Стан діловодства в Кременчуцькому національному університеті імені Михайло Остроградського

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті. Характеристика документно-інформаційних потоків в установі. Основи діловодства та архівної справи. Формування номенклатури справ. Оформлення документів. Задачі і функції архіву.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 22.07.2017
Размер файла 26,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти, науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Кременчуцький Національний університет ім. Михайла остроградського

Кафедра Українознавства

звіт про проходження ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ практики

ОБ'ЄКТ ПРАКТИКИ: ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ кРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Виконала: студентка групи ДЗ-12-1сп

Габова Аліна Олегівна

кременчук 2013

Вступ

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Для проходження практики, було обрано відділ аспірантури і докторантури КрНУ ім. М. Остроградського, який виконує функції прийому, навчання та випуску аспірантів, здобувачів та докторантів на базі КрНУ.

Протягом усієї практики, практикант ознайомився з документообігом відділу, а також опрацював основні нормативні документи та відслідкував документні потоки у відділі, для написання своєї дипломної роботи.

Під час роботи, я, застосовувала навички, які були отримані з таких дисциплін як: діловодства, правознавства, архівознавства, основ науково-дослідної роботи тощо. Переддипломна практика надала мені можливість знайти основні документи та матеріали для написання дипломної роботи, побачити процес роботи відділу з середини та пересвідчитися в тому, що цей процес потребує нововведень та застосування в ньому більшої кількості нових технологій для оптимізації роботи кожного працівника архіву.

1. Загальні відомості про відділ аспірантури і докторантури Кременчуцького національного університету імені Михайло Остроградського

Підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у Кременчуцькому філіалі Харківського політехнічного інституту (далі - ХПІ) було започатковано у 1992-1993 навчальному році наказом ректора ХДПУ № 45-1 від 27.02.1992, що охоплювала 11 спеціальностей. Підготовку здійснювали сім провідних кафедр філіалу, що мали достатній науковий потенціал, сформовані наукові школи та значний обсяг науково-дослідних робіт за сталими науковими напрямами і програмами. Перш за все, це такі кафедри: технічної механіки, АВП та РТ (нині САУЕ), соціально-політичних наук, автомобілів і тракторів, електротехніки та електроніки, деталей машин та ПТУ, економіки, на чолі з професорами: Коміром В.М., Луговим А.В., Осташком О.І., Шапком В.Ф., Масловим В.Є., Масловим О.Г., Хоменком М.М. За тим же наказом у філіалі було створено відділ аспірантури, який очолила Мосьпан Наталія Олегівна.

Підготовка аспірантів здійснювалась у межах плану прийому базового інституту, орієнтувалася на його спеціалізовані вчені ради, із дотриманням вимог і правил, що діяли у ХПІ на той час. Після набуття нашим навчальним закладом самостійності Міністерством освіти і науки України 1998 році була здійснена процедура легітимізації підготовки аспірантів, у новоствореному Кременчуцькому державному політехнічному інституті була відкрита власна аспірантура. Крім того, з 1998 року в інституті було започатковано підготовку докторантів у разовій докторантурі за п'ятьма спеціальностями.

Серед перших докторантів були такі відомі на сьогодні науковці, як: доктор технічних наук Драгобецький Володимир В'ячеславович (захистив дисертацію 2003 році), доктор історичних наук Капустян Ганна Тимофіївна (захистила дисертацію 2004 році), доктор технічних наук Гученко Микола Іванович (захистив дисертацію 2007 році), доктор технічних наук Чебенко Валерій Миколайович (захистив дисертацію 2009 році).

Після наступної зміни статусу нашого навчального закладу Міністерство освіти і науки наказом № 195 від 9 квітня 2001 року затвердило у новоствореному Кременчуцькому державному політехнічному університеті аспірантуру за 13 науковими спеціальностями: фізика приладів і систем; динаміка і міцність машин; процеси та машини обробки тиском; машини для земляних і дорожніх машин; електричні машини та апарати; електротехнічні комплекси та системи; пристрої радіотехніки та засобів телекомунікацій; системи та процеси керування; фізичні процеси гірничого виробництва; автомобілі та трактори; історія України; економіка промисловості; екологічна безпека держави.

