Вплив автомобільного транспорту на стан навколишнього середовища як наукова проблема

Загальна характеристика складу атмосферного повітря. Автомобільний транспорт як основне джерело забруднення довкілля. Питомі викиди речовин двигунами транспорту. Характеристика складників-забруднювачів довкілля під час роботи двигунів автомобілів.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 24.10.2011
Размер файла 30,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вплив автомобільного транспорту на стан навколишнього середовища як наукова проблема

1. Загальна характеристика складу атмосферного повітря

У життєдіяльності людини повітря є одним з головних продуктів споживання, і основною умовою існування. Адже без їжі вона може обходитись 5 тижнів, без води 5 днів, а без повітря - 5 хвилин. О крім того, нормальна життєдіяльність людини потребує повітря відповідної чистоти, а відхилення від норми, забруднення негативно впливають на організм. Тому охорона атмосферного повітря є важливою складовою проблеми оздоровлення зовнішнього середовища загалом.

Повітряна оболонка Землі формує атмосферу радіусом до 20000 м. Атмосферне повітря утворене з різних газів: 78,08% азоту; 20,95% кисню; 0,93% аргону; 0,03% вуглекислого газу; 0,01% неону; гелію; метану; радону та ін. Усі вони по-своєму важливі для людини, біосфери, формування клімату (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 - Основний склад сухого чистого повітря в приземному

Газ

Молекулярна маса

Відносний вміст у сухому повітрі, %

Загальний вміст у атмосфері Землі, т

за обсягом

за масою

Кисень(О2)

32.0

20.95

23.14

1.2х105

Вуглекислий газ (СО2)

44,01

0.033

0.05

2.6х1012

Азот(N2)

38.02

78.08

75.53

4.0х1015

Гелій(Не)

4.0

0.0005

0.00007

3.9х109

Криптон(Kr)

16.05

0.00015

0.00008

4.4х109

N2O

44.02

0.00005

0.00008

4.2х109

Водень(О2)

2.02

0.00005

0.000003

1.6х108

З таблиці 1.1. видно склад атмосферного повітря включає такі компоненти: кисень(О2), вуглекислий газ (СО2), азот (N2), гелій(Не), криптон(Kr), N2O, водень(О2), озон(О3) [49,51].

Життя на Землі неможливе без кисню. Він є продуктом життєдіяльності зелених рослин, які виділяють його, споживаючи й розщеплюючи воду та вуглекислий газ при фотосинтезі. Усі інші живі істоти тільки споживають кисень. Вуглекислий газ надходить в атмосферу в результаті дихання живих істот, спалювання палива, гниття та розкладання органічних речовин.

У зв'язку з бурхливим розвитком промисловості й спалюванням великих обсягів палива темпи використання запасів кисню та накопичення вуглекислого газу в атмосфері різко збільшились. Унаслідок цього порушився кругообіг вуглецю в природі, що спричинило екологічну кризу - різке погіршення умов існування людини, зумовлене антропогенною дією на навколишнє середовище. Саме автомобільний транспорт, в результаті якого в повітря викидається велика кількість оксидів вуглецю, промислових газів, є основним джерелом забруднення повітря, що завдає великої шкоди природному середовищу і людям.

Забруднення атмосферного повітря-внесення в атмосферу або виникнення в ній нових, нехарактерних для неї фізичних, хімічних, біологічних речовин та перевищення природного рівня концентрацій речовин, які є складовими повітря.

Забруднення атмосфери стало глобальною проблемою, особливо гострою у розвинутих країнах. Збитки, завдані людству забрудненням атмосферного повітря, дуже великі й постійно зростають. Усе це актуалізує необхідність нарощування зусиль, спрямованих на охорону повітряного басейну [51].

Як свідчать дослідження, запаси повітря на Землі практично безмежні, вони є невичерпним ресурсом. Однак господарська, передусім промислова, діяльність людини шкідливо впливає на атмосферу, змінює склад забруднення атмосферного повітря спричинене процесами і явищами, що відбуваються у природі, та промислово-побутовою діяльністю людини.

Таблиця 1.2 - Маса забруднюючих речовин (т/рік), які викидаються в атмосферу

Речовина

Природні надходження

Антропогенні викиди

Оксид вуглецю(СО)

_

3.5х108

Діоксид сірки(SO2)

1.4х108

1.45х108

Оксиди азоту(NOx)

1.4х109

(1.5-2.0) х107

Аерозолі (тверді частинки)

(7.7-22.0) х1010

(9.6-26.0) х107

Озон(О3)

2.0х109

Свинець(Pb)

_

2.0х106

Діоксид вуглецю(СО2)

0.1х1013

0.18х1011

Сірководень(H2S)

1.9х107

0.36х107

З таблиці 1.2. видно, що серед антропогенних викидів переважають: СО, SO2, Pb, СО2, H2S [49].

