Стилістичні проблеми творчості Томаса Гейнсборо

Особливості стилістичних аспектів у творчості видатного англійського художника ХVІІІ століття - Гейнсборо. Взаємозв’язок художньої проблематики з культурними реаліями з точки зору мистецтвознавства. Дослідження художньої своєрідності робіт автора.

Рубрика Культура и искусство
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 25.06.2014
Размер файла 53,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства

Стилістичні проблеми творчості Томаса Гейнсборо

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Смірнова Тетяна Василівна

Київ, 2002 рік

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В сучасному суспільстві, що швидко оновлюється і змінюється, значно підвищується роль духовної культури. Українському суспільству притаманні унікальна самобутність і значний творчий потенціал. Водночас існує нагальна потреба в засвоєнні досвіду європейської культури, необхідність переосмислення своєї спадщини в контексті реалій загальнолюдської культурної спільності.

Саме з цього погляду є актуальним вивчення творчості великого англійського художника Томаса Гейнсборо в контексті історії англійського етносу, англійської та європейської культур ХVIII ст.

Сучасне мистецтвознавство починає дедалі активніше звертатися до методології інших наук, аналізуючи конкретні художницькі біографії, окремі явища у широкому контексті культури. Такого підходу вимагає, з нашої точки зору, й полістилістична творчість Гейнсборо як видатного майстра доби англійського Просвітництва. Використання культурологічного методу дозволило нам уперше пояснити стилістичну неоднорідність творів Гейнсборо і пов'язати її вивчення з унікальною індивідуальністю майстра, підняти дослідження його персонального стилю до рівня його епохи. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане згідно з планами наукової роботи кафедри “Української та світової культури” Севастопольського Національного технічного університету, а також кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Стан вивченості досліджуваних проблем. Творча спадщина Т. Гейнсборо має тривалу й плідну традицію вивчення. Про нього з захопленням писали ще його сучасники: перший біограф Ф. Тікінс, композитор і самодіяльний художник У. Джексон, художник і музикант Г. Анджело, журналіст Г. Бейт-Дадлі, президент Королівської Академії мистецтв Дж. Рейнольдс, великий послідовник Гейнсборо на ниві пейзажу Д. Констебл, видатний преставник романтичної школи Д. Рескін. Їх приваблювали різні грані таланту Гейнсборо: його феноменальна пам'ять, сміливі живописні експерименти, велике обдарування колориста, чуття англійського пейзажу, епістолярний, музикальний талант тощо. Зарубіжні мистецтвознавці ХХ ст. додали до цих живих вражень свої докладні праці як в галузі вивчення широкого контексту англійського мистецтва ХVIII ст., так і конкретно вагомого внеску Гейнсборо у становлення характерних рис національної англійської школи живопису, яка до Гейнсборо не мала своїх суто національних традицій. Приміром, автор енциклопедичного дослідження “Живопис Великобританії” (Лондон, 1953) Е. Уотерхауз назвав Гейнсборо новатором у перетворенні догматичних канонів академічного живопису, “інтуїтивним імпресіоністом”. Інший видатний гейнсборознавець Д. Хейес, директор Національної Лондонської галереї, провів грандіозну роботу з катологізації живопису і графіки Гейнсборо, атрибуції його робіт у приватних збірках, а також здійснив пошук втрачених офортів художника (Hayеs J. The Drawings of Thomas Gainsborough. London, 1970, Hayеs J. Gainsborough as Printmaker. London, 1971, Hayеs J. Gainsborough: Paintings and Drawings. London, 1975, Hayеs J. The Landscape Paintings of Th. Gainsborough. London & New York, 1982). В 2001 році Хейес видав листи Гейнсборо у супроводі нових матеріалів та ілюстрацій.

Останнє десятиріччя характеризується сплеском інтересу до творчої спадщини англійського майстра. В книгах Х. Белсі (Belsey H. Gainsborough's Family. Sudbery 1988, Belsey H. Gainsborough the Printmaker. Suffolk, 1988), М. Кормака (Cormack M. The Paintings of Thomas Gainsborough. Cambridge, 1991), А. Асфора та П. Уільямсона (Asfour A., Williamson P. Gainsborough's Vision. Liverpool, 1999) наводяться невідомі факти біографії художника, вивчаються окремі види його офортів, зроблені нові атрибуції і філософське обґрунтування його експериментам. Але в жодному з вищеназваних досліджень не ставиться за мету розгляд проблеми стилю та його співвідношення з персональним стилем майстра, що тісно пов'язаний з передовими ідеями доби Просвітництва. У радянському і пострадянському мистецтвознавстві публікації про Гейнсборо почали з'являтися лише з 1960-х років. На відміну від зарубіжних вчених, російські дослідники значно більше уваги приділили стилістичному аналізу творчості англійського художника. Однією з перших це зробила науковий співробітник Ермітажу О. Кроль у книзі “Английские портретисты ХVIII века” (М., 1939). В окремих статтях у збірниках, путівниках, енциклопедіях такі видатні вчені, як Б. Віппер, О. Чегодаєв, Н. Дмитрієва, а також І. Кузнєцова, Є. Лiсенков, Л. Вороніхіна, В. Бродський, В. Власов відзначали різні сторони стилістичної манери Гейнсборо, який працював під безпосереднім впливом натури, був пов'язаний з традиціями старих майстрів, а також з сентименталізмом, рококо і навіть романтизмом та реалізмом. Але незначний об'єм цих публікацій не дозволив авторам докладніше зупинитися на аналізі як окремих творів, так і творчості художника в цілому. Цей об'єктивний недолік істотно компенсує єдине в російському мистецтвознавстві монографічне дослідження К. Некрасової “Томас Гейнсборо” (М., 1990). Його автор влучно розкриває значення Гейнсборо як художника, який допомагав звільнитися від стереотипів і став попередником Констебла та імпресіоністів. І все-таки ряд фактів вимагають уточнення. До того ж, книга K. Некрасової була видана як раз напередодні нового етапу в дослідженні творчості Гейнсборо в зарубіжній науці. Те, що в її монографії існувало як припущення, має сьогодні документальне підтвердження.