Крім того, здійснюється підготовка докторантів за спеціальностями: математична фізика; процеси та машини обробки тиском; електричні машини та апарати, системи та процеси керування; фізичні процеси гірничого виробництва; економіка промисловості. У ці роки чисельність аспірантів сягала 167 осіб, до їх підготовки залучались фахівці 21 кафедри університету, континґент наукових керівників та консультантів складає 61 особу, серед яких 28 докторів та 33 кандидати наук. Штат відділу аспірантури поповнився додатковою посадою методиста відділу, яку обіймає Вовк Тетяна Золіївна.

У КрНУ відкриваються власні спеціалізовані ради, на засіданнях яких розглядаються кандидатські дисертації за спеціальностями:

· 05.09.01 - Електричні машини і апарати (з 2004 року); 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи (з 2006 року) - голова спеціалізованої ради - заслужений діяч науки і техніки, д-р техн. наук, професор Загірняк Михайло Васильович;

· 05.15.11 - Фізичні процеси гірничого виробництва (з 2007 року), голова спеціалізованої ради -д-р техн. наук, професор Комір Віталій Михайлович, а зараз - д-р техн. наук, професор Воробйов В. В.;

· 05.05.04 - Машини для земляних та дорожніх робіт (з 2009 року), голова спеціалізованої ради д-р техн. наук, професор Маслов О. Г.

Про ефективність роботи аспірантури свідчать досягнення її випускників, які успішно захистили кандидатські дисертації та плідно працюють у нашому університеті й інших наукових і навчальних установах міста і держави. Лише за останні п'ять років учорашні аспіранти КрНУ захистили близько 70 дисертацій, значно посиливши науково-педагогічну складову колективу університету.

Серед них проректори Сергієнко С.А. та Міхальчук В.І., помічник ректора Коноваленко О.Д., заступники деканів Гладир О.І., Бахарєв В.С., Шапко С.В., Савєлов Д.В., Щетинін В.Т., завідувачі кафедр Маслак О.І., Маслак В.І., Касич А.О., відповідальний секретар приймальної комісії Бялобржеський О.В., лауреат премії Президента України для молодих учених Коренькова Т.В. У 2009 року в аспірантурі навчалися 149 аспірантів за 16 спеціальностями, у тому числі 66 - з відривом від виробництва. Серед керівників аспірантів 27 докторів і 35 кандидатів наук, доцентів.

Крім того, три викладачі університету проходять підготовку в цільовій докторантурі, а п'ятеро - готують докторські дисертації як здобувачі. Доцент Касич А. О. захистила докторську дисертацію 2009 році.

Відділ аспірантури КрНУ (додаток А) працює на сьогодні злагоджено та ефективно, що дозволяє з впевненістю дивитися в майбутнє нашого університету у сфері забезпечення його науково-педагогічними кадрами.

2. Методи та форми проведення дослідження

Метод системного аналізу -- науковий метод пізнання, що представляє собою послідовність дій з установлення структурних зв'язків між змінними або елементами досліджуваної системи. Спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів.

Єдиної методики системного аналізу у наукових дослідженнях поки що немає. У практиці досліджень він застосовується з використанням таких методик:

· процедур теорії дослідження операцій, яка дає змогу дати кількісну оцінку об'єктам дослідження;

· аналізу систем дослідження об'єктів в умовах невизначеності;

· системотехніки, яка включає проектування і синтез складних систем у процесі дослідження їх функціонування (проектування і оцінка економічної ефективності АСК технологічних процесів та ін.).

Системний аналіз виник в епоху розробки комп'ютерної техніки. Успіх його застосування при вирішенні складних завдань багато в чому визначається сучасними можливостями інформаційних технологій. М.М. Моісеєв призводить, за його висловом, досить вузьке визначення системного аналізу: «Системний аналіз -- це сукупність методів, заснованих на використанні ЕОМ і орієнтованих на дослідження складних систем--технічних, економічних, екологічних і т. д. Результатом системних досліджень є, як правило, вибір цілком певної альтернативи плану розвитку регіону, параметрів конструкції і т. п. Тому витоки системного аналізу, його методичні концепції лежать в тих дисциплінах, які займаються проблемами прийняття рішень: теорії операцій і загальної теорії управління ».

Цінність системного підходу полягає в тому, що розгляд категорій системного аналізу створює основу для логічного і послідовного підходу до проблеми прийняття рішень. Ефективність вирішення проблем за допомогою системного аналізу визначається структурою розв'язуваних проблем.

