Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей

Ознаки та завдання проведення інвентаризації, її суб’єкти, об’єкти та порядок документального оформлення. Особливості інвентаризації різних видів товарно-матеріальних цінностей (нафтопродуктів, зерна та кормів, тари, цінностей, що знаходяться у дорозі).

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 24.11.2011
Размер файла 23,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Реферат

"Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей"

Виконав студент 3-го курсу

денної форми авчання

спец."облік і аудит".404-К група

Шорінов Володимир

Чернівці, 2011

ЗМІСТ

Вступ

1. Інвентаризація, її значення і види

2. Особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

В умовах ринкової економіки проведення інвентаризації займає особливе місце у низці щорічних турбот бухгалтера. Саме тому сучасний спеціаліст в області економіки та обліку має бути глибоко обізнаним у питаннях щодо порядку проведення інвентаризації на підприємстві. Заняття корисне тим, що дозволяє точно оцінити розмір активів та підрахувати, чого не вистачає, а що раптом з'явилося нізвідки, адже гарний хазяїн завжди з точністю знає, чим він може розпоряджатися.

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності передбачено проведення підприємствами незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань.

Інвентаризації притаманний комплекс наступних господарсько-правових ознак: наявність розпорядчого документу, здійснення дій колегіальним органом, виявлення кількісних і якісних характеристик об'єкту, реєстрація та оцінка фактів, нормативно-правове регулювання, бухгалтерська обробка документів, узагальнення та реалізація результатів, прийняття рішень.

Правильне проведення інвентаризації забезпечує збереження цінностей підприємств, здійснення контролю за збереженням цінностей, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх зберігання і ведення первинного обліку.

Таким чином, значення інвентаризації та регулювання розбіжностей щодо фактичної наявності та зобов"язань з даними бухгалтерського обліку складається на основі того, що є необхідним засобом вивчення фінансово-господарського стану підприємства, а також основним методом бухгалтерського обліку.

1. Інвентаризація, її значення і види

Поняття інвентаризації було відоме ще в давньому Єгипті, Китаї, Давній Греції, Давньому Римі. Інвентаризація того часу носила дискретний характер і проводилась працівниками обліку, які визначали залишок запасів в натурі, і не мали уявлення про обліковий залишок.

Найбільш вагомий внесок у розвиток теорії інвентаризації за останні 50 років зробили В.Д. Андреєв, С.В. Бардаш, І.А. Бєлобецький, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, І.Є. Глушков. Дослідження цих авторів охоплюють окремі питання теорії і практики інвентаризації. На кожному історичному етапі інвентаризація набуває нового значення, переглядається та уточнюється.

Інвентаризації притаманний комплекс наступних господарсько-правових ознак: наявність розпорядчого документу, здійснення дій колегіальним органом, виявлення кількісних і якісних характеристик об'єкту, реєстрація та оцінка фактів, нормативно-правове регулювання, бухгалтерська обробка документів, узагальнення та реалізація результатів, прийняття рішень.

Основними завданнями інвентаризації є:

- виявлення фактичної наявності основних засобів, нематеріальних активів, товарно-виробничих запасів, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі;

- встановлення лишку або недостачі запасів і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

- виявлення запасів, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються;

- перевірка дотримання умов та подярку зберігання матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуцатації основних засобів;

інвентаризація матеріальний товарний

- перевірка реальної вартості зарахованих на баланс основних засобів, нематеріальних активів, запасів, цінних паперів і фінансових вкладень; сум грошей у касах, на поточномуц, валютному та інших рахунках в банківських установах; грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, однорідних елементів об'єкта майна та резервів наступних витрат і платежів.

Об'єктами інвентаризації є активи та зобов'язання господарюючого суб'єкта. Поняття об'єктів інвентаризації як методу контролю значно ширше, ніж об'єктів інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку. Об'єктами інвентаризації можуть виступати і ті, що мають лише натуральний вимірник та не знаходять відображення в балансі та звітності. Прикладами таких о об'єктів є: праця і трудові ресурси, природні ресурси та інші об'єкти, що не мають грошового вираження.

