Теорія інфляції та її еволюція

Поняття інфляції та її прояви. Теорія грошей К. Маркса, Дж. Кейнса та інші західні концепції. Монетаризм як економічна теорія, в якій проблемі інфляції належить визначальна роль. Внесок прихильників теорії "економіки пропозиції" у концепцію інфляції.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 12.04.2011
Размер файла 31,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

20

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського

Теорія інфляції та її еволюція

Підготувала

студентка 352 групи

Делібалтова Юлія

Перевірила: Кваша О. С.

Миколаїв 2010

Важливою складовою макроекономічної рівноваги є цінова стабільність. Остання, в свою чергу, значною мірою залежить від стійкості грошової системи.

Інфляція є фактором усіх зазначених процесів. Як соціально-економічне явище вона виникла ще у XVI ст., проте мала локальний, обмежений характер. Лише з розвитком ринкової економіки інфляція набуває постійного характеру.

Сьогодні багато економістів і політиків називають інфляцію ворогом суспільства номер один, найбільш суворим податком. Вона тісно пов'язана з проблемою зайнятості населення і безробіттям, матеріальним і духовним благополуччям людей, їх добробутом.

Інфляція - це знецінення грошей внаслідок порушення законів грошового обігу і появи маси грошей, не забезпечених товарною масою.

Не слід ототожнювати інфляцію з емісією грошей або із зростанням цін. Емісія - це законодавче зумовлений випуск додаткової маси грошей в обіг. Коли цей процес обслуговує об'єктивні потреби забезпечення безперервності руху зростаючого обсягу товарно-матеріальних цінностей, то він не є інфляційним чинником. Емісія є джерелом інфляції, коли вона призводить до переповнення каналів грошового обігу, появи надлишкових, а отже, знецінених грошей.

Важливим проявом інфляції є зростання цін. Однак інфляція не може бути пов'язана лише суто з грошовим феноменом. Це складане соціально-економічне явище, породжене диспропорційністю відтворення в різних сферах ринкового господарства, наслідок дисбалансу між сукупним попитом і сукупною пропозицією.

Інфляційний процес може відбуватись і без зростання цін. Наприклад, так звана непомітна інфляція відбувається внаслідок деформації структури виробництва, "вимивання" товарів дешевого асортименту чи зниження якості благ за умов незмінності ціни.

У свою чергу, можна навести чимало прикладів, коли зростання цін не є проявом чи причиною інфляції. Серед причин не інфляційного зростання цін - підвищення якості товарів через впровадження досягнень науково-технічного прогресу; монополізація ринку; циклічні та сезонні коливання; державне регулювання економіки; введення нових ставок чи видів податку; стихійні лиха тощо.

Розробка проблем інфляції в марксистській літературі та західні теорії інфляції першопочатково однаковою мірою засновувались на розумінні цього явища як чисто грошового феномена. Через це перші теорії інфляції і в тому, і в іншому випадках спирались на розуміння грошей, яке склалось у відповідних економічних вченнях.

Теорія грошей К. Маркса, як відомо, спиралась на тезу, що гроші є товаром, і, як й інші товари, повинні мати власну вартість для нормального виконання своїх функцій. В силу законів історичної еволюції і особливих фізичних властивостей в ринковому господарстві XIX ст. у вигляді грошей виділився такий товар, як золото (в окремих країнах цю функцію виконувало і срібло). Щодо ролі паперових грошей, то, згідно з теорією грошей К. Маркса ці гроші відігравали роль лише представників золота: «Паперові гроші є знаками золота» [10, Т.1, 139]. Саме два зазначених найважливіших положення марксистської теорії грошей -- про трудову основу грошей і про паперові гроші як представників -- замінників золотих грошей були покладені в основу марксистської теорії інфляції.

Марксистська теорія пов'язувала інфляцію з надлишковим паперово-грошовим обігом і спиралась при цьому на положення К. Маркса про паперові гроші як представників -- замінників золотих грошей та на формулу К. Маркса, що визначала кількість золотих грошей в обігу при виконанні ними лише функції засобу обігу (Кгр = ТЦ/Ш0) та при виконанні грішми ще і функції засобу платежу на формулу:

Кгр=(ТЦ-Крл-ВП)/Ш0,

де Кгр - кількість грошей; Т - кількість товарів; Ц - ціни товарів; Кр - сума цін товарів, проданих в кредит; Пл - взаємо погашення платежів; Ш0 - швидкість обігу грошей.