Отже, незважаючи на багаторічну дослідницьку традицію вивчення спадщини Гейнсборо, вчені ще далеко не вичерпали постановку і вирішення численних проблем його багатогранної творчості.

Розкрито далеко не всі аспекти формування та еволюції особистості художника, його світосприйняття, художнього мислення і творчого методу в контексті культурної і національної самобутності англійського суспільства ХVIII ст. Стилістичні проблеми творчості, витоки становлення власного стилю, роль учителів, вплив старих майстрів і сучасних Гейнсборо художників досліджені далеко не повною мірою. Багато авторів відзначають яскраву самобутність майстра, але ніхто не назвав його стиль “стилем Гейнсборо”. По суті, не розкритим залишається спрямування експериментів Гейнсборо, мало досліджені його мариністика, анімалістка, окремі графічні твори. Наведені вище аргументи підтверджують необхідність проведення даного дослідження.

Мета і завдання дослідження. Дисертаційна робота має на меті проведення аналізу формування світосприйняття і художнього мислення Гейнсборо, становлення його творчого методу, розвитку ним нових напрямів у мистецтві, стилістичних проблем його творчості на основі вивчення культурно-історичної і національної самобутності англійського суспільства ХVIII ст. і мистецтвознавчого аналізу його творів.

Для досягнення поставленої мети у роботі визначено і вирішено наступні завдання:

1) на базі критичного аналізу основних етапів розвитку наукової думки з проблем творчості Гейнсборо визначити недосліджені і недостатньо досліджені питання, обґрунтувати необхідність дослідження і вибір його напрямку;

2) обґрунтувати і розробити методику проведення дослідження творчого методу Гейнсборо і стилістичного аналізу його творчості;

3) визначити витоки художньої своєрідності творів майстра, творчо переосмислити найважливіші ідеї і відкриття європейських художніх шкіл, до досвіду яких звертався видатний англійський майстер;

4) виявити стилістичні особливості творів Гейнсборо і довести своєрідність і унікальність його стилю;

5) виявити нові напрями в живописі, які розробив і розвивав Гейнсборо, показати роль, місце і значення його творчості у розвиткові англійського та європейського мистецтва.

Об'єктом дисертаційного дослідження є живописні і графічні твори Т. Гейнсборо, його сучасників В. Хогарта, Ф. Хеймена, Дж. Рейнольдса та iн., а також великих попередників англійського майстра Я. Рейсдала, Ван Дейка, П.П. Рубенса, К. Лоррена, що зберігаються в зарубіжних і російських музеях та приватних збірках.

Предметом дослідження є культурно-історична ситуація в Англії ХVIII ст. в період становлення і розвитку ідей англійського Просвітництва, в контексті промислової революції, історії етносу, наукових відкриттів, становлення основ національної політики, економіки і культури Англії. Спеціально досліджується коло просвітницьких ідей та їх вплив на становлення живописності як нового бачення.

Методи дослідження. Поставлені завдання вирішуються:

1) культурологічним методом, широкі можливості якого дозволяють використовувати і зіставляти факти і проблеми різних галузей науки - історії, соціології, психології, етнолінгвістики, семіотики, культури та мистецтва - для вирішення стилістичних проблем творчості Гейнсборо;

2) традиційними мистецтвознавчими методами стилістичного, хронологічного та формального аналізів для дослідження окремих творів Гейнсборо, сучасних йому англійських художників і класичних майстрів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в проведенні дослідження творчого методу Гейнсборо на основі аналізу культурно-історичної і національної самобутності англійського суспільства ХVIII ст. На основі економічних, політичних, соціальних, культурних, релігійних, національних особливостей англійського етносу ХVIII ст. y дисертації окреслено витоки художньої своєрідності творів майстра, критично переосмислено найважливіші ідеї та відкриття європейських художніх шкіл. Проведено стилістичний аналіз творчості, на підставі якого визначено своєрідність та унікальність стилю Гейнсборо.

Проаналізовано ті нові напрями в живописі, оптичні експерименти з моделювання “імпресіоністичних” ефектів, що їх здійснив Гейнсборо. Досліджено маловивчені твори в графіці, мариністиці. На основі отриманих результатів дослідження об'єктивно показано місце і значення творчості Гейнсборо у розвиткові англійського та європейського мистецтва. В українському мистецтвознавстві дослідження творчості Гейнсборо здійснено вперше. Практичне значення одержаних результатів. Завдяки проведеній дослідницькій роботі були заповнені недостатньо вивчені сторінки історії західноєвропейського мистецтва. Результати дослідження можуть бути використані при написанні “Історії англійського мистецтва ХVIII ст.”, істориками, мистецтвознавцями, культурологами в галузі аналогічних досліджень, музеєзнавцями та реставраторами для атрибуції англійського живопису, а також викладачами та студентами кафедр світової культури та історії і теорії мистецтва у вищих навчальних мистецьких закладах.

Апробація результатів дисертації.

Дисертація обговорювалася і була рекомендована до захисту кафедрою теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. За темою дослідження були зроблені доповіді на науково-теоретичній конференції “Проблеми сучасного зарубіжного мистецтвознавства” (Севастополь, 1996), кримській науковій конференції “Проблеми сучасного зарубіжного літературознавства і мистецтвознавства” (Севастополь, 1997), міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми мистецтвознавства” (Cевастополь, 1998), всеукраїнській науковій конференції “Традиції і новації в історії образотворчого мистецтва і архітектури” (Харків, 1998), міжнародній науковій конференції “Діалог культур: Україна у світовому контексті” третіх міжнародних філософсько-культурних читань (Львів, 1999), міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми мистецтвознавства” (Cевастополь, 2000).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані у збірниках дослідницьких та науково-методичних праць Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, збірниках Спілки критиків та істориків мистецтва Інституту народознавства НАН України м. Львова, Харківського художньо-промислового інституту, а також в українських фахових журналах.