Суб'єктами інвентаризації є носії прав та зобов'язань - державні інститути, структури та підрозділи, що відповідно до законодавства мають право контролювати діяльність, а також власники та керівники підприємств. Суб'єкт інвентаризаційного процесу делегує свої повноваження інвентаризаційній комісії, яка стосовно суб'єкта є виконавчим або колективним органом.

Колективний характер діяльності інвентаризаційної комісії викликаний наступними обставинами:

- необхідністю здійснення самоконтролю при визначенні фактичної наявності майна і встановленні його якісних характеристик;

- вимогами одночасного виконання операцій - здійснення контролю і запису наявного майна;

- необхідністю періодичного контролю за діями матеріально відповідальних осіб;

- необхідністю забезпечення достовірності та об"єктивності результатів інвентаризації;

- використанням результатів інвентаризації для виявлення господарських порушень.

Відсутність хоча б одного члена інвентаризаційної комісії або матеріально відповідальної особи при проведенні інвентаризації є підставою для визнання результатів інвентаризації не дійсними.

Інвентаризація матеріальних цінностей проводиться за місцями їх зберігання в присутності матеріально відповідальних осіб. Наявність залишків матеріальних цінностей визначається шляхом підрахунку, зважування, обміру. При інвентаризації матеріальних цінностей, що зберігаються в непошкодженій тарі постачальників, дозволяється, в порядку винятку, їхню кількість встановлювати за документами (з обов'язковою вибірковою перевіркою в натурі правильності документальних даних), про що в інвентаризаційному опису роблять відповідні відмітки. Дані інвентаризації кожного виду матеріальних цінностей заносять в інвентаризаційні описи, які складаються в двох примірниках за місцями зберігання матеріальних цінностей і матеріально відповідальними особами. Після закінчення інвентаризації описи підписуються всіма членами комісії. Матеріально відповідальні особи на кожному опису ставлять свій підпис під текстом такого змісту: "Всі цінності, поіменовані в даному опису, комісією перевірені в моїй присутності і внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, вказані в опису, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні."

Один примірник опису залишається у матеріально відповідальної особи, другий - передається до бухгалтерії. Цінності, що не належать підприємству,, але знаходяться у нього в користуванні або на відповідальному зберіганні, записують в окремий інвентаризаційний опис. На виявлені інвентаризаційною комісією зіпсовані матеріальні цінності складають акти, в яких вказують причини й осіб, що допустили псування цінностей.

2. Особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

Проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей регулюється рядом нормативно-правових документів держави, де затверджено документальне оформлення інвентаризації, визначено ряд проблем, що виникають під час її проведення та ін.

Інвентаризація виробничих запасів, готової продукції, продукції сільськогосподарського виробництва та товарів проводиться у терміни, передбачені календарним планом інвентаризаційної роботи на поточний рік. Інвентаризація проводиться за місцями зберігання матеріальних цінностей і за окремими матеріально-відповідальними особами.

Всі товарно-матеріальні цінності обов'язково повинні бути проінвентаризовані комісією і перевірені в натурі шляхом перерахунку, обміру, зважування в залежності від виду цінностей, в присутності матеріально-відповідальних осіб. Не можна без перевірки заносити в інвентаризаційні описи дані про залишки цінностей зі слів матеріально-відповідальних осіб або за даними обліку.

Товарно-матеріальні цінності заносяться до інвентаризаційних описів окремо за кожним найменуванням, із зазначенням виду, групи, номенклатурного номера, сорту, одиниці виміру і кількості.

При зберіганні матеріальних цінностей в окремих ізольованих приміщеннях у однієї матеріально-відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення пломбується (опечатується) і комісія переходить для роботи в наступне приміщення. Не можна допускати під час інвентаризації безконтрольного переходу інвентаризаційної комісії від одного приміщення до іншого.

Якщо інвентаризація на складах чи інших закритих приміщеннях не закінчена в той самий день, то приміщення в кінці робочого дня слід опечатати інвентаризаційною комісією.

На виявлені при інвентаризації непридатні і зіпсовані матеріальні цінності комісія складає відповідні акти. В кінці акта даються висновки комісії про можливі причини і винних осіб у псуванні товарно-матеріальних цінностей.