Проте з часом погляди на інфляцію як на процес виникнення розриву між кількістю паперових грошей порівняно з кількістю золота, все менше влаштовували радянських економістів. Так, Г. Матюхін зазначав: «... трактування інфляції як переповнення каналів грошового обігу паперовими грішми вже недостатнє». Подібні твердження викликали досить гостру полеміку в радянській економічній літературі. Приводом для неї стала поява в 1968 р. монографії С. Борисова «Золото в економіці сучасного капіталізму». У ній автор докладно проаналізувавши фактичні дані про роль золота в сучасній економіці, прийшов до висновку, що нині «в національних грошових системах вирішального значення набувають нерозмінні паперові гроші та, оскільки тепер вони повністю обслуговують рух товарів, капітілів та послуг на всіх стадіях капітілістичного відтворення, саме ці гроші висуваються на роль грошового антипода, який протистоїть товарному світу та дає вираження ціни товарів власним паперовим масштабом» [4, 64]. Цим автор доводив, що золото перестало бути грішми. Його позицію підтримали ряд радянських економістів (А. Анікін, Л.Красавіна, А. Шаров, Ю. Пашкус, В. ІПенаєв та ін.). Хоча не менш активно виступили і опоненти (М. Бортник, І. Злобін, Я. Кронрод, С. Далін), які відстоювали позицію, що сучасні паперові гроші (навіть в умовах фактичної демонетизації золота), як і раніше представляють у обігу вартість золота.

Наступним кроком стало пов'язування ідеальної «золотої ціни» за допомогою масштабу цін з фактичною купівельною спроможністю кредитно-паперових грошей. У результаті виникала «номінальна ціна» товарів. У свою чергу, зв'язок золота з сучасними грішми в країнах, які не мають власного видобутку золота, реалізувався через функцію світових грошей та інтернаціональну вартість.

Наступним стала поява різноманітних теоретичних концепцій, які намагались пояснити природу сучасних грошей поза зв'язком з золотом. У одних випадках ці гроші видавались за представників не золота, а певного іншого товару; в інших -- констатувалась повна відсутність у сучасних паперових грошей власної товарної природи, але визнавалась можливості мати цінність, не маючи вартості на основі так званої «представницької» природи паперових грошей, та стверджувалося про перетворення грошей на облікові одиниці, які безпосередньо відбивають вартість інших товарів і послуг; в ще одному випадку сучасні гроші видавались за різновид монопольного товару (оскільки емісія їх перебувала під повним контролем одного монополіста -- держави). В межах такого тлумачення сучасні гроші зберігали свою товарну природу, а їхня вартість формувалась за тими законами, які вже були встановлені марксистською економічною теорією стосовно інших монопольних товарів (як результат перерозподілу вартості інших немонопольних товарів).

Ще один напрям теоретичних концепцій, які намагались пояснити природу сучасних грошей поза зв'язком з золотом, наголошував, що це передусім не стільки паперові, скільки кредитно-паперові гроші, де зовнішнім втіленням вартості є боргове зобов'язання як носій товарного капіталу. До подібних поглядів на природу сучасних грошей схиляються й інші дослідники.

Кредитно-паперова природа сучасних грошей об'єктивно передбачає, що на них поширюється ряд закономірностей обігу як кредитних, так і паперових грошей. Тільки на основі поєднання цих форм грошей можна пояснити дві зовні суперечливі обставини: чому, з одного боку, сучасні гроші можуть виконувати всі свої функції, а з іншого -- інфляційно знецінюються. Визначення сучасних грошей як кредитно-паперових має на увазі не тільки те, що вони випускаються в порядку кредитування господарства чи держави, а й те, що кредитний компонент є провідним у змісті сучасних грошей.

Зважаючи на тісне, органічне переплетіння банківського та державного кредитів, чітко поділити грошовий обіг на частини, які відповідають кожному з компонентів грошей, неможливо, але це і не потрібно. Виходячи з однорідності грошової маси, вирогідно, більш правильно говорити про те, що сучасні гроші мають дві групи властивостей. Одна поєднує їх з класичними кредитними грішми (в їх основі лежить вексельний обіг та рух позикового капіталу, їх функціонування регулюється банками, а не державною скарбницею). Друга (можливість додаткової емісії державою незабезпечених реальним нагромадженням капіталу грошей, вплив цього процесу на інфляційне зростання цін) -- зближує їх з паперовими грішми. Щоправда, нині ця емісія здійснюється банківською системою, а не державною скарбницею. Проте, навіть така форма кредитування держави і фінансування дефіциту державного бюджету може вести до зростання кількості грошей в обігу. І тому при додатковій емісії кредитних грошей понад потребу в них економіки відбувається їхнє знецінення. У цьому разі ми маємо справу з процесом спаперовлення кредитних грошей, який веде до інфляції.

