Сучасні напрямки досліджень в економічній психології

Поняття економічної психології як психології суб’єкта господарських відносин, яким може бути одна людина, нація, організація, держава. Методи дослідження в економічній психології. Психологічний зміст моделі "економічної" людини. Об’єктивна сторона грошей.

Рубрика Психология
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.04.2012
Размер файла 43,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Психологія грошей - одна з найактуальніших тем економічної психології. Дослідження виявили, що ставлення людини до грошей обумовлюється особистісними особливостями, статтю, віком, а також соціально-культурним оточенням, економічним статусом. З'ясовано, що люди довше зберігають здоров'я, залишаються психічно урівноваженими і фізично міцними, якщо не відмовляють собі у задоволенні витрачати гроші. У людей, які відмовляють собі у всьому, нижчі показники в особистих фінансових досягненнях, песимістичність.

Психологічні особливості ставлення до грошей виявляються в структурі витрат, заощадженні коштів, в почуттях до бідних і багатих, в проблемах зрівняльного розподілу. Соціокультурні відмінності, обумовлені економічними факторами, виявляються в сфері негативних емоцій - провини, тривоги, напруги, дискомфорту, які виникають при втраті контролю свого фінансового становища. З'являються перші економіко-психологічні дослідження „грошової” типології особистості. Гроші є важливим компонентом економічної соціалізації. Відчуття себе бідним чи багатим здійснює вплив на психічні якості та особистісні особливості людини, на формування її спрямованості і професійного вибору.

Уявлення про багатство і бідність пов'язане з уявленнями про соціальну нерівність. Соціальна стратифікація відтворює себе через повторення різних практик споживання і стилів життя, через інтерналізацію асоційованих систем цінностей і способів категоризації соціального світу. Рівень володіння матеріальними благами використовується спочатку для визначення соціально-економічного статусу індивідів, а потім для визначення їх особистісних якостей згідно з цим статусом. Символічні функції об'єктів володіння розглядаються з точки зору підтримки особистісної ідентичності: вони включають особисту історію, ідеальний образ себе, значимих інших, самовираження.

Економічна соціалізація є однією з багатьох проблем економічної психології. Вона визначається як процес входження індивіда в економічну реальність завдяки формуванню економічної свідомості, засвоєнню ролей, норм, навичок і цінностей економічної поведінки. Економічна соціалізація досліджується в онтогенетичному аспекті як стадійний процес розвитку людини. Дослідників цікавлять такі питання: з якого віку починається економічна соціалізація, в чому полягають особливості кожної вікової стадії цього процесу і які фактори в ньому домінують? Більшість досліджень економічної соціалізації, які здійснюються в онтогенетичному аспекті, застосовують стадійну теорію Піаже. Описання стадій будується на співвідношенні когнітивного, поведінкового і афективного компонентів економічної соціалізації. Системоутворюючим елементом у системі компонентів, які визначають процес економічної соціалізації на всіх його стадіях, вважаються гроші. Окрім досліджень економічної соціалізації, які спираються на традиції аналізу особистості в онтогенетичному аспекті, так би мовити, в горизонтальному зрізі, не менш важливими є дослідження цього процесу у вертикальному зрізі, тобто розгляд його як міжпоколінського процесу. Такий підхід актуальний для нашого суспільства, економіка якого динамічно перебудовується. Проблема в тому, що в безпосередній міжпоколінній взаємодії (в одній сім'ї) опинились представники різних поколінь, які дотримуються протилежних економічних установок. Процес економічної соціалізації відбувається у важкій, кризовій формі і відбивається на функціонуванні свідомості кожної вікової когорти та їх взаємодії.

Література

1. Авер'янова Г. М. Кишенькові гроші як фактор економічної соціалізації підлітків // Психологія: Зб. наук. праць - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Вип. 18, 2002. - С. 87 - 96.

2. Авер'янова Г., Москаленко В. Особливості економічної соціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С. Д., Циби В. Т., Шайгородського Ю. Ж. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. - С. 296 - 318.

