Успадкування господарсько цінних ознак у гібридів f1 квасолі звичайної в умовах лівобережної частини лісостепу України

Застосовання гібридизації для створення сортів із комплексом корисних ознак. Вивчення кількісних ознак, що контролюються полімерними генами. Ступінь фенотипового домінування як показник оцінки селекційного матеріалу. Міжсортові гібриди квасолі звичайної.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 10.09.2013
Размер файла 24,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Успадкування господарсько цінних ознак у гібридів f1 квасолі звичайної в умовах лівобережної частини лісостепу України

Силенко С.І., Силенко О.С.

Постановка проблеми. У процесі детального вивчення культури з'явилася необхідність у покращанні існуючих сортів і отриманні нових форм методом гібридизації. Даний метод дає змогу об'єднати ознаки двох і більше сортів, уможливлює поліпшення нових сортів. Не дивлячись на суттєві труднощі, що виникають у ході схрещування, селекціонери досить широко застосовують гібридизацію для створення сортів і форм із комплексом корисних ознак. За сучасних умов виробництва гібридизація сільськогосподарських культур є головним методом селекції квасолі. Тому, щоб мати можливість у прогнозуванні кінцевого результату гібридизації, необхідно знати, як успадковуються ознаки за певних умов розвитку.

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання проблеми. Теоретично формотворчий процес за внутрішньовидової гібридизації, що ґрунтується на незалежному комбінуванні генів, безмежний. Однак різні типи взаємодії генів, явище зчепленого успадкування, генетичні й фізіологічні кореляції значною мірою обмежують потенційну можливість перекомбінування ознак у гібридних організмах [1].

Вивчення кількісних ознак, що контролюються полімерними генами, досить ускладнюється внаслідок їх значної мінливості, що залежить від умов середовища [4], а загальна картина їх успадкування й мінливість маскується модифікуючою дією гетерозису в першому поколінні.

Ступінь фенотипового домінування як показник для оцінки селекційного матеріалу на ранніх етапах випробування використовується в багатьох культурах. Дослідження за цим показником підтверджують можливість його використання для підбору пар для схрещування, а також для швидкої оцінки гібридних нащадків [3].

Мета роботи: дослідити особливості успадкування цінних господарських ознак у міжсортових гібридів першого покоління квасолі звичайної.

Матеріал та методика досліджень. Дослідження проведено на Устимівській дослідній станції рослинництва. Матеріалом для досліджень стали чотири сортозразки квасолі звичайної різного еколого-географічного походження, зокрема Мавка (У країна), Порумбеца, Відбір з Ізмайловсь- кої місцевої (Молдова) і Poroto "Groporo" (Арґен- тина) та п'ять гібридних комбінацій, отриманих у результаті проведених міжсортових діалельних схрещувань. Схрещування проводилися рано вранці до початку розтріскування пильників, із кастрацією материнських квіток і подальшим запиленням батьківським пилком за методикою T. Buishand [7]. У дослідах сортозразки і гібриди висівалися в трьохкратній повторності з площею ділянки 1,35 м2. Спостереження й облік на дослідних посівах виконано у відповідності з методикою польового досліду Б. А. Доспєхова [2]. Під час ве- ґетації проводили фенологічні спостереження гібридів та їх батьківських форм [5]. У лабораторних умовах проведено структурний аналіз 30 рослин у кожному повторенні. Для характеристики гібридного матеріалу визначали ступінь гетерозису за формулою:

гібридизація сорт селекційний квасоля

де: Fi - значення ознаки у гібрида; Pmax - найбільше значення одного з батьків.

Ступінь фенотипового домінування обчислювали за формулою B. Griffing [8]:

де: hp - ступінь домінування; F1 - значення ознаки у гібрида; Mp - середнє значення обох батьків; Pmax - найбільше значення одного з батьків.

