Еволюція ролі грошей в економіці України при переході до ринкових відносин

Походження та сутність грошей. Роль держави у творенні грошей. Функції грошей та еволюція ролі грошей в економіці України при переході до ринкових відносин. Створення та розвиток грошової системи України. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.11.2008
Размер файла 24,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3

План:

Вступ 3

1. Походження та сутність грошей. Роль держави у творенні грошей 4

2. Функції грошей при переході економіки України до ринкових відносин 7

2.1. Функція грошей як міри вартості 7

2.2. Функція грошей як засобу обігу 7

2.3. Функція грошей як засобу платежу 7

2.4. Функція грошей як засобу нагромадження вартості 7

3. Еволюція ролі грошей в економіці України при переході до ринкових відносин 9

4. Створення та розвиток грошової системи України 12

5. Особливості проведення грошової реформи в Україні 14

Висновок 16

Використана література 18

Вступ

Кінець двадцятого століття ознаменувався появою на політичній карті світу цілої низки нових держав, економіки яких дуже скоро отримали назви перехідних. “Перехід” відображався зазвичай в трансформації економічної системи від командно-планової до ринкової.

Перехід супроводжувався появою цілком нових, невідомих критеріїв існування “ринку”. Зокрема, централізована планова економіка розглядала роль грошей тільки як інструменту перерахунку і контролю, тоді як роль грошей в умовах ринку має центральне значення. Гроші з їх різними функціями, як загальний еквівалент обміну, одиниця виміру, а також як засіб для передачі й збереження вартості, - це кров економіки.

Інша характерна риса сучасного розвитку перехідних економік - зростання фінансового сектору та його впливу на різні сторони суспільного буття. Поява грошей започатковує формування фінансового сектора, а відтак і ринкової економіки. Виникнення грошей, а потім і інших фінансових інструментів були викликані потребами розвитку продуктивних сил. Вони раціонували господарське життя, сприяли підвищенню продуктивної діяльності реального сектора економіки.

Завдання будь-якої ринкової економіки - ефективний розподіл ресурсів, підвищення ефективності виробництва. Усі суб'єкти такої системи сполучаються за допомогою засобу обміну - грошей. Саме фінансова система повинна вдосконалити, оптимізувати рух грошей між економічними агентами. Фінансова система пронизує всю національну економічну систему, починаючи від домогосподарств, індивідуальних і партнерських підприємств, корпоративних підприємств і закінчуючи державою. Досягнення фінансової стабілізації сприяє розв'язанню багатьох проблем реформування перехідних економік. Відповідно створення міцного фінансового сектору стає необхідним елементом процесу ринкової трансформації у перехідних економіках.

1. Походження та сутність грошей. Роль держави у творенні грошей.

Починаючи з Аристотеля і до XVIII ст. у теорії грошей досить поширеною була думка, що гроші виникли внаслідок угоди між людьми або запроваджені законодавчими актами держави задля полегшення обміну товарів. Таке трактування походження грошей отримало назву раціоналістичної концепції. Проте засновники політекономії дійшли висновку, що виникнення грошей зумовлене труднощами безпосереднього обміну продуктами праці. Потреба в обміні виникла в епоху розкладу первіснообщинного ладу. До того люди жили замкнутими общинами, в межах яких спільно працювали і безпосередньо задовольняли потреби своїх членів. Усередині такої общини не було обміну і не було потреби в грошах. Коли община стала виробляти продуктів більше ніж їх потрібно було для прожитку, виникла потреба в міжобщинному обміні, що відкрило шлях до появи грошей. Вирішенням проблеми став пошук товарів, які були необхідні всім завжди. Ці товари почали виконувати роль посередника, роль загального еквіваленту. Вони почали називатися грошовим товаром або грошима. Існує державна теорія Г. Кнаппа, де визначається особлива роль держави у створенні грошей. Дана концепція мала домінуюче місце майже до кінця XVIII ст. В демократичних країнах панує еволюційна концепція. Функціонування грошей в любій економіці має юридично визначений характер, однак роль держави не конституюча, а регулююча. Держава не створює гроші як економічне явище, вона лише визначає і змінює зовнішні атрибути грошей та умови їх функціонування. Роль держави в тому, щоб грошима було б зручно користуватися. Щоб вони були надійними і стабільними.