Маса грубих і соковитих кормів (коренеплодів, силосу, сінажу, сіна, соломи і ін.) визначається за даними обміру скирт, буртів (кагатів) траншей, силосних, сінажних і інших споруд і порівнюється з актами приймання скирд, буртів та ін.

Зерно і концентровані корми повинні обов'язково зважуватись. При інвентаризації насіннєвого зерна перевіряються також якісні показники (вологість, сорт, репродукція і інші). У випадку зараженості зерна кліщем і іншими шкідниками в інвентаризаційних описах робиться про це помітка і ставиться до відома керівників (власників) підприємств.

Нафтопродукти, які зберігаються в резервуарах, перевіряють шляхом заміру їх рівня і переведення в літри при допомозі калібровочних таблиць. Кількість нафтопродуктів в одиницях маси (кілограми, центнери, тонни) визначається по середньозваженій щільності їх залишку на час інвентаризації. При відсутності калібровочних таблиць об'єм нафтопродуктів в резервуарі визначається розрахунковим шляхом. Кількість нафтопродуктів в бочках, каністрах і іншій дрібній тарі визначається шляхом зважування, доливу до повної місткості, зливу в мірні ємкості або з допомогою калібровочних таблиць.

При інвентаризації нафтопродуктів обов'язково перевіряють заправні засоби, погрішність яких визначають шляхом контрольного відбору нафтопродуктів в мірні ємкості. Для того, щоб перевірити правильність списання нафтопродуктів, виявлення їх економії чи перевитрати, одночасно з інвентаризацією їх на складі і у заправників необхідно провести інвентаризацію наявності нафтопродуктів в паливних баках машин. Тут інвентаризацію можна проводити шляхом заміру нафтопродуктів мірною лінійкою або способом доливу до повного об'єму паливного баку.

Матеріальні цінності, що зберігаються насипом (міндобрива, вугілля і ін.) перевіряють шляхом обміру і зважування взятих проб, а у випадках значного розходження фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку -- шляхом переважування.

Інвентаризація лісоматеріалів проводиться шляхом поштучного обміру в куб. метрах або у складометрах в залежності від одиниць виміру їх в обліку.

Кількість матеріальних цінностей, що зберігаються в неушкодженій упаковці постачальника може визначатись на підставі документів при обов'язковій перевірці в натурі частини вказаних цінностей.

Матеріальні цінності, що поступають під час проведення інвентаризації, приймаються матеріально-відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії і оприбутковуються на підставі відповідних документів після інвентаризації.

Ці матеріальні цінності заносяться в окремий інвентаризаційний опис, на якому робиться напис «Матеріальні цінності, що надійшли під час інвентаризації». Одночасно на прибутковому документі за підписом голови інвентаризаційної комісії робиться відмітка «після інвентаризації» з посиланням на дату інвентаризаційного опису, в якому записано ці цінності.

В окремих випадках, коли інвентаризація на великих складах проводиться тривалий час, з письмового дозволу керівника і головного бухгалтера підприємства під час інвентаризації матеріальні цінності можуть відпускатись матеріально-відповідальним особам у присутності членів інвентаризаційної комісії.

Видані під час інвентаризації цінності заносяться в окремий інвентаризаційний опис під назвою «Матеріальні цінності, відпущені під час інвентаризації». Оформлятись повинні такі описи в такому ж порядку, як і на ті матеріальні цінності, що надійшли під час інвентаризації. У видаткових документах робиться за підписом голови інвентаризаційної комісії відмітка «Під час інвентаризації».

Якщо на складах підприємства зберігаються матеріальні цінності, що належать іншим підприємствам, то вони інвентаризуються одночасно з власними матеріальними цінностями. На такі цінності складається окремий інвентаризаційний опис, в якому робиться посилання на відповідні документи, які підтверджують прийняття цих цінностей на відповідальне зберігання.

Матеріальні цінності, здані на відповідальне зберігання іншим підприємствам заносяться інвентаризаційною комісією до окремого інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання, в якому окремо за кожним одержувачем вказується назва цінностей, кількість, сорт, вартість, дата здачі на відповідальне зберігання, місце зберігання, назва, номери і дата підтверджуючих документів.

