Солі як хімічні сполуки

Визначення солей за способом утворення та властивостями. Сіль як продукт повного або часткового заміщення атомів водню в молекулі кислоти металом або його групою. Класифікація солей за хімічним складом. Кислі та основні солі. Чиста сіль у нашому вжитку.

Рубрика Химия
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 27.01.2010
Размер файла 11,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Реферат на тему:

Солі як хімічні сполуки

Робота учня 8 класу

Ліцею №1

ім. Т.Г. Шевченка

Комашка Станіслава

2004

Термін сіль умовний. Виникнення пояснюється подібністю за ознаками речовин цього класу до відомої здавна людству твердої кристалічної та солоної на смак сполуки - хлориду натрію NaCL.

Насправді ж, є не лише солоні на смак солі (NaCL), а й кислі (NaHSO4), солодкі (Pb (H3C2O2) 2 - „свинцевий цукор" гіркі (солі магнію) з „мильним смаком” (NaHCO3) та ін.

За способом утворення сіль можна визначити так:

а) СІЛЬ - це продукт повного або часткового заміщення атомів водню в молекулі кислоти металом або „металічною" групою (амонійною, наприклад).

б) СІЛЬ - це продукт заміщення гідроксильних груп основи (або амфотерного гідроксиду) кислотними залишками.

Таке заміщення теж може бути повним або частковим.

в) КИСНЕВМІСНА СІЛЬ - це продукт сполучення основного і кислотного оксидів або основного чи кислотного з амфотерним оксидом.

Можливі й інші визначення солі за способом її утворення та властивостями.

З погляду теорії електролітної дисоціації сіль - це електроліт, який під час розчинення у воді утворює іони металу і кислотного залишку. Часом утворюються іони водню, наприклад:

NaF Na2+ + F-;

Ba (NO3) 2 Ba2 + 2NO3

За хімічним складом та властивостями солі поділяються на кілька груп:

Середні (нормальні), подвійні та основні.

Середні солі - це сполуки, до складу молекул яких уходять лише атоми металу та кислотних залишків, наприклад: NaCL, KNO3, BaSO4, Ca3 (PO4) 2, NH4NO3 та ін.

Як видно з цих формул, середні солі є продуктами повного заміщення водню кислот металом або металічною групою, наприклад NH4.

Середні (розчинні у воді) солі під час дисоціації утворюють іони металу (або металічної групи, наприклад NH4+) та кислотного залишку.

Подвійні солі - це продукти повного заміщення водню в молекулі кислоти двома різними металами або металом і металічною групою NH4, наприклад: NaKSO4, NAl (SO4) 2, MgNH4PO4.

Кислі солі - це продукт неповного заміщення водню кислоти металом або металічною групою.

Кислі солі (розчинні) під час електролітичної дисоціації можуть утворювати іони металу, водню і кислотного залишку. Сполуки цього типу поєднують властивості солей, і, до певної міри, кислот.

Основні солі - це похідні основ (або амфотерних гідроксидів,

Утворені в наслідок неповного заміщення гідроксильних груп кислотними залишками.

Такі солі є похідними від нерозчинних гідроксидів, наприклад:

Cu (OH) Cl, Al (OH) SO4.

Добування солей: відомо багато способів добування солей. Але ми спинимось на найтиповіших.

Реакція між кислотою, і металом. У багатьох випадках сіль можна добути реакцією між розчином кислоти і металом, наприклад:

2HCL+Mg=MgCL2+H2

3H2SO4+2AL=AL2 (SO4) 3+3H2

2) Реакція нейтралізації:

NaOH+HNO3=NaNO3+H2O

Cu (OH) 2+H2SO4=CuSO4+2H2O

3) Реакція між основним або амфотерним оксидом і кислотою:

Fe2O3+3H2SO4=Fe2 (SO4) 3+3H2O

Bi2O3+6HCL=2BiCL3+3H2O

4) Реакція між основою або амфотерним гідроксидом та ангідридом:

Ba (OH) 2+CO2=BaCO3 +H2O

5) Взаємодія між основним і амфотерним оксидом і ангідридом. Так здебільшого добувають різні солі під час нагрівання.

CaO+SiO2=CaSiO3

Чиста сіль у нашому вжитку

Цю сiль (вуглекислий кальцiй - СаСОз) застосовують як зубний порошок. Для виготовлення його користуються штучно приготовленим (осадженим) вуглекислим кальцiєм. Беруть розчин гiдрату окисиду кальцiю - Са (ОН) 2 - i насичують його вуглекислим газом. Застосовувати природний вуглекислий кальцiй - крейду - не можна, бо в ньому є твердi рештки черепашок, якi дряпають емаль зубiв, руйнують її. Вуглекислий кальцiй є також основною частиною зубнї пасти. А що зубний порошок i зубна паста є вуглекислими солями, неважко пере свiдчитись. Вiзьмiть пучку зубного порошку i в склянцi облийте невеликою кiлькiстю столового оцту. Видiлиться з шипiнням вуглекислий газ. Те саме станеться i з зубною пастою. Вiдбудеться така реакцiя:

СаСОз + 2НАс = СаАС2 + Н2О + С02.

НАС - так скорочено позначають оцтову кислоту НС2НзО2' кислотний залишок оцтової кислоти (вiд слова ацетикум - оцтовий).