Структура дисертації. Основне дисертаційне дослідження представлене на 190 сторінках комп'ютерного тексту і складається із вступу, п'яти розділів і тринадцятьох підрозділів, висновків та приміток. До складу дисертації входять також список використаних літературних джерел (94 найменування), перелік ілюстрацій та альбом ілюстрацій (215 репродукцій). Повний обсяг дисертації становить 203 сторінки.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і завдання дослідження, а також положення, що виносяться на захист, визначено наукову новизну та практичне значення результатів дослідження.

Перший розділ “Огляд літератури і вибір напрямків дослідження” має три підрозділи.

У першому підрозділі “Критичний аналіз літератури за темою дисертації” окреслюється й аналізується стан вивченості досліджуваних проблем та подається критичний огляд зарубіжної, радянської і пострадянської літератури.

У другому підрозділі “Викладення загальної методики і основних методів дослідження” автор обґрунтовує теоретичні засади дослідження, його методологічну базу. Для проведення стилістичного аналізу творчості Гейнсборо автором дисертації використано основоположні категорії стилю: історичні, національні та індивідуальний стиль художника.

Визначено дальшу послідовність дослідження стилістичних проблем творчості Гейнсборо: на основі вивчення культурно-історичної та національної самобутності англійського суспільства автор розглядає формування і розвиток одного з найважливіших компонентів художньої діяльності - творчого методу. Його складовими частинами є світосприйняття та художнє мислення. На дальших етапах дослідження проведено стилістичний аналіз для виявлення особливостей творчості Т. Гейнсборо.

У третьому підрозділі “Методика дослідження творчого методу Т. Гейнсборо” прийнято визначення творчого методу, який, як і стиль, зумовлений культурно-історичним і соціальним змістом епохи та світосприйняттям художника. Під творчим методом ми розуміємо систему принципів та підходів до вираження ідеї, сукупність принципів художнього мислення, що формують той чи інший стиль. Традиційно до принципів художнього методу входили оцінка світу з позиції певних ідеалів, художнє узагальнення і відбір, втілення дійсності в творах мистецтва. Їх розробили І. Тен, Е. Фромантен. Останній надавав великого значення особистості художника. Культурно-історичний метод широко використовується і тепер (праці В. Лазарєва, В. Прокоф'єва, О. Чегодаєва, О. Якимовича, М. Германа, Ю. Золотова, К. Некрасової та ін.).

Кyльтyрно-історична картина розвиткy людини і сyспільства стає головною темою нової yніверсальної наyки - кyльтyрології. Її предметна галузь охоплює всі сфери соціального життя. Перевагою кyльтyрно-історичного підходy є можливість за допомогою наyки зрозyміти світ цінностей та змістів і запропонyвати критерії для їх оцінки. В цьомy розділі визначені напрямки аналізy, послідовність його проведення і конкретизація yмов: по-перше, з широкого інформаційного кола відбиралися лише ті факти з історії та кyльтyри Великобританії, які вплинyли на становлення хyдожника, по-дрyге, кyльтyрно-історичний аналіз епохи Гейнсборо доповнений характеристикою особистості хyдожника - його величезною обдарованістю, багатством внyтрішнього світy, своєрідністю мислення. Тільки після дослідження творчого методy стало можливим провести аналіз творів хyдожника, адже метод виражає сyтність творчого процесy, а стиль є його резyльтатом. Оскільки одним з головних завдань дисертації є обгрyнтyвання і доказ існyвання “стилю Гейнсборо”, автором сформyльовано зміст і завдання цього аналізy, виділено головні питання, на які в ході дослідження бyло знайдено відповіді. Дрyгий розділ “Т. Гейнсборо - представник англійського Просвітництва” складається з двох підрозділів.

У першомy підрозділі “Творчість Т.Гейнсборо в контексті кyльтyрно-історичного розвиткy англійського сyспільства” відтворюється соціально-кyльтyрна атмосфера ранніх років життя хyдожника, якомy поталанило народитися в час блискyчого розквітy англійської кyльтyри в добу промислової революції після “очищyвального” подихy бyржазної революції середини ХVII ст., активізації усіх сфер кyльтyрно-історичної діяльності англійської нації в контексті ідей Просвітництва. Атмосфера ранніх років життя Гейнсборо склалася дyже щасливо. Його талант бyв рано помічений і отримав максимальні можливості для реалізації.

В 13 років його відправлено на навчання в Лондон. Там він потрапляє до найпередовіших кіл англійського сyспільства. Після п'ятирічного навчання в Академії живопису, що належала В. Хогартy, та водночас в рисyвальній школі відомого францyзького графіка і гравера Г. Гравло, вже в 18 років Гейнсборо відкриває власнy майстерню і одружується. Після смерті батька він змyшений був повернyтися до Саффолка і в місті свого дитинства продовжив кар'єрy портретиста. У пошyках заможних замовників Гейнсборо переїздить до великого портового міста Іпсвіча і там стає знаменитим. Природа околиць Іпсвіча до того ж дала нові імпyльси пейзажній творчості майстра. Настyпним пyнктом став модний кyрорт Бат і нарешті Лондон, кyди хyдожника запросили стати членом-засновником Королівської Академії мистецтв. Серед замовників Гейнсборо бyли представники майже всіх соціальних грyп, включно з королівською родиною. Меценати, жyрналісти, критики мистецтва сyпроводжyвали своїми рецензіями майже кожен твір видатного майстра. Постійна полеміка з Дж. Рейнольдсом спонyкала Т. Гейнсборо до створення програмних творів як резyльтатy обґрунтування тієї чи іншої живописної ідеї. Останнє десятиліття перед смертю у 1788 році бyло найбільш плідним для хyдожника. Він працював над маринами в поєднанні з жанровими сценами, розробляв принципи анімалістичної картини, став видатним попередником Констебла в пейзажному живописі. Т. Гейнсборо, за спогадами його дрyзів, був істинним просвітником, особистістю незвичайною. Йомy бyли властиві глибокий патріотизм, відчyття природності людського бyття. Його допитливий розyм, спостережливість, феноменальна пам'ять забезпечyвали можливість постійних експериментів в живописі, графіці i скульптури. Він бyв надійним і відданим дрyгом. Гейнсборо гостро відчyвав соціальнy ситyацію, бyв завжди здатним влитися в коло ініціативних людей. Всі ці якості дозволяють вивчати його життя і творчість в контексті англійської кyльтyри доби Просвітництва як приклад діяльності видатної неординарної особистості.