Описовий метод -- вид наукового методу, який представляє собою систему процедур збору, первинного аналізу та викладу даних і їх характеристик. Описовий метод має застосування у всіх дисциплінах соціально-гуманітарного та природничого циклів. Гранично широка вживаність описового методу в межах наукового пошуку обумовлюється многоступенчатость методології сучасного наукового пізнання, в ієрархії якої описовий метод займає первинні позиції (після спостереження).

Процедурні характеристики описового методу

Традиційного прийнято виділяти наступний склад процедур, системне застосування яких забезпечує результативність вживання описового методу:

· вихідним пунктом розгортання описового методу є формування первинного предмета опису - ознак, параметрів і характеристик об'єкта, маркованих як значимих і істотних, і становлять основний аналітичний фокус спостереження та опису (операції, здійснювані в межах даної процедури носять переважно аналітичний характер);

· основний шлях проходить через збір, каталогізацію (типологізацію, систематизацію або розподіл за категоріями) матеріалу (даних), що відкривають можливість дослідження його складу, структури, генетичних характеристик, найбільш загальних відносин між ними, а також предметно заданих якостей (розподіл і поляризація даних за типами , класам, видами, пологами або категоріям, навпаки, реалізується переважно у синтетичному ключі);

· матеріал, зібраний і вдруге перероблений за категоріями, класами, групами, видами або типами подається на вихід поглибленого наукового дослідження;

· Прикладом первинного опису, наприклад топонімічного (гідроніміческого) матеріалу, можуть служити списки річок, списки населених пунктів, а при дослідженні антропонімії - картотеки антропонімів (прізвищ, імен, псевдонімів). Нерідко на основі цих матеріалів створюються словники (каталоги, індекси) з тією або іншою мірою осмислення включеного в них матеріалу.

Як правило, опис передує поглиблене (власне наукове) дослідження (або ж є його першим етапом), поставляючи зразки і матеріал для розгортання подальших наукових процедур і методів. Послідовне застосування описового методу передбачає проходження наступного ряду традиційно прийнятих норм:

· сувора предметна оформленість обраного об'єкта опису;

· дотримання послідовності в описі предметно заданих ознак, параметрів і характеристик (якісних, кількісних) матеріалу, що узгоджуються c дослідницькою задачею;

· впорядкованість у вторинній переробці зібраного матеріалу (процедури угруповання, класифікації систематизації і т. д.);

Описовий метод у контексті наукової методології

В області емпіричних наукових методів описовий метод є необхідним (слідуючи після вихідного первинного спостереження), визначаючи в значній мірі успіх роботи в цілому, що розгортається з використанням інших методів, що розробляють, як правило, зібраний і поставлений їм матеріал у нових (власне, наукових) аспектах і нових (власне, наукових) предметних оформленість. Нерідко матеріал одного застосування опису служить базою для проведення опису в зовсім іншому аспекті. Описовий метод, як і інші методи дослідження, історично мінливий. Він розширює межі свого застосування, набір дослідницьких прийомів і процедур в залежності від розвитку загальнонаукової теорії і практики.

3. Характеристика документно-інформаційних потоків в установі

Основи діловодства

У канцелярії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (додаток Б) я ознайомилась з діловодством. Ознайомилась з задачами і функціями служби ректора (так ще називають канцелярію):

- своєчасний розгляд вхідної, вихідної і внутрішньої документації, яка представляється ректору університету,

- організація роботи і контроль за виконанням рішень ректорату;

- систематичний контроль за своєчасним виконанням документів;

- оформлення і розсилку розпоряджувальних документів, контроль за правильним, своєчасним складанням і оформленням документів, формування їх у справи;

- прийом, реєстрацію, зберігання, облік, доставку в підрозділи і розсилку вхідної, вихідної і внутрішньої кореспонденції, а також підготовку справ до здачі на державне зберігання;

- методичне керівництво організації ведення діловодства в університеті;

- постійну роботу з раціоналізації діловодства, розбору і впровадження заходів із вдосконалення служби діловодства в підрозділах університету, розробку відповідних інструкцій з ведення діловодства в університеті;

- тиражування службових документів (зняття копій), необхідних для структурних підрозділів університету оригінала, зчитування і правку передрукованого матеріалу.

Служба ректора. В університеті є положення про службу ректор, вона затверджена Ректором КНУ.

Організація діловодства канцелярія розглядає вхідну, вихідну і внутрішню документацію. Уся службова кореспонденція, а також пропозиції, заяви і скарги громадян, які надходять до університету, приймаються, реєструються, обліковуються в централізованому порядку діловодом канцелярії.

