Класифікація документів

Дослідження суті документів. Співвідношення видової і типологічної їх класифікації. Способи та види документування інформації: бібліотечно-бібліографічний, змістовий, універсально-десятковий. Матеріальні носії інформації. Структура індексації документів.

Рубрика Разное
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.12.2010
Размер файла 40,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

"1961.04.12" 12 квітня 1961 року; "18" XVIII ст.; "321" Весна.

Визначники мови (лінгвістичні) використовують, коли є потреба визначити мову, якою видано документ. Найчастіше ними користуються у документознавчій роботі:

=40 Французька мова; 57=40 Література з біології, видана французькою мовою.

Визначники народів (етнічні) дуже схожі на лінгвістичні і використовуються у відділах гуманітарних наук: (=20) Англійці.

Визначники з дефісом дають змогу показати матеріали або компоненти, з яких зроблені предмети, вироби (-03), або окремі професії, кадри, особи (- 05). Наприклад, 621-05 Машинобудівники.

Спеціальні визначники в УДК поділяються на три види: визначники, що приєднуються до індексів основної таблиці за допомогою знаків дефіс (-), крапка нуль (.0) і апостроф ('). Перші мають більш загальний характер, найчастіше використовуються у відділі техніки; другі і треті -- більш обмежені у використанні.

Таблиці визначників розроблені дуже детально, вони мають тисячі ділень. Завдяки цьому значно зменшується обсяг основної таблиці, збільшується точність відображення ознак документів і таким чином підвищуються оперативність і точність пошуку.

Висновок

Таким чином, на основі комплексу ознак утворюються типи документів по яких будується загальна, відвернута від галузевої специфіки, основна класифікація документів. Між типами і видами документів існує тісний взаємозв'язок, тому існують труднощі в їх чіткому розмежуванні.

Проте тільки цими ознаками класифікації не вичерпуються. Серед них: класифікація документа по ступеню густини інформації в одиниці об'єму документа, за об'ємом, складу основного тексту, структурі, мові, хронології, соціально-культурній цінності документа і т.д. Крім того, кожний вид документа, виділений в самостійний класифікаційний ряд, має власну внутрішню диференціацію, що враховує специфіку того або іншого документа, а також задачі відповідної сфери документально-комунікаційної діяльності.

У наш час актуальною є проблема пристосування різноманітних документних класифікацій, що використовуються в Україні, до потреб установ нашої країни. Відповідні методичні центри налагоджують зв'язки з міжнародними організаціями, здійснюють видання національних варіантів систем класифікацій, намагаються організувати методичну допомогу низовим установам щодо впровадження їх. Певні кроки в цьому напрямі зробила Книжкова палата України, Національна парламентська бібліотека України та інші установи.

Класифікація документа - це одна з найбільш давніх і досі не вирішених проблем. Початкові її етапи пов'язані з організацією і систематизацією документа, які функціонували в стародавніх бібліотеках і архівах. Місцем збереження документів в давнину були монастирі і церкви. Цими документами могли користуватися духовні та світські особи.

У ХІХ-ХХ ст. Кількість документального матеріалу зростає безмірно. Відбувається процес класифікації документів.

Класифікації документів дозволяє встановити специфіку кожного виду і типу документу, допомагає орієнтуватися у всьому різноманітті документної інформації. Тому дуже важливо навчитися визначати види того або іншого документу по різних ознаках, аналізувати його за змістом, формою. Знання класифікації і типологізації документів необхідна для подальшого вивчення спеціальних дисциплін і практичної роботи в бібліотеках і службах інформації.

У другому розділі я висвітлюю симентичні класифікації документів, які мають велике значення в підрозділах документарно-комунікаційної сфери. Поки що вона не створена досконало.

Документи діляться на первинний і вторинний. Вони забезпечують суспільство інформацією. Інформація документа може передаватись різними знаками. Документи, які закодовані знаками може передати інформацію від комуніканта до реципієнта.

Розрізняють текстові документи і не текстові. Текстові документи називають вербальними, а не текстові називають не вербальними. До них відносять іконічний, ідеографічний, звучний і матричний.

За матеріальним носієм інформації виділяють два класи документів: штучні і природні. На штучному носії головними різновидами є паперові і полімерні документи. Природні матеріали, як носії інформації використовуються рідко. За матеріальною конструкцією носія інформації виділяють: листовий, кодований, картковий, стрічковий, дисковий і комбінований документ.