Водночас аналіз інфляційних процесів у другій половині XX ст. показав, що досить часто вони викликались не тільки процесами в сфері грошового обігу, а й процесами в сфері виробництва і ринкової пропозиції товарів, а лише потім переносились у грошово-кредитну сферу. На такій основі в радянській економічній літературі постало так зване багаточинникове пояснення інфляції (тобто її виникнення і протіканння пояснювалися спільним впливом чинників як з боку грошового обігу і платоспроможного попиту, так і з боку виробництва і пропозиції товарів).

Згідно з цим підходом у сучасних умовах дослідження інфляції має містити чотири основних елементи: сутність, причини, форми вияву, соціально-економічні наслідки.

Джерелом західних теорій інфляції також були теорії грошей, але на відміну від марксистського економічного вчення вони за основу брали кількісну теорію грошей, яка виникла ще в XVI ст. (найбільш яскраві її представники -- англійський філософ XVIII ст. Д. Юм, а в економіці -- Д. Рікардо, Дж. Ст. Міль, А. Маршал, І. Кассель, Дж.М. Кейнс) і набула найбільшого поширення, у тому числі у поясненні феномена інфляції, в кінці XIX ст. -- у перші десятиліття XX ст. Найбільш чітко вона була сформульована відомим американським економістом І. Фішером у його дослідженні «Купівельна сила грошей ...» (1911 р.). Саме він популяризував та теоретично обґрунтовував відоме ще з XVII ст. так зване рівняння обміну:

MV=PQ

де М -- кількість грошей в обігу (незалежно від характеру грошей металевого чи кредитно-паперового); V -- швидкість обігу грошей; Р -- середній рівень цін товарних угод; Q -- кількість товарних угод.

У рівнянні обміну в найбільш спрощеному та популярному вигляді наведена кількісна теорія грошей та відповідне пояснення інфляції. Згідно з нею між зростанням цін та грошовою масою існує прямоиропорційна лінійна залежність. Причому ця залежність діє без опосередковуючих її ланок: зростання грошової маси веде до зростання цін (інфляції). Ця теорія була піддана критиці представниками різноманітних течій економічної думки, в тому числі марксистської.

Оскільки зазначена критика не порушувала сутності кількісної теорії грошей, то з її допомогою було здійснено певну реконструкцію цієї теорії. Так, І. Фішер ускладнив рівняння обміну, додатково ввівши до лівої його частини кількість та швидкість засобів чекового обігу. Врешті-решт, його формула набула такого вигляду: “кількість готівкових грошей, помножена на середню швидкість їх обігу (М'V'), плюс кількість банківських депозитів, помножена на середню швидкість їх обігу (М''У"), дорівнює кількості товарів, помноженій на їх ціни чи середній зважений рівень цін на обсяг торгівлі (РQ)”, тобто

РQ = М'V' + М"У"

Ще більші новації в цю формулу були внесені англійськими економістами (особливо А, Маршалом, А. Пігу та ін.), які включили, в кількісну теорію грошей проблеми попиту господарюючих агентів на платіжні засоби і як засіб обігу, і як страховий фонд. На відміну від І. Фішера вони в основу свого варіанту теорії поклали не обіг грошей, а нагромадження їх у господарюючих суб'єктів. Основний принцип «кембриджського» варіанту рівняння обміну виражається формулою:

M=kPQ

де M - кількість грошей; P - рівень цін; Q - фізичний обсяг товарів; k - частина річного доходу, яку учасники трансакцій повинні зберігати в формі грошей аби безперешкодно задовольняти свої поточні витрати (касаві залишки).

У цілому ці зміни не порушували закладену в теорію І. Фішера пряму, жорстко пропорційну залежність рівня цін від кількості грошей у обігу. Ще одна група критичних зауважень виходила з сумнівності занадто жорстких кількісних закономірностей, закладених у кількісній теорії грошей (наприклад, точну пропорційність у зростанні кількості грошей і викликаного цим збільшення рівня цін, постійність швидкості обігу грошей і кількості товарних угод), або зазначала можливість одночасно з впливом грошового обігу на рівень цін і достатньо серйозного впливу з боку чинників ціноутворення, які мають виробничий чи ринковий характер. Оскільки ці зауваження ставили під загрозу самі принципи кількісної теорії грошей і засновану на ній теорію інфляції, враховані вони не були.

Останнє мало і своє об'єктивне пояснення. Концепція інфляції, заснована на кількісній теорії грошей, у загальному вигляді правильно пояснювала механізм інфляції, яка спостерігалася в XIX ст. і в перші десятиліття XX ст. Інфляція того періоду виступала здебільшого як виключно грошове явище, як підвищувальна реакція цін на збільшення паперово-грошової маси при відриві останьої від її металічної основи. Звідси і засоби, які рекомендувались тоді у боротьбі з інфляцією. Це передусім зменшення обсягу емісії паперових грошей і відновлення їх зв'язку з золотом.

