Роль грошей у період переходу економіки України до ринкових відносин

Формування засад і принципів грошово-кредитної політики України. Взаємозв’язок між фіскальною, бюджетною й грошово-кредитною політикою. Принципи управління грошово-кредитним ринком. Роль грошей у розвитку економіки та її еволюція в економіці України.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 12.08.2010
Размер файла 20,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра фінансів і економіки природокористування

Реферат з дисципліни гроші та кредит на тему:

“Роль грошей у період переходу економіки України до ринкових відносин"

Виконала:

студентка ФЕіП

групи ОА-26

Бондарук М.Л.

перевірив:

ас. Заячківська О.В.

Рівне - 2006

Зміст

 • Вступ
  • Роль грошей у розвитку економіки
  • Еволюція ролі грошей в економіці України
  • Висновки
  • Список використаної літератури

Вступ

В умовах становлення в Україні нових економічних відносин, трансформації економічних і соціальних процесів, формування та розвитку фінансової банківської системи винятково важливого значення набуває посилення ролі центрального банку країни в стимулюванні відповідних процесів шляхом використання ринкових методів регулювання економіки та грошово-кредитного ринку.

Формування засад і принципів грошово-кредитної політики незалежної України відбувається з часу створення Національного банку України. За цей час багато чого досягнуто, зокрема, успішно проведено грошову реформу 1996 р., але допущені деякі прорахунки, які частково вже виправлено, а частково їх доведеться виправляти в майбутньому. Головне полягає в тому, що Національному банку України вдалося переконати переважну більшість політиків і економістів у тому, що з метою реалізації стратегічних завдань економічного розвитку України необхідно використовувати чіткі методи грошово-кредитного регулювання, широко запроваджені в світовій практиці. На жаль, значна частина вітчизняних економістів і політиків зрозуміли такі вимоги часу досить пізно.

Якщо на перших етапах становлення грошово-кредитного ринку України переважали намагання організувати його регулювання на основі кейнсіанських підходів, то згодом було обрано більш продуктивний напрямок - орієнтацію на монетаристську концепцію і, зокрема, на її прагматичний напрямок, який більш точно враховує специфічні умови організації грошово-кредитного регулювання в умовах перехідної економіки й дає змогу використати селективні методи управління, адекватні економічній та політичній ситуації в Україні.

Зміна політичної ситуації в Україні, чітке усвідомлення невідкладеної необхідності проведення економічних реформ, накопичення власного досвіду та вивчення світової практики дали змогу кардинально змінити підходи до розв'язання проблем грошово-кредитного регулювання. Постала необхідність з урахуванням особливостей економічного розвитку України систематизувати накопичений досвід, виявити основні тенденції та закономірності грошово-кредитного регулювання, чітко визначитися у виборі методів та інструментів та обґрунтувати теоретичні й практичній засади та перспективи формування й розвитку монетарної політики в Україні.

До останнього часу у вітчизняній науковій літературі проблемам теорії й практики грошово-кредитного регулювання приділялося недостатньо уваги, хоча розвиток теорії грошей має багатовікову історію, досить драматичну, а інколи й трагічну.

Метою написання даного реферату для мене послугувало бажання дослідити тенденції та перспективи грошово-кредитної політики в Україні, а також наукове обґрунтування об'єктивних, незалежних від кон'юнктурних міркувань та політичних течій принципів і методів управління грошово-кредитним ринком. Дослідити необхідність вдосконалення методів та інструментів реалізації грошово-кредитної політики. Визначити взаємозв'язок між фіскальною, бюджетною й грошово-кредитною політикою. А також з'ясувати роль грошей у період переходу економіки України до ринкових відносин.

Роль грошей у розвитку економіки

Роль грошей тісно пов'язана з її функціями. Якщо функція грошей - це їх конкретне “робота" щодо обслуговування руху вартості на певному етапі процесу відтворення, то роль грошей - кінцевий результат цієї “роботи”, її наслідок для суспільства.

Роль грошей визначається рівнем розвитку товарного виробництва та адекватних йому суспільних відносин. Вона не може бути реалізована там, де для цього немає відповідних умов. Не могла бути значною роль грошей у докапіталістичних формаціях, оскільки саме господарство тоді мало переважно натуральний характер. За допомогою грошей там набувала суспільного визнання лише незначна частка вироблюваної продукції. Тому не було залежності товаровиробника від ринку, а вплив грошей на його економічне становище і через нього - і на розвиток виробництва був мало відчутний.