3. Алдохін І. П., Буденко І. В. Теорія прийняття рішень: Навч. посібник. - К., 1990.

4. Вітлінський В. В. Накопичення, ризик у менеджменті. - К.: Бофистен, 1996. - 366 с.

5. Гальчинский А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник. -К.: Вища школа, 1995. - 471 с.

6. Дайновський Ю. А. Ефективні рішення в мікроекономіці: 505 прийомів бізнесу. - Львів: Ініціатива, 1997. - 160 с.

7. Лагутін В. Д. Людина і економіка: Навч. посібн. для вузів - К.: Просвіта, 1996 - 336 с.

8. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. посібн. - К., 1997 - 245 с.

9. Побірченко Н. А. Формування особистісної готовності учнів загально-освітньої школи до підприємницької діяльності - К.:Знання, 1999. - 285 с.

10. Рибалко В. В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посібник. - К.: ІІЗМН, 1996. - 236 с.

11. Смит А. Исследование о природе и причине багатства народов. - М., 1992.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Взаємодія психології як науки з іншими науками. Основні розділи та принципи психології. Методи психології: експеримент, спостереження, дослідження продуктів діяльності людини, метод тестів і анкетування. Психічний образ як основне поняття психології.

  реферат [16,8 K], добавлен 24.06.2008

 • Визначення психології, об'єкта, предмета та завдань її вивчення. Головні етапи становлення психології як наукового знання. Поняття принципів детермінізму, системності, розвитку, об'єктивності. Особливості галузевої структури та напрямки психології.

  презентация [1,4 M], добавлен 23.12.2010

 • Завдання та значення психології, її зв'язок з іншими науками. Внутрішній світ людини. Свідомий, підсвідомий та несвідомий рівні психіки. Теоретико-методологічна основа сучасної психології. Залежність психології від природознавства та філософії.

  реферат [47,9 K], добавлен 19.10.2012

 • Предмет психології. Місце науки "психології" в системі наук. Розвиток психіки. Мозок, психіка та свідомість. Розвиток психіки. Розходження психіки тварин і людини. Процеси та направлення в психології. Пізнавальні процеси. Направлення в психології.

  курсовая работа [29,8 K], добавлен 07.08.2008

 • Трактування поняття обдарованості в психології. Дослідження помилковості фаталістичного погляду на здібності. Ознайомлення із вкладом Гальтона у розвиток психології: постановка питання про взаємозв'язок спадковості і таланту, розробка "теорії кореня".

  курсовая работа [42,4 K], добавлен 01.02.2012

 • Народження соціальної психології, публікація підручників Росса і МакДаугалла. Розмежування двох напрямків соціальної психології: аналіз поводження індивіда й дослідження групової динаміки. Культура й особистість як основне гасло розвитку психології.

  реферат [27,6 K], добавлен 23.06.2010

 • Бесіда, спостереження і тестування як методи дослідження в психології. Особливості практичної реалізації методів наукової психології на прикладі дітей дошкільного віку. Сутність психологічного експерименту та специфіка його проведення з дошкільниками.

  курсовая работа [609,6 K], добавлен 26.02.2012

 • Історичні аспекти розвитку вікової психології в Україні та сучасний стан науки. Донаукові ідеї вікової психології в Україні. Становлення наукових ідей вітчизняної вікової психології. Визначення основних напрямків і тенденцій вітчизняних досліджень.

  курсовая работа [94,3 K], добавлен 23.05.2014

 • Суть визначення предмета соціальної психології: історичний контекст. Роль праць Л.С. Виготського у становленні соціально-психологічної науки та визначенні її предмета. Сучасні уявлення про предмет, завдання соціальної психології і проблеми суспільства.

  реферат [29,2 K], добавлен 25.11.2010

 • Шляхи розвитку російської та української соціальної психології. Проблеми етнічної психології як наукового дослідження міжгрупових відносин. Аналіз свідомості робочого класу та більших соціальних груп - ключове завдання соціально-політичної психології.

  реферат [27,8 K], добавлен 20.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.