Гроші - особливий товар, що виконує роль загального еквіваленту. Гроші - явище суспільне , вони є форма суспільних відносин, які виникають з приводу обміну продуктами праці, що ґрунтуються на принципі еквівалентності. Гроші виконують специфічну суспільну функцію. Вони є посередником при обміні товарів. Цільове призначення грошей забезпечити покупку, виступають як простий посередник при обміні товарів.

Неповноцінними є гроші, які набувають своєї вартості виключно в обігу. При цьому вона може істотно відхилятися від вартості того матеріалу, з якого виготовлені. Основними формами є білонна монета, паперові гроші (казначейські зобов'язання), банківські зобов'язання (банкноти), депозитні вклади, квазі-гроші. Вони використовуються як гроші бо економічні контрагенти вірять, що їх можна використати для своїх майбутніх платежів. Кредитні гроші - неповноцінні гроші, які виникли на основі розвитку кредитних відносин і імітуються відповідно до потреб обороту в грошах. Основні форми кредитних грошей є паперові гроші, монета, депозитні гроші, електронні гроші. Залежно від статуса емітента виділяють казначейські та банківські гроші. Паперові - це нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою для покриття своїх (бюджетних) витрат і наділяються нею примусовим курсом, визнаються законодавчо обов'язковими до приймання у всі види платежів. Банківські гроші - неповноцінні знаки вартості, які емітуються банками на основі кредитування реальної економіки. Їх випуск пов'язується з потребами обороту причому забезпечується їх вилучення і підтримується стабільна вартість. Депозитні гроші - різновид банківських грошей, які існують у вигляді певних сум, записаних на рахунках економічних суб'єктів в банках. Використовуються для платежів у безготівковій формі. Приводяться в рух за допомогою чеків, платіжних доручень, пластикових карток тощо. Електронні гроші - різновид депозитних грошей коли переказування грошових сум по рахунках у банках здійснюється автоматично з допомогою комп'ютерних систем за безпосередніми розпорядженнями власників поточних рахунків. Носієм електронних грошей є пластикова картка - іменний грошовий документ, що видається банкам власнику поточного рахунку і дає можливість йому оплатити через комп'ютерні мережі свої покупки і погасити борги переказом грошей без застосування готівки. Квазі-гроші - специфічні грошові форми, в яких грошова суть істотно послаблена і істотно відхиляється від стандартних форм. Формами є чек та вексель.

2. Функції грошей при переході економіки України до ринкових відносин

2.1. Функція грошей як міри вартості

Ця функція розглядає призначення грошей так: вони забезпечують вираження і вимірювання вартості і товарів, форму ціни. Ця функція реалізується в органічному поєднанні з масштабом цін, який має юридичний характер і залежить від волі держави і виражає не вартість, а ціну.

2.2. Функція грошей як засобу обігу

Гроші виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їх обіг. Гроші ідеальний засіб товарного обігу, щоб бути засобом обігу, гроші мають корисне застосування визнанням суб'єкту ринку, яке можливе за умови, що гроші будуть виконувати функцію збереження вартості. Суб'єкти ринку беруть гроші в обмін на товари чи послуги, бо переконані, що вони в будь-який момент зможуть обміняти їх на еквівалентні матеріальні блага. Маса грошей в обігу = сумі цін на товари та послуги / швидкість обороту грошей.

2.3. Функція грошей як засобу платежу

Полягає в обсолютному погашенні різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин. Ця функція походить з товарообороту (зумовлена продажем товарів у кредит і поагшенням його грошима). Ринок висуває вимогу сталості грошей, тобто погіршення кредитних відносин погіршує платежі у якісному вигляді. Якщо за час користування кредитом гроші знеціняться, то кредитор не поверне позиченої ним вартості і зазнає збитків. Боржник матиме виграш. Тому потрібно коригувати процентну ставку відповідно до знецінення грошей.

2.4. Функція грошей як засобу нагромадження вартості

Пов'язана з їхньою здатністю бути засобом збереження вартості, представлена абсолютною формою багатства. Стало можливим коли товаровиробник зміг частину виручки відкладати на майбутнє. Спочатку була одна ціль - зберегти вартість, тобто втілити в брусках дорогого металу, щоб зберегти на випадок соціальних потрясінь. У такій формі абстрактне багатство називалося скарбом. З розвитком товарного виробництва і грошових відносин урізноманітнювалися цілі нагромадження скарбу. Замість ховати стало модно демонструвати - естетична форма багатства, втілена в прикрасах, створення резерву платіжних засобів надало багатству відтворювального характеру і зорієнтувало на забезпечення зростання прибутку. Товаровиробники стали нагромаджувати для розширення виробництва й одержання додаткового прибутку.