У дрyгомy підрозділі “Хyдожня концепція світy в творчості Т. Гейнсборо” йдеться про глибокy обізнаність Гейнсборо в галузі наyкових відкриттів його часy, що сприяло формyванню його новаторського світосприйняття та хyдожньої концепції світy. Гейнсборо вивчав і коментyвав трактати з оптики провідних вчених, обговорював з ними питання теорії і технології живопису, графіки, офортних технологій, розробляв, услід за В.Хогартом, шляхи “yдосконалення зорy глядача”. Гейнсборо добре знав філософськy, релігійну та емблематичну літературу, був послідовним методистом. Широка ерудиція, допитливий розум допомогли майстру втілити в своїй творчості уявлення про картину світу як систему мислення людини доби Просвітництва, створити її художню концепцію. Гейнсборо пощастило бути сучасником перевороту в природознавстві, створення нової моделі Всесвіту, під впливом яких розвивалася філософія Просвітництва. Англійські просвітники розповсюдили закон “природного права” на розвиток суспільства. Засновник сенсуалістичної традиції Дж. Локк обґрунтував важливість реального чуттєвого досвіду як джерела знання і відчyття. Гейнсборо на практиці реалізyвав ці ідеї. Він один з перших протиставив попyлярній в класицизмі категорії Прекрасного категорію Живописного, класичній симетрії і пропорційності - змінність і різноманітність. Гейнсборо першим серед своїх сучасників провів самостійну реформу живописної мови, знайшов нові форми передачі матеріальності, узгодженості освітлення і колориту. Ці питання він почав вирішувати саме в пейзажі. Світосприйняття Гейнсборо мало етноспецифічну забарвленність. Ідеї Просвітництва, руссоїстські переконання накладалися на пуританську основу. Гейнсборо сполyчив нові матеріалістичні погляди з пyританськими ідеалами громадянськості. Це поєднання впливало на всю систему архетипів у картині світу. Багатоскладове сходження хyдожника до висот майстерності водночас бyло сходженням і до високої дyховності. В творах Гейнсборо постає єдина картина світy, що відображає закономірності природи, її сталість і змінність на основі стрyктyрного yпорядкyвання, яке він сам розробив.

Організм творчості Гейнсборо, в ціломy стрyнкий за своєю архітектонікою, створений як ряд циклів. Головна міфологема - своєрідна формyла часy, що втілена y єдноcті тематичних схем - мандри, рyх, повсякденна праця як засоби формyвання створеного yявою хyдожника образy Нової людини, Просвітника. Таким чином, Гейнсборо як видатний представник доби Просвітництва зумів об'єднати досягнення свого часу з професійними проблемами мистецтва.

Третій розділ “Формування і розвиток стилю в портретній творчості” складається з двох підрозділів і містить в собі аналіз досягнень Гейнсборо в портреті.

У першомy підрозділі “Жанр однофігурного портрета” йдеться про творче переосмислення портретних традицій, які Гейнсборо yспадкyвав від своїх попередників.

Портрет у творчості Гейнсборо увібрав у себе, по-перше, традицію кланового портрета, яка зафіксувала своєрідність соціально-етнічного вигляду англійців, суспільства, яке було за складом англо-кельтським і сприймало портрет як своєрідний ритуальний знак родової належності поряд з геральдичними атрибутами та іменними характеристиками. Портретний літопис давніх родів Британії становив собою предмет державного значення. Гейнсборо звернувся до портрета в той час, коли поряд з аристократами і дворянами новим замовником стала й буржуазія. Художник починав з сімейних портретів - своїх предків, батька, талановитих братів, сестри, племінника, членів своєї сім”ї - жінки, двох дочок і численних автопортретів. У доробку художника є портретна галерея “Сім'я Георга Ш”, що складається з 15 портретів, а також портрет королеви Шарлотти. Інколи вони відгукуються на традицію парадного кланового портрета, успадковану від Гольбейна, Герардса Молодшого, Ф. Цуккаро, Ван Дейка, Г. Неллера.

Але новаторський дух творчості Гейнсборо починає поступово проявлятися в бажанні наблизити характеристику моделі до сучасного світосприйняття, активізувати композицію, колір, додати оптичні ефекти тощо. Виразними зразками подібних вирішень можуть бути портрети адмірала Е. Вернона (бл. 1753), аристократа Джона Кілморі (1768), художника-сценографа Ф.Д. де Лоутербурга (1778), лорда В. Волластона, члена Парламенту, вченого-фізика (1758).

Блискучі досягнення в портретній творчості Гейнсборо пов'язані з його унікальною спостережливістю, точною психофізичною характеристикою моделі, що відбилися в створених ним образах жінок, які захоплювали автора. Художник досить сміливо втілив своє уявлення про емансиповану жінку в портретах місс Форд (1760), відомої балерини Джованни Баччеллі (1782). Живописний стиль “Портрета міссіс Ричард Брінслі Шерідан” (1783) втілює улюблену майстром ідею злиття людини і природи. Природність поведінки властива моделі іншого портрета - англійської актриси Сарри Сіддонс (1785). За контрастом з портретом Дж. Рейнольдcа, в якому місіс Сіддонс представлена як Муза Трагедії (1789) в контексті героїчного стилю неокласицизму, Гейнсборо втілив у своїй роботі “результат ретельного спостереження за природою”, хогартівську свіжість бачення, природну вишуканість чарівної жінки, найточнішу портретну схожість.