1. Успадкування тривалості веґетаційного періоду та його міжфазних періодів гібридами F1 у різних комбінаціях схрещування - гібрид, ступінь гетерозису,

Гібридні комбінації

Періоди

"сходи - цвітіння"

"цвітіння - достигання"

"сходи - достигання"

діб

Г, %

hp

діб

Г, %

hp

діб

Г, %

hp

P1

P2

F1

P1

P2

F1

P1

P2

F1

Порумбеца / Poroto "Groporo"

44

49

44

-10,2

-1,5

46

37

45

-2,2

+0,8

90

86

89

-1,1

-0,5

Poroto "Groporo" / Відбір зІзмайловської місцевої

49

45

46

-6,1

-0,5

37

47

45

-4,3

+0,6

86

92

91

-1,1

-1,1

Poroto "Groporo" / Мавка

49

40

44

-10,2

-0,3

37

44

54

+22,7

+4,3

86

84

98

+14,0

+13,0

Відбір з Ізмайловської місцевої / Порумбеца

45

44

46

+2,2

+1,0

47

46

52

+10,6

+6,0

92

90

98

+6,5

+6,0

Порумбеца / Відбір зІзмайловської місцевої

44

45

46

+2,2

+1,0

46

47

48

+2,1

+2,0

90

92

94

+2,2

+3,0

Примітка: Р1 - материнська форма, P2 - батьківська форма, hp - ступінь домінування

Групування отриманих даних проводили відповідно до класифікації G. M. Beil., R. E. Atkins [6]:

Клас домінування

Числове значення hp

Гетерозис (наддомінування)

hp > +1

Часткове позитивне домінування

+0,5 < hp < +1

Проміжне успадкування

-0,5 < hp < 0,5

Часткове від'ємне успадкування

-1 < hp < -0,5

Депресія

hp < -1

Результати досліджень. Із метою створення різного вихідного матеріалу використано метод внутрішньовидової гібридизації з залученням кращих сортозразків квасолі звичайної - джерел господарсько цінних ознак, виділених у результаті трирічного вивчення.

Успадкування тривалості міжфазних періодів та повного вегетаційного періоду. Вивчаючи закономірності успадкування міжфазних періодів і повного веґетаційного періоду веґетації ми відмітили різні типи успадкування у гібридів F1 (табл. 1). Встановлено, що успадкування періоду "сходи - цвітіння" гібридами першого покоління, в залежності від комбінації схрещування, відбувається за типом часткового позитивного домінування (Відбір з Ізмайловської місцевої / Порумбеца, Порумбеца / Відбір з Ізмайловської місцевої), негативне наддомінування (Порумбеца / Poroto "Groporo") та за типом проміжного успадкування (Poroto "Groporo" / Відбір з Ізмай- ловської місцевої, Poroto "Groporo" / Мавка). Другий міжфазний період ("цвітіння - достигання") у гібридів F1 успадковується за типом часткового позитивного домінування або вони переважають за цим показником пізньостиглих батьків.

Тривалість веґетаційного періоду у більшості випадків успадковувався за типом наддоміну- вання, однак у гібридних комбінаціях Порумбеца / Poroto "Groporo" та Poroto "Groporo" / Відбір з Ізмайловської місцевої цей період був на рівні одного з пізньостиглих батьків. Із наведених показників ступеню домінування видно, що на скорочення тривалості веґетаційного періоду сильніше впливає період "сходи - цвітіння".

Отже, успадкування тривалості веґетаційного періоду та його міжфазних періодів гібридами F1 відбувається за всіма типами домінування, хоча переважає тип позитивного наддомінування. Це дає можливість відібрати в наступних поколіннях трансгресивні форми за даними ознаками.

Успадкування ознак, що характеризують придатність квасолі до механізованого вирощування. Для створення сортів, придатних до механізованого вирощування, отримано п' ять гібридних комбінацій. В усіх отриманих комбінаціях із сортозразками, що володіють різним типом куща з різною стійкістю до полягання, в F1 домінували індетермінантний тип рослин і полягання. Успадкування висоти рослин у гібридних комбінаціях відбувається за типом позитивного домінування (Порумбеца / Poroto "Groporo", Poroto "Groporo" / Мавка), проміжне успадкування (Poroto "Groporo" / Відбір з Ізмайловської місцевої, Відбір з Ізмай- ловської місцевої / Порумбеца) та за типом негативного домінування (Порумбеца / Відбір з Із- майловської місцевої ) (табл. 2). Чіткої закономірності в успадкуванні висоти рослин нами не встановлено.