3. Еволюція ролі грошей в економіці України при переході до ринкових відносин

У міру поглиблення ринкової трансформацїї економіки України помітно зростає роль грошей в її розвитку. Поступово українська гривня перетворилась на справді загальний еквівалент. Кожний, хто має гроші, може вільно купувати потрібний товар на внутрішньому ринку. Запровадження часткової конвертованоті гривні істотно підвищило роль грошей у розвитку зовнішньо-економічних відносин, в інтеграції економіки України у світову економіку. Динаміка цін стала відчутно реагувати на регулюючі заходи НБУ в грошовій сфері. Проте ці позитивні зрушення в підвищенні ролі грошей поки що не дали відчутних результатів у розвитку суспільного виробництва яке близько 10 років перебуває у стані хронічної кризи. Це зумовлено передусім уповільненістю, непослідовністю переведення економіки на ринкові засади, адміністративним втручанням держави в економічне життя, а також слабкістю самого грошового механізму, зокрема банківської системи, все ще високою інфляцією. Для покращення даної ситуації потрібно:

- максимально перевести на ринкові засади всі сфери економічних відносин;

- переорієнтація цілей економічної, в тому числі грошової, політики із забезпечення інтересів центру на інтереси безпосереднього виробника;

- забезпечення вільної, гарантованої капіталізації грошових доходів всіх суб'єктів економічних відносин усіма методами, сумісними з нашими соціальними пріоритетами;

- оздоровлення грошового обігу, забезпечення високої сталої вартості грошової одиниці.

Грошовий оборот - це процес безперервного руху грошей між економічними суб'єктами при обслуговуванні грішми потреб суспільного виробництва. Риси грошового обороту: явище динаміки, а не залишку; рух має певні діючі особи, за допомогою яких і між якими рухаються гроші; в процесі грошового обороту гроші обслуговують суспільне виробництво. Об'єктами грошового обороту є грошові ресурси. Суб'єктами є фірми, сімейні господарства, уряд. Грошовий оборот поєднує: ринок продуктів, ринок ресурсів, грошовий ринок, світовий ринок. Грошовий оборот складається з великої кількості окремих платежів, завдяки яким грошовий рух і весь грошовий оборот є сукупністю потоків окремих платежів. Грошовий оборот, з одного боку, є потоком доходів, а з іншого боку, є потоком витрат. Ключовим елементом в грошовому обороті є національний доход, який одержують господарства від реалізації своїх ресурсів за певний період і національний продукт - ВВП, який виступає у вигляді доходу фірм, одержаного від реалізації своїх продуктів. Щоб економічна система була збалансована необхідно, щоб потоки були збалансованими.

Грошова маса в обороті - це загальний запас грошових коштів в будь-яких формах, що є в економічних суб'єктів. Грошова маса - це поняття запасу, грошовий обіг - поняття руху. Для визначення обсягу та структури грошової маси застосовують відповідний набір грошових агрегатів. Грошовий агрегат - це показник грошової маси, який визначає певну її частину залежно від рівня її ліквідності. У структурному відношенні грошову масу можна розділити за кількома критеріями: за ступенем "готовності" окремих елементів до оборотності, тобто за ступенем їх ліквідності; за формою грошових засобів (готівкові, депозитні); за розміщенням у суб'єктів грошового обороту; за територіальним розміщенням.

Грошовий ринок - особливий сектор ринку, на якому продається та купується такий специфічний товар, як гроші, формується попит і пропозиція та ціна на гроші. Передача грошей здійснюється на безеквівалентній основі. Власники грошей продають гроші і взамін на це отримують особисте зобов'язання покупця повернути ці гроші в певний час та на певних умовах. На грошовому ринку процедура купівлі-продажу є умовною, бо має зворотний характер. Власник грошей при передачі їх покупцеві не втрачає права власності на них і може повернути їх у своє розпорядження на певних умовах. На грошовому ринку статус грошей та цілі їх купівлі-продажу є іншими, ніж на товарному. На грошовому ринку - передача грошей від покупця до продавця стає самоціллю. Продавець, передаючи гроші покупцю, бажає отримати дохід і покупець, купуючи гроші теж ставить за мету отримати дохід від використання цих грошей. Під продажем грошей розуміють передачу цих грошей їх власниками у тимчасове розпорядження своїм контрагентам в обмін на такі фінансові інструменти, які дають можливість власникам грошей зберегти право власності на ці гроші, тобто відновити право розпоряджатись ними та одержати додатковий дохід. Всі інструменти грошового ринку розподіляють: позичкові угоди, які включають і депозитні, на основі яких здійснюються взаємовідносини між банками та їх клієнтами щодо формування та розміщення кредитних ресурсів; цінні папери за допомогою яких реалізовуються прямі відносини між покупцями та продавцями грошей; валютні цінності, які використовуються у взаємовідносинах між власниками валют.