У західній економічній думці 1930-ті роки ознаменувались появою і швидким завоюванням популярності кейнсіанскою теорією (відбулась так звана кейнсіанська революція). Вирішальними в цьому процесі були ідеї, висунуті в головній праці Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей». У короткому викладі найбільш революційний характер порівняно з попередніми неокласичними теоріями несли дві ідеї Кейнса. Перша полягала у визнанні того, що ринкова економіка, заснована на приватному підприємництві, за певних умов може опинитись у глибокій кризовій стагнації, з якої одні лише стихійні сили ринку її вивести не зможуть. Друга фундаментальна ідея кейнсіанства полягала у висуненні як визначального напряму еволюції економічної системи державного регулювання, покликаного виправити дефекти чисто ринкового розвитку стимулюванням так званого ефективного попиту. Вирішальним інструментом подібного стимулювання визнавалось збільшення видатків державного бюджету (в тому числі за рахунок його дефіциту). В цьому контексті інфляція стає важливим елементом макроекономічного регулювання.

Залишаючись в цілому на позиціях кількісної теорії грошей, Дж. М. Кейнс дещо модифікував її. Окрім трансакційного мотиву і мотиву нагромадження на непе-редбачувані випадки, які визначаються як функція суспільного виробництва (Y) і дорівнюють L1(Y), він ввів ще і спекулятивний мотив, який збільшує потребу в грошах на L2(г). В результаті загальна формула для визначення потреби у грошах набула вигляду: М = L1(Y) + L2{r). Останній мотив надання «переваги ліквідності» пов'язаний зі ставкою відсотка г, рівень якого обернено пропорційний доходам від альтернативних фінансових активів.

У зв'язку з поширенням кейнсіанства поступово формується новий погляд на інфляцію. Головне, що воно привнесло в трактування інфляції, -- це відмова від тих жорстких кількісних закономірностей, які пропонувались І. Фішером. Було визнано можливість зміни швидкості обігу грошей, обсягів товарообороту і, відповідно, вплив цих змін на інфляційні процеси. До аналізу кількісних закономірностей було включено з досить важливим значенням ті економічні змінні, важливість яких раніше недооцінювалась (передусім норма відсотка і неоднакова ліквідність різних платіжних засобів і цінних паперів).

Відбулась відмова і від наявності жорсткої пропорції у взаємодії грошової маси і рівня цін. Відповідно до кеинсіанских ідей за певних умов (насамперед при недо-використанні виробничих і трудових ресурсів, тобто в періоди економічних спадів) помірне зростання грошової 'Маси і, відповідно, платоспроможного попиту має більшою мірою впливати на піднесення виробництва і зайнятості та меншою мірою -- на зростання цін. Механізм такого впливу пов'язаний зі зменшенням норми відсотка, що і зумовлює зростання інвестицій. Інакше кажучи, кейнсіанство, в цілому дотримуючись кількісної теорії грошей, відмовилось від тези про жорстку пряму пропорційність у зміні грошової маси і рівня цін за певних умов.

Домінантою економічного розвитку, чинником економічного зростання, згідно з теорією Дж. М. Кейнса, є стимулювання «ефективного попиту». Не заперечуючи в цілому ролі і значення грошей для розвитку ринкової економіки, Кейнс вбачав дещо інший, порівняно з неокласиками, механізм їх впливу на розвиток економічних процесів. На відміну від неокласичної теорії грошей, за якою гроші -- це один з технічних інструментів, що використовуються суб'єктами ринку при здійсненні ними угод купівлі-продажу, Кейнс стверджував, що гроші є не лише знаряддям обміну, а й конче важливим та дійовим чинником економічного зростання. На відміну від твердження неокласиків, що в ринковій економіці роль грошей зводиться лише до «вуалі», якою прикриваються реальні економічні процеси, Дж. М. Кейнс зазначав, що ринкова економіка за своєю природою -- суто грошова, а отже, гроші відіграють в ній активну, дійову роль.

Згідно з теорією Кейнса, гроші справляють вплив на розвиток економічних процесів через кредитну сферу (передусім через ставку банківського відсотка). Механізм передачі монетарних імпульсів на економіку, за теорією Кейнса, діє так: грошова маса впливає на норму відсотка, яка в свою чергу впливає на інвестиційний процес, а через нього на виробництво і лише в кінцевому підсумку на ціни. Отже, відповідно до кейнсіанської теорії схематично ланцюг монетарного впливу має такий вигляд: гроші -- банківський відсоток -- інвестиції -- виробництво -- ціни. Як видно з цієї схеми, в самому процесі проходження грошового імпульсу, тобто в інтервалі між збільшенням грошової маси та цінами, є ряд проміжних ланок, перехідних станів та змінних величин.

