Витрати основного виробництва

Висвітлення теоретичних та практичних питань стосовно обліку витрат основного виробництва. Визначення витрат виробничої діяльності. Розрахунок собівартості продукції. Калькулювання витрат виробництва. Особливості амортизації нематеріальних активів.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.11.2011
Размер файла 133,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

10

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Головними умовами ефективного управління виробничим процесом на підприємстві в умовах ринкової економіки є достовірність, повнота та своєчасність інформації про витрати виробництва. Таку інформацію надає облік витрат виробництва, що є складовою інформативної частини бухгалтерського обліку. Від оптимально організованого обліку витрат впливає рівень управління підприємством, рівень впливу діяльності окремих підрозділів на підвищення або заниження ефективності виробництва, обґрунтованість якісних, кількісних та вартісних показників.

Облік витрат виробництва завжди був і залишається однією з найважливіших ділянок в роботі бухгалтерії будь-якого виробничого процесу.

В умовах становлення ринкових відносин особливо важливо удосконалювати систему бухгалтерського обліку. В сучасному господарюванні нашої країни поступово розширюється необхідність підприємствами самостійно приймати управлінські рішення, у тому числі і у питанні встановлення ціни на свою продукцію залежно від стану ринку, попиту і пропозиції на ньому в результаті чого зростає роль бухгалтерського обліку та змінюються задачі, що стоять безпосередньо перед обліком. З цього слідує наступне. Розрахувавши собівартість продукції потрібно організувати виробництво таким чином, щоб забезпечити прийнятний рівень витрат і можливість їх подальшого зниження. Одним із заходів які допомагають удосконалити систему бухгалтерського обліку є його автоматизація і також підвищення вимог до кваліфікації бухгалтерів.

Згідно пункту 6 П(с)БО 16 «Витрати» витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Об'єктом дослідження є процес обліку витрат основного виробництва.

Методи дослідження: робота з літературою та аналітичні висновки

Мета курсової роботи: висвітлення теоретичних та практичних питань стосовно обліку витрат основного виробництва.

Для розкриття теми обліку витрат основного виробництва є освітлення таких питань: види виробничої діяльності, визначення та класифікація витрат виробничої діяльності, аналітичний та синтетичний облік прямих та загальновиробничих витрат, калькулювання витрат виробництва продукції.

При написанні курсової роботи я користувався Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та деякими періодичними виданнями: П(с)БО № 3, П(с)БО № 16.

Теоретико-методичні питання обліку витрат виробництва висвітлюються в наукових працях: М.Х. Жебрак, Говолєва Д.А., Манакіна В.А., Іщенко Я.П, І.О. Белебехи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - ЕКОНОМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

1.1 Поняття та визначення витрат виробничої діяльності

Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва. Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» витрати виробництва -- це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками). Витрати визнаються витратами певного звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснюються [14]. Витрати, які неможливо прямо пов'язувати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат періоду, в якому вони були здійснені. Це загальні положення, які стосуються витрат усієї діяльності підприємства. Собівартість продукції -- виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво продукції (виробнича собівартість). У виробничу собівартість продукції згідно з П(С)БО 16«Витрати» не включаються адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати тощо [15]. До собівартості продукції включається вартість використаних у процесі виробництва сировини й основних матеріалів, комплектуючих виробів, палива, енергії на оплату праці та відрахування до соціальних фондів, загальновиробничі витрати, інші витрати, пов'язані з виготовленням продукції на рівні виробничих підрозділів (цехів).

Витрати на виробництво різні за своїм економічним змістом, напрямками використання, місцем виникнення та іншими ознаками. У таблиці 1.1 наведено класифікацію виробничих витрат.

Таблиця 1.1 Класифікація виробничих витрат

Ознаки

Витрати

1

За центрами відповідальності (місцем виникнення витрат)

Витрати виробництва, цеху, дільниці, технологічного переділу, служби

2

За видами продукції (робіт, послуг)

Витрати на виробництво, типового представника виробів, групу однорідних виробів, виробниче замовлення (одноразове), напівфабрикати, валову, товарну, реалізовану продукцію

3

За однорідним складом витрат

Одноелементні, комплексні

4

За видами витрат

Витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції

5

За способами перенесення вартості на продукцію

Витрати прямі, непрямі

6

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат

Витрати змінні, постійні

7

За календарними періодами

Витрати поточні, довгострокові, одноразові

8

За доцільністю витрат

Продуктивні, непродуктивні (доцільні, недоцільні)

9

За відношенням до собівартості продукції

Витрати на продукцію, витрати періоду

Залежно від характеру та призначення виробничих процесів структурні підрозділи підприємства (місця виникнення витрат) поділяються на основні, допоміжні (підсобні).

До основних належать виробництва, цехи, дільниці, які безпосередньо беруть участь у виготовленні продукції (заготівельні, механічно-обробні, збиральні тощо).

Допоміжні (підсобні) виробництва призначені для обслуговування основних (енергетичні, ремонтні, транспортні тощо). Усі витрати виробництва включаються в собівартість окремих об'єктів обміну (окремих виробів, груп однорідних виробів, окремих замовлень).

Одноелементні витрати складаються тільки з одного елемента витрат, а комплексні -- з кількох економічних елементів.

Економічний елемент -- це економічно однорідний вид витрат; серед них розрізняють:

· матеріальні витрати;

· витрати на оплату праці;

· відрахування на соціальні заходи;

· амортизація;

· інші витрати.

Склад кожного елемента витрат міститься в П(С)БО 16 «Витрати», а групування за елементами показує, що витрачено [15].

Для визначення собівартості конкретного об'єкта калькулювання, витрати виробництва групуються за статтями калькуляції.

Номенклатура статей калькуляції залежить від технологічних і організаційних особливостей підприємства (підрозділу підприємства). Статті калькуляції встановлюються самим підприємством у наказі про облікову політику (або рекомендуються органом управління). Номенклатура статей калькуляції може бути така:

· Сировина та основні матеріали.