4. Створення та розвиток грошової системи України

Після становлення України як незалежної держави постала необхідність створення нової грошової системи. Закон України "Про банки та банківську діяльність" (1991р.) надав монопольне право НБУ здійснювати емісію грошей, проводити єдину грошово-кредитну політику. 1992р. - паралельне використання двох валют - рублів та купоно-карбованців.

Другий етап: розбудова власного емісійного механізму, через створення Банкнотно-монетного двору НБУ, що має повний цикл виробницва паперових грошей та монет; розроблення дизайну, установлення номіналу, платіжних ознак, розроблення системи захисту грошових знаків та монет; розроблення правил випуску з обігу, зберігання інкасації, вилучення з обігу готівки, ведення касових операцій тощо. Формування механізму регулювання НБУ пропозиції грошей, завданням якого є: відпрацювання механізму централізованого регулювання банківськими резервами; запровадження механізму рефінансування комерційних банків; проведення операцій на відкритому ринку. Розроблення методики та методології грошово-кредитної політики НБУ, накопичення досвіду практичного застосування інститутів грошово-кредитної політики, розмежування сфер застосування фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики; 4) розбудова національних платіжних систем, що охоплює створення системи елементарних платежів на міжбанківському рівні, розроблення методичних та інструктивних документів щодо організації безготівкових розрахунків на міжгосподарському рівні. Розроблення та випробування на практиці спеціальних заходів з подолання гіперінфляції.

Третій етап: відбувається подальше вдосконалення механізмів та інструментів грошової системи, що були розроблені на попередньому етапі. Прийняття Верховною Радою закону Про НБУ", з чітким описом функцій НБУ, прав та обов'язків.

Регулятивний вплив держави на ринкову кон'юктуру - реалізація кон'юнктурної політики, співвідношення сукупного попиту і сукупної пропозиції. Оскільки сукупний платоспроможний попит формується і реалізується в грошовій формі то в процесі формування, розподілу і використання НД, кон'юнктурна політика забезпечується насамперед державним регулюванням грошового обороту. Через регулювання окремих грошових потоків, маси грошей, %, швидкості обігу грошей держава має можливість впливати не лише на зміну попиту, а й пропозиції. За способом та характером впливу на поведінку економічних суб'єктів усі заходи кон'юнктурної політики можна поділити на 3 групи: заходи фіскальної політики, що зводяться до економічного регулювання через механізми оподаткування. Якщо рівень фіскальних вилучень доходів економічних суб'єктів зростає, це зменшує їх можливості і послаблює інвестиції. Заходи грошово-кредитної політики - через механізми зміни пропозиції грошей та їхньої ціни може бути експенційна - неконтрольоване зростання пропозиції грошей і як наслідок інфляція та рестрикційна відбувається різке обвальне скорочення пропозиції грошей і вони швидко дорожчають. Пряме втручання держави в економічне життя допускається в таких випадках, коли заходи фіскальної та монетарної політики не діють. До таких заходів належать заморожування цін, раціонування споживання. Такі заходи суперечать ринковому господарюванню і застосовуються як виняток. Головним завданням кон'юктурної політики є згладжування коливань ринкових процесів з метою підтримання загального стану ринкової кон'юнктури на рівні, що забезпечував би досягнення визначених цілей економічної політики. Таке регулювання забезпечується впливом певного її заходу або їх поєднанням.