Подібне становище мало місце і в умовах командно-адміністративної економіки в колишньому СРСР та інших країнах Східної Європи. Хоч головна сфера економічних відносин тут мала грошову форму, сама суть цих відносин була нееквівалентною, нетоварною, що робило використання грошей неформальним, а роль їх - обмеженою, швидше за все обліково-розподільною. Проте і така роль мала певний позитивний вплив на розвиток суспільного виробництва.

Найсприятливіші умови для розвитку грошей у розширеному відтворенні були створені за капіталізму, коли товар став загальною формою продуктів виробництва, а економічні відносини в суспільстві були переведені на еквівалентні, ринкові засади. Особливе значення мало те, що сама робоча сила стала товаром, об'єктом купівлі-продажу за товар.

Завдяки поширенню грошових відносин на всі фактори суспільного виробництва - засоби праці, предмети праці і робочу силу - просте товарне виробництво перетворилось у капіталістичне, а самі гроші набули принципово нової якості - стали носієм капіталу, відкрили можливість кожному, хто має вільну вартість, легко і швидко її капіталізувати.

Насамперед грошового виразу у формі прибутку набула мета капіталістичного виробництва. Це дало можливість зняти усілякі обмеження з його розвитку, оскільки нагромадження грошей (прибутку) не має будь-яких внутрішніх обмежень, нагромаджувати їх можна нескінченно.

Завдяки тому, що капіталістичні підприємства все виробляють для продажу і всі елементи виробництва купують на ринку, створюється особливий ринковий механізм стимулювання і регулювання суспільного виробництва, в центрі якого перебувають гроші. На ринку розвивається конкуренція як загальносуспільне явище - конкуренція за покупця, за робоче місце, за вигідне замовлення тощо. По суті, в усіх цих випадках ведеться боротьба за отримання більшої суми грошових доходів. Оскільки перемагає той, хто спроможний отримати найкращі результати в такому змаганні, конкуренція, а значить і гроші, стають рушійною силою науково-технічного прогресу, зростання продуктивності суспільної праці, інтенсивність виробництва, забезпечення високої якості продукції та ін. тим самим створюються могутні стимули для розвитку капіталістичного виробництва.

У проблемі ролі грошей у розвитку грошей можна розрізняти якісні і кількісні аспекти.

В якісному аспекті роль грошей виявляється у тому, що сама їх наявність, саме грошове середовище, в якому діють економічні агенти, позитивно впливає на розвиток суспільного виробництва.

По-перше, знімаються всі межі виробництва, що визначаються особистими потребами самих виробників. Виробляти можна стільки, скільки вдається реалізувати, а надлишок вартості можна зберігати в грошовій формі чи перетворити в позичковий капітал.

По-друге, реалізація вироблених продуктів за гроші, замість бартеру, значно спрощує, прискорює і здешевлює доведення їх до споживачів. Суспільство одержує значну економію на реалізаційних витратах, скорочуються потреби в обіговому капіталі, краще задовольняються потреби споживачів.

По-третє, завдяки грошам ринок набуває загального характеру, його механізм стає могутнім важелем економічного прогресу, передусім завдяки конкуренції, стимулюванню ефективного виробництва та економічного споживання - виробничого, державного, особистого.

Здатність грошей приносити своїм власникам в умовах ринкової економіки додаткову вартість значно посилила стимулюючий вплив на кожного суб'єкта економічних відносин: і на виробника (працівника), і на споживача. Як виробник, або працівник, кожний із них прагне краще і більше працювати, щоб вивести свої грошові доходи за межі виробничих чи споживчих потреб і, капіталізувавши надлишок доходу, мати можливість одержати додаткову вартість. З цією ж метою він як споживач прагне економно використовувати свої грошові кошти, оскільки капіталізація їх залишків дає можливість одержати додаткові доходи понад ті, що приносить жива праця.

Гроші в умовах ринкової економіки стають носієм позичкового капіталу. Через механізм його руху, зокрема через банки та ринок цінних паперів, формування якого зумовлюється перетворенням грошей у капітал, відкриваються можливості узгодити індивідуальні та колективні інтереси виробників, дещо згадати суперечності між соціальними класами та групами суспільства, забезпечити більшу рівномірність і збалансованість процесу розширеного відтворення.

Всебічне охоплення грошовою формою економічних відносин в середині країн та між ними, а також постійне вдосконалення самого грошового механізму створили сприятливі умови для формування міжнародних ринків і тісних взаємовигідних зв'язків між країнами, міжнародного переливу вільних капіталів у місця найефективнішого їх використання тощо.