2. Автомобільний транспорт як джерело забруднення довкілля

Спалювання палива. З метою одержання енергії використовують природний газ, попутний газ, скраплений газ, мазут, вугілля, торф, деревина, деякі газові промислові відходи.

Основною складовою частиною палива є органічна речовина. Органічна речовина складається з елементів: С, Н, О, Крім того у складі палива, у залежності від його природи, є сірка, азот, оксиди і сульфіди деяких металів.

При горінні палива відбувається окиснення сполук Гідрогену і Карбону з виділенням енергії:

С +02>СО2 ДН= -395 кДж?моль;

Н2 + 1/20220 ДН= -287 кДж/моль.

При недостачі кисню протікають реакції:

2С + 02 >2С0 ДН= -111 кДж?моль;

С + СО2 > 2С0 ДН= 172 кДж/моль.

При неповному згоранні кількість тепла, що виділяється, зменшується.

Домішки, що можуть бути в паливі при окиснені утворюють:

S+ 02 >S02

S02 - молекула стійка, але частково проходить реакція:

S02 + 02 - 2SО3

В умовах високих температур молекули діоксигену дисоціюють:

02>0+0

тоді:

N2 +0 > NО + N;

N+ 02 >NО +0;

2N0 + 02> NО2

Органічні сполуки й у першу чергу вуглеводні, при високотемпературному окисненні утворюють альдегіди, карбонові кислоти, меркаптани.

Утворення твердих часточок (диму) залежить від складу палива й повноти згоряння, їх склад може бути самий різноманітний: пил незгорілого палива, попіл, силікати, плюмбум хлорид, цинк оксид та інші [79].

Найбільша кількість викидів у атмосферу при спалюванні палива припадає на карбон діоксид, рівень концентрації якого в атмосфері невпинно зростає. 3 1860 до 1960 рік вміст СО2 в атмосфері зріс від 0,027 до 0,032%; з 1960 до 1970 - 0,033%, сьогодні становить - 0,034%. В атмосфері Землі знаходиться 2,5.1012 т карбон діоксиду. На Землі щорічно спалюється біля 2 млрд. т вугілля, біля 1 млрд. т нафти та газу, при цьому в атмосферу викидається 500 млн. т карбон діоксиду, 120 млн. т попелу, 60 млн. т сульфур діоксиду.

При спалюванні палива щорічно витрачається 23% кисню, що утворюється при фотосинтезі.

Таким чином, газові викиди при згорянні палива включають: карбон діоксид, карбон оксид, нітроген оксиди (N0, NО2), сульфур оксиди (S02, S0), вуглеводні (СН4, CH2=CH2, СН?СН), альдегіди, карбонові кислоти, меркаптани, водяну пару, тверді часточки (попіл, незгоріле паливо) та ін.

З твердими часточками газовії фази в атмосферу попадають і радіоактивні компоненти, що можуть бути в складі палива. За підрахунками при спалюванні вугілля в навколишнє середовище викидається радіоактивних компонентів більше, ніж в атомній енергетиці при безаварійній роботі. За кількісними показниками теплові електростанції є значними забруднювачами атмосфери (наприклад, по S02 - 53%) [79].

Транспорт. Для забезпечення життєдіяльності людство широко використовує транспорт. Біля 70% пасажирських і вантажних перевезень приходиться на дорожній транспорт. Транспортний сектор використовує різні види палива:

автомобільне паливо - 57%;

дизельне паливо - 22%;

авіаційне паливо - 12%;

котельне паливо - 7%;

інші види палива -2%.

З відпрацьованими газами двигунів та турбін в атмосферу надходить до 200 різноманітних речовин.

Усі газові викиди в атмосферу від транспортних засобів можна розділити на шість груп за їх небезпекою для людини.

Перша група динітроген, діоксиген, дигідроген, карбон діоксид, водяна пара.

Друга група - карбон оксид.

Третя - нітроген оксиди (N2О, NО, NО2).

Четверта - вуглеводні (етен, етин, метан, пропан, толуен, бензпірен і т.д.).

П'ята - альдегіди (метаналь, етаналь, бутаналь і т.д.)

Шоста група - сажа, оксиди металів, сполуки плюмбуму.