5. Особливості проведення грошової реформи в Україні

У 90-ті рр. в Україні була проведена грошова реформа, яка за своїм характером може бути віднесена до категорії пробних або структурних реформ. До найхарактерніших її особливостей належать: багаточинникова зумовленість та багатоцільове спрямування; тривалий період проведення; застосування тимчасових грошей як перехідних та їх гіпервисоке знецінення; створення в ході реформи нового механізму монетарного регулювання; особливо соціальна спрямованість реформ та інше. Багаточинникова зумовленість грошової реформи в Україні полягала в тому, що крім суто економічних причин, були і досить могутні політичні причини їх проведення. Багатоцільове спрямування грошової реформи полягало в тому, що проведення її мало 3 мети:

- створити національні гроші і грошову систему,

- забезпечити стабільність національних грошей;

- сформувати і ввести в дію нові методи інструменти регулювання грошового обороту і грошового ринку. Довготривалість реформи полягає в тому, що почалася в січні 1992 року випуском в обіг купонокарбованців багаторазового використання, а закінчилася у вересні 1996 вируском в обіг гривні, тобто тривала майже п'ять років. Застосування тимчасових грошей та їх гіпервисоке знецінення не було заздалегідь спроектовано і свідомо проведеною складовою грошової реформи. Створення нового (ринкового) механізму монетарного регулювання виявилося характерною особливістю грошової реформи в Україні з двох причин: до початку реформи такого механізму в Україні не було; для подолання гіперінфляції і переходу до антиінфляційної політики потрібно було якнайшвидше освоїти найефективніші інструменти монетарного регулювання. Чи не найскладнішою особливістю грошової реформи в Україні є її соціальний аспект. Як відомо зі світової практики, підготовка і проведення будь-якої грошової реформи вимагає додаткових фінансових витрат, які переважно перекладаються на плечі широкого загалу населення. Грошова реформа в Україні, що завершилася в 1996 році, за своїм характером належить до повних, або структурних, реформ.

Висновок

Гроші не були придумані людством і не є продуктом творення держави, а з'явилися стихійно як результат еволюційного розвитку товарного виробництва й обміну. Тому гроші не можна вольовим способом відмінити там, де для їх існування є об'єктивні передумови, як і не можна запровадити там, де таких передумов немає. Разом з тим держави активно впливають на форму грошей, з тим щоб надати їм тих ознак, які роблять гроші найбільш адекватними потребам ринку.

Обмін за допомогою грошей має істотні переваги перед бартером (натуральним обміном): здешевлює, прискорює, краще гарантує здійснення обмінних операцій, розширює можливості вибору, знімає часові і територіальні обмеження, створює умови для суспільного контролю і впливу на процеси обміну; все це сприяє прискоренню суспільного відтворення.

Гроші за своєю сутністю є особливим товаром, що має властивості загального еквівалента - здатність обмінюватися на будь-який інший товар, загальну споживну вартість замість специфічної, властивої звичайним товарам, є безпосереднім носієм абстрактної цінності і суспільного багатства.

Вартість грошей як загального еквівалента формується безпосередньо в обігу внаслідок обміну певної маси реальних цінностей на певну масу грошей. У результаті такого обміну кожна грошова одиниця стає для її власника носієм тієї маси вартості, яку він відчужив в обмін на свої грошові доходи. Зміна такої вартості грошей спричинюється передусім зміною фізичного обсягу реальних благ, що надходять у сферу реалізації, і маси грошей, що обслуговує цю сферу. Перший із цих факторів впливає на вартість грошей прямо пропорційно, а другий - обернено пропорційно.

Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку від звичайних товарів широкого вжитку до сучасних електронних грошей. Кожна зміна форми грошей зумовлювалася більш високим рівнем розвитку суспільних відносин та істотним ускладненням вимог ринку до грошового еквівалента. Переломним моментом у розвитку форм грошей стала демонетизація золота, внаслідок якої закінчилася епоха повноцінних грошей і розпочалася епоха неповноцінних грошей. На сьогодні неповноцінні гроші повністю взяли на себе й успішно виконують більшість грошових функцій, насамперед засобу обігу, засобу платежу і міри вартості. Водночас є підстави стверджувати, що цього не сталося з функцією засобу нагромадження вартості і її частково продовжує виконувати золото, про що свідчить накопичення великих запасів золота у державній та приватній власності.

Гроші в сучасній ринковій економіці виконують п'ять функцій: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження вартості, світових грошей. У функції міри вартості гроші забезпечують визначення вартості товарів через форму ціни. У функції засобу обігу гроші обслуговують реалізацію товарів з негайним поверненням власникові еквівалентної вартості. У функції засобу платежу гроші обслуговують погашення боргових зобов'язань, що виникають у процесі розподілу та реалізації вартості національного продукту. У функції світових грошей гроші обслуговують рух вартості по каналах світового ринку - її вимірювання, розподіл, реалізацію і нагромадження.

