Суспільний продукт і його форми

Класифікація сучасних форм суспільного продукту: валовий суспільний і внутрішній продукт та національний дохід. Порядок обчислення суспільного продукту: система національних рахунків та балансу народного господарства. Суть і види процесу відтворення.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 21.12.2010
Размер файла 13,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат на тему:

Суспільний продукт і його форми

Для здійснення економічного аналізу розвитку країни, складного механізму зв'язків необхідна система певних показників. Від ступеня достовірності та оперативності інформації залежить ефективність управління економікою. З цією метою розраховуються основні показники, за допомогою яких можна було б виконати цей аналіз. Використовуються різні виміри результатів народногосподарської діяльності.

Аналіз економіки колишнього СРСР базувався на концепції представників класичної економічної школи А. Сміта і Д. Рікардо, а також на теорії трудової вартості К. Маркса, які розглядали створення національного продукту країни у процесі суспільного відтворення лише у сфері матеріального виробництва. Згідно з цією концепцію розроблявся баланс народного господарства, який пояснював механізм централізованого планування економіки і системи розподілу ресурсів у країні.

Основним недоліком системи балансу народного господарства було положення, що тільки праця у сфері виробництва створює суспільно необхідний продукт. При цьому не враховувалось створення продукту в сфері послуг. Крім того, в балансі народного господарства не аналізувалась система зовнішньоекономічних зв'язків (крім експорту та імпорту товарів).

Система балансу народного господарства давала можливість отримати зведену інформацію про механізм суспільного відтворення, основні пропорції економіки та взаємозв'язки, що формуються у народному господарстві. За допомогою методології балансу народного господарства визначався суспільний продукт країни та його рух у процесі відтворення.

Суспільний продукт уявляв собою узагальнений результат функціонування розширеного відтворення, в якому відображається єдність виробничих сил, форм їх організації та виробничих відносин. Як результат конкретної цілеспрямованої діяльності суспільства цей продукт представлено у вигляді сукупності споживних вартостей, створюваних за певний період часу. Під час відтворення суспільного продукту суспільство цікавить насамперед натуральна форма, в якій він буде відтворений, певний набір споживних властивостей, корисність вироблених продуктів. За командно-адміністративної економіки, коли існувала суспільна власність на засоби виробництва, суспільний продукт характеризувався як усуспільнений продукт, тобто він належав усім членам суспільства.

Отже, сукупний суспільний продукт як особлива форма суспільного продукту -- це всі матеріальні блага, вироблені суспільством за певний відтворювальний період (як правило, рік).

За матеріально-речовою (натуральною) формою сукупний суспільний продукт складається із засобів виробництва і предметів споживання. Відповідно матеріальне виробництво поділяється на два підрозділи:

I -- виробництво засобів виробництва (верстати, машини, обладнання, устаткування тощо);

II -- виробництво предметів споживання (одяг, взуття, продукти харчування тощо). суспільний продукт валовий національний

За вартісною формою сукупний суспільний продукт складається з вартості матеріальних витрат с, вартості необхідного продукту н і вартості додаткового продукту т. Безпосередньо на задоволення потреб населення йде необхідний продукт і частина додаткового.

Отже, сукупний суспільний продукт w дорівнює сумі створюваних вартостей товарів І і II підрозділів виробництва:

I (wi = Cj + Vj + wj)

II (w2 = c2 + v2 + w2).

Важливим макроекономічним показником є також національний доход. Національний доход -- це величина новоствореної вартості за певний період часу (як правило, рік). Він дорівнює вартості сукупного суспільного продукту за вирахуванням вартості засобів виробництва, використаних у виробничому процесі. До вартості засобів виробництва належать: амортизація основних фондів (машин, устаткування, обладнання, виробничих споруд), витрати на сировину, матеріали, паливо. Якщо вартість сукупного суспільного продукту дорівнює (с + н + т), то національного доходу -- (н + т). Національний доход -- це вартість необхідного та додаткового продукту без вартості використаних засобів виробництва. Він, як і сукупний суспільний продукт, створюється в галузях матеріального виробництва.

При розробці балансу народного господарства у СРСР застосовували методику, яка істотно відрізнялась від міжнародної. По-перше, при аналізі відтворення сукупного суспільного продукту (валового суспільного продукту) враховувалась лише продукція, створювана в матеріальному виробництві, при цьому ігнорувався продукт, вироблений у сфері нематеріального виробництва, тобто в сфері послуг. По-друге, застосовувана схема містила подвійний рахунок (тобто в одному показникові враховувалась продукція і виробничого, і кінцевого споживання). Наприклад, у галузях добувної та переробної промисловості кілька разів обчислювалась вартість створюваної продукції. Це призводило до штучного завищення реальних показників господарської діяльності.

