• Значение летописания для русской средневековой культуры в целом. Русские средневековые летописи - крупнейшие памятники духовной культуры. Принципы построения древнерусской летописи (погодное расположение летописного материала). Повесть временных лет.

  контрольная работа (107,3 K)
 • Понятие жанра молитвы и его место в литературе. Стихотворная молитва, как особый поэтический жанр. Отражение диалогичности жанра молитвы в поэтическом творчестве А.А. Ахматовой. Особенности "эпитафической" лирики Ахматовой и ее жанровое своеобразие.

  курсовая работа (39,7 K)
 • Особенности очерка как жанра. Становление жанра очерка в творчестве русского писателя Н.С. Лескова ("Леди Макбет Мценского уезда", "Воительница"). Жанровая основа "физиологического очерка". Сравнительный анализ трех персонажей из произведений Лескова.

  курсовая работа (66,7 K)
 • Изучение жанровых особенностей и символики сказки "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Изучение этого произведения, как приспособленного к проблемам нашего времени варианта притчи, содержащей множество намеков, образов, взятых из реалий XX ст.

  контрольная работа (26,4 K)
 • Виявлення своєрідності жанрів біблійного та літературного псалмів у порівнянні з іншими генологічними утвореннями духовної поезії. З’ясування специфічних ознак та національної своєрідності актуалізації псалмових мотивів в українській літературі.

  автореферат (53,5 K)
 • Характеристика своеобразия жанра пьесы А.Н. Островского "Гроза" - аргументы в пользу драмы и трагедии. Личная трагедия, описанная автором в произведении. Сила социального конфликта в пьесе, роль и характеры главных героев. Новаторство А.Н. Островского.

  реферат (14,3 K)
 • Дослідження історико-художніх умов розвитку реквієму. Аналіз літургійної та жанрово-стильової побудови музичних аспектів католицької заупокійно-поминальної традиції. Специфіка функціонування жанрових рис реквієму в сучасній український хоровій музиці.

  автореферат (87,5 K)
 • Загальнотеоретичні передумови вивчення заупокійної служби шляхом аналізу богословських, філософсько-культурологічних та музикознавчих праць. Ознаки реквієму на сучасному етапі. Специфіка функціонування жанрових рис реквієму в український хоровій музиці.

  автореферат (51,3 K)
 • Максім Багдановіч та яго творчая спадчына, як істотная частка духоўнай культуры беларускага народа. Гісторыка-літаратурная, публіцыстычная та крытычная творчасць М. Багдановіча. Рэцэнзійная творчасць Максіма Багдановіча ў галіне літаратуры і музыкі.

  курсовая работа (53,3 K)
 • Сонети М. Зерова як зразок нерозривних зв'язків класичної культури й сучасності. Орієнтація на вивірені віками закони поетичної творчості у роботі над сонетами, вміння поєднувати стислість та чіткість форми із змістом. Основні складові сонетної форми.

  доклад (19,0 K)
 • Художественный метод Шекспира в свете синтеза двух концепций причин человеческих трагедий. Методы и приемы воплощения темы судьбы в трагедиях Шекспира. Введение автором в действие сверхъестественных и потусторонних сил как прием воплощения темы судьбы.

  курсовая работа (33,9 K)
 • Характерні риси, специфіка фентезі як жанру українській прози кінця ХХ – початку ХХІ ст., його трансформації в сучасній літературі. Аналіз творів Г. Штоня та Г. Пагутяк, елементи міфологізму й філософічності як основних засад змісту в літературі фентезі.

  автореферат (30,0 K)
 • Появление литературной элегии (лирическая поэзия), ее понятие и содержание. Представители лирики в русской литературе: В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов и др. Развитие элегии как инструментальный пьесы, ее влияние на русскую вокальную лирику в XVIII веке.

  реферат (25,2 K)
 • Система жанроутворення в сучасній пресі. Домисел і вимисел у сучасній журналістиці. Розвиток інформаційних жанрів та сучасний репортаж у пресі. Поняття про коментар, його призначення, жанрові особливості. Розвиток інформаційних та аналітичних жанрів.

  дипломная работа (223,5 K)
 • Поняття мистецтва як однієї з форм суспільної свідомості, складова частина духовної культури людства, специфічний рід практично-духовного освоєння світу. Головні особливості живопису, архітектури, скульптури та декоративно-прикладного мистецтва.

  реферат (26,9 K)
 • Процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації. Анотації на художні твори, на періодичні та продовжувані видання. Процес написання конспекту. Основні функції реферату та автореферату. Основні елементи рецензії, наукової статті, навчального видання.

  реферат (27,5 K)
 • Жанр як завжди певна точка зору, можливість адекватного сприймання об’єкта, засоби відображення, методологія підходу: ступінь розробки проблеми. Домисел і вимисел у сучасній журналістиці. Розвиток інформаційних жанрів та сучасний репортаж у пресі.

  монография (219,9 K)
 • Образотворчі, виразні та синтетичні види мистецтва. Архітектура, її естетична та практична функція в житті людини. Класифікація її типів: суспільна, житлова і виробнича. Живопис як вид мистецтва, що відображає реальність за допомогою кольору на поверхні.

  реферат (33,5 K)
 • Жанрово-тематичні різновиди сучасної прози для дітей шкільного віку (5-9 класи): казкові, фантастичні, історичні, біографічні, реалістичні твори. Стильові риси різновидів творів за принципами зображення, системою образів, побудовою фабули й сюжету.

  статья (24,4 K)
 • Кіносценарій як різновид сценарію, словесний прообраз фільму, призначений для втілення на екрані, що створюється з настановою на звукозорову форму цього втілення, з використанням специфічних особливостей кіно. Аналіз сучасного стану творчості в Україні.

  автореферат (50,5 K)