Неокласики, як відомо, вбачали прямо пропорційну, або як вони її називали, лінійну залежність між грошовою масою та цінами. Ці причинно-наслідкові зв'язки визначалися формулою: гроші -- ціни. Іншими словами, зміна маси грошей в обігу призводить до зміни динаміки цін, несталість яких негативно впливає на можливості доягнення ринкової рівноваги, викликає ускладнення та збої в ринковому механізмі.

Варто зауважити, що кейнсіанська ідея про те, що грошовий чинник впливає на реальні економічні процеси не безпосередньо, не прямо пропорційно, а опосередковано, певний час обговорювалась науковою громадскістю ще до виходу у світ «Загальної теорії» Дж. М, Кейнса. Теоретичну схему лінійної залежності між грошовою масою і цінами заперечував ще шведський економіст К.Вікселль (1851--1926 рр.). Проте Кейнс в своєму аналізі процесу відтворення в тогочасній ринковій економіці пішов значно далі. Він ввів до свого макроекономічного аналізу банківський відсоток. Величина його, як уже зазначалось, впливає на інвестиції в бік їхнього зростання чи скорочення, а інвестиції в свою чергу впливають на виробництво та зайнятість, а отже, на величину національного продукту.

Дж. М. Кейнс вважав, що «справжня інфляція» настає тоді, коли «подальше збільшення ефективного попиту вже не веде до збільшення обсягу виробництва, а повністю витрачається на підвищення одиниці витрат, яке відбувається строго пропорційно до збільшення попиту».

Найважливіший момент кейнсіанського тлумачення інфляції -- виділення певного «критичного рівня», який відокремлює просте збільшення грошової маси в обігу від інфляції. «Аж до цього моменту наслідки грошової експансії відрізняються один від іншого тільки кількісно, і до досягнення цього положення немає таких точок, де можна було б провести риску і оголосити, що умови інфляції вже наявні. Всяке попереднє збільшення кількості грошей, оскільки воно збільшує ефективний попит, витрачатиметься частково на зростання витрат на одиницю продукту і частково на збільшення обсягу виробництва».

Саме кейнсіанскі ідеї в країнах з розвиненою ринковою економікою змінили ставлення до інфляції. Низька, повзуча інфляція (першопочатково вона трактувалась як приріст цін протягом року не більше, ніж 2--3%; після цього стелю його було піднято до 5--10% на рік) почала визнаватись неминучим супутником нормального розвитку ринкової економіки, який може у певних умовах відігравати і позитивну роль у стимулюванні виробництва. Більш висока інфляція галопуючого типу (від 10 до 100% приросту цін на рік) і тим більше гіперінфляція (понад 100% приросту цін на рік) трактуються вже як негативне явище, оскільки пов'язані з н«ю великі соціально-економічні та політичні втрати значно перевершують можливість отримати певну користь.

Наступні зрушення у трактуванні інфляції визріли вже в межах подальшого розвитку кейнсіанства після другої світової війни. Слід визначити два найважливіших напрями нових підходів.

По-перше, з'явився напрям, що доводив досить жорсткий зворотний зв'язок між інфляцією і безробіттям. Дослідження, які проводились в межах цього напряму, визначили, що періоди з низьким безробіттям, як правило, сприяли прискореному зростанню цін; періоди ж високого безробіття, яке відображає загальне зниження платоспроможного попиту, і є типовим для періодів економічних спадів, поєднується зі зниженням цін і відсутністю інфляції. Цей взаємозв'язок у західній економічній літературі дістав назву «кривої Філліпса». інфляція маркс кейнс монетаризм

По-друге, усе частіше почали висловлюватись сумніви щодо існування лише прямої кількісної залежності, яка була зафіксована у рівнянні обміну (тобто в тому, що зростання грошової маси завжди є активною причиною зростання цін та інфляції). З розвитком цього підходу в західну теорію інфляції починають енергійно впроваджуватись ідеї теорії цін як основи інфляції, витісняючи панівні до того часу теорії грошей.

У повоєнні роки і до кінця 70-х років уряди всіх індустріально розвинених країн будували свою економічну політику на засадах кейнсіанства. Спираючись на висунуті цією течією заходи стимулювання виробництва, насамперед на дефіцитне бюджетне фінансування, ці країни досягли досить швидкого економічного зростання, однак зростала й інфляція, яка з середини 60-х і особливо в 70-х роках переростає з повзучої у галопуючу. Збереження тривалої стійкої галопуючої інфляції та неможливість її подолання при спиранні на кейнсіанскі заходи стимулювання розвитку привели наприкінці 70-х років до різкого падіння авторитету кейнсіанства і в теоретичному, і в практичному плані. В цей період розпочинається ренесанс антипода кейнсіанської теорії -- теорії неокласичної, насамперед у вигляді так званого монетаризму (монета-ристська контрреволюція).