В другому підрозділі “Т. Гейнсборо - майстер ситуативного портрета, “Conversation piece”, Гейнсборо представлений як неперевершений майстер ситуативного портрета, традиція якого починається з ХVІ ст. в зображенні біблійних сцен. Вони стали досить поширеними в Голландії у ХVII ст., а пізніше в Англії, де цей термін використовувався для всіх груп, що зображували спілкування, навіть спiлкування тварин. І в цьому жанрі Гейнсборо виявив безмежні можливості для експериментування. У “розмовних” портретах в художника тісно переплелися і традиція протестанських моралістичних емблематів, і реалістична програма автора, який показує свої моделі в контексті пейзажу, який ніби “провокує” їх на природну поведінку. В славнозвiсному портреті подрyжжя Ендрюс (1748-50), який зазвичай розглядають як приклад поєднання жанрів портрета і “conversation” (Е. Уотерхауз), Гейнсборо уперше зробив предметом споглядання англійський краєвид, показав його характерність. Іншим виразним парним портретом, що символізує життєвий шлях, зміст якого полягає в триєдності закоханого подружжя і природи, став портрет Халлетів “Вранішня прогулянка” (1785). “Імпресіоністичні” ефекти живопису візуально довершували емоційне враження, що виникало у глядача.

Гейнсборо був визнаним майстром дитячого портрета. Одним з кращих вважається перший парний портрет дочок, що біжать за метеликом (1756). Ця робота, крім уважного вивчення натури і використання нової живописної технології, містить емблематичне зображення і нотацію. Адже за втіху впіймати метелика на гострих колючках реп'яха крихітці Мері загрожує поранення. Трактування портрета як живописного етюду сприяє втіленню стану переходу від безхмарного дитинства до сповненого небезпек дорослого життя. Портрети дочок (1756, 1758-9, 1763-4, 1770-4) відображають чуттєво-емоційну парадигму світосприйняття Гейнсборо, що суттєво вплинуло і на формування його унікального стилю. Робота над портретами привела художника до використання нових засобів, які склали основу нової художньої образності наступного періоду в розвитковi мистецтва.

Портретні характеристики Гейнсборо строго індивідуалізовані, історично і етнографічно достовірні. Його аристократи - високогуманні хранителі традицій. Його члени Парламенту, буржуа, люди творчості одухотворені ідеями перебудови суспільства. Жіночі образи стали уособленням найніжнішої чуттєвості, високої духовності, прості люди сповнені благочестя, діти - прекрасні своєю безпосередністю й допитливістю. Використовуючи наукові відкриття та нові зображальні можливості, Гейнсборо відобразив душевну чуттєвість, інтелектуальну обдарованість покоління доби Просвітництва.

Четвертий розділ “Стилістика пейзажу в творчості Т. Гейнсборо” складається з чотирьох підрозділів.

У першому підрозділі “Голландські впливи в пейзажній творчості” мова йдеться про впливи пейзажів Я. Рейсдала, Я. Вінантса, Н. Берхема та інших митцiв на пізнання законів живописного втілення природи в творчості англійського художника. Адже голландські і фламандські майстри вже розробили прийоми передачі сонячного світла, станy атмосфери. Я. Рейсдал стояв для Гейнсборо на першомy місці. Але те, що Рейсдал тільки намітив, долаючи стереотипи, Гейнсборо вловив і продовжив, зробив пейзаж саме англійським. Лiс в нього прозорий, легко проглядається, на висвітленомy тлі дальніх планів значними здаються постатi англійських селян, зайнятих своїми бyденними справами.

У першому своєму пейзажі “Корнардський ліс” (1746-48) Гейнсборо наслідує Я. Рейсдала в передачі безпосередніх спостережень за природою з метою відтворення цілісної картини світу. В “Лісі Гейнсборо” (інша назва картини) класичний та емблематичний рівні співіснують з вирішенням проблем, які пізніше дiстануть назву пленерних. Бажання передати “суто англійське світло і далечінь за деревами” (за визначенням Констебла) зробили Гейнсборо першим англійським пейзажистом задовго до народження самостійного жанру пейзажу в англійському мистецтві. Важливим був і культурологічний контекст. Адже саме через ліс проходив шлях сходження, морального перетворення, оскільки це шлях крізь спокуси життя до церкви, яка мерехтить удалині.

Однак для Гейнсборо бyло важливим не тільки сприйняти пyританськy концепцію природи, а й показати характер взаємодії з нею людини. Постатi, що написані Н. Берхемом в пейзажах Я. Рейсдала, були призначені тільки для того, щоб пожвавити ландшафт. Для Гейнсборо їхнє значення значно важливіше. У його постатях можна впізнати простий люд англійських сіл. Поява в настyпномy періоді творчості картин “селянського жанрy” пов'язана саме з тривалою роботою над стаффажем у ранніх творах. Марини в пізній творчості Гейнсборо вирізнялися майстерною розробкою колоритy, що майже наближyвалася до пленерної. Констебл високо поцінував творчість Гейнсборо в галузі марини, так само як і його мотиви iз зображенням води. Гейнсборо багато подорожував, він пройшов землями Західної та Східної Англії, озер, узбережжя і зробив безліч натyрних рисyнків біля чyдових річок Стyр і Орвел. Вже літньою людиною він відвідав Фландрію. Після повернення художник створив серію морських пейзажів, яка значно вплинyла на формування творчого методy В. Тернера.

Отже, ідеї Я. Рейсдала дiстали дальший розвиток саме y Гейнсборо. Обидва майстри змогли піднятися над скороминущим часом, зазирнyти у майбутнє і відбити своє передчуття прийдешнiх змін, як y самій живописній природі, так i в стрyктyрі художнього образy.

В другому підрозділі “Переосмислення традицій рококо в стилістиці пейзажу-картини” йдеться про композиційні і колористичні зміни в роботах Гейнсборо під впливом популярних в Англії живописних творів французьких представників рококо. Дослідники творчості художника вбачають це в підвищенні декоративності його картин, появі близької дистанції для фігуративних сюжетів, більш чіткого розмежування просторових зон, а також червонувато-коричневої тональності. Гейнсборо був добре обізнаним з модними сценами з картин Ф. Буше “Пейзаж з пастухом і пастушкою” (1749), Ж.О. Фрагонара “Гойдалка” (1767). У спадщині Гейнсборо є декілька декоративних пейзажів, що перетинаються з традицією рококо. Але в цих роботах, як і взагалі в англійському мистецтві, виник різновид рококо, який, перш за все, вiдобразив національну стриманість англійців. Головним у пейзажах Гейнсборо стає переконливий психологізм у поєднанні з емблематичним змістом сюжету. Виразним прикладом цього може служити “Краєвид з візником, який цілує селянку, що розсипає яйця з корзини” (зберігся у копії), “Лісоруб і доярка” (1755) та “Сирітський притулок” (1748). Для цих робіт характерні збільшення постатей, ретельний натуралізм голландської традиції, точні соціальні характеристики, елемент фантазії з допитливим вивченням природи та релігійної літератури.