Глибоке проникнення грошової форми у всі “клітини” суспільних відносин відкриває широкі можливості для регулювання за допомогою грошових інструментів процесу розширеного відтворення. Мова йде передусім про такі інструменти, податки, позичковий процент, ціни, орендна плата, бюджетне фінансування та ін. через них держава має можливість регулювати основні економічні процеси на мікро - та макрорівнях і в цілому впливати на економічне становище в країні відповідно до попередньо визначених цілей.

Кількісний аспект ролі грошей полягає в тому, що через зміну кількості грошей в обороті можна активно впливати на економічні процеси, зокрема на результати діяльності економічних агентів, як виробників і як споживачів. Цю можливість широко використовують усі держави з ринковою економікою для регулювання економічного життя в країні. Збільшуючи чи зменшуючи масу грошей в обороті, центральні банки, які діють від імені своїх держав, забезпечують зміну таких інструментів, як платоспроможний попит, ціни, процент, валютний курс, курс цінних паперів тощо. Завдяки цьому забезпечується вплив на такі вирішальні економічні процеси, як інвестиції, зростання виробництва, зайнятість, розвиток експорту й імпорту та їх збалансування.

Еволюція ролі грошей в економіці України

У міру поглиблення ринкової трансформації економіки України помітно зростає роль грошей в її розвитку. Поступово українська гривня перетворилась в загальний еквівалент, у “головну діючу особу" на ринку. Кожний, хто має гроші, може вільно купити будь-який товар на внутрішньому ринку. Це істотно підвищило заінтересованість внутрішніх суб'єктів у тому, щоб більше заробляти грошей і економніше їх витрачати. Стало значно легше капіталізувати гроші, вклавши їх у цінні папери та банківські депозити. Запровадження часткової конвертованості гривні істотно підвищило роль грошей у розвитку зовнішньо економічних відносин, в інтеграції економіки України у світову економіку. Грошово-кредитна політика зайняла ключове місце в механізмі державного регулювання економіки. Динаміка цін стала відчутно реагувати на регулюючі заходи Національного банку України в грошовій сфері.

Пороте ці позитивні зрушення в підвищенні ролі грошей поки що не дали відчутних результатів у розвитку суспільного виробництва, яке близько дев'яти років перебувало у стані хронічної кризи. Це зумовило передусім уповільненістю, непослідовністю переведення економіки на ринкові засади, надмірним адміністративним втручанням держави в економічне життя, а також слабкістю самого грошового механізму, зокрема банківської системи, високою інфляцією. Тому економічні суб'єкти не достатньо результативно реагують на стимулюючі імпульси, які надходять з боку грошей, не виявляють належної заінтересованості в інвестуванні виробництва, у капіталізації доходів, у розвитку товарно-грошових відносин. Вони нерідко віддають перевагу натуральним формам економічних відносин (бартеру), “тіньовим" методам господарювання, переведенню вільного фінансового капіталу за кордон, конвертації заощаджень в іноземну валюту тощо. Ці процеси істотно стимулюють позитивний вплив ринкових перетворень та грошей на розвиток економіки.

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою не тільки свідчить про величезну роль грошей, а й показує основні напрямки успішного використання їх у трансформаційній економіці нашої країни.

По-перше, це максимальне переведення на ринкові засади всіх сфер економічних відносин. Грошова форма повинна реально опосередковувати всі процеси розширеного відтворення, забезпечувати здійснення їх на економічній основі. На принципах еквівалентності, самофінансування, самодостатності повинна ґрунтуватися діяльність не тільки виробничих підприємств, а й економічних суб'єктів сфери науки, освіти, охорони здоров'я тощо.

По-друге, переорієнтація цілей економічної, у тому числі грошової, політики із забезпечення інтересів центру на інтереси безпосереднього виробника, окремих колективів, регіонів тощо. Тільки за цієї умови можна буде ефективно використовувати грошові інструменти для стимулювання суспільного виробництва, а отже і для забезпечення економічних інтересів центру.

По-третє, забезпечення вільної, гарантованої капіталізації грошових доходів усіх суб'єктів економічних відносин методами, сумісними з нашими соціальними пріоритетами. Це сприяє зростанню інвестицій, згортанню тіньової економіки, зміцненню банківської системи.

По-четверте, оздоровлення грошового обігу, забезпечення високої, сталої вартості грошової одиниці. Без цього не можливо відновити роль грошей у міновому процесі, витіснити бартерні операції з ринку, а отже, забезпечити їх належну роль у розвитку економіки в цілому.