Кількість викидів зростає, так як зростає споживання палива (таблиця 1.З). За рік легковий автомобіль забирає з атмосфери 4350 кг діоксигену і викидає 3250 кг СО2, 530 кг СО, 90-150 кг незгорілих вуглеводнів, 40 кг нітроген оксидів, 1 кг свинцю. Вантажний автомобіль викидає в атмосферу близько 600 кг СО на тону спаленого пального. Інтенсивність викидів тепловоза прирівнюється до інтенсивності газових викидів 15-20 вантажних чи 40-60 легкових автомобілів.

Таблиця 1.3 - Споживання пального на Україні по роках

Паливо Роки

1994

1995

1996

Автомобільний бензин, тис. т

3608,0

3974,2

4192,6

Дизельне пальне, тис. т

6393,6

8201,4

8248,6

Керосин, тис. т

201,9

232,0

275,3

Природний газ, млрд. м3

80,0

78,3

83,6

З таблиці 1.3. видно, що кількість викидів зростає, так як зростає споживання пального.

Один літак ТУ-154 при злеті й посадці викидає в атмосферу в 100 раз більше шкідливих речовин ніж автомобіль. У результаті роботи двигунів тільки одного авіалайнера, що здійснює політ з Європи в Америку, викидається в атмосферу більше 76 т продуктів згоряння вуглеводневого палива (СО2, СО, SО2, NО, РЬВг2 та ін.), а також значна кількість твердих часточок (сажа, вуглеводні, сульфати).

Таблиця 1.4 - Питомі викиди речовин двигунами транспорту

Шкідливі речовини

Бензиновий двигун

Дизельний двигун

CO

37.8

20.8

NOx

21,0

41,0

Свинець

0,5

Тверді часточки

1,5

7,6

SOx

1.5

5,6

З таблиці 1.4. видно, що питомі викиди шкідливих речовин двигунами транспорту найбільші у дизельних двигунів.

Вихлопні гази транспорту вміщують цілий ряд вуглеводнів, крім того, у двигуні утворюються канцерогенні циклічні вуглеводні та їх похідні. Газові викиди транспорту в атмосфері зазнають впливу сонячного світла, що приводить до фотохімічних реакцій, у результаті яких утворюється NО2, 0з, пероксиди, 3,4 - бензпірен (С22Н14) та інші сполуки.

Крім газового викиду, через викидні труби (так званий - організований вихід), на транспорті є витрати пального через негерметичність системи: паливний бак - циліндр двигуна. У результаті випаровування з місць пропусків, паливо поступає в атмосферу [79].

3. Характеристика складників - забруднювачів довкілля під час роботи двигунів автомобілів

повітря автомобільний забруднювач двигун

Джерелами викидів шкідливих речовин автомобільних двигунів внутрішнього згоряння є:

а) відпрацьовані гази;

б) картерні гази;

в) випаровування з системи живлення.

Процентний розподіл шкідливих викидів між трьома джерелами забруднення такий:

Досліджувані речовини

CO

CmHn

NOx

Відпрацьовані гази

100

55

100

Картерні гази

___

25

___

Випаровування палива

___

20

___

Основні джерела випаровування палива - паливний бак карбюратор. Вони стосуються більше бензинових двигунів, дизельне паливо має меншу здатність випаровуватися, і паливна система дизеля більш герметична [71].

Картерні гази - утворюються в результаті прориву газів крізь нещільності циліндро-поршевої (групи з камери згорання в картер. Тут вони змішуються з парами олив і палива, яке змивається зі стінок циліндру. Треба відмітити, що картерні гази дизеля разів у 10 менше токсичні за картерні гази бензинових двигунів.

Сучасні автомобілі мають переважно замкнуту систему вентиляції картеру, яка практично унеможливлює викиди шкідливих речовин у атмосферу. Вони також надходять у циліндри двигунів і там згорають. Картерні гази і випаровування складаються, в основному, з вуглеводнів.

Отже, основну небезпеку щодо забруднення довкілля і зокрема атмосферного повітря мають відпрацьовані гази. У відпрацьовані гази входить більше 1000 різних шкідливих речовин, які чинять негативний вплив на людину і довкілля, 200 з них розпізнано. Основними серед них є: оксид вуглецю (СО), вуглеводні (загальна формула альдегіди (загальна формула RСНО), канцерогенні речовини, до яких належать складні ароматичні вуглеводні поліциклічної будови (основний елемент - найтоксичніший і якого найбільше, бенз(б) пірен - С20Н12), оксиди азоту (загальна формула NО), сполуки сірки (основна сполука - двооксид сірки S02), тверді частинки (в основному сажа, що складається з вуглецю - С), сполуки свинцю(PbO4).