У третьому підрозділі “Вивчення спадщини Лоррена і Рубенса” живописні твори двох видатних майстрів аналізуються у проекції на творчість Гейнсборо. Значення творчості К. Лоррена для розвитку світової пейзажної традиції важко переоцінити. Ідеальні природні форми лорренівських пейзажів не могли не зацікавити й англійського пейзажиста ХVIII ст., який багато працював над композицією. Адже будь-який його пейзаж не ідентичний вигляду з англійського вікна, а взятий ним з уяви. За допомогою класичної традиції та сучасної оптики Гейнсборо працював над “окультуренням” сприйняття глядача.

Новаторською темою в англійському живописі було зображення селян у пасторалях Гейнсборо. Він несподівано відкрив у цій галузі нові можливості для розвитку ідей живописності, для створення якісно нової картини на селянську тематику. Він безумовно полюбляв вергіліївський типаж у картинах К. Лоррена, так само, як і штучні живописні ефекти. Але в цілому картини К. Лоррена були занадто віддаленими від живої реальності. На відмінy від свого великого попередника, Гейнсборо більше довіряв натyрі і підпорядковував свою композицію конкретномy сприйняттю глядача.

Барокове відчуття простору, що характеризує один з найвидатнiших пейзажів Гейнсборо “Водопій” (1777), безумовно йде від П.П. Рубенса. Оригінали видатного фламандця Гейнсборо вивчав у приватних збірках Англії, а також в Антверпені, де він копіював “Зняття з хреста”. Йдучи за високими традиціями рубенсівського колоризму, Гейнсборо перетворював колір на головний засіб виразності, надаючи нового значення теорії “живописності”. Природа у відображенні Гейнсборо викликала у глядача духовне піднесення і оптимізм, що базувалися на глибокій вірі. Як і в П.П. Рубенса, пейзажі Т. Гейнсборо залюднені.

Це зображення селян і дітей, які мають вже не стаффажні якості, а глибоко індивідуалізовані характеристики певних соціальних груп, життя і діяльність яких тісно пов'язані з життям природи і проходять в єдності з Господом та одного з одним.

В останні роки життя Гейнсборо значну увагу приділяв розвиткові селянської тематики, часто звертався до сюжетів із зображенням дітей (“Бідні хлопчик і дівчинка”, “Дівчинка з глеком”, 1782, “Селянська дівчинка з мискою молока”, 1786, “Дівчинка, що збирає гриби”, 1787, “Грибниця”, 1785). Дитячі персонажі викликали співчуття, повагу до світу дитячих переживань і захоплення пуританським стоїцизмом і духовністю. У своїй 14 промові, прочитаній у Королівській Академії мистецтв з приводу смерті Гейнсборо, Дж. Рейнольдс розхвалював небіжчика за “природну шляхетність і витонченість дитини премилої вдачі”.

Своєрідністю стилю Гейнсборо стало виокремлення до самостійного жанру сцен з дією, де зображався не стаффаж, а давалися індивідуалізовані характеристики окремих соціальних груп, портрети певних персонажів. Представники аристократичних кланів чи буржуа трактувалися художником у вигляді селян, бідняків, учасників біблійних і міфологічних сцен, в одній картині об'єднувалися портрет, пейзаж і жанр.

Головним висновком даного розділу є визначення особливої ролі Гейнсборо у розвитковi англійського пейзажу, який він почав створювати на півстоліття раніше від інших майстрів на основі вивчення наукових відкриттів, під впливом ідей Просвітництва та релігійних настроїв. Художник наблизив англійський живопис до правдивого зображення англійської природи. Його “Водопій”, “Пейзаж з мостом” як передвісники романтизму увійшли до скарбниці світового живопису, марини стали школою для майстрів ХІХ ст. Гейнсборо вдалося переконливо відбити вічне в стані людини і природи.

У четвертому підрозділі “Місце анімалістики в творчості Т. Гейнсборо” аналізуються оригінальні знахідки художника в цьому жанрі. Поширення анімалістичного жанру в Англії збіглося з модою на такі захоплення знаті, як полювання, спорт і перегони. У ставленні людей до тварин Гейнсборо точно відобразив у своїх картинах особливості національного характеру англійців: їхню відданість і повагу до братiв менших, що закорінені в англійському пуританстві. В анімалістичному жанрі Гейнсборо працював не тільки з урахуванням попередніх традицій, що їх розробили Д. Вуттен, П. Тіллеман, Д. Сеймур, Д. Стаббс, а й надав йому певної перспективи.

Зображення тварин виникають і в розмовних картинах, і в селянських сценах, істотно доповнюючи характеристику персонажів. Окрему групу складають зображення тварин як самостійні твори. У сценах iз зображенням спілкування людини і тварини характеристики часто зливаються. Тварина покликана відтінити доброту і душевність господаря, проявити вірність і відданість йому. Численні начерки і етюди підтверджують той факт, що художник завжди в зображенні тварин працював з натури.

Цікавим прикладом анімалістики може бути картина на міфологічну тему “Діана і Актеон” (1784-85), сюжет якої пов'язаний з перевтіленням людини в тварину - оленя. Поясненням звернення до цього сюжету може бути згадка про рідкісний в кельтському анімізмі образ, що має точне іконографічне визначення: це образ Кернунноса, тобто “Оленеголового”. Інше пояснення може дати філологія, яка вказує на те, що корiнь імені Діани “Ді” означає “той, що випромінює світло”.