· Комплектуючі вироби та купівельні напівфабрикати.

· Паливо й енергія на технологічні цілі.

· Зворотні відходи (вираховуються).

· Основна заробітна плата робітників.

· Додаткова заробітна плата.

· Відрахування на соціальне страхування.

· Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

· Загальновиробничі витрати.

· Втрати від браку.

· Виробнича собівартість.

Важливим моментом для визначення собівартості є розподіл витрат на прямі та непрямі.

Прямі -- це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об'єкт витрат (вид продукції і т. д.) економічно можливим способом.

Непрямими є витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо на певний об'єкт обміну витрат. Ці витрати належать до кількох (багатьох) видів продукції, і їх потрібно розподіляти між об'єктами обліку пропорційно вибраній базі (пряма заробітна плата робітників тощо).

Підприємство самостійно визначає об'єкти обліку витрат, об'єкти та одиниці калькулювання.

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

2.1 Облік прямих виробничих витрат

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво призначений рахунок бухгалтерського обліку 23 «Виробництво». Він використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:

1) промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;

2) підрядних, геологічних і проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних дослідних робіт;

3) підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг;

4) науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

5) підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

6) підприємств торгівлі, постачання та збуту на здійснення діяльності з продажу товарів;

7) дорожніх господарств на утримання та ремонт автомобільних шляхів;

8) інших підприємств та організацій;

9) допоміжних (підсобних) виробництв;

10) на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд, демонтаж припиненого будівництвом об'єкта).

Рахунок 23 «Виробництво» -- активний, основний, витратний, призначений для обліку господарських засобів.

За дебетом цього рахунка відображаються прямі матеріальні, трудові та інші витрати, а також виробничі накладні витрати на втрати від браку продукції (робіт, послуг); з кредиту списуються суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунка 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пари, транспортних і ремонтних послуг тощо) [1].

Основні бухгалтерські проведення з обліку прямих виробничих витрат наведено в таблиці 2.1(Додаток А). Синтетичний облік витрат виробництва ведеться в журналі № 5.

2.2 Облік загальновиробничих витрат

До собівартості готової продукції включаються, крім прямих витрат, загальновиробничі витрати.

До складу таких витрат відносяться витрати на утримання й експлуатацію обладнання та на управління й обслуговування виробництва.

Відповідно до Плану рахунків вони групуються за дебетом рахунка 91 «Загальновиробничі витрати».

Як правило, ці витрати в калькуляції показуються за окремими статтями.

До складу витрат на утримання та експлуатацію обладнання належать:

· витрати на утримання й експлуатацію виробничого підіймання-транспортного обладнання, цехового транспорту та інструментів, приладів зі складу основних засобів, інших малоцінних необоротних активів (амортизація, вартість енергії, вартість мастильних матеріалів, зарплата з нарахуванням робітників, які обслуговують виробниче та підіймально-транспортне обслуговування тощо);

· витрати на ремонти, що здійснюються підприємством для підтримання об'єкта в робочому стані.

Усі ці витрати обліковуються за кожним цехом окремо в розрізі аналітичних статей (видів) витрат. Щомісячно зібрані з дебету рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», із кредиту різних рахунків (13, 20, 65, 66 та інших) розподіляються між об'єктами обліку (видами продукції і т. д.) пропорційно вибраній базі (машино-години, пряма заробітна плата робітників, уся сума прямих витрат, обсяг перероблених основних матеріалів тощо).

До складу загальновиробничих витрат належать:

· витрати на управління та обслуговування виробництва (витрати на утримання працівників апарату управління цехів, дільниць, їхня заробітна плата з нарахуваннями на відрядження, на оплату послуг за участь у семінарах тощо);

· витрати з операційної оренди виробничих основних засобів, витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій і організацією виробництв;

· витрати на обслуговування виробничого процесу;

· витрати на охорону праці;

· витрати, пов'язані з забезпеченням пожежної та сторожової охорони;

· витрати зв'язку;

· податки, збори, інші обов'язкові платежі (плата за землю, податок із власників транспортних засобів, за використання природних ресурсів тощо);

· витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення та інші витрати загальновиробничого призначення.

Ці витрати групуються за кожним підрозділом підприємства (цехом) і відображаються за дебетом рахунка 91 і кредитом різних рахунків (13, 20, 65, 66 і т. д.). Щомісячно ці витрати розподіляються між об'єктами обліку (видами продукції) пропорційно вибраній базі.

Для списання витрат з рахунка 91 в дебет рахунка 23 необхідно їх розділити на змінні та постійні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу виробництва. Ці витрати повністю відносять на собівартість виготовленої продукції записом з дебету 23 «Виробництво» і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати». Постійні загальновиробничі витрати -- це витрати, які залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу виробництва. Вони поділяються на витрати, які відносять на собівартість виготовленої продукції записом з дебету рахунка 23 «Виробництво» і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» та на собівартість реалізованої продукції записом з дебету субрахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції». Базою для поділу є показник нормальної потужності підприємства (машино-години, нормо-години відпрацьованого часу, обсяг виробництва тощо). Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в таблиці 2.2 Таким чином, суму перевитрат постійних витрат відносять у дебет субрахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції», а витрати в межах норм -- у дебет рахунка 23 «Виробництво». Рахунок 91 щомісяця закривається, і сальдо немає.

2.3 Калькулювання витрат виробництва продукції

калькулювання амортизація собівартість облік

Калькуляція - це обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг, а також заготівельної собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами витрат. Калькуляції складають на продукцію основного і допоміжного виробництв щомісячно, за квартал і рік за цільовим призначенням.

Розрізняють такі види калькуляції: планові (складають на основі прогресивних норм витрачання засобів виробництва та робочого часу й використовують як вихідні дані при встановленні цін), кошторисні (стосуються нових видів продукції, робіт та послуг для розрахунку відпускних цін) і нормативні (складають на основі існуючих норм використання засобів виробництва та робочого часу). Ці види калькуляції є попередніми, їх розробляють до початку виробництва продукції та використовують при складанні кошторису.

