Етика і сучасне управління

Етична чи аморальна практика ведення бізнесу - відображення системи цінностей, яка сформувалась у суспільстві. Три стадії морального розвитку менеджера. Взаємозалежність етики з відповідальністю. Концептуальні моделі та принципи сучасного менеджменту.

Рубрика Этика и эстетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.08.2010
Размер файла 633,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Бізнес-етикет - поняття досить містке і не обмежується питаннями ділової субординації і переговорним процесом. Основними складовими є:

1.Правила привітання.

2.Правила звертання.

3.Правила представлення.

4.Організація ділових контактів (переговорів, зустрічей, прийомів, ділового листування).

5.Ділова субординація.

6.Рекомендації щодо формування зовнішнього обліку ділової людини.

7.Етичні норми грошових відносин.

8.Правила обміну подарунками і сувенірами.

9.Прийнятність чайових.

Висновок

Етику ділового спілкування слід ураховувати в різних її виявах: у відносинах між підприємством і соціальним середовищем; між підприємствами; усередині одного підприємства. Між сторонами того або іншого виду ділового спілкування існує своя специфіка. Задача полягає в тому, щоб сформулювати такі принципи ділового спілкування, яке не тільки відповідали кожному виду ділового спілкування, але і не суперечили загальним етичним принципам поведінки людей. Разом з тим, вони повинні служить надійним інструментом координації діяльності людей, залучених в ділове спілкування.

Стосовно менеджменту основний етичний принцип можна сформулювати таким чином: в діловому спілкуванні при ухваленні рішення про те, які цінності слід вважати за краще в даній ситуації, чинити так, щоб максимум твоєї волі був сумісна з етичними цінностями інших сторін, що беруть участь в спілкуванні, і допускала координацію інтересів всіх сторін.

Таким чином, в основі етики менеджменту повинна бути координація, а по можливості і гармонізація, інтересів. Природно, якщо воно здійснюється етичними засобами і в ім'я морально виправданих цілей. Тому менеджмент повинен постійно перевірятися етичною рефлексією, реабілітуючи мотиви вступу до нього. При цьому зробити етичні правильний вибір і ухвалити індивідуально рішення, часто справа зовсім не просте. Ринкові відносини надають свободу вибору, але разом з тим збільшують кількість варіантів рішення, породжують комплекс моральних дилем, що чекають ділових людей на кожному кроці в процесі їх діяльності і спілкування.

Норми моральності, що склалися є результатом тривалого по часу процесу становлення взаємин між людьми. Без дотримання цих норм неможливі політичні, економічні, культурні відносини, бо не можна існувати не поважаючи одного, не накладаючи на себе певних обмежень.

Правила етикету вироблені сторіччями і направлені зокрема на запобігання конфліктів і поліпшення відносин між людьми. Ділова людина, діюча за правилами етикету, справляє якнайкраще враження на оточуючих, не прикладаючи до цього додаткових зусиль і зберігаючи при цьому власну чесноту.

Суттєвою особливістю сучасного менеджменту є використання різноманітних взаємоузгоджених принципів та інструментів управління, причому в їх описі домінує певний принцип. Сформувалося дві концептуальні моделі: менеджмент цілей і менеджмент виключень (менеджмент делегування).

У менеджменті цілей домінує фаза визначення цілей. Застосування цього підходу потребує не тільки визначення цілей на рівні підлеглих, а й чіткого уявлення про загальну мету, ефективного процесу планування, регулярного контролю процесу досягнення цілей і результатів за допомогою об'єктивного інструментарію.

Основами менеджменту виключень є:

розвантаження керівника, «злам» чи «пом'якшення» ієрархії;

стимулювання ініціативи і готовності співробітників до відповідальності;

систематизація процесу прийняття рішень (прив'язка до певних директив, у межах яких можлива свобода рішень), розвиток співробітників (беручи участь у вирішенні простих питань, вони готуються до вирішення складніших).

Ці концептуальні моделі відображають чітку тенденцію сучасного зарубіжного менеджменту, орієнтовану на розвиток відносин управління та підвищення його ефективності шляхом активізації людського фактора.

Список використаної літератури

1. Баєва О. В., Ковальська Н. І. “Практичні аспекти менеджменту” - К.: МАУП, 2006. - Ч. 1 - 172 с.

2. Баєва О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська, Лайко Г.П. “Практикум з менеджменту”: Навч. посіб., 2 ч. - К.: МАУП, 2006 - 178 с.

3. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Ісканова О. М. “Організація праці менеджера” - К.: Кондор. - 2003. - 414 с.

4. Галенко В.П., Рахманов А. И., Страхова О.А. “Менеджмент. 2-е изд.” -- СПб.: Питер, 2003. -- 224 с: ил. -- (Серия «Учебник для вузов»).

5. Гірняк О. М., Ладновський П. П. “Менеджмент” - Львов: “Магнолія 2006”, 2007, - 352 с.

6. Довгань Л. Є., Нємцов В.Д. «Менеджер - підготовка і перепідготовка». - К.: МП “ОКО”, 1993, - 126 с.

7. Завадський Й. С. «Менеджмент»: - Т.1 - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997, - 543 с.