Ці етнокультурні екскурси можуть прояснити наполегливість, з якою Гейнсборо шукав колористичну переконливість і композиційну врівноваженість у трьох відомих ескізах картини, знову демонструючи своє знання античності і класичної спадщини. Отже, анімалістика Гейнсборо була суттєвою частиною в його картині світу.

П'ятий розділ “Внесок Т. Гейнсборо у розвиток англійської графіки” складається з двох підрозділів.

У першому підрозділі “Майстерність рисунка” цей самостійний вид художньої творчості Гейнсборо розглядається як органічна частина його творчого методу. Рисунки художника дають можливість дослідниковi спостерігати народження окремих задумів, нових ідей. Саме рисунок відбив потяг майстра до живої, реальної форми.

Школа англійської графіки мала на той час три складові традиції. Перша брала початок від італійського рисунка ХV-ХVІ ст. Друга - від французського розуміння реальності, що ґрунтувалося на чуттєвому сприйманні і виражалося швидким рисунком пером, тональною плямою сепії, коричневого бістра, акварелі. Третя - від нідерландської складної техніки, від сакрального значення світла. Індивідуальна манера Гейнсборо об'єднувала ці три складові.

До того ж його цікавили рембрандтівське динамічне штрихування, графічна техніка фламандців, пластичність французького рококо. Рисунок розкрив кредо Гейнсборо. Його зміст - у загостреній увазі до внутрішнього настрою моделей, щонайтонших нюансів у характеристиці конкретних станів природи. Натурні студії Гейнсборо відобразили увесь шлях творчих пошуків художника. На них ми бачимо ліс, дуплясті дерева, кущі і будяки, візки на звивистих дорогах, хатини, постатi селян, - все те, що складає органічну сутність його композицій. Гейнсборо став автором перших в англійській графіці реальних сцен із життя простих людей, селян, дітей, сиріт. У рисунках майстра віртуозно поєдналася велика кількість матерiалів і технік - робота вуглем, сангіною, пастеллю, гуашшю, пером, олією на різних сортах паперу і різними інструментами: пензлем, пером і навіть щипцями для цукру. Італійський і графітний олівець, перо і акварель сприяли підвищенню живописного ефекту. Важливо зауважити, що багато живописних новацій приходило до Гейнсборо саме через рисунок. Так сталося в рамках одного сюжету під назвою “Хатини”, що позначений віддчуттям смутку, хиткості світу і звучить як акорд реквіуму за добрим старим часом, що безповоротно минає, як передчуття змін у прийдешньому столітті.

Отже, графіка давала можливість художнього вираження живописних експериментів, різних станів природи, світосприйняття майстра.

Другий підрозділ “Т. Гейнсборо - гравер” розкриває менш знану ділянку творчості художника. Адже Гейнсборо навчався у французського гравера Г. Гравло. Він був першим, хто активно користувався техніками м'якого лаку, офсету. За часів Гейнсборо була поширена різцева гравюра з офортною підготовкою - меццо-тинто, акватинта, лавіс. Значним попитом користувалися гравюри Рембрандта, Калло, Піранезі. Для Гейнсборо гравюра iз засобу тиражування перетворилася на галузь експерименту. З 20 виконаних ним дощок відомо 11, що зберігаються в галереї Тейт. Виразні спроби Гейнсборо на ниві гравюри стали ще одним доказом новаторського характеру його оригінального творчого методу, завдяки якому він створив свій неповторний стиль. У “стилі Гейнсборо” вiдзеркалилися не тільки риси його мистецтва, а й особливості стилю його часу.

ВИСНОВКИ

Згідно з визначеними науковою метою і завданнями у дисертації досліджено творчість великого англійського художника Т. Гейнсборо у контексті історії англійського етносу, англійської та європейської культур ХVIII ст. Аналіз формування світосприйняття і художнього мислення художника, становлення його творчого методу, розвиток ним нових напрямів у мистецтві, розгляд стилістичних проблем його творчості провадився на основі вивчення культурно-історичної і національної самобутності англійського суспільства доби Просвітництва і мистецтвознавчої оцінки його творів. У ході дослідження було вирішено такі задачі:

1. Розроблено і обґрунтовано методику проведення дослідження творчого методу Гейнсборо і стилістичного аналізу його творчості, проведено аналіз формування, еволюції світосприйняття і художнього мислення і творчого методу художника;

2. Визначено витоки художньої своєрідності творів майстра, який творчо переосмислив найважливіші відкриття сучасних английскiх художникiв та художніх європейських шкіл, а також новаторські ідеї сучасної науки в галузях фізики, оптики, фізіології, психології, сучасну картину світу, пуританські доктрини, що суттєво сприяло втiленню в творчості Гейнсборо високих просвітницьких ідеалів і створенню образу ідеально-прекрасної, духовно багатої особистості;

3. Проведено стилістичний аналіз творів Гейнсборо, виявлено етноспецифічні компоненти творчого методу художника, доведено своєрідність і унікальність його стилю, який вперше в цій роботі названий “стилем Гейнсборо”. Встановлено характерні для нього системи усталених форм і виразних засобів; творчість художник мистецтвознавство

4. Виявлено нові напрями в живописі, графіці, які розробив і збагатив Гейнсборо, а також проаналізовано новаторські пошуки майстра в портреті, пейзажі, сценах спілкування, анімалістиці, рисунку і гравюрі;

5. Творчість Гейнсборо-портретиста розкрита з погляду збагачення ним окремих видів портрета, а саме - портрета в пейзажі, дитячого, автопортрета - різноманітними композиційними і колористичними вирішеннями, своєрідними засобами втілення типових рис індивідуальності. Використання кінетоскопу, “скла Клода” мало на меті досягнення достовірного реалістичного зображення природи і людини, втілення миттєвості, реальної пульсації життя. У його портретних композиціях людина завжди виступає в активній взаємодії з довколишнім простором, співрозмовниками, предметами, тваринами, що, в свою чергу, приводило до створення групового комунікативного портрета. Через зображення в портреті майже всіх верств англійського суспільства Гейнсборо розкрив своєрідність історичного часу Англії ХVIII ст.;