Роль грошей є результатом їх функціонування і виявляється в стимулюючому чи гальмуючому впливі грошей на певні економічні процеси. Такий вплив забезпечується самою наявністю грошей, завдяки чому всі економічні суб'єкти функціонують у грошовому (а не бартерному) середовищі, а також зміною кількості грошей в обороті. У першому випадку роль грошей полягає в тому, що економічні суб'єкти поставлені в такі умови, що спонукають їх як виробників виробляти більше і з меншими витратами, а як споживачів - витрачати гроші економніше і з найбільшим ефектом. У другому випадку роль грошей виявляється в тому, що збільшення чи зменшення маси грошей збільшує чи зменшує обсяг платоспроможного попиту, впливає на кон'юнктуру ринку, на обсяги виробництва і зайнятість.

Використана література:

1. Мочерний С.В. “Основи економічної теорії”- Тернопіль АТ “Тарнекс”, 1993 р.

2. Міркин Я.М. Цінні папери і фондовий ринок. - М.: Перспектива, 1995 р.

3. Оскольский та ін. “Фондовий ринок України” - К: УФБ “Скарбниця”, 1994.

4. Чухно А.А. “Основи економічної теорії” - К., 1994.


Подобные документы

 • Визначення особливостей ролі грошей в економіці України з урахування здійснення сучасної грошово-кредитної політики. Дослідження методів державного регулювання кількості грошей в обігу. Огляд напрямів підвищення ефективності управління грошовою масою.

  курсовая работа [206,5 K], добавлен 23.05.2013

 • Сутність, функції і концепції походження грошей. Історія становлення грошової системи України, законодавче регулювання. Формування сучасного механізму забезпечення сталості грошового обігу, економічні, соціально-політичні і фінансові мотиви стабілізації.

  курсовая работа [64,3 K], добавлен 31.10.2011

 • Визначення поняття “гроші”. Основні форми вартості і їх характеристики. Еволюція грошей. Функції грошей. Концепції грошей. Сучасні грошові системи. Становлення української грошової одиниці.

  реферат [42,0 K], добавлен 15.07.2007

 • Роль грошей в організації функціонування суспільного виробництва. Дослідження відмінності грошової форми вартості від загальної. Функції грошей: засіб платежу, нагромадження і обігу; міра вартості та світові гроші. Сутність масштабу цін під час еволюції.

  курсовая работа [963,7 K], добавлен 26.03.2013

 • Процес грошового розвитку. Вплив грошей як предмету попиту на ринок товарів і послуг. Основні питання, що стосуються еволюції грошей з економічної точки зору. Концепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна. Паперові та кредитні гроші.

  контрольная работа [33,7 K], добавлен 20.01.2010

 • Сучасні теорії грошей та оцінка їх застосування на грошовому ринку. Сучасний монетаризм і місце грошової сфери у цій теорії. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей. Грошовий ринок в Україні. Особливості та цілі грошової політики.

  курсовая работа [404,9 K], добавлен 02.01.2009

 • Історія виникнення та походження грошей, зміст раціоналістичної та еволюційної концепцій. Особливості еволюції форм грошей. Сучасні гроші, їх роль та функції у ринковій економіці. Суть монетарної політики, характеристика та основні види грошових засобів.

  курсовая работа [240,5 K], добавлен 26.06.2011

 • Гроші як загальний вартісний еквівалент та технічний інструментарій обміну товаром. Поняття натуральних та символічних грошей. Історія купоно-карбованця та нової гривні, види захисту. Функції грошей як міри вартості, засіб обігу, накопичення та платежу.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 15.11.2010

 • Еволюція грошей. Функції грошей. Електронні гроші та їх поняття. Система електронних платежів в мережі Інтернет WebMoney Transfer. Безпека фінансових транзакцій. Розповсюдженість електронних грошей та їх перспективи.

  курсовая работа [151,0 K], добавлен 18.05.2007

 • Сутність та економічна природа грошей, історія та головні етапи їх становлення і розвитку в суспільстві. Функції: міра вартості, засіб обігу, нагромадження та платежу, світові гроші. Відмінні особливості сласних грошей, шляхи та перспективи їх розвитку.

  презентация [861,0 K], добавлен 09.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.