Калькуляції, що за даними бухгалтерського обліку відображають фактичні витрати, називаються звітними. Вони потрібні для контролю за виконанням планових завдань із собівартості продукції та для виявлення резервів подальшого зменшення витрат.

Калькуляції складають на кожному підприємстві за встановленим переліком статей витрат. Розрізняють калькуляції собівартості цехову, виробничу, повну, галузеву тощо. Витрати, пов'язані з виробництвом і збутом (реалізацією) продукції (робіт, послуг), під час планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) групуються за відповідними статтями. Нижче наведена схема 2.1 групування витрат за статтями калькуляції.

Схема 2.1 Групування витрат за статтями калькуляції.

До наведеної типової номенклатури статей калькуляції міністерства за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном і Мінстатом України можуть вносити зміни з урахуванням особливостей техніки та організації виробництва відповідної галузі і частки окремих видав витрат у собівартості продукції, а також об'єднувати декілька типових статей калькуляції в одну або виділяти з однієї типової статті декілька статей калькуляції

Згідно з Інструкцією № 291 від 30.11.99 р. р-" Адміністративні витрати" (рахунок № 92) не включаються до виробничої собівартості, а "Витрати на збут" (рахунок № 93) -- до повної собівартості продукції (робіт, послуг)[8]. Зібрані витрати на дебеті цих рахунків списуються на зменшення фінансових результатів, схема 2.2.

Схема 2.2 Списання адміністративних витрат на зменшення фінансових результатів

"Загальновиробничі витрати" (рахунок № 91) п. 10 і 11 на схемі 2.1 списуються на рахунок № 23 "Виробництво" та № 90 "Собівартість реалізації" шляхом розподілу.

До статті калькуляції "Сировина і матеріали" (субрахунок № 201) включається вартість:

- сировини і матеріалів, що входять до складу виготовлюваної продукції, створюючи її основу, або є необхідним компонентом для виготовлення продукції (робіт, послуг);

- купованих матеріалів, що використовуються у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного процесу і пакування продукції.

До цієї ж статті належать витрати, пов'язані з використанням природної сировини, у частині відрахувань для покриття витрат на геологорозвідку і геологопошуки корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за деревину, продану на пні, і за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів.

Витрати по статті "Сировина і матеріали" включаються безпосередньо до. собівартості окремих видів продукції та замовлень.

Витрати на куповані матеріали, що використовуються в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного процесу і пакування продукції, віднесення яких безпосередньо до собівартості окремих видів продукції ускладнено, включаються до собівартості продукції у такому порядку:

а) встановлюються норми витрат цих матеріалів на кожний вид продукції;

б) відповідно до встановлених норм витрат і цін матеріалів визначаються кошторисні ставки на одиницю продукції, які періодично переглядаються відповідно до зміни норм витрат матеріалів або цін;

в) фактичні витрати на зазначені матеріали включаються до собівартості окремих видів продукції, товарної продукції та незавершеного виробництва пропорційно до кошторисних ставок.

Допускається не встановлювати кошторисні ставки купованих матеріалів на одиницю продукції, а відносити їх фактичні витрати на собівартість пропорційно до витрат за нормою.

В окремих галузях промисловості стаття калькуляції "Сировина і матеріали" може бути деталізована з урахуванням характеру, структури й організації виробництва.

Не належать до напівфабрикатів матеріали, виготовлені підприємством для власних потреб (металеві вироби, електроди, інструменти загального призначення тощо), які оприбутковуються на відповідному балансовому рахунку товарно-матеріальних цінностей і в подальшому обліку не відрізняються від куплених.

До статті калькуляції "Куплені комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій" (субрахунок № 202) включається вартість:

- купованих комплектуючих виробів і напівфабрикатів, що потребують монтажу або додаткової обробки на даному підприємстві;

- робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами або структурними підрозділами підприємства, що не належать до основного виду діяльності. До робіт і послуг виробничого характеру належать: здійснення окремих операцій з виготовлення продукції, обробка сировини і споживчих матеріалів, часткова обробка напівфабрикатів і виробів тощо за умови, що ці послуги відносяться безпосередньо на собівартість конкретних видів продукції.

Вартість купованих комплектуючих виробів, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру включається безпосередньо до вартості окремих видів і замовлень.

Не відображається в даній статті калькуляції (а також у собівартості продукції) вартість комплектуючого обладнання, яке оплачується за рахунок замовника вище ціни за виріб, не потребує обробки й монтажу на підприємстві і не включається до його валової продукції.

До такого обладнання належать електрообладнання (готові машини або окремі технологічні вузли, що надходять від заводів-суміжників на завод, який є головним постачальником всього комплексу обладнання) установок для хімічних і нафтохімічних заводів, бурового обладнання тощо, що не потребує обробки й монтажу головним заводом ані у себе, ані у замовника, а також комплектуюче обладнання, що надійшло до замовника транзитом, проминувши завод головного постачальника, безпосередньо з заводів-суміжників, розрахунок за яке здійснює завод головний постачальник.

Витрати по статті калькуляції "Контрагентські поставки і роботи" безпосередньо включаються до собівартості окремих виробів і замовлень.

До статті калькуляції "Паливо та енергія на технологічні потреби" (субрахунок № 203) відносяться витрати на всі види палива (як одержані від сторонніх підприємств і організацій, так і виготовлені самим підприємством), безпосередньо використовувані у процесі виробництва продукції.

Витрати на сировину, матеріали, куповані комплектуючі вироби, напівфабрикати, паливо, енергію та інші матеріальні ресурси формуються виходячи з цін придбання, включаючи витрати на транспортування, зберігання і доставку, які здійснюються сторонніми організаціями, матеріальних витрат, пов'язаних з транспортною доставкою ( у тому числі вантажно-розвантажувальні роботи) матеріальних ресурсів транспортом і персоналом підприємства, втрат від нестачі матеріальних цінностей у дорозі в межах норм природного убутку.