Монетаризм є економічною теорією, в якій проблемі інфляції належить визначальна роль. Найвідомішими представниками цієї теорії є М. Фрідман, К. Брюннер, М. Паркін. Попри їхні різні теоретичні підходи і методологію, належність до монетаристської школи визначається прийняттям ними таких основних постулатів.

Стабільність є іманентной рисою ринкової економіки. Після порушень господарського розвитку економічна система автоматично повертається до стану рівноваги, а безробіття -- до свого «природного рівня».

Будь-які темпи зростання грошової маси можуть бути поєднані зі станом рівноваги, єдина відмінність цих станів рівноваги полягає у різних темпах інфляції.

Зміни в темпах зростання грошової маси першопочатково дійсно впливають на темпи реального економічного зростання (і, відповідно, на рівень безробіття).

Негативне ставлення до політики управління попитом -- як грошової, так і бюджетної. Перевага віддається довгостроковій стабільній грошовій політиці -- встановленню норм чи орієнтирів зростання грошової маси.

Водночас ряд монетаристів, прихильників теорії раціональних очікувань, до яких належать американці Р. Лукас, Т. Сарджентс, Н. Уоллєс, не поділяють третій пункт. Основна розбіжність між цими двома різновидами монетаризму полягає в тому, що традиційні монетаристи визнають можливість існування короткострокових станів нерівноваги, в той час як прибічники концепції раціональних очікувань вважають, що існує не тенденція до довгострокової рівноваги, а безупинна послідовність станів рівноваги.

До п'яти основних форм багатства М. Фрідмен відносить гроші, облігації, акції, фізичні блага, людській капітал. Кожна з цих форм багатства приносить дохід, але форми доходу можуть відрізнятись.

Центральна проблема, яку вирішує кожен власник, -- оптимізація структури багатства, що належить йому, з метою максимізації сукупної його корисності. Якщо гроші -- одна з форм багатства, яка приносить дохід, то попит на гроші визначається їхньою граничною доходністю порівняно з граничною доходністю інших форм багатства.

Монетаризм же виходить зі стабільності попиту на гроші як на один з різновидів багатства, що нагромаджується лише заради проведення операцій з обслуговування руху товарної маси. Еластичність попиту на гроші за нормою відсотка для монетаристів є незначною.

Усі негаразди в розвитку економіки монетаристи пояснюють надмірним впливом держави, який полягає у невмінні керувати грошовою емісією, тобто пропозицією грошей. Відповідно до ідей монетаристів вирішальна роль держави в економіці має полягати передусім у постійному та рівномірному збільшенні кількості грошей в обігу, що само по собі забезпечить здоровий розвиток ринкової економіки.

Інфляція, в розумінні монетаристів, є чисто грошовим явищем, яке викликане їх надмірною емісією. «Під інфляцією, -- пише М. Фрідман, -- я розумію стійке і невпинне зростання цін, що завжди і скрізь виступає як грошовий феномен, викликаний надлишковою масою грошей у відношенні до випуску продукції». Отже, причини інфляції теоретики школи монетаризму вбачають лише у сфері обігу.

Різкій критиці монетаристи піддали залежність, за якою побудована крива Філліпса, на підставі гіпотези про «природній рівень безробіття». Поява цієї гіпотези, розробленої М. Фрідменом і Е. Фелпсом, призвела до окремого розгляду коротко- та довгострокових залежностей кривої Філліпса.

Боротьба з інфляцією у монетаристів зводиться до заходів, спрямованих на зменшення приросту кількості грошей в обігу та до обмеження зростання платоспроможного попиту, тобто по суті до основних заходів дефляцій-ної політики (включаючи і так зване таргетування -- політику стримування зростання кількості грошей (грошових агрегатів) у заздалегідь заданих межах). Особливе значення надається повній ліквідації дефіциту бюджету і стійкій підтримці жорстко обмежувальної кредитно-грошової політики. Монетаристи повністю відкидають необхідність боротьби з інфляцією витрат.