Cолi, якi ми вживавємо в їжу

Щодня з Їжею ми вживаємо хлористий натрiй (NaCl) - Кухонну сiль. Але для приготування харчових продуктiв застосовують i деякi iншi солi: селiтру - азотнокислий натрiй (NаNОз) для солiння, наприклад, м'яса; азотистокислий натрiй (NaN02) - для ковбасних виробiв; буру

(Nа2В4О7* lOH2O) - як консервуючий засiб (для iкри зернистої та iн), питну соду - двовуглекислий натрiй (NаНСОз) - для виготовлення шипучих напоїв (видiляє вуглекислий газ С02), у хлi6нi (вуглекислий газ, що видiляється, розпушує тісто); сiль, яка вiдома в продажу пiд назвою "амонiй вуглекислий" i застосовується в кондитерському виробництвi, являє собою сумiш вуглекислого амонiю [ (NH4) 2СОз], двовуглекислого амонiю (NН4НСОз) i карбамiновокислого амонiю (NH4COONH2). Цiкава доля цiєї сумiшi. При виссокiй температурi в кондитерськiй печi вiдбуваються такі реакцiї:

(NН4) 2СОЗ =2NНз + Н2О +С02; NН4НСОз = NНз + Н2О + С02; NH4COONH2 = 2NНз + С02.

Отже, з цiєї сумiшi солей виходить леткi продукти (NH3, Н2О i С02), якi розпушують тісто, i з нього видаляються: в готовому печивi "вуглекислий амонiй" не лишається.

Солі з різним вмістом кристалізаційної води

Солi часто кристалiзуються з однiєю або кiлькома молекулами води. Наприклад: мiдний купорос CUSO4.5Н2О; залiзний купорос FeSO4.7H2O; галун хромовокалiєвий K2S04. СГ2 (SО4) З.24Н2О.

Є солi й з iншими кiлькостями кристалiзацiйноi води, навіть з дро-

бовими. Найцiкавiшi 3CdSO4.8Н2О, або CdSO4.8/зН2О.

Можна ще навести сiль з пiвтора молекулами води: Ni (SCN) 2 Х

Х 1,5H2O.

Властивicть солей кристалiзуватися з молекулами води. Так, глауберова сiль кристалiзуеться з десятьма молекулами води, що збiльщує вагу солi порiвняно з безводною майже вдвiчi, а це мaє значения при перевезеннi.

Однак цю властивicть використовують iнодi цiкавим способом. При певнiй для даної солi температурi водна сiль переходить у безводну. Наприклад, Na2S04' 10H2O переходить у безводну Na2S04 при температурi 32,380 С, водна сiль NaBr.2Н2О - при температурi 50,670 С. Ці температури сталi так само, як температура танення льоду i кипiння води. Як при таненні льоду температура лишається 0, поки весь лiд не розтане, так i при переходi водної глауберової солi в безводну температура її лишається сталою.


Подобные документы

 • Обзор літератури що до четвертинних амонієвих солей, їх хімія та особливості до реакційної здатності. Види випробувань даної сполуки: вимірювання температури топлення, розчинення у різних рідинах. Засоби використання солі, її властивості і зберігання.

  курсовая работа [200,7 K], добавлен 11.05.2009

 • Розгляд методів синтезу гексаметилендіаміна та дінітріла адипінової кислоти з ацетилену та формальдегіду. Ознайомлення із технологією отримання, параметрами виробництва та напрямками застосування (створення полімеру для отримання найлона) солі-АГ.

  реферат [7,9 M], добавлен 26.02.2010

 • Калориметричний метод вимірювання теплових ефектів. Визначення теплоти розчинення безводного купрум (II) сульфату і мідного купоросу; теплоти розчинення кристалогідрату СuSО4•5Н2О. Розрахунок маси солі KNO3. Температурні показники для розчину солі.

  лабораторная работа [90,7 K], добавлен 20.05.2009

 • Характеристика неорганічних кислот (сірчана, соляна, азотна), лугів (гідроксиди натрію та калію) та солей (нейтральні, кислі, основні). Вивчення вимог техніки безпеки щодо пакування, транспортування і зберігання небезпечних хімічних матеріалів.

  реферат [21,9 K], добавлен 09.02.2010

 • Аналіз мінеральної води на вміст солей натрію, калію, кальцію полуменево-фотометричним методом та на вміст НСО3- та СО32- титриметричним методом. Особливості визначення її кислотності. Визначення у природних водах загального вмісту сполук заліза.

  реферат [31,1 K], добавлен 13.02.2011

 • Електронна та просторова будова молекул води. Характеристика електролітів, поняття ступеня та константи дисоціації. Кислоти, основи, солі як електроліти. Поняття водневого показника. Нейтральні, кислі та лужні розчини. Механізм дії буферних систем.

  реферат [32,2 K], добавлен 25.02.2009

 • Характеристика та застосування мінеральних вод. Розгляд особливостей визначення кількісного та якісного аналізу іонів, рН, а також вмісту солей натрію, калію і кальцію полуменево-фотометричним методом. Визначення у воді загального вмісту сполук феруму.

  курсовая работа [31,1 K], добавлен 18.07.2015

 • Графическое изображение формул солей. Названия, классификация солей. Кислые, средние, основные, двойные, комплексные соли. Получение солей. Реакции: нейтрализации, кислот с основными оксидами, оснований с кислотными оксидами, основных и кислотных оксидов

  реферат [69,9 K], добавлен 27.11.2005

 • Характеристика металів в періодичній системі елементів. Положення їх в природі, способи добування. Загальна характеристика підгрупи хрому. Хімічна властивість солі манганатної кислоти. Сполуки та ступені окиснення заліза. Розкладання дихромату амонію.

  презентация [6,8 M], добавлен 04.09.2014

 • Історія та основні етапи відкриття наобію, методика його отримання хімічним і механічним способом. Фізичні та хімічні властивості мінералу, правила та сфера його практичного використання в хімічній і металургійній промисловості на сучасному етапі.

  реферат [17,3 K], добавлен 27.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.