У міру подальшої трансформації економіки України в ринковому порядку, розвитку банківської системи, формування ринків цінних паперів, кредитного та валютного ринків, оздоровлення державних фінансів і національних грошей, послаблення кризових явищ в економіці роль грошей в економічному житті України неухильно зростатиме.

Висновки

Гроші не були придумані людством і не є продуктом творення держави, а з'явилися стихійно як результат еволюційного розвитку товарного виробництва й обміну. Тому гроші не можна вольовим способом відмінити там, де для їх існування є об'єктивні передумови, як і не можна запровадити там, де таких передумов немає. Разом з тим держави активно впливають на форми грошей, з тим щоб надати їм таких ознак, які роблять гроші найбільш адекватними потребам ринку.

Обмін за допомогою грошей має істотні переваги перед бартером (натуральним обміном): здешевлює, прискорює, краще гарантує здійснення обмінних операцій, розширює можливості вибору, знімає часові і територіальні обмеження, створює умови для суспільного контролю і впливу на процеси обміну; все це сприяє прискоренню суспільного відтворення.

Гроші за своєю сутністю є особливим товаром, що має властивості загального еквівалента - здатність обмінюватися на будь-який інший товар, загальну споживну вартість замість специфічної, властивої звичайним товарам, є безпосереднім носієм абстрактної цінності і суспільного багатства.

Вартість грошей як загального еквівалента формується безпосередньо в обігу в наслідок обміну певної маси реальних цінностей на певну масу грошей. У результаті такого обміну кожна грошова одиниця стає для її власника носієм тієї маси вартості, яку він відчужив в обмін на свої грошові доходи. Зміна такої вартості грошей спричинюється передусім зміною фізичного обсягу реальних благ, що надходять у сферу реалізації, і маси грошей, що обслуговує цю сферу. Перший із цих факторів впливає на вартість грошей прямо пропорційно, а другий - обернено пропорційно.

Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку від звичайних товарів широкого вжитку до сучасних електронних грошей. Кожна зміна форми грошей зумовлюється більш високим рівнем розвитку суспільних відносин та істотним ускладненням вимог ринку до грошового еквівалента. Переломним моментом у розвитку форм грошей стала демократизація золота, у наслідок якої закінчилась епоха повноцінних грошей і розпочалася епоха неповноцінних грошей. На сьогодні повноцінні гроші взяли на себе й успішно виконують більшість грошових функцій, насамперед засобу обігу, засобу платежу і міри вартості. Водночас є підстави стверджувати, що функцію засобу нагромадження вартості частково продовжує виконувати золото, про що свідчить велике накопичення запасів золота у державній та приватній власності.

Гроші в сучасній ринковій економіці виконують п'ять функцій: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження вартості, світових грошей. У функції міри вартості гроші забезпечують визначення вартості товарів через форму ціни. У функції засобу обігу гроші обслуговують реалізацію товарів з негайним поверненням власникові еквівалентної вартості. У функції засобу платежу гроші обслуговують погашення боргових зобов'язань, що виникли у процесі розподілу та реалізації вартості. У функції світових грошей гроші обслуговують рух вартості по каналах світового ринку - її вимірювання, розподіл, реалізацію і нагромадження.

Роль грошей є результатом її функціонування і виявляється в стимулюючому чи гальмуючому впливі грошей на певні економічні процеси. Такий вплив забезпечується самою наявністю грошей, завдяки чому всі економічні суб'єкти функціонують у грошовому (а не бартерному) середовищі, а також зміною кількості грошей в обороті. У першому випадку роль грошей полягає в тому, що економічні суєти поставлені в такі умови, що спонукають їх як виробників виробляти більше і з меншими витратами, а як споживачів - витрачати гроші економніше і з найбільшим ефектом. У другому випадку роль грошей виявляється в тому, що збільшення чи зменшення маси грошей збільшує чи зменшує обсяг платоспроможного попиту, впливає на кон'юнктуру ринку, на обсяги виробництва і зайнятість.