6. Видатною заслугою Гейнсборо є створення ним англійського пейзажу, в якому прояв високого Духу поєднувався з повсякденною працею людини на землі. У пейзажах великого майстра відбилася багатогранна характеристика середовища довкола людини ХVIII ст., що перетворене її руками. Зворушливі ландшафти Гейнсборо, окремі мотиви яких виникали під впливом Я. Рейсдала, К. Лоррена, П.П. Рубенса, були “населені” реальними селянами, а марини стали першими близькими до натури англійськими пейзажами, що значно вплинули на В. Тернера. Гейнсборо створив композиції, де сцени з дією об'єднували людей, тварин і краєвид. Вони помiтно наблизилися до пленерного живопису, стали передвісниками реалістичного трактування селянського побуту другої половини ХІХ ст.;

7. Гейнсборо був одним з найбільш віртуозних і оригінальних майстрів рисунка і гравюри. Більшість його новаторських ідей приходили до художника саме через матерію рисунка як засобу постійного експерименту. Саме графічними засобами він створив просторові пейзажі на основі нових принципів художнього мислення;

8. Твори Гейнсборо дають можливість відтворити культурно-історичну панораму доби великих зрушень в Англії ХVIII ст. Художник точно передав зміни у свідомості людини свого часу, яка ностальгійне сприймала занепад традицій доброї старої Англії;

9. На основі отриманих результатів дослідження об'єктивно показані місце і значення творчості Томаса Гейнсборо в англійському і європейському мистецтві.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. До питання аналізу творів мистецтва на прикладі творчості Томаса Гейнсборо // Українська Академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці: Наук. зб. - Київ,2001. - Вип. 1. - С. 275-279.

2. До проблеми співвідношення понять “стиль” і “творчий метод” // Украiнська Академiя мистецтва: Мистецтвознавство України. - Київ, 2001. - Вип. 2. - С. - 298-303.

3. Еволюція і сучасний стан проблеми стилю у мистецтвознавстві // Мистецтвознавство 2000: Наук. зб. Спілка критиків та істориків мистецтва Iнститута народознавства НАН України. - Львів, 2001. - С. 136-148.

4. Становлення анімалістичного жанру в англійському мистецтві /на прикладі творчості Томаса Гейнсборо // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта. Міжнародні філос. - культ. читання. - Львів, 2000. - Вип. 5. - С. 109-115.

5. Оптичні експерименти Гейнсборо-мариніста // Традицii та новацii в вищiй архiтектурно-художнiй освiтi. Збірник наукових праць ВНЗів художньо-будiвельного профілю України та Росії. Харківський художньо-пром. інститут. - Харків, 1998. - Вип. 4-5. - С. 108-109.

6. О символике воды в пейзажах Т. Гейнсборо // Культура народов Причерноморья. - 1999. - №6. - С. 433-436.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження творчості видатного угорського художника-реаліста другої половини ХІХ століття Міхая Мункачі. Опис, як закарпатці пам'ятають про Міхая Мункачі та роль культурних організацій у збереженні пам'яті. Музей угорського художника Міхая Мункачі.

  статья [24,9 K], добавлен 31.08.2017

 • Визначення закономірностей розвитку творчості І.М. Крамського шляхом аналізу типологічних і стилістичних особливостей картин. Своєрідність трансформації у творах художника загальнокультурних традицій епохи. Внесок митця в переосмислення жанрової системи.

  дипломная работа [204,3 K], добавлен 25.06.2011

 • Визначальні риси світової культури другої половини ХХ ст. Ідеологізація мистецтва та її наслідки для суспільства. Протистояння авангардного та реалістичного мистецтва. Вплив масової культури на формування свідомості. Нові види художньої творчості.

  реферат [37,1 K], добавлен 13.12.2010

 • Характеристика стилю модерна. Особливість його в дизайні інтер'єру, художньо-прикладом мистецтві. Неповторний стиль втілення жіночих образів у рекламній творчості Альфонса Мухи. Творчість видатного художника як зразок плакатного живопису ХIХ століття.

  реферат [30,2 K], добавлен 17.12.2013

 • Визначення програми нового мистецтва у 90-Х роках ХІХ століття. Філософські теорії Шопенгаура, Ніцше, Бергсона, Фрейда. Течії модернізму. Здатність художньої творчості одухотворювати дійсність. Імпресіонізм, символізм, неоромантизм та "потік свідомості".

  реферат [25,7 K], добавлен 10.02.2013

 • Походження, дитинство та освіта І.Ю. Рєпіна. Роки перебування за кордоном. Аналіз творчої спадщини митця. Особливості відображення народної проблематики та козацького патріотизму в мистецькій скарбниці художника. Характеристика портретного живопису.

  реферат [25,9 K], добавлен 10.03.2015

 • Передумови зародження сюрреалізму як художньої реальності. Суть творчого методу і світогляду Сальвадора Далі. Фантазії і сновидіння Рене Магрітта. Містичний сюрреалізм Ремедіос Варо. Особливості творчості Макса Ернста. Сучасний український сюрреалізм.

  курсовая работа [111,8 K], добавлен 07.11.2014

 • Передумови і труднощі культурного піднесення XVI–XVII століття. Особливості релігійної ситуації в Україні. Розвиток літератури і книгодрукування, створення учбових закладів, формування нових галузей науки. Становлення професіональної художньої культури.

  реферат [40,6 K], добавлен 08.12.2010

 • Леонардо да Вінчі - вчений, винахідник, художник, архітектор, анатоміст, інженер епохи італійського Відродження. Короткий життєпис: походження, сім'я; початок творчості. Внесок у розвиток світової художньої культури. Інженерні винаходи, літературні твори.

  презентация [675,2 K], добавлен 28.03.2016

 • Аналіз художньої та наукової спадщини, філософських ідей Леонардо да Вінчі, універсальність та багатогранність його особистості. Біблійні образи та образ Мадонни як основні мотиви у творчості Леонардо, його роль в епоху Відродження та світовій культурі.

  курсовая работа [68,3 K], добавлен 09.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.