У США, що є батьківщиною монетаризму, одночасно з ним виник інший напрям економічної думки, який дістав назву теорії «економіки пропозиції». Ключовою ідеєю цієї теорії було підкреслення необхідності поворту державної економічної політики від кейнсіанских рекомендацій щодо стимулювання платоспроможного попиту до всілякого стимулювання пропозиції, тобто приватного підприємництва. Один з провідних представників цього напряму - Лаффер. Теоретики «економіки пропозиції» мають багато спільного з монетаристами. Проте в їхніх підходах є і розбіжності. Представники теорії «економіки пропозиції» вважають себе послідовниками класичної західної політекономії, насамперед вчення А. Сміта; у вигляді здорового грошового обігу вони визнають тільки обіг, заснованний на золотому стандарті.

Інші розбіжності мають важливе практичне значення. Так, автори теорії «економіки пропозиції» вважають, що вирішальним напрямом фінансової політики держави слід визнати стимулювання, насамперед податкове, приватного підприємництва і заощаджень населення (через зниження податків з населення, особливо з його найбагатших прошарків).

Внесок прихильників теорії «економіки пропозиції» у сучасну багаточинникову концепцію інфляції полягає у тому, що вони пов'язують у єдине ціле інфляцію і податки. На їхню думку, високі податки гальмують розвиток виробництва, що знижує пропозицію товарів і, отже, веде до інфляції. Інфляція, яка виникає внаслідок підвищення податків, справляє негайний ефект не тільки на ціни, а і на заробітну плату. Основним винуватцем інфляції вони вважають державу, яка підвищує податки. Податки штовхають ціни догори, а вони, в свою чергу, тягнуть заробітну плату, породжуючи спілаль «зарплата -- ціни». Зменшуючи податки, можна не просто перерозподілити суспільні ресурси, а і досягти їх кращого використання, стимулювати науково-технічний прогрес. Саме це, на їх погляд, може прискорити економічне зростання, зменшити безробіття та стримати розвиток інфляції.

Певний внесок у розробку багаточинникового підходу при теоретичному дослідженні проблем інфляції мали й країни, які розвиваються. Так, в латиноамериканському регіоні з його тривалим досвідом високої інфляції сформувались теорії так званої структурної інфляції. Вони розглядають такий різновид інфляції, який проходить як динамічний процес, зумовлений диспропорціями між галузями і секторами господарства, нееластичністю пропозиції по відношенню до попиту, слабкою мобільностю чинників виробництва, негнучкістю цін у бік зниження.Структуралісти вбачають механізм інфляції у зміні структури попиту, в так званому переміщенні попиту.

Згідно з уявленнями структуралістів, якби різноманітні прошарки у суспільстві не намагалися зберегти свої відносні позиції в розподілі доходів перед лицем зростання цін, то можливості виникнення інфляційної спіралі зменшилися би, а підвищення цін вело б в основному до перерозподілу доходів.

Як стверджував ще в 60-х роках відомий латиноамериканський економіст О. Зункель, роль передавального механізму звичайно відіграє неспроможність політичної системи вирішити два основних конфлікти економічних інтересів, які стосуються: а) розподілу доходів між різноманітними соціальними групами; б) розподілу продуктивних ресурсів між державним і приватним секторами. Інакше кажучи, розвиток інфляційних імпульсів відбувається внаслідок спроможності різних економічних секторів і соціальних груп постійно «підстроювати» свої реальні доходи до видатків.

З точки зору структуралістів, зростання грошової маси лише дає можливість інфляції проявитись. Причиною ж інфляції є невідповідність попиту пропозиції, наявність «вузьких місць» в структурі виробництва. За переконанням структуралістів, тільки грошовим регулюванням з інфляцією не впоратись; до того ж рестрикційні заходи без відповідних структурних перетворень можуть призвести до кризи.

Як і кейнсіанці, структуралісти визнають стимулюючий вплив інфляції на економічне зростання. Проте на відміну від кейнсіанців вони вважають, що за певних умов економічно не тільки доцільна, а й корисна також галопуюча інфляція (при 20--25 відсотках середньорічного темпу приросту цін).

Висновки

Інфляція властива більшості економiчно розвинутих країн світу i є основною проблемою в тих країнах, що розвиваються.

Чим би не була спровокована інфляція, вона знецінює доходи бюджету й супроводжується його дефіцитом.

Отже, розгляд розвитку економічної теорії та її поглядів на сучасну інфляцію дає підстави зробити такі висновки:

а) теорії інфляції постійно розвиваються;

б) розвиток теорій інфляції -- це прогресивний процес, який визначається загальним напрямом еволюції економічної науки, з одного боку, і еволюцією самого суспільного виробництва -- з другого;

в) розвиток теорій інфляції в сучасних умовах відбувається через синтез тих поглядів, які до цього вважались до певної міри несумісними. Тепер вони поєднуються у багаточинниковому підході, який відкриває нові можливості у комплексному дослідженні інфляції, у вивченні цього явища як результату розвитку економічної системи суспільства в цілому.