Транспортно-заготівельні витрати на сировину, матеріали, куповані комплектуючі вироби, напівфабрикати і паливо в окрему статтю калькуляції не виокремлюються, а включаються до вартості (статті) вказаних матеріальних ресурсів. Облік цих витрат ведеться за групами і підгрупами матеріальних ресурсів, що використовуються у виробництві, та їх відносної величини щодо придбаних матеріалів (тверде паливо, рідке паливо, шихтові матеріали, скло, метали за групами тощо).

У статті калькуляції "Зворотні відходи" відображається вартість повернутих відходів, що відраховуються із загальної суми матеріальних витрат, віднесеної на собівартість продукції.

До статті калькуляції "Основна заробітна плата" (субрахунок №661) відносяться витрати нарахованої основної заробітної плати відповідно до прийнятих підприємством систем оплати праці у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для працівників, зайнятих виробництвом продукції.

До статті калькуляції "Додаткова заробітна плата" (субрахунок № 661) відносяться витрати нарахованої виробничому персоналові підприємства додаткової заробітної плати за працю понад визначені норми, за трудові успіхи й винахідництво і за особливі умови праці. Вона містить доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До статті калькуляції "Відрахування на соціальні заходи" (рахунок № 65) відносяться:

1) відрахування на обов'язкове державне соціальне страхування, у тому числі на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

2) відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування (до Пенсійного фонду), а також відрахування на додаткове пенсійне страхування (здійснюється згідно з порядком, визначеним законодавством).

До статті калькуляції "Витрати, пов'язані з підготовкою й освоєнням виробництва продукції" (рахунок № 20, 65, 66 та інші) відносяться витрати:

- на підготовчі роботи у добувних галузях;

- збільшені витрати на виробництво нових видів продукції в період їх освоєння, включаючи перші видання книг, а також витрати, пов'язані з підготовкою і освоєнням випуску продукції, не призначеної для серійного або масового виробництва;

- на освоєння нового виробництва, цехів і агрегатів (пускові витрати);

- на винахідництво і раціоналізацію.

Витрати, пов'язані з освоєнням нових видів продукції, належать до витрат майбутніх періодів (рахунок № 39) і включаються до собівартості виробів частинами протягом встановленого (не більше дворічного) терміну з моменту початку їх серійного або масового випуску, виходячи з кошторису цих витрат і кількості продукції, що випускається за цей період.

До статті "Загальновиробничі витрати" (рахунок № 91) включаються витрати згідно із П(с)БО № 16:

- витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами, дільницями тощо; виплати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

Наприкінці кожного місяця (або кварталу) рахунок № 91 закривається, а сума розподілених загальновиробничих витрат списується на дебет рахунка № 23 "Виробництво" і № 90 "Собівартість реалізації".

На рахунку № 92 "Адміністративні витрати" відображаються адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством. До них відносяться:

- загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

- витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна, оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

- витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, - телекс, факс тощо);

- амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

- витрати на врегулювання спорів у судових органах;

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім собівартості продукції, робіт, послуг);

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

- інші витрати загальногосподарського призначення.

До статті калькуляції "Втрати внаслідок технічно неминучого браку" (рахунок № 24) відносяться:

- вартість остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, напівфабрикатів);

- вартість матеріалів, напівфабрикатів (деталей), зіпсованих під час наладки обладнання, у випадках зупинки чи простою обладнання або з причини вимкнення енергії;

- вартість скляних, керамічних і пластмасових виробів, розбитих під час транспортування на виробництві;

- витрати на усунення технічного неминучого браку[15].

Не вважаються браком продукти, вироби, напівфабрикати, виготовлені за особливими підвищеними технічними вимогами, у тому випадку, коли вони не відповідають цим вимогам, але відповідають стандартам або технічним умовам на аналогічні продукти або вироби широкого вжитку.

Не належать до браку втрати від сортності, тобто від переведення продукції у нижчий сорт за якістю.

До технічного неминучого браку у виробництві належать: напівфабрикати, деталі, вузли, вироби, які за технологічними причинами не відповідають вимогам нормативно-технічної документації і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням, або можуть бути використані тільки після усунення недоліків.

До статті калькуляції "Супутня продукція" включається вартість супутньої продукції, одержаної водночас з основним (цільовим) продуктом, тобто в єдиному технологічному процесі. Ця продукція за якістю відповідає встановленим стандартам або технічним умовам, приймається відділом технічного контролю і призначена для подальшої переробки або відпуску стороннім підприємствам.

На рахунку № 94 "Інші витрати операційної діяльності" згідно з

П(С)БО № 16 відображаються:

- витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні витрати";

- собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для потреб бухгалтерського обліку іноземної валюти визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

- собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для потреб бухгалтерського обліку складається з їхньої вартості і витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

- сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

- втрати від операційної курсової різниці (тобто від змін курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

- втрати від знецінення запасів;

- нестачі і витрати від псування цінностей;

- визнані штрафи, пеня, неустойки;

- витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

- інші витрати операційної діяльності[].

Наприкінці місяця або кварталу ці витрати списуються з рахунка № 94 в дебет рахунка № 79 "Фінансові результати".

До "Витрат на збут" (дебет рахунок № 93) відносяться витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів), а саме:

- витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам та інші витрати підприємства, пов'язані із реалізацією продукції (товарів);

- витрати на пакувальні матеріали та ремонт тари;

- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

- оплата праці та комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту та складів, водіям тощо;

- витрати на відрядження працівникам по збуту;

- оренда, податки, страхування, амортизація, ремонт та утримання основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів, демонстраційних залів тощо;

- гарантійне обслуговування покупців;

- оплата послуг збутових, посередницьких, зовнішньоторгових організацій тощо, пов'язаних з транспортуванням продукції (товарів), відповідно до умов договору (базису) поставки.