Необхідність упорядкування інформації відповідно до світових стандартів і формування нового ринкового механізму господарювання зумовили нагальну потребу переглянути методологічні підходи до виміру основних макроекономічних показників країни і перейти на загальноприйняту в світі схему під назвою "Система національних рахунків".

Список використаної літератури

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. -- М.: Юристь, 1999. -- 568 с.

2. Бутук А.И. Экономическая теория. -- К.: Вікар, 2000. -- 301 с.

3. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. -- М.: Мысль, 1987.

4. Гальчинський А.С., Єщенко П. ., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посіб. -- К.: Вища шк., 1999. -- 403 с.

5. Дзюбик С.Д., Ривок О.П. Основи економічної теорії. -- К.: Основи, 1994. -- 297 с.

6. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В.Д. Бази-левича. -- К.: Знання-Прес, 2001. -- 581 с.

7. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник. -- М.: Юристь, 2000. -- 861 с.

8. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л.Я. Корнейчук, З. О. Татаренко. -- К.: Вид-во КНЕУ, 1999. -- 564 с.

9. Калиничева Г.И. Экономическая история: краткий конспект лекций. -- К.: МАУП, 1998. -- 92 с.

10. Коуз Р. Фирма, рынок и право. -- М., 1993.

11. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. -- М.: Прогресс, 1978. -- 494 с.

12. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -- М.: Прогресс, 1990.-- 311с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Речі та послуги як невід’ємна частина суспільного продукту. Обчислення суспільного продукту: система національних рахунків та балансу народного господарства. Сучасні форми суспільного продукту: валовий суспільний і внутрішній продукт, національний дохід.

  курсовая работа [45,1 K], добавлен 07.02.2011

 • Суть і види процесу відтворення. Сукупний суспільний продукт: валовий суспільний продукт-ВСП, кінцевий суспільний продукт-КСП, валовий національний продукт-ВНП, валовий внутрішній продукт-ВВП. Реалізація ССП при простому і розширеному відтворенні.

  реферат [20,3 K], добавлен 20.11.2007

 • Виробництво як економічна категорія, структура та оцінка кінцевих результатів, форми та загальна характеристика. Фактори виробництва та їх взаємодія, типи продукту, що виробляється, показники ефективності. Внутрішній валовий продукт, шляхи його зростання.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 12.05.2014

 • Суть та структура суспільного виробництва, його роль в економічній системі. Форми суспільного виробництва та суспільного продукту, їх характеристика. Фактори виробництва та їх взаємодія. Шляхи розвитку суспільного виробництва та методи його оптимізації.

  курсовая работа [240,5 K], добавлен 11.12.2010

 • Види економічного відтворення. Суспільний продукт і його форми. Тіньовий сектор в економічному відтворенні України. Національне багатство, його структура. Висновки з абстрактної теорії реалізації К. Маркса. Ринок як основна організаційна форма реалізації.

  презентация [181,1 K], добавлен 24.09.2015

 • Галузева структура суспільного виробництва. Ознаки продукту сфери товару-послуги. Взаємодія і взаємозв’язок матеріального і нематеріального виробництва. Розподіл національного багатства в суспільстві. Розрахунок вартості сукупного суспільного продукту.

  курсовая работа [551,2 K], добавлен 20.01.2016

 • Еволюція суспільного виробництва, етапи його розвитку. Натуральне й товарне виробництво як форми суспільного. Товарна форма виробництва як умова становлення сучасних факторів виробництва. Проблеми та перспективи розвитку товарного виробництва в Україні.

  курсовая работа [316,1 K], добавлен 16.05.2010

 • Загальна характеристика, сутність, фази та типи суспільного відтворення. Дослідження проблеми реалізації сукупного доходу. Проблеми суспільного відтворення в Україні та шляхи їх вирішення. Визначення пріоритетних напрямів розвитку економіки країни.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 01.05.2014

 • Предмет макроекономіки як частини економічної науки. Позитивна і нормативна функції макроекономіки. Сисиема національних рахунків та її показники. Валовий внутрішній продукт. Сукупний попит та його цінова детермінанта. Державний бюджет та його структура.

  шпаргалка [133,6 K], добавлен 06.02.2012

 • Суть, значення та види валового внутрішнього продукту - основного показнику сумарного обсягу виробництва товарів та послуг за певний період. Статистичні дані ВВП в Україні. Тенденція їх зміни за останні роки та загальне значення для економіки країни.

  реферат [937,9 K], добавлен 26.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.