2. Успадкування ознак придатності до механізованого вирощування гібридами F1

Гібридні комбінації

Ознаки

висота рослин

висота прикріплення нижнього ярусу бобів

см

Г, %

hp

см

Г, %

hp

P,

P2

F1

P1

P2

F1

Порумбеца / Poroto "Groporo"

106

96

105

-0,9

+0,8

10

9

10

0,0

+1,0

Poroto "Groporo" / Відбір з Ізмайловської місцевої

96

131

110

-16,0

-0,03

9

11

12

+9,1

+2,0

Poroto "Groporo" / Мавка

96

60

95

-1,0

+0,9

9

8

11

+22,2

+5,0

Відбір з Ізмайловської місцевої / Порумбеца

131

106

115

-12,2

-0,3

11

10

13

+18,2

+5,0

Порумбеца / Відбір з Ізмайловської місцевої

106

131

102

-3,8

-1,3

10

11

12

+9,1

+3,0

Примітка: P1 - материнська форма, P2 - батьківська форма, F1 - гібрид, Г - ступінь гетерозису, hp - ступінь домінування

У наших дослідах характер успадкування висоти прикріплення нижнього ярусу бобів у значній мірі визначається поєднанням батьківських компонентів. Так, у першому поколінні у гібридних комбінаціях Poroto "Groporo" / Мавка, Poroto "Groporo" / Відбір з Ізмайловської місцевої, Відбір з Ізмайловської місцевої / Порумбеца, Пору- мбеца / Відбір з Ізмайловської місцевої спостерігається явище наддомінування. В комбінації По- румбеца / Poroto "Groporo" успадкування відбувається за типом позитивного домінування.

Успадкування елементів структури врожаю. В своїх дослідах ми вивчали ступінь домінування елементів структури урожаю, щоб простежити загальні закономірності успадкування даних ознак. Встановлено, що в усіх п'яти комбінаціях проявився гетерозисний ефект за урожайністю насіння та масою насіння з рослини (табл. 3).

3. Успадкування елементів структури врожаю гібридами F1

Гібридні комбінації

Урожай

ність

насіння

Маса насіння з рослини

Маса 1000 насінин

Кількість бобів на рослині

Кількість насінин із рослини

Кількість насінин у бобі

hp

тип

успад

ку

вання

hp

тип

успа-

дку-

вання

hp

тип

успад

ку

вання

hp

тип

успад

ку

вання

hp

тип

успа

дку

вання

hp

тип

успад

ку

вання

Порумбеца/ Poroto "Groporo"

+10,3

Г

+25,0

Г

-0,2

П

+33,0

Г

+10,0

Г

+0,8

ПД

Poroto "Groporo" / Відбір з Ізмайловської місцевої

+3,3

Г

+1,4

Г

-0,4

П

+0,1

ПД

+1,0

ПД

+8,2

Г

Poroto "Groporo" / Мавка

+5,0

Г

+6,9

Г

+8,7

Г

+2,1

Г

+15,2

Г

+0,4

П

Відбір з Ізмайловської місцевої / Порумбеца

+5,2

Г

+6,3

Г

-6,0

Д

+1,9

Г

+4,2

Г

+4,0

Г

Порумбеца / Відбір з Ізмайловської місцевої

+3,6

Г

+4,8

Г

-3,5

Д

+0,7

ПД

+2,1

Г

+3,0

Г

Примітка: hp - ступінь домінування, Г - гетерозис (наддомінування), ПД - часткове позитивне домінування, П - проміжне успадкування

Ступінь домінування маси 1000 насінин у більшості гібридів F1 від'ємна (тобто, направлена в сторону дрібнонасінності), лише у гібридної комбінації Poroto "Groporo" / Мавка спостерігали гетерозисний ефект. Це пояснюється тим, що за поєднання дрібнонасінних батьківських компонентів проявляється гетерозис. Успадкування кількості бобів на рослині відбувається за типами наддомінування та позитивним домінуванням.

За кількістю насінин із рослини практично в усіх комбінаціях схрещування проявився гетерозис, лише в комбінації Poroto "Groporo" / Відбір з Ізмайловської місцевої успадкування відбувається за типом позитивного домінування. Аналіз показав, що успадкування за кількістю насінин у бобі в гібридів квасолі різний. Так, гетерозис за даною ознакою спостерігається у комбінацій Poroto "Groporo" / Відбір з Ізмайловської місцевої, Відбір з Ізмайловської місцевої / Порумбеца, Порумбеца / Відбір з Ізмайловської місцевої, позитивне домінування відмічено у гібридній ком-

Бібліографія

1. Васильківський С. П. Розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу в селекції зернових культур / С. П. Васильківський, В. А. Власенко // Науково-технічний бюлетень Миронів- ського інституту пшениці ім. Ремесла. - К. : Аграрна наука, 2002. - Вип. 2. - С. 12-17.