Наприкінці місяця "Витрати на збут" (рахунок 93) списуються в дебет рахунка № 79 "Фінансові результати".

Облік витрат виробничої собівартості продукції (рахунок № 23)

Фактична собівартість продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) формується у системі нижчезазначених рахунків.

Для визначення виробничої собівартості випущеної з виробництва продукції (ВСП) слід користуватися формулою:

ВСП = НВп + ВВп - 3В - ПП - СП ± БП - НВк , грн.,

де НВп - незавершене виробництво на початок калькуляційного періоду, грн.;

ВВП - виробничі витрати періоду (місяць, квартал, сезон, рік), грн.;

3В - зворотні витрати і відходи, грн.; ПП - побічна продукція, грн.;

СП - супутня продукція, грн.;

БП - брак продукції (технологічний і з вини працівника), грн.;

НВк - незавершене виробництво на кінець калькуляційного періоду, грн. Виробничу собівартість одиниці вироблюваної продукції (1 т хлібобулочних виробів, 1 т цукру, 1 дал спирту тощо) одержуємо за формулою

СП = ВСП/К, грн./т,

де СП - виробнича собівартість виробленої продукції, грн.;

К -- кількість виробленої продукції, тощо.

Облік витрат основного і допоміжних виробництв (рахунок № 23) .

На дебеті рахунка № 23 "Виробництво" групуються всі витрати, що складають собівартість основної продукції.

На кредиті рахунка № 23 "Виробництво" відображають собівартість готової продукції (робіт, послуг), вартість повернених на склади матеріальних цінностей, відходів і побічної продукції, одержаних у процесі виробництва. Схему рахунка № 23 "Виробництво" наведено у схемі 2.3.

Схема рахунка

Дебет рахунок № 23 "Виробництво" Кредит

Сальдо на початок звітного періоду (незавершене виробництво)

3625

Вартість повернених на склади 135 матеріальних цінностей, зворотних відходів, побічної продукції, супутньої продукті, одержаних у процес виробництва цінностей

Виробничі витрати за звітний період

20424

Брак у виробництві (собівар- 130 тість забракованих виробів і витрат на виправлення браку)

Брак у виробництві (технологічний)

100

Фактична собівартість гото- 19335 вої продукції основного виробництва. Продукція сільськогосподарського виробництва:

- собівартість реалізації

- надзвичайні витрати та інші.

Оборот по дебету рахунка

20525

Оборот по кредиту рахунка 19600

Сальдо на початок нового звітного періоду (незавершене виробництво)

4550

Схема 2.3

Сальдо на початок звітного періоду відображай залишки незавершеного виробництва, що перейшли з минулого звітного періоду.

Облік витрат на рахунку № 23 "Виробництво" за звітний період:

Дебет рахунка № 23 "Виробництво"

Кредит рахунка № 201 "Сировина і матеріали"

Кредит рахунка № 203 "Паливо"

Кредит рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці"

Кредит рахунка № 65 "Розрахунки за страхуванням" та ін.

Кредит рахунків № 80, 81, 82, 83, 84 (клас 8)

Кредит рахунка № 64 "Розрахунки за податками й платежами"

Кредит рахунка № 91 "Загальновиробничі витрати"

З рахунка № 91 "Загальновиробничі витрати" списуються виробничі накладні витрати, витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництв, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування.

Аналітичний облік рахунка № 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв.

Облік загальновиробничих і адміністративних витрат (рахунок № 91, 92)

Облік витрат, пов'язаних з утриманням і експлуатацією машин та обладнання (рахунок № 91), здійснюється у порядку, визначеному Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою Наказом Мінфіну України № 291 від 30.11.99 р[]. До таких витрат належать: витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт машин і обладнання, засобів внутрішньовиробничого транспорту, витрати на їх ремонт тощо. Підприємства, організації обліковують витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання по окремих цехах (підрозділах), всередині них - по статтях, передбачених у галузевих інструкціях. На підприємствах з без цеховою структурою управління зазначені витрати відображаються у цілому по підприємству.

У випадках, коли витрати на утримання цехового транспорту становлять у собівартості значну частку, вони обліковуються на рахунку № 23 "Виробництво" за окремою статтею "Внутрішньозаводське переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів і продукції" і на рахунку № 91 "Загальновиробничі витрати" не відображаються.

Витрати на управління підприємством поділяють на дві групи: управління виробничими структурними підрозділами - загальновиробничі (бригадою, дільницею, підрозділом, технологічною лінією - фазою, переділом тощо) та господарством у цілому - загальногосподарські. Для обліку першої групи витрат планом рахунків передбачено рахунок № 91 "Загальновиробничі - витрати", на якому для кожного структурного підрозділу відкривають окремий субрахунок. Для обліку другої групи - рахунок № 92 "- Адміністративні витрати".

На дебеті рахунка № 91 "Загальновиробничі витрати" відображають такі витрати звітного періоду: на утримання апарату управління цехом (підрозділом тощо); ремонт будівель, споруд, інвентарю, що обліковуються у складі основних засобів цеху; вартість матеріалів та виробів, використаних на проведення дослідів, заробітна плата і відрахування на соціальне страхування робітників, зайнятих на цих роботах; витрати на охорону праці; вартість малоцінного та швидкозношуваного інвентарю терміном експлуатації до 1 року, інші витрати; збитки від простоїв; збитки від псування матеріальних цінностей при зберіганні в цехах; збитки від недовикористання деталей, вузлів та технологічної оснастки; нестачі матеріальних цінностей; інші непродуктивні витрати (наприклад, допомога з непрацездатності, що виникла внаслідок виробничої травми і виплачується на підставі судових рішень), витрати майбутніх періодів, довгострокові і короткострокові позики, витрати рахунків № 80, 81, 82, 83, 84 класу 8.