Її можна отримати як поштою так і факсом, або електронною поштою. Університет має свій сайт в Інтернеті. Також є своя електронна скринька. На факс приходять міжміські листи. Введеться спеціальний зошит де записується дата і номер телефону куди дзвонили і ставиться підпис.

До цієї книги записуються вихідні 1. Книга реєстрації вихідної документації КНУ ім. М. Остроградського 2012 (книга листи які надсилаються з університету

Таблиця 1

№п/п

Куди і кому відправлено документ

Короткий зміст

Кількість аркушів

11-05/ пор.ном

Міському голові м. Кременчука Бабаеву О. В.

Запрошення взяти учать у пленарному засіданні

1

До книги записується індекс структурного підрозділу та кафедр (01-відділ)

01-Ректор

02-проректор з НПМР

05-Міністерство освіти і науки, Облдержадміністрація, Міськвиконком

Факультети:

40-АФ

100-ФПГН

В університеті є декілька видів конвертів. Конверт звичайний і з гербом університету. Книга по закінченню року нумерується і прошнуровується, ректор ставить підпис та печать.

2. Книга реєстрації вхідної документації підприємств і установ 2012 (оновлюється щороку).

Таблиця 2

№ реєстрації вхідного документа

Дата отримання вхідного документа

Звідки та від кого надійшов

Короткий зміст

К-сть аркушів

Кому надісланий

Прізвище дотримувача

01

09.01.12

Приват Банк

Про відстрочку оплати за навчання студентів

3

КНУ ім. М. Остроградського

Артеменко Л. Л.

Ця книга також ведеться один рік, вкінці нумерується і прошнуровується, підпис ректора і печать.

3. Книга реєстрації вхідної документації МОН України 2013 (оновлюється щороку).

До цієї книги записується вся документація яка надходить з міністерства освіти: накази, постанови, рішення та ін.

Таблиця 3

№ п/н Наказу (інструкції)

Дата реєстрації

Хто підписав (посада і прізвище)

Короткий зміст

Виконавець

тираж

У які підрозділи відправлено

Дата відправки

Підпис отримувача

07

19.01.12

м. Київ МОН

Наказ №2670

31.12.08

Про проведення повторної акредитації

Петренко О.О

11, 15, 01, 09

24.01.12

У Полтавській області Головне управління освіти знаходиться в м. Полтава.

Книга також ведеться один рік, вкінці нумерується і прошнуровується, підпис ректора і печать.

4. Книга реєстрації розпоряджень.

Сюди вписуються розпорядження ректора університету.

(напр.. Проведення щорічного фестивалю «Студентська весна»

5. Книга реєстрації заяв і скарг громадян 2012

01/сг Сг- Скарги громадян

12.01.12

Скарги підписує і ставить печатки ректор.

Це були книги до яких реєструється документація університету, вона підшивається у справи, тобто папки, їх 4:

1. Справа накази про відрядження працівників КНУ.

1.1. реєстрація посвідчень про відрядження

Для реєстрації посвідчень про відрядження введеться спеціальний журнал за встановленою формою .

1.2. реєстрація наказів про відрядження

2. Справа №1 накази з основної діяльності КНУ

3. Справа №2 накази про особовий склад ПВС та співробітників

У справі зазначаюсь такі документи: прийняти, видати, встановити, відмінити також догани.

4. Справа №3 накази про особовий склад студентів та аспірантів КНУ. Всі справи нумеруються від 1 до …

Номенклатура справ на кожний наступний рік складається і затверджується щорічно, на підставі керівників структурних підрозділів до 25 грудня поточного року.

Кожна справа індексується 4-х значним числом 00-00. Дві перші цифри - індекс реєстру справ структурного підрозділу (додається), дві другі цифри - порядковий номер справи в номенклатурі справ структурного підрозділу. Документи, після їх виконання, групуються у справи відповідно до затвердженої номенклатури. У номенклатуру, поряд із справами, включаються всі довідкові картотеки та журнали реєстрації документів.

При формуванні справ слід враховувати строки зберігання документів. В одній справі мають знаходитись документи одного терміну зберігання.

Методичне керівництво і контроль правильності формування справ здійснює канцелярія університету.

По закінченню календарного року, але не пізніше 1 квітня наступного року, справи поточного діловодства передаються до архіву. Всі накази надходять до канцелярії, канцелярія повинна вчасно попередити всі підрозділи про прихід письма. Існує спеціальний бланк, де записано всі деканати, проректора, кафедри університету куди може прийти лист, потім представник повинен ознайомитись з наказом і поставити підпис.