Таблиця 1.5 - Граничний вміст основних шкідливих речовин у ВГ бензинових двигунів і дизелів

Назва речовини

Бензинові

Дизельні

Оксид вуглецю(CO), %

10

0,3

Вуглеводні (CmHn), %

2

0,5

Оксиди азоту(NOx), %

0,6

0,2

Альдегіди (RCHO), %

0,2

0,05

З таблиці 1.5. видно, що граничний вміст шкідливих речовин для бензинових двигунів і дизелів суттєво відрізняється один від одного [15].

4. Характеристика впливу викидів автотранспорту на здоров'я людини

Результати антропогенного впливу на природу поставили людство на грань екологічної кризи і самознищення. Поширилися небезпечні за розмірами впливу на природу і людину процеси, що забруднюють акваторію Світового океану, прісних водоймищ, повітря, ґрунт, призводять до спустошення раніше родючих земель, катастрофічно знищують лісові масиви і т. ін. Несприятливі екологічні умови перетворились на постійний елемент життєдіяльності людства, що мають суттєвий вплив на різні сфери людської діяльності: економіку і політику, моральний і психічний стан та здоров'я людини. За даними ВОЗ, понад 80% усіх захворювань людини пов'язано з тими чи іншими аспектами екологічного порушення в біосфері [48].

Зупинимося на основних несприятливих екологічних процесах, зумовлених антропогенним впливом на природу і його дією на здоров'я людини.

Життя людини без використання кисню з атмосфери неможливе. Зменшення вмісту кисню в повітрі спричинює кисневий голод, який супроводжується запамороченням, болем в області потилиці, зниженням гостроти зору, нудотою. Зменшенням вмісту кисню до 8% веде до падіння температури тіла, анурії, зневоднення і смерті.

Іонізоване повітря має лікувальні властивості. Природно іонізоване повітря є в горах, поблизу водоспадів, серед буйної зелені, в зоні морського прибою, поблизу гейзерів і т. л. Невелика концентрація негативних іонів підвищує працездатність, знижує кисневу нестачу, має лікувальну дію при ряді захворювань [60].

Діоксид вуглецю, що є кінцевим продуктом окислення вуглецю, у концентраціях 1-2% не впливає негативно на організм людини. При збільшенні концентрації понад З% призводить до прискорення дихання, головного болю, шуму у вухах, підвищення артеріального тиску, серцебиття. Подальше підвищення концентрацій призводить до смерті. Важливу роль у житті людини і природи відіграє озон (О3), який має сильні окислювальні властивості. Озоновий екран Землі затримує згубне для всього живого короткохвильове випромінювання Сонця.

В останні роки зменшення озонового шару Землі і виникнення «озонових дірок» пов'язують з дією фреонів, що входять до складу антропогенних аерозолів.

Гранично допустимий вміст озону в повітрі 0,000 1 мг/л. У великих концентраціях він викликає подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, головний біль, стомлюваність, слабкість, підвищення потовиділення, а в концентрації 0,02 мг/л може розвинутися пневмонія. Існуючі джерела природного забруднення атмосфери прийнято ділити за походженням на біогенні та абіогенні. До перших відносяться гази і тверді частинки, які потрапляють в атмосферу при розкладі органічних речовин, а також внаслідок життєдіяльності живих організмів. Забруднювачі абіогенного походження - гази і пил, що надходять у повітря при вулканічній діяльності, з гейзерів і гарячих джерел, внаслідок пилових бур.

Найбільшу небезпеку для життя людини й живої природи мають забруднювачі повітря штучного (техногенного) походження. Внаслідок діяльності людини в атмосферу щорічно надходять понад 1500 млн. т діоксиду сірки, 200 млн. т оксиду вуглецю, понад 40 млн. т вуглеводів і 20 млн. т оксиду азоту. Ці гази змішуються з газами атмосфери, частинками пилу, найменшими краплинками рідини й утворюють аерозолі (тумани і дим), що стали візитними картками промислових міст і селищ [60].

Понад 20 млрд. т діоксиду вуглецю викидається в атмосферу від згоряння різних видів палива, що спалюються людиною. Його вміст в атмосфері в останнє десятиріччя невпинно збільшується. Діоксид вуглецю не тільки токсично діє на організм людини, а викликає ще й глобальне потепління в біосфері, яке зумовлено так званим «парниковим ефектом» і веде до зміни клімату з непередбаченими наслідками для всього живого.

При спалюванні палива атмосфера насичується ще одним продуктом неповного згоряння - оксидом вуглецю, гранично допустимі концентрації якого в атмосфері не повинні перевищувати 0,03 мг/л. Ця сполука хімічно більш активна до гемоглобіну крові ніж кисень. Вона витісняє кисень і не дає можливості нормально функціонувати дихальним ферментам. В організмі людини замість оксигемоглобіну утворюється карбоксигемоглобін.