Інвентаризація матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі, відвантажених, але не оплачених у встановлений термін покупцями, а також тих, що знаходяться на складах інших підприємств і організацій, проводиться шляхом перевірки відповідних документів (платіжних вимог, рахунків фактур, банківських документів, розписок про прийняття на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей).

Матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, заносяться інвентаризаційною комісією до акта інвентаризації матеріалів та товарів, які знаходяться в дорозі .

В актах інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі, по кожній окремій відправці приводяться наступні дані: назва (згідно з документами), кількість і вартість (за даними обліку), дата відвантаження, а також перелік і номери документів, на підставі яких цінності облічені на відповідних рахунках, та які міри прийнято щодо розшуку цінностей, що не прибули у строк.

Товарно-матеріальні цінності відвантажені і не оплачені в строк покупцями заносяться інвентаризаційною комісією до акта інвентаризації товарів відвантажених, в якому по кожному окремому відвантаженню приводиться назва покупця, назва матеріальних цінностей, дата відвантаження і сума за даними товарно-транспортних або розрахунково-платіжних документів.

При значній затримці в оплаті покупцями чи замовниками відвантажених їм матеріальних цінностей виясняються причини цієї затримки, які фіксуються в протоколі інвентаризаційної комісії.

При одержанні від підприємства, на відповідальному зберіганні якого знаходяться цінності, копій інвентаризаційних описів інвентаризаційна комісія порівнює фактичну наявність цих цінностей (за даними копій інвентаризаційних описів) з кількістю встановленого на підставі документів.

Товарно-матеріальні цінності, що передані на переробку іншим підприємствам, заносяться інвентаризаційною комісією до інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання, в якому вказується назва підприємства, що здійснює переробку, назва цінностей, кількість, сорт, фактична вартість за даними обліку, дата передачі на переробку, місце зберігання, назва, дата і номер документа, який підтверджує передачу цінностей на переробку. Інвентаризаційна комісія повніша отримати від переробних підприємств письмові підтвердження про назву та кількість цінностей, що прийняті на переробку, і порівняти фактичну наявність цих цінностей (за даними письмового підтвердження) з кількістю, встановленою на підставі документів.

Тара заноситься в інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей за видами, цільовим призначенням і якісним станом (нова, що була у використанні, та що вимагає ремонту). До початку інвентаризації тара повинна бути підібрана за її видами:

-- дерев'яна (ящики, бочки);

-- металічна (фляги, бочки);

-- картонна;

-- текстильна (мішки).

На тару, що прийшла в непридатність, інвентаризаційна комісія складає акт, де вказує причини псування.

Інвентаризація малоцінних та швидкозношуваних предметів проводиться за місцями їх зберігання чи використання та матеріально-відповідальними особами.

Під час інвентаризації слід встановити правильність віднесення господарських засобів до групи малоцінних та швидкозношуваних предметів, організацію оперативного в місцях їх використання, та тих які видані в індивідуальне користування (ведення особистих карток, наявність підписів осіб про одержання малоцінних та швидкозношуваних предметів). Інвентаризація проводиться шляхом огляду кожного предмету. Результати інвентаризації комісія заносить до інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей .

ВИСНОВОК

В умовах реформування економіки країни змінюється значення бухгалтерського обліку і суттєвому коригуванню підлягають методологічні та методичні аспекти його організації. Ефективна діяльність суб"єктів господарської діяльності зумовлена відмінною організацією на підприємстві бухгалтерського обліку, запровадженню облікової політики, що зумовлює належний облік стану господарських засобів і зобов'язань.

Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема, в результаті пересортиці, несправності ваговимірних приладів, помилкових записів, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та ін. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість взяти на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Це досягається за допомогою інвентаризації, адже інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком) господарських засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства.

Правильне проведення інвентаризації забезпечує збереження цінностей підприємств, здійснення контролю за збереженням цінностей, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх зберігання і ведення первинного обліку. Тому можна зробити висновок, що вміння орієнтуватися в бухгалтерському обліку необхідне не менше, ніж штурману знання навігації, навіть за наявності на кораблі лоцмана. Тому, щоб не розгубитися у бурхливому морі сучасного бізнесу, необхідно опанувати облікові знання і не зупинятися на досягнутому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 р., № 90, (станом до 01.11.05 р.).