На дебеті рахунка № 92 "Адміністративні витрати" відображають загальногосподарські витрати звітного періоду, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, тобто: заробітна плата апарату управління підприємством; витрати на всі види відряджень працівників управління; позавідомча пожежна охорона (суми витрат на підставі укладених договорів); інші витрати по управлінню (канцелярські, типографські, поштово-телефонні витрати заводоуправління) цехів основного та допоміжного виробництв; витрати на утримання телефонних станцій, комутаторів тощо; амортизаційні відрахування від вартості основних засобів загальногосподарського призначення, в т.ч. відрахування амортизації будівель і приміщень, використовуваних управлінням підприємства, а також для ведення культурно-просвітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства та членів їхніх сімей; амортизаційні відрахування від вартості основних засобів, наданих підприємствам громадського харчування, утримання і ремонт будівель, споруд та інвентарю загальногосподарського призначення, витрати рахунків класу 8.

Методика та техніка обліку всіх видів витрат на управління єдина, тобто витрати формуються у межах кожного підрозділу, кожного субрахунку в розрізі елементів витрат та номенклатури статей кошторису. Але наприкінці місяця розподіл, перерозподіл та списання витрат на управління по кожному з рівнів управління мають свої особливості.

Витрати на рівні бригади усередині (дільниці або цеху) розподіляють та списують простим методом, тобто тільки за видами продукції.

Нормативний метод обліку витрат на управління структурними підрозділами здійснюється аналогічно витратам на утримання та експлуатацію машин і обладнання, тобто зібрані на дебеті рахунка витрати у розрізі елементів витрат та статей кошторису за загальною схемою наприкінці місяця списуються на основі первинного їх розподілу за напрямками та відображаються на рахунках обліку виробництва № 23 "Виробництво", субрахунку рахунка № 23 "Допоміжні виробництва", № 39 "Витрати майбутніх періодів".

Обліковані витрати, відображені на дебеті рахунка № 92 "Адміністративні витрати", за Інструкцію "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" № 291 від 30.11.99 р. списуються в дебет рахунка № 79 "Фінансові результати".

Брак - це непродуктивні витрати матеріальних цінностей та праці, навіть у тих випадках, коли є можливість переробити забраковану продукцію у новий продукт праці або виправити недоліки.

Для побудови обліку браку його кваліфікують за такими ознаками:

місцем виявлення - внутрішній, тобто виявлений до відвантаження (або передачі) покупцеві, та зовнішній, який виявлено уже в покупця;

характером дефектів - остаточний, який вже неможливо виправити, та такий, який ще можна виправити;

причинами виникнення - неякісні матеріали, нестача електроенергії, не кваліфікованість працівника тощо;

винуватцями - робітник, постачальник, служба постачання тощо.

Виникнення браку у виробництві документально оформлюють Актом на брак. Повідомленням або Листком на брак. У цих документах зазначають дані про забраковану продукцію, винуватця причини браку, використані матеріали або працю та інші витрати.

Для обліку втрат від забракованої продукції передбачено рахунок № 24 "Брак у виробництві".

На дебеті рахунка № 24 "Брак у виробництві" обліковують витрати на остаточно забраковану продукцію або витрати на виправлення браку. З кредиту списують (в дебет рахунків № 23, 25, 201 тощо) вартість матеріалів або відходів від забракованої продукції, утримання із заробітної плати винуватців та остаточні втрати, які включають до собівартості продукції.

Витрати обслуговуючих виробництв і господарств пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт та наданням послуг. До обслуговуючих виробництв та господарств на підприємстві належать: житлово-комунальне господарство, водопостачання, освітлення, каналізація, газ, опалення та ін.

Аналітичний облік ведеться окремо по кожному обслуговуючому виробництву та господарству.

Витрати майбутніх періодів (рахунок № 39) - це витрати, здійснені в даному звітному періоді, але віднесені до майбутніх звітних періодів. Вони можуть погашатися протягом року або іншого терміну. До таких витрат належать: витрати на освоєння виробництва нових видів продукції, гірничопідготовчі роботи, сплачені наперед податки та збори, суми передплат періодичних видань тощо.

Відображення витрат майбутніх періодів в обліку: Дебет рахунка № 39 "Витрати майбутніх періодів" Кредит рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці" Кредит рахунка № 65 "Розрахунки за страхуванням" Кредит рахунка № 68 "Розрахунки за іншими операціями" Кредит рахунка № 207 "Запасні частини" та ін. Списання витрат майбутніх періодів, відображених на дебеті рахунка № 39, згідно з регулюючими законодавчими та іншими нормативними актами, здійснюється такими записами: Дебет рахунка № 23 "Виробництво" Дебет субрахунку № 23 "Допоміжні виробництва" Дебет рахунка № 91 "Загальновиробничі витрати" Дебет рахунка № 92 "Адміністративні витрати" Дебет рахунків № 93 "Витрати на збут", № 94 "Інші операційні витрати" ' Кредит рахунка № 39 "Витрати майбутніх періодів".

Витрати на оплату праці виробничого персоналу підприємства (рахунок № 66), а також витрати на оплату праці тих працівників, що не перебувають у штаті підприємства, але чия праця належить до основної діяльності, обліковуються на рахунку № 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". На цьому ж рахунку обліковуються: вартість продукції, що видається як натуральна оплата працівникам, зайнятим у сільському господарстві (а, можливо, і в інших); різноманітні надбавки й доплати до тарифних ставок, окладів, у т.ч. за роботу в нічний час, за суміщення професій, розширення зон обслуговування; витрати по оплаті наданих працівникам згідно з чинним законодавством безоплатного житла, комунальних послуг тощо; оплата, пільгових годин підліткам; оплата вихідних та святкових днів, позаурочного часу, оплата простоїв; оплата робіт за трудовою угодою та ін.

Витрати на додаткову заробітну плату виробничих робітників, пов'язану з оплатою, відповідно до чинного законодавства, чергових (щорічних) та додаткових відпусток (компенсація за невикористану відпустку), пільгових годин підлітків, перерв у роботі годуючи матерів (до одного року), а також часу, пов'язаного з виконанням державних, громадських обов'язків, та ін.