У повітрі можуть також знаходитись різні вуглеводи, частина яких має токсичні й канцерогенні для організму властивості.

Господарська діяльність людини суттєво впливає на кругообіг речовин у природі (особливо азоту). При спалюванні вугілля, нафти, торфу, деревини та інших речовин відбувається збагаченням біосфери азотом. Надходячи в атмосферу, оксиди азоту взаємодіють з парами води й утворюють кислотні сполуки, які випадають на поверхню землі у вигляді кислотних дощів, згубних для всього живого.

Таблиця 1.6 - Вплив вихлопних газів автомобілів на здоров'я людини (за Х.Ф. Френчем, 1992 рік)

Шкідливі речовини

Наслідки дії на організм людини

Окис свинцю

Шкодить адсорбуванню кисню кров'ю. Послаблює розумові здібності, сповільнює рефлекси, викликає сонливість, може бути причиною втрати свідомості

Свинець

Впливає на кровоносну, нервову та сечостатеву систему, викликає, зниження розумових здібностей у дітей, відкладається у кістках

Окисли азоту

Можуть підвищувати сприятливість організму до вірусних захворювань, подразнювати легені, викликати бронхіт і пневмонію

Озон

Подразнює слизову оболонку органів дихання, викликає кашель, порушує роботу легенів, знижує опір до простудних захворювань; може загострювати хронічні захворювання серця, а також викликати астму, бронхіт

Токсичні викиди (важкі метали)

Сприяють виникненню новоутворень, порушенню статевої системи і розвитку дефектів у немовлят

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальна характеристика складу атмосферного повітря. Викиди автомобiльного транспорту як джерело забруднення довкiлля. Методологічні аспекти дослідження стану повітря м. Києва. Еколого-економічні розрахунки збитків, завданих державі в результаті викидів.

  дипломная работа [121,9 K], добавлен 28.02.2009

 • Транспорт як великий споживач палива та джерело забруднення довкілля. Раціональне використання земельних ресурсів. Шумове забрудненнями від транспорту. Особливості розв'язання екологічних проблем на автомобільному, авіаційному та водному транспорті.

  контрольная работа [23,6 K], добавлен 15.11.2015

 • Забруднюючі речовини що викидають автомобілі та їхній вплив на навколишнє середовище і здоров'я людей. Комплексний вплив автомобільного транспорту на довкілля. Оцінка забруднення атмосферного повітря, автотранспортом за концентрацією оксиду вуглецю.

  курсовая работа [60,8 K], добавлен 11.09.2014

 • Узагальнення видів забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва. Класифікація забруднень довкілля. Особливості забруднення екологічних систем. Основні забруднювачі навколишнього середовища.

  творческая работа [728,7 K], добавлен 30.11.2010

 • Розрахунок масових викидів шкідливих речовин при експлуатації транспорту, визначення витрати палива. Аналіз методів зниження забруднення навколишнього середовища. Оцінка ефективності переобладнання роботи автомобілів з бензину на стиснутий природний газ.

  курсовая работа [274,8 K], добавлен 23.11.2014

 • Тверді відходи та хімічні сполуки, які призводять до забруднення довкілля. Забруднення місцевості радіоактивними речовинами. Проблема забруднення ґрунтів та повітря. Райони екологічного лиха в Євразії та Африки. Заходи безпеки забрудненої місцевості.

  презентация [226,0 K], добавлен 09.10.2014

 • Проблеми екології автомобільного транспорту України, застосування альтернативних видів палива. Сполуки у вихлопних газах автомобілів. Заходи по зниженню забруднення чадним газом. Оцінка рівня забруднення повітря оксидом вуглецю ділянок в м. Черкаси.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.05.2009

 • Основні способи захисту навколишнього середовища на залізничному транспорті України. Забруднення грунту, рослинного і тваринного світів залізним транспортом. Захист природних ландшафтів, атмосферного повітря, водного середовища, захист від шуму.

  реферат [40,2 K], добавлен 17.12.2014

 • Проблемні екологічні питання, пов'язані з експлуатацією різних видів транспорту. Розрахунок викидів забруднюючих речовин на території автотранспортного підприємства. Визначення питомих рівнів платежів організації за викиди в атмосферу шкідливих речовин.

  курсовая работа [514,7 K], добавлен 10.12.2010

 • Розрахунок масових викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту. Вибір значень коефіцієнтів, що враховують вплив технічного стану автомобілів на вміст шкідливих речовин. Огляд економічної ефективності запровадження природоохоронних заходів.

  курсовая работа [123,1 K], добавлен 03.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.