Печатки.

На всіх документах ставиться печатка.

Якщо приходить документ до канцелярії на печать, робітник повинен ознайомитись з документом, подивитися оригінал, якщо все добре можна ставити на (копії) печатку з оригіналом вірно. І гербова печать. Таким чином можуть завірятися будь-які документи крім - паспорта і особової справи.

Всі документи зберігаються в канцелярії 3 роки, після закінчення строку зберігання вони формуються у справи підшиваються і передаються в архів. Вже в архіві справи зберігають 75 років.

Основи архівної справи

Архів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського створено відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» для зберігання архівних документів, використання їх у службових, наукових та інших цілях, а також для захисту законних прав та інтересів університету та його працівників.

Документальні матеріали, що створюються в процесі діяльності КНУ ім. М. Остроградського, які мають наукове, політичне та практичне значення, входять до складу Національного архівного фонду України.

Архів є структурним підрозділом служби ректора, працює згідно з планом, який затверджується ректором університету і звітує кожного року про проведену роботу.

На чолі архіву стоїть завідуючий архівом, призначений наказом ректора університету.

Головні задачі архіву.

1) Комплектування архіву документами, які надходять зі структурних підрозділів університету та підлягають постійному, довгостроковому зберіганню.

2) Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії університету описів документів національного архівного фонду, справ з особового складу студентів та працівників університету та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до складу національного архівного фонду.

3) Забезпечення збереження, обліку, якості обробки, відбору та використання документів, що зберігаються в архіві, а також підготовка і передача документів на державне зберігання відповідно до вимог, встановленими Національним архівним фондом України, іншими установами державної архівної служби.

4) Організація використання документів, видання в установленому порядку архівних довідок, копій, витягів юридичними особами і громадянами.

Архів здійснює функції:

1. Прийом від усіх структурних підрозділів університету на зберігання архівних документів з паперовими носіями.

2. Формування прийнятих в архів справ та документів.

3. Бере участь у складанні зведеної номенклатури справ університету, перевіряє відповідність формування документів у справи згідно з затвердженою номенклатурою.

4. Організація використання документів, видання в установленому порядку архівних довідок, копій, витягів юридичними особами і громадянами.

5. Участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників університету, які відповідають за роботу з документами.

Відповідальність працівників архіву. Працівник архівного підрозділу, який не вжив передбачених заходів щодо дотримання чинних правил роботи з архівними документами, що призвело до псування, знищення документів Національного архівного фонду або документів, що підлягають виключенню до нього, а також до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників університету та громадян, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

До складу документів архіву входять закінчені у поточному діловодстві документи на паперовій основі постійного та довгострокового (понад 10 років) зберігання створених структурними підрозділами університету. Особові архівні документи працівників та студентів університету. Документи установ-попередників університету, які ліквідовані.

Вимоги до посади завідувача архіву. На посаду керівника архівного призначається особа з вищою освітою і стажем роботи за спеціальністю не менш як три роки.

В університеті є положення про архів, яке затверджено і підписано ректором.

діловодство архів документ

Висновки

З 21 січня по 17 лютого 2013 року, я проходила виробничу практику у відділі аспірантури і докторантури КрНУ, під керівництвом Мосьпан Наталії Олегівни. Керівник практики на підприємстві поставив переді мною два завдання. По-перше необхідно було ознайомитися з усією нормативною базою відділу, на основі якої він і функціонує. По-друге опрацювати загальні засади, функції та завдання на основі яких відділ аспірантури і докторантури КрНУ, для написання дипломної роботи.

При виконанні даних завдань мною використовувалися знання отримані при вивчені курсу: діловодства, архівознавства, основ науково-дослідної роботи тощо. Я ознайомилась та знайшла необхідні мені для роботи матеріали та документи, що надали мені змогу почати роботи над написанням дипломної роботи.

Виконання такої роботи дало можливість розширити знання з зазначених вище предметів та отримати нові навички роботи з даної теми, тобто діяльності відділу аспірантури і докторантури. Проходження практики допомогло освоїти нові елементи ділової етики спілкування, познайомитися з дрес-кодом та іншими корисними речами, що нерозривно пов'язані з моєю професією та дає можливість удосконалення мене як фахівця.

