріальних ресурсів підприємства. Розробка заходів диверсифікації виробництва.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 23.09.2016

 • Інноваційний розвиток торговельного підприємства. Механізм управління, групи бізнес-процесів. Дослідження та основні елементи концепції управління інноваційною діяльністю підприємства. Об'єкт, механізм управління, основна мета діяльності інновацій.

  статья [241,3 K], добавлен 31.01.2011

 • Визначення призначення і розкриття вмісту поточного планування на підприємстві. Аналіз плану виробництва і системи стимулювання збуту продукції. Розрахунок рентабельності підприємства і обґрунтування необхідності залучення додаткових оборотних коштів.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 02.01.2014

 • Сутність і завдання бізнес-планування в діяльності підприємства. Стратегічні та тактичні завдання. Складові бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine. Операційний та фінансовий леверидж. Дисконтований період окупності. Звіти про дослідження ринку.

  реферат [26,3 K], добавлен 15.04.2013

 • Організаційний устрій та структура управління підприємства. Забезпеченість підприємства основними факторами виробництва. Характеристика системи управління зовнішньоекономічною діяльністю. Організація експортних операцій та міжнародного бізнесу.

  отчет по практике [73,4 K], добавлен 12.11.2011

 • Прогнозування розвитку підприємства, основні принципи прогнозування. Методологічні основи планування. Стратегія розвитку підприємства. Тактичне і оперативне планування. Прогнозування є одним з етапів перспективного планування. Методи планування.

  реферат [25,7 K], добавлен 10.12.2008

 • Структурне місце бізнес-планування в системі планування діяльності підприємства. Економічне діагностування ринку упаковки в Україні та оцінка конкурентної позиції ТОВ "ДКБ "РОТЕКС". Економічне обґрунтування ефективності бізнес-плану підприємства.

  дипломная работа [7,4 M], добавлен 06.07.2010

 • Організаційна та виробнича структура підприємства. Аналіз організаційної та виробничої структури підприємства. Планування діяльності підприємства. Виробнича програма та її обґрунтування. Планування виробничої собівартості. Визначення внутрішніх цін.

  дипломная работа [139,3 K], добавлен 08.12.2008

 • Лінійно-функціональна структура підприємства. Функції відділу бухгалтерського обліку. Аналіз виробництва продукції. Модель факторної системи обсягу продукції, ритмічність випуску по декадам. Напрями удосконалення процесу планування реалізації продукції.

  курсовая работа [113,6 K], добавлен 25.03.2012

 • Поняття виробничої програми підприємства, її календарний розподіл та економічна оцінка. Організація виробництва як форма забезпечення ефективності діяльності підприємства. Планування виробничої програми. Аналіз випуску продукції, майна підприємства.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 06.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.