Витрати по "Відрахуванню на соціальні заходи" (рахунок № 65) відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" № 400/97-ВР від 26.06.97р. нараховуються за ставками збору, визначеними пп. 1 та 2 ст. І цього Закону, п.3 ст. І - 33,2% від вартості об'єкта оподаткування (ст. 2) і 4% від вартості об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів (за рішенням ВР України можливі зміни) []. Проводка така:

Дебет рахунка № 23 "Виробництво"

Дебет рахунка № 94 "Інші операційні витрати".

Кредит рахунка № 65 "Розрахунки за страхуванням" за відповідними субрахунками.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" (у т.ч. на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) збір для платників податку становить - 5,5% від вартості об'єкта оподаткування, у т.ч. 1,5% від вартості об'єкта оподаткування на збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, 0,5% від вартості об'єкта оподаткування фізичних осіб. Запис в обліку:

а) збір і перерахування платниками збору 4% до Фонду соціального страхування і 0,5% до Державного бюджету України:

Дебет рахунка № 23 "Виробництво та ін. - 5,5% Кредит рахунка № 65 "Розрахунки за страхуванням" - 4% Кредит рахунка № 64 "Розрахунки за податками й платежами" - 0,5%;

б) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття -- 0,5% до Державного бюджету України (із оплати праці працюючих):

Дебет рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці" Кредит рахунка № 64 "Розрахунки за податками і платежами".

Зворотні відходи виробництва - це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що виникли в процесі виробництва продукції (робіт, послуг), які втратили повністю або частково свої споживчі якості як висхідного ресурсу (хімічні чи фізичні якості), а тому не можуть бути використані за прямим призначенням.

Але залишки, які за встановленою технологією передаються до інших цехів для виробництва інших видів продукції (робіт, послуг), - не належать до зворотних відходів.

Оцінюються зворотні відходи за ціною їх можливого використання, за діючими цінами на відходи тощо. Запис у бухгалтерському обліку на зворотні відходи.

а) Якщо відходи оприбутковуються як матеріали: Дебет субрахунку № 201 "Сировина і матеріали" або ін.

б) Якщо відходи оприбутковуються як готовий продукт:

Дебет рахунка № 26 "Готова продукція" та ін.

в) Якщо відходи реалізуються:

Дебет рахунка № 90 "Собівартість реалізації"

Кредит рахунка (у всіх випадках) № 23 "Виробництво".

Облік всіх витрат і результатів виробничої діяльності підприємства здійснюється у журналі-ордері № 10.

Журнал-ордер № 10 має 3 розділи: І - "Витрати виробництва", II - "Розрахунок витрат за економічними елементами", "Собівартість товарної продукції".

Розділ І заповнюється за даними відомостей № 12 і № 15 в розрізі кореспондуючих рахунків. Тут визначається вся сума витрат звітного місяця.

У розділі II здійснюється розрахунок витрат на виробництво за економічними елементами з коригуванням внутрішньозаводського обігу.

У розділі III здійснюється розрахунок собівартості товарної продукції за статтями калькуляції.

Тут показуються залишки незавершеного виробництва на початок і кінець місяця, окремо фактична собівартість продукції основного та допоміжного виробництв, а також фактична собівартість всієї товарної продукції.

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання № 1

Необхідно:

скласти журнал реєстрації господарських реєстрацій;

визначити собівартість реалізованих послуг та фінансовий результат від звичайної діяльності.

Дані для виконання:

МП “Фортуна”, що є платником єдиного податку за ставкою 10% надає послуги з перевезення вантажів замовника власним транспортом. Облік витрат ведеться на рахунках класу 8 без застосування рахунків класу 9 та рахунку 23.

Реєстр господарських операцій МП “Фортуна” за 1 квартал ц. р.

Таблиця 3.1

№ з/п

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

Сума, грн

1

Акцептовано рахунок водоканалу за водопостачання

84

631

1400

2

Нарахована заробітна плата водіям

811

661

1200

3

Відпущено на утримання автомобілів:
- бензин А-71;

- дизпаливо

803

803

203

203

2560

1420

4

Нараховано знос:
- автомобілів;

- гаражу

831

831

131

131

1450

280

5

Проведено підрахування на додаткове страхування водіїв, які працюють у шкідливих умовах

824

654

1400

6

Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу

811

661

500

7

Проведені відрахування на соціальні заходи:
- пенсійний фонд
-фсс з тимчасової втрати працездатності
-фсс на випадок безробіття

-фсс від нещасних випадків

821
822
823

822

651
652
653

656

398,4
16,8
19,2

12

8

Проведені відрахування на соціальні заходи адміністративного персоналу:
- пенсійний фонд
-фсс з тимчасової втрати працездатності
-фсс на випадок безробіття

-фсс від нещасних випадків

821
822
823

822

651
652
653

656

166
7
8

5

9

Надійшли кошти від замовників:
- на поточний рахунок;

- на валютний рахунок (в грн.)

311

311

361

362

5750

9565

10

Нараховано єдиний податок (10% від суми виручки)

641

361

1531,5

11

Відображено втрати від негативної курсової різниці

84

362

120

12

Нараховані відсотки за користування короткостроковим кредитом банку

84

601

125

13

Відображено втрати від крадіжки бензину на складі (винну особу не виявлено)

85

203

200

Субрахунок 656 «За страхуванням від нещасних випадків»

Завдання № 2

Необхідно:

скласти журнал реєстрації господарських операцій;

заповнити форму № 2 “Звіт про фінансові результати ”.

Дані для виконання:

На ЗАТ “Будмаш” облік витрат операційної діяльності ведеться без застосування рахунків класу 8.