Список використаної літератури

1. Амосов А. Інфляція і криза: шляхи виходу - М.: Преса, 1992.

2. Базидевич В.Д, Попов Основи економічної теорії: політекономія. - К., 2003.

3. Богиня Д., Волинський Т. Питання макроекономiчноi стабiлiзацii в Українi // Економiка України. - 1996. - №2.

4. Гроші та кредит / За ред. М.І. Савлука. - К.: Либідь, 1992.

5. Давидов А. Ю. Інфляція в економіці: світовий досвід та наші проблеми - М.: Республіка, 1991.

6. Долан Э. Макроэкономика. - Санкт-Петербург: Литера плюс, 1994.

7. Ковальчук Т., Коваль М., Основні чинники та фактори інфляції в Україні // Фінанси України. - 1998. - № 10.

8. Макроекономiка: пiдручник /за ред. Савченка А.Г., Пухтаєвич Г.О. та iн./ - Київ, 1995.

9. Маневич В. І., Перламутров В. Л. "Про iнфляційну політику" //Фінанси. - 1998. - №8.

10. Маркс К. Капитал. - М.: Политиздательство, 1983-1986. Т. 1-3.

11. Мельник О.М. Інфляція: теорія і практика регулювання. - К.: Знання, 1999.

12. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - 2-ге видання, стереотип. - К.:Либідь, 2002.

13. Прісняков В. Про зв”язок інфляції та монетарної маси // Фінанси України. - 1997. - № 4. - с. 20-33.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття інфляції як зростання середнього рівня цін. Теорія інфляції Дж. Кейнса, яка базується на проблемах попиту. Причини інфляції, визначення її рівня. Види інфляції, її наслідки та державне регулювання. Методи та інструменти інфляційної політики.

  курсовая работа [58,9 K], добавлен 11.05.2015

 • Загальнотеоретичні основи поняття інфляція, її види, типи та причини виникнення. Визначення основних соціально-економічних наслідків інфляції і методів боротьби з нею. Характеристика інфляції попиту і пропозиції. Методи антиінфляційного оподаткування.

  курсовая работа [66,1 K], добавлен 13.03.2010

 • Сутність інфляції і індекс споживчих цін. Соціально-економічні наслідки та особливості інфляційних процесів в Україні. Особливості зв’язку інфляції та безробіття. Причини інфляції та її види. Подолання інфляції шляхом грошово-кредитної політики.

  курсовая работа [288,0 K], добавлен 10.11.2010

 • Фінансовий стан економіки країни як показник її здоров'я. Чотири основні причини виникнення інфляції, особливості її розвитку в Україні. Динамічні характеристики процесу інфляції та прогноз її подальшої поведінки, запровадження інфляційного таргетування.

  контрольная работа [503,7 K], добавлен 13.05.2009

 • Поняття економічного циклу, його сутність і особливості, класифікація та різновиди. Теорія циклів К. Маркса. Пояснення коливань на базі змін сукупної пропозиції. Основні заходи антикризової політики. Сутність інфляції, її причини та шляхи подолання.

  лекция [22,2 K], добавлен 27.01.2009

 • Причини походження інфляції, стадій її розвитку та показники виміру. Вплив інфляційного навантаження на соціальну безпеку України. Наслідки інфляції у країнах Євросоюзу. Причини інфляційного процесу у США. Вплив інфляції на економіку, шляхи її подолання.

  курсовая работа [230,9 K], добавлен 26.04.2015

 • Аналіз соціальних і економічних наслідків інфляції в умовах трансформації економічної системи України. Засади виникнення інфляції, методи запобігання її виникненню та розробка практичних рекомендацій. "Грошова ілюзія": зниження психологічного впливу.

  реферат [23,8 K], добавлен 28.05.2010

 • Визначення основних соціально-економічних наслідків інфляції і методи боротьби з нею. Причини виникнення інфляції в Україні, особливість її проявів. Індекси споживчих та виробничих цін, прожитковий рівень. Основні напрямки антиінфляційної політики.

  курсовая работа [598,8 K], добавлен 14.04.2013

 • Економічна природа інфляції, причини її виникнення, форми та типи, в яких вона існує, наслідки, які вона спричиняє. Вплив інфляції на інші сфери економічного життя держави. Дослідження динаміки інфляційних процесів в Україні за роки незалежності.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 31.03.2013

 • Відображення зміни вартості фіксованого споживчого набору товарів та послуг за допомогою індексу споживчих цін. Дослідження інфляції як економічної категорії. Економічний зміст, причини і механізми розвитку інфляції. Шляхи регулювання інфляції в Україні.

  реферат [43,6 K], добавлен 27.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.