Високий рівень розвитку сучасної ринкової економіки, ускладнений активним регулятивним втручанням держави в усі її процеси, зумовив широку гаму складних вимог до грошей, яким не може відповідати жодні форми повноцінних грошей. Основними вимогами ринку до сучасних грошей та адекватними їм властивостями грошей є:

стабільність вартості грошей, що полягає в постійності рівня їх купівельної спроможності щодо товарів та іноземної валюти;

економічність грошового обігу, що проявляється в мінімізації витрат суспільства на виготовлення грошей і забезпечення ними потреб обороту;

довго тривалість використання грошових знаків, що забезпечується виготовленням грошових знаків з надміцного, зносостійкого паперу або матеріалу;

однорідність грошей, коли всі екземпляри наявних в обороті грошей є взаємозамінними, мають однакову здатність до обміну, а співвідношення їх реальних цінностей відповідає співвідношенню їх номіналів;

подільність, що полягає у вільному розподілі більшої грошової купюри на менші знаки, які необхідні для того, щоб здійснити будь-який платіж;

портативність, що виявляється у високій зручності користування грошима у повсякденному житті.

Забезпечити всі ці властивості неповноцінним грошам - одне з найскладніших економічних завдань сучасних держав.

Список використаної літератури

1. Савлука М.І. Гроші та кредит. - Київ, - 2002. - 600 с.

2. Стельмах В.С. Єпіфанов А.О., Гребенюк Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика. - Київ, - 2000. - 305 с.

3. Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні (За ред.В.І. Міщенка. - 2-ге вид. переробл. і доповн. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. - 421 ст)

4. Про Національний банк України: Закон України № 679 - XIV від 20.05.1999 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1999. - Вип.7. - с.3 - 23.

5. Методичні вказівки до самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни “Гроші та кредит” для студентів денної та заочної форми навчання напрямку 0501 “Економіка і підприємство” 104-04. - Рівне, - 2006. - 32 с.


Подобные документы

 • Формування грошово-кредитної політики України за нових економічних відносин. Інституціональний аспект аналізу грошово-кредитної політики. Досягнення і проблеми макроекономічної стабілізації грошово-кредитної моделі. Удосконалення і приорітети розвитку.

  курсовая работа [72,4 K], добавлен 02.10.2007

 • Визначення особливостей ролі грошей в економіці України з урахування здійснення сучасної грошово-кредитної політики. Дослідження методів державного регулювання кількості грошей в обігу. Огляд напрямів підвищення ефективності управління грошовою масою.

  курсовая работа [206,5 K], добавлен 23.05.2013

 • Грошово-кредитна політика та її етапи в системі макроекономічного регулювання. Механізм впливу монетарної політики на функціонування економічної системи. Основні етапи розвитку грошово-кредитної політики України. Уповільнення темпів зростання цін.

  курсовая работа [777,2 K], добавлен 13.11.2012

 • Стабілізація гривні як головна мета грошово-кредитної політики України. Порівняльний аналіз фактичних і прогнозних показників індексу споживчих цін, монетарної бази та ВВП за 2010-2012 рр. Огляд післякризового становища Національним банком України.

  статья [134,2 K], добавлен 26.12.2013

 • Механізм дії та структура грошово-кредитної системи України. Методи грошово-кредитного регулювання. Динаміка основних показників орієнтування грошово-кредитної системи. Економічне становище м. Києва за січень 2015 р. Сучасна монетарна стратегія України.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 02.01.2017

 • Мета грошово-кредитної політики держави - реалізація системи заходів у сферах грошового обігу та кредиту. Стратегічні та проміжні цілі. Національний банк України як головний інструмент проведення грошово-кредитної політики держави. Зарубіжний досвід.

  реферат [149,5 K], добавлен 20.03.2009

 • Ознайомлення із науковою діяльністю економіста Мілтона Фрідмана. Етапи розвитку монетарної концепції Фрідмана як основи грошово-кредитної політики. Відстоювання вченим ідеї про виняткове значення стійкості грошей для нормального функціонування економіки.

  реферат [27,7 K], добавлен 02.08.2010

 • Стабілізація фінансової політики уряду країни – стабілізація в Україні в цілому. Реалізація стабілізаційної програми реформування економіки України. Ринкова трансформація економіки України. Підсумки розвитку економіки України за останнє десятиріччя.

  контрольная работа [40,1 K], добавлен 20.03.2009

 • Трансформаційні економічні процеси з моменту проголошення України незалежною державою. Негативний вплив на формування ринкових відносин та лібералізація економіки. Приватизація та реалізація соціально-економічного курсу побудови ринкового господарства.

  эссе [20,4 K], добавлен 23.05.2015

 • Сутність, функції та структура кредитного ринку. Динаміка кредитування та залучення внесків членів кредитних спілок. Юридичні особи публічного права. Особливості прогнозування основних засад розвитку грошово-кредитної політики в 2016-2020 роках.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 20.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.