2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. - М. : Агропром- издат, 1985. - 351 с.

3. Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений / А. А. Жученко. - Кишинев: Штиинца, 1980. - 588 с.

4. Мазер К. Биометрическая генетика / К. Мазер, бінації Порумбеца / Poroto "Groporo" і проміжне успадкування спостерігається у гібридної комбінації Poroto "Groporo" / Мавка.

5. Широкий уніфікований класифікатор України роду Phaseolus L. - Х., 2004. - 49 с.

6. Beil G. M. Inheritance of guantitative characters in grain sorghum / G. M. Beil, R. E. Atkins // Iova State Jornal. - 1965. - N 39. - P. 3.

7. Buishand T. J. The crossing of beans (Phaseolus ssp.) / T. J. Buishand // Euphytica. - 1956. - V. 5. - P. 41-50.

8. Griffing B. Analysis of guatitative gene-acrion by constant parent regression and related technigues /

Griffing // Genetics. - 1950. - V. 35. - P. 303-321.УДК 635.657:631.527 © 2013

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні особливості створення нового селекційного матеріалу, причини використання маркерних ознак в селекції при створенні нових популяцій. Сутність терміну "Marker-Assisted Selection". Аналіз генетичних маркерів м’ясної продуктивності свиней та корів.

  курсовая работа [401,4 K], добавлен 27.08.2012

 • Сутність статевих хромосом. Типи визначення гомо- та гетерогаметної статі в генетиці. Успадкування ознак, зчеплених зі цими ознаками та якостями. Значення реципрокних схрещувань для їх визначення. Наслідування при нерозходженні статевих хромосом.

  презентация [2,8 M], добавлен 04.10.2013

 • Аналіз сучасного стану епідеміології вірусів вищих рослин. Основні терміни та методи оцінки хвороб рослин. Загальна характеристика та особливості мозаїчного вірусу. Шляхи розповсюдження та заходи боротьби з вірусом зморшкуватої мозаїки квасолі в природі.

  курсовая работа [385,2 K], добавлен 21.09.2010

 • Хромосомна теорія спадковості. Кросинговер та конверсія генів. Хромосомні типи визначення статі. Експериментальне дослідження особливостей успадкування мутацій "white" та "cut" (відповідно "білі очі" та "зрізані крила") у Drosophila melanogaster.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 30.11.2014

 • Селекція як наука. Особливості виведення сортів, пород, штамів. Опис мінливості тварин і рослин за елементами продуктивності. Генетика кількісних ознак в селекції. Типи схрещувань і добору. Явище гетерозису. Характерні риси закону гомологічних рядів.

  презентация [426,3 K], добавлен 04.10.2013

 • Вивчення еволюційного процесу розвитку плазунів. Анатомічні та фізіологічні особливості покриву тіла, будови скелету та функціонування систем органів плазунів. Ознайомлення із способом життя, циклами активності та засобами захисту гадюки звичайної.

  курсовая работа [42,1 K], добавлен 21.09.2010

 • Узагальнення основних порід дерев, розповсюджених в нашій країні. Біологічні характеристики, ареол поширення та народногосподарське значення Дуба Звичайного, Ялиці Білої, Ялини Звичайної, Модрини Європейської та Сосни Кримської, Сибірської і Звичайної.

  презентация [11,7 M], добавлен 25.09.2011

 • Розділи генетики - науки про спадковість і мінливість живих організмів і методи керування ними; це наука, що вивчає спадковість і мінливість ознак. Аутосомно-домінантний тип успадкування. Трисомія 18 - синдром Едвардса. Приклад кумулятивної полімерії.

  презентация [1,7 M], добавлен 17.11.2016

 • Вивчення морфолого-культуральних та фізіолого-біохімічних ознак бактерії Proteus mirabilis; розгляд сфери поширення. Дослідження патогенності та практичного значення; спричинення захворювання сечостатевих органів: простатиту, циститу, пієлонефриту.

  курсовая работа [2,6 M], добавлен 26.04.2014

 • Закон Моргана, неповне домінування, кодомінування, наддомінування. Закономірності взаємодії неалельних генів. Успадкування, зчеплене зі статтю. Закономірності успадкування фенотипу. Мінливість, її види, модифікаційна мінливість. Успадкована мінливість.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 26.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.