На мою думку, переддипломна практика для мене стала пізнавальною, корисною та дала можливість розвинути мої ділові та людські якості.

Література

1. Закон України «Про інформацію» : станом на 10 серпня 2012 року / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України.-К. : Парламент. вид-во, 2012. - № 23

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», від 20.01.1997 р. / Кабінет Міністрів України.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про документи про освіту та вчені звання», від 24.10.2012 р. / Кабінет Міністрів України.

4. Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів від 01.03.1999р. / Міністерство освіти, науки, молоді і спорту.

5. Положення про підготовку аспірантів від 05.02.2012 р. / відділ аспірантури і докторантури Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - Кременчук, 2012. - 10 с.

6. Інструкція з діловодства архівного відділу Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського - Кременчук, 2010. - 41 с.

7. Інструкція зі звернень громадян до Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського - Кременчук, 2010. - 15 с.

8. Посадова інструкція головного спеціаліста архівного відділу Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського - Кременчук, 2010. - 3 с.

9. Статуту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського - Кременчук, 2010. - 45 с.

10. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посібник / А.Н. Діденко. - К. : Либідь, 2010. -- 384 с.

11. Осташко О.І. Кременчуцький державний політехнічний інститут. Історичний нарис / О.І. Осташко, В.О. Крот, В.О. Некрасов, С.Я. Фаріна, О.П. Шаблій. - Кременчук : Кременчук, 1999. - 281 с.

12. Аспірантура і докторантура / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

13. Спеціалізовані вчені ради / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні напрями діяльності відділу кадрів. Підготовка та оформлення документів: заяв, наказів, трудових книжок, особових справ працівників. Складання номенклатурних справ з кадрового діловодства, їх введення. Використання оргтехніки у відділі кадрів.

  курсовая работа [32,7 K], добавлен 04.01.2014

 • Складання номенклатури справ, формування справ. Оперативне зберігання документів підприємства. Підготовка справ до подальшого зберігання, архівна робота. Розміщення справ у номенклатурі структурного підрозділу. Групування виконаних документів у справи.

  контрольная работа [31,5 K], добавлен 01.08.2010

 • Статут та договір як основні установчі документи. Розроблення інструкції з діловодства. Складання фірмового бланку підприємства. Раціоналізація документообігу на підприємстві. Оформлення журналів реєстрації документів та розроблення номенклатури справ.

  курсовая работа [84,8 K], добавлен 28.05.2010

 • Аналіз електронних документів, як виду документації у фірмі, їх ролі у системі електронного діловодства. Застосування універсальних інформаційних технологій, переваги та недоліки електронного документообігу. Маршрутизація документів в державній установі.

  дипломная работа [115,1 K], добавлен 29.01.2010

 • Роль службових документів в системі діловодства. Види і оформлення довідково-інформаційних документів. Особливості використання документів у Залуквянській загальноосвітній школі I-III ступенів, аналіз окремих видів довідково-інформаційних документів.

  курсовая работа [59,6 K], добавлен 17.10.2012

 • Журнал "Кадровик України" - видання нового покоління. Розділи журналу та їх тематика. Питання діловодства в журнал, загальні вимоги до складання документів. Службові та розпорядчі документи. Реквізити документів, бланки та особливості їх оформлення.

  курсовая работа [260,4 K], добавлен 10.03.2010

 • Вивчення системи розпорядчої документації кадрової служби технікуму та стан інформаційної технології її обробки. Дослідження законодавчої і нормативно-методичної бази кадрового діловодства. Порядок складання та оформлення документів з особового складу.

  курсовая работа [60,7 K], добавлен 07.01.2014

 • Поняття документних ресурсів, особливості їх формування, методи вивчення потоків та масивів. Особливості документно-комунікаційної системи як складової соціальної комунікації. Аналіз основних функцій документних потоків та масивів в системі діловодства.

  курсовая работа [74,4 K], добавлен 24.08.2014

 • Місце конфіденційного діловодства в загальній системі діловодства. Поняття, види, форми і класифікація документів, вимоги до їх змісту і оформлення. Правові засади і організація конфіденційного документообігу, напрямки підвищення його ефективності.

  дипломная работа [117,6 K], добавлен 09.01.2014

 • Процес ведення діловодства в організації та дотримання державних стандартів в частині оформлення документації та роботи з нею. Ознайомлення з технологією документаційного забезпечення для виплати різних допомог та виплат, формування особистих справ.

  практическая работа [68,4 K], добавлен 14.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.