Документи, які регулярно виходять в світ у визначені періоди часу і постійним числом для кожного року є періодичні.

Список використаної літератури

1. Про інформацію: Закон України [Текст] // Україна: інформація і свобода слова. - К., 1997. - С. 58-78.

2. Горбаченко, Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації[Текст]: навч. посіб. для дистанційного навчання /Т.Г. Горбаченко. -- 2-ге вид., перероб. І доп. - К.: Ун-т "Україна", 2008. - 312 с

3. Библиотечно-библиографическая классификация [Текст]: рабочие табл. для массовых б-к. -- М.: Либерея, 1997. -- 687 с.

4. ГОСТ 7.59-2003 Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации[Текст]: взамен ГОСТ 7.59-90. - Введен. с 01.01.2004. - (Система стандартов по информации, библиотечному издательскому делу.)

5. ДСТУ 30671-99. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування[Текст]: Введ.26.11.2000. -- К.: Держстандарт України, 1999. -9с

6. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации [Текст]: инструкт. -- метод. указания / Гос б-ка СССР им. В.И. Ленина; сост. Э.Р. Сукиасян. -- М., 1991. -- 65 с.

7. Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст]: у 2 кн. / пер. зангл.. -- К.: Кн. палата України, 2002. -- Кн. 1. Таблиці. -- 932 с. -- Кн.2. Алфавітно-предметний покажчик. -- 812 с.

8. Зйдельман, Б.Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог[Текст]. --М., 1977. -- 311с.

9. Библиотечно-библиографическая классификация [Текст]: табл. для науч.б-к.: вып 1-25. - М., 1960-1968.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження класифікації, як засобу систематично-сучасного документопотоку. Історія виникнення та видова характеристика сучасних класифікацій документа. Аналіз сучасного стану класифікації документів, пошук механізмів для її подальшого розвитку.

  курсовая работа [46,7 K], добавлен 20.04.2009

 • Комплекс робіт із забезпечення схоронності документів, його місце та значення в організації діло виробництва. Вимоги до створення оптимальних умов збереження документів. Поняття експертизи цінності документів, її сутність і особливості, ціль і задачі.

  контрольная работа [288,2 K], добавлен 02.04.2009

 • Поняття "носій інформації". Види носіїв інформації. Носії неживої природи. Носії рослинного і тваринного світів. Носії інформації в соціумі. Поняття "матеріальна основа документа". Практичне використання матеріальної основи.

  курсовая работа [44,9 K], добавлен 30.05.2006

 • Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян. Документ як матеріальний об’єкт. Поняття «документ», ОРД і «службовий документ». Датування і індексування службових документів. Службове листування. Правила групування документів у справ.

  реферат [69,6 K], добавлен 17.10.2007

 • Поняття до мови і стилю. Мова службових документів. Вимоги до тексту службового документа: текст; рівні стандартизації документів; правила підготовки тексту документа; оформлення таблиць; заголовок; додаток.

  реферат [15,7 K], добавлен 27.05.2007

 • Історія вивчення, сутність та класифікація кінофотофонодокументів в Україні. Кінодокументи: загальна характеристика діафільмів, кінофільмів, відеофільмів. Фонодокумент: загальна характеристика грамплатівки, фонограми. Види аудіовізуальних документів.

  курсовая работа [537,9 K], добавлен 17.11.2014

 • Характер інформації навчальних видань. Оглядове видання, його види за характером інформації. Авторське свідоцтво та патент. Бюлетень: його загальна характеристика. Поняття неопублікованого документа. Загальна характеристика перфорованого документа.

  контрольная работа [46,6 K], добавлен 20.04.2009

 • Управлінські рішення. Інформація та управління. Роль інформації в управлінні. Джерела інформації в системі інформаційної діяльності. Інформація в теорії підготовки та прийнятті управлінських рішень.

  курсовая работа [48,6 K], добавлен 30.05.2006

 • Автоматизація процесів діловодства в установі. Розпорядчи документи, їх призначення, особливості складання. Правила надсилання та оформлювання пакету документів. Розпорядчі документи в управлінській діяльності. Нові технології роботи з документами.

  реферат [40,2 K], добавлен 17.10.2007

 • Унікальні ІР-адреси мережі Internet та домени різного рівня: правила запису та ознаки. Робота з браузером Microsoft Internet Explorer, користування електронною поштою. Пошук та передача інформації у World Wide Web (WWW). URL – адреси та протоколи.

  доклад [593,4 K], добавлен 11.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.