8. Кабушкин Н.И. “Основы менеджмента: учебное пособие” - 5-е изд., стереотип. - М.: Новое знание, 2002. - 336 с.

9. Кредисов А. І., Панченко С. Т., Кредисов В. А. “Менеджмент для керівників” - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999 - 556 с.

10. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. “Основи менеджменту: Підручник.” -- К.: «Академ-видав», 2003. -- 416 с. (Альма-матер).

11. Лозниця В. С. «Психологія менеджменту: Навч. Посібник». - К.: КНЕУ. 1997. - 248 с.

12. Мескен М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. “Основы менеджмента” - М.: “Дело”, - 1992. - 702 с.

13. Новиков Б. В., Синіок Г. Ф., Круш П. В. “Основи адміністративного менеджменту” : Навч. посіб. - К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. - 560 с.

14. Обозов Н. Н. Щекин Г. В. «Психология работы с людьми. 3-е изд., переработ» . - К.: МАУП, 1996. - 136 с.

15. Осовська Г.В., Копитова І.В. “Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник.” - К.: Кондор, 2005.- 581 с.

16. Осовська Г.В., Осовський О.А. “Менеджмент організацій: Навчальний посібник”. -- К.: Кондор, 2005.-- 860 с.

17. Осовська Г.В., Осовський О.А. “Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене.” - К.: «Кондор», 2006. - 664 с.

18. Сладкевич В. П., Чернявский А. Д. «Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций». -- 3-е изд., стереотип. -- К.: МАУП, 2003. -- 152 с ил. -- Библиогр.: с. 147-148.

19. Туленков М. В. «Вступ до теорії та практики менеджменту: Навч. Посібник» . - К.:МАУП, 1998. -136 с.

20. Федулова Л. І., Федоренко В. Г., Гриньов В. Ф. “Бізнес-менеджмент” - К.: МАУП, 2007, - 632 с.

21. Хміль Ф. І. «Менеджмент: Підручник». - К.: Вища шк., 1995.- 351 с.

22. Хомяков В.І. “Менеджмент підприємств” - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Кондор, 2005. - 434 с.

23. Щекин В. Г. «Теория и практика управления персоналом» - К.: МАУП, 2003. - 280 с.

24. Щокін Г.В. «Практична психологія менеджменту: Науково-практичний посібник». - К.: Україна, 1994. - 399 с.


Подобные документы

 • Предмет етики бізнесу та її значення. Особливості функціонування і розвитку моралі у сфері підприємницької та комерційної діяльності. Використання національних традицій ділової взаємодії. Моральні виміри діяльності менеджера, його функції та повноваження.

  реферат [24,8 K], добавлен 19.03.2015

 • Історія виникнення професійної етики як системи моральних норм і принципів з врахуванням особливостей тієї чи іншої професійної діяльності людей. Професійна етика в суспільстві та її взаємозв'язок з іншими науками. Особливості етики різних професій.

  реферат [254,3 K], добавлен 19.03.2015

 • Спілкування як процес взаємодії громадських суб'єктів. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні. Категорії етики та моральні норми. Етичні принципи і характер ділового спілкування. Психічна структура особи і практика ділового спілкування.

  реферат [30,1 K], добавлен 13.09.2010

 • Дотримання етики конкурентної боротьби на прикладі українських суб’єктів господарювання. Антиконкурентні дії органів влади. Етичні методи боротьби з недобросовісною конкуренцією. Деякі принципи та правила етики, що відображені в законодавчих актах.

  реферат [22,3 K], добавлен 18.03.2011

 • Поняття та завдання професійної етики юриста. Моральне правило, норма поведінки. Поняття юриспруденції, юридична етика. Особливості професії юриста, їх моральне значення. Принципи професійної етики юриста. Зміст, значення судової етики, Обов'язок судді.

  реферат [29,2 K], добавлен 20.10.2010

 • Визначення професійної етики аудиторів на основі фінансової звітності підприємства. Кодекс етики професійних бухгалтерів, його структура, зміст та правові наслідки порушення. Основні проблеми, пов’язані із практичним визначенням професійної етики.

  курсовая работа [696,1 K], добавлен 29.06.2011

 • Аксіологічні детермінанти соціальної відповідальності бізнесу. Роль знаково-символічних засобів наукового мислення. Відношення теоретичного апарату й емпіричного базису науки. Методологічні принципи філософії неопозитивізму до аналізу явищ моралі.

  реферат [24,6 K], добавлен 23.01.2016

 • Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм в суспільному житті. Місце етики та естетики в духовній культурі людства, напрямки їх розвитку та оцінка значення, принципи та етапи вивчення.

  контрольная работа [41,6 K], добавлен 19.03.2015

 • Визначення етики менеджменту та види етичних підходів. Аналіз правил і норм ділового співробітництва, партнерства, конкурентної боротьби. Дослідження механізму формування етичної поведінки, переваг та недоліків соціальної відповідальності, зобов’язань.

  курсовая работа [42,7 K], добавлен 29.04.2011

 • Складові адміністративної етики. Дотримання адміністративної етики. Особливості взаємостосунків представників держави і підприємництва. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців і підприємців. Етичний кодекс. Принципи етики ділової людини.

  реферат [3,9 M], добавлен 18.09.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.