2. Інструкція зінвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документв та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69.

3. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація: Наукове видання. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 372 с.

4. Бухгалтерський податковий облік. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 "Облік і аудит". / за ред. д.е.н., проф.. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., С.Л. Берези. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир ЖДТУ, 2004. - 384 с.

5. Калюга Є. Організація інвентаризації //Бухгалтерський облік і аудит. - 2007, №11. - 85 с.

6. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник - К.: Знання, 2006. - 311 с.

7. Самарченко О. Інвентаризація - відповідальність //Все про бухгалтерський облік. - 2005, № 107. - 47 с.

8. Сук Л. Як проводять інвентаризацію // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007, №11. - 112 с.

9. Хлінський Ю. Документальне оформлення інвентаризації //Все про бухгалтерський облік. - 2006. №109. - 47 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна суть товарно-матеріальних цінностей, їх склад і класифікація. Порядок проведення інвентаризації та переоцінки цінностей, відображення їх результатів у бухгалтерському обліку. Організація аудиту надходження та використання матеріальних ресурсів.

  дипломная работа [255,0 K], добавлен 28.02.2012

 • До товарно-матеріальних цінностей відносять запаси, вони становлять левову частину собівартості сільськогосподарської продукції. Аудитор перевіряє правильність складання порівнювальної відомості й відповідність записів з даним бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [51,6 K], добавлен 08.12.2008

 • Основні завдання інвентаризації. Принципи інвентаризації: об’єктивність, своєчасність, точність, безперервність. Оформлення наслідків інвентаризації. Класифікація видів та основні стадії проведення інвентаризації. Види інвентаризаційних різниць.

  контрольная работа [25,5 K], добавлен 17.11.2010

 • Виробнича структура підприємства та характер продукції, що виробляться, її номенклатура. Наявність товарно-матеріальних складів. Оперативний складський облік матеріальних ресурсів. Ведення первинного обліку товарно-матеріальних цінностей на складах.

  курсовая работа [62,5 K], добавлен 14.03.2011

 • Вивчення методики інвентаризації матеріальних цінностей підприємства як засіб контролю над його збереженням, ефективністю використання. Значення інвентаризаційної роботи в умовах ринку. Інвентаризація валютних коштів підприємств, облік її результатів.

  аттестационная работа [122,8 K], добавлен 14.07.2016

 • Сутність, види інвентаризації. Завдання інвентаризації та умови її проведення. Нормативні документи, якими регулюється порядок підготовки та проведення інвентаризації на підприємствах України. Відображення нестач і надлишків, виявлених при інвентаризації.

  курсовая работа [855,2 K], добавлен 01.03.2015

 • Порядок і строки проведення інвентаризації на підприємствах. Складання інвентаризаційних описів та порядок відображення в обліку та фінансовій звітності результатів інвентаризації. Особливості проведення інвентаризації дебіторської заборгованості.

  реферат [20,2 K], добавлен 04.01.2014

 • Сутність матеріальних запасів підприємства. Мотиви створення матеріальних запасів та їх функціональне призначення. Методи оцінки вибуття матеріальних запасів. Бухгалтерський облік матеріальних запасів ЗАТ "Символ". Інвентаризація матеріальних цінностей.

  дипломная работа [127,1 K], добавлен 01.10.2010

 • Економічна суть, форми, структура, класифікація матеріальних активів. Нормативна та законодавча база з організації обліку матеріальних активів. Зарубіжний досвід обліку матеріальних активів. Порядок ведення аналітичного обліку і проведення інвентаризації.

  дипломная работа [150,4 K], добавлен 25.08.2010

 • Ревізія як елемент методу економічного контролю, її основні завдання та етапи проведення. Принципи контролю та методи його удосконалення в ринкових умовах. Проведення ревізії надходження товарно-матеріальних цінностей, напрями та правила перевірки.

  контрольная работа [25,6 K], добавлен 13.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.