Таблиця 3.2

№ з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн

1

Списано матеріали на виробництво прес-машин

23

201

18 000

2

Списано покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, витрачені на виготовлення прес-машин

23

202

2400

3

Списано матеріали, витрачені для потреб цехів:

- механічного;

- складального

23

23

201

201

1800

2300

4

Витрачено канцелярське приладдя для працівників душової

23

209

180

5

Списано паперову безповоротну тару для упакування готової продукції

23

204

900

6

Списано вартість спецодягу, призначеного для працівників душової

23

22

90

7

Нараховано заробітну плату:

- виробничим робітникам;

- цеховому персоналу;

- адміністративному персоналу;

- персоналу, що обслуговує душову

23

23

92

23

661

661

661

661

5600

3200

2600

180

8

Проведені обов'язкові відрахування на соціальне страхування :

- пенсійний фонд

- фсс на випадок безробіття

- фсс з тимчасової втрати працездатності

- фсс від нещасних випадків

23

23

23

23

651

653

652

656

2981,4

143,7

125,7

89,8

9

Проведені обов'язкові відрахування на соціальне страхування адміністративного персоналу:

- пенсійний фонд

-фсс на випадок безробіття

-фсс з тимчасової втрати працездатності

-фсс від нещасних випадків

92

92

92

92

651

653

652

656

863,2

41,6

36,4

26

10

Нараховано знос:

- будівлі механічного цеху;

- будівлі складального цеху;

- заводоуправління;

- складу готової продукції;

- приміщення душової

23

23

23

23

23

131

131

131

131

131

120

80

500

380

20

11

Повернуто із виробництва на склад невикористані матеріали

201

23

280

12

Оприбутковано готову продукцію прес-машини чотирьохвалові (незавершене виробництво - 20%)

26

23

31048,5

13

Повністю розподілені та списані загальновиробничі витрати

23

91

0,0

14

Відвантажено готову продукцію покупцям

361

701

35 000

15

Нараховано ПДВ

701

641

5833,3

16

901

26

31048,5

17

701

79

29166,7

18

79

901

31048,5

19

44

79

-1881,8

Субрахунок 656 «За страхуванням від нещасних випадків»

Заповняємо форму № 2 “Звіт про фінансові результати ”(Додаток В).

Завдання № 3

На реєстру господарських операцій ТОВ “Меркурій”, що веде облік витрат з використанням рахунків 8 та 9-го класів, скласти бухгалтерські проводки, зазначити первинні документи; скласти журнал-ордер № 10, головну книгу й шахову відомість за рахунком класу 8.

Таблиця 3.3

№ з/п

Зміст господарських операцій

Дт

Кт

Сума, грн

1

Передано напівфабрикати (заготовки ламелі) в цех для виробництва паркету

802

202

19 000

2

Списано вартість МШП на загальновиробничі потреби

809

22

100

3

Акцептовано рахунок “Запоріженерго” за електроенергію, надано для обслуговування обладнання, крім того ПДВ

84

631

1700

4

Нараховано ПДВ

641

631

283,3

5

Списано зі складу на загальновиробничі потреби вартість запасних частин

806

207

500

6

Списано бензин А-76 для автомобіля директора

803

203

97

7

Нараховано комісійну винагороду банку за купівлю іноземної валюти

84

377

40

8

Відпущено МШП в цех на ремонт обладнання

809

22

228

9

Нараховано знос основних засобів:

- виробничому цеху;

- будівлі заводоуправління

831

831

131

131

3230

1800

10

Нараховано заробітну плату:

- робітникам основного виробництва за виготовлення паркету;


Подобные документы

 • Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства ВАТ "Пресмаш". Порівняльна відомість економічних показників. Склад, мета та етапи обліку витрат виробництва. Автоматизація обліку витрат виробництва з використанням програми 1С:Бухгалтерія.

  презентация [5,5 M], добавлен 01.05.2014

 • Сутність та класифікація витрат підприємства. Організація обліку та облікова політика ТОВ "Полімер Технопак". Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг), автоматизація та шляхи удосконалення витрат на підприємстві.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 25.05.2014

 • Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Обсяг і структура товарної продукції. Показники платоспроможності та ліквідності. Економічний зміст виробничих витрат та завдання обліку виходу продукції. Класифікація витрат виробництва.

  дипломная работа [97,4 K], добавлен 22.08.2011

 • Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції. Міжнародний досвід обліку витрат на виробництво продукції. Групування витрат по статтям калькуляції.

  курсовая работа [66,8 K], добавлен 29.11.2010

 • Теоретичні основи формування та обліку собівартості продукції, загальні основи побудови обліку формування витрат виробництва продукції, робіт і послуг. Групування витрат за статтями калькуляції. Організація аналітичного обліку основного виробництва.

  курсовая работа [465,6 K], добавлен 04.08.2010

 • Класифікація видів діяльності. Операційні витрати і їх склад за елементами. Структура собівартості реалізованої продукції. Бухгалтерські проведення з обліку витрат виробництва. Розрахунок суми відсотків, що підлягають сплаті за час користування кредитом.

  реферат [63,3 K], добавлен 05.02.2016

 • Мета та етапи обліку витрат виробництва. Характеристика обліку витрат на державному підприємстві "Черкаське лісове господарство". Інвестиційний проект зниження собівартості продукції, розрахунок економії і витрат на проведення автоматизації виробництва.

  курсовая работа [92,1 K], добавлен 26.02.2012

 • Теоретичні аспекти обліку витрат і виходу продукції свинарства. Класифікація витрат виробництва. Удосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку витрат та виходу продукції свинарства і обчислення її собівартості у ПП "Агропрогрес".

  дипломная работа [101,7 K], добавлен 22.08.2011

 • Облік витрат матеріалів. Облік витрат на оплату праці та утримань на соціальні заходи. Облік витрат з обслуговування виробництва й управління. Облік загальновиробничих витрат. Облік витрат допоміжного виробництва. Попроцесний метод калькулювання.

  курсовая работа [48,9 K], добавлен 01.06.2010

 • Бухгалтерський облік на плодоовочевих консервних підприємствах. Економічна суті і значення виробничих витрат у системі бухгалтерського обліку. Особливості консервного виробництва, їх вплив на побудову обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

  дипломная работа [119,7 K], добавлен 12.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.